28.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 198/24


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1370

2017 m. liepos 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1683/95, nustatantis vienodą vizų formą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1683/95 (2) nustatyta vienoda vizų forma;

(2)

atsižvelgiant į stambaus masto padirbinėjimo ir klastojimo atvejus, dabartinė bendros formos vizos įklija, kuri galioja jau 20 metų, yra laikoma nesaugia;

(3)

todėl turėtų būti nustatyta nauja bendra forma, kuri turėtų šiuolaikiškesnes apsaugos priemones, kad vizos įklija būtų labiau apsaugota ir jos nebūtų galima suklastoti;

(4)

Airijai arba Jungtinei Karalystei paprašius, Komisija turėtų su prašančiąja valstybe nare sudaryti atitinkamus susitarimus, kad su ta valstybe nare būtų keičiamasi technine informacija, susijusia su tos valstybės narės nacionalinių vizų išdavimu;

(5)

šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(6)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (3). Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(7)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (4). Todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(8)

šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta atitinkamai 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 1 dalyje, 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje ir 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje;

(9)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (5) 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį patenkančios Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (6);

(10)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, tą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (7) 3 straipsniu, patenkančios Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (8);

(11)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, tą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (9) 3 straipsniu, patenkančios Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės Protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (10);

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1683/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1683/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Airijai arba Jungtinei Karalystei paprašius, Komisija su prašančiąja valstybe nare sudaro atitinkamus susitarimus, kad su ta valstybe nare būtų keičiamasi 2 straipsnyje nurodyta technine informacija, susijusia su prašančiosios valstybės narės išduodamomis nacionalinėmis vizomis.

Jeigu Airija ar Jungtinė Karalystė pateikia tokį prašymą, jos padengia išlaidas, kurių Airija ir Jungtinė Karalystė nepadeda padengti pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 5 straipsnį.“

2)

Priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiama iliustracija ir tekstu.

2 straipsnis

Vizos įklijos, atitinkančios Reglamento (EB) Nr. 1683/95 priede išdėstytas specifikacijas, galiojančias iki šio reglamento 3 straipsnio antroje dalyje nurodytos datos, gali būti naudojamos vizoms, išduodamoms šešių mėnesių laikotarpiu po tos datos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės šį reglamentą taiko ne vėliau kaip praėjus penkiolikai mėnesių po papildomų techninių specifikacijų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1683/95 2 straipsnyje, priėmimo dienos.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. liepos 4 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  2017 m. birželio 1 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. birželio 20 d. Tarybos sprendimas.

(2)  1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1683/95, nustatantis vienodą vizų formą (OL L 164, 1995 7 14, p. 1).

(3)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(4)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(5)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(7)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).

(8)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(9)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).

(10)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1683/95 priedas pakeičiamas taip:

PRIEDAS

Image

Apsaugos priemonės

1.

Integruota spalvota vizos turėtojo nuotrauka turi būti pagaminta laikantis griežtų saugumo standartų.

2.

Šioje vietoje dedamas difrakcinis optiškai kintantis elementas („Kinegram“ arba jo atitikmuo). Priklausomai nuo žiūrėjimo kampo turi būti matomos skirtingo dydžio ir skirtingų spalvų raidės „EU“, „EUE“ ir kinematinės giljoširuotės.

3.

Šioje skiltyje turi būti optiškai kintančiais dažais atspausdintas išduodančiosios valstybės narės trijų raidžių šalies kodas, kaip nustatyta ICAO dokumente Nr. 9303 dėl mašininio nuskaitymo kelionės dokumentų, arba akronimas „BNL“, jeigu išduodančioji valstybė narė yra Belgija, Liuksemburgas arba Nyderlandai. Priklausomai nuo žiūrėjimo kampo tas kodas turi būti matomas skirtingomis spalvomis.

4.

Šioje vietoje didžiosiomis raidėmis turi būti:

a)

žodis „VISA“. Išduodančioji valstybė narė gali papildomai naudoti lygiavertį terminą kita oficialiąja Sąjungos institucijų kalba;

b)

išduodančiosios valstybės narės pavadinimas anglų, prancūzų ir kita oficialiąja Sąjungos institucijų kalba;

c)

išduodančiosios valstybės narės trijų raidžių šalies kodas, kaip nustatyta ICAO dokumente Nr. 9303.

5.

Šioje skiltyje turi būti iš anksto juoda spalva atspausdintas horizontalus devynių skaitmenų nacionalinis vizos įklijos numeris. Naudojamas specialus šriftas.

6.

Šioje skiltyje turi būti iš anksto raudona spalva atspausdintas vertikalus devynių skaitmenų nacionalinis vizos įklijos numeris. Naudojamas specialus šriftas, kuris skiriasi nuo 5 skiltyje naudoto šrifto. Vizos įklijos numerį sudaro trijų raidžių šalies kodas, kaip nustatyta ICAO dokumente Nr. 9303, ir nacionalinis numeris, kaip nurodyta 5 ir 6 skiltyse.

7.

Šioje skiltyje turi būti raidės „EU“, atspausdintos sukuriant latentinį vaizdą. Atitraukiant tolyn nuo žiūrėtojo tos raidės turi atrodyti tamsios, o pakreipus 90° kampu – šviesios.

8.

Šioje skiltyje turi būti kodas, kaip nurodyta 3 skiltyje, atspausdintas sukuriant latentinį vaizdą. Nukreipiant tolyn nuo žiūrėtojo tas kodas turi atrodyti tamsus, o pakreipus 90° kampu – šviesus.

Pildomos skiltys

Skilčių pavadinimai spausdinami anglų ir prancūzų kalbomis. Išduodančioji valstybė narė gali papildomai naudoti vertimą į kitą oficialiąją Sąjungos institucijų kalbą.

9.

Ši skiltis turi prasidėti žodžiais „Galioja iki“. Šioje skiltyje išduodančioji institucija nurodo teritoriją, kurioje vizos turėtojas turi teisę keliauti.

10.

Ši skiltis turi prasidėti žodžiu „Nuo“, o kiek toliau toje pačioje eilutėje turi būti žodis „iki“. Išduodančioji institucija nurodo laikotarpį, kuriuo vizos turėtojas turi teisę būti teritorijoje. Toliau eilutėje turi būti žodžiai „buvimo trukmė“ (t. y. numatoma vizos prašytojo buvimo trukmė) ir „d.“

11.

Ši skiltis turi prasidėti žodžiais „Vizos rūšis“. Išduodančioji institucija nurodo vizos kategoriją. Toliau toje pačioje eilutėje turi būti žodžiai „Paso numeris“ ir „atvykimų skaičius“.

12.

Ši skiltis turi prasidėti žodžiu „Išduota“ ir joje nurodoma vietovė, kurioje yra vizą išduodanti institucija. Toliau toje pačioje eilutėje turi būti vieta datai įrašyti (joje vizą išduodančioji institucija įrašo vizos išdavimo datą).

13.

Ši skiltis turi prasidėti žodžiais „Pavardė, vardas“.

14.

Ši skiltis turi prasidėti žodžiu „Pastabos“. Plote po žodžiu „Pastabos“ išduodančioji institucija nurodo visą papildomą informaciją.

15.

Šioje skiltyje turi būti pateikiama atitinkama mašininiu būdu nuskaitoma informacija, siekiant palengvinti išorės sienos kontrolę. Mašininio nuskaitymo plotelyje turi būti naudojant matomą fono spaudą atspausdintas tekstas su žodžiais „Europos Sąjunga“ visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis. Šis tekstas negali daryti poveikio techninėms mašininio nuskaitymo plotelio savybėms arba galimybei nuskaityti šį plotelį.

16.

Ši skiltis turi būti palikta tuščia, kad į ją būtų galima papildomai įrašyti bendrą dvimatį brūkšninį kodą.