27.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 195/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1390

2017 m. liepos 26 d.

kuriuo 272-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2017 m. liepos 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė į asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą įtraukti šešis asmenis ir keturias organizacijas ir išbraukti vieną įrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

a)

„Alexanda Amon Kotey (alias: a) Alexe Kotey, b) Alexanda Kote). Gimimo data: 1983 12 13. Gimimo vieta: Londonas, Jungtinė Karalystė. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Paso Nr.: Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pasas Nr. 094477324, išduotas 2005 3 5. Kita informacija: fizinis apibūdinimas: akių spalva – tamsiai ruda; plaukų spalva – juoda; odos spalva – tamsi. Išskirtiniai bruožai: barzda. Etninė kilmė: Ganos kiprietis. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

b)

„Elshafee El Sheikh (alias: a) El Shafee Elsheikh, b) Alshafee El-Sheikh). Gimimo data: 1988 7 16. Gimimo data: Londonas, Jungtinė Karalystė. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Paso Nr.: Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pasas Nr. 801121547, išduotas 2009 6 16 (išdavė JK pasų biuras, galiojimo pabaigos data 2019 6 16, panaikintas 2014 m. gruodžio mėn.). Kita informacija: fizinis apibūdinimas: akių spalva – tamsiai ruda; plaukų spalva – juoda; odos spalva – tamsi. Išskirtiniai bruožai: barzda. Motinos vardas ir pavardė: Maha Elgizouli. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

c)

„Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (alias: a) Bahrun Naim, b) Anggih Tamtomo, c) Abu Rayyan, d) Abu Rayan, e) Abu Aisyah). Gimimo data: 1983 9 6. Gimimo vieta: a) Surakarta, Indonezija, b) Pekalonganas, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Adresas: a) Alepas, Sirijos Arabų Respublika, b) Raka, Sirijos Arabų Respublika. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

d)

„Malik Ruslanovich Barkhanoev (alias: a) Saifuddin, b) Saifuddin al-Ingushi, c) Saifuddin Ingushi). Gimimo data: 1992 3 14. Gimimo vieta: Ordžonikidzevskio kaimas, Sunžos rajonas, Ingušija, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos. Adresas: Mosulas, Irakas. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

e)

„Murad Iraklievich Margoshvili (alias: a) Zurab Iraklievich Margoshvili, b) Murad Akhmedovich Madayev, c) Lova Madayev, d) Abu-Muslim Al-Shishani, e) Muslim, f) Lava, g) John, h) George, i) Arthur, j) Sedoy). Gimimo data: 1970 1 15. Gimimo vieta: Groznas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: a) Rusijos, b) Gruzijos. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

f)

„OMAN ROCHMAN Ustadz (alias: a) Oman Rahman, b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy, c) Aman Abdul Rahman, d) Aman Abdurahman, e) Aman Abdurrachman, f) Oman Abdulrohman, g) Oman Abdurrahman, h) Aman Abdurrahman). Gimimo data: 1972 1 5. Gimimo vieta: Sumedang, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Adresas: Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, Indonezija. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

2.

Antraštinė dalis „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ papildoma šiais įrašais:

a)

„HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) (alias: a) Hanifah Currency Exchange, b) Hanifeh Exchange, c) Hanifa Exchange, d) Hunaifa Office, e) Hanifah Exchange Company, f) Hanifa Money Exchange Office). Adresas: Albu Kamal (Al-Bukamal), Sirijos Arabų Respublika. Kita informacija: pinigų keitimo verslas Abu Kamal (Al-Bukamal) Sirijos Arabų Respublikoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

b)

„SELSELAT AL-THAHAB (alias: a) Silsilet al Thahab; b) Selselat al Thahab For Money Exchange, c) Silsilat Money Exchange Company, d) Silsilah Money Exchange Company, e) Al Silsilah al Dhahaba, f) Silsalat al Dhab). Adresas: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Bagdadas, Irakas; b) Al-Abbas Street, Karbala, Irakas. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

c)

„Jaysh Khalid Ibn al Waleed (alias: a) Khalid ibn al-Walid Army, b) Liwa Shuhada al-Yarmouk, c) Harakat al-Muthanna al-Islamia). Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

d)

„Jund Al Aqsa (alias: a) The Soldiers of Aqsa, b) Soldiers of Aqsa, c) Sarayat Al Quds.) Adresas: a) Idlib Governorate, Sirijos Arabų Respublika, b) Hama Governorate, Sirijos Arabų Respublika. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2017 7 20.“

3.

Iš antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresas: Alžyras. Gimimo data: 1954 6 7. Gimimo vieta: Tigenifas, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DRMTMN54H07Z301T, b) 2008 8 22 deportuotas iš Italijos į Alžyrą, c) Djamel Lounici uošvis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“