19.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1488

2017 m. rugpjūčio 18 d.

kuriuo 274-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2017 m. rugpjūčio 9 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašo įrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įraše pateikti identifikavimo duomenys:

„Rustam Magomedovich Aselderov (originalo kalba: Рустам Магомедович Асельдеров) (alias a) Abu Muhammad (originalo kalba: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (originalo kalba: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (originalo kalba: Мухамадмухтар). Gimimo data: 1981 3 9. Gimimo vieta: Iki Burulo kaimas, Iki Burulo rajonas, Kalmukijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos Federacijos. Paso Nr.: Rusijos piliečio pasas Nr. 8208 Nr. 555627, išdavė Rusijos Federacijos Federalinės migracijos tarnybos direktorato Dagestano Respublikos padalinio Leninskio biuras. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2016 12 12.“

pakeičiami taip:

„Rustam Magomedovich Aselderov (originalo kalba: Рустам Магомедович Асельдеров) (alias a) Abu Muhammad (originalo kalba: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (originalo kalba: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (originalo kalba: Мухамадмухтар). Gimimo data: 1981 3 9. Gimimo vieta: Iki Burulo kaimas, Iki Burulo rajonas, Kalmukijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos Federacijos. Paso Nr.: Rusijos piliečio pasas Nr. 8208 Nr. 555627, išdavė Rusijos Federacijos Federalinės migracijos tarnybos direktorato Dagestano Respublikos padalinio Leninskio biuras. Kita informacija: žuvo 2016 m. gruodžio 3 d. Machačkaloje, Dagestano Respublikoje, Rusijos Federacijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2016 12 12.“