26.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1374

2017 m. liepos 25 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ir ypač į jo 14 straipsnio 1 ir 3 dalis;

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

Taryba peržiūrėjo vieną atskirą įrašą, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede. Tam asmeniui skirtas įrašas turėtų būti iš dalies pakeistas;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedo dalyje „Asmenys“ įrašas Nr. 92 pakeičiamas taip:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

„92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Gimimo data: 1951 12 15

Gimimo vieta: Leningradas (Sankt Peterburgas)

Arkady Rotenberg yra žinomas Rusijos verslininkas, turintis glaudžių asmeninių ryšių su Prezidentu V. Putinu. Nuo 2014 m. kovo mėn. su A. Rotenberg arba jo bendrovėmis valstybė sudarė sutarčių, kurių bendra vertė viršija 7 mlrd. USD. 2015 m., po to, kai Rusijos Vyriausybė A. Rotenberg skyrė sutarčių už 555 mlrd. rublių, pagal sutarčių vertę A. Rotenberg atsidūrė metinio Vyriausybės sutarčių sąrašo priekyje. Daug šių sutarčių buvo skirta be oficialių konkurencinių procedūrų. 2015 m. sausio 30 d. Ministras Pirmininkas Dmitry Medvedev pasirašė potvarkį, kuriuo A. Rotenberg bendrovei „Stroygazmontazh“ skirta valstybinė sutartis dėl Kerčės tilto iš Rusijos į neteisėtai aneksuotą Krymo Autonominę Respubliką statybos. Rusijos sprendimus priimantys asmenys, atsakingi už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizaciją, šiomis sutartimis suteikė jam finansinės naudos.

Jis yra bendrovės „Stroygazmontazh“ savininkas; šiai bendrovei buvo skirta valstybinė sutartis dėl Kerčės tilto iš Rusijos į neteisėtai aneksuotą Krymo Autonominę Respubliką statybos, taip įtvirtinant jos integravimą į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui. Be to, 2017 m. sausio mėn. bendrovei „Stroygazmontazh“ buvo skirta 17 mlrd. rublių vertės valstybinė sutartis dėl geležinkelio linijos tiesimo ant Kerčės tilto, o tai taip pat toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui.

Jis yra leidyklos „Prosvescheniye“ direktorių valdybos pirmininkas; ši leidykla, pažymėtina, įgyvendino projektą „Rusijos vaikams. Adresas – Krymas“ – viešųjų ryšių kampaniją, sukurtą tam, kad įtikintų Krymo vaikus, kad dabar jie yra Rusijos piliečiai, gyvenantys Rusijoje, taip remiant Rusijos Vyriausybės politiką integruoti Krymą į Rusiją.

2014 7 30“