8.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1431

2017 m. gegužės 18 d.

kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatų įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (1), ypač į jo 17 straipsnio 5b dalį, 26 straipsnio 4 dalį, 30 straipsnio 2 dalį, 33 straipsnio 4 dalį, 34 straipsnio 5 dalį, 39 straipsnio 5 dalį, 44 straipsnio 9 dalį, 45 straipsnio 3 dalį, 48 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 48a straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 8 dalį, 50 straipsnio 5 dalį, 67 straipsnio 3 dalį, 74b straipsnio 3 dalį, 85 straipsnio 1a dalies pirmą pastraipą, 89 straipsnio 4 dalį, 90 straipsnio 3 dalį, 113 straipsnio 6 dalį, 119 straipsnio 10 dalį, 132 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 147 straipsnio 9 dalį, 148a straipsnio 2 dalį, 149 straipsnio 2 dalį, 153a straipsnio 6 dalį, 154 straipsnio 8 dalį, 158 straipsnio 4 dalį, 159 straipsnio 10 dalį ir 161 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 (2), kuris buvo kodifikuotas kaip Reglamentas (EB) Nr. 207/2009, sukurta speciali Sąjungos prekių ženklų, gaunamų Sąjungos lygmeniu pateikus paraišką Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (toliau – Tarnyba), apsaugos sistema;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (3) suderinami Reglamentu (EB) Nr. 207/2009 Komisijai suteikti įgaliojimai su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsniais. Siekiant laikytis naujos teisinės sistemos, sukurtos atlikus minėtą suderinimą, įgyvendinimo ir deleguotaisiais aktais turėtų būti priimtos tam tikros taisyklės. Naujosiomis taisyklėmis turėtų būti pakeistos dabartinės taisyklės, išdėstytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 2868/95 (4), ir siekiama įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 207/2009;

(3)

siekiant aiškumo, teisinio tikrumo ir veiksmingumo, taip pat norint palengvinti ES prekių ženklo paraiškų padavimą, itin svarbu aiškiai ir išsamiai (kartu išvengiant nereikalingos administracinės naštos) nurodyti privalomus ir neprivalomus duomenis, kurie turėtų būti įtraukiami į ES prekių ženklo paraišką;

(4)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 207/2009 nebereikalaujama, kad ženklo vaizdas būtų grafinis, jeigu iš jo kompetentingos institucijos ir visuomenė gali aiškiai ir tiksliai nustatyti apsaugos dalyką. Todėl, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina aiškiai patvirtinti, kad konkretus prekių ženklo registracija suteikiamos išimtinės teisės apsaugos dalykas būtų apibrėžiamas vaizdu. Prireikus vaizdas turėtų būti papildomas ženklo rūšies nuoroda. Be to, prireikus jis gali būti papildomas žymens aprašymu. Tokia nuoroda arba aprašymas turėtų atitikti vaizdą;

(5)

be to, siekiant užtikrinti ES prekių ženklo paraiškos padavimo proceso nuoseklumą ir padidinti įforminimo reikmėms atliekamų paieškų veiksmingumą, tikslinga nustatyti bendrus principus, kuriuos turi atitikti kiekvieno ženklo vaizdas, taip pat konkrečias taisykles ir reikalavimus, taikomus tam tikrų rūšių prekių ženklų vaizdams, atsižvelgiant į konkretų prekių ženklo pobūdį ir savybes;

(6)

atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti modernizavimą ir į naujas technologijas, nustatyta grafinio vaizdavimo techninių alternatyvų; taip registracijos procesas tampa techniškai pažangesnis. Be to, siekiant užtikrinti, kad ES prekių ženklų sistema liktų sąveiki su sistema, nustatyta pagal 1989 m. birželio 27 d. Madride priimtą Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą (5) (toliau – Madrido protokolas), turėtų būti išdėstytos su prekių ženklo vaizdo (įskaitant vaizdus, teikiamus elektroniniu būdu) padavimu susijusios techninės specifikacijos. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 207/2009 ir siekiant lanksčiau ir greičiau prisitaikyti prie technologijų pažangos, nustatyti su elektroniniu būdu pateikiamais ženklais susijusias technines specifikacijas reikėtų leisti Tarnybos vykdomajam direktoriui;

(7)

tikslinga supaprastinti procedūras ir kartu sumažinti administracinę naštą, susijusią su paraiškų padavimu ir prašymų pripažinti prioritetą ir pirmenybę tvarkymu. Todėl turėtų nebebūti privaloma pateikti patvirtintų ankstesnės paraiškos ar registracijos kopijų. Be to, prašymo pripažinti prioritetą atveju Tarnybai nebeturėtų būti privaloma į bylą įtraukti ankstesnės prekių ženklo paraiškos kopijos;

(8)

panaikinus prekių ženklo grafinio vaizdavimo reikalavimą tam tikrų rūšių prekių ženklai gali būti vaizduojami elektronine forma, taigi jų skelbimas įprastais būdais nebetinkamas. Siekiant užtikrinti, kad skaidrumo ir teisinio tikrumo reikmėms būtų skelbiama visa informacija apie paraišką, prieiga prie prekių ženklo vaizdo pateikiant nuorodą į Tarnybos elektroninį registrą turėtų būti pripažįstama kaip tinkama žymens vaizdo forma skelbimo reikmėms;

(9)

dėl tų pačių priežasčių Tarnybai taip pat turėtų būti leidžiama išduoti registracijos liudijimus, kuriuose prekių ženklo reprodukcija pakeista elektronine nuoroda. Be to, po registracijos išduotų liudijimų reikmėms ir siekiant patenkinti prašymus, paduotus po to, kai galbūt pasikeitė registracijos duomenys, tikslinga nustatyti galimybę išduoti atnaujintas liudijimo versijas, kuriose nurodomi atitinkami vėlesni registro įrašai;

(10)

praktinė ankstesnės tvarkos taikymo patirtis parodė, kad siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo reikia aiškiau išdėstyti tam tikras nuostatas, visų pirma susijusias su daliniais perdavimais ir daliniais atsisakymais nuo teisinės apsaugos;

(11)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir kartu išsaugoti tam tikrą lankstumą reikia nustatyti būtiniausią taisyklių, reglamentuojančių ES kolektyvinių ženklų ir ES sertifikavimo ženklų, teikiamų pagal Reglamentą (EB) Nr. 207/2009, naudojimą, turinį, kad rinkos subjektai galėtų naudotis šios naujos rūšies prekių ženklų apsauga;

(12)

reikėtų nustatyti didžiausias atstovavimo išlaidų, kurias patiria Tarnyboje procedūras laimėjusi šalis, normas, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad kita šalis negalėtų piktnaudžiauti pareiga padengti išlaidas, be kita ko, taktiniais sumetimais;

(13)

siekiant veiksmingumo reikėtų suteikti leidimą Tarnybai informaciją skelbti elektroniniu būdu;

(14)

būtina užtikrinti, kad Tarnyba ir valstybių narių institucijos administracinio bendradarbiavimo srityje efektyviai ir veiksmingai dalytųsi informacija, tinkamai atsižvelgdamos į susipažinimo su bylomis apribojimus;

(15)

prašymų dėl pavertimo reikalavimai turėtų padėti užtikrinti sklandžią ir veiksmingą ES prekių ženklų sistemos ir nacionalinių prekių ženklų sistemų sąsają;

(16)

siekiant racionalizuoti Tarnybos procedūras, reikėtų suteikti galimybę teikti tik procedūroms aktualių dokumentų dalių vertimą. Dėl tos pačios priežasties Tarnybai turėtų būti leista reikalauti įrodyti, kad vertimas atitinka originalą, tik kilus abejonių;

(17)

siekiant užtikrinti veiksmingumą, tam tikrus Tarnybos sprendimus, susijusius su protestais ar paraiškomis dėl ES prekių ženklo panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, turėtų priimti vienas narys;

(18)

kadangi Sąjunga prisijungė prie Madrido protokolo, išsamūs reikalavimai, reglamentuojantys su ženklų tarptautine registracija susijusias procedūras, turi visiškai atitikti to protokolo taisykles;

(19)

šiame reglamente išdėstytos išsamios taisyklės susijusios su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 nuostatomis, iš dalies pakeistomis Reglamentu (ES) 2015/2424 ir įsigaliosiančiomis 2017 m. spalio 1 d. Todėl tų taisyklių taikymą reikia atidėti iki tos pačios datos. Be to, tam tikros procedūros, inicijuotos prieš tą datą, turėtų būti iki jų užbaigimo toliau reglamentuojamos konkrečiomis Reglamento (EB) Nr. 2868/95 nuostatomis;

(20)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Įgyvendinimo taisyklių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis patikslinama:

a)

duomenys, nurodytini ES prekių ženklo paraiškoje, pateiktinoje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (toliau – Tarnyba);

b)

dokumentai, pateiktini prašant pripažinti ankstesnės paraiškos prioritetą ir prašant pripažinti pirmenybę, taip pat įrodymai, pateiktini prašant pripažinti parodos prioritetą;

c)

duomenys, pateiktini skelbiant ES prekių ženklo paraišką;

d)

pareiškimo dėl paraiškos padalijimo turinys, taip pat patikslinama tai, kaip Tarnyba turi tvarkyti tokį pareiškimą, ir kokia išsami informacija pateiktina skelbiant apie atskirąją paraišką;

e)

registracijos liudijimo turinys ir forma;

f)

pareiškimo dėl registracijos padalijimo turinys ir tai, kaip Tarnyba turi tvarkyti tokį pareiškimą;

g)

prašymuose dėl pakeitimo ir prašymuose dėl vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo pateiktina išsami informacija;

h)

prašymo įregistruoti perdavimą turinys, dokumentai, kurie reikalingi perdavimui patvirtinti, ir tai, kaip tvarkyti dalinio perdavimo prašymus;

i)

pareiškime dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos pateiktina išsami informacija ir tai, kokių dokumentų reikia siekiant įrodyti trečiosios šalies sutikimą;

j)

ES kolektyvinio ženklo bei ES sertifikavimo ženklo naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse pateiktina išsami informacija;

k)

didžiausios procedūroms būtinų ir faktiškai patirtų išlaidų normos;

l)

tam tikros išsamios nuostatos dėl informacijos skelbimo Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje ir Tarnybos oficialiajame leidinyje;

m)

išsami Tarnybos ir valstybių narių institucijų keitimosi informacija tarpusavyje ir leidimo susipažinti su bylomis tvarka;

n)

išsami informacija, pateiktina prašymuose dėl pavertimo ir prašymo dėl pavertimo skelbime;

o)

kokia apimtimi Tarnybos rašytiniame procese naudojamus patvirtinamuosius dokumentus galima teikti bet kuria iš Sąjungos oficialiųjų kalbų ir kada reikia pateikti vertimą, taip pat vertimų būtini standartai;

p)

sprendimai, kuriuos priima Protestų skyriaus ir Anuliavimo skyriaus vienas narys;

q)

dėl tarptautinės ženklų registracijos:

i)

tarptautinei paraiškai paduoti naudotina forma;

ii)

faktai ir sprendimai dėl negaliojimo, apie kuriuos turi būti pranešama Tarptautiniam biurui, ir atitinkamas tokio pranešimo laikas;

iii)

išsamūs reikalavimai, taikomi teritorinio išplėtimo prašymams, teikiamiems atlikus tarptautinę registraciją;

iv)

išsami informacija, pateiktina prašyme pripažinti tarptautinės registracijos pirmenybę, ir išsami informacija, pateiktina Tarptautiniam biurui;

v)

išsami informacija, pateiktina pranešime apie ex officio preliminarų atsisakymą suteikti apsaugą, kuris turi būti siunčiamas Tarptautiniam biurui;

vi)

išsami informacija, pateiktina galutiniuose pranešimuose dėl apsaugos suteikimo ar atsisakymo ją suteikti;

vii)

išsami informacija, pateiktina pranešime apie negaliojimą;

viii)

išsami informacija, pateiktina prašymuose dėl tarptautinės registracijos pavertimo ir skelbiant tokius prašymus;

ix)

išsami informacija, pateiktina paraiškoje dėl pakeitimo.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

2 straipsnis

Paraiškos turinys

1.   ES prekių ženklo paraišką sudaro:

a)

prašymas įregistruoti prekių ženklą kaip ES prekių ženklą;

b)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir valstybė, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba buveinę ar įstaigą. Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodoma jo pavardė (-ės) ir vardas (-ai). Nurodomi juridinių asmenų, taip pat Reglamento (EB) Nr. 207/2009 3 straipsnyje nurodytų institucijų oficialūs pavadinimai ir teisinė forma, kuri gali būti įprastu būdu trumpinama. Taip pat gali būti nurodomas bendrovės nacionalinis identifikavimo numeris (jei turima). Tarnyba gali reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų telefono numerius arba kitus kontaktinius duomenis bendravimo elektroninėmis priemonėmis reikmėms, kaip nustatyta vykdomojo direktoriaus. Kiekvienas pareiškėjas iš esmės nurodo tik vieną adresą. Jei nurodomi keli adresai, paprastai atsižvelgiama tik į tą, kuris nurodytas pirmas, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas vieną iš tų adresų nurodo kaip susirašinėjimui skirtą adresą. Jeigu Tarnyba jau pateikė identifikavimo numerį, pakanka, kad pareiškėjas nurodytų tą numerį ir pareiškėjo vardą, pavardę (pavadinimą);

c)

prekių arba paslaugų, kurioms siekiama įregistruoti prekių ženklą, sąrašas pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 28 straipsnio 2 dalį. Visas tas sąrašas arba jo dalis gali būti atrinktas iš Tarnybos pateiktos priimtinų formuluočių duomenų bazės;

d)

prekių ženklo vaizdas pagal šio reglamento 3 straipsnį;

e)

jeigu pareiškėjas yra paskyręs atstovą, to atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) bei verslo adresas arba identifikavimo numeris pagal b punktą; jeigu atstovas turi ne vieną verslo adresą arba jei yra du ar keli atstovai skirtingais verslo adresais ir paraiškoje nenurodyta, kuris adresas naudotinas kaip susirašinėjimui skirtas adresas, pranešimų siuntimo adresu laikomas pirmas nurodytas adresas;

f)

jei prašoma pripažinti ankstesnės paraiškos prioritetą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 30 straipsnį, – tokio pobūdžio pareiškimas, kuriame nurodoma data, kurią ankstesnė paraiška buvo paduota, taip pat šalis, kurioje ar kuriai ji paduota;

g)

jei prašoma pripažinti parodos prioritetą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 33 straipsnį, – tokio pobūdžio pareiškimas, kuriame nurodomas tos parodos pavadinimas ir data, kurią prekės ar paslaugos buvo pirmą kartą eksponuojamos;

h)

jeigu paraiškoje prašoma pripažinti vieno ar kelių ankstesnių prekių ženklų, įregistruotų valstybėje narėje, įskaitant prekių ženklus, įregistruotus Beniliukso šalyse ar įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, pirmenybę pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 34 straipsnio 1 dalį, – tokio pobūdžio pareiškimas, kuriame nurodoma valstybė narė (valstybės narės), kurioje (kuriose) ar kuriai (kurioms) įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, data, nuo kurios atitinkama registracija galiojo, atitinkamos registracijos numeris bei prekės arba paslaugos, kurioms tas prekių ženklas įregistruotas. Toks pareiškimas taip pat gali būti pateiktas per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 207/2009 34 straipsnio 1a dalyje;

i)

prireikus nurodoma, kad tai paraiška įregistruoti ES kolektyvinį ženklą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 66 straipsnį arba paraiška įregistruoti ES sertifikavimo ženklą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 74a straipsnį;

j)

nurodymas, kuria kalba paduodama paraiška ir kuri kalba bus antroji pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 119 straipsnio 3 dalį;

k)

pareiškėjo arba pareiškėjo atstovo parašas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 (6) 63 straipsnio 1 dalį;

l)

prireikus – prašymas pateikti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 38 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą paieškos ataskaitą.

2.   Į paraišką gali būti įtraukiamas teiginys, kad žymuo yra tapęs atskiriamu dėl naudojimo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalyje, taip pat gali būti nurodoma, ar šis teiginys laikytinas pagrindiniu ar papildomu. Toks teiginys taip pat gali būti pateiktas per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 207/2009 37 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje.

3.   Į ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraišką gali būti įtraukiamos jų naudojimą reglamentuojančios taisyklės. Kai tokios taisyklės į paraišką neįtraukiamos, jos pateikiamos per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 207/2009 67 straipsnio 1 dalyje ir 74b straipsnio 1 dalyje.

4.   Jeigu pareiškėjų yra daugiau nei vienas, paraiškoje gali būti nurodoma, kad vienas pareiškėjas arba atstovas yra paskirtas bendru atstovu.

3 straipsnis

Prekių ženklo vaizdas

1.   Prekių ženklas vaizduojamas bet kokia tinkama forma, naudojant visuotinai prieinamas technologijas, jei jį galima aiškiai, tiksliai, užbaigtai, lengvai prieinamai, suprantamai, pastoviai ir objektyviai atgaminti registre, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos dalyką.

2.   Prekių ženklo vaizde apibūdinamas registracijos dalykas. Kai prie vaizdo pridedamas aprašymas pagal 3 dalies d ir e punktus, f punkto ii papunktį, h punktą arba 4 dalį, toks aprašymas atitinka vaizdą ir nepraplečia jo taikymo srities.

3.   Jeigu paraiška susijusi su a–j punktuose išvardytų rūšių prekių ženklais, tai atitinkamai nurodoma. Nedarant poveikio 1 arba 2 daliai, prekių ženklo rūšis ir jo vaizdas atitinka vienas kitą, kaip išdėstyta toliau:

a)

jeigu prekių ženklą sudaro vien žodžiai ar raidės, skaitmenys, kiti įprasti tipografiniai ženklai arba jų derinys (žodinis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant žymens reprodukciją su įprastais rašmenimis ir išdėstymu, be jokio specialaus grafinio žymens ar spalvos;

b)

jeigu prekių ženklo rašmenys neįprasti, stilizuoti ar ypatingai išdėstyti arba jeigu naudojamas grafinis žymuo ar spalva (vaizdinis ženklas), įskaitant ženklus, kuriuos sudaro vien vaizdiniai elementai arba žodinių ir vaizdinių elementų derinys, ženklas vaizduojamas pateikiant žymens reprodukciją, kurioje rodomi visi jo elementai ir prireikus spalvos;

c)

jeigu prekių ženklas yra (be kita ko) erdvinės formos, įskaitant talpyklas, pakuotę, patį gaminį ar jo išvaizdą (tam tikros formos ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant grafinę formos reprodukciją, įskaitant kompiuterinius vaizdus, arba fotografinę reprodukciją. Grafinėje ar fotografinėje reprodukcijoje gali būti pateikiamos įvairios perspektyvos. Kai vaizdas neteikiamas elektroniniu būdu, jį gali sudaryti iki šešių skirtingų rakursų;

d)

jeigu prekių ženklas pateikiamas ar tvirtinamas ant gaminio specialiu būdu (pozicinis prekių ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant reprodukciją, kurioje tinkamai nurodoma ženklo padėtis ir dydis arba proporcija atitinkamų prekių atžvilgiu. Registracijos dalyko nesudarantys elementai vizualiai išskiriami – pageidautina, brūkšninėmis arba punktyrinėmis linijomis. Prie vaizdo gali būti pridedamas aprašymas, kuriame išsamiai nurodoma, kaip žymuo tvirtinamas ant prekių;

e)

jeigu prekių ženklą sudaro vien reguliariai pakartoti elementai (ženklas su raštais), jis vaizduojamas pateikiant reprodukciją, kurioje matyti pasikartojantys raštai. Prie vaizdo gali būti pridedamas aprašymas, kuriame išsamiai nurodoma, kaip jo elementai kartojami;

f)

spalvinio ženklo atveju:

i)

jeigu prekių ženklą sudaro tik viena spalva be kontūrų, ženklas vaizduojamas pateikiant spalvos reprodukciją ir ta spalva nurodoma pridedant nuorodą į bendrai pripažįstamą spalvos kodą;

ii)

jeigu prekių ženklą sudaro vien spalvų derinys be kontūrų, ženklas vaizduojamas pateikiant reprodukciją, iš kurios matyti vienodas, iš anksto nustatytas sisteminis spalvų išdėstymas, ir tos spalvos nurodomos pateikiant nuorodą į bendrai pripažįstamus spalvų kodus. Taip pat gali būti pridedamas aprašymas, kuriame išsamiai nurodytas sisteminis spalvų išdėstymas;

g)

jeigu prekių ženklą sudaro vien garsas ar garsų derinys (garsinis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant garso failą, kuriame atkuriamas garsas, arba jis tiksliai vaizduojamas pateikiant muzikos natas;

h)

jeigu prekių ženklą sudaro (be kita ko) judantys elementai arba elementai, kurių padėtis kinta (judantis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant vaizdo failą arba nuoseklių nejudančių vaizdų seriją, iš kurių matyti judesys arba padėties kitimas. Jeigu naudojami nejudantys vaizdai, jie gali būti sunumeruojami ir prie jų gali būti pridedamas seką paaiškinantis aprašymas;

i)

jeigu prekių ženklą sudaro (be kita ko) vaizdo ir garso derinys (multimedinis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant audiovizualinį failą, kuriame pateikiamas vaizdo ir garso derinys;

j)

jeigu prekių ženklą sudaro holografinių charakteristikų turintys elementai (holograminis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant vaizdo failą arba grafinę ar fotografinę reprodukciją, kurioje pateikiami rakursai, būtini norint tinkamai identifikuoti visą holografinį efektą.

4.   Jeigu prekių ženklas nėra nė vienos iš 3 dalyje išvardytų rūšių, jo vaizdas turi atitikti 1 dalyje išdėstytus standartus ir prie jo gali būti pridedamas aprašymas.

5.   Jeigu vaizdas pateikiamas elektroniniu būdu, Tarnybos vykdomasis direktorius nustato elektroninio failo formatus ir dydį, taip pat kitas atitinkamas technines specifikacijas.

6.   Jeigu vaizdas neteikiamas elektroniniu būdu, prekių ženklas pavaizduojamas ant vieno popieriaus lapo, pateikiamo atskirai nuo to, ant kurio surašytas paraiškos tekstas. Tame viename lape, kuriame vaizduojamas ženklas, pateikiamos visos reikiamos perspektyvos ir vaizdai; jis turi būti ne didesnis nei DIN A4 formato (29,7 cm ilgio, 21 cm pločio). Iš visų pusių paliekama bent po 2,5 cm paraštę.

7.   Jeigu teisinga ženklo padėtis nėra akivaizdi, ji nurodoma prie kiekvienos reprodukcijos pridedant žodį „viršus“.

8.   Ženklo reprodukcija turi būti tokios kokybės, kad būtų galima ją:

a)

sumažinti iki ne mažiau negu 8 cm pločio ir 8 cm ilgio arba

b)

padidinti iki ne daugiau negu 8 cm pločio ir 8 cm ilgio.

9.   Paduotas pavyzdys nėra tinkamas prekių ženklo vaizdas.

4 straipsnis

Prašymas pripažinti prioritetą

1.   Jeigu paraiškoje prašoma pripažinti vienos ar kelių ankstesnių paraiškų prioritetą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 30 straipsnį, pareiškėjas nurodo tos ankstesnės paraiškos bylos numerį ir per tris mėnesius nuo paraiškos padavimo datos pateikia ankstesnės paraiškos kopiją. Toje kopijoje nurodoma ankstesnės paraiškos padavimo data.

2.   Jei ankstesnės paraiškos, kurios prioritetą prašoma pripažinti, kalba nėra viena iš Tarnybos kalbų, pareiškėjas Tarnybai, jei ji to pareikalauja, per Tarnybos nustatytą terminą pateikia ankstesnės paraiškos vertimą į Tarnybos kalbą, vartojamą kaip paraiškos pirmoji arba antroji kalba.

3.   Kai prašymas pripažinti prioritetą susijęs su viena ar daugiau ankstesnių registracijų, 1 ir 2 dalis taikomos mutatis mutandis.

5 straipsnis

Parodos prioritetas

Jeigu paraiškoje prašoma pripažinti parodos prioritetą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 33 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas per tris mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos pateikia parodoje išduotą liudijimą, kurį išdavė institucija, atsakinga už pramoninės nuosavybės apsaugą parodoje. Tame liudijime patvirtinama, kad ženklas buvo naudojamas prekėms arba paslaugoms, dėl kurių paduota paraiška. Jame taip pat nurodoma parodos atidarymo data ir pirmo viešo panaudojimo data, jeigu ji skiriasi nuo parodos atidarymo datos. Prie liudijimo pridedamas institucijos tinkamai patvirtintas to ženklo faktinio panaudojimo atpažinimo dokumentas.

6 straipsnis

Prašymas pripažinti nacionalinio prekių ženklo pirmenybę prieš registruojant ES prekių ženklą

Jeigu prašoma pripažinti anksčiau įregistruoto prekių ženklo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 207/2009 34 straipsnio 1 dalyje, pirmenybę pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 34 straipsnio 1a dalį, pareiškėjas per tris mėnesius nuo dienos, kurią Tarnyba gavo prašymą pripažinti pirmenybę, pateikia susijusios registracijos kopiją.

7 straipsnis

Paraiškos skelbimo turinys

Paraiškos skelbimą sudaro:

a)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

prireikus pareiškėjo paskirto atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas, išskyrus atstovą, kuriam taikomas Reglamento (EB) Nr. 207/2009 92 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys. Jeigu yra daugiau negu vienas atstovas tuo pačiu verslo adresu, skelbiamas tik pirmo nurodyto atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas, o po jo rašomi žodžiai „ir kiti“. Jeigu yra du ar daugiau atstovų su skirtingais verslo adresais, skelbiamas tik tas susirašinėjimui skirtas adresas, kuris atitinka šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas. Jeigu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 74 straipsnio 8 dalį paskiriama atstovų asociacija, skelbiamas tik asociacijos pavadinimas ir verslo adresas;

c)

ženklo vaizdas, prireikus su elementais ir aprašymais, nurodytais 3 straipsnyje. Jeigu vaizdas pateikiamas elektroniniame faile, prieiga prie jo suteikiama pateikiant nuorodą į tą failą;

d)

sąrašas prekių arba paslaugų, sugrupuotų pagal Nicos klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę nurodant tos klasifikacijos klasės, kuriai priklauso prekių arba paslaugų grupė, numerį ir surašant klasifikacijos nustatyta klasių eilės tvarka;

e)

paraiškos padavimo data ir jai suteiktas numeris;

f)

prireikus pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 30 straipsnį pareiškėjo pateikto prašymo pripažinti prioritetą duomenys;

g)

prireikus pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 33 straipsnį pareiškėjo pateikto prašymo pripažinti parodos prioritetą duomenys;

h)

prireikus pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 34 straipsnį pareiškėjo pateikto prašymo pripažinti pirmenybę duomenys;

i)

prireikus pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalį nurodoma, kad dėl naudojimo prekių ženklas yra tapęs atskiriamu tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos, atžvilgiu;

j)

prireikus nurodoma, kad paraiška paduota ES kolektyviniam ženklui arba ES sertifikavimo ženklui įregistruoti;

k)

nurodoma kalba, kuria buvo paduota paraiška, ir antroji kalba, kurią pareiškėjas nurodė pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 119 straipsnio 3 dalį;

l)

prireikus nurodoma, kad paraiška paduodama dėl tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pakeitimo pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 161 straipsnio 2 dalį, kartu nurodoma tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį data arba data, kurią po tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį tarptautiniame registre buvo įregistruotas teritorinis išplėtimas įtraukiant Sąjungą, ir, jei taikytina, tarptautinės registracijos prioriteto data.

8 straipsnis

Paraiškos padalijimas

1.   Pareiškime dėl paraiškos padalijimo pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 44 straipsnį nurodoma:

a)

paraiškos bylos numeris;

b)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

prekių arba paslaugų, sudarančių atskirąją paraišką, sąrašas, arba, kai siekiama padalyti į daugiau kaip vieną atskirąją paraišką, – kiekvienos atskirosios paraiškos prekių arba paslaugų sąrašas;

d)

pirminėje paraiškoje paliekamų prekių arba paslaugų sąrašas.

2.   Kiekvienai atskirajai paraiškai Tarnyba užveda atskirą bylą, kurią sudaro išsami pirminės paraiškos failo kopija, įskaitant pareiškimą dėl padalijimo ir su tuo susijusią korespondenciją. Kiekvienai atskirajai paraiškai Tarnyba suteikia naują paraiškos numerį.

3.   Skelbiant apie kiekvieną atskirąją paraišką pateikiami duomenys ir elementai, nustatyti 7 straipsnyje.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

REGISTRAVIMO PROCEDŪRA

9 straipsnis

Registracijos liudijimas

Į registracijos liudijimą, išduodamą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 45 straipsnio 2 dalį, įtraukiami registro įrašai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 87 straipsnio 2 dalyje, ir pareiškimas, kad tie įrašai padaryti registre. Jeigu ženklo vaizdas pateikiamas elektroniniame faile, prieiga prie atitinkamo įrašo suteikiama pateikiant nuorodą į tą failą. Prireikus prie liudijimo pridedamas išrašas, kuriame nurodomi visi į registrą įtrauktini įrašai pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 87 straipsnio 3 dalį, ir pareiškimas, kad tie įrašai padaryti registre.

10 straipsnis

Prašymo dėl registracijos pakeitimo turinys

Tarnybai teikiamame prašyme dėl registracijos pakeitimo pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 48 straipsnio 2 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

ES prekių ženklo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

ES prekių ženklo vaizde keistinas elementas ir to elemento naujasis variantas pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 48 straipsnio 3 dalį;

d)

pakeisto ES prekių ženklo vaizdas pagal šio reglamento 3 straipsnį.

11 straipsnis

Pareiškimas dėl registracijos padalijimo

1.   Pareiškime dėl registracijos padalijimo pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 49 straipsnio 1 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

ES prekių ženklo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

prekių arba paslaugų, sudarančių atskirąją registraciją, sąrašas arba, kai siekiama padalyti į daugiau kaip vieną atskirąją registraciją – kiekvienos atskirosios registracijos prekių arba paslaugų sąrašas;

d)

pirminėje registracijoje paliekamų prekių arba paslaugų sąrašas.

2.   Atskirajai registracijai Tarnyba užveda atskirą bylą, kurią sudaro išsami pirminės registracijos bylos kopija, įskaitant pareiškimą dėl padalijimo ir su tuo susijusią korespondenciją. Atskirajai registracijai Tarnyba suteikia naują registracijos numerį.

12 straipsnis

Prašymo dėl ES prekių ženklo savininko arba ES prekių ženklo pareiškėjo vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo turinys

Registruoto ES prekių ženklo savininko vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo prašyme pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 48a straipsnio 1 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

registre užregistruoti ES prekių ženklo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas; jeigu Tarnyba savininkui jau suteikė identifikavimo numerį, pareiškėjui pakanka nurodyti tą numerį ir savininko vardą, pavardę (pavadinimą);

c)

naujas ES prekių ženklo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) arba adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą.

Prašymo dėl ES prekių ženklo pareiškėjo asmens vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo reikmėms pirmos pastraipos b ir c punktai taikomi mutatis mutandis. Tokiame prašyme taip pat pateikiamas paraiškos numeris.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

PERDAVIMAS

13 straipsnis

Prašymas įregistruoti perdavimą

1.   Prašyme įregistruoti perdavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 17 straipsnio 5a dalį pateikiama:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

naujojo savininko asmens duomenys pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

jeigu ženklas perduodamas ne visoms įregistruotoms prekėms arba paslaugoms, – duomenys apie įregistruotas prekes arba paslaugas, su kuriomis siejamas perdavimas;

d)

derami perdavimo įrodymai pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 17 straipsnio 2 ir 3 dalis;

e)

prireikus naujojo savininko atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) bei verslo adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies e punktą.

2.   Prašymo įregistruoti ES prekių ženklo paraiškos perdavimą reikmėms 1 dalies b–e punktai taikomi mutatis mutandis.

3.   Taikant 1 dalies d punktą, pakankamas perdavimo įrodymas yra:

a)

registruoto savininko arba to savininko atstovo, taip pat teisių perėmėjo arba to teisių perėmėjo atstovo pasirašytas prašymas įregistruoti perdavimą arba,

b)

jeigu prašymą paduoda registruotas savininkas arba to savininko atstovas, – teisių perėmėjo arba to teisių perėmėjo atstovo pasirašytas pareiškimas, kad jis sutinka, kad būtų įregistruotas perdavimas;

c)

jeigu prašymą dėl įregistravimo paduoda teisių perėmėjas, – registruoto savininko arba to savininko atstovo pasirašytas pareiškimas, kad registruotas savininkas sutinka, kad būtų įregistruotas teisių perėmėjas, arba

d)

registruoto savininko arba to savininko atstovo, taip pat teisių perėmėjo arba to teisių perėmėjo atstovo pasirašyta išsami perdavimo forma arba dokumentas, kaip išdėstyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 65 straipsnio 1 dalies e punkte.

14 straipsnis

Prašymų dėl dalinio perdavimo tvarkymas

1.   Jeigu prašymas įregistruoti perdavimą susijęs tik su kai kurioms prekėms arba paslaugoms, kurioms ženklas įregistruotas, pareiškėjas pirminėje registracijoje nurodytas prekes arba paslaugas paskirsto tarp likusios registracijos ir prašymo dėl dalinio perdavimo, kad prekės arba paslaugos likusioje registracijoje ir naujoje registracijoje nesutaptų.

2.   Naujajai registracijai Tarnyba užveda atskirą bylą, kurią sudaro išsami pirminės registracijos bylos kopija, įskaitant prašymą dėl dalinio perdavimo registracijos ir su tuo susijusią korespondenciją. Naujajai registracijai Tarnyba suteikia naują registracijos numerį.

3.   Prašymo dėl ES prekių ženklo paraiškos perdavimo registracijos reikmėms 1 ir 2 dalys taikomos mutatis mutandis. Naujajai ES prekių ženklo paraiškai Tarnyba suteikia naują paraiškos numerį.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

ATSISAKYMAS NUO TEISINĖS APSAUGOS

15 straipsnis

Atsisakymas nuo teisinės apsaugos

1.   Pareiškime dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 50 straipsnio 2 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

jei atsisakymas nuo teisinės apsaugos pareiškiamas tik daliai prekių arba paslaugų, kurioms tas ženklas įregistruotas, – prekės arba paslaugos, kurioms ženklas lieka įregistruotas.

2.   Jeigu į registrą yra įrašyta trečiosios šalies teisė naudoti ES prekių ženklą, trečiosios šalies sutikimui dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos įrodyti pakanka tos teisės savininko arba to savininko atstovo pasirašyto pareiškimo dėl sutikimo su atsisakymu nuo teisinės apsaugos.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ES KOLEKTYVINIAI ŽENKLAI IR ES SERTIFIKAVIMO ŽENKLAI

16 straipsnis

ES kolektyvinių ženklų naudojimą reglamentuojančių taisyklių turinys

ES kolektyvinius ženklus reglamentuojančiose taisyklėse, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 207/2009 67 straipsnio 1 dalyje, nurodoma:

a)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas);

b)

asociacijos paskirtis arba viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens paskirtis;

c)

asociacijai arba viešosios teisės reglamentuojamam juridiniam asmeniui atstovauti įgaliotos įstaigos;

d)

asociacijos atveju – narystės sąlygos;

e)

ES kolektyvinio ženklo vaizdas;

f)

Asmenys, kuriems leidžiama naudoti ES kolektyvinį ženklą;

g)

prireikus ES kolektyvinio ženklo naudojimo sąlygos, įskaitant sankcijas;

h)

prekės arba paslaugos, kurioms skirtas ES kolektyvinis ženklas, prireikus įskaitant bet kokį apribojimą, nustatytą taikant Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies j, k arba l punktą;

i)

prireikus Reglamento (EB) Nr. 207/2009 67 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytas leidimas.

17 straipsnis

ES sertifikavimo ženklų naudojimą reglamentuojančių taisyklių turinys

ES sertifikavimo ženklų naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse, nustatytose Reglamento (EB) Nr. 207/2009 74b straipsnyje, nurodoma:

a)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas);

b)

pareiškimas, kad pareiškėjas laikosi Reglamento (EB) Nr. 207/2009 74a straipsnio 2 dalyje išdėstytų reikalavimų;

c)

ES sertifikavimo ženklo vaizdas;

d)

prekės arba paslaugos, kurioms skirtas ES sertifikavimo ženklas;

e)

prekių arba paslaugų, sertifikuotinų ES sertifikavimo ženklu, charakteristikos, pavyzdžiui, prekių medžiaga ir gamybos būdas arba paslaugų teikimo būdas, kokybė arba tikslumas;

f)

ES sertifikavimo ženklo naudojimo sąlygos, įskaitant sankcijas;

g)

Asmenys, kuriems leidžiama naudoti ES sertifikavimo ženklą;

h)

tvarka, pagal kurią sertifikavimo įstaiga turėtų tikrinti tas charakteristikas ir prižiūrėti ES sertifikavimo ženklo naudojimą.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS

18 straipsnis

Didžiausios išlaidų normos

1.   Reglamento (EB) Nr. 207/2009 85 straipsnio 1a dalies pirmoje pastraipoje nurodytas išlaidas padengia pralaimėjusioji šalis taikant šias didžiausias normas:

a)

kai laimėjusioji šalis neturi atstovo, šios šalies vieno asmens kelionės į abi puses, t. y. nuo jo gyvenamosios vietos ar verslo buveinės iki vietos, kurioje pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 49 straipsnį vykdomas žodinis procesas, išlaidas ir pragyvenimo išlaidas:

i)

bilieto traukiniu pirmąja klase, įskaitant įprastinį papildomą transportą, kai bendras atstumas geležinkeliu neviršija 800 km, arba bilieto lėktuvu turistine klase, kai bendras atstumas geležinkeliu viršija 800 km arba į maršrutą įeina ir kelionė jūra, kainą;

ii)

pragyvenimo išlaidas, nustatytas Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 išdėstytų Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (7) VII priedo 13 straipsnyje;

b)

atstovų, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 207/2009 93 straipsnio 1 dalyje, kelionės išlaidas, taikant šios dalies a punkto i papunktyje nustatytas normas;

c)

laimėjusiosios šalies patirtas atstovavimo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 207/2009 93 straipsnio 1 dalyje, išlaidas:

i)

protesto procedūros atveju: 300 EUR;

ii)

su ES prekių ženklo panaikinimu ar paskelbimu negaliojančiu susijusios procedūros atveju: 450 EUR;

iii)

apeliacinės procedūros atveju: 550 EUR;

iv)

jei vyko žodinis procesas, į kurį šalys buvo pakviestos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 49 straipsnį, i, ii arba iii punktuose nurodyta suma, padidinta 400 eurų.

2.   Jeigu yra keli ES prekių ženklo paraiškos teikėjai arba registracijos savininkai arba jeigu yra kelios kartu protestą pareiškusios arba kartu prašymą dėl registracijos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančia pateikusios šalys, 1 dalies a punkte nurodytas išlaidas pralaimėjusioji šalis atlygina tik vienam iš šių asmenų.

3.   Jeigu laimėjusiajai šaliai atstovauja daugiau kaip vienas atstovas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 207/2009 93 straipsnio 1 dalyje, šio straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytas išlaidas pralaimėjusioji šalis atlygina tik vienam asmeniui.

4.   Pralaimėjusioji šalis neprivalo laimėjusiajai šaliai atlyginti jokių kitų išlaidų ar mokesčių, susijusių su Tarnybos procedūromis, išskyrus nurodytus 1, 2 ir 3 dalyse.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

PERIODINIAI LEIDINIAI

19 straipsnis

Periodiniai leidiniai

1.   Jeigu duomenys skelbiami ES prekių ženklų biuletenyje pagal Reglamentą (EB) Nr. 207/2009, Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/1430 arba šį reglamentą, biuletenyje nurodyta išleidimo data laikoma tų duomenų paskelbimo data.

2.   Jei prekių ženklo registracijos įrašai, palyginti su paskelbta paraiška, nepasikeitė, tokie įrašai skelbiami nurodant paskelbtoje paraiškoje pateiktą informaciją.

3.   Tarnyba gali Tarnybos oficialiojo leidinio leidimus elektroninėmis priemonėmis skelbti viešai.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

20 straipsnis

Tarnybos ir valstybių narių institucijų keitimasis informacija

1.   Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 207/2009 123c straipsniui, Tarnyba ir valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos, įskaitant Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą, gavusios prašymą, perduoda viena kitai reikalingą informaciją apie ES prekių ženklų ar nacionalinių ženklų paraiškų padavimą ir apie procedūras, susijusias su tokiomis paraiškomis ir pagal jas įregistruotais ženklais.

2.   Tarnyba ir valstybių narių teismai arba institucijos keičiasi informacija Reglamento (EB) Nr. 207/2009 tikslais tiesiogiai arba per valstybių narių centrines pramoninės nuosavybės tarnybas.

3.   Tokios komunikacijos pagal 1 ir 2 dalis išlaidas padengia informaciją perduodanti institucija. Tokiai komunikacijai mokesčiai netaikomi.

21 straipsnis

Leidimas susipažinti su bylomis

1.   Susipažinti su ES prekių ženklų paraiškų ir registruotų ES prekių ženklų bylomis valstybių narių teismai ar institucijos gali susipažindami su dokumentų originalais ar jų kopijomis arba techninėmis saugojimo priemonėmis, jei bylos saugomos tokiu būdu.

2.   Perduodama su ES prekių ženklais, dėl kurių teikiama paraiška arba kurie yra įregistruoti, susijusias bylas arba jų kopijas valstybių narių teismams ar prokuratūroms susipažinti, Tarnyba nurodo apribojimus, kurie taikomi susipažinimui su tomis bylomis pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 88 straipsnį.

3.   Valstybių narių teismai ar prokuratūros gali per jose atliekamas procedūras leisti su bylomis ar jų kopijomis, kurias jiems perdavė Tarnyba, susipažinti trečiosioms šalims. Tokiam susipažinimui taikomas Reglamento (EB) Nr. 207/2009 88 straipsnis.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

PAVERTIMAS

22 straipsnis

Prašymo dėl pavertimo turinys

Prašyme dėl ES prekių ženklo paraiškos arba įregistruoto ES prekių ženklo pavertimo į nacionalinę prekių ženklo paraišką pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 112 straipsnį nurodoma:

a)

pavertimo siekiančio pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

b)

ES prekių ženklo paraiškos bylos numeris arba ES prekių ženklo registracijos numeris;

c)

pavertimo pagrindas pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 112 straipsnio 1 dalies a arba b punktą;

d)

valstybė narė arba valstybės narės, kurių atžvilgiu prašoma pavertimo;

e)

jeigu prašymas nesiejamas su visomis prekėmis arba paslaugomis, kurioms buvo paduota ta paraiška arba kurioms buvo įregistruotas tas ES prekių ženklas, – nurodoma, kurioms prekėms arba paslaugoms prašoma pavertimo, ir, jei pavertimo prašoma keleto valstybių narių atžvilgiu, o prekių arba paslaugų sąrašas yra ne tas pats visoms valstybėms narėms, – susijusios prekės arba paslaugos kiekvienoje valstybėje narėje;

f)

jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 112 straipsnio 6 dalį pavertimo prašoma remiantis tuo, kad ES prekių ženklas neteko galios ES prekių ženklų teismo sprendimu, nurodoma data, kurią tas sprendimas tapo galutiniu, ir pateikiama sprendimo kopija; ją galima pateikti ta pačia kalba, kuria priimtas sprendimas.

23 straipsnis

Prašymo dėl pavertimo skelbimo turinys

Prašymo dėl pavertimo skelbime pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 113 straipsnio 2 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo, dėl kurio prašoma pavertimo, paraiškos bylos numeris arba registracijos numeris;

b)

nuoroda į ankstesnį prašymo arba registracijos skelbimą ES prekių ženklų biuletenyje;

c)

valstybė narė arba valstybės narės, kurių atžvilgiu prašoma pavertimo;

d)

jeigu prašymas nesiejamas su visomis prekėmis arba paslaugomis, kurioms buvo paduota paraiška arba įregistruotas ES prekių ženklas, – nurodoma, kurioms prekėms arba paslaugoms prašoma pavertimo;

e)

jeigu pavertimo prašoma kelių valstybių narių atžvilgiu ir prekių arba paslaugų sąrašas yra ne tas pats visoms valstybėms narėms, – nurodomos susijusios prekės arba paslaugos kiekvienoje valstybėje narėje;

f)

prašymo dėl pavertimo data.

XI ANTRAŠTINĖ DALIS

KALBOS

24 straipsnis

Patvirtinamųjų dokumentų teikimas rašytiniame procese

Jeigu šiame reglamente arba Deleguotajame reglamente (ES) 2017/1430 nenustatyta kitaip, patvirtinamieji dokumentai, naudotini Tarnybos rašytiniame procese, gali būti pateikiami bet kuria Sąjungos oficialiąja kalba. Jeigu tokių dokumentų kalba nėra proceso kalba, kaip nustatyta pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 119 straipsnį, Tarnyba gali savo iniciatyva arba pagrįstu kitos šalies prašymu pareikalauti, kad per jos nurodytą terminą būtų pateiktas vertimas į tą kalbą.

25 straipsnis

Vertimų standartai

1.   Jeigu Tarnybai turi būti pateiktas dokumento vertimas, vertime turi būti pateikiama nuoroda į išverstą dokumentą, vertimas turi atitikti dokumento originalo struktūrą ir turinį. Jeigu šalis nurodo, kad svarbios tik tam tikros dokumento dalys, gali būti verčiamos tik jos.

2.   Jeigu Reglamente (EB) Nr. 207/2009, Deleguotajame reglamente (ES) 2017/1430 arba šiame reglamente nenustatyta kitaip, laikoma, kad Tarnyba negavo dokumento, kurio vertimą būtina pateikti, šiais atvejais:

a)

jeigu vertimą Tarnyba gauna pasibaigus nustatytam dokumento originalo arba jo vertimo pateikimo terminui;

b)

jeigu per Tarnybos nurodytą terminą nepateikiamas šio reglamento 26 straipsnyje nurodytas liudijimas.

26 straipsnis

Vertimo teisinis autentiškumas

Jeigu neįrodyta arba nenurodyta kitaip, Tarnyba daro prielaidą, kad vertimas atitinka teksto originalą. Kilus abejonių, Tarnyba gali pareikalauti, kad per tam tikrą terminą būtų pateiktas liudijimas, kad vertimas atitinka originalo tekstą.

XII ANTRAŠTINĖ DALIS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

27 straipsnis

Sprendimai, kuriuos priima Protestų skyriaus arba Anuliavimo skyriaus vienas narys

Pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 132 straipsnio 2 dalį arba 134 straipsnio 2 dalį Protestų skyriaus arba Anuliavimo skyriaus vienas narys priima šių rūšių sprendimus:

a)

sprendimus dėl išlaidų paskirstymo;

b)

sprendimus dėl išlaidų, kompensuotinų pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 85 straipsnio 6 dalies pirmą sakinį, sumos nustatymo;

c)

sprendimus nutraukti procedūras arba sprendimus, kuriais patvirtinama, kad nereikia priimti sprendimo dėl bylos esmės;

d)

sprendimus atmesti protestą kaip nepriimtiną nepasibaigus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 6 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui;

e)

sprendimus dėl procesinių veiksmų sustabdymo;

f)

sprendimus dėl kelių protestų sujungimo arba atskyrimo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 9 straipsnio 1 dalį.

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROCEDŪROS

28 straipsnis

Tarptautinei paraiškai paduoti naudotina forma

Tarnybos pateikiama tarptautinės paraiškos padavimo forma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 207/2009 147 straipsnio 1 dalyje, apima visus Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautinio biuro (toliau – Tarptautinis biuras) teikiamos oficialios formos elementus. Pareiškėjai taip pat gali naudoti Tarptautinio biuro teikiamą oficialią formą.

29 straipsnis

Faktai ir sprendimai dėl negaliojimo, apie kuriuos turi būti pranešama Tarptautiniam biurui

1.   Tarnyba Tarptautinį biurą per penkerius metus nuo tarptautinės registracijos datos informuoja šiais atvejais:

a)

jeigu ES prekių ženklo paraiška, kuria buvo grindžiama tarptautinė registracija, yra atšaukta, laikoma atšaukta arba buvo atmesta galutiniu sprendimu dėl visų arba kai kurių prekių ar paslaugų, išvardytų tarptautinėje registracijoje;

b)

jeigu ES prekių ženklas, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė registracija, nustoja galioti, nes jo atsisakyta, jo galiojimas nepratęstas, jis panaikintas arba Tarnybos galutiniu sprendimu ar ES prekių ženklo teismo, remiantis priešieškiniu teisių pažeidimo procedūrose, yra pripažintas negaliojančiu dėl visų arba kai kurių prekių ar paslaugų, išvardytų tarptautinėje registracijoje;

c)

jeigu ES prekių ženklo paraiška ar ES prekių ženklas, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė registracija, yra padalytas į dvi paraiškas ar registracijas.

2.   1 dalyje nustatytame pranešime nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos numeris;

b)

tarptautinės registracijos savininko vardas, pavardė (pavadinimas);

c)

faktai ir sprendimai, turintys įtakos pagrindinei paraiškai ar registracijai, ir tų faktų bei sprendimų įsigaliojimo data;

d)

1 dalies a ar b punkte nurodytu atveju – prašymas panaikinti tarptautinę registraciją;

e)

jeigu 1 dalies a ar b punkte nurodytas aktas turi įtakos pagrindinei paraiškai ar pagrindinei registracijai tik tam tikrų prekių arba paslaugų atžvilgiu, tos prekės arba paslaugos ar prekės arba paslaugos, kurioms tas aktas įtakos neturi;

f)

1 dalies c punkte minėtu atveju – kiekvienos ES prekių ženklo paraiškos ar atitinkamos registracijos numeris.

3.   Tarnyba Tarptautinį biurą pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo tarptautinės registracijos datos informuoja šiais atvejais:

a)

jeigu yra neišnagrinėta apeliacija dėl eksperto sprendimo pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 37 straipsnį atmesti ES prekių ženklo paraišką, kuria buvo grindžiama tarptautinė registracija;

b)

jeigu yra neišnagrinėtas protestas dėl ES prekių ženklo paraiškos, kuria buvo grindžiama tarptautinė registracija;

c)

jeigu yra neišnagrinėtas prašymas dėl ES prekių ženklo, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė registracija, panaikinimo arba prašymas dėl jo paskelbimo negaliojančiu;

d)

jeigu ES prekių ženklų registre yra nurodyta, kad ES prekių ženklų teismui dėl ES prekių ženklo, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė paraiška, yra pateiktas priešieškinis dėl panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu, bet Registre nėra nurodytas ES prekių ženklo teismo sprendimas dėl to priešieškinio.

4.   Kai 3 dalyje nurodytos procedūros užbaigiamos galutiniu sprendimu arba įrašu į registrą, Tarnyba apie tai praneša Tarptautiniam biurui pagal 2 dalį.

5.   1 ir 3 dalių reikmėms prie ES prekių ženklo, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė registracija, pridedama ES prekių ženklo registracija pagal ES prekių ženklo paraišką, kuria buvo grindžiama tarptautinė paraiška.

30 straipsnis

Teritorinio išplėtimo prašymas atlikus tarptautinę registraciją

1.   Tarnybai teikiamas teritorinio išplėtimo prašymas pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 149 straipsnio 1 dalį turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jis pateikiamas naudojant vieną iš šio reglamento 31 straipsnyje nurodytų formų ir jame pateikiami visi duomenys ir informacija, kurių reikalaujama naudojamoje formoje;

b)

jame nurodomas susijusios tarptautinės registracijos numeris;

c)

prekių arba paslaugų sąrašas atitinka tarptautinėje registracijoje nurodytą prekių arba paslaugų sąrašą;

d)

pagal tarptautinėje formoje nurodytus duomenis pareiškėjas pagal Madrido protokolo 2 straipsnio 1 dalies ii punktą ir 3ter straipsnio 2 dalį turi teisę daryti nurodymą per Tarnybą atlikus tarptautinę registraciją.

2.   Jeigu teritorinio išplėtimo prašymas neatitinka visų 1 dalyje nustatytų reikalavimų, Tarnyba prašo pareiškėjo per jos nustatytą terminą ištaisyti trūkumus.

31 straipsnis

Naudotina teritorinio išplėtimo prašymo forma

Tarnybos pateikiama teritorinio išplėtimo po tarptautinės registracijos prašymo forma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 207/2009 149 straipsnio 1 dalyje, apima visus Tarptautinio biuro teikiamos oficialios formos elementus. Pareiškėjai taip pat gali naudoti Tarptautinio biuro teikiamą oficialią formą.

32 straipsnis

Tarnybai teikiami prašymai pripažinti pirmenybę

1.   Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 207/2009 34 straipsnio 6 daliai, prašymuose pripažinti pirmenybę pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 153a straipsnio 1 dalį nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos numeris;

b)

tarptautinės registracijos savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

valstybė narė arba valstybės narės, kuriose arba kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas;

d)

atitinkamos registracijos numeris ir paraiškos padavimo data;

e)

prekės arba paslaugos, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, ir prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu prašoma pripažinti pirmenybę;

f)

atitinkamo registracijos liudijimo kopija.

2.   Jeigu tarptautinės registracijos savininkas turi būti atstovaujamas Tarnybos procedūrose pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 92 straipsnio 2 dalį, prašyme pripažinti pirmenybę nurodomas atstovo paskyrimas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 207/2009 93 straipsnio 1 dalyje.

3.   Priėmusi prašymą pripažinti pirmenybę Tarnyba apie tai atitinkamai informuoja Tarptautinį biurą, pranešdama:

a)

atitinkamos tarptautinės registracijos numerį;

b)

valstybės narės ar valstybių narių, kurioje (-ose) arba kuriai (-ioms) įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, pavadinimą (-us);

c)

atitinkamos registracijos numerį;

d)

datą, nuo kurios galiojo atitinkama registracija.

33 straipsnis

Pranešimas Tarptautiniam biurui apie ex officio preliminarų atsisakymą

1.   Pranešime apie ex officio preliminarų atsisakymą suteikti tarptautinės registracijos visą ar dalinę apsaugą, pateiktiname Tarptautiniam biurui pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 154 straipsnio 2 ir 5 dalis, nedarant poveikio to reglamento 154 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimams, nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos numeris;

b)

nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 207/2009 nuostatas, kurios yra susijusios su preliminariu atsisakymu;

c)

kad preliminarus atsisakymas suteikti apsaugą bus patvirtintas Tarnybos sprendimu, jei tarptautinės registracijos savininkas nepanaikins atsisakymo pagrindų per du mėnesius nuo tos dienos, kurią Tarnyba pareiškė apie preliminarų atsisakymą, pateikdamas pastabų;

d)

jeigu preliminarus atsisakymas susijęs tik su prekių arba paslaugų dalimi, nurodomos tos prekės arba paslaugos.

2.   Kiekvieno pranešimo Tarptautiniam biurui apie ex officio preliminarų atsisakymą atveju, jeigu terminas protestui pateikti yra praėjęs ir pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 78 straipsnio 1 dalį nėra pateikta pranešimų apie protestu grindžiamą preliminarų atsisakymą, Tarnyba Tarptautiniam biurui praneša:

a)

jeigu atlikus Tarnybos procedūras preliminarus atsisakymas atšauktas, apie tai, kad ženklas Sąjungoje yra saugomas;

b)

jeigu sprendimas atsisakyti suteikti ženklui apsaugą tampa galutiniu, jei taikoma, pateikus apeliaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 58 straipsnį arba skundą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 65 straipsnį, apie tai, kad ženklui apsauga Sąjungoje nesuteikiama;

c)

jeigu atsisakymas pagal b punktą yra susijęs tik su prekių arba paslaugų dalimi, apie tas prekes arba paslaugas, kurioms ženklas Sąjungoje yra saugomas.

34 straipsnis

Pranešimas Tarptautiniam biurui apie tarptautinės registracijos paskelbimą negaliojančia

Pranešime, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 207/2009 158 straipsnio 3 dalyje, pateikiama data ir nurodoma:

a)

kad sprendimą dėl negaliojimo paskelbimo priėmė Tarnyba, arba nurodomas ES prekių ženklų teismas, kuris priėmė sprendimą dėl negaliojimo paskelbimo;

b)

ar sprendimas dėl negaliojimo paskelbimo yra priimtas tarptautinės registracijos savininko teisių panaikinimo forma, ar pareiškimo, kad prekių ženklas negalioja dėl absoliučių pagrindų, forma, ar pareiškimo, kad prekių ženklas negalioja dėl santykinių pagrindų, forma;

c)

kad dėl negaliojimo paskelbimo nebegalima pateikti apeliacijos;

d)

tarptautinės registracijos numeris;

e)

tarptautinės registracijos savininko vardas, pavardė (pavadinimas);

f)

jeigu negaliojimo paskelbimas yra susijęs su ne visomis prekėmis arba paslaugomis, nurodomos tos prekės arba paslaugos, kurioms paskelbtas negaliojimas, ar tos prekės arba paslaugos, kurioms negaliojimas nėra paskelbtas;

g)

data, kurią buvo paskelbtas negaliojimas, taip pat data, nuo kurios negaliojimo paskelbimas įsigalioja.

35 straipsnis

Prašymas dėl tarptautinės registracijos pavertimo į nacionalinio prekių ženklo paraišką arba į nuorodą į valstybes nares

1.   Prašyme dėl tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pavertimo į nacionalinio prekių ženklo paraišką arba į nuorodą į valstybes nares pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 112 ir 159 straipsnius, nedarant poveikio to reglamento 159 straipsnio 4–7 dalių reikalavimams, nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos numeris;

b)

tarptautinės registracijos data arba Sąjungos nurodymo data po tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį ir prireikus informacija apie prašymą pripažinti tarptautinės registracijos prioritetą pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 159 straipsnio 2 dalį ir informacija apie prašymą pripažinti pirmenybę pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 34, 35 arba 153 straipsnį;

c)

Reglamento (EB) Nr. 207/2009 113 straipsnio 1 dalyje ir šio reglamento 22 straipsnio a, c ir d punktuose nurodyti duomenys ir elementai.

2.   1 dalyje nurodyto pavertimo prašymo skelbime pateikiami 23 straipsnyje išdėstyti duomenys.

36 straipsnis

Tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pakeitimas į ES prekių ženklo paraišką

Paraiškoje dėl pakeitimo pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 161 straipsnio 3 dalį, be šio reglamento 2 straipsnyje nurodytų duomenų ir elementų, nurodoma:

a)

panaikintos tarptautinės registracijos numeris;

b)

data, kurią Tarptautinis biuras panaikino tarptautinę registraciją;

c)

prireikus tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį data arba teritorinio išplėtimo nurodant Sąjungą po tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį įrašo data;

d)

prireikus tarptautinėje paraiškoje prašomo prioriteto data, įrašyta į Tarptautinio biuro tvarkomą Tarptautinį registrą.

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Nepaisant Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 80 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 2868/95 nuostatos toliau taikomos vykdomoms procedūroms, kai šis reglamentas netaikomas pagal jo 38 straipsnį, kol tos procedūros baigiamos.

38 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2017 m. spalio 1 d., laikantis šių išimčių:

a)

II antraštinė dalis netaikoma ES prekių ženklo paraiškoms, pateiktoms iki minėtos datos, taip pat tarptautinėms registracijoms, kurioms Sąjunga nurodyta iki tos datos;

b)

9 straipsnis netaikomas ES prekių ženklams, įregistruotiems iki minėtos datos;

c)

10 straipsnis netaikomas prašymams dėl pakeitimo, pateiktiems iki minėtos datos;

d)

11 straipsnis netaikomas pareiškimams dėl padalijimo, pateiktiems iki minėtos datos;

e)

12 straipsnis netaikomas vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo prašymams, pateiktiems iki minėtos datos;

f)

IV antraštinė dalis netaikoma prašymams įregistruoti perdavimą, pateiktiems iki minėtos datos;

g)

V antraštinė dalis netaikoma pareiškimams dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos, pateiktiems iki minėtos datos;

h)

VI antraštinė dalis netaikoma ES kolektyvinių ženklų arba ES sertifikavimo ženklų paraiškoms, pateiktoms iki minėtos datos, taip pat tarptautinėms registracijoms, kurioms Sąjunga nurodyta iki tos datos;

i)

VII antraštinė dalis netaikoma iki minėtos datos pradėtų procedūrų išlaidoms;

j)

VIII antraštinė dalis netaikoma leidiniams, paskelbtiems iki minėtos datos;

k)

IX antraštinė dalis netaikoma prašymams pateikti informacijos arba leisti susipažinti, pateiktiems iki minėtos datos;

l)

X antraštinė dalis netaikoma prašymams dėl pavertimo, pateiktiems iki minėtos datos;

m)

XI antraštinė dalis netaikoma patvirtinamiesiems dokumentams arba vertimams, pateiktiems iki minėtos datos;

n)

XII antraštinė dalis netaikoma sprendimams, priimtiems iki minėtos datos;

o)

XIII antraštinė dalis netaikoma tarptautinėms paraiškoms, pranešimams apie faktus ir sprendimus dėl ES prekių ženklo paraiškos ar registracijos, kuriomis buvo grindžiama tarptautinė registracija, negaliojimo, teritorinio išplėtimo prašymams, prašymams pripažinti pirmenybę, pranešimui apie ex officio preliminarų atsisakymą, pranešimams apie tarptautinės registracijos paskelbimą negaliojančia, prašymams dėl tarptautinės registracijos pavertimo į nacionalinio prekių ženklo paraišką ir paraiškoms dėl tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pakeitimo į ES prekių ženklo paraišką, pateiktiems arba priimtiems iki minėtos datos, priklausomai nuo situacijos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 78, 2009 3 24, p. 1.

(2)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994 1 14, p. 1).

(3)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015 12 24, p. 21).

(4)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995 12 15, p. 1).

(5)  OL L 296, 2003 11 14, p. 22.

(6)  2017 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 (žr šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(7)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.