31.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1509

2017 m. rugpjūčio 30 d.

dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau – JT Saugumo Taryba) priėmė Rezoliuciją 1718 (2006), kurioje ji pasmerkė 2006 m. spalio 9 d. Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (toliau – KLDR) įvykdytą branduolinį bandymą, nustatydama, kad kyla akivaizdi grėsmė tarptautinei taikai ir saugumui, ir pareikalavo, kad visos JT valstybės narės KLDR taikytų ribojamąsias priemones. Vėlesnėmis JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ir 2371 (2017) dar labiau išplėsta šių ribojamųjų priemonių taikymo sritis;

(2)

remiantis šiomis JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis, Sprendimu (BUSP) 2016/849 visų pirma nustatytos ribojamosios priemonės tam tikrų prekių, paslaugų ir technologijų, kuriomis galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų (toliau – masinio naikinimo ginklų (MNG) programos) importui ir eksportui, taip pat nustatytas prabangos prekių embargas ir taikomas asmenų, subjektų ir įstaigų, siejamų su MNG programomis, turto įšaldymas. Kitos priemonės taikomos transporto sektoriuje, įskaitant krovinių tikrinimą ir draudimus, susijusius su KLDR laivais ir orlaiviais, finansų sektoriuje, kaip antai tam tikrų finansinių paslaugų teikimui, ir diplomatijos srityje, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiauti privilegijomis ir imunitetais;

(3)

be to, Taryba patvirtino keletą naujų ES ribojamųjų priemonių, kuriomis papildomos ir sustiprinamos JT nustatytos ribojamosios priemonės. Šiuo tikslu Taryba išplėtė ginklų embargo, importo ir eksporto apribojimų taikymo sritį, išplėtė asmenų ir subjektų, kuriems taikomas turto įšaldymas, sąrašą ir nustatė draudimus, susijusius su lėšų pervedimu ir investicijomis;

(4)

pirmiau nurodytoms ribojamosioms priemonėms įgyvendinti – visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai – reikia Sąjungos lygmeniu priimti reglamentą, kaip nustatyta Sutarties 215 straipsnyje;

(5)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (2) buvo kelis kartus iš dalies keistas. Atsižvelgiant į pakeitimų mastą, visas priemones tikslinga konsoliduoti priimant naują reglamentą, kuriuo būtų panaikintas ir pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007;

(6)

Komisija turėtų būti įgaliota skelbti prekių ir technologijų sąrašą, kurį priims JT Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1718 (2006) 12 punktą (toliau – Sankcijų komitetas), arba JT Saugumo Taryba, ir prireikus jį papildyti Kombinuotosios nomenklatūros kodais, kaip nustatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (3) I priede;

(7)

Komisija taip pat turėtų būti įgaliota prireikus keisti prabangos prekių sąrašą atsižvelgiant į Sankcijų komiteto paskelbtas apibrėžtis ar gaires, kurios sudarytų palankesnes sąlygas įgyvendinti prabangos prekėms taikomus apribojimus, ir į kitų jurisdikcijų parengtus prabangos prekių sąrašus;

(8)

Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento XIII, XIV, XV, XVI ir XVII priedų sąrašus, atsižvelgiant į KLDR keliamą konkretų pavojų tarptautinei taikai ir saugumui bei siekiant užtikrinti nuoseklumą su Sprendimo (BUSP) 2016/849 I, II, III, IV ir V priedų dalinio pakeitimo ir peržiūros procesu;

(9)

Komisija turėtų būti įgaliota iš dalies keisti paslaugų priedą, atsižvelgdama į valstybių narių pateiktą informaciją, taip pat apibrėžtis ar gaires, kurias gali būti pateikusi Jungtinių Tautų Statistikos komisija, arba įrašyti prekių ir paslaugų kodus iš Jungtinių Tautų Statistikos komisijos patvirtintos Svarbiausiojo produktų klasifikatoriaus sistemos;

(10)

JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2270 (2016) primenama, kad Finansinių veiksmų grupė (FATF) ragino valstybes taikyti griežtesnes išsamaus patikrinimo ir atsakomąsias priemones savo jurisdikcijoms apsaugoti nuo KLDR neteisėtos finansinės veiklos, ir JT valstybės narės raginamos taikyti FATF 7 rekomendaciją, jos aiškinamąją pastabą ir susijusias gaires siekiant veiksmingai įgyvendinti su ginklų platinimu susijusias tikslines finansines sankcijas;

(11)

šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir teisės į asmens duomenų apsaugą. Šį reglamentą reikėtų taikyti atsižvelgiant į šias teises;

(12)

siekiant įgyvendinti šį reglamentą ir sukurti aukščiausio lygio teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis reikėtų skelbti viešai. Pagal šį reglamentą tvarkant asmenų asmens duomenis reikėtų laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (5),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Apibrėžtys

1 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ir laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e)

Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

2 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

finansų arba kredito įstaigos filialas – veiklos vieta, kuri teisiškai priklauso finansų arba kredito įstaigai ir tiesiogiai vykdo visus arba kai kuriuos finansų arba kredito įstaigų veiklai būdingus sandorius;

2)

tarpininkavimo paslaugos:

a)

derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo (teikimo), be kita ko, iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

b)

prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

3)

reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, išplaukiantis iš sutarties ar sandori ar susijęs su sutartimi ar sandoriu ir visų pirma apimantis:

a)

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

b)

reikalavimą pratęsti bet kokios formos obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

c)

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

d)

priešieškinį;

e)

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

4)

kompetentingos institucijos – kompetentingos institucijos, nurodytos I priede išvardytose interneto svetainėse;

5)

sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo atveju sąvoka „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

6)

kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (6) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, įskaitant jos filialus, kaip apibrėžta to reglamento 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte, Sąjungos teritorijoje, nepriklausomai nuo to, ar jos pagrindinė buveinė yra Sąjungoje ar trečiojoje šalyje;

7)

diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ir jų darbuotojai apibrėžiami pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ir apima KLDR atstovybes valstybėse narėse įsikūrusiose tarptautinėse organizacijose ir KLDR darbuotojus tose atstovybėse;

8)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis, faktinis arba galimas turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms gauti, prekėms, įskaitant laivus, pavyzdžiui, jūrų laivus, įsigyti arba paslaugoms gauti;

9)

finansų įstaiga:

a)

įmonė, kuri nėra kredito įstaiga ir kuri verčiasi vienos ar kelių rūšių, išvardytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (7) I priedo 2–12 punktuose ir 14 bei 15 punktuose, veikla, įskaitant valiutos keityklų veiklą;

b)

draudimo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB (8) 13 straipsnio 1 punkte, jeigu ji vykdo gyvybės draudimo veiklą, kuriai taikoma ta direktyva;

c)

investicinė įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (9) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

d)

kolektyvinė investicinė įmonė, prekiaujanti savo investiciniais vienetais ar akcijomis;

e)

draudimo tarpininkas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/92/EB (10) 2 straipsnio 5 punkte, kai jo veiklos objektas yra gyvybės draudimas ir kitos su investicijomis susijusios paslaugos, išskyrus priklausomą draudimo tarpininką, kaip apibrėžta to straipsnio 7 punkte;

f)

a–e punktuose nurodytų finansų įstaigų Sąjungoje esantys filialai, nepriklausomai nuo to, ar jų pagrindinė buveinė yra valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje;

10)

ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

11)

lėšų įšaldymas – lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymo teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pasikeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

12)

lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

a)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

b)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

d)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugį;

e)

paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

f)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

g)

lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

13)

draudimas – įsipareigojimas, kurį prisiimdamas asmuo arba keletas fizinių ar juridinių asmenų, mainais už apmokėjimą įvykus draudžiamajam įvykiui, privalo kitam asmeniui arba kitiems asmenims atlyginti žalą arba išmokėti išmoką, kaip nustatyta įsipareigojime;

14)

investicinės paslaugos – šios paslaugos ir veikla:

a)

nurodymų dėl vienos ar keleto finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas;

b)

nurodymų vykdymas klientų vardu;

c)

sandorių vykdymas savo sąskaita;

d)

portfelio valdymas;

e)

konsultavimas investicijų klausimais;

f)

įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) po finansinių priemonių išplatinimo tvirtas įsipareigojimas pirkti;

g)

finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti;

h)

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

15)

gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra galutinis numatytas pervedamų lėšų gavėjas;

16)

mokėtojas – asmuo, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžia pervesti lėšas iš tos mokėjimo sąskaitos, arba, nesant mokėjimo sąskaitos, kuris pateikia lėšų pervedimo pavedimą;

17)

mokėjimo paslaugų teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjo kategorijos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB (11) 1 straipsnio 1 dalyje, fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems taikoma išimtis pagal Direktyvos 2007/64/EB 26 straipsnį, ir juridiniai asmenys, kuriems taikoma išimtis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB (12) 9 straipsnį, teikiantys lėšų pervedimo paslaugas;

18)

perdraudimas – veikla, kai prisiimama draudimo įmonės arba kitos perdraudimo įmonės perduodama rizika, arba „Lloyd's“ draudikų asociacijos atveju – veikla, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, išskyrus „Lloyd's“ draudikų asociaciją, prisiima bet kurio „Lloyd's“ nario perduodamą riziką;

19)

susijusios paslaugos – paslaugos, už atlygį arba sutarties pagrindu teikiamos padalinių, daugiausia užsiimančių transportuojamų prekių gamyba, taip pat paprastai su tokių prekių gamyba susijusios paslaugos;

20)

laivo savininkas – jūrų laivo registruotas savininkas arba kitas asmuo, pavyzdžiui, laivo be įgulos frachtuotojas, kuris yra atsakingas už laivo veiklą;

21)

techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, eksploatavimu ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

22)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

23)

lėšų pervedimas –

a)

bet kokia operacija, bent iš dalies vykdoma elektroninėmis priemonėmis, kurią mokėtojo vardu atlieka mokėjimo paslaugų teikėjas, kad gavėjas gautų lėšas per mokėjimo paslaugų teikėją, neatsižvelgiant į tai, ar mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo, taip pat neatsižvelgiant į tai, ar mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra vienas ir tas pats, įskaitant:

i)

kredito pervedimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012 (13) 2 straipsnio 1 punkte;

ii)

tiesioginį debetą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 260/2012 2 straipsnio 2 punkte;

iii)

piniginę perlaidą, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/64/EB 4 straipsnio 13 punkte, neatsižvelgiant į tai, ar ji yra nacionalinė ar tarpvalstybinė;

iv)

pervedimą, atliktą pasinaudojant mokėjimo kortele, elektroninių pinigų priemone, mobiliuoju telefonu arba bet kuriuo kitu panašių savybių skaitmeniniu ar IT prietaisu su išankstinio arba vėlesnio apmokėjimo funkcija, ir

b)

bet koks sandoris, kuris yra vykdomas ne elektroninėmis priemonėmis, tokiomis kaip grynaisiais, čekiais arba apskaitos pavedimais, siekiant, kad gavėjas gautų lėšas, neatsižvelgiant į tai, ar mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo;

24)

laivas, kuris turi KLDR įgulą –

a)

laivas, kurio įgulos komplektavimą kontroliuoja:

i)

fizinis asmuo, kuris yra KLDR pilietis, arba

ii)

juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, įregistruotas ar įsteigtas pagal KLDR teisę;

b)

laivas, kurio įgulą sudaro vien tik KLDR piliečiai.

II SKYRIUS

Eksporto ir importo apribojimai

3 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms KLDR arba naudojimui KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti II priede išvardytas Sąjungos ar kitos kilmės prekes ir technologijas, įskaitant programinę įrangą;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į KLDR III priede išvardytus aviacinius degalus arba su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais ar valstybių narių orlaiviais transportuoti į KLDR aviacinius degalus, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmės teritorija yra valstybių narių teritorija;

c)

tiesiogiai arba netiesiogiai iš KLDR importuoti, pirkti arba perduoti II priede išvardytas KLDR arba kitokios kilmės prekes ir technologijas;

d)

iš KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti, pirkti ar perduoti IV priede išvardytus KLDR arba kitokios kilmės auksą, titano rūdą, vanadžio rūdą ir retųjų žemių mineralus;

e)

iš KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti, pirkti ar perduoti V priede išvardytas KLDR arba kitokios kilmės anglis, geležį ir geležies rūdą;

f)

iš KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti, pirkti arba perduoti VI priede išvardytus KLDR arba kitokios kilmės naftos produktus, ir

g)

iš KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti, pirkti ar perduoti VII priede išvardytus KLDR arba kitokios kilmės varį, nikelį, sidabrą ir cinką.

2.   II priedo I dalyje išvardijami visi objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, įskaitant programinę įrangą, kurie laikomi dvejopo naudojimo prekėmis ar technologijomis, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 (14) I priede.

II priedo II dalyje išvardijami kiti objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, kurie galėtų būti naudojami KLDR branduolinėse, balistinių raketų ar kitose masinio naikinimo ginklų programose.

II priedo III dalyje išvardijami tam tikri pagrindiniai komponentai, skirti balistinių raketų sektoriui.

II priedo IV dalyje išvardijami su masinio naikinimo ginklais susiję objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, kurie į sąrašą įtraukti pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2270 (2016) 25 punktą.

II priedo V dalyje išvardijami su masinio naikinimo ginklais susiję objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, kurie į sąrašą įtraukti pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2321 (2016) 4 punktą.

III priede išvardijami aviaciniai degalai, nurodyti 1 dalies b punkte.

IV priede išvardijamas auksas, titano rūda, vanadžio rūda ir retųjų žemių mineralai, nurodyti 1 dalies d punkte.

V priede išvardijamos anglys, geležis ir geležies rūda, nurodytos 1 dalies e punkte.

VI priede išvardijami naftos produktai, nurodyti 1 dalies f punkte.

VII priede išvardijamas varis, nikelis, sidabras ir cinkas, nurodyti 1 dalies g punkte.

3.   1 dalies b punkte nustatytas draudimas netaikomas aviacinių degalų pardavimui arba tiekimui civilinės aviacijos keleiviniams orlaiviams už KLDR ribų, tik jeigu jie skirti tų orlaivių skrydžiui į KLDR ir grįžimui į kilmės oro uostą.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies b punkto, valstybių narių kompetentingos institucijos, gali leisti parduoti, tiekti ar perduoti aviacinius degalus, su sąlyga, kad valstybė narė išimtine tvarka įvertinus kiekvieną konkretų atvejį gavo išankstinį Sankcijų komiteto patvirtinimą perduoti KLDR tokius gaminius patikrintiems esminiams humanitariniams poreikiams patenkinti, tokiam perdavimui taikant nustatytą veiksmingos pristatymo ir naudojimo stebėsenos tvarką.

2.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies e punkto, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti:

a)

importuoti, pirkti ar perduoti anglis, su sąlyga, kad valstybių narių kompetentingos institucijos, remdamosi patikima informacija nustatė, kad siuntos kilmės šalis yra už KLDR ribų ir siunta buvo transportuojama per KLDR tik eksportui iš Radžino (Rasono) uosto, kad atitinkama valstybė narė iš anksto pranešė Sankcijų komitetui apie tokius sandorius ir kad šie sandoriai yra nesusiję su pajamų gavimu KLDR branduolinėms, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programoms ir kitai veiklai, kuri yra draudžiama pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ar 2321 (2016) arba pagal šį reglamentą;

b)

sudaryti su geležimi ir geležies rūda susijusius sandorius, kurie, kaip nustatyta, yra skirti tik pragyvenimui ir kurie nesusiję su pajamų gavimu KLDR branduolinėms, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programoms arba kita veikla, kuri yra draudžiama pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ar 2321 (2016) arba pagal šį reglamentą, ir

c)

sudaryti su anglimis susijusius sandorius, kurie, kaip nustatyta, yra skirti tik pragyvenimui, jei tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:

i)

sandoriai nesusiję su pajamų gavimu KLDR branduolinėms ar balistinių raketų programoms arba kitai veiklai, kuri yra draudžiama pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ar 2321 (2016);

ii)

sandoriuose nedalyvauja asmenys ar subjektai, kurie yra susiję su KLDR branduolinėmis ar balistinių raketų programomis arba kita veikla, kuri yra draudžiama pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ar 2321 (2016), įskaitant XIII priede išvardytus asmenis, subjektus ir įstaigas, arba asmenys ar subjektai, veikiantys jų vardu arba jų nurodymu, arba subjektai, jiems tiesiogiai arba netiesiogiai priklausantys nuosavybės teise arba jų kontroliuojami, arba asmenys ar subjektai, padedantys išvengti sankcijų, ir

iii)

Sankcijų komitetas valstybėms narėms nėra pranešęs apie pasiektą bendrą metams nustatytą ribą.

3.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 ir 2 dalis suteiktus leidimus.

5 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai KLDR parduoti, teikti, perduoti ar į ją eksportuoti bet kokius objektus, išskyrus maistą ar vaistus, jei eksportuotojas žino arba turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

a)

objektas yra tiesiogiai arba netiesiogiai skirtas KLDR ginkluotosioms pajėgoms arba

b)

objekto eksportavimu galėtų būti remiamas arba stiprinamas kitos valstybės nei KLDR ginkluotųjų pajėgų operacinis pajėgumas.

2.   Draudžiama iš KLDR importuoti, pirkti arba transportuoti 1 dalyje nurodytus objektus, jeigu importuotojas ar transportuotojas žino arba turi pagrįstų priežasčių manyti, kad esama vienos iš 1 dalies a arba b punkte nurodytų priežasčių.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti objektą į KLDR arba iš KLDR importuoti, pirkti ar transportuoti objektą, jei:

a)

objektas nėra susijęs su karinių prekių gamyba, kūrimu, eksploatavimu ar naudojimu, arba su karinio personalo parengimu ar išlaikymu, ir kompetentinga institucija nustatė, kad tuo objektu nebūtų tiesiogiai prisidedama prie KLDR ginkluotųjų pajėgų operacinio pajėgumo plėtojimo ar prie eksporto, kuriuo remiamas ar stiprinamas kitos trečiosios šalies nei KLDR ginkluotųjų pajėgų operacinis pajėgumas;

b)

Sankcijų komitetas yra nustatęs, kad konkretus tiekimas, pardavimas ar perdavimas neprieštarautų JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) arba 2321 (2016) tikslams, arba

c)

valstybės narės kompetentinga institucija yra įsitikinusi, kad ta veikla vykdoma išimtinai humanitariniais ar pragyvenimo tikslais, kurių KLDR asmenys, subjektai ar įstaigos nenaudos pajamoms gauti, ir nėra susijusi su veikla, kuri draudžiama pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) arba 2321 (2016), su sąlyga, kad valstybė narė iš anksto praneša Sankcijų komitetui apie tokį sprendimą ir informuoja Sankcijų komitetą apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant užkirsti kelią netinkamam to objekto panaudojimui draudžiamais tikslais.

2.   Atitinkama valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą pagal šį straipsnį suteikti leidimą praneša bent prieš vieną savaitę iki leidimo suteikimo.

7 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms KLDR arba naudojimui KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą ir tarpininkavimo paslaugas, susijusias su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar II priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis bei su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar II priede išvardytų prekių tiekimu, gamyba, eksploatavimu ir naudojimu;

b)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms KLDR arba naudojimui KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar II priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, kurie būtų skirti šių objektų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba susijusią su techninės pagalbos teikimu;

c)

iš fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų KLDR arba naudojimui KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai gauti techninę pagalbą, susijusią su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar II priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis bei su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar II priede išvardytų prekių tiekimu, gamyba, eksploatavimu ir naudojimu;

d)

iš fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų KLDR arba naudojimui KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai gauti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar II priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti šių objektų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusios techninės pagalbos teikimui.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas ne kovinėms transporto priemonėms, pagamintoms su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtas naudoti tik Sąjungos ir jos valstybių narių personalo KLDR apsaugos tikslais.

8 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti, sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti objektus ir technologijas, įskaitant programinę įrangą, nurodytus 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, arba teikti pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, nurodytas 7 straipsnio 1 dalyje, jeigu prekės ir technologijos, pagalba ar tarpininkavimo paslaugos yra skirtos maisto, žemės ūkio, medicinos ar kitais humanitariniais tikslais.

2.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a punkto ir 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktų, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti šiuose straipsniuose nurodytus sandorius, sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, ir jeigu JT Saugumo Taryba patvirtina prašymą.

3.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus prašymus dėl patvirtinimo, kuriuos ji pateikė JT Saugumo Tarybai pagal 3 dalį.

4.   Atitinkama valstybė narė per keturias savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

9 straipsnis

1.   Kartu su prievole prieš atvykimą arba išvykimą kompetentingoms muitinės įstaigoms pateikti informaciją, kaip nustatyta atitinkamose nuostatose dėl bendrųjų prekių įvežimo bei išvežimo deklaracijų ir muitinių deklaracijų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013 (15), Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446 (16) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447 (17), asmuo, pateikiantis 2 dalyje minimą informaciją, nurodo, ar prekės yra įtrauktos į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą ar joms taikomas šis reglamentas, ir tais atvejais, kai būtina gauti eksporto leidimą, nurodo prekes ir technologijas, kurioms taikoma suteikta eksporto licencija.

2.   Reikalaujama papildoma informacija pateikiama užpildant elektroninę muitinės deklaraciją arba, jei tokios deklaracijos nėra, bet kokia kita tinkama elektronine arba rašytine forma.

10 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

KLDR tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VIII priede išvardytas prabangos prekes;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai iš KLDR importuoti, pirkti arba perduoti VIII priede išvardytas KLDR arba kitokios kilmės prabangos prekes.

2.   1 dalies b punkte nustatytas draudimas netaikomas keliautojų bagaže laikomiems asmeniniams daiktams ar nekomercinio pobūdžio prekėms asmeniniam keliautojų naudojimui.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas prekėms, būtinoms oficialiais valstybių narių diplomatinių arba konsulinių atstovybių KLDR arba tarptautinių organizacijų, turinčių imunitetus pagal tarptautinę teisę, tikslais arba jų darbuotojų asmeniniams daiktams.

4.   Valstybių narių kompetentingos institucijos, gali leisti, sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, vykdyti sandorį, susijusį su VIII priedo 17 punkte nurodytomis prekėmis, jei tos prekės skirtos humanitariniams tikslams.

11 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai KLDR vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms, KLDR centriniam bankui, bet kuriam jų vardu ar jų nurodymu veikiančiam asmeniui, subjektui ar įstaigai arba bet kuriam jiems nuosavybės teise priklausančiam arba jų kontroliuojamam subjektui ar įstaigai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti IX priede išvardytus Sąjungos arba kitokios kilmės auksą, tauriuosius metalus ir deimantus;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai iš KLDR vyriausybės, jos viešųjų įstaigų, korporacijų ir agentūrų, KLDR centrinio banko ir bet kurio jų vardu ar jų nurodymu veikiančio asmens, subjekto ar įstaigos arba bet kurio jiems nuosavybės teise priklausančio arba jų kontroliuojamo subjekto ar įstaigos importuoti, pirkti arba transportuoti IX priede išvardytus KLDR arba kitokios kilmės auksą, tauriuosius metalus ir deimantus;

c)

tiesiogiai arba netiesiogiai KLDR vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms, KLDR centriniam bankui ir bet kuriam jų vardu ar jų nurodymu veikiančiam asmeniui, subjektui ar įstaigai arba bet kuriam jiems nuosavybės teise priklausančiam arba jų kontroliuojamam subjektui ar įstaigai teikti techninę paramą arba tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su a ir b punktuose nurodytomis prekėmis.

12 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, pervesti arba eksportuoti naujai atspausdintus ar neišleistus KLDR valiutos banknotus ir nukaldintas monetas KLDR centriniam bankui arba jo naudai.

13 straipsnis

Draudžiama iš KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti, pirkti arba perduoti X priede nurodytas KLDR arba kitokios kilmės skulptūras.

14 straipsnis

Nukrypstant nuo 13 straipsnyje nustatyto draudimo, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti tokius importo, pirkimo ar perdavimo veiksmus su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, gavo išankstinį Sankcijų komiteto patvirtinimą.

15 straipsnis

Draudžiama KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti XI priede išvardytus sraigtasparnius ir laivus.

16 straipsnis

Nukrypstant nuo 15 straipsnyje nustatyto draudimo, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti tokius pardavimo, tiekimo, perdavimo ar eksporto veiksmus su sąlyga, kad valstybė narė, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, gavo išankstinį Sankcijų komiteto patvirtinimą.

III SKYRIUS

Tam tikros komercinės veiklos apribojimai

17 straipsnis

1.   Sąjungos teritorijoje draudžiama priimti arba patvirtinti investicijas į bet kokią komercinę veikla, kai tokias investicijas atlieka:

a)

KLDR vyriausybės fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos;

b)

Korėjos darbininkų partija;

c)

KLDR piliečiai;

d)

juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, įregistruoti ar įsteigti pagal KLDR teisę;

e)

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, veikiantys a–d punktuose nurodytų juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų vardu arba nurodymu, ir

f)

a–d punktuose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos.

2.   Draudžiama:

a)

įsteigti bendrąją įmonę su bet kuriuo fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu arba įstaiga, nurodytais 1 dalyje, dalyvaujančiais KLDR vykdomoje branduolinėje, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų veikloje ar programose, arba kalnakasybos, naftos perdirbimo, chemijos, metalurgijos ir metalo apdirbimo, orlaivių bei erdvėlaivių ar su tradiciniais ginklais susijusioje pramonės sektorių veikloje, juos įsigyti arba padidinti kapitalo dalį, įskaitant visišką įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ir kitų vertybinių popierių įsigijimą;

b)

teikti finansavimą ar finansinę pagalbą bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai, nurodytiems 1 dalies d–f punktuose, arba siekiant dokumentais užfiksuoto tikslo finansuoti tokį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą;

c)

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusias su veikla, nurodyta šios dalies a ir b punktuose, ir

d)

tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauti bendrosiose įmonėse arba bet kuriuose kituose verslo susitarimuose su į XIII priedą įtrauktais subjektais, taip pat su fiziniais ar juridiniais asmenimis, subjektais arba įstaigomis, veikiančiais jų naudai, jų vardu arba jų nurodymu.

18 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti bet kokias su kasyba susijusias paslaugas arba su gamyba susijusias paslaugas chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse, nurodytas XII priedo A dalyje, bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai KLDR arba naudojimui KLDR, ir

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti kompiuterines ir su kompiuteriais susijusias paslaugas, nurodytas XII priedo B dalyje, bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai KLDR arba naudojimui KLDR.

2.   1 dalies b punkte nustatytas draudimas netaikomas kompiuterinėms ir su kompiuteriais susijusioms paslaugoms, jei tokios paslaugos skirtos naudoti tik oficialiais diplomatinės arba konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos, pagal tarptautinę teisę turinčios imunitetą KLDR, tikslais.

3.   1 dalies b punkte nustatytas draudimas netaikomas kompiuterinių ir su kompiuteriais susijusių paslaugų teikimui, vykdomam viešųjų organizacijų arba juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų, kurie gauna viešąjį finansavimą iš Sąjungos arba valstybių narių tam, kad teiktų tokias paslaugas vystymo tikslais, tiesiogiai susijusiais su civilių gyventojų poreikiais arba skatinimu atsisakyti branduolinio ginklo.

19 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 18 straipsnio 1 dalies a punkto, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti teikti su gamyba susijusias paslaugas chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityje, jei tokios paslaugos yra skirtos naudoti tik vystymo tikslais, tiesiogiai tenkinant civilių gyventojų poreikius, arba tik skatinimo atsisakyti branduolinio ginklo tikslu.

2.   Atvejais, kuriems netaikoma 18 straipsnio 3 dalis, ir nukrypstant nuo 18 straipsnio 1 dalies b punkto, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti teikti kompiuterines ir su kompiuteriais susijusias paslaugas, jei šios paslaugos bus naudojamos tik vystymo tikslais, tiesiogiai susijusiais su civilių gyventojų poreikiais arba skatinimu atsisakyti branduolinio ginklo.

20 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai KLDR vyriausybei priklausantiems asmenims, subjektams arba įstaigoms nuomoti nekilnojamąjį turtą arba kitaip suteikti galimybę juo naudotis kitais nei diplomatinės ar konsulinės veiklos tikslais, laikantis 1961 m. Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai nuomoti nekilnojamąjį turtą iš KLDR vyriausybei priklausančių asmenų, subjektų arba įstaigų, ir

c)

dalyvauti bet kokioje veikloje, susijusioje su KLDR vyriausybei priklausančių asmenų, subjektų arba įstaigų turimo, nuomojamo arba kitomis teisėmis naudojamo nekilnojamojo turto naudojimu, išskyrus prekių tiekimą ir paslaugų teikimą, kai jos:

i)

yra būtinos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų veikimui pagal 1961 m. ir 1963 m. Vienos konvencijas ir

ii)

negali būti naudojamos siekiant tiesiogiai arba netiesiogiai gauti pajamas ar pelną KLDR vyriausybės labui.

2.   Šiame straipsnyje sąvoka „nekilnojamasis turtas“ reiškia žemę, pastatus ir jų dalis, esančius už KLDR teritorijos ribų.

IV SKYRIUS

Lėšų pervedimo ir finansinių paslaugų apribojimai

21 straipsnis

1.   Draudžiama pervesti lėšas į KLDR ir iš jos.

2.   Kredito ir finansų įstaigoms draudžiama sudaryti bet kokius sandorius arba toliau dalyvauti sandoriuose su:

a)

KLDR įsisteigusiomis kredito ir finansų įstaigomis;

b)

KLDR įsisteigusių kredito ir finansų įstaigų filialais ar patronuojamosiomis įmonėmis, kurioms taikomas 1 straipsnis;

c)

KLDR įsisteigusių kredito ir finansų įstaigų filialais ar patronuojamosiomis įmonėmis, kurioms netaikomas 1 straipsnis;

d)

KLDR neįsisteigusiomis kredito ir finansų įstaigomis, kurioms taikomas 1 straipsnis ir kurias kontroliuoja KLDR gyvenantys asmenys, įsisteigę subjektai arba įstaigos;

e)

KLDR neįsisteigusiomis kredito ir finansų įstaigomis, kurioms netaikomas 1 straipsnis, tačiau kurias kontroliuoja KLDR gyvenantys asmenys, įsisteigę subjektai arba įstaigos.

3.   1 ir 2 dalyje nustatyti draudimai netaikomi lėšų pervedimui ar sandoriams, būtiniems oficialiais valstybės narės diplomatinės arba konsulinės atstovybės KLDR arba tarptautinės organizacijos, KLDR besinaudojančios imunitetais pagal tarptautinę teisę, tikslais.

4.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi toliau nurodytiems sandoriams, kurių vertė neviršija 15 000 EUR arba lygiavertės sumos kita valiuta:

a)

su maisto produktais, sveikatos priežiūra ar medicinos įranga susijusiems sandoriams arba žemės ūkio ar humanitariniais tikslais atliekamiems sandoriams;

b)

su asmeninėmis perlaidomis susijusiems sandoriams;

c)

sandoriams, susijusiems su šiame reglamente numatytų išimčių vykdymu;

d)

sandoriams pagal konkrečią prekybos sutartį, kuri nėra uždrausta šiuo reglamentu;

e)

sandoriams, kurie reikalingi tik įgyvendinant Sąjungos ar jos valstybių narių finansuojamus projektus vystymo tikslais, tiesiogiai susijusiais su civilių gyventojų poreikiais arba branduolinio ginklo atsisakymo skatinimu, ir

f)

3 dalyje neaptartais atvejais. sandoriams, susijusiems su diplomatine ar konsuline atstovybe arba tarptautine organizacija, jei tokie sandoriai skirti oficialiems diplomatinės ar konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos tikslams.

22 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti sudaryti sandorius, nurodytus 21 straipsnio 4 dalies a–f punktuose, kurių vertė viršija 15 000 EUR arba lygiavertę sumą kita valiuta.

2.   1 dalyje nurodytas leidimo reikalavimas taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšų pervedimas atliekamas kaip viena operacija ar kaip kelios numanomai susijusios operacijos. Šiame reglamente vartojama sąvoka „numanomai susijusios operacijos“ apima:

a)

eilę vieną paskui kitą einančių pervedimų tai pačiai kredito ar finansų įstaigai pagal 21 straipsnio 2 dalį ar iš jų arba, kuriuos atliko tas pats KLDR asmuo, subjektas arba įstaiga, arba pervedimų tam pačiam KLDR asmeniui, subjektui arba įstaigai, kurie atlikti laikantis vieno įsipareigojimo pervesti lėšas, kai kiekvienas atskiras pervedimas neviršija 15 000 EUR sumos, tačiau sudėti kartu – atitinka leidimo kriterijus, ir

b)

su vienu įsipareigojimu pervesti lėšas susijusią eilę pervedimų, susijusių su skirtingais mokėjimo paslaugų teikėjais ar fiziniais arba juridiniais asmenimis.

3.   Valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

4.   Nukrypstant nuo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti atlikti sandorius, susijusius su mokėjimais pagal ieškinius KLDR, jos piliečiams, juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal KLDR teisę, ir panašaus pobūdžio sandorius, kuriais nėra prisidedama prie veiklos, kuri draudžiama pagal šį reglamentą, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, jeigu atitinkama valstybė narė bent prieš 10 dienų yra pranešusi kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tai, kad leidimas suteiktas.

23 straipsnis

1.   Kredito ir finansų įstaigos, vykdydamos veiklą su 21 straipsnio 2 dalyje nurodytomis kredito ir finansų įstaigomis:

a)

taiko deramo klientų tikrinimo priemones pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 (18) 13 ir 14 straipsnius;

b)

užtikrina, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu procedūrų, nustatytų pagal Direktyvą (ES) 2015/849 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/847 (19);

c)

reikalauja pateikti informaciją apie mokėtojus ir apie gavėjus, pateikiamą pervedant lėšas, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (ES) 2015/847, ir atsisako vykdyti sandorį, jei tokios informacijos nėra arba ji nėra išsami;

d)

pagal Direktyvos (ES) 2015/849 40 straipsnio b punktą saugo įrašus apie sandorius;

e)

jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad lėšomis galėtų būti prisidedama prie KLDR branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų ar veiklos („ginklų platinimo finansavimas“), skubiai informuoja kompetentingą finansinės žvalgybos padalinį (toliau – FŽP), kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2015/849, arba bet kurią kitą atitinkamos valstybės narės paskirtą kompetentingą instituciją, nedarant poveikio šio reglamento 7 straipsnio 1 daliai arba 33 straipsniui;

f)

nedelsiant praneša apie visus įtartinus sandorius, įskaitant bandymus įvykdyti sandorius,

g)

nevykdo sandorių, jei pagrįstai įtariama, kad jie galėtų būti susiję su ginklų platinimo finansavimu, kol neįvykdyti būtini veiksmai pagal e punktą ir neįgyvendinti atitinkamo FŽP arba kompetentingos institucijos nurodymai.

2.   1 dalies tikslais FŽP arba kita kompetentinga institucija, kuri veikia kaip nacionalinis centras, priimantis ir analizuojantis įtartinus sandorius, gauna ataskaitas dėl galimo ginklų platinimo finansavimo ir turi turėti galimybę tiesiogiai ar netiesiogiai laiku pasinaudoti finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, reikalinga šiai funkcijai tinkamai vykdyti, įskaitant įtartinų sandorių ataskaitų analizę.

24 straipsnis

Kredito ir finansų įstaigoms draudžiama:

a)

atidaryti sąskaitą kredito arba finansų įstaigoje, nurodytoje 21 straipsnio 2 dalyje;

b)

užmegzti korespondentinės bankininkystės santykius su kredito arba finansų įstaiga, nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje;

c)

atidaryti atstovybes KLDR arba įsteigti naują filialą ar patronuojamąją įmonę KLDR ir

d)

su kredito arba finansų įstaiga, nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje, įsteigti bendrąją įmonę arba įsigyti tokios įstaigos kapitalo dalį.

25 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 24 straipsnio b ir d punktuose nustatytų draudimų, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti sudaryti sandorius, jeigu juos iš anksto patvirtino Sankcijų komitetas.

2.   Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalį suteiktą leidimą.

26 straipsnis

Pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2270 (2016) reikalavimus kredito ir finansų įstaigos ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 31 d. privalo:

a)

uždaryti visas sąskaitas kredito arba finansų įstaigoje, nurodytoje 21 straipsnio 2 dalyje;

b)

nutraukti visus korespondentinės bankininkystės santykius su kredito arba finansų įstaiga, nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje;

c)

uždaryti atstovybes, filialus ir patronuojamąsias įmones KLDR;

d)

uždaryti bendrąsias įmones, atidarytas su kredito arba finansų įstaiga, nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje, ir

e)

atsisakyti visų turimų kredito arba finansų įstaigos, nurodytos 21 straipsnio 2 dalyje, kapitalo dalių.

27 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 26 straipsnio a ir c punktų, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti toliau veikti tam tikroms atstovybėms, patronuojamosioms įmonėms arba palikti galioti sąskaitas, su sąlyga, kad Sankcijų komitetas, įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, nustatė, kad tos atstovybės, patronuojamosios įmonės ar sąskaitos reikalingos humanitarinei arba diplomatinių atstovybių veiklai KLDR arba Jungtinių Tautų, jos specializuotų agentūrų, susijusių organizacijų veiklai arba bet kuriam kitam tikslui, atitinkančiam JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) arba 2371 (2017) tikslus.

2.   Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

28 straipsnis

1.   Kredito ir finansų įstaigoms draudžiama atidaryti sąskaitas KLDR diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms ir jų KLDR darbuotojams.

2.   Kredito ir finansų įstaigos ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 11 d. uždaro visas KLDR diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų ir jų KLDR darbuotojų turimas ar kontroliuojamas sąskaitas.

29 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 28 straipsnio 1 dalies, valstybių narių kompetentingos institucijos gali KLDR diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba vieno iš jų darbuotojų prašymu leisti atidaryti po vieną sąskaitą vienai atstovybei, įstaigai ir darbuotojui, su sąlyga, kad ta atstovybė ar įstaiga yra toje valstybėje narėje arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojas yra akredituotas toje valstybėje narėje.

2.   Nukrypstant nuo 28 straipsnio 2 dalies, valstybių narių kompetentingos institucijos gali KLDR atstovybės, konsulinės įstaigos arba jų darbuotojų prašymu leisti neuždaryti sąskaitos, su sąlyga, kad valstybė narė nustatė, kad:

i)

ta atstovybė ar konsulinė įstaiga yra toje valstybėje narėje arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojas yra akredituotas toje valstybėje narėje, ir

ii)

ta atstovybė ar konsulinė įstaiga arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojas neturi jokios kitos sąskaitos toje valstybėje narėje.

Tuo atveju, kai KLDR atstovybė, konsulinė įstaiga arba jų darbuotojas turi daugiau nei vieną sąskaitą toje valstybėje narėje, atstovybė, konsulinė įstaiga arba jų darbuotojas gali nurodyti, kurią sąskaitą palikti.

3.   Laikydamosi taikytinų 1961 m. Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių taisyklių, valstybės narės praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai visų toje valstybėje narėje akredituotų diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų KLDR darbuotojų vardus, pavardes ir identifikuojamąją informaciją ne vėliau kaip 2017 m. kovo 13 d., o apie vėlesnius to sąrašo atnaujinimus – per savaitę.

4.   Valstybių narių kompetentingos institucijos gali informuoti tos valstybės narės kredito ir finansų įstaigas apie visų toje valstybėje narėje ar bet kurioje kitoje valstybėje narėje akredituotų diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų KLDR darbuotojų tapatybę.

5.   Valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 ir 2 dalis suteiktus leidimus.

30 straipsnis

Draudžiama:

a)

leisti Sąjungoje atidaryti kredito arba finansų įstaigų, nurodytų 21 straipsnio 2 dalyje, atstovybę arba įsteigti jų filialą ar patronuojamąją įmonę;

b)

kredito arba finansų įstaigų, nurodytų 21 straipsnio 2 dalyje, naudai arba jų vardu sudaryti susitarimus, kuriais numatoma Sąjungoje atidaryti atstovybę arba įsteigti filialą ar patronuojamąją įmonę;

c)

suteikti leidimą pradėti arba vykdyti kredito įstaigos verslo veiklą arba bet kokią kitą verslo veiklą, kuriai pradėti ar vykdyti turi būti iš anksto suteiktas leidimas, kredito arba finansų įstaigų, nurodytų 21 straipsnio 2 dalyje, atstovybėms, filialams arba patronuojamosioms įmonėms, jei atstovybė, filialas arba patronuojamoji įmonė prieš 2013 m. vasario 19 d. veiklos nevykdė;

d)

kredito ar finansų įstaigoms, nurodytoms 21 straipsnio 2 dalyje, įsigyti arba padidinti kapitalo dalį arba įsigyti bet kokią kitą nuosavybės dalį kredito arba finansų įstaigoje, kuriai taikomas 1 straipsnis, ir

e)

vykdyti kredito arba finansų įstaigų, nurodytų 21 straipsnio 2 dalyje, atstovybės, filialo ar patronuojamosios įmonės veiklą arba jų veiklą palengvinti.

31 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti ar pirkti vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, išleistas po 2013 m. vasario 19 d., kai pirkėjai arba pardavėjai yra:

i)

KLDR arba jos Vyriausybė ir jos viešosios įstaigos, korporacijos bei agentūros;

ii)

KLDR centrinis bankas;

iii)

bet kuri kredito arba finansų įstaiga, nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje;

iv)

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys i arba ii punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų vardu arba nurodymu;

v)

juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, kurie priklauso i, ii ar iii punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms arba yra jų kontroliuojami;

b)

teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su vyriausybinėmis arba vyriausybės garantuojamomis obligacijomis, išleistomis po 2013 m. vasario 19 d., a punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms;

c)

padėti a punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms išleisti vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, teikiant tarpininkavimo, reklamavimo arba bet kurias kitas su šiomis obligacijomis susijusias paslaugas.

32 straipsnis

Draudžiama teikti finansavimą ar finansinę pagalbą prekybai su KLDR, įskaitant eksporto kreditų, garantijų ar draudimo teikimą, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, dalyvaujantiems tokioje prekyboje.

33 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 32 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti teikti finansinę paramą prekybai su KLDR su sąlyga, kad valstybė narė, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, gavo išankstinį Sankcijų komiteto patvirtinimą.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

V SKYRIUS

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas

34 straipsnis

1.   Įšaldomos visos XIII, XV, XVI ir XVII prieduose išvardytiems asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   Visi XIV priede išvardyti laivai mobilizuojami.

3.   XIII, XV, XVI ir XVII prieduose išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms ar jų naudai neleidžiama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

4.   Į XIII priedą įtraukiami asmenys, subjektai ir įstaigos, kuriuos Sankcijų komitetas arba JT Saugumo Taryba įtraukė į sąrašą pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1718 (2006) 8 punkto d papunktį ir pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2094 (2013) 8 punktą.

XIV priede išvardijami laivai, kuriuos Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2321 (2016) 12 punktą.

XV priede išvardyti asmenys, subjektai ir įstaigos, neįtraukti į XIII ir XIV priedus, kuriuos pagal Sprendimo (BUSP) 2016/849 27 straipsnio 1 dalies b punktą arba bet kurią kitą lygiavertę vėlesnę nuostatą Taryba pripažino:

a)

atsakingais už KLDR branduolinių ginklų, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programas, be kita ko, remiančiais ar propaguojančiais šias programas, arba asmenis, subjektus arba įstaigas, veikiančias jų vardu arba jų nurodymu, ir jiems priklausančius ar jų kontroliuojamus asmenis, subjektus ar įstaigas, įskaitant atvejus, kai tai daroma neteisėtomis priemonėmis;

b)

teikiančiais finansines paslaugas arba užtikrinančiais finansinio ar kito turto arba išteklių, kurie galėtų būti naudojami KLDR branduolinių ginklų, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programose, perdavimą į Sąjungos teritoriją, per ją ar iš jos, arba įtraukiant į savo veiklą valstybių narių piliečius, pagal jų įstatymus veikiančius subjektus arba Sąjungos teritorijoje esančius asmenis ar finansų įstaigas, arba asmenis, subjektus arba įstaigas, veikiančias jų vardu arba jų nurodymu, arba jiems priklausančius ar jų kontroliuojamus asmenis, subjektus ar įstaigas, arba

c)

dalyvaujančiais, be kita ko, kai KLDR teikiamos finansinės paslaugos, tiekiant į KLDR arba iš jos visų rūšių ginklus bei su jais susijusius reikmenis ar objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kurie galėtų būti panaudoti KLDR branduolinių ginklų, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programoms.

5.   Į XVI priedą įtraukiami asmenys, subjektai arba įstaigos, neįtraukti į XIII, XIV arba XV priedus, kurie dirba asmenų, subjektų ar įstaigų, įtrauktų į XIII, XIV arba XV priedus, vardu arba jų nurodymu, arba asmenys, padedantys išvengti sankcijų arba pažeidžiantys šio reglamento nuostatas.

6.   Į XVII priedą įtraukiami su KLDR vyriausybe ar Korėjos darbininkų partija susiję subjektai arba įstaigos, asmenys, subjektai arba įstaigos, veikiantys jų vardu arba jų nurodymu ir jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami, kurie yra susiję su KLDR branduolinės arba balistinių raketų programomis ar kita veikla, draudžiama pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) arba 2371 (2017), ir kurie nėra įtraukti į XIII, XIV, XV ar XVI priedus.

7.   XV, XVI ir XVII priedai peržiūrimi reguliariai, bent kas 12 mėnesių.

8.   XIII, XIV, XV, XVI ir XVII prieduose nurodoma įtrauktų asmenų, subjektų, įstaigų ir laivų įtraukimo į sąrašą priežastis.

9.   XIII, XIV, XV, XVI ir XVII prieduose taip pat nurodoma informacija, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų, įstaigų ir laivų tapatybei nustatyti, jei ši informacija turima. Fizinių asmenų atveju tokia informacija gali apimti vardus ir pavardes, įskaitant kitus vardus, gimimo datą ir vietą, tautybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, ir pareigas arba profesiją. Juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų atveju tokia informacija gali apimti pavadinimus, registravimo vietą ir datą, registracijos numerį ir verslo vykdymo vietą.

10.   1 ir 3 dalyse nustatytas draudimas, kai jis susijęs su asmenims, subjektais arba įstaigomis, įtrauktais į XVII priedą, netaikomas, jeigu lėšų ir ekonominių išteklių reikia tam, kad būtų vykdoma KLDR misijų JT ir jos specializuotose agentūrose ir susijusiose organizacijose arba kitų KLDR diplomatinių ir konsulinių misijų veikla, arba jeigu valstybės narės kompetentinga institucija, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, gavo išankstinį Sankcijų komiteto patvirtinimą, kad lėšos, finansinis turtas arba ekonominiai ištekliai reikalingi humanitarinės pagalbos teikimui, branduolinio ginklo atsisakymui arba bet kokiam kitam tikslui, kuris atitinka JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2270 (2016) tikslus.

11.   3 dalis nekliudo Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių lėšas, pervedamas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, kredituoti įšaldytas sąskaitas, su sąlyga, kad bet kokie šių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų arba kredito įstaigos apie tokias operacijas nedelsdamos praneša kompetentingoms institucijoms.

12.   Su sąlyga, kad tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldomi pagal 1 dalį, 3 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis ir

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba nustatytus iki šiame straipsnyje minėto asmens, subjekto arba įstaigos įtraukimo į sąrašą datos.

35 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 34 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

nustatoma, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra reikalingi XIII, XV, XVI ar XVII priede nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų ir nuo tokių fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas bei mokesčius už komunalines paslaugas ir mokėjimus, kurie skirti tik:

i)

pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti arba

ii)

mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti, ir

b)

kai leidimas susijęs su XIII priede išvardytais asmenimis, subjektais arba įstaigomis, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie šį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo.

2.   Nukrypdamos nuo 34 straipsnio, kompetentingos valstybių narių institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi ypatingosioms išlaidoms padengti su sąlyga, kad:

a)

kai leidimas susijęs su XIII priede išvardytais asmenimis, subjektais arba įstaigomis, atitinkama valstybė narė pranešė apie šį sprendimą Sankcijų komitetui ir Sankcijų komitetas šį sprendimą patvirtino;

b)

kai leidimas susijęs su XV, XVI ar XVII priede išvardytais asmenimis, subjektais arba įstaigomis, atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie motyvus, kuriais grindžiamas sprendimas suteikti specialų leidimą.

3.   Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 ir 2 dalis suteiktus leidimus.

36 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 34 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai minimi teismo, administraciniame ar arbitražo sprendime, priimtame iki 34 straipsnyje minėto asmens, subjekto arba įstaigos įtraukimo į sąrašą datos, arba teismo, administraciniame ar arbitražo tvarka priimtame sprendime, paskelbtame iki tos datos;

b)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu sprendimu arba pripažinti galiojančiais tokiu suvaržymu, tenkinti laikantis tokių reikalavimų turinčių asmenų teises reglamentuojančiais taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų ribų;

c)

sprendimas arba suvaržymas nėra XIII, XV, XVI ar XVII priede išvardytų asmenų, subjektų arba įstaigų naudai;

d)

sprendimo arba suvaržymo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai politikai;

e)

atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie sprendimą arba suvaržymą, susijusį su XIII priede išvardytais asmenimis, subjektais arba įstaigomis.

2.   Nukrypdamas nuo 34 straipsnio ir su sąlyga, kad XV, XVI arba XVII priedo sąraše nurodytas asmuo, subjektas arba įstaiga privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas arba įstaiga sudarė, arba įpareigojimą, kuris atitinkamam asmeniui, subjektui arba įstaigai buvo nustatytas iki dienos, kurią atitinkamas asmuo, subjektas arba įstaiga buvo įtraukti į sąrašą, valstybių narių kompetentingos institucijos, sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

a)

sutartis nėra susijusi su jokiais objektais, veikla, paslaugomis arba sandoriais, nurodytais 3 straipsnio 1 dalies a punkte, 3 straipsnio 3 dalyje arba 7 straipsnyje, ir

b)

mokėjimo tiesiogiai arba netiesiogiai negauna XV, XVI arba XVII priedo sąraše nurodytas asmuo, subjektas arba įstaiga.

3.   Atitinkama valstybė narė bent prieš 10 dienų iki kiekvieno leidimo suteikimo pagal 2 dalį praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą.

37 straipsnis

34 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyti draudimai netaikomi lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie priklauso arba kuriais naudotis buvo leista „Foreign Trade Bank“ arba „Korean National Insurance Company“ (KNIC), jei tokios lėšos ir ekonominiai ištekliai skirti naudoti tik oficialiais diplomatinės arba konsulinės atstovybės KLDR tikslais arba humanitarinės pagalbos veiklai, kurią vykdo Jungtinės Tautos ar kuri vykdoma veiksmus koordinuojant su Jungtinėmis Tautomis.

VI SKYRIUS

Transporto apribojimai

38 straipsnis

1.   Kroviniai, įskaitant asmeninį ir registruojamą bagažą, esantys Sąjungoje arba gabenami tranzitu per Sąjungos teritoriją, įskaitant oro uostus, jūrų uostus ir laisvąsias zonas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 243–249 straipsniuose, turi būti tikrinami siekiant užtikrinti, kad juose nebūtų objektų, draudžiamų pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) arba šį reglamentą, jeigu:

a)

krovinio kilmės šalis yra KLDR;

b)

krovinio paskirties šalis yra KLDR;

c)

dėl krovinio tarpininkavo arba jam palankesnes sąlygas sudarė KLDR ar jos piliečiai arba asmenys ar subjektai, veikiantys jų vardu arba jų nurodymu, arba subjektai, jiems priklausantys nuosavybės teise arba jų kontroliuojami;

d)

dėl krovinio tarpininkavo arba jam palankesnes sąlygas sudarė XIII priede nurodyti asmenys, subjektai ar įstaigos;

e)

krovinys transportuojamas su KLDR vėliava plaukiojančiais laivais arba KLDR registruotais orlaiviais, arba laivais ar orlaiviais, nepriklausančiais jokiai valstybei.

2.   Jeigu kroviniai, esantys Sąjungoje arba gabenami tranzitu per Sąjungos teritoriją, įskaitant oro uostus, jūrų uostus ir laisvąsias zonas, ir nepatenka į 1 dalies taikymo sritį, jie turi būti tikrinami, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad juose gali būti objektų, kuriuos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti pagal šį reglamentą draudžiama šiomis aplinkybėmis:

a)

krovinio kilmės šalis yra KLDR;

b)

krovinio paskirties šalis yra KLDR arba

c)

jei dėl krovinio tarpininkavo arba jam palankesnes sąlygas sudarė KLDR ar jos piliečiai arba asmenys ar subjektai, veikiantys jų vardu.

3.   1 ir 2 dalys nedaro poveikio diplomatinio ir konsulinio pašto neliečiamumo ir apsaugos principui, nustatytam 1961 m. Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių.

4.   Draudžiama KLDR laivams teikti aprūpinimo kuru ar kitomis atsargomis paslaugas arba kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei paslaugų teikėjai turi informacijos, įskaitant kompetentingų muitinės įstaigų pateiktą informaciją, pagrįstą 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta prieš atvykimą ir išvykimą pateikta informacija, kuria remiantis galima pagrįstai manyti, kad tais laivais gabenami objektai, kuriuos pagal šį reglamentą draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais tikslais.

39 straipsnis

1.   Draudžiama sudaryti galimybes patekti į uostus, esančius Sąjungos teritorijoje, bet kuriam laivui:

a)

kuris nuosavybės teise priklauso KLDR, jos valdomas arba plaukioja su jos įgula;

b)

kuris plaukioja su KLDR vėliava;

c)

jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jis tiesiogiai arba netiesiogiai nuosavybės teise priklauso asmeniui arba subjektui, nurodytam XIII, XV, XVI arba XVII priede, arba yra jo kontroliuojamas;

d)

jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jame yra objektų, kurių tiekimas, pardavimas, perdavimas ar eksportas draudžiami šiuo reglamentu;

e)

kuris atsisakė patikrinimo po to, kai laivo vėliavos valstybė arba registracijos valstybė leido tokį patikrinimą atlikti;

f)

kuris yra jokiai valstybei nepriklausantis laivas ir atsisakė patikrinimo pagal 38 straipsnio 1 dalį, arba

g)

kuris įtrauktas į XIV priedą.

2.   1 dalis netaikoma:

a)

ekstremaliosios situacijos atveju;

b)

jeigu laivas grįžta į kilmės uostą;

c)

laivo įplaukimo į uostą, kad būtų atliktas patikrinimas, atveju, kai tai susiję su laivu, kuris patenka į 1 dalies a–e punktų taikymo sritį.

40 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 39 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo, kai tai susiję su laivu, kuris patenka į a–e punktų taikymo sritį, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti tam laivui įplaukti į uostą, jei:

a)

Sankcijų komitetas iš anksto nustatė, kad tai būtina humanitariniais tikslais arba kitais tikslais, atitinkančiais JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2270 (2016) tikslus, arba

b)

valstybė narė iš anksto nustatė, kad tai būtina humanitariniais tikslais arba kitais tikslais, atitinkančiais šio reglamento tikslus;

2.   Nukrypstant nuo 39 straipsnio 1 dalies f punkte nustatyto draudimo, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti laivui įplaukti į uostą, jei taip yra nurodęs Sankcijų komitetas.

41 straipsnis

1.   Bet kuriam KLDR oro vežėjų eksploatuojamam arba KLDR kilmės orlaiviui draudžiama pakilti iš Sąjungos teritorijos, nusileisti joje arba skristi virš jos.

2.   1 dalis netaikoma:

a)

jeigu orlaivis leidžiasi patikrinimui;

b)

avarinio tūpimo atveju.

42 straipsnis

Nukrypstant nuo 41 straipsnio valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti orlaiviui pakilti iš Sąjungos teritorijos, nusileisti joje arba skristi virš jos, jeigu tos kompetentingos institucijos iš anksto nustatė, kad to reikia humanitariniais ar kitais tikslais, atitinkančiais šio reglamento tikslus.

43 straipsnis

Draudžiama:

a)

nuomoti arba frachtuoti laivus ar orlaivius arba teikti įgulų paslaugas KLDR, į XIII, XV, XVI arba XVII priedo sąrašą įtrauktiems asmenims arba subjektams, visiems kitiems KLDR subjektams, visiems kitiems asmenims arba subjektams, padėjusiems pažeisti JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) arba 2371 (2017) nuostatas, arba bet kuriam asmeniui arba subjektui, veikiančiam tokio asmens ar subjekto vardu arba nurodymu, ir jiems nuosavybės teise priklausantiems arba kontroliuojamiems subjektams;

b)

iš KLDR gauti laivų ar orlaivių įgulų paslaugas;

c)

turėti nuosavą, nuomoti, eksploatuoti, apdrausti bet kurį su KLDR vėliava plaukiojantį laivą arba tokiam laivui teikti laivo klasifikavimo ar susijusias paslaugas;

d)

registruoti arba išlaikyti registre bet kurį KLDR arba KLDR piliečiams priklausantį, jų kontroliuojamą arba jų valdomą laivą arba laivą, kuris buvo kitos valstybės išregistruotas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2321 (2016) 24 punktą, arba

e)

teikti draudimo ar perdraudimo paslaugas KLDR priklausantiems, jos kontroliuojamiems arba valdomiems laivams.

44 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 43 straipsnio a punkte nustatyto draudimo, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nuomoti, frachtuoti arba teikti įgulų paslaugas su sąlyga, kad valstybė narė, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, gavo išankstinį Sankcijų komiteto patvirtinimą.

2.   Nukrypstant nuo 43 straipsnio b ir c punktuose nustatytų draudimų, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti turėti nuosavą, nuomoti, valdyti bet kurį su KLDR vėliava plaukiojantį laivą arba teikti laivo klasifikavimo ar susijusias paslaugas, arba registruoti ar palikti registre bet kurį laivą, kuris nuosavybės teise priklauso KLDR arba jos piliečiams, yra jų kontroliuojamas ar valdomas, jeigu, valstybės narė, įvertinus kiekvieną konkretų atvejų, gavo išankstinį Sankcijų komiteto patvirtinimą.

3.   Nukrypstant nuo 43 straipsnio e punkte nustatyto draudimo, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas su sąlyga, kad Sankcijų komitetas, įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, nustatė, kad laivas naudojamas išimtinai pragyvenimo tikslais ir KLDR asmenys ar subjektai jo nenaudos pajamoms gauti arba išimtinai humanitariniais tikslais.

4.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1, 2 ir 3 dalis suteiktus leidimus.

VII SKYRIUS

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

45 straipsnis

Nukrypstant nuo draudimų, kylančių iš JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) arba 2371 (2017), valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti bet kokią veiklą, jei Sankcijų komitetas, įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, nustatė, kad ji reikalinga norint palengvinti tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų darbą vykdant paramos ir pagalbos teikimo veiklą KLDR civiliams gyventojams pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2321 (2016) 46 punktą.

46 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a)

iš dalies pakeisti I priedą remiantis valstybių narių suteikta informacija;

b)

iš dalies pakeisti II priedo II, III, IV ir V dalis ir VI, VII, IX, X ir XI priedus remiantis Sankcijų komiteto arba JT Saugumo Tarybos priimtais sprendimais, ir atnaujinti Kombinuotosios nomenklatūros kodus, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede;

c)

iš dalies pakeisti VIII priedą, siekiant patikslinti arba adaptuoti jame pateiktą prekių sąrašą atsižvelgiant į Sankcijų komiteto paskelbtas apibrėžtis arba gaires arba atnaujinti Kombinuotosios nomenklatūros kodus, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede;

d)

iš dalies pakeisti III, IV ir V priedus remiantis Sankcijų komiteto arba JT Saugumo Tarybos išvadomis arba remiantis Sprendimu (BUSP) 2016/849 dėl šių priedų priimtais sprendimais;

e)

iš dalies pakeisti XII priedą siekiant patikslinti arba pritaikyti jame pateiktą paslaugų sąrašą, atsižvelgiant į valstybių narių pateiktą informaciją, taip pat apibrėžtis ar gaires, kurias gali būti pateikusi Jungtinių Tautų Statistikos komisija, arba įrašyti prekių ir paslaugų kodus iš Jungtinių Tautų Statistikos komisijos patvirtintos Svarbiausiojo produktų klasifikatoriaus sistemos.

47 straipsnis

1.   Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą, Taryba įtraukia tokį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į XIII ir XIV priedus.

2.   Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai taikyti 34 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia XV, XVI ir XVII priedus.

3.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam 1 ir 2 dalyse nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, ir suteikia tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai galimybę pateikti pastabų.

4.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja 1 ir 2 dalyse nurodytą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą.

5.   Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia XIII ir XIV priedus.

48 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

49 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente minėtas kompetentingas institucijas ir jas nurodo arba pateikia atitinkamas nuorodas I priede išvardytose interneto svetainėse.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas ir visus vėlesnius pakeitimus.

50 straipsnis

1.   Nedarant poveikio taikytinoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia valstybių narių, kuriose yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 34 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per atitinkamas valstybes nares nedelsdami perduoda šią informaciją Komisijai, ir

b)

bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, kai ši informacija tikrinama.

2.   Komisijai tiesiogiai pateikta papildoma informacija nedelsiant pateikiama atitinkamai valstybei narei.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

51 straipsnis

Vykdydama šiuo reglamentu jai pavestas užduotis, Komisija tvarko asmens duomenis, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų.

52 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti šiame reglamente nustatytus draudimus arba dėl kurios jie apeinami.

53 straipsnis

1.   Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti obligaciją, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a)

XIII, XV, XVI arba XVII prieduose išvardyti asmenys, subjektai arba įstaigos arba XIV priede išvardytų laivų savininkai;

b)

kiti KLDR asmenys, subjektai arba įstaigos, įskaitant KLDR vyriausybę, jos viešąsias įstaigas, korporacijas ir agentūras;

c)

asmenys, subjektai arba įstaigos, veikiantys a ir b punktuose nurodytų vieno iš asmenų, subjektų arba įstaigų vardu arba jų naudai.

2.   Turi būti laikoma, kad sutarties ar sandorio vykdymui turėjo poveikio šiuo reglamentu nustatytos priemonės, jei reikalavimo taikymas ar jo turinys yra tiesioginis ar netiesioginis tų priemonių rezultatas.

3.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

4.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

54 straipsnis

1.   Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms neatsiranda jokia atsakomybė, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

55 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

56 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 panaikinamas. Nuorodos į panaikintąjį reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

57 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  OL L 141, 2016 5 28, p. 79.

(2)  2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL L 88, 2007 3 29, p. 1).

(3)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(4)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(5)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(6)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(7)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(8)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(9)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(10)  2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo (OL L 9, 2003 1 15, p. 3).

(11)  2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (OL L 319, 2007 12 5, p. 1).

(12)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).

(13)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22).

(14)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p.1).

(15)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(16)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(17)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(18)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

(19)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 141, 2015 6 5, p. 1).


I PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 ir 50 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


II PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies a punkte ir 7 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

I DALIS

Visos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede išvardytos prekės ir technologijos.

II DALIS

Kiti objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, kurios galėtų būti naudojamos KLDR branduolinių ginklų, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programose.

Jeigu nenurodyta kitaip, skiltyje „Aprašymas“ naudojamais identifikavimo numeriais nurodomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų aprašymai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

Identifikavimo numeris skiltyje „Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas“ reiškia, kad skiltyje „Aprašymas“ apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

Viengubose kabutėse rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

Dvigubose kabutėse rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

BENDROSIOS PASTABOS

Šiame priede nurodytų prekių draudimas negali būti panaikintas, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nedraudžiamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau draudžiamų komponentų, kai draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma lengvai pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

Pastaba. Sprendžiant, ar draudžiamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

Šiame priede nurodytos prekės apima tiek naujas, tiek naudotas prekes.

BENDROJI PASTABA DĖL TECHNOLOGIJŲ

(Turi būti skaitoma kartu su C dalimi)

„Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas toliau pateiktoje A dalyje (Prekės), „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas pagal B dalies nuostatas.

„Technologijos“, „reikalingos“ draudžiamoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, išlieka draudžiamomis netgi tada, kai taikomos nedraudžiamoms prekėms.

Draudimai netaikomi tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra uždraustos, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

„Technologijų“ perdavimo draudimas netaikomas „viešųjų sričių“ informacijai, „pagrindiniams tyrimams“ arba patentų paraiškoms būtiniausiai informacijai.

A.   PREKĖS

BRANDUOLINĖS MEDŽIAGOS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA

II.A0.

Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A0.001

Toliau išvardytos lempos su tuščiaviduriu katodu:

a.

Lempos su jodo tuščiaviduriu katodu, su gryno silicio ar kvarciniais langeliais;

b.

Lempos su urano tuščiaviduriu katodu.

 

II.A0.002

Faradėjaus izoliatoriai, veikiantys 500–650 nm bangos ilgio diapazone.

 

II.A0.003

Optinės gardelės, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone.

 

II.A0.004

Optinės skaidulos, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone, padengtos antirefleksiniais sluoksniais, veikiančiais 500–650 nm bangos ilgio diapazone; optinių skaidulų šerdies skersmuo didesnis nei 0,4 mm, bet neviršija 2 mm.

 

II.A0.005

0A001 nenurodyti branduolinio reaktoriaus korpuso komponentai ir bandymo įranga, išvardyti toliau:

a.

Riebokšliai;

b.

Vidaus komponentai;

c.

Sandarinimo, bandymo ir matavimo įranga.

0A001

II.A0.006

Branduolinės aptikimo sistemos, išskyrus nurodytas 0A001.j arba 1A004.c punktuose, skirtos aptikti, atpažinti ar kiekybiškai įvertinti radioaktyviąsias medžiagas bei jonizuojančiąją spinduliuotę, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

Pastaba. Asmeninė įranga nurodyta prie I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Iš aliuminio lydinio arba nerūdijančio plieno (plieno tipas 304, 304L arba 316L) pagaminti silfoniniai vožtuvai, išskyrus nurodytus 0B001.c.6, 2A226 arba 2B350.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Lazerių veidrodžiai, išskyrus nurodytus 6A005.e, kurių pagrindo šiluminės kaitos koeficientas (20 °C) yra 10-6 K-1 arba mažesnis (pvz., lydytasis silicio dioksidas arba safyras).

Šis punktas netaikomas optinėms sistemoms, specialiai sukurtoms astronomijos tikslais, išskyrus veidrodžius su lydytuoju silicio dioksidu.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Lazerių lęšiai, išskyrus nurodytus 6A005.e.2 punkte, kurių pagrindo šiluminės kaitos koeficientas (20 °C) yra 10-6 K-1 arba mažesnis (pvz., lydytasis silicio dioksidas).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Vamzdžiai, vamzdynai, flanšai, tvirtinimo elementai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 40 % nikelio pagal masę, arba juo padengti, išskyrus nurodytus 2B350.h.1 punkte.

2B350

II.A0.011

Vakuuminiai siurbliai, išskyrus nurodytus 0B002.f.2 arba 2B231 punktuose, išvardyti toliau:

a.

Turbomolekuliniai siurbliai, kurių veikimo greitis ne mažesnis kaip 400 l/s;

b.

Rūtso tipo pirminio išretinimo vakuuminiai siurbliai, kurių tūrinis siurbimo veikimo greitis didesnis negu 200 m3/h;

c.

Silfoninio tipo sraigtiniai su bealyviais kompresoriais ir silfoninio tipo sraigtiniai bealyviai vakuuminiai siurbliai.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Ekranuoti apgaubai, skirti radioaktyviosioms medžiagoms manipuliuoti, laikyti ir tvarkyti (karštosios kameros).

0B006

II.A0.013

‚Gamtinis uranas‘ arba ‚nusodrintasis uranas‘ ar toris metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra vienos ar kelių minėtų medžiagų, išskyrus nurodytas 0C001 punkte.

0C001

II.A0.014

Detonacijos kameros, kurių sprogimo sugerties pajėgumas didesnis negu 2,5 kg trinitrotoleno (TNT) ekvivalento.

 

SPECIALIOSIOS MEDŽIAGOS IR SUSIJUSI ĮRANGA

II.A1.

Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A1.001

Bet kurio kiekio bi(2-etilheksil) fosfato rūgšties (HDEHP ar D2HPA) (cheminių medžiagų santrumpų numeris (CAS): [CAS 298-07-7]) tirpiklis, kurio grynumas didesnis nei 90 %.

 

II.A1.002

Fluoro dujos (CAS: [7782-41-4]), kurių grynumas didesnis nei 95 %.

 

II.A1.003

Žiedo formos riebokšliai ir tarpikliai, kurių vidinis skersmuo ne didesnis nei 400 mm, pagaminti iš bet kurios iš išvardytų medžiagų:

a.

Netemptieji vinilidenfluorido kopolimerai, turintys 75 % ar didesnę beta kristalinės sandaros dalį;

b.

Fluorinti poliimidai, masės sudėtyje turintys 10 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

c.

Fluorinti fosfazeno elastomerai, masės sudėtyje turintys 30 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

d.

Polichlortrifluoretilenas (PCTFE, pvz., Kel-F ®);

e.

Fluoro elastomerai (pvz., Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

Politetrafluoretilenas (PTFE).

1A001

II.A1.004

Asmeninė įranga branduolinei spinduliuotei aptikti, išskyrus nurodytą 1A004.c punkte, įskaitant asmeninius dozimetrus.

1A004.c.

II.A1.005

Fluoro gamybos elektrolitinės celės, išskyrus nurodytas 1B225 punkte, kurių našumas didesnis nei 100 g fluoro per valandą.

1B225

II.A1.006

Katalizatoriai, išskyrus nurodytus 1A225 ar 1B231 punkte, turintys platinos, paladžio arba rodžio, naudojami vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, išgaunant tritį iš sunkiojo vandens, arba sunkiojo vandens gamybai.

1A225

1B231

II.A1.007

Aliuminis ir jo lydiniai, išskyrus nurodytus 1C002.b.4 arba 1C202.a punkte, žaliavų ar pusgaminių pavidalo, turintys bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

a.

Ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20 °C) temperatūrai yra 460 MPa arba didesnis; arba

b.

Tempiamasis įtempis esant 298 K (25 °C) temperatūrai yra 415 MPa arba didesnis.

Čia kalbama apie lydinių tempiamąjį įtempį prieš arba po terminio apdorojimo.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, išskyrus nurodytus 1C003.a punkte, kurių pradinė santykinė magnetinė skvarba yra 120 000 arba didesnė, o storis – 0,05–0,1 mm.

Pradinės santykinės magnetinės skvarbos matavimai turi būti atlikti tik su visiškai atkaitintomis medžiagomis.

1C003.a.

II.A1.009

„Pluoštinės ar gijinės medžiagos“ ar prepregai, išskyrus nurodytus 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ar 1C210.b. punktuose:

a.

Aramidinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.A

„savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 10 × 106 m; arba

2.A

„savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 17 × 104 m;

b.

Stiklinės ‚pluoštinės ar gijinės medžiagos‘, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.A

„savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 3,18 × 106 m; arba

2.A

„savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 76,2 × 103 m;

c.

Termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (prepregai), pagaminti iš stiklinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, išskyrus nurodytas I.A1.010.a. punkte;

d.

Anglinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“;

e.

Termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, pagaminti iš anglinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“;

f.

Poliakrilnitrilo (PAN) ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“.

g.

Para-aramidinės „pluoštinės arba gijinės medžiagos“ (Kevlar® ir kiti Kevlar® tipo pluoštai).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Derva arba pikiu impregnuoti pluoštai (prepregai), metalu ar anglimi padengti pluoštai (ruošiniai) ar „anglies pluošto ruošiniai“, išvardyti toliau:

a.

Pagaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, kaip nurodyta I.A1.009;

b.

Epoksidinės dervos „rišikliu“ impregnuotos anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ (prepregai), nurodytos 1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose, skirtos orlaivių konstrukcijoms taisyti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, kuriose atskiri prepregų lakštai ne didesni kaip 50 cm × 90 cm;

c.

1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose nurodyti prepregai, impregnuoti fenoline ar epoksidine derva, kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) yra mažesnė nei 433 K (160 °C) ir kurių kietėjimo temperatūra yra žemesnė nei stiklėjimo temperatūra.

1C010

1C210

II.A1.011

Sustiprintos silicio karbido kompozicinės keraminės medžiagos, naudojamos antgaliuose, grįžtamosiose dalyse, tūtos užsklandose, naudojamos „raketose“, išskyrus nurodytas 1C107 punkte.

1C107

II.A1.012

Nenaudojama.

 

II.A1.013

Tantalas, tantalo karbidas, volframas, volframo karbidas ir lydiniai su volframu ir tantalu, išskyrus nurodytus 1C226 punkte, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

Tuščiavidurio ritinio arba sferos simetrijos formos (įskaitant ritininius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra 50–300 mm; ir

b.

Masė yra didesnė kaip 5 kg.

1C226

II.A1.014

Kobalto, neodimio arba samario „elementiniai milteliai“ arba jų lydiniai ar mišiniai, kurių bent 20 % masės sudaro kobaltas, neodimis arba samaris, kurių dalelių dydis mažesnis nei 200 μm.

„Elementiniai milteliai“ – ypač gryni vieno elemento milteliai.

 

II.A1.015

Grynasis tributilfosfatas (TBP) [CAS Nr. 126-73-8] arba bet koks mišinys, kurio daugiau kaip 5 % masės sudaro TBP.

 

II.A1.016

Martensitiškai senėjantis plienas, išskyrus nurodytą 1C116 ar 1C216 punkte.

1.

Čia kalbama apie martensitiškai senėjantį plieną prieš arba po terminio apdorojimo.

2.

Martensitiškai senėjantis plienas yra plieno lydinys, turintis daug nikelio ir labai mažai anglies, kurio dispersiniam kietėjimui panaudoti pakaitiniai elementai ar nusodikliai.

1C116

1C216

II.A1.017

Metalai, metalo milteliai ir medžiagos, nurodyti toliau:

a.

Volframas ir volframo junginiai, išskyrus nurodytus 1C117 punkte, turintys vienodų sferinių arba dulkinių dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 500 μm (mikrometrų) ir kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

b.

Molibdenas ir molibdeno junginiai, išskyrus nurodytus 1C117 punkte, turintys vienodų sferinių arba dulkinių dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 500 μm ir kurių 97 % arba daugiau masės sudaro molibdenas;

c.

Kieto pavidalo volframo medžiagos, išskyrus nurodytas 1C226 punkte, kurių medžiagų sudėtis tokia:

1.

Volframas ir lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

2.

Volframas su įterptu variu, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas; arba

3.

Volframas su įterptu sidabru, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas.

1C117

1C226

II.A1.018

Minkšti magnetiniai lydiniai, išskyrus nurodytus 1C003 punkte, kurių cheminė sudėtis tokia:

a.

Geležies 30–60 %; ir

b.

Kobalto 40–60 %.

1C003

II.A1.019

Nenaudojama.

 

II.A1.020

Grafitas, išskyrus nurodytą 0C004 arba 1C107.a punktuose, sukurtas arba skirtas naudoti elektroerozinėse staklėse.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Plieno lydinių lakštai ar plokštės, turinčios vieną iš išvardytų charakteristikų:

a.

plieno lydiniai, kurių didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai „gali būti“1 200  MPa arba didesnis; arba

b.

azotu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas.

Pastaba. Frazė „lydiniai, kurių […] gali būti“ apima lydinius prieš arba po terminio apdorojimo.

Techninė pastaba. „Azotu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas“ turi dvifazę mikrosandarą, kurią sudaro feritinio ir austenitinio plieno granulės, pridedant azoto mikrosandarai stabilizuoti.

1C116

1C216

II.A1.022

Anglies kompozitinė medžiaga.

1A002.b.1

II.A1.023

Žaliavų ar pusgaminių pavidalo nikelio lydiniai, kurių 60 % ar daugiau masės sudaro nikelis.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Titano lydinių lakštai ar plokštės, kurių didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai „gali būti“ 900 MPa arba didesnis.

Pastaba. Frazė „lydiniai, kurių […] gali būti“ apima lydinius prieš arba po terminio apdorojimo.

1C002.b.3

II.A1.025

Titano lydiniai, išskyrus nurodytus 1C002 ir 1C202 punktuose.

1C002

1C202

II.A1.026

Cirkonis ir cirkonio lydiniai, išskyrus nurodytus 1C011, 1C111 ir 1C234 punktuose.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Sprogstamosios medžiagos, išskyrus nurodytas 1C239 punkte karinės įrangos sąraše, arba medžiagos arba mišiniai, kurių sudėtyje daugiau negu 2 % sudaro tokios sprogstamosios medžiagos, kurių kristalinis tankis yra didesnis nei 1,5 g/cm3, o detonacijos greitis didesnis nei 5 000  m/s.

1C239

MEDŽIAGŲ PERDIRBIMAS

II.A2.

Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A2.001

Vibracijos bandymo sistemos, įranga ir jų komponentai, išskyrus nurodytus 2B116 punkte:

a.

Vibracijos bandymo sistemos su skaitmeniniais valdikliais, kuriose taikoma grįžtamojo ryšio arba uždarojo kontūro technika, galinčios dirbti 0,1 g ar didesnės vid. kv. vertės vibracijos pagreičio ir 0,1 Hz–2 kHz dažnio sąlygomis, esant 50 kN ar didesnei perdavimo galiai (matuojant „ant pliko stalo“);

d.

Skaitmeniniai valdikliai kartu su specialiai sukurta vibracijos bandymo „programine įranga“, turintys didesnį negu 5 kHz „tikralaikio valdymo dažnių juostos plotį“, sukurti naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

„Tikralaikis kontrolinis dažnių juostos plotis“ – maksimali sparta, kuria valdiklis gali atlikti užbaigtus diskretizavimo, duomenų apdorojimo ir valdymo signalų perdavimo ciklus.

c.

Vibraciniai įrenginiai (kratytuvai) su stiprintuvais ar be stiprintuvų, galintys sukurti 50 kN arba didesnę galią (matuojant ‚ant pliko stalo‘) ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

d.

Pagalbinės bandinio struktūros ir elektroniniai blokai, sukurti siekiant sujungti vibratorius į vibracinį stendą, galintį užtikrinti 50 kN arba didesnę bendrą efektyviąją galią (matuojant „ant pliko stalo“), ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos sistemose.

„Ant pliko stalo“ reiškia plokščią stalą ar kitą plokštumą be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

2B116

II.A2.002

Staklės, išskyrus nurodytas 2B001 arba 2B201 punktuose, ir jų deriniai metalams, keramikai arba „kompozicinėms medžiagoms“ pašalinti (arba nupjauti), kuriose pagal gamintojo technines specifikacijas gali būti įrengti „skaitmeninio valdymo“ elektroniniai įtaisai, kurių pagal ISO 230/2 (1988) (1) standartą ar atitinkamus nacionalinius standartus įvertintas padėties nustatymo tikslumas išilgai bet kurios tiesinės ašies yra lygus 30 μm arba mažesnis (geresnis).

2B001

2B201

II.A2.002a

Komponentai ir skaitmeninio valdymo įtaisai, specialiai suprojektuoti pirmiau minėto sąrašo 2B001, 2B201 ar I.A2.002 punktuose nurodytoms staklėms.

 

II.A2.003

Balansavimo mašinos ir susijusi įranga, išvardyta toliau:

a.

Stomatologinei arba kitai medicininei įrangai suprojektuotos arba pritaikytos balansavimo mašinos, kurioms būdingos visos šios charakteristikos:

1.

Nepritaikytos balansuoti didesnės nei 3 kg masės rotorių ir (arba) sąrankų;

2.

Tinkamos didesniu nei 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuoti rotorius ir (arba) sąrankas;

3.

Tinkamos ištaisyti nebalansą dviejose ar daugiau plokštumų ir

4.

Galinčios subalansuoti iki 0,2 g × mm liekamojo specifinio disbalanso vienam rotoriaus masės kilogramui.

b.

„Indikatorių galvutės“, skirtos arba pritaikytos naudoti a punkte nurodytose mašinose.

Kartais „indikatorių galvutės“ yra vadinamos balansavimo darbo įrankiais.

2B119

II.A2.004

Nuotoliniai manipuliatoriai, kurie gali būti naudojami atlikti nuotolinius veiksmus per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose, išskyrus nurodytas 2B225 punkte, turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

a.

Geba prasiskverbti per 0,3 m ar storesnę karštosios kameros sieną (valdymas per sieną) arba

b.

Geba manipuliuoti per 0,3 m ar storesnės karštosios kameros sienos viršų (valdymas per sienos viršų).

Nuotoliniai manipuliatoriai, kuriais žmogaus operatoriaus veiksmai perkeliami į nuotolinę valdymo rankeną ir galinę įrangą. Jie gali būti valdančiojo / pavaldžiojo tipo ar valdomi vairasvirte ar klaviatūra.

2B225

II.A2.005

Kontroliuojamos aplinkos terminio apdorojimo krosnys arba oksidavimo krosnys, galinčios veikti esant didesnei kaip 400°C temperatūrai.

Šis punktas netaikomas tunelinėms krosnims, kuriose medžiagos tiekiamos ritininiais konvejeriais arba vežimėliais, tunelinėms krosnims su juostiniu konvejeriu, stumtuvinėms krosnims ir šaudyklinėms krosnims, specialiai suprojektuotoms stiklui, keraminiams stalo reikmenims arba statybiniams keramikos dirbiniams gaminti.

2B226

2B227

II.A2.006

Nenaudojama.

 

II.A2.007

„Slėgio keitikliai“, išskyrus apibrėžtus 2B230 punkte, galintys matuoti absoliutųjį slėgį bet kuriame 0–200 kPa intervalo taške ir turintys abi nurodytas charakteristikas:

a.

Slėgio jutikliai, pagaminti iš „urano heksafluorido (UF6) korozijai atsparių medžiagų“ ar jomis apsaugoti; ir

b.

Turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

1.

Visa matavimo skalė mažesnė kaip 200 kPa, o „tikslumas“ geresnis kaip ± 1 % visos skalės atžvilgiu, arba

2.

Visa matavimo skalė ne mažesnė kaip 200 kPa, o „tikslumas“ geresnis kaip 2 kPa.

2B230 tikslais „tikslumo“ sąvoka apima netiesiškumą, histerezę ir pakartojamumą aplinkos temperatūroje.

2B230

II.A2.008

Skysčių maišymo įranga (maišytuvai-nusodintuvai, impulsinės kolonos, plokštelių kolonos, išcentriniai maišytuvai) ir šiai įrangai suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a.

Lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

b.

Fluoropolimerų;

c.

Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

d.

Grafito ar „anglies grafito“;

e.

Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

f.

Tantalo ar tantalo lydinių;

g.

Titano ar titano lydinių;

h.

Cirkonio ar cirkonio lydinių; arba

i.

Nerūdijančio plieno.

„Anglies grafitas“ – amorfiškos anglies ir grafito darinys, kuriame grafito kiekis sudaro ne mažiau kaip 8 % masės.

2B350.e.

II.A2.009

Pramoninė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 2B350.d punkte, išvardyti toliau:

Šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,05 m2, bet mažesnis nei 30 m2; ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su skysčiu (-ais), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a.

Lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

b.

Fluoropolimerų;

c.

Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

d.

Grafito ar „anglies grafito“;

e.

Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

f.

Tantalo ar tantalo lydinių;

g.

Titano ar titano lydinių;

h.

Cirkonio ar cirkonio lydinių;

i.

Silicio karbido;

j.

Titano karbido; arba

k.

Nerūdijančio plieno.

Šis punktas netaikomas transporto priemonių radiatoriams.

Šilumokaičio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.d.

II.A2.010

Siurbliai su daugialypiais sandarikliais ir be sandariklių, išskyrus nurodytus 2B350.i punkte, tinkami koroziją sukeliantiems skysčiams, ar vakuuminiai siurbliai ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a.

Lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

b.

Keramikos;

c.

Ferosilicio;

d.

Fluoropolimerų;

e.

Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

f.

Grafito ar „anglies grafito“;

g.

Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

h.

Tantalo ar tantalo lydinių;

i.

Titano ar titano lydinių;

j.

Cirkonio ar cirkonio lydinių;

k.

Niobio (kolumbio) ar niobio lydinių;

l.

Nerūdijančio plieno;

m.

Aliuminio lydinių; arba

n.

Kaučiuko.

Siurblio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms. Terminas „kaučiukas“ reiškia visų rūšių natūralųjį ir sintetinį kaučiuką.

2B350.i.

II.A2.011

„Centrifuginiai separatoriai“, išskyrus nurodytus 2B352.c punkte, gebantys nepertraukiamai separuoti be aerozolinės sklidos ir pagaminti iš:

a.

Lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

b.

Fluoropolimerų;

c.

Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

d.

Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

e.

Tantalo ar tantalo lydinių;

f.

Titano ar titano lydinių; arba

g.

Cirkonio ar cirkonio lydinių;

Prie „centrifuginių separatorių“ priskiriami dekantiratoriai (nupylimo įrenginiai).

2B352.c.

II.A2.012

Sukepinto metalo filtrai, išskyrus nurodytus 2B352.d punkte, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio daugiau kaip 40 % masės sudaro nikelis.

2B352.d.

II.A2.013

Sukimosi formavimo mašinos ir srauto formavimo mašinos, išskyrus nurodytas 2B009, 2B109 arba 2B209 punktuose, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos šiame punkte laikomos srauto formavimo mašinomis.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Įranga ir reagentai, išskyrus nurodytus 2B350 arba 2B352 punktuose, išvardyti toliau:

a.

Fermentacijos įrenginiai, gebantys be aerozolinės sklidos kultivuoti patogeninius „mikroorganizmus“ arba virusus, ar tinkantys gaminti toksinus ir turintys 10 litrų ar didesnę bendrąją talpą;

b.

Maišytuvai a punkte nurodytiems fermentacijos įrenginiams;

Prie fermentacijos įrenginių priskiriami bioreaktoriai, chemostatai ir nepertraukiamojo srauto sistemos.

c.

Laboratorinė įranga, išvardyta toliau:

1.

Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) įranga;

2.

DNR sekos nustatymo įranga;

3.

DNR sintezatoriai;

4.

Elektroporacijos įranga;

5.

Specialūs reagentai, susiję su I.A2.014.c punkto 1–4 papunkčiuose nurodyta įranga;

d.

Filtrai, mikrofiltrai, nanofiltrai arba ultrafiltrai, naudojami pramoninėje arba laboratorinėje biologijoje nuolatiniam filtravimui, išskyrus filtrus, kurie specialiai skirti arba pritaikyti medicininiams arba skaidraus vandens gamybos tikslams ir kurie naudotini ES arba JT oficialiai remiamuose projektuose;

e.

Ultracentrifugos, rotoriai ir ultracentrifugų adapteriai;

f.

Džiovinimo šaltyje įranga.

2B350

2B352

II.A2.015

Įranga, išskyrus nurodytą 2B005, 2B105 arba 3B001.d punktuose, skirta metalinės dangos nusodinimui, ir specialiai jai skirti komponentai ir priedai:

a.

Gamybos įranga, skirta cheminiam gariniam nusodinimui (angl. CVD);

b.

Gamybos įranga, skirta fiziniam gariniam nusodinimui (angl. PVD);

c.

Gamybos įranga, skirta nusodinimui indukciniu arba varžinio kaitinimo būdu.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Atviri rezervuarai arba konteineriai su maišytuvais ar be jų, kurių vidinis (geometrinis) tūris didesnis kaip 0,5 m3 (500 litrų) ir kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojamomis arba talpinamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a.

Lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

b.

Fluoropolimerų;

c.

Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

d.

Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

e.

Tantalo ar tantalo lydinių;

f.

Titano ar titano lydinių;

g.

Cirkonio ar cirkonio lydinių;

h.

Niobio (kolumbio) ar niobio lydinių;

i.

Nerūdijančio plieno;

j.

Medienos arba

k.

Kaučiuko.

Terminas „kaučiukas“ reiškia visų rūšių natūralųjį ir sintetinį kaučiuką.

2B350

ELEKTRONIKA

II.A3.

Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A3.001

Aukštosios įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, išskyrus nurodytus 0B001.j.5 arba 3A227 punktuose, turintys abi šias charakteristikas:

a.

Galintys nuolat aštuonias valandas tiekti 10 kV arba didesnę įtampą esant 5 kW arba didesnei išėjimo galiai, su švytavimu arba be jo; taip pat

b.

Srovės arba įtampos nepastovumą per keturias valandas, mažesnį kaip 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Masių spektrometrai, išvardyti toliau, išskyrus nurodytus 0B002.g arba 3A233 punktuose, galintys matuoti jonų masę, lygią arba didesnę kaip 200 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 2 dalys iš 200, ir jiems skirtų jonų šaltinių:

a.

Induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos masių spektrometrai (ICP/MS);

b.

Rusenančiojo išlydžio masių spektrometrai (GDMS);

c.

Šiluminio jonizavimo masių spektrometrai (TIMS);

d.

Elektronpluoščiai masių spektrometrai, kurių šaltinio kamera pagaminta iš „urano heksafluorido (UF6) korozijai atsparių medžiagų“, jomis iš vidaus apkalta arba padengta;

e.

Molekulpluoščiai masių spektrometrai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

Iš vidaus apkaltą arba padengtą nerūdijančiu plienu arba molibdenu šaltinio kamerą, kurioje įrengta šaldomoji gaudyklė, galinti atšaldyti iki 193 K (– 80 °C) ar žemesnės temperatūros, arba

2.

Šaltinio kamerą, iš vidaus apkaltą arba padengtą medžiagomis, atspariomis UF6.

f.

Masių spektrometrai su įrengtu mikrofluorinamų jonų šaltiniu, skirtu aktinidams arba aktinidų fluoridams.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Dažnio keitikliai arba generatoriai, išskyrus nurodytus 0B001.b.13 arba 3A225 punktuose, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai ir programinė įranga:

a.

Daugiafaziai išėjimai, galintys tiekti 40 W ar didesnę galią;

b.

Gebantys veikti 600–2 000  Hz dažnių intervale; ir

c.

Dažnių valdymo paklaida, geresnė (mažesnė) kaip 0,1 %.

1.

Dažnio keitikliai taip pat vadinami konverteriais, inverteriais, generatoriais, elektronine bandymo įranga, AC maitinimo šaltiniais, kintamojo greičio motorinėmis pavaromis arba dažninėmis pavaromis.

2.

Šiame punkte nurodytas funkcijas gali atlikti tam tikri įrenginiai, kurie parduodami kaip: elektroninė bandymo įranga, AC maitinimo šaltiniai, kintamojo greičio motorinės pavaros arba dažninės pavaros.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektometrai ir difraktometrai, skirti metalų arba lydinių elementinės sudėties nustatymo bandymui arba kiekybinei analizei atlikti chemiškai neskaidant medžiagos.

 

JUTIKLIAI IR LAZERIAI

II.A6.

Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A6.001

Itrio aliuminio granato strypai.

 

II.A6.002

Optinė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 6A002 arba 6A004.b punktuose, išvardyti toliau:

Infraraudonųjų spindulių optika, veikianti 9–17 μm bangos ilgio diapazone, ir jos komponentai, įskaitant komponentus iš kadmio teliūrido (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Bangos fronto koregavimo sistemos, išskyrus nurodytas 6A004.a, 6A005.e arba 6A005.f punktuose, skirtos naudoti su lazerio spinduliu, kurio skersmuo viršija 4 mm, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, įskaitant valdymo sistemas, fazinio fronto jutiklius ir „deformuojamuosius veidrodžius“, įskaitant bimorfinius veidrodžius.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Argono jonų „lazeriai“, išskyrus nurodytus 0B001.g.5, 6A005.a.6 ir (arba) 6A205.a punktuose, kurių vidutinė išėjimo galia yra 5 W arba didesnė.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Puslaidininkiniai „lazeriai“, išskyrus nurodytus 0B001.g.5, 0B001.h.6 arba 6A005.b punktuose, ir jų komponentai, išvardyti toliau:

a.

Atskiri puslaidininkiniai „lazeriai“, kurių kiekvieno išėjimo galia yra didesnė kaip 200 mW, didesniais kiekiais nei 100;

b.

Puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių išėjimo galia yra didesnė kaip 20 W.

1.

Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais.

2.

Šis punktas netaikomas „lazeriniams“ diodams, kurių bangos ilgis yra 1,2–2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Derinami puslaidininkiniai „lazeriai“ ir derinamų puslaidininkinių „lazerių“ matricos, išskyrus nurodytus 0B001.h.6 arba 6A005.b punktuose, kurių bangos ilgis yra 9–17 μm, taip pat puslaidininkinių „lazerių“ matricų paketai, kuriuose yra bent viena tokio bangos ilgio derinama puslaidininkinių „lazerių“ matrica.

Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

Kietojo kūno „derinami“„lazeriai“, išskyrus nurodytus 0B001.g.5, 0B001.h.6. arba 6A005.c.1 punktuose, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.

Titano ir safyro lazeriai;

b.

Aleksandrito lazeriai.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Neodimiu legiruoti (kitokie nei stiklo) „lazeriai“, išskyrus nurodytus 6A005.c.2.b punkte, kurių išėjimo bangos ilgis didesnis nei 1,0 μm, tačiau neviršija 1,1 μm, o vieno impulso išėjimo energija yra viršija 10 J.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Akustooptinių prietaisų komponentai, išvardyti toliau:

a.

Kadravimo vamzdžiai ir kietojo kūno vizualizavimo įtaisai, kurių pasikartojimo dažnis lygus 1 kHz arba didesnis;

b.

Pasikartojimo dažnio šaltiniai;

c.

Pokelso ląstelės.

6A203.b.4.

II.A6.010

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios kameros arba joms skirti lęšiai, išskyrus nurodytus 6A203.c punkte, specialiai sukurti arba klasifikuojami kaip jonizuojančiajai spinduliuotei atsparūs ir skirti išlaikyti visuminę spinduliuotės dozę, didesnę kaip 50 × 103 Gy (Si) (5 × 106 rad (Si)) be jokio veikimo pablogėjimo.

žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiąja spinduliuote.

6A203.c.

II.A6.011

Derinamieji impulsiniai dažiklio lazeriniai stiprintuvai ir generatoriai, išskyrus nurodytus 0B001.g.5, 6A005 ir (arba) 6A205.c punktuose, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

Darbinis bangos ilgis yra 300–800 nm;

b.

Vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 10 W, bet neviršija 30 W;

c.

Impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 1 kHz; taip pat

d.

Impulsų trukmė mažesnė nei 100 ns.

Šis punktas netaikomas vienmodžiams osciliatoriams.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Impulsiniai anglies dioksido „lazeriai“, išskyrus nurodytus 0B001.h.6, 6A005.d arba 6A205.d punktuose, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

Darbinis bangos ilgis yra 9–11 μm;

b.

Impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 250 Hz;

c.

Vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 100 W, bet neviršija 500 W; ir

d.

Impulsų trukmė mažesnė nei 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lazeriai, išskyrus nurodytus 6A005 arba 6A205 punkte.

6A005

6A205

NAVIGACIJA IR AVIONIKA

II.A7.

Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A7.001

Inercinės navigacijos sistemos ir specialiai joms sukurti komponentai, išvardyti toliau:

a.

Inercinės navigacijos sistemos, kurios yra Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinių institucijų patvirtintos naudoti „civiliniuose orlaiviuose“, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

1.

Inercinės (kardaninės ar beplatformės) navigacijos sistemos (INS) ir inercinė įranga, skirtos „orlaivių“, antžeminių transporto priemonių, laivų (antvandeninių arba povandeninių) ar „erdvėlaivių“ erdvinei padėčiai išlaikyti, jiems vesti ar valdyti, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

a.

Kurių navigacinė paklaida (neskaitant inertiškumo) lygi 0,8 jūrmylės per valandą (nm/h) „tikimajai apskritiminei paklaidai“ (CEP) ar mažesnė (geresnė), normaliai suderinus; arba

b.

Skirti veikti esant linijinio pagreičio lygiams, didesniems kaip 10 g;

2.

Mišriosios inercinės navigacijos sistemos, kuriose yra įmontuota viena ar kelios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) arba viena ar kelios „Duomenų bazėmis pagrįstos navigacijos sistemos“ („DBRN“), kūno erdvinei padėčiai nustatyti, valdyti arba kontroliuoti, normaliai suderinus, esant navigacijos padėties tikslumui INS, atitinkančiam mažesnę kaip 10 metrų „tikimąją apskritiminę paklaidą“ (CEP), kai ne daugiau kaip 4 minutėms prarandama GNSS arba „DBRN“;

3.

Inercinė įranga, skirta azimutui, kursui ar šiaurei nustatyti, turinti kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:

a.

Suprojektuoti taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45° platumos arba

b.

Suprojektuoti taip, kad nedarbiniu režimu atlaikytų ne mažesnius kaip 900 g ir ne trumpesnius kaip 1 ms smūgius.

b.

Fototeodolitinės sistemos, apimančios inercinę įrangą, specialiai suprojektuotos civilinio žvalgymo tikslais taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45 laipsniais platumos, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

c.

Inercinė ar kita įranga, kurioje naudojami 7A001 arba 7A101 punktuose nurodyti akselerometrai, kai tokie akselerometrai yra specialiai suprojektuoti ir sukurti kaip MWD (matavimo gręžiant) jutikliai, naudojami eksploatuojant gręžinius.

a.1 ir a.2 punktuose įvardyti parametrai taikomi esant bet kuriai iš šių aplinkos sąlygų:

1.

atsitiktinė vibracija įėjime turi visuminę 7,7 g vidutinę kvadratinę vertę per pirmąjį pusvalandį, o visa bandymo trukmė yra pusantros valandos kiekvienai ašiai iš trijų tarpusavyje statmenų ašių, kai atsitiktinė vibracija apibūdinama taip:

a.

Pastovus 0,04 g2/Hz galios spektrinis tankis 15–1 000 Hz dažnių diapazone; ir

b.

Galios spektrinis tankis silpsta nuo 0,04 g2/Hz iki 0,01 g2/Hz dažniui kintant nuo 1 000 iki 2 000  Hz;

2.

Posvyrio ir kampinio nuokrypio sparta ne mažesnė kaip + 2,62 rad/s (150 laipsnių/s); arba

3.

Pagal 1 ar 2 punktams tapačius šalies standartus.

1.

a.2 punkte nurodytos sistemos, kuriose INS ir kitos nepriklausomos navigacijos pagalbinės priemonės yra įmontuotos į vieną įrenginį, kad būtų pagerintas jo veikimas.

2.

„Tikimoji apskritiminė paklaida“ apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju – tai apskritimo plotas, apimantis 50 % visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

7A001

7A003

7A101

7A103

ORO ERDVĖ IR VAROMOJI JĖGA

II.A9.

Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A9.001

Sprogstamieji varžtai.

 

II.A9.002

Vidaus degimo varikliai (t. y. ašiniai stūmokliniai arba rotoriniai stūmokliniai), skirti arba pritaikyti propeleriniams „orlaiviams“ arba „už orą lengvesniems skraidomiesiems aparatams“, ir specialiai jiems skirti komponentai.

 

II.A9.003

Sunkvežimiai, išskyrus nurodytus 9A115 punkte, turintys daugiau nei vieną varomąją ašį ir kurių naudingoji apkrova didesnė nei 5 tonos.

Šis punktas taikomas platformoms, puspriekabėms ir kitoms priekaboms.

9A115

B.   PROGRAMINĖ ĮRANGA

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.B.001

Programinė įranga, kurią reikia naudoti projektuojant, gaminant arba naudojant A dalyje (Prekės) nurodytas prekes.

 

C.   TECHNOLOGIJOS

Nr.

Aprašymas Objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.C.001

Technologijos, kurias reikia naudoti projektuojant, gaminant arba naudojant A dalyje (Prekės) nurodytas prekes.

 

III DALIS

Tam tikri pagrindiniai komponentai, skirti balistinių raketų sektoriui

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

7601

Neapdorotas aliuminis

7602

Aliuminio atliekos ir laužas

7603

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

7604

Aliuminio strypai, juostos ir profiliai

7605

Aliumininė viela

7606

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

7608

Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai

7609

Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, alkūnės, movos)

7614

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos

IV DALIS

Su masinio naikinimo ginklais susiję objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, nustatytos ir įtrauktos į sąrašą pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2270 (2016) 25 punktą.

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

a)   Branduolinėse ir (arba) raketų programose naudojami objektai

1)   Žiediniai magnetai

Nuolatinės magnetinės medžiagos, turinčios abi šias charakteristikas:

i.

Žiedo formos magnetas, o išorinio ir vidinio skersmens santykis – mažesnis nei arba lygus 1,6:1, ir

ii.

Pagaminti iš bet kurios iš šių magnetinių medžiagų: aliuminio, nikelio ir kobalto, feritų, samario ir kobalto arba neodinio, geležies ir boro.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Martensitiškai senėjantis plienas, turintis abi šias charakteristikas:

i.

ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20 °C) temperatūrai yra 1 500 MPa arba didesnis;

ii.

strypo ar vamzdžio pavidalo, o išorinis skersmuo 75 mm ar daugiau.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Magnetinių medžiagų lydiniai lakštų arba plonų juostų pavidalų, turintys abi šias charakteristikas:

a)

storis ne didesnis kaip 0,05 mm arba aukštis ne didesnis kaip 25 mm ir

b)

pagaminti iš bet kurio iš šių magnetinių medžiagų lydinių: geležies, chromo ir kobalto, geležies, kobalto ir vanadžio, geležies, chromo, kobalto ir vanadžio arba geležies ir chromo.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Dažnio keitikliai (taip pat vadinami konverteriais arba inverteriais)

Dažnio keitikliai, išskyrus nurodytus 1 priedo 0B001.b.13 ir 3A225 įrašuose, turintys visas šias charakteristikas ir specialiai tam sukurtą programinę įrangą:

i.

daugiafazio dažnio išėjimas;

ii.

galintis tiekti 40 W ar didesnę galią ir

iii.

galintis veikti bet kur (bet kuriame viename taške ar keliuose taškuose) 600–2 000 Hz dažnių intervale.

Techninės pastabos.

1)

Dažnio keitikliai dar vadinami konverteriais arba inverteriais.

2)

Šiame punkte nurodytas funkcijas gali atlikti tam tikri įrenginiai, kurie parduodami kaip elektroninė bandymo įranga, AC maitinimo šaltiniai, kintamojo greičio motorinės pavaros arba dažninės pavaros.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Didelio stiprumo aliuminio lydinys

Aliuminio lydiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

i.

didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai „gali būti“ 415 MPa arba didesnis ir

ii.

strypo ar vamzdžio pavidalo, o išorinis skersmuo 75 mm ar daugiau.

Techninė pastaba.

Čia kalbama apie aliuminio lydinių tempiamąjį stiprį prieš arba po terminio apdorojimo.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Pluoštinės arba gijinės medžiagos

„Pluoštinės ar gijinės medžiagos“ ir prepregai, išvardyti toliau:

i.

Anglies ar aramido „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1)

A „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 3,18 × 106 m ir

2)

A „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 76,2 × 103 m.

ii.

Prepregai – termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, kurių plotis ne didesnis kaip 30 mm, pagaminti iš anglinių arba stiklinių, pluoštinių ar gijinių medžiagų, nurodytų pirmiau esančiame a punkte.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Gijų vyniojimo mašinos ir susijusi įranga perkelti į Sąjungos

Gijų vyniojimo mašinos ir susijusi įranga, išvardytos toliau:

i.

Gijų vyniojimo mašinos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1)

galinčios pluoštą paskirstyti, sukti ir vynioti, judesius koordinuojant ir programuojant ne mažiau kaip pagal dvi ašis;

2)

specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ ir

3)

galinčios vynioti ant cilindrinių vamzdžių, kurių skersmuo 75 mm ar didesnis;

ii.

Koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms pirmiau esančiame a punkte;

iii.

Įtvarai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms pirmiau esančiame a punkte.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Srauto formavimo mašinos

Kaip aprašyta dok. INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 ir S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Lazerinio suvirinimo įrenginiai

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   4 ir 5 ašių kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) staklės

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Plazminio pjovimo įrenginiai

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Metalų hidridai, tokie kaip cirkonio hidridas

ex 2850 00 20

b)   Cheminiams ir (arba) biologiniams ginklams naudojami objektai

1)

Papildomos cheminės medžiagos, tinkamos kovinėms nuodingosioms cheminėms medžiagoms gaminti:

Produkto aprašymas

 

KN kodas

Natrio metalas (7440-23-5)

 

2805 11 00

Sieros trioksidas (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Aliuminio chloridas (7446-70-0)

 

2827 32 00

Kalio bromidas (7758-02-3)

 

2827 51 00

Natrio bromidas (7647-15-6)

 

2827 51 00

Dichlormetanas (75-09-2)

 

2903 12 00

Izopropilo bromidas (75-26-3)

ex

2903 39 19

Izopropileteris (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoizopropilaminas (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetilaminas (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributilaminas (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietilaminas (121-44-8)

ex

2921 19 99

N, N-dimetilanilinas (121-69-7)

ex

2921 42 00

Piridinas (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Reakcijos indai, reaktoriai, maišytuvai, šilumokaičiai, kondensatoriai, siurbliai, vožtuvai, saugojimo talpos, konteineriai, priimtuvai ir distiliavimo ar absorbcijos kolonos, atitinkantys S/2006/853 ir S/2006/853/corr.1 aprašytus veikimo parametrus.

Siurbliai su viengubais sandarikliais, kuriems gamintojas nurodo ne didesnę nei 0,6 m3/h maksimalią tėkmės spartą, ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a)

nikelio ar lydinių, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

b)

lydinių, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

c)

fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

d)

stiklo arba emalio (įskaitant stiklėjantį ar emalinio dengimo);

e)

grafito arba anglies grafito;

f)

tantalo ar tantalo lydinių;

g)

titano ar titano lydinių;

h)

cirkonio ar cirkonio lydinių;

i)

keramikos;

j)

ferosilicio (geležies su dideliu kiekiu silicio lydinių) arba

k)

Niobio (kolumbio) ar niobio lydinių;

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Įprasto ar turbulentinio oro srauto švaraus oro kameros ir automatiniai ventiliatorių ir HEPA ULPA filtrų blokai, kurie gali būti naudojami P3 ar P4 (BL3, BSL4, L3, L4) hermetiškumo klasės įrenginiuose.

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

V DALIS

Su masinio naikinimo ginklais susiję objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, nustatytos ir įtrauktos į sąrašą pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2321 (2016) 4 punktą.

AIŠKINAMOJI PASTABA

Identifikavimo numeris skiltyje „Susijęs Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas“ arba šio reglamento II priedo II dalyje (prekės ir technologijos) reiškia, kad skiltyje „Aprašymas“ apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

Branduolinėse ir (arba) raketų programose naudojami objektai

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas arba nurodytas šio reglamento II priedo II dalyje

Izocianatai (TDI (tolueno diizocianatas), MDI (metilen-bis(fenilizocianatas)), IPDI (izofrono diizocianatas), HNMDI arba HDI (heksametilendiizocianatas) ir DDI (dimeril diizocianatas)) ir gamybos įranga

 

Amonio nitratas, chemiškai grynas arba stabilizuotas (PSAN)

 

Neardomojo bandymo kameros, kurių kritinis vidaus matmuo yra ne mažesnis nei 1m

 

Turbininiai siurbliai, skirti skystojo kuro arba hibridiniams raketiniams varikliams

9A006

Polimerinės medžiagos (hidrotermijos būdu gautas polieteris (HTPE), hidrotermijos būdu gautas kaprolaktono eteris (HTCE), polipropilenglikolis (PPG), polidietilenglikolio adipatas (PGA) ir polietilenglikolis (PEG))

 

Atsakomųjų priemonių posistemiai ir skvarbos priemonės (pvz., trukdikliai, imitavimo prietaisai arba dipoliniai atšvaitai), skirti prisotinti, suklaidinti priešraketinės gynybos sistemas arba jų išvengti

 

Kietajam litavimui naudojami mangano folijos lakštai

 

Hidroformingo įrenginiai

 

Terminio apdorojimo krosnis — temperatūra >850 °C, vienas matmuo – >1 m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Elektrinio išlydžio generatoriai

2B001.d

Sukamojo trintinio suvirinimo įrenginiai

 

Modeliavimo ir kompiuterinio projektavimo programinė įranga, susijusi su raketų arba bepiločių orlaivių sistemų aerodinaminės ir termodinaminės analizės modeliavimu

 

Didelės spartos vaizdo kameros, išskyrus naudojamas medicininėse vaizdo sistemose

6A003.a.2

Sunkvežimių važiuoklės su 6 ar daugiau ašių

9A115 ir II.A9.003

Cheminiams ir (arba) biologiniams ginklams naudojami objektai

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo arba šio reglamento II priedo II dalies objektas

1.

Prie grindų pritvirtinti traukos gaubtai (stacionarūs), kurių mažiausias nominalus plotis – 2,5 m

2B352

2.

Periodinės centrifūgos, kurių rotorių talpa – 4 litrai arba didesnė ir kurias galima naudoti su biologinėmis medžiagomis

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Fermentacijos įrenginiai, kurių vidinis tūris 10–20 L (0,01–0,02 m3) ir kuriuos galima naudoti su biologinėmis medžiagomis

2B352 ir II.A2.014.a


(1)  Gamintojai, apskaičiuojantys padėties nustatymo tikslumą pagal ISO 230/2 (1997), turėtų konsultuotis su valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, kompetentingomis institucijomis.


III PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti aviaciniai degalai

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

Kodas

Aprašymas

Nuo 2710 12 31 iki 2710 12 59

Benzinas

2710 12 70

Pirminio benzino reaktyviniai degalai

2710 19 21

Žibaliniai reaktyviniai degalai

2710 19 25

Žibaliniai raketiniai degalai


IV PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyti auksas, titano rūda, vanadžio rūda ir retųjų žemių mineralai

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

Kodas

Aprašymas

ex ex 2530 90 00

Retųjų žemių metalų rūdos

ex ex 26 12

Monacitai ir kitos rūdos, naudojami vien tik arba daugiausia uranui arba toriui išgauti

ex ex 2614 00 00

Titano rūda

ex ex 2615 90 00

Vanadžio rūda

2616 90 00 10

Aukso rūdos ir koncentratai


V PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos anglys, geležis ir geležies rūda

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

Kodas

Aprašymas

ex ex 26 01

Geležies rūda

2701

Akmens anglys, briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių

2702

Lignitas (rusvosios anglys), aglomeruotas arba neaglomeruotas, išskyrus gagatą

2703

Durpės (įskaitant kraikines durpes), aglomeruotos ar neaglomeruotos

2704 00 10

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių, aglomeruoti ar neaglomeruoti; retortų anglys

7201

Ketus ir veidrodinis ketus (spiegeleisen), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą

7202

Ferolydiniai

7203

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą

7204 10 00

Ketaus atliekos ir laužas

ex ex 7204 30 00

Alavuotosios geležies arba alavuotojo plieno atliekos ir laužas

ex ex 7204 41

Kitos atliekos ir laužas: Tekinimo drožlės, kitos drožlės, skeveldros, frezavimo atliekos, pjuvenos, nuopjovos ir štampavimo atraižos, surištos arba nesurištos į ryšulius

ex ex 7204 49

Kitos atliekos ir laužas: Kita

ex ex 7204 50 00

Kitos atliekos ir laužas: Laužo liejiniai, perlydyti

ex ex 7205 10 00

Granulės

ex ex 7205 29 00

Milteliai, išskyrus legiruotojo plieno miltelius

ex ex 7206 10 00

Luitai

ex ex 7206 90 00

Kita

ex ex 72 07

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai

ex ex 72 08

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti

ex ex 72 09

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti

ex ex 72 10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti

ex ex 72 11

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti

ex ex 72 12

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti

ex ex 72 14

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

ex ex 72 15

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

ex ex 72 16

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

ex ex 72 17

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno


VI PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies f punkte nurodyti naftos produktai

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

 

2707

Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų distiliavimo produktai; panašūs produktai, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę

 

2709

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

 

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų dalys; alyvų atliekos

 

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

 

2712 10

Vazelinas

 

2712 20

Parafinas, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės

Ex

2712 90

Kita

 

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai

Ex

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

Ex

2715

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs)

 

 

Preparatai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

 

3403 11

– –

Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti

 

3403 19

– –

Kita

 

 

Kita

Ex

3403 91

– –

Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti

Ex

3403 99

– –

Kita

 

 

– – – – –

Cheminiai produktai arba preparatai, daugiausia sudaryti iš organinių junginių, nenurodyti kitoje vietoje

Ex

3824 99 92

– – – – – –

Skysto pavidalo 20 °C temperatūroje

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Kita

Ex

3824 99 96

– – – – –

Kita

 

3826 00 10

Riebalų rūgščių monoalkilesteriai, kurių sudėtyje esantys esteriai sudaro ne mažiau kaip 96,5 % tūrio (FAMAE)

 

3826 00 90

Kita


VII PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies g punkte nurodyti varis, nikelis, sidabras ir cinkas

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

Varis

 

2603

Vario rūdos ir koncentratai

 

74

Varis ir vario dirbiniai

 

8536 90 95 30

Kniedės

iš vario

padengtos sidabro ir nikelio lydiniu AgNi10 arba sidabru, kurio 11,2 % (± 1,0 %) masės bendrai sudaro alavo oksidas ir indžio oksidas,

kurių dangos storis 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Varinės dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8535 , 8536 arba 8537 pozicijoje

 

8544 11

Winding wire of copper

 

 

Kiti variniai elektros laidininkai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai:

ex

8544 42

– –

Su pritvirtintomis jungtimis

ex

8544 49

– –

Kita

 

 

Kiti elektros laidininkai, skirti aukštesnei kaip 1 000  V įtampai:

 

8544 60 10

– –

Su variniais laidininkais

Nikelis

 

2604

Nikelio rūdos ir koncentratai

 

 

Ferolydiniai:

 

7202 60

Feronikelis

 

 

Viela iš nerūdijančiojo plieno:

 

7223 00 11

– –

Kurios sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 28 %, bet ne daugiau kaip 31 % masės, o chromas – ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės

 

75

Nikelis ir nikelio gaminiai

 

8105 90 00 10

Strypai arba viela iš kobalto lydinio, kurio sudėtyje yra:

35 % (± 2 %) masės kobalto,

25 % (± 1 %) masės nikelio,

19 % (± 1 %) masės chromo ir

7 % (± 2 %) masės geležies,

atitinkantys medžiagos specifikaciją AMS 5842, naudojami orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje

Sidabras

 

2616 10

Sidabro rūdos ir koncentratai

Cinkas

 

2608

Cinko rūdos ir koncentratai

 

79

Cinkas ir cinko gaminiai


VIII PRIEDAS

10 straipsnyje nurodytos prabangos prekės

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

1)   Grynaveisliai arkliai

 

0101 21 00

Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

ex

0101 29 90

Kita

2)   Ikrai ir ikrų pakaitalai

 

1604 31 00

Ikrai

 

1604 32 00

Ikrų pakaitalai

3)   Trumai ir jų ruošiniai

 

0709 59 50

Trumai

ex

0710 80 69

Kita

ex

0711 59 00

Kita

ex

0712 39 00

Kita

ex

2001 90 97

Kita

 

2003 90 10

Trumai

ex

2103 90 90

Kita

ex

2104 10 00

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai)

ex

2104 20 00

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

ex

2106 00 00

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

4)   Rūšiniai vynai (įskaitant putojančius vynus), spiritai ir spiritiniai gėrimai

 

2204 10 11

Šampanas (champagne)

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Kita

ex

2204 10 94

Kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)

ex

2204 10 96

Kiti rūšiniai vynai

ex

2204 10 98

Kita

ex

2204 21 00

Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

ex

2204 29 00

Kita

ex

2205 00 00

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

ex

2206 00 00

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje.

ex

2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio

ex

2208 00 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

5)   Aukštos kokybės cigarai ir cigarilės

ex

2402 10 00

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako

ex

2402 90 00

Kita

6)   Prabangūs kvepalai, tualetiniai vandenys ir kosmetikos gaminiai, įskaitant gražinimosi arba makiažo produktus

ex

3303 00 00

Kvepalai ir tualetiniai vandenys

ex

3304 00 00

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai (išskyrus medikamentus), įskaitant apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatus; manikiūro ir pedikiūro preparatai

ex

3305 00 00

Plaukų preparatai

ex

3307 00 00

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai ir kiti parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai, nenurodyti kitoje vietoje; paruošti patalpų oro gaivikliai, kvepinti arba nekvepinti, turintys arba neturintys dezinfekcinių savybių

ex

6704 00 00

Perukai, dirbtinės barzdos, antakiai ir blakstienos, netikros plaukų kasos ir panašūs dirbiniai iš žmonių arba iš gyvūnų plaukų arba iš tekstilės medžiagų; dirbiniai iš žmonių plaukų, nenurodyti kitoje vietoje

7)   Aukštos kokybės oda, pakinktai ir kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai

ex

4201 00 00

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams (įskaitant viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų gūnias, balnakrepšius, šunų drabužius ir panašius dirbinius), iš bet kokių medžiagų

ex

4202 00 00

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokykliniai krepšiai ir mokyklinės kuprinės, akinių futliarai, žiūronų futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai; kelioninės rankinės, izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, kosmetinės, kuprinės, rankinės, pirkinių krepšiai, portmonė, piniginės, žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės, sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės, pudrinės, stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuotos fibros arba kartono, arba visai arba daugiausia padengti šiomis medžiagomis arba popieriumi

ex

4205 00 90

Kita

ex

9605 00 00

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

8)   Aukštos kokybės drabužiai, drabužių priedai ir batai (neatsižvelgiant į medžiagą, iš kurios jie pagaminti)

ex

4203 00 00

Drabužiai ir drabužių priedai iš išdirbtos arba kompozicinės odos

ex

4303 00 00

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai

ex

6101 00 00

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai, anorakai (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos ir neperšlampamos striukės ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai, išskyrus priskiriamus 6103 pozicijai

ex

6102 00 00

Moteriški arba mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai, anorakai (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos ir neperšlampamos striukės ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai, išskyrus priskiriamus 6104 pozicijai

ex

6103 00 00

Vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkai, bleizeriai, kelnės, puskombinezoniai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (išskyrus maudymosi aprangą), megzti arba nerti

ex

6104 00 00

Moteriški arba mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, bleizeriai, suknelės, sijonai, sijonai-kelnės, kelnės, puskombinezoniai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (išskyrus maudymosi aprangą), megzti arba nerti

ex

6105 00 00

Vyriški arba berniukų marškiniai, megzti arba nerti

ex

6106 00 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškininės palaidinukės, megzti arba nerti

ex

6107 00 00

Vyriškos arba berniukų apatinukės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

ex

6108 00 00

Moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, trumpikės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, negližės, maudymosi chalatai, chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

ex

6109 00 00

T marškinėliai, marškinaičiai ir kiti marškinėliai, megzti arba nerti

ex

6110 00 00

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

ex

6111 00 00

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, megzti arba nerti

ex

6112 11 00

Iš medvilnės

ex

6112 12 00

Iš sintetinių pluoštų

ex

6112 19 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

6112 20 00

Slidinėjimo kostiumai

 

6112 31 00

Iš sintetinių pluoštų

 

6112 39 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

6112 41 00

Iš sintetinių pluoštų

 

6112 49 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

6113 00 10

Iš megztinių arba nertinių medžiagų, priskiriamų 5906 pozicijai

ex

6113 00 90

Kita

ex

6114 00 00

Kiti megzti arba nerti drabužiai

ex

6115 00 00

Pėdkelnės, storos pėdkelnės, kojinės, kojinaitės ir kiti panašūs megzti arba nerti kojinių dirbiniai, įskaitant laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines (pavyzdžiui, kojines, skirtas sergantiems varikoze) ir avalynę be pritvirtintų padų

ex

6116 00 00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos

ex

6117 00 00

Kiti gatavi drabužių priedai, megzti arba nerti; megztos arba nertos drabužių arba drabužių priedų dalys

ex

6201 00 00

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai, anorakai (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos ir neperšlampamos striukės ir panašūs dirbiniai, išskyrus priskiriamus 6203 pozicijai

ex

6202 00 00

Moteriški arba mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai, anorakai (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos ir neperšlampamos striukės ir panašūs dirbiniai, išskyrus priskiriamus 6204 pozicijai

ex

6203 00 00

Vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkai, bleizeriai, kelnės, puskombinezoniai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (išskyrus maudymosi aprangą)

ex

6204 00 00

Moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, bleizeriai, suknelės, sijonai, sijonai-kelnės, kelnės, puskombinezoniai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (išskyrus maudymosi aprangą)

ex

6205 00 00

Vyriški arba berniukų marškiniai

ex

6206 00 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškininės palaidinukės

ex

6207 00 00

Vyriški arba berniukų marškinaičiai ir kiti marškinėliai, apatinukės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, chalatai ir panašūs dirbiniai

ex

6208 00 00

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

ex

6209 00 00

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai

ex

6210 10 00

Iš medžiagų, priskiriamų 5602 arba 5603  pozicijai

 

6210 20 00

Kiti drabužiai, tos pačios rūšies kaip aprašytieji 6201 11 –6201 19 subpozicijose

 

6210 30 00

Kiti drabužiai, tos pačios rūšies kaip aprašytieji 6202 11 –6201 19 subpozicijose

ex

6210 40 00

Kiti vyriški arba berniukų drabužiai

ex

6210 50 00

Kiti moteriški arba mergaičių drabužiai

 

6211 11 00

Vyriški arba berniukų

 

6211 12 00

Moteriški arba mergaičių

 

6211 20 00

Slidinėjimo kostiumai

ex

6211 32 00

Iš medvilnės

ex

6211 33 00

Iš cheminių pluoštų

ex

6211 39 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

6211 42 00

Iš medvilnės

ex

6211 43 00

Iš cheminių pluoštų

ex

6211 49 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

6212 00 00

Liemenėlės, apjuostys, korsetai, petnešėlės, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti

ex

6213 00 00

Nosinės

ex

6214 00 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai:

ex

6215 00 00

Kaklaraiščiai, peteliškės ir kaklajuostės

ex

6216 00 00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

ex

6217 00 00

Kiti gatavi drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus klasifikuojamas 6212 pozicijoje

ex

6401 00 00

Neperšlampama avalynė, su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios batviršiai nepritvirtinti prie padų ir batviršių detalės nesujungtos siūlėmis, kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba panašiais būdais

ex

6402 20 00

Avalynė su batviršių dirželiais arba tarpupirštiniais viršaus dirželiais, kaiščiais pritvirtintais prie padų

ex

6402 91 00

Dengianti kulkšnis

ex

6402 99 00

Kita

ex

6403 19 00

Kita

ex

6403 20 00

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, sudarytais iš odos juostelių, einančių skersai kojos keltį ir aplink didįjį pirštą

ex

6403 40 00

Kita avalynė su metalinėmis apsauginėmis noselėmis

ex

6403 51 00

Dengianti kulkšnis

ex

6403 59 00

Kita

ex

6403 91 00

Dengianti kulkšnis

ex

6403 99 00

Kita

ex

6404 19 10

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė

ex

6404 20 00

Avalynė su išoriniais padais iš odos arba kompozicinės odos

ex

6405 00 00

Kita avalynė

ex

6504 00 00

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti iš bet kurių medžiagų juostelių sujungimo būdu, su pamušalu ar be pamušalo arba su apdirbtais ar neapdirbtais kraštais

ex

6505 00 10

Iš veltinio, pagaminto iš kailio, arba iš veltinio, pagaminto iš vilnos ir iš kailio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gobtuvų arba plokščių skrybėlių ruošinių, priskiriamų 6501 00 00  pozicijai

ex

6505 00 30

Kepurės su snapeliu

ex

6505 00 90

Kita

ex

6506 99 00

Iš kitų medžiagų

ex

6601 91 00

Su teleskopiniu kotu

ex

6601 99 00

Kita

ex

6602 00 00

Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai

ex

9619 00 81

Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai

9)   Rankų darbo arba ne kilimai, kilimėliai ir gobelenai, kurių vertė didesnė nei 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga, gatava arba negatava

ex

5702 10 00

„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašūs rankomis austi kilimėliai

ex

5702 20 00

Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų)

ex

5702 31 80

Kita

ex

5702 32 00

Iš cheminių tekstilės medžiagų

ex

5702 39 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

5702 41 90

Kita

ex

5702 42 00

Iš cheminių tekstilės medžiagų

ex

5702 50 00

Kita, nepūkinė danga, negatava

ex

5702 91 00

Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

ex

5702 92 00

Iš cheminių tekstilės medžiagų

ex

5702 99 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

5703 00 00

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga, gatava arba negatava

ex

5704 00 00

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš veltinio, nesiūtinė ir neklijuotinė, gatava arba negatava

ex

5705 00 00

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, gatava arba negatava

ex

5805 00 00

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi

10)   Perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, gaminiai iš perlų, bižuterija, aukso arba sidabro dailieji dirbiniai

 

7101 00 00

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti ir neįtvirtinti; gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, laikinai suverti gabenimo patogumui

 

7102 00 00

Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti

 

7103 00 00

Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui

 

7104 20 00

Kiti, neapdoroti arba tik supjaustyti ar grubiai apdoroti suformuojant tam tikros formos ruošinius

 

7104 90 00

Kita

 

7105 00 00

Gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės arba milteliai

 

7106 00 00

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

 

7107 00 00

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

 

7108 00 00

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą.

 

7109 00 00

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

 

7110 11 00

Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

 

7110 19 00

Kita

 

7110 21 00

Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

 

7110 29 00

Kita

 

7110 31 00

Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

 

7110 39 00

Kita

 

7110 41 00

Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

 

7110 49 00

Kita

 

7111 00 00

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

 

7113 00 00

Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

 

7114 00 00

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

 

7115 00 00

Kiti dirbiniai iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

 

7116 00 00

Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų)

11)   Monetos ir banknotai, nenaudojami teisėtoje apyvartoje

ex

4907 00 30

Banknotai

 

7118 10 00

Monetos (išskyrus auksines monetas), nenaudojamos teisėtoje apyvartoje

ex

7118 90 00

Kita

12)   Stalo įrankiai iš tauriųjų metalų arba padengti ar plakiruoti tauriaisiais metalais

 

7114 00 00

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

 

7115 00 00

Kiti dirbiniai iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

ex

8214 00 00

Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, mėsmalių peiliukai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles)

ex

8215 00 00

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai

ex

9307 00 00

Kardai, špagos, rapyros, trumpieji kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys, jų makštys ir dėklai

13)   Porcelianiniai, kiniškojo porceliano, akmens keramikos, fajansiniai arba dailiosios keramikos indai, kurių vertė didesnė nei 95 EUR (2).

ex

6911 00 00

Stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys

ex

6912 00 23

Akmens keramikos dirbiniai

ex

6912 00 25

Fajansiniai dirbiniai arba dirbiniai iš tauriosios keramikos

ex

6912 00 83

Akmens keramikos dirbiniai

ex

6912 00 85

Fajansiniai dirbiniai arba dirbiniai iš tauriosios keramikos

ex

6914 10 00

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano

ex

6914 90 00

Kita

14)   Švino krištolo gaminiai

ex

7009 91 00

Neįrėminti

ex

7009 92 00

Įrėminti

ex

7010 00 00

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

 

7013 22 00

Iš švino krištolo

 

7013 33 00

Iš švino krištolo

 

7013 41 00

Iš švino krištolo

 

7013 91 00

Iš švino krištolo

ex

7018 10 00

Stikliniai karoliukai, perlų imitacijos, brangakmenių arba pusbrangių akmenų imitacijos ir panašūs smulkūs stiklo dirbiniai

ex

7018 90 00

Kita

ex

7020 00 80

Kita

ex

9405 10 50

Iš stiklo

ex

9405 20 50

Iš stiklo

ex

9405 50 00

Neelektriniai šviestuvai ir apšvietimo įranga

ex

9405 91 00

Iš stiklo

15)   Ypač aukštos kokybės buitiniai elektronikos prietaisai

ex

8414 51 00

Staliniai, grindiniai, sieniniai, montuojami languose, ant lubų arba ant stogų, su įmontuotu elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 125 W

ex

8414 59 00

Kita

ex

8414 60 00

Traukos spintos, kurių maksimalus horizontalios kraštinės matmuo ne didesnis kaip 120 cm

ex

8415 10 00

Sumontuoti languose arba sienose, viename korpuse ar „modulinės sistemos“ (split-system)

ex

8418 10 00

Kombinuoti šaldytuvai-šaldikliai su atskiromis išorinėmis durimis

ex

8418 21 00

Kompresoriniai

ex

8418 29 00

Kita

ex

8418 30 00

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 800 litrų

ex

8418 40 00

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 900 litrų

ex

8419 81 00

Karštų gėrimų paruošimo, maisto produktų virimo, kepimo arba šildymo

ex

8422 11 00

Buitinės

ex

8423 10 00

Svarstyklės žmonėms sverti, įskaitant svarstykles kūdikiams sverti; buitinės svarstyklės

ex

8443 12 00

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus (išskleistų lakštų vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 22 cm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 36 cm), naudojamos biuruose

ex

8443 31 00

Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų – spausdinimo, kopijavimo arba perdavimo faksu, ir kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo

ex

8443 32 00

Kitos, kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo

ex

8443 39 00

Kita

ex

8450 11 00

Automatinės mašinos

ex

8450 12 00

Kitos mašinos su įmontuota išcentrine (centrifugine) džiovykla

ex

8450 19 00

Kita

ex

8451 21 00

Kurių talpa ne didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių

ex

8452 10 00

Buitinės siuvamosios mašinos

ex

8470 10 00

Elektroniniai skaičiuotuvai, galintys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, ir kišeninės duomenų užrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas

ex

8470 21 00

Su spausdinimo įrenginiu

ex

8470 29 00

Kita

ex

8470 30 00

Kitos skaičiavimo mašinos

ex

8471 00 00

Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo skaitliai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje

ex

8472 90 40

Tekstų redagavimo mašinos

ex

8472 90 90

Kita

ex

8479 60 00

Garinamieji oro aušintuvai

ex

8508 11 00

Kurių galia ne didesnė kaip 1 500  W ir su maišeliu dulkėms surinkti arba su kita dulkėms surinkti talpykla, kurių talpa ne didesnė kaip 20 litrų

ex

8508 19 00

Kita

ex

8508 60 00

Kiti dulkių ir panašūs siurbliai

ex

8509 40 00

Maisto produktų smulkintuvai ir maišytuvai; vaisių arba daržovių sulčiaspaudės

ex

8509 80 00

Kiti prietaisai

ex

8516 31 00

Plaukų džiovintuvai (fenai)

ex

8516 50 00

Mikrobangų krosnys

ex

8516 60 10

Viryklės (bent su viena orkaite ir kaitviete)

ex

8516 71 00

Kavos arba arbatos virimo aparatai

ex

8516 72 00

Skrudintuvai

ex

8516 79 00

Kita

ex

8517 11 00

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rageliais

ex

8517 12 00

Telefonai, skirti koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams

ex

8517 18 00

Kita

ex

8517 61 00

Bazinės stotys

ex

8517 62 00

Balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo, keitimo ir perdavimo arba atkūrimo aparatūra, įskaitant komutatorius ir maršruto parinkimo aparatus

ex

8517 69 00

Kita

ex

8526 91 00

Radionavigaciniai aparatai

ex

8529 10 31

Palydovinio ryšio

ex

8529 10 39

Kita

ex

8529 10 65

Radijo arba televizijos imtuvų vidinės antenos, įskaitant įmontuotąsias antenas

ex

8529 10 69

Kita

ex

8531 10 00

Apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir panaši įranga

ex

8543 70 10

Elektros mašinos, atliekančios vertimo ir žodžių ieškos funkcijas

ex

8543 70 30

Antenos stiprintuvai

ex

8543 70 50

Soliariumų gultai, lempos ir panaši soliariumų įranga

ex

8543 70 90

Kita

 

9504 50 00

Vaizdo žaidimų pultai ir mašinos, išskyrus priskiriamus 9504 30  subpozicijai

 

9504 90 80

Kita

16)   Ypač aukštos kokybės elektros (elektroniniai) arba optiniai garso ir vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatai

ex

8519 00 00

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai

ex

8521 00 00

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais)

ex

8525 80 30

Skaitmeniniai fotoaparatai

ex

8525 80 91

Galinčios tik įrašyti televizijos kameros užfiksuotą garsą ir vaizdą

ex

8525 80 99

Kita

ex

8527 00 00

Radijo transliacijos priėmimo aparatūra, su kuria kartu viename korpuse sumontuota arba nesumontuota garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatūra arba laikrodis

ex

8528 71 00

Neskirta tam, kad būtų įmontuotas vaizduoklis arba ekranas

ex

8528 72 00

Kita, spalvota

ex

9006 00 00

Fotoaparatai; fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus dujošvytes lempas, klasifikuojamas 8539 pozicijoje

ex

9007 00 00

Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių

17)   Prabangios antžeminio, oro ar vandens transporto priemonės, skirtos žmonėms vežti, įskaitant lynų kelius, kėdinius keltuvus, slidininkų keltuvus (traukles), funikulierių trauklių mechanizmus, taip pat jų reikmenys ir dalys

ex

4011 10 00

Naudojamos lengviesiems automobiliams (įskaitant universaliuosius automobilius (combi) ir lenktyninius automobilius)

ex

4011 20 00

Naudojamos autobusams arba krovininiams automobiliams

ex

4011 30 00

Naudojamos orlaiviams

ex

4011 40 00

Naudojamos motociklams

ex

4011 90 00

Kita

ex

7009 10 00

Antžeminio transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžiai

ex

8407 00 00

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

ex

8408 00 00

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

ex

8409 00 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia varikliams, priskiriamiems 8407 arba 8408 pozicijai

ex

8411 00 00

Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos

 

8428 60 00

Lynų keliai, kėdiniai keltuvai, slidininkų keltuvai (trauklės), funikulierių trauklių mechanizmai

ex

8431 39 00

Lynų kelių, kėdinių keltuvų, slidininkų keltuvų (trauklių), funikulierių trauklių mechanizmų dalys ir reikmenys

ex

8483 00 00

Transmisijos velenai (įskaitant kumštelinius velenus ir alkūninius velenus) ir skriejiko velenai krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius; smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčių mechanizmus; sankabos ir sankabos velenų movos (įskaitant universalius šarnyrus)

ex

8511 00 00

Elektros uždegimo arba paleidimo įranga, naudojama kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose (pavyzdžiui, uždegimo magnetos, magnetų generatoriai, uždegimo ritės, uždegimo žvakės, kaitinimo žvakės, paleidimo varikliai); generatoriai (pavyzdžiui, nuolatinės arba kintamosios srovės) ir išjungikliai, naudojami kartu su šiais varikliais

ex

8512 20 00

Kita apšvietimo arba vaizdinio signalizavimo įranga

ex

8512 30 10

Apsaugos nuo įsilaužimo įranga, skirta autotransporto priemonėms

ex

8512 30 90

Kita

ex

8512 40 00

Stiklų valytuvai ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įranga

ex

8544 30 00

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti montavimo rinkiniai, naudojami antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

ex

8603 00 00

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir pusvagoniai (atviros platformos), išskyrus priskiriamus 8604  pozicijai

ex

8605 00 00

Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai; bagažo vagonai, pašto vagonai ir kiti nesavaeigiai specialūs geležinkelio arba tramvajaus vagonai (išskyrus klasifikuojamus 8604 pozicijoje)

ex

8607 00 00

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys

ex

8702 00 00

Autotransporto priemonės, skirtos ne mažiau kaip dešimčiai žmonių, įskaitant vairuotoją, vežti

ex

8703 00 00

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti (išskyrus priskiriamas 8702 pozicijai), įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius (universalus) ir lenktyninius automobilius, įskaitant transporto priemones, pritaikytas važiuoti sniegu, kurių vertė viršija 1 782  EUR (3)

ex

8706 00 00

Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701 –8705 pozicijoms, važiuoklės su pritvirtintais varikliais

ex

8707 00 00

Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701 –8705 pozicijoms, kėbulai (įskaitant kabinas)

ex

8708 00 00

Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701 –8705 pozicijoms, dalys ir reikmenys

ex

8711 00 00

Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos:

ex

8712 00 00

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius) be variklio

ex

8714 00 00

Transporto priemonių, klasifikuojamų 8711 –8713 pozicijose, dalys ir reikmenys

ex

8716 10 00

Automobilių priekabos-nameliai ir puspriekabės-nameliai

ex

8716 40 00

Kitos priekabos ir puspriekabės

ex

8716 90 00

Dalys

ex

8801 00 00

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių

ex

8802 11 00

Kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2 000  kg

ex

8802 12 00

Kurių masė be krovinio didesnė kaip 2 000 kg

ex

8802 20 00

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2 000  kg

ex

8802 30 00

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 2 000  kg, bet ne didesnė kaip 15 000  kg

ex

8802 40 00

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 15 000  kg

ex

8803 10 00

Propeleriai ir sraigtai bei jų dalys

ex

8803 20 00

Važiuoklės ir jų dalys

ex

8803 30 00

Kitos lėktuvų arba sraigtasparnių dalys

ex

8803 90 10

Aitvarų

ex

8803 90 90

Kita

ex

8805 10 00

Orlaivių paleidimo mechanizmai ir jų dalys; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai bei jų dalys

ex

8901 10 00

Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti; visų rūšių keltai

ex

8901 90 00

Kiti laivai kroviniams vežti ir kiti laivai žmonėms ir kroviniams vežti

ex

8903 00 00

Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos

18)   Prabangūs laikrodžiai ir jų dalys

 

9101 00 00

Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais

ex

9102 00 00

Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, išskyrus priskiriamus 9101 pozicijai

ex

9103 00 00

Laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus panašius laikrodžius) su rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmais, išskyrus laikrodžius, priskiriamus 9104 pozicijai

ex

9104 00 00

Prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai, naudojami antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose

ex

9105 00 00

Kiti laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus panašius laikrodžius)

ex

9108 00 00

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti

ex

9109 00 00

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti

ex

9110 00 00

Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodžių mechanizmai

ex

9111 00 00

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys

ex

9112 00 00

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitų panašių dirbinių, priskiriamų šiam skirsniui, korpusai bei kitos jų dalys

ex

9113 00 00

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys

ex

9114 00 00

Kitos laikrodžių dalys

19)   Aukštos kokybės muzikos instrumentai

ex

9201 00 00

Fortepijonai ir pianinai, įskaitant pianolas ir kitus automatinius pianinus; klavesinai ir kiti klavišiniai styginiai instrumentai

ex

9202 00 00

Kiti styginiai muzikos instrumentai (pavyzdžiui, gitaros, smuikai, arfos)

ex

9205 00 00

Pučiamieji muzikos instrumentai (pavyzdžiui, vamzdiniai klavišiniai vargonai, akordeonai, klarnetai, triūbos, dūdmaišiai) išskyrus mugių vargonėlius ir mechanines rylas

ex

9206 00 00

Mušamieji muzikos instrumentai (pavyzdžiui, būgnai, ksilofonai, cimbolai, kastanjetės, marakasai)

ex

9207 00 00

Muzikos instrumentai, kurių garsui sukurti arba stiprinti būtinai naudojama elektra (pavyzdžiui, vargonai, gitaros, akordeonai)

20)   Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

 

9700 00 00

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

21)   Reikmenys ir įrenginiai, skirti sportui, įskaitant slidinėjimą, golfą, nardymą ir vandens sportą

ex

4015 19 00

Kita

ex

4015 90 00

Kita

ex

6210 40 00

Kiti vyriški arba berniukų drabužiai

ex

6210 50 00

Kiti moteriški arba mergaičių drabužiai

 

6211 11 00

Vyriški arba berniukų

 

6211 12 00

Moteriški arba mergaičių

 

6211 20 00

Slidinėjimo kostiumai

ex

6216 00 00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

 

6402 12 00

Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai

ex

6402 19 00

Kita

 

6403 12 00

Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai

 

6403 19 00

Kita

 

6404 11 00

Sportinė avalynė; teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė

 

6404 19 90

Kita

ex

9004 90 00

Kita

ex

9020 00 00

Kiti kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų

 

9506 11 00

Slidės

 

9506 12 00

Slidžių apkaustai

 

9506 19 00

Kita

 

9506 21 00

Burlentės

 

9506 29 00

Kita

 

9506 31 00

Golfo lazdos ir golfo lazdų komplektai

 

9506 32 00

Kamuoliai

 

9506 39 00

Kita

 

9506 40 00

Stalo teniso reikmenys ir įranga

 

9506 51 00

Lauko teniso raketės, su stygomis arba be stygų

 

9506 59 00

Kita

 

9506 61 00

Lauko teniso kamuoliukai

 

9506 69 10

Kriketo ir polo kamuoliai

 

9506 69 90

Kita

 

9506 70

Pačiūžos ir riedučiai, įskaitant čiuožimo batus su tvirtinamomis pačiūžomis (riedučiais)

 

9506 91

Bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos arba atletinių sporto šakų reikmenys ir įranga

 

9506 99 10

Kriketo ir polo įranga, išskyrus kamuolius

 

9506 99 90

Kita

 

9507 00 00

Meškerykočiai, meškeriojimo kabliukai ir kiti meškeriojimo reikmenys; žūklės graibštukai, tinkleliai drugeliams gaudyti ir panašūs tinkleliai; paukščių muliažai, naudojami paukščiams vilioti (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 9208 ar 9705 pozicijoje) ir panašūs medžioklės reikmenys

22)   Biliardo, automatinių kėglių takų, kazino žaidimų ir žaidimų, pradedamų žaisti įkišus monetą ar banknotą, įranga ir reikmenys

 

9504 20 00

Visų rūšių biliardo įranga ir reikmenys

 

9504 30 00

Kiti žaidimai, pradedami žaisti įkišus monetą ar žetoną, banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus, išskyrus automatinę kėglių takų įrangą

 

9504 40 00

Lošimo kortos

 

9504 50 00

Vaizdo žaidimų pultai ir mašinos, išskyrus priskiriamus 9504 30  subpozicijai

 

9504 90 80

Kita


(1)  Suma, 2016 m. lapkričio 30 d. duomenimis, apytikriai lygi 500 USD (JT ST rezoliucija 2321 (2016)).

(2)  Suma, 2016 m. lapkričio 30 d. duomenimis, apytikriai lygi 100 USD (JT ST rezoliucija 2321 (2016)).

(3)  Suma, 2016 m. kovo 2 d. duomenimis, apytikriai lygi 2 000 USD (JT ST rezoliucija 2270 (2016)).


IX PRIEDAS

11 straipsnyje nurodytų aukso, tauriųjų metalų ir deimantų sąrašas

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

SS kodas

Aprašymas

7102

Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti

7106

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7108

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą.

7109

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7110

Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą

7111

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

ex ex 112

Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti


X PRIEDAS

13 straipsnyje nurodytos skulptūros

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

ex

4420 10

Statulos ir statulėlės iš medžio

 

 

Statulos ir statulėlės iš akmens

ex

6802 91

– –

Marmuras, travertinas ir alebastras

ex

6802 92

– –

Kiti kalkakmeniai

ex

6802 93

– –

Granitas

ex

6802 99

– –

Kiti akmenys

ex

6809 90

Statulos ir statulėlės iš gipso arba mišinių, daugiausia sudarytų iš gipso

ex

6810 99

Statulos ir statulėlės iš cemento, betono arba iš betoninio bloko (dirbtinio akmens), sutvirtintos arba nesutvirtintos

ex

6913

Keramikos statulos ir statulėles

 

 

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai

 

 

Iš tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu

ex

7114 11

– –

Statulėlės iš sidabro, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto kitu tauriuoju metalu

ex

7114 19

– –

Statulėlės iš kito tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu

ex

7114 20

Statulos ir statulėles iš netauriojo metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

 

 

Statulos ir statulėlės iš netauriojo metalo

ex

8306 21

– –

Statulos ir statulėles, padengtos tauriuoju metalu

ex

8306 29

– –

Kitos statulos ir statulėles

ex

9505

Šventinės, karnavalinės ar kitos pramogoms skirtos statulos ir statulėles

ex

9602

Statulėlės iš apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos medžiagos

ex

9703

Statulų originalai iš bet kurių medžiagų


XI PRIEDAS

15 straipsnyje nurodyti sraigtasparniai ir laivai

AIŠKINAMOJI PASTABA

Nomenklatūros kodai yra papildyti iš Kombinuotosios nomenklatūros, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

Sraigtasparniai

8802 11

Kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2 000  kg

8802 12

Kurių masė be krovinio didesnė kaip 2 000 kg

Laivai

8901

Kruizų laivai, ekskursijų laivai, keltai, krovininiai laivai, baržos ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti

8902

Žvejybos laivai; plaukiojančiosios įmonės ir kiti laivai žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti

8903

Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos

8904

Vilkikai ir vilkikai-stūmikai

8906

Kiti laivai, įskaitant karinius laivus ir gelbėjimo laivus, išskyrus irklines valtis

8907 10

Pripučiamieji plaustai


XII PRIEDAS

18 straipsnyje nurodytas paslaugų sąrašas

PASTABOS

1.

Svarbiausiojo produktų klasifikatoriaus (CPC) kodai yra nustatyti Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (Series M, No. 77, „Provisional Central Product Classification“, 1991).

2.

Draudimas taikomas tik toliau apibūdintoms CPC kodų dalims.

A dalis

Su kasyba ir su gamyba susijusios paslaugos chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

Paslaugų aprašymas

CPC kodas

Tunelių kasimas, nuodangos pašalinimas ir kitokie statybviečių bei kasybos darbų plėtojimo bei ruošimo darbai, išskyrus naftos ir dujų gavybą.

CPC 5115

Geologinės, geofizinės ir kitos mokslinės žvalgymo paslaugos, kiek jos susijusios su naudingųjų iškasenų telkinių, naftos bei dujų ir požeminio vandens vietos nustatymu tiriant grunto ir uolienų darinių bei struktūrų savybes. Čia įtrauktos žemės gelmių tyrinėjimo rezultatų analizės, grunto ir kerno mėginių tyrimo paslaugos, taip pat pagalba ir konsultavimas naudingųjų iškasenų naudojimo ir kasybos klausimais.

CPC 86751

Informacijos apie žemės gelmių darinius rinkimo įvairiais metodais, įskaitant seismografinio, gravimetrinio, magnetometrinio ir kitokio žemės gelmių tyrinėjimo metodus, paslaugos.

CPC 86752

Informacijos apie žemės paviršiaus dalies formą, padėtį ir (arba) ribas rinkimo įvairiais metodais, įskaitant matavimus teodolitu, fotogrametrinę ir hidrografinę geodeziją žemėlapių rengimo tikslais, paslaugos.

CPC 86753

Toliau išvardyta su naftos ir dujų telkiniais susijusi paslaugų teikimo už atlygį ar pagal sutartį veikla: kryptinis gręžimas ir pergręžimas; paviršiaus paruošimas gręžimui; gręžimo bokštų statyba, remontas ir išmontavimas; naftos ir dujų gręžskylės apgaubo cementavimas; gręžskylės siurbimas ir gręžskylių sandarinimas ir eksploatavimo nutraukimas.

CPC 8830

Kokso gamyba – koksavimo krosnių eksploatavimas daugiausia kokso ar puskoksio gamybos iš kietųjų anglių ir lignito tikslais, taip pat retortų anglies ir liekamųjų produktų, pvz., akmens anglių deguto, gamybos tikslais

Kokso aglomeracija

Rafinuotų naftos produktų gamyba – skystojo arba dujinio kuro (pvz., etano, butano ar propano), apšvietimo alyvų, tepalinių alyvų ar tepalų arba kitų produktų iš žalios naftos arba bituminių mineralų arba jų frakcionavimo produktų gamyba

Tokių produktų kaip vazelinas, parafino vaškas, kiti naftos vaškai ir tokių liekamųjų produktų, kaip naftos koksas, naftos bitumas ir t. t. gamyba ar gavyba

Branduolinio kuro gamyba – urano metalo gavyba iš uranito arba kitų urano turinčių rūdų

Gamtinio urano ar jo junginių lydinių, dispersijų arba mišinių gamyba

Sodrintojo urano ir jo junginių, plutonio ir jo junginių arba šių junginių lydinių, dispersijų arba mišinių gamyba

Urano, kuriame sumažintas U235, ir jo junginių, torio ir jo junginių arba šių junginių lydinių, dispersijų arba mišinių gamyba

Kitų radioaktyviųjų elementų ir izotopų arba junginių gamyba ir

neapšvitintų kuro elementų, skirtų naudoti branduoliniuose reaktoriuose, gamyba

CPC 8845

Pagrindinių cheminių produktų, išskyrus trąšas ir azoto junginius, gamyba

Trąšų ir azoto junginių gamyba

Pirminių formų plastikų ir sintetinio kaučiuko gamyba

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

Botanikos produktų gamyba

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto priemonių gamyba ir

Cheminių pluoštų gamyba

CPC 8846

Pagrindinių metalų gamyba už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8851

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8852

Mašinų ir įrenginių gamyba už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8853

Biuro, buhalterinės ir skaičiavimo įrangos gamyba už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8854

Elektros mašinų ir prietaisų gamyba už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8855

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8858

Kitos transporto įrangos gamyba už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8859

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, remonto paslaugos už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8861

Mašinų ir įrenginių remonto paslaugos už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8862

Biuro, buhalterinės ir skaičiavimo įrangos remonto paslaugos už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8863

Elektros mašinų ir prietaisų remonto paslaugos už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8864

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių remonto paslaugos už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8867

Kitos transporto įrangos remonto paslaugos už atlygį ar pagal sutartį chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse

CPC 8868

B dalis

Kompiuterinės ar su kompiuteriais susijusios paslaugos (CPC: 84)

Paslaugų aprašymas

CPC kodas

Konsultavimo kompiuterinės aparatinės įrangos įrengimo klausimais paslaugos

Programinės įrangos diegimo paslaugos

Duomenų apdorojimo paslaugos

Paslaugos, susijusios su duomenų bazėmis

Biuro technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterius, techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Duomenų rengimo paslaugos

Klientų darbuotojų mokymo paslaugos

CPC 84


XIII PRIEDAS

34 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas

a)   Fiziniai asmenys

 

Vardas, pavardė

Alias

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į JT sąrašą data

Motyvų pareiškimas

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Gimimo data: 1944 10 13

2009 7 16

„Namchongang Trading Corporation“ direktorius; prižiūri urano sodrinimo programai reikalingų gaminių importą.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

Gimimo data: 1938 m.

2009 7 16

Nuo 2014 m. balandžio mėn. eina Atominės energijos pramonės ministro pareigas. Atominės energijos generalinio biuro (GBAE) – vyriausiosios agentūros, vadovaujančios KLDR branduolinei programai – buvęs direktorius; padeda vykdyti keletą branduolinių programų, įskaitant GBAE vykdomą „Yongbyon“ branduolinių mokslinių tyrimų centro ir „Namchongang Trading Corporation“ valdymą.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

2009 7 16

Generalinio atominės energijos biuro (GBAE) direktorius; dalyvauja KLDR branduolinėje programoje; būdamas GBAE Mokslinių rekomendacijų biuro vadovu buvo Jungtinio branduolinių tyrimų instituto Mokslinio komiteto nariu.

4.

Ri Hong-sop

 

Gimimo data: 1940 m.

2009 7 16

Buvęs „Yongbyon“ branduolinių tyrimų centro direktorius, prižiūrėjo tris svarbiausius objektus, kuriuose padedama gaminti ginklams skirtą plutonį: kuro gamybos įrenginį, branduolinį reaktorių ir perdirbimo įrenginį.

5.

Han Yu-ro

 

 

2009 7 16

„Korea Ryongaksan General Trading Corporation“ direktorius; dalyvauja KLDR balistinių raketų programoje.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Gimimo data: 1964 6 18

Gimimo vieta: Kaesong (Kesongas), KLDR

Paso Nr.: 381420754

Paso išdavimo data: 2011 12 7

Pasas galioja iki: 2016 12 7

2013 1 22

Vyresnysis pareigūnas ir Korėjos kosminių technologijų komiteto palydovų kontrolės centro vadovas.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

Gimimo data: 1968 2 19

Gimimo data: 1965 m. arba 1966 m.

2013 1 22

Sohae palydovų paleidimo stoties generalinis direktorius ir paleidimo centro, iš kurio 2012 m. balandžio 13 d. ir gruodžio 12 d. buvo paleistos raketos, vadovas.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

Gimimo data: 1954 6 4

Paso Nr.: 645120196

2013 1 22

Ra Ky'ong-Su yra „Tanchon Commercial Bank“ (TCB, Tančono komercinis bankas) pareigūnas. Eidamas šias pareigas jis TCB padėdavo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė „Tanchon“ į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą.

9.

Kim Kwang-il

 

Gimimo data: 1969 9 1

Paso Nr.: PS381420397

2013 1 22

Kim Kwang-il yra „Tanchon Commercial Bank“ (TCB) pareigūnas. Vykdydamas šias pareigas jis TCB ir įmonei „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) padėdavo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė „Tanchon“ į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

2013 3 7

„Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) vyriausiasis atstovas. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

2013 3 7

„Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) vyriausiojo atstovo pavaduotojas. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

2013 3 7

Mun Cho'ng-Ch'o'l yra TCB pareigūnas. Eidamas šias pareigas jis TCB padėdavo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė „Tanchon“ į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Gimimo data: 1954 10 12

Pilietybė: KLDR

2016 3 2

Choe Chun-sik buvo Antrosios gamtos mokslų akademijos (SANS) direktorius ir KLDR tolimojo nuotolio raketų programos vadovas.

14.

Choe Song Il

 

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 472320665

Galioja iki: 2017 9 26

Paso Nr.: 563120356

2016 3 2

„Tanchon Commercial Bank“ atstovas. Ėjo „Tanchon Commercial Bank“ atstovo Vietname pareigas.

15.

Hyon Kwang Il

Hyon Gwang Il

Gimimo data: 1961 5 27

Pilietybė: KLDR

2016 3 2

Hyon Kwang Il yra Nacionalinės oro erdvės plėtros administracijos mokslo plėtros departamento direktorius.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su, Jang Hyon U

Gimimo data: 1957 4 15, 1958 2 22

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 836110034 (diplomatinis)

Pasas galioja iki: 2020 1 1

2016 3 2

„Tanchon Commercial Bank“ atstovas Sirijoje.

17.

Jang Yong Son

 

Gimimo data: 1957 2 20

Pilietybė: KLDR

2016 3 2

„Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) atstovas. Ėjo KOMID atstovo Irane pareigas.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang

Gimimo data: 1976 10 18, 1976 8 25

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 4721202031

Pasas galioja iki: 2017 2 21

Paso Nr.: 836110035 (diplomatinis)

Pasas galioja iki: 2020 1 1

2016 3 2

„Tanchon Commercial Bank“ atstovas Sirijoje.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: PS472330208

Pasas galioja iki: 2017 7 4

2016 3 2

Kang Mun Kil vykdė viešųjų pirkimų branduolinėje srityje veiklą kaip Namchongang, dar žinomos kaip Namhung, atstovas.

20.

Kang Ryong

 

Gimimo data: 1969 8 21

Pilietybė: KLDR

2016 3 2

„Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) atstovas Sirijoje.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Gimimo data: 1966 11 7

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 199421147

Pasas galioja iki: 2014 12 29

Paso Nr.: 381110042

Pasas galioja iki: 2016 1 25

Paso Nr.: 563210184

Pasas galioja iki: 2018 6 18

2016 3 2

„Tanchon Commercial Bank“ atstovas. Ėjo „Tanchon Commercial Bank“ atstovo Vietname pareigas.

22.

Kim Kyu

 

Gimimo data: 1968 7 30

Pilietybė: KLDR

2016 3 2

„Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) išorės reikalų pareigūnas.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Gimimo data: 1964

Pilietybė: KLDR

2016 3 2

Kim Tong My'ong yra „Tanchon Commercial Bank“ prezidentas ir nuo ne vėliau kaip 2002 m. jame ėjo įvairias pareigas. Jis taip pat dalyvavo tvarkant „Amroggang“ reikalus.

24.

Kim Yong Chol

 

Gimimo data: 1962 2 18

Pilietybė: KLDR

2016 3 2

„Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) atstovas. Ėjo „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) atstovo Irane pareigas.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Gimimo data: 1972 5 25

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 563120630

Pasas galioja iki: 2018 3 20

2016 3 2

„Tanchon Commercial Bank“ atstovas.

26.

Ri Man Gon

 

Gimimo data: 1945 10 29

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: P0381230469

Pasas galioja iki: 2016 4 6

2016 3 2

Ri Man Gon yra Amunicijos pramonės departamento ministras.

27.

Ryu Jin

 

Gimimo data: 1965 8 7

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 563410081

2016 3 2

KOMID atstovas Sirijoje.

28.

Yu Chol U

 

Pilietybė: KLDR

2016 3 2

Yu Chol U yra Nacionalinės oro erdvės plėtros administracijos direktorius.

29.

Pak Chun Il

 

Gimimo data: 1954 7 28

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 563410091

2016 11 30

Pak Chun Il ėjo KLDR ambasadoriaus Egipte pareigas; teikia paramą KOMID (į sąrašą pavadinimu „Korea Kumryung Trading Corporation“ įtrauktam subjektui)

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Gimimo data: 1968 3 26

Gimimo data: 1970 10 15

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 381420565

Paso Nr.: 654120219

2016 11 30

Kim Song Chol yra KOMID pareigūnas, vykdęs verslą Sudane į sąrašą įtraukto subjekto KOMID labui.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Gimimo data: 1980 5 20

Pilietybė: KLDR

2016 11 30

Son Jong Hyok yra KOMID pareigūnas, vykdęs verslą Sudane į sąrašą įtraukto subjekto KOMID labui.

32.

Kim Se Gon

 

Gimimo data: 1969 11 13

Pilietybė: KLDR

Paso Nr. PD472310104

2016 11 30

Kim Se Gon dirba į sąrašą įtraukto subjekto – Atominės energijos pramonės ministerijos –vardu.

33.

Ri Won Ho

 

Gimimo data: 1964 7 17

Pilietybė: KLDR

Paso Nr. 381310014

2016 11 30

Ri Won Ho yra KLDR valstybės saugumo ministerijos pareigūnas, nusiųstas į Siriją ir remiantis į sąrašą įtrauktą subjektą KOMID.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Gimimo data: 1973 9 30

Pilietybė: KLDR;

2016 11 30

Jo Yong Chol yra KLDR valstybės saugumo ministerijos pareigūnas, nusiųstas į Siriją ir remiantis į sąrašą įtrauktą subjektą KOMID.

35.

Kim Chol Sam

 

Gimimo data: 1971 3 11

Pilietybė: KLDR

2016 11 30

Kim Chol Sam yra į sąrašą įtraukto subjekto „Daedong Credit Bank“ (DCB) atstovas, dalyvavęs administruojant sandorius „DCB Finance Limited“ vardu. Įtariama, kad kaip DCB atstovas užsienyje jis padėjo sudaryti sandorius, kurių vertė šimtai tūkstančių dolerių, ir, tikėtina, valdė milijonus dolerių su KLDR susijusiose sąskaitose, galimai siejamose su branduolinėmis / raketų programomis.

36.

Kim Sok Chol

 

Gimimo data: 1955 5 8

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 472310082

2016 11 30

Kim Sok Chol ėjo KLDR ambasadoriaus Mianmare pareigas. Jis veikia kaip KOMID (į sąrašą įtraukto subjekto) tarpininkas. KOMID jam mokėjo už pagalbą ir jis organizavo susitikimus KOMID vardu, įskaitant KOMID ir su Mianmaro gynybos sektoriumi susijusių asmenų susitikimą finansiniams klausimams aptarti.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Gimimo data: 1964 1 10

Pilietybė: KLDR

2016 11 30

Chang Chang Ha yra į sąrašą įtraukto subjekto – Antrosios gamtos mokslų akademijos –pirmininkas.

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Gimimo data: 1960 4 4

Pilietybė: KLDR;

2016 11 30

Cho Chun Ryong yra į sąrašą įtraukto subjekto – Antrojo ekonomikos komiteto – pirmininkas.

39.

Son Mun San

 

Gimimo data: 1951 1 23

Pilietybė: KLDR

2016 11 30

Son Mun San yra į sąrašą įtraukto subjekto Atominės energijos generalinio biuro (GBAE) Užsienio reikalų biuro („External Affairs Bureau of the General Bureau of Atomic Energy“) generalinis direktorius.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

Gimimo data: 1945 5 10

Gimimo vieta: South Hamyo'ng (Pietų Hamjongo) provincija, KLDR

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 736410010

2017 6 2

Žvalgybos generalinio biuro Penktojo biuro direktorius. Manoma, kad Cho yra atsakingas už užjūrio šnipinėjimo operacijas ir užsienio žvalgybos informacijos rinkimą KLDR.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Gimimo data: 1937 9 28

Pilietybė: KLDR

2017 6 2

Organizavimo ir rekomendacijų teikimo departamento, duodančio nurodymus, kuriuos darbuotojus skirti į svarbias pareigas Korėjos darbininkų partijoje ir KLDR kariuomenėje, direktoriaus pavaduotojas.

42.

Choe Hwi

 

Gimimo data: 1954 arba 1955 m.

Lytis – vyras

Pilietybė: KLDR;

Adresas: KLDR

2017 6 2

Korėjos darbininkų partijos Propagandos ir agitacijos departamento, kontroliuojančio visą KLDR žiniasklaidą ir vyriausybės naudojamo visuomenei kontroliuoti, pirmasis direktoriaus pavaduotojas.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

Gimimo data: 1957 10 24

Lytis – vyras

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2017 6 2

Korėjos darbininkų partijos Organizavimo ir rekomendacijų teikimo departamento, duodančio nurodymus, kuriuos darbuotojus skirti į svarbias pareigas Korėjos darbininkų partijoje ir KLDR kariuomenėje, direktoriaus pavaduotojas.

44.

Kim Chol Nam

 

Gimimo data: 1970 2 19

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 563120238

Adresas: KLDR

2017 6 2

„Korea Kumsan Trading Corporation“, bendrovės, kuri perka Atominės energijos generaliniam biurui reikalingų prekių ir per kurią į KLDR eina pinigų srautas, prezidentas.

45.

Kim Kyong Ok

 

Gimimo data: 1937 m. arba 1938 m.

Pilietybė: KLDR

Adresas: Pchenjanas, KLDR

2017 6 2

Organizavimo ir rekomendacijų teikimo departamento, duodančio nurodymus, kuriuos darbuotojus skirti į svarbias pareigas Korėjos darbininkų partijoje ir KLDR kariuomenėje, direktoriaus pavaduotojas.

46.

Kim Tong-Ho

 

Gimimo data: 1969 8 18

Lytis – vyras

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 745310111

Adresas: Vietnamas.

2017 6 2

„Tanchon Commercial Bank“, pagrindinio KLDR finansų sektoriaus subjekto, susijusio su prekyba ginklais ir raketomis, atstovas Vietname.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l;

Min Byong-chol;

Min Byong Chun

Gimimo data: 1948 8 10

Lytis – vyras

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2017 6 2

Korėjos darbininkų partijos Organizavimo ir rekomendacijų teikimo departamento, duodančio nurodymus, kuriuos darbuotojus skirti į svarbias pareigas Korėjos darbininkų partijoje ir KLDR kariuomenėje, narys.

48.

Paek Se Bong

 

Gimimo data: 1938 3 21

Pilietybė: KLDR

2017 6 2

Paek Se Bong yra buvęs Antrojo ekonomikos komiteto pirmininkas, buvęs Nacionalinės gynybos komisijos narys ir buvęs Amunicijos pramonės departamento (MID) direktoriaus pavaduotojas.

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

Pilietybė: KLDR

Paso Nr. 290410121

Adresas: KLDR

2017 6 2

Antrojo ekonomikos komiteto, vykdančio KLDR balistinių raketų gamybos priežiūrą ir vadovaujančio „Korea Mining Development Corporation“ – KLDR pagrindinės prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto bendrovės – veiklai, pirmininko pavaduotojas.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

Gimimo data: 1944 3 9

Pilietybė: KLDR

2017 6 2

Pak To Chun yra buvęs Amunicijos pramonės departamento (MID) sekretorius ir šiuo metu konsultuoja su branduolinėmis ir raketų programomis susijusiais klausimais. Jis yra buvęs Valstybės reikalų komisijos narys ir dabartinis Korėjos darbininkų partijos politinio biuro narys.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

Gimimo data: 1934 m.

Pilietybė: KLDR

2017 6 2

Korėjos darbininkų partijos Propagandos ir agitacijos departamento, kontroliuojančio visą KLDR žiniasklaidą ir vyriausybės naudojamo visuomenei kontroliuoti, direktoriaus pavaduotojas.

52.

Ri Su Yong

 

Gimimo data: 1968 6 25

Lytis – vyras

Pilietybė: KLDR

Paso Nr. 654310175

Adresas: Kuba

2017 6 2

„Korea Ryonbong General Corporation“, kurios specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir Pchenjano vykdomos karinės prekybos rėmimas, pareigūnas. Šios bendrovės įsigyjamos prekės tikriausiai taip pat naudojamos KLDR cheminių ginklų programai remti.

53.

Ri Yong Mu

 

Gimimo data: 1925 1 25

Pilietybė: KLDR

2017 6 2

Ri Yong Mu yra Valstybės reikalų komisijos, vadovaujančios visiems KLDR kariniams, gynybos ir su saugumu susijusiems reikalams, įskaitant prekių įsigijimą ir viešuosius pirkimus, pirmininko pavaduotojas.

54.

Choe Chun Yong

Ch'oe Ch'un-yong

Lytis – vyras

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 65441078

2017 8 5

„Ilsim International Bank“, siejamo su KLDR kariuomene ir palaiko glaudžius ryšius su „Korea Kwangson Banking Corporation“, atstovas. „Ilsim International Bank“ bandė išvengti Jungtinių Tautų sankcijų.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

Gimimo data: 1969 11 8

Lytis – vyras

Gimimo vieta: Pchenjanas

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 745420176

Pasas galioja iki: 2020 10 19

2017 8 5

„Foreign Trade Bank“ vyriausiasis atstovas.

56.

Jang Song Chol

 

Gimimo data: 1967 3 12

Pilietybė: KLDR

2017 8 5

„Korea Mining Development Corporation“ (KOMID) atstovas užsienyje.

57.

Jang Sung Nam

 

Gimimo data: 1970 7 14

Lytis – vyras

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 563120368, išduotas 2013 3 22

Pasas galioja iki: 2018 3 22

Adresas: KLDR

2017 8 5

„Tangun Trading Corporation“ filialo užsienyje, kuris yra visų pirma atsakingas už KLDR gynybos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoms reikalingų prekių ir technologijų viešuosius pirkimus, vadovas.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch'o'l-so'ng

Gimimo data: 1984 9 25

Lytis – vyras

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 654320502

Pasas galioja iki: 2019 9 16

2017 8 5

„Korea Kwangson Banking Corporation“, kuri teikia finansines paslaugas, kuriomis remiamos bendrovės „Tanchon Commercial Bank“ ir „Korea Kyoksin Trading“, ir yra pavaldi „Korea Ryonbong General Corporation“, atstovo pavaduotojas.

59.

Kang Chol Su

 

Gimimo data: 1969 2 13

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 472234895

2017 8 5

„Korea Ryonbong General Corporation“, kurios specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir KLDR vykdomos karinės prekybos užsienyje rėmimas, pareigūnas. Taip pat tikėtina, kad jos viešaisiais pirkimais remiama KLDR cheminių ginklų programa.

60.

Kim Mun Chol

Kim Mun-ch'o'l

Gimimo data: 1957 3 25

Pilietybė: KLDR

2017 8 5

„Korea United Development Bank“ atstovas.

61.

Kim Nam Ung

 

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 654110043

2017 8 5

„Ilsim International Bank“, siejamo su KLDR kariuomene ir palaiko glaudžius ryšius su „Korea Kwangson Banking Corporation“, atstovas. „Ilsim International Bank“ bandė išvengti Jungtinių Tautų sankcijų.

62.

Pak Il Kyu

Pak Il-Gyu

Lytis – vyras

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 563120235

2017 8 5

„Korea Ryonbong General Corporation“, kurios specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir Pchenjano vykdomos karinės prekybos rėmimas, pareigūnas. Taip pat tikėtina, kad jos viešaisiais pirkimais remiama KLDR cheminių ginklų programa.

b)   Juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos

 

Pavadinimas

Alias

Vieta

Įtraukimo į JT sąrašą data

Kita informacija

1.

„Korea Daesong General Trading Corporation“

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; KOMID

Central District, Pchenjanas, KLDR

2009 4 24

Pagrindinė prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

2.

„Korea Ryonbong General Corporation“

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pchenjanas, KLDR; Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pchenjanas, KLDR

2009 4 24

Gynybos konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir tos šalies vykdomos karinės prekybos rėmimas.

3.

„Tanchon Commercial Bank“

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pchenjanas, KLDR

2009 4 24

Pagrindinė už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą atsakinga KLDR finansinis subjektas.

4.

„Namchongang Trading Corporation“

NCG; NAMCHONGANG TRADING, NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; „Namhung Trading Corporation“; „Korea Daeryonggang Trading Corporation“; „Korea Tearyonggang Trading Corporation“

Pchenjanas, KLDR

Sengujadong 11-2/(arba Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pchenjanas, KLDR

Tel.: +850-2-18111, 18222 (plėtinys 8573). Faks.: +850-2-381-4687

2009 7 16

„Namchongang“ yra KLDR prekybos bendrovė, pavaldi Atominės energijos generaliniam biurui (GBAE). „Namchongang“ dalyvavo įsigyjant Japonijos kilmės vakuuminius siurblius, kurie buvo rasti KLDR branduoliniame objekte, taip pat branduolinės srities viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su asmeniu iš Vokietijos. Be to, ji nuo XX a. paskutinio dešimtmečio antros pusės dalyvavo perkant aliuminio vamzdžius ir kitą įrangą, specialiai pritaikytą urano sodrinimo programai. Jos atstovas yra buvęs diplomatas, atstovavęs KLDR, kai Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) 2007 m. inspektavo „Yongbyon“ branduolinius objektus. „Namchongang“ ginklų platinimo veikla kelia rimtą susirūpinimą atsižvelgiant į anksčiau vykdytą KLDR ginklų platinimo veiklą.

5.

„Hong Kong Electronics“

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iranas.

2009 7 16

Nuosavybės teise priklauso „Tanchon Commercial Bank“ ir KOMID ar yra jų kontroliuojama arba veikia ar turi tikslą veikti jų vardu ar jų naudai. Nuo 2007 m. „Hong Kong Electronics“„Tanchon Commercial Bank“ ir KOMID (abi įmonės 2009 m. balandžio mėn. įtrauktos į JT Sankcijų komiteto sąrašą) vardu pervedė milijonines dolerių sumas, susijusias su ginklų platinimu. „Hong Kong Electronics“ padėjo pervesti pinigus iš Irano į KLDR KOMID vardu.

6.

„Korea Hyoksin Trading Corporation“

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchenjanas, KLDR.

2009 7 16

Pchenjane įsisteigusi KLDR bendrovė, pavaldi „Korea Ryonbong General Corporation“ (Sankcijų komiteto įtrauktai į sąrašą 2009 m. balandžio mėn.), dalyvaujanti kuriant masinio naikinimo ginklus.

7.

„General Bureau of Atomic Energy“ (GBAE; Atominės energijos generalinis biuras)

„General Department of Atomic Energy“ (GDAE)

Haeudong, Pyongchen rajonas, Pchenjanas, KLDR.

2009 7 16

GBAE yra atsakingas už KLDR branduolinę programą, kuri apima „Yongbyon“ branduolinių tyrimų centrą ir jo 5 MWe (25 MWt) plutonio gamybos mokslinių tyrimų reaktorių, taip pat jo kuro gamybos ir perdirbimo įrenginius.

GBAE rengia susitikimus ir diskusijas branduoliniais klausimais su Tarptautine atominės energijos agentūra. GBAE yra svarbiausia KLDR vyriausybės agentūra, kuri prižiūri branduolines programas, įskaitant „Yongbyon“ branduolinių tyrimų centro veikimą.

8.

„Korean Tangun Trading Corporation“

 

Pchenjanas, KLDR.

2009 7 16

„Korea Tangun Trading Corporation“ yra pavaldi KLDR Antrajai gamtos mokslų akademijai ir pirmiausia atsakinga už KLDR gynybos mokslinių tyrimų ir plėtros programoms reikalingų prekių ir technologijų viešuosius pirkimus, įskaitant masinio naikinimo ginklų ir siuntimo į taikinį sistemų programas ir viešuosius pirkimus, be kita ko, medžiagų, kurios kontroliuojamos arba draudžiamos pagal atitinkamus daugiašalius kontrolės režimus, tačiau tuo neapsiribojant.

9.

„Korean Committee for Space Technology“ (Korėjos kosmoso technologijų komitetas)

„DPRK Committee for Space Technology“ (KLDR kosmoso technologijų komitetas);

„Department of Space Technology of the DPRK“ (KLDR kosmoso technologijų departamentas); „Committee for Space Technology“ (Kosmoso technologijų komitetas); KCST

Pchenjanas, KLDR

2013 1 22

Korėjos kosmoso technologijų komitetas (KCST) per palydovų kontrolės centrą ir „Sohae“ paleidimų centrą organizavo KLDR vykdytus raketų paleidimus 2012 m. balandžio 13 d. ir 2012 m. gruodžio 12 d.

10.

„Bank of East Land“

„Dongbang Bank“;

„Tongbang U'Nhaeng“;

„Tongbang Bank“

P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pchenjanas, KLDR.

2013 1 22

KLDR finansų įstaiga „Bank of East Land“ tarpininkauja ginklų gamybos ir eksporto įmonei „Green Pine Associated Corporation“ („Green Pine“) sudarant su ginklais susijusius sandorius ir teikia jai kitą paramą. „Bank of East Land“ aktyviai bendradarbiauja su „Green Pine“, kad lėšos būtų pervedamos išvengiant sankcijų. 2007 m. ir 2008 m. „Bank of East Land“ tarpininkavo sudarant sandorius, kuriuose dalyvavo „Green Pine“ ir Irano finansų įstaigos, įskaitant „Bank Melli“ ir „Bank Sepah“. Saugumo Taryba įtraukė „Bank Sepah“ į JT ST rezoliucijoje 1747 (2007) pateiktą sąrašą kaip paramą Irano balistinių raketų programai teikiantį subjektą. Įmonę „Green Pine“ į sąrašą Sankcijų komitetas įtraukė 2012 m. balandžio mėn.

11.

„Korea Hyoksin Trading Corporation“

 

 

2013 1 22

Naudodamasi šiuo alias, įmonė „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) vykdo viešųjų pirkimų veiklą. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

12.

„Tosong Technology Trading Corporation“

 

Pchenjanas, KLDR

2013 1 22

Įmonė „Korea Mining Development Corporation“ (KOMID) yra įmonės „Tosong Technology Trading Corporation“ patronuojančioji įmonė. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

13.

„Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation“

„Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company“; „Korea Ryenha Machinery J/V Corporation“; „Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation“; „Ryonha Machinery Corporation“; „Ryonha Machinery“;

„Ryonha Machine Tool“; „Ryonha Machine Tool Corporation“; „Ryonha Machinery Corp“; „Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation“; „Ryonhwa Machinery JV“; „Huichon Ryonha Machinery General Plant“; „Unsan“; „Unsan Solid Tools“; ir „Millim Technology Company“

Tongan-dong, Central District, Pchenjanas, KLDR; Mangungdaegu, Pchenjanas, KLDR; Mangyongdae District, Pchenjanas, KLDR.

e. paštas: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; ir millim@silibank.com

Tel.: 8502-18111; 8502-18111-8642; ir 850 2 18111-3818642

Faks.: 8502-381-4410

2013 1 22

Įmonė „Korea Ryonbong General Corporation“ yra įmonės „Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation“ patronuojančioji įmonė. Sankcijų komitetas įmonę „Korea Ryonbong General Corporation“ į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; tai gynybos pramonės konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir tos šalies vykdomos karinės prekybos rėmimas.

14.

„Leader (Hong Kong) International“

„Leader International Trading Limited“; „Leader (Hong Kong) International Trading Limited“

LM-873, RM B, 14/F,

Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Honkongas, Kinija.

2013 1 22

„Leader International“ (Honkongo įmonių registracijos numeris 1177053); padeda gabenti krovinius „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) vardu. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

15.

„Green Pine Associated Corporation“

„Cho'ngsong United Trading Company“; „Chongsong Yonhap“; „Ch'o'ngsong Yo'nhap“; „Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa“; „Jindallae“; „Ku'm- haeryong Company LTD“; „Natural Resources Development and Investment Corporation“; „Saeingp'il Company“; „National Resources“; „Development and Investment Corporation“; „Saeng Pil Trading Corporation“

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pchenjanas, KLDR

Nungrado, Pchenjanas, KLDR

Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1

dong, Mangyongdae District, Pchenjanas, KLDR

Tel.: +850-2-18111(plėtinys 8327).

Faks.: +850-2-3814685 ir +850-2-3813372

e. paštas:

pac@silibank.com ir kndic@co.chesin.com.

2012 5 2

Įmonė „Green Pine Associated Corporation“ („Green Pine“) perėmė didelę dalį įmonės „Korea Mining Development Trading Corporation“

(KOMID) vykdytos veiklos. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

„Green Pine“ taip pat atsakinga už maždaug pusės KLDR eksportuojamų ginklų ir susijusių reikmenų eksportą.

„Green Pine“ įtraukta į sąrašą dėl sankcijų už ginklų ar susijusių reikmenų eksportą iš KLDR. „Green Pine“ specializacija – karinių jūrų laivų ir ginkluotės, pavyzdžiui, povandeninių laivų, karinių laivų ir raketinių sistemų, gamyba; „Green Pine“ eksportavo torpedas ir teikė techninę pagalbą su gynyba susijusioms Irano įmonėmis.

16.

„Amroggang Development Banking Corporation“

„Amroggang Development Bank“;

„Amnokkang Development Bank“

Tongan-dong, Pchenjanas, KLDR

2012 5 2

2006 m. įsteigta „Amroggang“ korporacija yra su „Tanchon Commercial Bank“ susijusi bendrovė, kurią valdo „Tanchon“ pareigūnai. „Tanchon“ dalyvauja finansuojant KOMID vykdomą balistinių raketų pardavimą, taip pat dalyvavo su balistinėmis raketomis susijusiuose KOMID ir „Irano Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) sandoriuose. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė „Tanchon Commercial Bank“ į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Saugumo Taryba įtraukė SHIG į JT ST rezoliucijoje 1737 (2006) pateiktą sąrašą kaip subjektą, dalyvaujantį Irano balistinių raketų programoje.

17.

„Korea Heungjin Trading Company“

„Hunjin Trading Co.“; „Korea Henjin Trading Co.“; „Korea Hengjin Trading Company“

Pchenjanas, KLDR.

2012 5 2

KOMID naudojasi bendrove „Korea Heungjin Trading Company“ prekybos tikslais. Įtariama, kad ši bendrovė dalyvavo tiekiant su raketomis susijusias prekes Irano „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG). „Heungjin“ siejama su KOMID ir, konkrečiau, su KOMID viešųjų pirkimų tarnyba. „Heungjin“ buvo naudojama siekiant įsigyti pažangųjį skaitmeninį valdiklį, naudojamą kuriant raketas. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Saugumo Taryba įtraukė SHIG į JT ST rezoliucijoje 1737 (2006) pateiktą sąrašą kaip subjektą, dalyvaujantį Irano balistinių raketų programoje.

18.

„Second Academy of Natural Sciences“ (Antroji gamtos mokslų akademija)

„2nd Academy of Natural Sciences“; „Che 2 Chayon Kwahakwon“; „Academy of Natural Sciences“; „Chayon Kwahak-Won“; „National Defense Academy“;

„Kukpang Kwahak-Won“; „Second Academy of Natural Sciences Research Institute“; „Sansri“

Pchenjanas, KLDR

2013 3 7

Antroji gamtos mokslų akademija yra nacionalinio lygio organizacija, atsakinga už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, susijusią su KLDR pažangiosiomis ginklų sistemomis, įskaitant raketas ir, turbūt, branduolinį ginklą. Antroji gamtos mokslų akademija naudojasi keliomis pavaldžiomis organizacijomis, įskaitant „Tangun Trading Corporation“, kad gautų technologijų, įrangos ir informacijos iš užsienio, siekiant jas panaudoti KLDR raketų ir, turbūt, branduolinio ginklo programose. Sankcijų komitetas įmonę „Tangun Trading Corporation“ į sąrašą įtraukė 2009 m. liepos mėn. ir ji pirmiausia atsakinga už KLDR gynybos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoms reikalingų prekių ir technologijų viešuosius pirkimus, įskaitant masinio naikinimo ginklų ir siuntimo į taikinį sistemų programas ir viešuosius pirkimus, be kita ko, medžiagų, kurios kontroliuojamos arba draudžiamos pagal atitinkamus daugiašalius kontrolės režimus, tačiau tuo neapsiribojant.

19.

„Korea Complex Equipment Import Corporation“

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchenjanas, KLDR.

2013 3 7

„Korea Ryonbong General Corporation“ yra įmonės „Korea Complex Equipment Import Corporation“ patronuojančioji bendrovė. Sankcijų komitetas įmonę „Korea Ryonbong General Corporation“ į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; tai gynybos pramonės konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir tos šalies vykdomos karinės prekybos rėmimas.

20.

„Ocean Maritime Management Company, Limited“ (OMM)

OMM

Donghung Dong, Central District, PO BOX 120, Pchenjanas, KLDR;

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchenjanas, KLDR.

2014 7 28

„Ocean Maritime Management Company, Limited“ (TJO numeris: 1790183) yra laivo „Chong Chon Gang“ operatorius / valdytojas. 2013 m. liepos mėn. ši įmonė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant paslėpto ginklų ir susijusių reikmenų krovinio gabenimą iš Kubos į KLDR. Iš esmės įmonė „Ocean Maritime Management Company, Limited“ prisidėjo prie veiklos, draudžiamos rezoliucijomis, visų pirma Rezoliucija 1718 (2006) su pakeitimais, padarytais Rezoliucija 1874 (2009), nustatyto ginklų embargo, ir prisidėjo vengiant vykdyti šiomis rezoliucijomis nustatytas priemones.

„Ocean Maritime Management Company, Limited“ yra šių laivų, kurių JTO numeriai nurodyti toliau, operatorė / valdytoja:

 

 

 

 

a)

„Chol Ryong“ 8606173

„Ryong Gun Bong“

 

2016 3 2

 

b)

„Chong Bong“ 8909575

„Greenlight“, „Blue Nouvelle“

 

2016 3 2

 

c)

„Chong Rim 2“ 8916293

 

 

2016 3 2

 

d)

„Hoe Ryong“ 9041552

 

 

2016 3 2

 

e)

„Hu Chang“ 8330815

„O Un Chong Nyon“

 

2016 3 2

 

f)

„Hui Chon“ 8405270

„Hwang Gum San 2“

 

2016 3 2

 

g)

„Ji Hye San“ 8018900

„Hyok Sin 2“

 

2016 3 2

 

h)

„Kang Gye“ 8829593

„Pi Ryu Gang“

 

2016 3 2

 

i)

„Mi Rim“ 8713471

 

 

2016 3 2

 

j)

„Mi Rim 2“ 9361407

 

 

2016 3 2

 

k)

„O Rang“ 8829555

„Po Thong Gang“

 

2016 3 2

 

l)

„Ra Nam 2“ 8625545

 

 

2016 3 2

 

m)

„Ra Nam 3“ 9314650

 

 

2016 3 2

 

n)

„Ryo Myong“ 8987333

 

 

2016 3 2

 

o)

„Ryong Rim“ 8018912

„Jon Jin 2“

 

2016 3 2

 

p)

„Se Pho“ 8819017

„Rak Won 2“

 

2016 3 2

 

q)

„Songjin“ 8133530

„Jang Ja San Chong Nyon Ho“

 

2016 3 2

 

r)

„South Hill 2“ 8412467

 

 

2016 3 2

 

s)

„Tan Chon“ 7640378

„Ryon Gang 2“

 

2016 3 2

 

t)

„Thae Pyong San“ 9009085

„Petrel 1“

 

2016 3 2

 

u)

„Tong Hung San“ 7937317

„Chong Chon Gang“

 

2016 3 2

 

v)

„Tong Hung“ 8661575

 

 

2016 3 2

 

21.

„Academy of National Defense Science“ (Nacionalinės gynybos mokslo akademija)

 

Pchenjanas, KLDR

2016 3 2

Nacionalinės gynybos mokslo akademija prisideda prie KLDR pastangų sparčiau vystyti jos balistinių raketų ir branduolinių ginklų programas.

22.

„Chong-chongang Shipping Company“

„Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.“

Adresas: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pchenjanas, KLDR; Kitas adresas: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pchenjanas, KLDR. TJO numeris: 5342883

2016 3 2

2013 m. liepos mėn. „Chongchongang Shipping Company“ laivu „Chong Chon Gang“ bandė tiesiogiai importuoti neteisėtą įprastinių ginklų krovinį į KLDR.

23.

„Daedong Credit Bank“ (DCB)

DCB; „Taedong Credit Bank“

Adresas: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pchenjanas, KLDR Kitas adresas: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pchenjanas, KLDR. SWIFT: DCBK KKPY

2016 3 2

„Daedong Credit Bank“ teikė finansines paslaugas „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) ir „Tanchon Commercial Bank“. Nuo ne vėliau kaip 2007 m. DCB padėjo KOMID ir „Tanchon Commercial Bank“ vardu sudaryti šimtus finansinių sandorių, kurių vertė siekė milijonus dolerių. Kai kuriais atvejais DCB sąmoningai padėdavo sudaryti sandorius, vykdydamas apgaulingą finansinę veiklą.

24.

„Hesong Trading Company“

 

Pchenjanas, KLDR

2016 3 2

Bendrovė „Korea Mining Development Corporation“ (KOMID) yra bendrovės „Hesong Trading Corporation“ patronuojančioji bendrovė.

25.

„Korea Kwangson Banking Corporation“ (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pchenjanas, KLDR

2016 3 2

KKBC teikia finansines paslaugas, kuriomis remiamos bendrovės „Tanchon Commercial Bank“ ir „Korea Hyoksin Trading Corporation“, ir yra pavaldi bendrovei „Korea Ryonbong General Corporation“. „Tanchon Commercial Bank“ naudojosi KKBC, kad sudarytų palankesnes sąlygas lėšų pervedimams, kurių vertė, tikėtina, siekė milijonus dolerių, įskaitant lėšų, susijusių su „Korea Mining Development Trading Corporation“, pervedimus.

26.

„Korea Kwangsong Trading Corporation“

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchenjanas, KLDR.

2016 3 2

Bendrovė „Korea Ryongbong General Corporation“ yra bendrovės „Korea Kwangsong Trading Corporation“ patronuojančioji bendrovė.

27.

„Ministry of Atomic Energy Industry“ (Atominės energijos pramonės ministerija)

MAEI

Haeun2-dong, Pyongchon rajonas, Pchenjanas, KLDR

2016 3 2

Atominės energijos pramonės ministerija buvo įkurta 2013 m. siekiant modernizuoti KLDR atominės energijos pramonę, kad būtų padidintos branduolinių medžiagų gamybos apimtys, pagerinta jų kokybė ir toliau plėtojama nepriklausoma KLDR branduolinė pramonė. Žinoma, kad MAEI yra svarbus subjektas, padedantis KLDR kurti branduolinius ginklus, atsakingas už kasdienį šalies branduolinių ginklų programos veikimą; jai pavaldžios kitos branduolinės energijos srities organizacijos. Šiai ministerijai yra pavaldžios kelios su branduoline veikla susijusios organizacijos ir mokslinių tyrimų centrai, taip pat du komitetai: Izotopų taikymo komitetas ir Branduolinės energijos komitetas. MAEI taip pat vadovauja branduolinių tyrimų centrui Njongbjone, kuriame, kaip žinoma, esama KLDR plutonio gamybos objektų. Be to, 2015 m. ekspertų grupės ataskaitoje ekspertai nurodė, kad Ri Je-son, buvęs Atominės energijos generalinio biuro (GBAE) direktorius, kurį pagal Rezoliuciją 1718 (2006) įsteigtas komitetas 2009 m. įtraukė į sąrašą už dalyvavimą su branduoline veikla susijusiose programose ar paramą joms, 2014 m. balandžio 9 d. buvo paskirtas MAEI vadovu. „Munitions Industry Department“ (Amunicijos pramonės departamentas)

28.

„Munitions Industry Department“ (Amunicijos pramonės departamentas)

„Military Supplies Industry Department“ (Karinio aprūpinimo pramonės departamentas)

Pchenjanas, KLDR

2016 3 2

Amunicijos pramonės departamentas prisideda prie pagrindinių KLDR raketų programos aspektų. MID yra atsakingas už KLDR balistinių raketų, įskaitant Taepo Dong 2, kūrimo priežiūrą. MID prižiūri KLDR ginklų gamybą ir mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas, įskaitant KLDR balistinių raketų programą. Antrasis ekonomikos komitetas ir Antroji gamtos mokslų akademija (taip pat įtraukti į sąrašą 2010 m. rugpjūčio mėn.) yra pavaldūs Amunicijos pramonės departamentui. Pastaraisiais metais MID kūrė KN08 sausumos keliais judančią ICBM.

29.

„National Aerospace Development Administration“ (Nacionalinė oro erdvės plėtros administracija)

NADA

KLDR

2016 3 2

NADA prisideda prie KLDR kosmoso mokslo vystymo ir technologijų plėtros, įskaitant palydovų paleidimą ir nešančiąsias raketas.

30.

„Office 39“ (39 biuras)

„Office #39“; „Office No. 39“; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; trečias aukštas 39 skyrius

KLDR

2016 3 2

KLDR valdžios sektoriaus subjektas.

31.

„Reconnaissance General Bureau“ (Žvalgybos generalinis biuras)

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pchenjanas, KLDR; Kitas adresas: Nungrado, Pchenjanas, KLDR

2016 3 2

Žvalgybos generalinis biuras yra KLDR svarbiausia žvalgybos organizacija, sukurta 2009 m. pradžioje sujungus esamas žvalgybos organizacijas, priklausančias Korėjos darbininkų partijai („Korean Workers' Party“), Operacijų departamentui („Operations Department“), 35 biurui („Office 35“) ir Korėjos liaudies armijos žvalgybos biurui („Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army“). Žvalgybos generalinis biuras vykdo prekybą įprastiniais ginklais ir kontroliuoja KLDR įprastinių ginklų įmonę „Green Pine Associated Corporation“.

32.

„Second Economic Committee“ (Antrasis ekonomikos komitetas)

 

Kangdong, KLDR

2016 3 2

Antrasis ekonomikos komitetas yra susijęs su svarbiais KLDR raketų programos aspektais. Antrasis ekonomikos komitetas yra atsakingas už KLDR balistinių raketų gamybos priežiūrą ir vadovauja KOMID veiklai.

33.

„Korea United Development Bank“

 

Pchenjanas, KLDR

2016 11 30

SWIFT/BIC: KUDBKPPY; „Korea United Development Bank Operates“ veikia KLDR finansinių paslaugų sektoriuje.

34.

„Ilsim International Bank“

 

Pchenjanas, KLDR

2016 11 30

SWIFT: ILSIKPPY; „Ilsim International Bank“ yra siejamas su KLDR kariuomene ir palaiko glaudžius ryšius su į sąrašą įtrauktu subjektu „Korea Kwangson Banking Corporation“ (KKBC). „Ilsim International Bank“ bandė išvengti Jungtinių Tautų sankcijų.

35.

„Korea Daesong Bank“

„Choson Taesong Unhaeng“; „Taesong Bank“

Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pchenjanas, KLDR

2016 11 30

SWIFT/BIC: KDBKKPPY; „Daesong Bank“ yra valdomas ir kontroliuojamas į sąrašą įtraukto subjekto – Korėjos darbininkų partijos 39 biuro.

36.

„Singwang Economics and Trading General Corporation“

 

KLDR

2016 11 30

„Singwang Economics and Trading General Corporation“ yra KLDR prekybos anglimi įmonė. KLDR labai didelę dalį pinigų savo branduolinėms ir balistinių raketų programoms gauna vykdydama gamtos išteklių kasybą ir parduodama tuos išteklius užsienyje.

37.

„Korea Foreign Technical Trade Center“

 

KLDR

2016 11 30

„Korea Foreign Technical Trade Center“ yra KLDR prekybos anglimi įmonė. KLDR labai didelę dalį lėšų, reikalingų savo branduolinėms ir balistinių raketų programoms finansuoti, gauna vykdydama gamtos išteklių kasybą ir parduodama tuos išteklius užsienyje.

38.

„Korea Pugang Trading Corporation“

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchenjanas, KLDR

2016 11 30

„Korea Pugang Trading Corporation“ yra valdoma „Korea Ryonbong General Corporation“ – KLDR gynybos pramonės konglomerato, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir Pchenjano vykdomo pardavimo kariniame sektoriuje rėmimas.

39.

„Korea International Chemical Joint Venture Company“

„Choson International Chemicals Joint Operation Company“; „Chosun International Chemicals Joint Operation Company“; „International Chemical Joint Venture Company“

Hamhung, South Hamgyong Province, KLDR; Man gyongdae-kuyok, Pchenjanas, KLDR; Mangyungdae-gu, Pchenjanas, KLDR

2016 11 30

„Korea International Chemical Joint Venture Company“ yra „Korea Ryonbong General Corporation“ – KLDR gynybos pramonės konglomerato, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir Pchenjano vykdomos karinės prekybos rėmimas, patronuojamoji įmonė, kuri vykdė su ginklų platinimu susijusius sandorius.

40.

„DCB Finance Limited“

 

Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Dalian, Kinija

2016 11 30

„DCB Finance Limited“ yra į sąrašą įtraukto subjekto „Daedong Credit Bank“ (DCB) fiktyvi bendrovė.

41.

„Korea Taesong Trading Company“

 

Pchenjanas, KLDR

2016 11 30

„Korea Taesong Trading Company“ veikė KOMID vardu tvarkydama prekybos reikalus su Sirija.

42.

„Korea Daesong General Trading Corporation“

„Daesong Trading“; „Daesong Trading Company“; „Korea Daesong Trading Company“; „Korea Daesong Trading Corporation“

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pchenjanas, KLDR

2016 11 30

„Korea Daesong General Trading Corporation“ yra siejama su 39 biuru (mineralų (aukso) eksportas, metalai, mašinos, žemės ūkio produktai, ženšenis, juvelyriniai dirbiniai ir lengvosios pramonės produktai).

43.

„Kangbong Trading Corporation“

 

KLDR

2017 6 2

„Kangbong Trading Corporation“ tiesiogiai arba netiesiogiai KLDR pardavė, tiekė, perdavė ar iš jos pirko metalą, grafitą, anglis ar programinę įrangą, o iš šios veiklos gautomis pajamomis arba prekėmis galėjo pasinaudoti KLDR vyriausybė arba Korėjos darbininkų partija. „Kangbong Trading Corporation“ patronuojančioji įstaiga yra Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministerija.

44.

„Korea Kumsan Trading Corporation“

 

Pchenjanas, KLDR

2017 6 2

„Korea Kumsan Trading Corporation“ nuosavybės teise priklauso Atominės energijos generaliniam biurui, vykdančiam KLDR branduolinės programos priežiūrą, arba yra jo kontroliuojama, arba veikia ar ketina veikti, tiesiogiai ar netiesiogiai, biuro vardu ar jo naudai.

45.

„Koryo Bank“

 

Pchenjanas, KLDR

2017 6 2

„Koryo Bank“ veikia KLDR finansinių paslaugų sektoriuje ir yra susijęs su Korėjos darbininkų partijos 38 ir 39 biurais.

46.

„Strategic Rocket Force of the Korean People's Army“ (Korėjos liaudies armijos strateginės raketinės pajėgos)

„Strategic Rocket Forces“ (Strateginės raketų pajėgos); „Strategic Rocket Force Command of KPA“ (KLA Strateginių raketinių pajėgų vadovybė) „Strategic Force“ (Strateginės pajėgos); „Strategic Forces“ (Strateginės pajėgos)

Pchenjanas, KLDR

2017 6 2

Korėjos liaudies armijos strateginės raketinės pajėgos yra atsakingos už visas KLDR balistinių raketų programas, taip pat už raketų SCUD ir NODONG paleidimą.

47.

„Foreign Trade Bank“ (FTB)

 

FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pchenjanas, KLDR

2017 8 5

„Foreign Trade Bank“ yra valstybės bankas ir veikia kaip pagrindinis KLDR užsienio valiutos keitimo bankas; teikė itin svarbią finansinę paramą „Korea Kwangson Banking Corporation“.

48.

„Korean National Insurance Company“ (KNIC) (Korėjos nacionalinė draudimo įmonė)

„Korea National Insurance Corporation“; „Korea Foreign Insurance Company“

Central District, Pchenjanas, KLDR

2017 8 5

„Korean National Insurance Company“ yra KLDR finansų ir draudimo bendrovė ir yra siejama su „Office 39“ (39 biuru).

49.

„Koryo Credit Development Bank“

„Daesong Credit Development Bank“; „Koryo Global Credit Bank“; „Koryo Global Trust Bank“

Pchenjanas, KLDR

2017 8 5

„Korea United Development Bank“ veikia KLDR ekonomikos finansinių paslaugų sektoriuje.

50.

„Mansudae Overseas Project Group of Companies“

„Mansudae Art Studio“