30.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/8


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1131

2017 m. birželio 14 d.

dėl pinigų rinkos fondų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

pinigų rinkos fondai (PRF) teikia trumpalaikį finansavimą finansų įstaigoms, įmonėms ir valdžios sektoriui. Teikdami finansavimą tiems subjektams PRF prisideda prie Sąjungos ekonomikos finansavimo. Tie subjektai naudojasi investicijomis į PRF kaip efektyvia kredito rizikos ir pozicijos paskirstymo priemone, nesikliaudami vien banko indėliais;

(2)

žvelgiant iš paklausos perspektyvos, PRF yra trumpalaikių grynųjų pinigų valdymo priemonės, kurios užtikrina aukštą pagrindinės investuotos sumos likvidumo, diversifikacijos ir vertės stabilumo lygį, taip pat rinka grindžiamą pajamingumą. PRF daugiausia naudojasi įmonės, norinčios trumpam laikotarpiui investuoti perteklinius grynuosius pinigus. Taigi PRF – esminė grandis, siejanti trumpalaikių grynųjų pinigų paklausą ir pasiūlą;

(3)

įvykiai per finansų krizę išryškino tam tikras PRF savybes, dėl kurių šie fondai tampa pažeidžiami, kai finansų rinkose kyla sunkumų, ir per PRF rizika gali pasklisti arba padidėti visoje finansų sistemoje. Kai turto, į kurį investavo PRF, kainos pradeda mažėti, visų pirma nepalankiausiomis rinkos sąlygomis, PRF ne visada gali vykdyti investuotojams duotą pažadą nedelsiant išpirkti PRF išleistus investicinius vienetus ar akcijas ir išlaikyti jų pagrindinės sumos vertę. Tokia padėtis, kuri, Finansinio stabilumo tarybos (FSB) ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) nuomone, gali sukelti ypač didelių sunkumų pastovios ar stabilios grynosios turto vertės PRF, galėtų paskatinti investuotojus dideliu mastu ir staiga pateikti paraiškas išpirkti investicinius vienetus ar akcijas, galimai sukeliant platesnio masto makroekonominių pasekmių;

(4)

gavę paraiškas išpirkti daug investicinių vienetų ar akcijų PRF galėtų būti priversti parduoti tam tikrą savo investicinį turtą rinkos nuosmukio sąlygomis, o tai galėtų sustiprinti likvidumo krizę. Tomis aplinkybėmis pinigų rinkos emitentai gali turėti didelių finansavimo sunkumų, jeigu likvidumas komercinių vekselių ir kitų pinigų rinkos priemonių rinkose labai sumažėja. Dėl to neigiamas poveikis gali pradėti plisti trumpalaikio finansavimo rinkoje ir sukelti didelius tiesioginius finansų įstaigų, įmonių ir valdžios sektoriaus, taigi ir ekonomikos, finansavimo sunkumus;

(5)

turto valdytojai, turėdami rėmėjų paramą, gali savo nuožiūra nuspręsti suteikti paramą, siekdami palaikyti savo PRF likvidumą ir stabilumą. Rėmėjai dažnai yra priversti suteikti paramą savo remiamiems PRF, kurių vertė mažėja, kai atsiranda rizika reputacijai ir bijoma, kad panika gali išplisti į kitas rėmėjų veiklos sritis. Priklausomai nuo PRF dydžio ir spaudimo išpirkti investicinius vienetus ar akcijas masto, rėmėjo parama gali išaugti tiek, kad viršys lengvai prieinamus rėmėjo išteklius. Todėl PRF neturėtų būti teikiama išorės parama;

(6)

siekiant išsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir stabilumą, būtina nustatyti PRF veiklos vykdymo, visų pirma PRF portfelio sudėties, taisykles. Tomis taisyklėmis siekiama užtikrinti didesnį PRF atsparumą ir apriboti neigiamo poveikio plitimo kanalus. Vienodos visoje Sąjungoje taisyklės yra būtinos siekiant užtikrinti, kad PRF sugebėtų patenkinti investuotojų paraiškas išpirkti investicinius vienetus ar akcijas, visų pirma nepalankiausiomis rinkos sąlygomis. Vienodos PRF portfelio taisyklės taip pat reikalingos norint užtikrinti, kad PRF galėtų patenkinti didelio masto ir staigias didelės investuotojų grupės paraiškas išpirkti investicinius vienetus ar akcijas;

(7)

be to, vienodos PRF taisyklės reikalingos tam, kad būtų užtikrintas sklandus trumpalaikio finansavimo rinkos veikimas finansų įstaigoms, įmonėms, kurios yra trumpalaikių skolos vertybinių popierių emitentės, ir valdžios sektoriui. Jos taip pat reikalingos siekiant užtikrinti vienodas sąlygas į PRF investuojantiems subjektams ir siekiant išvengti, kad investuotojai, vėliau besikreipiantys dėl savo turimų investicinių vienetų ar akcijų išpirkimo, neatsidurtų nepalankioje padėtyje, jeigu išpirkimas būtų laikinai stabdomas arba PRF likviduojamas;

(8)

būtina užtikrinti, kad su PRF susiję rizikos ribojimo reikalavimai būtų suderinti nustatant aiškias taisykles, kuriomis visoje Sąjungoje būtų nustatomi tiesioginiai įpareigojimai PRF ir jų valdytojams. Toks suderinimas padidintų PRF – trumpalaikio finansavimo valdžios sektoriui ir įmonių sektoriui visoje Sąjungoje šaltinio – stabilumą. Taip pat būtų užtikrinta, kad PRF ir toliau būtų patikima Sąjungos pramonės grynųjų pinigų valdymo priemonė;

(9)

Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto 2010 m. gegužės 19 d. priimtos Europos pinigų rinkos fondų bendros apibrėžties gairės, kuriomis Sąjungoje siekiama sukurti būtiniausias vienodas PRF veiklos sąlygas, praėjus metams nuo jų įsigaliojimo dienos buvo taikomos tik 12 valstybių narių – tai rodo, kad vis dar taikomos skirtingos nacionalinės taisyklės. Kaip parodė finansų krizė, taikant skirtingus nacionalinius metodus Sąjungos pinigų rinkų trūkumų pašalinti nepavyksta, taip pat nepavyksta sumažinti neigiamo poveikio plitimo rizikos, todėl kyla pavojus ES vidaus rinkos veikimui ir stabilumui. Todėl šiame reglamente numatytų bendrų PRF taisyklių tikslas – užtikrinti aukšto lygio investuotojų apsaugą, užkirsti kelią bet kokiai galimai neigiamo poveikio plitimo rizikai, kylančiai dėl galimų masiško investicijų atsiėmimo iš PRF atvejų, ir tokią riziką sumažinti;

(10)

nesant reglamento, kuriuo būtų nustatytos PRF taisyklės, nacionaliniu lygmeniu ir toliau gali būti priimamos skirtingos priemonės. Dėl tokių priemonių ir toliau būtų labai iškraipoma konkurencija, nes galiotų labai skirtingi esminiai investicijų apsaugos standartai. Skirtingi portfelio sudėties, reikalavimus atitinkančio turto, jo termino, likvidumo ir diversifikacijos, taip pat emitentų ir pinigų rinkos priemonių kredito kokybės reikalavimai lemia skirtingą investuotojų apsaugos lygį, nes skiriasi investavimo pasiūlymų, susijusių su PRF, rizikingumas. Todėl labai svarbu priimti vienodų taisyklių rinkinį ir taip išvengti neigiamo poveikio plitimo trumpalaikio finansavimo rinkoje, nes toks neigiamas poveikis keltų pavojų Sąjungos finansų rinkos stabilumui. Siekiant sumažinti sisteminę riziką, pastovios grynosios turto vertės PRF Sąjungoje turėtų veikti tik kaip valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF;

(11)

naujosios PRF taisyklės grindžiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB (4), kuri sudaro kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) steigimo, valdymo ir jų investicinių vienetų ar akcijų platinimo reguliavimo teisinę sistemą Sąjungoje, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES (5), kuri sudaro alternatyvaus investavimo fondų (AIF) steigimo, valdymo ir jų investicinių vienetų ar akcijų reguliavimo teisinę sistemą Sąjungoje;

(12)

kolektyvinio investavimo subjektai Sąjungoje gali vykdyti veiklą kaip KIPVPS, kuriuos valdo KIPVPS valdytojai arba KIPVPS investicinės įmonės, gavusios leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, arba kaip AIF, kuriuos valdo alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (AIFV), gavę leidimą arba įregistruoti pagal Direktyvą 2011/61/ES. Naujosios PRF taikomos taisyklės grindžiamos esama pagal tas direktyvas nustatyta teisine sistema, įskaitant joms įgyvendinti priimtus aktus, ir todėl turėtų būti taikomos drauge su tomis direktyvomis. Be to, esamoje teisinėje sistemoje nustatytos valdymo ir platinimo taisyklės turėtų būti taikomos PRF atsižvelgiant į tai, ar jie yra KIPVPS, ar AIF. Taip pat PRF tarpvalstybinei veiklai turėtų būti atitinkamai taikomos direktyvose 2009/65/EB ir 2011/61/ES nustatytos taisyklės dėl tarpvalstybinio paslaugų teikimo ir įsisteigimo laisvės. Tuo pat metu reikėtų aiškiai nustatyti, kad netaikomos tam tikros taisyklės, susijusios su KIPVPS investavimo politika, nustatytos Direktyvos 2009/65/EB VII skyriuje;

(13)

suderintos taisyklės turėtų būti taikomos kolektyvinio investavimo subjektams, kurių savybės atitinka su PRF siejamas savybes. Naujosios PRF taisyklės turėtų būti privalomos KIPVPS ir AIF, kurie siekia teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, arba išlaikyti investicijos vertę ir to siekdami investuoja į trumpalaikį turtą, tokį kaip pinigų rinkos priemonės ar indėliai, arba sudaro atvirkštinio atpirkimo sandorius ar tam tikras išvestinių finansinių priemonių sutartis, turėdami vienintelį tikslą – apdrausti riziką, būdingą kitoms fondo investicijoms;

(14)

PRF specifiškumą lemia turto, į kurį jie investuoja, ir tikslų, kurių jie siekia, derinys. Tikslas teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, ir tikslas išlaikyti investicijos vertę nėra nesuderinami. PRF gali siekti vieno iš tų tikslų arba jų abiejų kartu;

(15)

tikslas teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, turėtų būti suprantamas plačiąja prasme. Numatoma grąža neturi tiksliai atitikti EONIA, LIBOR, EURIBOR ar kurios kitos atitinkamos pinigų rinkos palūkanų normos. Jeigu tikslas yra pasiekti šiek tiek geresnį rezultatą nei pinigų rinkos palūkanų norma, neturėtų būti laikoma, kad KIPVPS ar AIF netaikomos šiame reglamente numatytos naujosios vienodos taisyklės;

(16)

tikslas išlaikyti investicijos vertę neturėtų būti suprantamas kaip PRF žadama kapitalo išsaugojimo garantija. Jį reikėtų suprasti kaip tikslą, kurio siekia KIPVPS arba AIF. Investicijų vertės sumažėjimas nereiškia, kad kolektyvinio investavimo subjektas pakeitė savo tikslą išlaikyti investicijos vertę;

(17)

svarbu, kad PRF savybių turintys KIPVPS ir AIF būtų identifikuojami kaip PRF ir kad jų pajėgumas nuolat laikytis naujųjų vienodų PRF taisyklių būtų aiškiai tikrinamas. Siekiant to tikslo, kompetentingos institucijos turėtų išduoti PRF veiklos leidimus. KIPVPS atveju PRF veiklos leidimų išdavimas turėtų būti KIPVPS veiklos leidimų išdavimo, laikantis suderintų procedūrų pagal Direktyvą 2009/65/EB, dalis. Vadovaujantis Direktyva 2011/61/ES, suderintos leidimų išdavimo ir priežiūros procedūros AIF netaikomos, todėl būtina nustatyti bendras pagrindines leidimų išdavimo taisykles, kurios atitiktų esamas suderintas KIPVPS taisykles. Laikantis tokių procedūrų turėtų būti užtikrinta, kad AIF, kuriam išduodamas PRF veiklos leidimas, valdytojas būtų AIFV, turintis pagal Direktyvą 2011/61/ES išduotą leidimą;

(18)

siekiant užtikrinti, kad naujosios bendros PRF taisyklės būtų taikomos visiems kolektyvinio investavimo subjektams, kuriems būdingos PRF savybės, derėtų uždrausti naudoti nuorodą „PRF“ (angl. MMF) ar bet kokį kitą terminą, kuris reiškia, kad kolektyvinio investavimo subjektas turi PRF savybių, visais atvejais, kai subjektas neturi pagal šį reglamentą išduoto PRF veiklos leidimo. Kad nebūtų apeinamos šiuo reglamentu nustatytos taisyklės, kompetentingos institucijos turėtų stebėti kolektyvinio investavimo subjektų, kurie yra įsteigti arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų jurisdikcijos teritorijoje, rinkos praktiką, kad patikrintų, ar naujosios teisinės sistemos nesilaikantys subjektai nenaudoja PRF nuorodos arba kitaip nenurodo, kad jie yra PRF;

(19)

atsižvelgiant į tai, kad KIPVPS ir AIF gali būti įvairių teisinių formų, kurios ne visuomet jiems suteikia juridinio asmens statusą, turėtų būti laikoma, kad šio reglamento nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad PRF imtųsi veiksmų, yra taikomos PRF valdytojui tais atvejais, kai PRF yra įsteigtas kaip KIPVPS arba AIF, kuris negali veikti savarankiškai, nes neturi juridinio asmens statuso;

(20)

PRF portfelio taisyklėse turėtų būti aiškiai nustatytos reikalavimus atitinkančio turto, į kurį gali investuoti PRF, kategorijos ir sąlygos, kuriomis turtas atitinka reikalavimus. Siekiant užtikrinti PRF stabilumą, taip pat derėtų uždrausti PRF sudaryti tam tikrus finansinius sandorius, dėl kurių kiltų pavojus PRF investavimo strategijai ir tikslams;

(21)

pinigų rinkos priemonės yra perleidžiamos priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo ir savivaldybių vekseliai, indėlių sertifikatai, komerciniai vekseliai, bankų akceptai ir vidutinės trukmės ar trumpalaikiai vekseliai. Pinigų rinkos priemonės turėtų būti laikomos reikalavimus atitinkančiu turtu, į kurį gali investuoti PRF, tačiau tik tuo atveju, jei jos atitinka terminų ribas ir jei PRF laiko, kad jų kredito kokybė yra aukšta;

(22)

neskaitant tų atvejų, kai PRF investuoja į banko indėlius, vadovaudamasis fondo taisyklėmis arba steigimo dokumentais, turėtų būti galima leisti PRF turėti papildomo likvidaus turto, pavyzdžiui, bet kuriuo metu prieinamų grynųjų pinigų banko sąskaitoje. Tokio papildomo likvidaus turto turėjimas galėtų būti pagrįstas, be kita ko, kai norima atlikti einamuosius arba specialiuosius mokėjimus, o pardavimo atveju – kai reikalingas laikas, siekiant reinvestuoti į reikalavimus atitinkantį turtą;

(23)

pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės ir turtu užtikrinti komerciniai vekseliai, turėtų būti laikomi atitinkančiais reikalavimus, tačiau tik tuo atveju, jei jie atitinka tam tikrus papildomus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad per finansų krizę tam tikros pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės buvo ypač nestabilios, turėtų būti nustatyti tam tikri pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių kokybės kriterijai tam, kad tik tos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės ir tie turtu užtikrinti komerciniai vekseliai, kurie duoda gerų rezultatų, būtų laikomi atitinkančiais reikalavimus. Iki tos dienos, kai bus priimtas ir pradėtas taikyti siūlomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais (siūlomas Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas) šio reglamento tikslais, PRF turėtų būti leidžiama investuoti iki 15 % savo turto į pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ir turtu užtikrintus komercinius vekselius. Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą, siekiant užtikrinti, kad taikant šį reglamentą būtų laikomasi kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kurios priemonės yra paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės. Nuo tos dienos, kai bus taikomas tas deleguotasis aktas, PRF turėtų būti leidžiama į pakeitimo vertybiniais popieriais priemones investuoti iki 20 % savo turto, o į pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ir turtu užtikrintus komercinius vekselius, kurie nėra paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės, galės būti investuojama iki 15 % PRF turto;

(24)

PRF turėtų būti leidžiama investuoti į indėlius tiek, kad jis galėtų bet kuriuo metu atsiimti pinigus. Faktinė atsiėmimo galimybė sumažėtų, jei su atsiėmimu anksčiau termino susijusios baudos būtų tokios didelės, kad viršytų iki atsiėmimo dienos sukauptas palūkanas. Dėl tos priežasties PRF turėtų tinkamai pasirūpinti, kad neinvestuotų į indėlius kredito įstaigoje, kuri reikalauja didesnių už vidutines baudų, ir neturėtų pernelyg ilgo termino indėlių, jeigu dėl to baudos būtų per didelės;

(25)

siekiant atsižvelgti į bankinių struktūrų skirtumus Sąjungoje, ypač mažesnėse valstybėse narėse arba tose valstybėse narėse, kurių bankų sektoriuje yra didelė koncentracija, ir į tuos atvejus, kai PRF būtų ekonominiu požiūriu neefektyvu naudotis kredito įstaigos paslaugomis kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, būtų būtina keisti valiutą ir patirti visas su tuo susijusias sąnaudas ir riziką, derėtų leisti tam tikrą lankstumą dėl diversifikavimo reikalavimo, taikomo investicijoms į indėlius toje pačioje kredito įstaigoje;

(26)

reikalavimus atitinkančios išvestinės finansinės priemonės, į kurias gali investuoti PRF, turėtų būti naudojamos tik siekiant apsidrausti nuo palūkanų normos ir valiutos rizikos, o jų bazinė priemonė turėtų būti tik palūkanų normos, valiutų keitimo kursai arba tų kategorijų indeksai. Išvestines finansines priemones naudoti kitais tikslais arba su kitu baziniu turtu turėtų būti draudžiama. Išvestinės finansinės priemonės turėtų būti naudojamos tik norint papildyti PRF strateginius veiksmus, o ne kaip pagrindinė priemonė siekti PRF tikslų. Tais atvejais, kai PRF investuoja į turtą, išreikštą kita nei PRF valiuta, reiktų tikėtis, kad PRF valdytojas apdraus visą valiutos rizikos poziciją, be kita ko, pasinaudodamas išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Derėtų suteikti teisę PRF investuoti į išvestines finansines priemones, jeigu tomis priemonėmis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b arba c punkte, arba nebiržinėje prekyboje ir jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos;

(27)

PRF turėtų galėti naudoti atvirkštinio atpirkimo sandorius kaip priemonę labai trumpam laikui investuoti perteklinius grynuosius pinigus su sąlyga, kad pozicija būtų visiškai užtikrinta užstatu. Siekiant apsaugoti investuotojus, būtina užtikrinti, kad sudarant atvirkštinio atpirkimo sandorius pateiktas užstatas būtų aukštos kokybės ir nebūtų labai priklausomas nuo sandorio šalies veiklos rezultatų, siekiant išvengti neigiamo poveikio tuo atveju, jeigu sandorio šalis negalėtų vykdyti įsipareigojimų. Be to, derėtų leisti PRF į atvirkštinio atpirkimo sandorius investuoti iki 10 % savo turto. PRF neturėtų naudoti jokių kitų efektyvių portfelio valdymo metodų, įskaitant vertybinių popierių skolinimą ir skolinimąsi, nes jie gali kliudyti PRF pasiekti investavimo tikslus;

(28)

siekiant apriboti PRF prisiimamą riziką, PRF portfeliui būtina taikyti aiškius diversifikavimo reikalavimus ir taip sumažinti sandorio šalies riziką. Tuo tikslu taip pat būtina užtikrinti, kad atvirkštinio atpirkimo sandoriai būtų visiškai užtikrinti užstatu ir kad, siekiant apriboti operacinę riziką, pozicija vienos atvirkštinio atpirkimo sandorio šalies atžvilgiu neviršytų daugiau nei 15 % PRF turto. Visoms nebiržinėms išvestinėms finansinėms priemonėms turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (6);

(29)

dėl rizikos ribojimo priežasčių ir siekiant užtikrinti, kad PRF nedarytų reikšmingos įtakos emitento valdymui, reikėtų vengti per didelės PRF investicijų į to paties emitento išleistas priemones koncentracijos;

(30)

PRF, kurie veikia tik kaip darbuotojų santaupų sistemos, turėtų galėti nukrypti nuo tam tikrų reikalavimų, taikomų investicijoms į kitus PRF, jeigu tokių sistemų nariams, kurie yra fiziniai asmenys, taikomos investicinių vienetų ar akcijų išpirkimo apribojimo sąlygos, susietos ne su rinkos pokyčiais, bet su konkrečiais ir iš anksto nustatytais gyvenimo įvykiais, pavyzdžiui, išėjimu į pensiją, ir kitomis ypatingomis aplinkybėmis, įskaitant pagrindinio būsto įsigijimą, skyrybas, ligą ar nedarbą ir kt. Svarbu, kad darbuotojams būtų leidžiama investuoti į PRF, nes investicijos į PRF laikomos vienomis saugiausių trumpalaikių investicijų. Tokia leidžianti nukrypti nuostata nekelia grėsmės šio reglamento tikslui užtikrinti finansinį stabilumą, nes darbuotojai, investuojantys į PRF per savo darbuotojų santaupų sistemą, kuriai priklauso, negali savo nuožiūra reikalauti išpirkti savo investicinių vienetų ar akcijų. Investiciniai vienetai ar akcijos gali būti išperkami tik tam tikrų iš anksto nustatytų gyvenimo įvykių atvejais. Todėl net ir nepalankiausiomis rinkos sąlygomis darbuotojai negalės reikalauti išpirkti jų turimų PRF investicinių vienetų ar akcijų;

(31)

PRF turėtų būti įpareigotas investuoti į kokybišką reikalavimus atitinkantį turtą. Todėl PRF turėtų taikyti riziką ribojančią vidinio kredito kokybės vertinimo procedūrą, skirtą pinigų rinkos priemonių, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių, į kuriuos fondas ketina investuoti, kredito kokybei nustatyti. Vadovaujantis Sąjungos teisės aktais, kurias ribojamas per didelis kliovimasis kredito reitingais, svarbu, kad PRF vengtų mechaniškai ir pernelyg kliautis reitingų agentūrų teikiamais reitingais. PRF turėtų galėti naudotis reitingais kaip jų pačių atliekamo reikalavimus atitinkančio turto kokybės vertinimo papildomąja priemone. PRF valdytojai turėtų atlikti naują pinigų rinkos priemonių, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių vertinimą visais atvejais, kai yra esminių pasikeitimų, ir ypač tada, kai PRF valdytojas sužino, kad kuri nors kredito reitingų agentūra, kurios veikla reglamentuojama ir sertifikuojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 (7), sumažino pinigų rinkos priemonės, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės arba turtu užtikrinto komercinio vekselio reitingą iki žemesnio reitingo, kuris nėra vienas iš dviejų aukščiausių trumpalaikio kredito reitingų. To siekiant, PRF valdytojas turėtų galėti nustatyti vidinę kredito reitingų agentūrų, tinkamų atsižvelgiant į specifinį PRF investicijų portfelį, atrankos ir PRF vykdytino tų agentūrų reitingų stebėjimo dažnumo nustatymo procedūrą. Kredito reitingų agentūrų atranka turėtų būti nuosekli ilgą laiką;

(32)

atsižvelgiant į tokių tarptautinių organizacijų, kaip IOSCO ir FSB, nuveiktą darbą, siekiant sumažinti pernelyg didelį investuotojų pasikliovimą kredito reitingais, taip pat atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus, įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/14/ES (8), draudimas užsakyti arba finansuoti bet kokio produkto, įskaitant PRF, kredito išorės reitingą nebūtų tikslingas;

(33)

siekiant užtikrinti, kad vertindami pinigų rinkos priemonės, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės ar turtu užtikrinto komercinio vekselio kredito kokybę PRF valdytojai nenaudotų skirtingų vertinimo kriterijų ir tai pačiai priemonei nepriskirtų skirtingų rizikos ypatybių, svarbu, kad valdytojai remtųsi tais pačiais kriterijais. To siekiant, derėtų suderinti minimaliuosius pinigų rinkos priemonės, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės ir turtu užtikrinto komercinio vekselio vertinimo kriterijus. Vidinio kredito kokybės vertinimo kriterijų pavyzdžiai yra priemonės emitento kiekybiniai rodikliai, tokie kaip finansiniai koeficientai, balanso dinamika ir pelningumo gairės, kurių kiekvienas yra vertinamas ir lyginamas su atitinkamais kitų sektoriaus subjektų ir grupių rodikliais, ir priemonės emitento kokybiniai rodikliai, tokie kaip valdymo efektyvumas ir įmonės strategija, kurių kiekvienas yra analizuojamas siekiant nustatyti, ar bendra emitento strategija nedaro neigiamo poveikio jo būsimai kredito kokybei. Teigiama vidinio kredito kokybės vertinimo išvada turėtų rodyti, kad priemonių emitento kreditingumas yra pakankamas ir kad priemonių kredito kokybė yra pakankamai aukšta;

(34)

siekiant, kad būtų plėtojama skaidri ir nuosekli vidinio kredito kokybės vertinimo procedūra, PRF valdytojas turėtų dokumentais įforminti procedūrą ir kredito kokybės vertinimus. Toks reikalavimas turėtų užtikrinti, kad procedūra būtų pagrįsta aiškiomis taisyklėmis, kurias galima stebėti, ir kad taikomos metodikos būtų pateiktos investuotojams ir kompetentingoms institucijoms pagal šį reglamentą, jei jie to prašo;

(35)

siekiant sumažinti PRF portfelio riziką, svarbu nustatyti terminų apribojimus, numatant ilgiausią leidžiamą vidutinį svertinį terminą (WAM) ir vidutinę svertinę trukmę (WAL);

(36)

WAM naudojamas PRF jautrumui kintančioms pinigų rinkos palūkanų normoms matuoti. Apskaičiuodami WAM, PRF valdytojai turėtų atsižvelgti į išvestinių finansinių priemonių, indėlių, atpirkimo sandorių ir atvirkštinio atpirkimo sandorių poveikį ir atskleisti jų poveikį PRF palūkanų normos rizikai. Kai PRF sudaro apsikeitimo sandorį siekdamas įgyti fiksuotosios palūkanų normos priemonės poziciją vietoje kintamosios palūkanų normos pozicijos, nustatant WAM į tai reikėtų atsižvelgti;

(37)

WAL naudojama PRF portfelio kredito rizikai įvertinti: kuo toliau atidedamas pagrindinės sumos išmokėjimas, tuo didesnė kredito rizika. WAL taip pat naudojama siekiant apriboti PRF portfelio likvidumo riziką. Priešingai nei apskaičiuojant WAM, apskaičiuojant kintamųjų palūkanų normų vertybinių popierių ir struktūrizuotųjų finansinių priemonių WAL negalima naudoti palūkanų normos perskaičiavimo datų ir vietoje jų naudojamas tik nurodytas galutinis finansinės priemonės terminas. Terminas, naudojamas skaičiuojant WAL, yra iki galutinės išpirkimo dienos likęs terminas, kadangi galutinis išpirkimo terminas yra vienintelė data, kurią valdymo įmonė gali pagrįstai numatyti kaip finansinės priemonės apmokėjimo datą. Atsižvelgiant į specifinį kai kurių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių bazinio turto pobūdį, amortizacinių priemonių atveju turėtų būti galima grįsti WAL skaičiavimus amortizacinių priemonių termino skaičiavimais, atliekamais remiantis sutartyje numatytu tokių priemonių amortizacijos profiliu arba bazinio turto, užtikrinančio tokių priemonių išpirkimui skirtų grynųjų pinigų srautus, amortizacijos profiliu;

(38)

siekiant sustiprinti PRF gebėjimą išpirkti investicinius vienetus ar akcijas ir išvengti PRF turto pardavimo už gerokai sumažintas kainas, PRF turėtų nuolat turėti minimalią likvidaus turto, kurio terminas yra diena ar savaitė, sumą. Dienos termino turtas turėtų apimti tokį turtą kaip grynieji pinigai, vertybiniai popieriai, kurių terminas ne ilgesnis kaip viena darbo diena, ir atvirkštinio atpirkimo sandoriai. Savaitės termino turtas turėtų apimti tokį turtą kaip grynieji pinigai, vertybiniai popieriai, kurių terminas ne ilgesnis kaip viena savaitė, ir atvirkštinio atpirkimo sandoriai. Valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF atveju į savaitės likvidumo reikalavimus atitinkančią sumą taip pat turėtų būti galima įskaičiuoti tam tikrą valdžios sektoriaus popierių, kurių likutinis terminas ne ilgesnis kaip 190 dienų ir už kuriuos atsiskaitymą galima įvykdyti per vieną darbo dieną, procentinę dalį. Kintamos grynosios turto vertės PRF atveju į savaitės likvidumo reikalavimus atitinkančią sumą taip pat turėtų būti galima įskaičiuoti tam tikrą reikalavimus atitinkančių pinigų rinkos priemonių ar PRF investicinių vienetų ar akcijų procentinę dalį su sąlyga, kad atsiskaitymą už juos galima įvykdyti per penkias darbo dienas. Apskaičiuojant dienos ir savaitės termino turto procentinę dalį, turėtų būti naudojama turto galutinė išpirkimo data. Galima atsižvelgti į PRF valdytojo galimybę nutraukti sutartį per trumpą laiką. Pavyzdžiui, jei atvirkštinio atpirkimo sandoris gali būti nutrauktas per vieną dieną nuo išankstinio pranešimo dienos, jis turėtų būti laikomas dienos termino turtu. Jei valdytojas turi galimybę atsiimti pinigus iš indėlio sąskaitos per vieną dieną nuo išankstinio pranešimo dienos, jie turėtų būti laikomi dienos termino turtu. Jeigu į finansinės priemonės sutartį įtraukta pasirinkimo parduoti teisė ir galima laisvai pasinaudoti ta teise per vieną dieną arba per penkias darbo dienas, ir tokio pardavimo kaina yra artima numatytai priemonės kainai, ta priemonė turėtų būti atitinkamai įskaičiuojama į dienos arba savaitės termino turtą;

(39)

atsižvelgiant į tai, kad PRF gali investuoti į turtą, kurio terminai yra skirtingi, svarbu, kad investuotojai galėtų atskirti skirtingų kategorijų PRF. Todėl PRF turėtų būti klasifikuojami kaip trumpalaikių investicijų PRF arba standartiniai PRF. Trumpalaikių investicijų PRF turi tikslą teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, ir sykiu užtikrinti aukščiausią įmanomą investuotojų apsaugos lygį. Naudojant trumpą WAM ir WAL trumpalaikių investicijų PRF trukmės rizika ir kredito rizika išlieka nedidelės;

(40)

standartiniai PRF turi tikslą teikti šiek tiek didesnę grąžą, nei pinigų rinkos grąža, todėl jie investuoja į ilgesnio termino turtą. Kad gautų tokį geresnį rezultatą, standartiniams PRF turėtų būti leidžiama taikyti didesnes portfelio rizikos ribas, pavyzdžiui, ilgesnius WAM ir WAL;

(41)

pagal Direktyvos 2009/65/EB 84 straipsnį KIPVPS tipo PRF valdytojai turi galimybę laikinai sustabdyti išpirkimą išskirtiniais atvejais, kai tai reikalinga dėl susidariusių aplinkybių. Pagal Direktyvos 2011/61/ES 16 straipsnį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 (9) 47 straipsnį AIF tipo PRF valdytojai gali naudoti specialiuosius susitarimus, kad išspręstų problemas, susijusias su fondo turto nelikvidumu;

(42)

siekiant užtikrinti tinkamą likvidumo valdymą, PRF turėtų nustatyti patikimą savo investuotojų pažinimo politiką ir procedūras. PRF valdytojo taikoma politika turėtų padėti suprasti pagrindinius PRF investuotojus, kad būtų galima numatyti, kada bus paraiškų išpirkti daug investicinių vienetų ar akcijų. Kad PRF išvengtų staigaus masinio išpirkimo atvejų, ypatingą dėmesį reikėtų skirti stambiems investuotojams, kuriems tenka didelė PRF turto dalis, pavyzdžiui, kai vienam investuotojui tenkanti dalis yra didesnė už tam tikrą dienos termino turto procentinę dalį. PRF valdytojas, kai įmanoma, turėtų nustatyti jo investuotojų tapatybę, net jei investuojama per kito asmens vardu atidarytas sąskaitas, portalus ar kitą netiesioginį pirkėją;

(43)

laikydamiesi rizikos ribojimo valdymo praktikos, PRF turėtų bent du kartus per metus atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Kai testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai rodo, kad yra trūkumų, PRF valdytojas turėtų imtis veiksmų PRF patikimumui sustiprinti;

(44)

siekiant parodyti faktinę turto vertę, pirmenybė turėtų būti teikiama vertinimo rinkos kainomis vertinimo metodui. PRF valdytojui neturėtų būti leidžiama taikyti vertinimo pagal modelį, kai atliekant vertinimą rinkos kainomis gaunama patikima turto vertė, nes atliekant vertinimą pagal modelį gautas vertinimas paprastai yra ne toks tikslus. Paprastai numatoma, kad tokio turto kaip iždo ir savivaldybių vekseliai, vidutinės trukmės ar trumpalaikiai vekseliai vertę galima patikimai įvertinti rinkos kainomis. Kai vertinami komerciniai vekseliai ar indėlių sertifikatai, PRF valdytojas turėtų patikrinti, ar antrinėje rinkoje galima gauti tikslias kainas. Emitento siūloma atpirkimo kaina taip pat laikoma priimtinu komercinio vekselio vertės įverčiu. Tam tikrą turtą, pavyzdžiui, kai kurias nebiržines išvestines finansines priemones, kurių prekybos apimtis menka, dėl jo pobūdžio gali būti sunku įvertinti remiantis rinkos kainomis. Tais atvejais ir kai vertinimo rinkos kainomis metodas neužtikrina patikimo turto vertės nustatymo, PRF valdytojas turėtų nustatyti tikrąją vertę pasinaudodamas vertinimo pagal modelį metodu: pavyzdžiui, PRF valdytojas turėtų pasinaudoti rinkos duomenimis, tokiais kaip palyginamų emisijų ir palyginamų emitentų pajamingumas, arba diskontuoti grynųjų pinigų, kuriuos užtikrina tas turtas, srauto sumas. Vertinimo pagal modelį metodas grindžiamas finansiniais modeliais, siekiant nustatyti tikrąją turto vertę. Tokius modelius gali nustatyti, pavyzdžiui, pats PRF arba PRF gali naudotis esamais modeliais, kuriuos yra nustatę išoriniai asmenys, pavyzdžiui, duomenų pardavėjai;

(45)

valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF siekia išlaikyti investuoto kapitalo vertę ir sykiu užtikrinti aukšto lygio likvidumą. Daugumos valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF nustatyta investicinio vieneto ar akcijos grynoji turto vertė (GTV) yra, pavyzdžiui, 1 EUR, 1 USD arba 1 GBP už investicinį vienetą ar akciją, kai jie paskirsto pajamas investuotojams. Kiti valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF kaupia pajamas fondo GTV padidinti, sykiu išlaikydami pastovią tikrąją turto vertę;

(46)

siekiant atsižvelgti į valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF specifiką, tam tikro turto atveju derėtų jiems taip pat leisti naudoti tarptautiniu mastu pripažintą amortizuotos savikainos metodą, nustatytą pagal Sąjungos priimtus tarptautinius apskaitos standartus. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat stebimas skirtumas tarp investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos GTV, valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF taip pat turėtų apskaičiuoti savo turto vertę taikydami vertinimo rinkos kainomis arba vertinimo pagal modelį metodus;

(47)

kadangi PRF turėtų skelbti GTV, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į visus jo turto vertės pokyčius, skelbiama GTV turėtų būti suapvalinta daugiausia iki artimiausio bazinio punkto arba jo ekvivalento. Todėl, kai GTV skelbiama konkrečia valiuta (pavyzdžiui, 1 EUR), laipsniškas vertės pokytis turėtų būti parodomas kiekvieno 0,0001 EUR pokyčio atveju. Tuo atveju, kai GTV yra 100 EUR, laipsniškas vertės pokytis turėtų būti parodomas kiekvieno 0,01 EUR pokyčio atveju. Be to, jeigu PRF yra valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF arba mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF, PRF turėtų galėti skelbti pastovią GTV ir skirtumą tarp pastovios GTV ir GTV. Tuo atveju pastovi GTV apskaičiuojama suapvalinant GTV iki artimiausio cento, kai GTV yra 1 EUR (kiekvienas 0,01 EUR pokytis);

(48)

kad galėtų nepalankiausiomis rinkos sąlygomis sumažinti galimus investuotojų reikalavimus išpirkti jų investicinius vienetus ar akcijas, valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF turėtų taikyti likvidumo mokesčių ir išpirkimo apribojimų nuostatas, siekdami užtikrinti investuotojų apsaugą ir išvengti pirmųjų padavusių paraiškas pranašumo įgijimo. Likvidumo mokesčiai turėtų tinkamai atitikti PRF likvidumo užtikrinimo sąnaudas ir neturėtų prilygti baudai, kuri kompensuotų kitų investuotojų dėl išpirkimo patiriamus nuostolius;

(49)

PRF teikiama išorės parama, kuria siekiama išlaikyti likvidumą arba stabilumą arba kuri de facto turi tokį poveikį, padidina riziką, kad neigiamas poveikis plis iš PRF sektoriaus į visą finansų sektorių. Tokią paramą teikiantys tretieji asmenys, įskaitant kredito įstaigas, kitas finansų įstaigas ar teisinius subjektus, priklausančius tai pačiai grupei kaip ir PRF, gali būti suinteresuoti ją teikti, nes turi ekonominių interesų, susijusių su PRF valdančia valdymo įmone, arba nori išvengti žalos savo reputacijai tuo atveju, jei jų vardas būtų siejamas su PRF žlugimu. Tie tretieji asmenys ne visada aiškiai įsipareigoja suteikti ar garantuoti paramą, todėl neaišku, ar tokia parama tikrai bus suteikta, kai PRF jos prireiks. Tomis aplinkybėmis dėl rėmėjų paramos teikimo vien savo nuožiūra padidėja netikrumas rinkos dalyviams dėl to, kas padengs PRF nuostolius, kai fondas jų turės. Dėl to netikrumo tikėtina, kad PRF dar labiau nukentės nuo masinio investicijų atsiėmimo finansinio nestabilumo laikotarpiu, kai pasireiškia didžiausia platesnio pobūdžio finansinė rizika ir kyla susirūpinimas dėl rėmėjų patikimumo ir jų gebėjimo teikti paramą susijusiems PRF. Dėl tų priežasčių išorės parama PRF turėtų būti uždrausta;

(50)

prieš investuodami į PRF, investuotojai turėtų būti aiškiai informuojami, ar PRF yra trumpalaikių investicijų, ar standartinis fondas, taip pat ar PRF yra valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF, mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF ar kintamos grynosios turto vertės PRF. Kad investuotojas neturėtų klaidingų lūkesčių, visuose platinimo dokumentuose taip pat turėtų būti aiškiai nurodyta, kad PRF nėra garantuotų investicijų priemonė. PRF taip pat turėtų kartą per savaitę investuotojams teikti tam tikrą kitą informaciją, įskaitant išskaidytus duomenis apie portfelio turto terminus, kredito profilį ir dešimt stambiausių PRF akcijų paketų;

(51)

siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti, stebėti ir reaguoti į riziką PRF rinkoje, PRF papildomai prie ataskaitų, kurių jau reikalaujama pagal Direktyvą 2009/65/EB arba Direktyvą 2011/61/ES, savo kompetentingoms institucijoms turėtų sąrašu pateikti išsamią informaciją apie PRF, įskaitant informaciją apie PRF tipą ir savybes, portfelio rodiklius ir portfelio turtą. Kompetentingos institucijos tuos duomenis turėtų rinkti nuosekliai visoje Sąjungoje, kad būtų galima gauti esminių žinių apie pagrindinius pokyčius PRF rinkoje. Kad būtų lengviau kolektyviai analizuoti galimą Sąjungos PRF rinkos poveikį, tokie duomenys turėtų būti perduodami Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) (ESMA), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (10), kuri turėtų sukurti centrinę PRF duomenų bazę;

(52)

PRF kompetentinga institucija turėtų nuolat tikrinti, ar PRF pajėgus nuolat laikytis šio reglamento. Todėl kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti visi priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, įskaitant galimybę skirti tam tikras sankcijas ir taikyti priemones, būtini tam, kad jos galėtų vykdyti savo funkcijas pagal šį reglamentą. Tie įgaliojimai turėtų nedaryti poveikio įgaliojimams, suteiktiems pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES. KIPVPS arba AIF kompetentingos institucijos taip pat turėtų tikrinti, ar visi kolektyvinio investavimo subjektai, kuriems būdingos PRF savybės ir kurie šio reglamento įsigaliojimo metu yra veikiantys, laikosi reikalavimų;

(53)

siekiant išsamiau nustatyti techninius šio reglamento aspektus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių atveju taikytinų paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo kriterijų kryžminės nuorodos taikymo, turtui taikytinų kiekybinių ir kokybinių likvidumo ir kredito kokybės reikalavimų nustatymo ir kredito kokybės vertinimo kriterijų nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (11) nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, visi dokumentai Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiami tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertams, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios rengia deleguotuosius aktus, posėdžiuose;

(54)

Komisijai pagal SESV 291 straipsnį ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais priimti techninius įgyvendinimo standartus. ESMA turėtų būti pavesta parengti ir Komisijai pateikti techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl ataskaitos, kurioje kompetentingoms institucijoms pateikiama informacija apie PRF, šablono;

(55)

ESMA turėtų turėti galimybę pagal šį reglamentą naudotis visais įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES. Jai taip pat pavedama parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus;

(56)

ne vėliau kaip 2022 m. liepos 21 d. Komisija turėtų atlikti šio reglamento peržiūrą. Per tą peržiūrą derėtų atsižvelgti į taikant šį reglamentą įgytą patirtį ir išanalizuoti poveikį įvairiems su PRF susijusiems ekonominiams aspektams. Taip pat reikėtų atsižvelgti į poveikį investuotojams, PRF ir PRF valdytojams Sąjungoje. Be to, reikėtų įvertinti, kokį vaidmenį atlieka PRF valstybių narių išleistų ar garantuotų skolos vertybinių popierių pirkimo aspektu, sykiu atsižvelgiant į specifines tokių skolos vertybinių popierių ypatybes, nes jiems tenka itin svarbus vaidmuo valstybių narių finansavimo srityje. Per peržiūrą taip pat reikėtų atsižvelgti į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (12) 509 straipsnio 3 dalyje nurodytą ataskaitą, šio reglamento poveikį trumpalaikio finansavimo rinkoms ir tarptautinio masto reguliavimo pokyčius. Ne vėliau kaip 2022 m. liepos 21 d. Komisija turėtų pateikti ataskaitą dėl galimybių nustatyti 80 % ES valdžios sektoriaus skolos kvotą, nes ES trumpalaikių valdžios sektoriaus skolos priemonių emisijas reglamentuoja Sąjungos teisės aktai, taigi, rizikos ribojimo principais pagrįstos priežiūros požiūriu būtų pateisinama joms teikti pirmenybę prieš ne ES valdžios sektoriaus skolos priemones. Kadangi šiuo metu ES trumpalaikių valdžios sektoriaus skolos priemonių labai mažai ir yra daug netikrumo dėl naujai įsteigtų mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF vystymosi, Komisija turėtų peržiūrėti 80 % ES valdžios sektoriaus skolos kvotos nustatymo perspektyvas ne vėliau kaip 2022 m. liepos 21 d., įvertinti, ar mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF modelis tapo tinkama alternatyva ne ES valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF;

(57)

šiame reglamente numatytos naujos suderintos PRF taisyklės turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (13) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (14).

(58)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti, kad PRF visoje Sąjungoje būtų taikomi vienodi rizikos ribojimo, valdymo ir skaidrumo reikalavimai, sykiu visapusiškai atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti pusiausvyrą tarp PRF saugumo ir patikimumo, veiksmingo pinigų rinkos veikimo ir įvairių suinteresuotųjų subjektų sąnaudų, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(59)

šiame reglamente numatytose naujose vienodose PRF taisyklėse paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač vartotojų apsaugos, laisvės užsiimti verslu ir asmens duomenų apsaugos. Naujos vienodos PRF taisyklės turėtų būti taikomos vadovaujantis tomis teisėmis ir principais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės pinigų rinkos fondams (toliau – PRF), kurie yra įsteigti, valdomi arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje, dėl reikalavimus atitinkančių finansinių priemonių, į kurias gali investuoti PRF, dėl PRF portfelio, PRF turto vertinimo ir dėl ataskaitų teikimo reikalavimų, taikomų PRF.

Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektams:

a)

kuriems reikia leidimo vykdyti KIPVPS veiklą arba kurie turi KIPVPS leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, arba kurie yra AIF pagal Direktyvą 2011/61/ES;

b)

kurie investuoja į trumpalaikį turtą ir

c)

kurie turi atskirų ar bendrų tikslų teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, arba išlaikyti investicijos vertę.

2.   Valstybės narės šio reglamento taikymo srityje nenustato jokių papildomų reikalavimų.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   trumpalaikis turtas– finansinis turtas, kurio likutinis terminas yra ne ilgesnis kaip dveji metai;

2.   pinigų rinkos priemonės– pinigų rinkos priemonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies o punkte, ir priemonės, nurodytos Komisijos direktyvos 2007/16/EB (15) 3 straipsnyje;

3.   perleidžiamieji vertybiniai popieriai– perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 punkto n papunktyje, ir priemonės, nurodytos Direktyvos 2007/16/EB 2 straipsnio 1 dalyje;

4.   atpirkimo sandoris– sandoris, kuriuo viena šalis kitai sandorio šaliai perduoda vertybinius popierius arba bet kokias teises į jų nuosavybę ir įsipareigoja juos atpirkti už nustatytą kainą tam tikrą datą ateityje, kuri jau nurodyta arba bus nurodyta;

5.   atvirkštinio atpirkimo sandoris– sandoris, kuriuo viena šalis iš kitos sandorio šalies gauna vertybinius popierius arba bet kokias su nuosavybe ar vertybiniais popieriais susijusias teises ir įsipareigoja juos vėl parduoti už nustatytą kainą tam tikrą datą ateityje, kuri jau nurodyta arba bus nurodyta;

6.   vertybinių popierių skolinimas ir vertybinių popierių skolinimasis– sandoriai, kuriais įstaiga arba jos sandorio šalis perduoda vertybinius popierius, o skolininkas įsipareigoja grąžinti lygiaverčius vertybinius popierius tam tikrą datą ateityje arba tada, kai to pareikalauja perdavėjas; vertybinius popierius perduodančiai įstaigai tai yra žinoma, kaip vertybinių popierių skolinimas, o įstaigai, kuriai vertybiniai popieriai yra perduodami, – kaip vertybinių popierių skolinimasis;

7.   pakeitimas vertybiniais popieriais– pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte;

8.   vertinimas rinkos kainomis– pozicijų vertinimas remiantis turimomis iš nepriklausomų šaltinių gautomis pozicijos uždarymo kainomis, įskaitant biržos kainas, elektronines kainas arba kelių nepriklausomų geros reputacijos maklerių kotiruotas kainas;

9.   vertinimas pagal modelį– bet koks vertinimas, per kurį vertė nustatoma palyginamosios analizės ar ekstrapoliacijos metodu arba apskaičiuojama kitu būdu remiantis vieno ar kelių rinkos šaltinių duomenimis;

10.   amortizuotos savikainos metodas– vertinimo metodas, kurį taikant turto įsigijimo savikaina koreguojama pagal premijos arba diskonto amortizaciją iki išpirkimo termino;

11.   valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF– tai PRF:

a)

kuris siekia išlaikyti nepakitusią investicinio vieneto ar akcijos grynąją turto vertę (GTV);

b)

kai fondo pajamos sukaupiamos kiekvieną dieną ir gali būti išmokamos investuotojui arba būti panaudotos tam, kad būtų įsigyta daugiau fondo investicinių vienetų ar akcijų;

c)

kai turtas paprastai vertinamas amortizuotos savikainos metodu ir kai GTV suapvalinama iki artimiausio procentinio punkto arba jo ekvivalento tam tikra valiuta, ir

d)

kuris investuoja bent 99,5 % savo turto į 17 straipsnio 7 dalyje nurodytas priemones, 17 straipsnio 7 dalyje nurodytomis valdžios sektoriaus skolos priemonėmis užtikrintus atvirkštinio atpirkimo sandorius ir į grynuosius pinigus;

12.   mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF– PRF, atitinkantis 29, 30 ir 32 straipsniuose bei 33 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytus specialiuosius reikalavimus;

13.   kintamos grynosios turto vertės PRF– PRF, atitinkantis 29 ir 30 straipsniuose bei 33 straipsnio 1 dalyje nustatytus specialiuosius reikalavimus;

14.   trumpalaikių investicijų PRF– PRF, kuris investuoja į 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimus atitinkančias pinigų rinkos priemones ir kuriam taikomos 24 straipsnyje nustatytos portfelio taisyklės;

15.   standartinis PRF– PRF, kuris investuoja į 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas reikalavimus atitinkančias pinigų rinkos priemones ir kuriam taikomos 25 straipsnyje nustatytos portfelio taisyklės;

16.   kredito įstaiga– kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

17.   PRF kompetentinga institucija– tai:

a)

KIPVPS atveju – KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, paskirta pagal Direktyvos 2009/65/EB 97 straipsnį;

b)

ES AIF atveju – AIF buveinės valstybės narės, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies p punkte, kompetentinga institucija;

c)

ne ES AIF atveju – viena iš šių institucijų:

i)

jeigu ne ES AIF investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami neturint fondo paso, tai valstybės narės kompetentinga institucija;

ii)

jeigu ne ES AIF investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami turint fondo pasą arba Sąjungoje neplatinami, tai ES AIFV, valdančio ne ES AIF, kompetentinga institucija;

iii)

jeigu ne ES AIF nėra valdomas ES AIFV ir jo investiciniai vienetai ar akcijos Sąjungoje platinami turint fondo pasą, tai referencinės valstybės narės kompetentinga institucija;

18.   galutinis išpirkimo terminas– data, kai pagrindinė vertybinio popieriaus suma turi būti visiškai išmokėta be jokių išlygų;

19.   vidutinis svertinis terminas (angl. weighted average maturity, WAM)– vidutinis laikas, likęs iki visų PRF turtą sudarančių bazinių finansinių priemonių galutinio išpirkimo termino, arba, jei trumpesnis, vidutinis laikas, likęs iki kito palūkanų normos perskaičiavimo į pinigų rinkos palūkanų normą dienos, atsižvelgiant į priemonių santykinę dalį turte;

20.   vidutinė svertinė trukmė (angl. weighted average life, WAL)– vidutinis laikas, likęs iki visų PRF turtą sudarančių bazinių finansinių priemonių galutinio išpirkimo termino, atsižvelgiant į priemonių santykinę dalį turte;

21.   likutinis terminas– laikas, likęs iki galutinio išpirkimo termino;

22.   skolintų vertybinių popierių pardavimas– bet koks PRF atliekamas pardavimo susitarimo sudarymo metu PRF nepriklausančios priemonės pardavimas, įskaitant pardavimą, kai pardavimo susitarimo sudarymo metu PRF yra pasiskolinęs arba susitaręs pasiskolinti priemonę, kad galėtų ją pateikti atsiskaitydamas, išskyrus:

a)

bet kurios sandorio šalies vykdomą pardavimą pagal atpirkimo sandorį, kai viena šalis yra sutikusi kitai šaliai parduoti vertybinį popierių nustatyta kaina, tai kitai šaliai prisiėmus įsipareigojimą tą vertybinį popierių vėliau parduoti sandorio šaliai kita nustatyta kaina, arba

b)

ateities sandorio ar kito išvestinių finansinių priemonių sandorio sudarymą, kai susitariama tam tikrą datą ateityje parduoti vertybinius popierius nustatyta kaina;

23.   PRF valdytojas– tai: KIPVPS tipo PRF atveju – KIPVPS valdymo įmonė (jei KIPVPS savarankiškas – KIPVPS investicinė įmonė), o AIF tipo PRF atveju – AIFV arba vidinio valdymo AIF.

3 straipsnis

PRF tipai

1.   PRF steigiami kaip vieno iš šių tipų PRF:

a)

kintamos grynosios turto vertės PRF;

b)

valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF;

c)

mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF.

2.   PRF veiklos leidime aiškiai nurodomas PRF tipas – vienas iš 1 dalyje nurodytų tipų.

4 straipsnis

PRF veiklos leidimų išdavimas

1.   Kolektyvinio investavimo subjektas gali būti įsteigtas kaip PRF, valdomas kaip PRF arba jo investiciniai vienetai ar akcijos gali būti platinami Sąjungoje kaip PRF investiciniai vienetai ar akcijos tik tuo atveju, jei jam išduotas veiklos leidimas pagal šį reglamentą.

Toks veiklos leidimas galioja visose valstybėse narėse.

2.   Kolektyvinio investavimo subjektui, kuriam reikia leidimo vykdyti KIPVPS veiklą pagal Direktyvą 2009/65/EB ir PRF veiklą pagal šį reglamentą, pirmą kartą PRF veiklos leidimas išduodamas vykdant Direktyvoje 2009/65/EB nustatytą KIPVPS leidimų išdavimo procedūrą.

Jeigu kolektyvinio investavimo subjektui jau išduotas KIPVPS leidimas pagal Direktyvą 2009/65/EB, jis gali prašyti PRF veiklos leidimo laikydamasis šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytos tvarkos.

3.   Kolektyvinio investavimo subjektui, kuris yra AIF ir kuriam reikia leidimo vykdyti PRF veiklą pagal šį reglamentą, PRF veiklos leidimas išduodamas pagal 5 straipsnyje nustatytą leidimų išdavimo tvarką.

4.   Kolektyvinio investavimo subjektui PRF veiklos leidimas išduodamas tik tuomet, jei PRF kompetentinga institucija įsitikina, kad PRF bus pajėgus laikytis visų šio reglamento reikalavimų.

5.   Siekdamas gauti PRF veiklos leidimą, kolektyvinio investavimo subjektas savo kompetentingai institucijai pateikia visus šiuos dokumentus:

a)

PRF taisykles arba steigimo dokumentus, įskaitant informaciją, kurio tipo iš 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų tipų PRF jis yra;

b)

PRF valdytojo identifikavimo duomenis;

c)

depozitoriumo identifikavimo duomenis;

d)

PRF aprašą arba kitą investuotojams teikiamą informaciją apie PRF;

e)

tvarkos ir procedūrų, būtinų siekiant laikytis II–VII skyriuose nurodytų reikalavimų, aprašą arba kitą informaciją apie jas;

f)

bet kokią kitą informaciją ar dokumentus, kurių prašo PRF kompetentinga institucija, kad patikrintų, ar vykdomi šio reglamento reikalavimai.

6.   Kompetentingos institucijos kartą per ketvirtį informuoja ESMA apie veiklos leidimus, išduotus ar panaikintus pagal šį reglamentą.

7.   ESMA tvarko viešą centrinį registrą, kuriame nurodomas kiekvienas pagal šį reglamentą veiklos leidimą gavęs PRF, jo tipas pagal 3 straipsnio 1 dalį, informacija apie tai, ar fondas yra trumpalaikių investicijų ar standartinis PRF, PRF valdytojas ir PRF kompetentinga institucija. Registras yra prieinamas elektronine forma.

5 straipsnis

AIF tipo PRF veiklos leidimų išdavimo tvarka

1.   Alternatyvaus investavimo fondui PRF veiklos leidimas išduodamas tik tuomet, jei PRF kompetentinga institucija patvirtino AIFV, kuriam jau išduotas leidimas pagal Direktyvą 2011/61/ES, prašymą leisti valdyti AIF tipo PRF, taip pat patvirtino fondo taisykles ir pasirinktą depozitoriumą.

2.   Teikdamas prašymą leisti valdyti AIF tipo PRF, leidimą turintis AIF valdytojas PRF kompetentingai institucijai pateikia:

a)

rašytinį susitarimą su depozitoriumu;

b)

informaciją apie delegavimo susitarimus, susijusius su AIF portfelio ir rizikos valdymu ir administravimu;

c)

informaciją apie AIF tipo PRF, kuriuos AIFV valdo ar ketina valdyti, investavimo strategijas, rizikos profilį ir kitas savybes.

PRF kompetentinga institucija gali prašyti AIFV kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimų ir informacijos, susijusių su pirmoje pastraipoje nurodytais dokumentais, arba patvirtinimą, kad PRF patenka į AIFV valdymo leidimo taikymo sritį. AIFV kompetentinga institucija atsako per dešimt darbo dienų nuo tokio prašymo.

3.   AIF valdytojas PRF kompetentingai institucijai nedelsdamas praneša apie visus vėlesnius 2 dalyje nurodytų dokumentų pakeitimus.

4.   PRF kompetentinga institucija atmeta AIFV prašymą tik tuo atveju, jei taikomas vienas iš toliau nurodytų punktų:

a)

AIFV nesilaiko šio reglamento;

b)

AIFV nesilaiko Direktyvos 2011/61/ES;

c)

AIFV neturi savo kompetentingos institucijos leidimo valdyti PRF;

d)

AIFV nepateikė 2 dalyje nurodytų dokumentų.

Prieš atmesdama prašymą, PRF kompetentinga institucija konsultuojasi su AIFV kompetentinga institucija.

5.   AIF išduodant PRF veiklos leidimą nereikalaujama, kad AIF valdytų AIF buveinės valstybėje narėje leidimą gavęs AIFV arba kad AIFV vykdytų arba deleguotų kokią nors veiklą AIF buveinės valstybėje narėje.

6.   AIFV per du mėnesius nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos pranešama, ar AIF išduotas PRF veiklos leidimas, ar ne.

7.   PRF kompetentinga institucija neišduoda AIF tipo PRF veiklos leidimo, jeigu AIF teisiškai negali platinti savo investicinių vienetų ar akcijų AIF buveinės valstybėje narėje.

6 straipsnis

PRF nuorodos naudojimas

1.   KIPVPS arba AIF gali naudoti nuorodą „pinigų rinkos fondas“ arba „PRF“ (angl. MMF), norėdamas pavadinti save ar savo investicinius vienetus ar akcijas, tik jei tas KIPVPS arba AIF turi veiklos leidimą pagal šį reglamentą.

KIPVPS arba AIF negali naudoti klaidinančių ar netikslių nuorodų, kurios galėtų leisti suprasti, kad jis yra PRF, nebent jis turi pagal šį reglamentą išduotą veiklos leidimą.

KIPVPS arba AIF negali turėti savybių, kurios būtų iš esmės panašios į 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas savybes, nebent jis turi pagal šį reglamentą išduotą PRF veiklos leidimą.

2.   Nuorodos „pinigų rinkos fondas“, „PRF“ arba kitos nuorodos, kuri leidžia suprasti, kad KIPVPS ar AIF yra PRF, naudojimo sąlygos taikomos visiems išorės dokumentams, prospektams, ataskaitoms, pareiškimams, skelbimams, pranešimams, laiškams ir bet kokiai kitai medžiagai, kuri yra skirta arba kurią ketinama platinti galimiems investuotojams, investicinių vienetų turėtojams, akcininkams ar kompetentingoms institucijoms rašytine, žodine, elektronine ar bet kokia kita forma.

7 straipsnis

Taikomos taisyklės

1.   PRF ir PRF valdytojas visuomet laikosi šio reglamento.

2.   PRF, kuris yra KIPVPS, ir PRF valdytojas visuomet laikosi Direktyvos 2009/65/EB reikalavimų, jei šiame reglamente nenurodyta kitaip.

3.   PRF, kuris yra AIF, ir PRF valdytojas visuomet laikosi Direktyvos 2011/61/ES reikalavimų, jei šiame reglamente nenurodyta kitaip.

4.   PRF valdytojas atsako už šio reglamento laikymosi užtikrinimą ir bet kokius nuostolius ar žalą, patiriamus dėl to, kad nesilaikoma šio reglamento.

5.   Šiuo reglamentu PRF nedraudžiama taikyti investavimo apribojimų, kurie yra griežtesni už reikalaujamus šiame reglamente.

II SKYRIUS

Su PRF investavimo politika susiję įpareigojimai

I skirsnis

Bendrosios taisyklės ir reikalavimus atitinkantis turtas

8 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Jei PRF sudaro daugiau nei vienas investicinis padalinys, taikant II–VII skyrius kiekvienas padalinys laikomas atskiru PRF.

2.   PRF, turintiems KIPVPS veiklos leidimą, netaikomi su KIPVPS investavimo politika susiję įpareigojimai, nustatyti Direktyvos 2009/65/EB 49–50a straipsniuose, 51 straipsnio 2 dalyje ir 52–57 straipsniuose, jei šiame reglamente aiškiai nenurodyta kitaip.

9 straipsnis

Reikalavimus atitinkantis turtas

1.   PRF investuoja tik į vienos ar kelių toliau nurodytų kategorijų finansinį turtą ir tik šiame reglamente nurodytomis sąlygomis:

a)

pinigų rinkos priemones, įskaitant finansines priemones, kurias atskirai ar drauge išleido arba garantavo Sąjunga, valstybių narių nacionalinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos arba centriniai bankai, Europos Centrinis Bankas, Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, Europos stabilumo mechanizmas, Europos finansinio stabilumo fondas, trečiosios valstybės centrinės valdžios institucija ar centrinis bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Europos Tarybos vystymo bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinių atsiskaitymų bankas ar bet kuri kita atitinkama tarptautinė finansų įstaiga ar organizacija, kuriai priklauso viena ar daugiau valstybių narių;

b)

reikalavimus atitinkančias pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ir turtu užtikrintus komercinius vekselius;

c)

indėlius kredito įstaigose;

d)

išvestines finansines priemones;

e)

atpirkimo sandorius, kurie tenkina 14 straipsnyje išdėstytas sąlygas;

f)

atvirkštinio atpirkimo sandorius, kurie tenkina 15 straipsnyje išdėstytas sąlygas;

g)

kitų PRF investicinius vienetus ar akcijas.

2.   PRF neužsiima jokia toliau nurodyta veikla:

a)

investavimu į kitą turtą, nei nurodyta 1 dalyje;

b)

skolintų vertybinių popierių pardavimu, kai parduodamos bet kurios iš šių priemonių: pinigų rinkos priemonės, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės, turtu užtikrinti komerciniai vekseliai ir kitų PRF investiciniai vienetai ar akcijos;

c)

tiesioginės ar netiesioginės pozicijos akcijų arba biržos prekių atžvilgiu įgijimu, įskaitant per išvestines finansines priemones, jų sertifikatus, jomis pagrįstus indeksus ar kitais būdais ar priemonėmis, dėl kurių susidarytų tokia pozicija;

d)

vertybinių popierių skolinimo sandorių ar vertybinių popierių skolinimosi sandorių arba bet kokių kitų sandorių, kuriais būtų susaistomas PRF turtas, sudarymu;

e)

grynųjų pinigų skolinimusi ir skolinimu.

3.   PRF gali turėti papildomo likvidaus turto pagal Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 2 dalį.

10 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios pinigų rinkos priemonės

1.   PRF gali investuoti į pinigų rinkos priemonę, jei ji atitinka visus šiuos reikalavimus:

a)

ji priklauso vienai iš pinigų rinkos priemonių kategorijų, nurodytų Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b, c arba h punkte;

b)

jai būdinga viena iš šių dviejų savybių:

i)

jos galutinis išpirkimo terminas išleidimo metu yra ne ilgesnis kaip 397 dienos;

ii)

jos likutinis terminas yra ne ilgesnis kaip 397 dienos;

c)

pinigų rinkos priemonės emitentas ir pinigų rinkos priemonės kokybė teigiamai įvertinti pagal 19–22 straipsnius;

d)

jeigu PRF investuoja į pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ar turtu užtikrintus komercinius vekselius, PRF taikomi 11 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

2.   Nepaisant 1 dalies b punkto, standartiniams PRF taip pat leidžiama investuoti į pinigų rinkos priemones, kurių likutinis terminas iki galutinio išpirkimo datos yra ne ilgesnis kaip dveji metai, jeigu laikotarpis, likęs iki kito palūkanų normos perskaičiavimo dienos, yra 397 dienos arba trumpesnis. Tuo tikslu kintančių palūkanų normų pinigų rinkos priemonės ir fiksuotų palūkanų normų pinigų rinkos priemonės, apdraustos apsikeitimo sandoriu, perskaičiuojamos pagal pinigų rinkos palūkanų normą arba indeksą.

3.   1 dalies c punktas netaikomas pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido arba garantavo Sąjunga, valstybės narės centrinės valdžios institucija arba centrinis bankas, Europos Centrinis Bankas, Europos investicijų bankas, Europos stabilumo mechanizmas arba Europos finansinio stabilumo fondas.

11 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės ir turtu užtikrinti komerciniai vekseliai

1.   Tiek pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė, tiek turtu užtikrintas komercinis vekselis laikomi atitinkančiais PRF investicijų reikalavimus, jeigu ta pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė ar turtu užtikrintas komercinis vekselis yra pakankamai likvidūs, teigiamai įvertinti pagal 19–22 straipsnius ir yra kuri nors iš šių priemonių:

a)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 (16) 13 straipsnyje nurodyta pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė;

b)

pagal turtu užtikrintų komercinių vekselių programą išleistas turtu užtikrintas komercinis vekselis:

i)

kurį visiškai užtikrina reguliuojama kredito įstaiga, prisiimanti visą likvidumo, kredito ir reikšmingo gautinų sumų sumažėjimo riziką, taip pat einamąsias sandorių sąnaudas ir einamąsias visos programos sąnaudas, susijusias su turtu užtikrintu komerciniu vekseliu, jeigu to reikia siekiant garantuoti, kad investuotojui už turtu užtikrintą komercinį vekselį bus išmokėta visa suma;

ii)

kuris nėra pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė, ir nė viena pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės bazinė pozicija kiekvieno turtu užtikrinto komercinio vekselio sandorio lygmeniu nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija;

iii)

kuris nėra susijęs su sintetiniu pakeitimu vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 242 straipsnio 11 punkte;

c)

yra paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė arba turtu užtikrintas komercinis vekselis.

2.   Trumpalaikių investicijų PRF gali investuoti į 1 dalyje nurodytas pakeitimo vertybiniais popieriais priemones arba turtu užtikrintus komercinius vekselius, jeigu tenkinama, kai taikytina, kuri nors iš šių sąlygų:

a)

1 dalies a punkte nurodytų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių galutinis išpirkimo terminas jos emisijos metu yra dveji metai ar trumpesnis, o laikotarpis, likęs iki kito palūkanų normos perskaičiavimo dienos, yra 397 dienos arba trumpesnis;

b)

1 dalies b ir c punktuose nurodytų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ar turtu užtikrintų komercinių vekselių galutinis išpirkimo terminas jų emisijos metu arba likutinis terminas yra 397 dienos arba trumpesnis;

c)

1 dalies a ir c punktuose nurodytos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės yra amortizacinės priemonės ir jų WAL yra dveji metai arba trumpesnė.

3.   Standartinis PRF gali investuoti į 1 dalyje nurodytas pakeitimo vertybiniais popieriais priemones arba turtu užtikrintus komercinius vekselius, jeigu tenkinama, kai taikytina, kuri nors iš šių sąlygų:

a)

1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių galutinis išpirkimo terminas arba likutinis terminas yra dveji metai arba trumpesnis, o laikotarpis, likęs iki kito palūkanų normos perskaičiavimo dienos, yra 397 dienos arba trumpesnis;

b)

1 dalies a ir c punktuose nurodytos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės yra amortizacinės priemonės ir jų WAL yra dveji metai arba trumpesnė.

4.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo siūlomo Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių reglamento įsigaliojimo dienos Komisija pagal 45 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies pakeičia šį straipsnį, įtraukdama į jį kryžminę nuorodą į paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių identifikavimo kriterijus, nustatytus atitinkamose to reglamento nuostatose. Šis dalinis pakeitimas įsigalioja ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo to deleguotojo akto įsigaliojimo dienos arba nuo atitinkamų siūlomo Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių reglamento nuostatų taikymo pradžios dienos; iš šių datų taikoma vėlesnė.

Taikant pirmą pastraipą, paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių identifikavimo kriterijai apima bent:

a)

reikalavimus, susijusius su pakeitimo vertybiniais popieriais paprastumu, įskaitant pakeitimo priemonių tikrojo pardavimo užtikrinimą ir pozicijų garantavimo standartų laikymąsi;

b)

reikalavimus, susijusiu su pakeitimo vertybiniais popieriais standartizavimu, įskaitant rizikos išlaikymo reikalavimus;

c)

reikalavimus, susijusius su pakeitimo vertybiniais popieriais skaidrumu, įskaitant informacijos teikimą potencialiems investuotojams;

d)

turtu užtikrintų komercinių vekselių atveju (papildomai prie a, b ir c punktų reikalavimų) reikalavimus, susijusius su rėmėju ir rėmėjo parama turtu užtikrintų komercinių vekselių programai.

12 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys indėliai kredito įstaigose

PRF gali investuoti į indėlį kredito įstaigoje, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

indėlis yra išmokamas pareikalavus arba jį galima atsiimti bet kuriuo metu;

b)

indėlio terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių;

c)

kredito įstaigos registruotoji buveinė yra valstybėje narėje arba, jeigu kredito įstaigos registruotoji buveinė yra trečiojoje valstybėje, jai taikomos rizikos ribojimo taisyklės, laikomos lygiavertėmis Sąjungos teisės aktuose nustatytoms taisyklėms, laikantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos.

13 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išvestinės finansinės priemonės

PRF gali investuoti į išvestinę finansinę priemonę, jeigu ja prekiaujama Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b arba c punkte nurodytoje reguliuojamoje rinkoje arba nebiržinėje prekyboje ir jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

išvestinės finansinės priemonės bazinė priemonė yra palūkanų normos, valiutų keitimo kursai, valiutos arba vienos iš šių kategorijų indeksai;

b)

išvestinė finansinė priemonė naudojama tik siekiant apsidrausti nuo palūkanų normos arba valiutos kurso rizikos, būdingos kitoms PRF investicijoms;

c)

nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorių šalys yra įstaigos, kurioms yra taikomas rizikos ribojimo principais pagrįstas reguliavimas ir priežiūra ir kurios priklauso PRF kompetentingos institucijos patvirtintoms kategorijoms;

d)

nebiržinės išvestinės finansinės priemonės kasdien patikimai ir patikrinamai įvertinamos ir PRF iniciatyva jos gali būti bet kada parduotos, likviduotos arba jų pozicija gali būti bet kada uždaryta įskaitymo sandoriu už jų tikrą vertę.

14 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys atpirkimo sandoriai

PRF gali sudaryti atpirkimo sandorį, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

tokie sandoriai sudaromi ne nuolat ir ne ilgesniam nei septynių darbo dienų laikotarpiui, turint vienintelį tikslą valdyti likvidumą ir neturint kitų investavimo tikslų, nei nurodyti c punkte;

b)

sandorio šaliai, priimančiai PRF perduotą turtą kaip užstatą pagal atpirkimo sandorį, draudžiama parduoti, investuoti, įkeisti ar kitaip perduoti tą turtą be išankstinio PRF sutikimo;

c)

PRF pagal atpirkimo sandorį gaunami grynieji pinigai gali būti:

i)

padėti į indėlius pagal Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies f punktą arba

ii)

investuoti į 15 straipsnio 6 dalyje nurodytą turtą, tačiau negali būti investuoti į reikalavimus atitinkantį turtą, nurodytą 9 straipsnyje, perduoti ar kitaip pakartotinai panaudoti;

d)

grynųjų pinigų, kuriuos PRF gavo pagal atpirkimo sandorį, suma neviršija 10 % jo turto;

e)

PRF turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sandorį apie tai iš anksto pranešęs ne daugiau kaip prieš dvi darbo dienas.

15 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys atvirkštinio atpirkimo sandoriai

1.   PRF gali sudaryti atvirkštinio atpirkimo sandorį, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

PRF turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sandorį apie tai iš anksto pranešęs ne daugiau kaip prieš dvi darbo dienas;

b)

pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį gauto turto rinkos vertė visada yra bent lygi sumokėtų grynųjų pinigų vertei.

2.   Turtas, kurį PRF gauna pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį, turi būti 10 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančios pinigų rinkos priemonės.

Turtas, kurį PRF gauna pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį, negali būti parduotas, pakartotinai investuotas, įkeistas arba kitaip perduotas.

3.   Pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį PRF negali gauti pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių.

4.   Turtas, kurį PRF gauna pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį, turi būti pakankamai diversifikuotas, kad pozicija konkretaus emitento atžvilgiu neviršytų 15 % PRF grynojo turto vertės, išskyrus tuos atvejus, kai tas turtas yra 17 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančios pinigų rinkos priemonės. Be to, turto, kurį PRF gauna pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį, emisiją turi išleisti nepriklausomas nuo sandorio šalies subjektas, kuris neturėtų glaudžių sąsajų su sandorio šalies veiklos rezultatais.

5.   Atvirkštinio atpirkimo sandorį sudarantis PRF užtikrina, kad bet kuriuo metu būtų galima atsiimti visą grynųjų pinigų sumą pagal sukauptos sumos principą arba įvertinimo rinkos kainomis principą. Jeigu grynuosius pinigus galima atsiimti bet kuriuo metu pagal įvertinimo rinkos kainomis principą, apskaičiuojant PRF grynąją turto vertę naudojama rinkos kainomis įvertinta atvirkštinio atpirkimo sandorio vertė.

6.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, PRF pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį gali gauti likvidžių perleidžiamųjų vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonių, kurie neatitinka 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jeigu tas turtas tenkina vieną iš šių sąlygų:

a)

priemones išleido arba garantavo Sąjunga, valstybės narės centrinės valdžios institucija arba centrinis bankas, Europos Centrinis Bankas, Europos investicijų bankas, Europos stabilumo mechanizmas arba Europos finansinio stabilumo fondas, jeigu gautas teigiamas įvertinimas pagal 19–22 straipsnius;

b)

priemones išleido arba garantavo trečiosios šalies centrinės valdžios institucija arba centrinis bankas, jeigu gautas teigiamas įvertinimas pagal 19–22 straipsnius.

Informacija apie turtą, gautą pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį remiantis šios dalies pirma pastraipa, atskleidžiama PRF investuotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 (17) 13 straipsnį.

Turtas, gaunamas pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį remiantis šios dalies pirma pastraipa, atitinka 17 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus.

7.   Komisijai pagal 45 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos šio reglamento nuostatos nustatant kiekybinius ir kokybinius likvidumo reikalavimus, taikomus 6 dalyje nurodytam turtui, ir kiekybinius ir kokybinius kredito kokybės reikalavimus, taikomus šio straipsnio 6 dalies a punkte nurodytam turtui.

Tuo tikslu Komisija atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 509 straipsnio 3 dalyje nurodytą ataskaitą.

Komisija pirmoje pastraipoje nurodytą deleguotąjį aktą priima ne vėliau kaip 2018 m. sausio 21 d.

16 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys PRF investiciniai vienetai ar akcijos

1.   PRF gali įsigyti bet kurio kito PRF (toliau – tikslinis PRF) investicinių vienetų ar akcijų, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

pagal tikslinio PRF taisykles arba steigimo dokumentus ne daugiau kaip 10 % viso jo turto gali būti investuota į kitų PRF investicinius vienetus ar akcijas;

b)

tikslinis PRF neturi įsigyjančiojo PRF investicinių vienetų ar akcijų.

PRF, kurio investiciniai vienetai arba akcijos nupirkti, neinvestuoja į įsigyjantįjį PRF visą laikotarpį, kurį įsigyjantysis PRF turi jo investicinių vienetų ar akcijų.

2.   PRF gali įsigyti kitų PRF investicinių vienetų, jeigu į vieno PRF investicinius vienetus ar akcijas investuojama ne daugiau kaip 5 % jo turto.

3.   PRF į kitų PRF investicinius vienetus ir akcijas gali iš viso investuoti ne daugiau kaip 17,5 % savo turto.

4.   PRF gali investuoti į kitų PRF investicinius vienetus ar akcijas, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

tikslinis PRF turi veiklos leidimą pagal šį reglamentą;

b)

jeigu tikslinį PRF tiesiogiai arba pagal įgaliojimą valdo ta pati valdymo įmonė, kuri valdo įsigyjantįjį PRF, arba kita įmonė, su kuria įsigyjančiojo PRF valdytoją sieja bendras valdymas arba kontrolė, arba esminė tiesioginė arba netiesioginė akcinė nuosavybė, tikslinio PRF valdytojas arba ta kita įmonė negali imti pasirašymo arba išpirkimo mokesčių už įsigyjančiojo PRF investicijas į tikslinio PRF investicinius vienetus ar akcijas;

c)

jeigu PRF į kitų PRF investicinius vienetus ir akcijas investuoja bent 10 % savo turto:

i)

to PRF prospekte nurodoma didžiausia galima valdymo mokesčių, kurie gali būti taikomi pačiam PRF ir kitiems PRF, į kuriuos jis investuoja, procentinė dalis ir

ii)

metinėje ataskaitoje nurodoma didžiausia galima valdymo mokesčių, taikomų tiek pačiam PRF, tiek kitiems PRF, į kuriuos jis investuoja, procentinė dalis.

5.   Šio straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos AIF tipo PRF, kuris turi leidimą pagal 5 straipsnį, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

PRF investiciniai vienetai ar akcijos platinami tik pagal darbuotojų santaupų sistemą, kurią reglamentuoja nacionalinė teisė ir pagal kurią investuoja tik fiziniai asmenys;

b)

pagal a punkte nurodytą darbuotojų santaupų sistemą investuotojams leidžiama atsiimti investicijas tik išpirkimo ribojimo sąlygomis, nustatytomis nacionalinėje teisėje, pagal kurias išperkama tik tam tikromis aplinkybėmis, nesusijusiomis su rinkos pokyčiais.

Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 ir 3 dalių, KIPVPS tipo PRF, kuris turi leidimą pagal 4 straipsnio 2 dalį, gali įsigyti kitų PRF investicinių vienetų ar akcijų pagal Direktyvos 2009/65/EB 55 straipsnį arba 58 straipsnį, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a)

PRF investiciniai vienetai ar akcijos platinami tik pagal darbuotojų santaupų sistemą, kurią reglamentuoja nacionalinė teisė ir pagal kurią investuoja tik fiziniai asmenys;

b)

pagal a punkte nurodytą darbuotojų santaupų sistemą investuotojams leidžiama atsiimti investicijas tik išpirkimo ribojimo sąlygomis, nustatytomis nacionalinėje teisėje, pagal kurias išperkama tik tam tikromis aplinkybėmis, nesusijusiomis su rinkos pokyčiais.

6.   Trumpalaikių investicijų PRF gali investuoti tik į kitų trumpalaikių investicijų PRF investicinius vienetus ar akcijas.

7.   Standartiniai PRF gali investuoti į trumpalaikių investicijų PRF ir standartinių PRF investicinius vienetus ar akcijas.

II skirsnis

Nuostatos dėl investavimo politikos

17 straipsnis

Diversifikavimas

1.   PRF investuoja ne daugiau kaip:

a)

5 % savo turto į to paties subjekto išleistas pinigų rinkos priemones, pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ir turtu užtikrintus komercinius vekselius;

b)

10 % savo turto į toje pačioje kredito įstaigoje padėtus indėlius, nebent valstybės narės, kurioje yra PRF buveinė, bankų sektoriaus struktūra yra tokia, kad nepakanka perspektyvių kredito įstaigų, kad būtų galima vykdyti diversifikavimo reikalavimą, ir ekonominiu požiūriu PRF neracionalu padėti indėlį kitoje valstybėje narėje – tokiu atveju PRF gali į indėlius toje pačioje kredito įstaigoje investuoti iki 15 % savo turto.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, kintamos grynosios turto vertės PRF gali investuoti iki 10 % savo turto į to paties subjekto išleistas pinigų rinkos priemones, pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ir turtu užtikrintus komercinius vekselius, jeigu kintamos grynosios turto vertės PRF turimų tokių kiekvieno emitento, į kurio priemones PRF investuoja daugiau kaip 5 % savo turto, pinigų rinkos priemonių, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių bendra vertė neviršija 40 % to PRF turto vertės.

3.   Iki 11 straipsnio 4 dalyje nurodyto deleguotojo akto taikymo pradžios dienos bendra PRF pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių atžvilgiu vertė negali viršyti 15 % PRF turto.

Nuo 11 straipsnio 4 dalyje nurodyto deleguotojo akto taikymo pradžios dienos bendra PRF turimų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių pozicijų vertė negali viršyti 20 % PRF turto, o į pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ir turtu užtikrintus komercinius vekselius, kurie neatitinka paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių identifikavimo kriterijų, gali būti investuojama iki 15 % PRF turto.

4.   Bendra rizikos pozicija tos pačios PRF sandorio šalies atžvilgiu, susidaranti dėl 13 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkančių nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorių, negali viršyti 5 % PRF turto.

5.   Bendra grynųjų pinigų suma, kurią PRF sumoka tai pačiai sandorio šaliai pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius, negali viršyti 15 % PRF turto.

6.   Nepaisant 1 ir 4 dalyse nustatytų atskirų ribų, jei PRF investicijos į vieną subjektą viršytų 15 % PRF turto, PRF negali vienu metu turėti:

a)

investicijų į to subjekto išleistas pinigų rinkos priemones, pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ir turtu užtikrintus komercinius vekselius;

b)

į tą subjektą įneštų indėlių;

c)

nebiržinių išvestinių finansinių priemonių, dėl kurių susidaro sandorio šalies rizikos pozicija to subjekto atžvilgiu.

Nukrypstant nuo pirmoje pastraipoje numatyto diversifikavimo reikalavimo, jeigu valstybės narės, kurioje yra PRF buveinė, finansų rinkos struktūra yra tokia, kad nepakanka perspektyvių finansų įstaigų, kad būtų galima vykdyti diversifikavimo reikalavimą, ir ekonominiu požiūriu PRF neracionalu naudotis finansų įstaigų kitoje valstybėje narėje paslaugomis, PRF gali vienu metu turėti a–c punktuose nurodytų tipų investicijas su sąlyga, kad į tą patį subjektą bus investuojama ne daugiau kaip 20 % PRF turto.

7.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, kompetentinga PRF institucija gali leisti PRF, laikantis rizikos paskirstymo principo, investuoti iki 100 % jo turto į skirtingas pinigų rinkos priemones, kurias atskirai ar drauge išleido arba garantavo Sąjunga, valstybių narių nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos arba centriniai bankai, Europos Centrinis Bankas, Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, Europos stabilumo mechanizmas, Europos finansinio stabilumo fondas, trečiosios valstybės centrinės valdžios institucija ar centrinis bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Europos Tarybos vystymo bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinių atsiskaitymų bankas ar bet kuri kita atitinkama tarptautinė finansų įstaiga ar organizacija, kuriai priklauso viena ar daugiau valstybių narių.

Pirma pastraipa taikoma tik jei įvykdomi visi šie reikalavimai:

a)

PRF turi pinigų rinkos priemonių bent iš šešių skirtingų emitento emisijų;

b)

PRF investicija į pinigų rinkos priemones iš tos pačios emisijos neviršija daugiausiai 30 % jo turto;

c)

PRF fondo taisyklėse ar steigimo dokumente aiškiai nurodomos visos pirmoje pastraipoje nurodytos valdžios institucijos, įstaigos ar organizacijos, atskirai ar drauge išduodančios pinigų rinkos priemones, į kurias PRF ketina investuoti daugiau kaip 5 % savo turto, ar už jas garantuojančios;

d)

PRF į savo prospektą ir rinkodaros pranešimus įtraukia aiškų pareiškimą, kuriuo atkreipiamas dėmesys į tai, kad pasinaudojama šia nukrypti leidžiančia nuostata, ir nurodomos visos pirmoje pastraipoje nurodytos valdžios institucijos, įstaigos ar organizacijos, atskirai ar drauge išduodančios pinigų rinkos priemones, į kurias PRF ketina investuoti daugiau nei 5 % savo turto, ar už jas garantuojančios.

8.   Nepaisant 1 dalyje nustatytų atskirų ribų, PRF gali investuoti ne daugiau kaip 10 % savo turto į obligacijas, kurias išleido ta pati kredito įstaiga, turinti savo registruotą buveinę valstybėje narėje ir kuriai pagal įstatymus taikoma speciali viešoji priežiūra, skirta obligacijų turėtojams apsaugoti. Visų pirma, sumos, gaunamos išleidus tas obligacijas, pagal teisės aktus turi būti investuojamos į turtą, kuris per visą obligacijų galiojimo laikotarpį galėtų padengti išlaidas, reikalingas su obligacijomis susijusiems reikalavimams įvykdyti, ir kuris, emitentui negalint jų išpirkti, būtų pirmiausiai naudojamas pagrindinei skolos sumai ir susikaupusioms palūkanoms grąžinti.

Kai PRF daugiau nei 5 % savo turto investuoja į pirmoje pastraipoje nurodytas to paties emitento išleistas obligacijas, bendra tų investicijų vertė negali viršyti 40 % PRF turto vertės.

9.   Nepaisant 1 dalyje nustatytų atskirų ribų, PRF gali investuoti į tos pačios kredito įstaigos išleistas obligacijas ne daugiau kaip 20 % savo turto, jeigu tenkinami Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punkte ar 11 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyti reikalavimai, įskaitant visas galimas investicijas į šio straipsnio 8 dalyje nurodytą turtą.

Kai PRF daugiau nei 5 % savo turto investuoja į pirmoje pastraipoje nurodytas to paties emitento išleistas obligacijas, bendra tų investicijų vertė negali viršyti 60 % PRF turto vertės, įskaitant visas galimas investicijas į 8 dalyje nurodytą turtą ir atsižvelgiant į toje dalyje nustatytas ribas.

10.   Bendrovės, įtrauktos į tą pačią grupę konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES (18) arba pagal pripažintas tarptautines apskaitos taisykles, tikslais, apskaičiuojant šio straipsnio 1–6 dalyse nurodytas ribas yra laikomos vienu subjektu.

18 straipsnis

Koncentracija

1.   PRF negali turėti daugiau nei 10 % vieno subjekto išleistų pinigų rinkos priemonių, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių.

2.   1 dalyje nustatyta riba netaikoma turimoms pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido arba garantavo Sąjunga, valstybių narių nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos arba jų centriniai bankai, Europos Centrinis Bankas, Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, Europos stabilumo mechanizmas, Europos finansinio stabilumo fondas, trečiosios valstybės centrinės valdžios institucija ar centrinis bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Europos Tarybos vystymo bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinių atsiskaitymų bankas ar bet kuri kita atitinkama tarptautinė finansų įstaiga ar organizacija, kuriai priklauso viena ar daugiau valstybių narių.

III skirsnis

Pinigų rinkos priemonių, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių kredito kokybė

19 straipsnis

Vidinio kredito kokybės vertinimo procedūra

1.   PRF valdytojas nustato, įgyvendina ir nuosekliai taiko rizikos ribojimo principu pagrįsto vidinio kredito kokybės vertinimo procedūrą, skirtą pinigų rinkos priemonių, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių kredito kokybei nustatyti, atsižvelgiant į priemonės emitentą ir į pačios priemonės savybes.

2.   PRF valdytojas užtikrina, kad taikant vidinio kredito kokybės vertinimo procedūrą naudojama informacija būtų pakankamos kokybės, nepasenusi ir gauta iš patikimų šaltinių.

3.   Vidinio vertinimo procedūra yra grindžiama rizikos ribojimo principu pagrįstomis, sistemingomis ir tęstinėmis vertinimo metodikomis. Naudotinas metodikas PRF valdytojas tvirtina remdamasis ankstesne patirtimi ir empiriniais duomenimis, įskaitant grįžtamąjį patikrinimą.

4.   PRF valdytojas užtikrina, kad vidinio kredito kokybės vertinimo procedūra atitiktų visus šiuos bendruosius principus:

a)

nustatoma veiksminga tvarka, siekiant gauti ir atnaujinti svarbią informaciją apie emitentą ir priemonės savybes;

b)

priimamos ir įgyvendinamos tinkamos priemonės, siekiant užtikrinti, kad vidinis kredito kokybės vertinimas būtų pagrįstas išsamia prieinamos ir aktualios informacijos analize ir apimtų visus svarbius veiksnius, turinčius įtakos emitento kreditingumui ir priemonės kredito kokybei;

c)

vidinio kredito kokybės vertinimo procedūra nuolat stebima ir visi kredito kokybės vertinimai peržiūrimi bent kartą per metus;

d)

be to, kad, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 5a straipsnyje, negali būti mechaniškai pernelyg kliaujamasi išorės reitingais, PRF valdytojas iš naujo atlieka pinigų rinkos priemonių, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių kredito kokybės vertinimą, jeigu yra esminių pasikeitimų, kurie galėtų turėti įtakos esamam priemonės vertinimui;

e)

PRF valdytojas peržiūri kredito kokybės vertinimo metodikas bent kartą per metus, siekdamas nustatyti, ar jos tebėra tinkamos esamam portfeliui ir išorės sąlygoms, ir perduoda peržiūros rezultatus PRF valdytojo kompetentingai institucijai. Jeigu PRF valdytojas aptinka kredito kokybės vertinimo metodikos arba jos taikymo klaidų, jis nedelsdamas tas klaidas ištaiso;

f)

pasikeitus vidinio kredito kokybės vertinimo procedūroje naudojamoms metodikoms, modeliams ar pagrindinėms prielaidoms, PRF valdytojas kuo skubiau peržiūri visus su tais pokyčiais susijusius vidinius kredito kokybės vertinimus.

20 straipsnis

Vidinis kredito kokybės vertinimas

1.   PRF valdytojas taiko 19 straipsnyje nurodytą procedūrą, siekdamas nustatyti, ar pinigų rinkos priemonę, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonę arba turtu užtikrintą komercinį vekselį galima įvertinti teigiamai. Jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 registruota ar sertifikuota kredito reitingų agentūra yra pateikusi tos pinigų rinkos priemonės reitingą, PRF valdytojas, atlikdamas vidinį kredito kokybės vertinimą, gali atsižvelgti į tokį reitingą ir papildomą informaciją bei analizę, tačiau, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 5a straipsnyje, negali mechaniškai ar išskirtinai kliautis tokiu reitingu.

2.   Atliekant kredito kokybės vertinimą atsižvelgiama bent į šiuos veiksnius ir bendruosius principus:

a)

kiekybinį emitento kredito rizikos ir santykinės emitento įsipareigojimų nevykdymo ir priemonės rizikos vertinimą;

b)

kokybinius priemonės emitento vertinimo rodiklius, įskaitant makroekonominę padėtį ir padėtį finansų rinkoje;

c)

trumpalaikį pinigų rinkos priemonių pobūdį;

d)

turto, prie kurio priskiriama priemonė, kategoriją;

e)

emitento tipą, išskiriant bent šiuos emitentų tipus: nacionalinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos, finansų bendrovės ir ne finansų bendrovės;

f)

struktūrizuotų finansinių priemonių atveju – struktūrizuotam finansiniam sandoriui būdingą operacinę ir sandorio šalies riziką, pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos atveju – emitento kredito riziką, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės struktūrą ir bazinio turto kredito riziką;

g)

priemonės likvidumo profilį.

PRF valdytojas, nustatydamas 17 straipsnio 7 dalyje nurodytos pinigų rinkos priemonės kredito kokybę, gali, neskaitant šioje dalyje nurodytų veiksnių ir bendrųjų principų, atsižvelgti į įspėjamąją informaciją ir rodiklius.

21 straipsnis

Dokumentai

1.   PRF valdytojas savo vidinio kredito kokybės vertinimo procedūrą ir kredito kokybės vertinimus įformina dokumentais. Dokumentuose nurodoma visa ši informacija:

a)

išsami informacija apie vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros struktūrą ir veikimą, pateikiama tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos galėtų suprasti kredito kokybės vertinimą ir įvertinti jo tinkamumą;

b)

kredito kokybės vertinimo, PRF valdytojo kredito kokybės vertinimo peržiūros kriterijų ir peržiūros dažnumo pasirinkimo principai ir pagrindžiamoji analizė;

c)

visi esminiai vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros pakeitimai, įskaitant tokių pakeitimų priežastis;

d)

vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros organizavimas ir vidaus kontrolės struktūra;

e)

išsamūs ankstesni vidinio priemonių, emitentų ir, jei taikoma, pripažintų garantų kredito kokybės vertinimo duomenys;

f)

už vidinio kredito kokybės vertinimo procedūrą atsakingas asmuo arba asmenys.

2.   PRF valdytojas saugo visus 1 dalyje nurodytus dokumentus mažiausiai tris visus metinius ataskaitinius laikotarpius.

3.   Vidinio kredito kokybės vertinimo procedūra išsamiai aprašoma fondo taisyklėse ar PRF steigimo dokumentuose; visi 1 dalyje nurodyti dokumentai paprašius pateikiami PRF kompetentingoms institucijoms ir PRF valdytojo kompetentingoms institucijoms.

22 straipsnis

Deleguotieji aktai dėl kredito kokybės vertinimo

Komisija pagal 45 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatydama:

a)

kredito kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo kriterijus, kaip nurodyta 19 straipsnio 3 dalyje;

b)

kiekybinio emitento kredito rizikos ir santykinės emitento įsipareigojimų nevykdymo ir priemonės rizikos vertinimo kriterijus, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalies a punkte;

c)

20 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų kokybinių priemonės emitento vertinimo rodiklių nustatymo kriterijus;

d)

19 straipsnio 4 dalies d punkte nurodytos esminio pasikeitimo sąvokos reikšmę.

23 straipsnis

Kredito kokybės vertinimo valdymas

1.   Vidinio kredito kokybės vertinimo procedūrą patvirtina PRF valdytojo vyresnioji vadovybė, valdymo organas ir, kai yra, priežiūros funkciją vykdantys asmenys.

Tie asmenys turi gerai suprasti PRF valdytojo taikomą vidinio kredito kokybės vertinimo procedūrą ir metodiką, taip pat turi būti išsamiai susipažinę su atitinkamomis ataskaitomis.

2.   PRF valdytojas teikia 1 dalyje nurodytiems asmenims ataskaitą apie PRF kredito rizikos profilį, remdamasis PRF vidinių kredito kokybės vertinimų analize. Ataskaitų teikimo dažnumas priklauso nuo informacijos svarbos ir tipo, tačiau jos teikiamos bent kartą per metus.

3.   Vyresnioji vadovybė nuolat užtikrina, kad vidinio kredito kokybės vertinimo procedūra veiktų tinkamai.

Vyresnioji vadovybė reguliariai informuojama apie vidinio kredito kokybės vertinimo procedūrų veikimą, sritis, kuriose nustatyta trūkumų, ir pastangas bei veiksmus, kurių imtasi anksčiau nustatytiems trūkumams pašalinti.

4.   Vidinių kredito kokybės vertinimų ir periodinės jų peržiūros užduočių, už kurias atsakingas PRF valdytojas, neatlieka asmenys, valdantys PRF portfelį arba atsakingi už jo valdymą.

III SKYRIUS

Su PRF rizikos valdymu susiję įpareigojimai

24 straipsnis

Trumpalaikių investicijų PRF portfelio taisyklės

1.   Trumpalaikių investicijų PRF nuolat laikosi visų šių portfeliui taikomų reikalavimų:

a)

jo portfelio WAM yra ne ilgesnis kaip 60 dienų;

b)

jo portfelio WAL yra ne ilgesnė kaip 120 dienų, laikantis antros ir trečios pastraipų;

c)

mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF ir valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF atveju bent 10 % PRF turto sudaro dienos termino turtas, atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kuriuos galima nutraukti per vieną darbo dieną nuo išankstinio pranešimo dienos, arba grynieji pinigai, kuriuos galima atsiimti per vieną darbo dieną nuo išankstinio pranešimo dienos. Mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF ir valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus dienos termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo tokio PRF investicijos į dienos termino turtą sudarytų mažiau nei 10 % jo portfelio;

d)

trumpalaikių investicijų kintamos grynosios turto vertės PRF atveju bent 7,5 % PRF turto sudaro dienos termino turtas, atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kuriuos galima nutraukti per vieną darbo dieną nuo išankstinio pranešimo dienos, arba grynieji pinigai, kuriuos galima atsiimti per vieną darbo dieną nuo išankstinio pranešimo dienos. Trumpalaikių investicijų kintamos grynosios turto vertės PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus dienos termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo tokio PRF investicijos į dienos termino turtą sudarytų mažiau nei 7,5 % jo portfelio;

e)

mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF ir valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF atveju bent 30 % PRF turto sudaro savaitės termino turtas, atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kuriuos galima nutraukti per penkias darbo dienas nuo išankstinio pranešimo dienos, arba grynieji pinigai, kuriuos galima atsiimti per penkias darbo dienas nuo išankstinio pranešimo dienos. Mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF ir valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus savaitės termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo tokio PRF investicijos į savaitės termino turtą sudarytų mažiau nei 30 % jo portfelio;

f)

trumpalaikių investicijų kintamos grynosios turto vertės PRF atveju bent 15 % PRF turto sudaro savaitės termino turtas, atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kuriuos galima nutraukti per penkias darbo dienas nuo išankstinio pranešimo dienos, arba grynieji pinigai, kuriuos galima atsiimti per penkias darbo dienas nuo išankstinio pranešimo dienos. Trumpalaikių investicijų kintamos grynosios turto vertės PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus savaitės termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo tokio PRF investicijos į savaitės termino turtą sudarytų mažiau nei 15 % jo portfelio;

g)

atliekant e punkte nurodytus skaičiavimus, į mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF ir valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF savaitės termino turtą galima taip pat įtraukti 17 straipsnio 7 dalyje nurodytas priemones, kurios yra labai likvidžios, gali būti išpirktos ir už jas gali būti atsiskaityta per vieną darbo dieną ir kurių likutinis terminas ne ilgesnis kaip 190 dienų, neviršijant 17,5 % PRF turto ribos;

h)

atliekant f punkte nurodytus skaičiavimus, kitų PRF pinigų rinkos priemonės arba investiciniai vienetai ar akcijos gali būti įtraukti į trumpalaikių investicijų kintamos grynosios turto vertės PRF savaitės termino turtą, neviršijant 7,5 % PRF turto ribos, jeigu jie gali būti išpirkti ir už juos gali būti atsiskaityta per penkias darbo dienas.

Taikant pirmos pastraipos b punktą, apskaičiuodamas vertybinių popierių, įskaitant struktūrizuotas finansines priemones, WAL, trumpalaikių investicijų PRF trukmės skaičiavimus grindžia iki priemonių galutinės išpirkimo dienos likusiu terminu. Vis dėlto, jeigu į finansinės priemonės sutartį įtraukta pasirinkimo parduoti teisė, trumpalaikių investicijų PRF gali grįsti trukmės skaičiavimus pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo diena, o ne likutiniu terminu, tačiau tik su sąlyga, kad visą laiką tenkinamos visos šios sąlygos:

i)

trumpalaikių investicijų PRF gali laisvai pasinaudoti pasirinkimo parduoti teise pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo dieną;

ii)

pasirinkimo parduoti sandorio vykdymo kaina yra artima numatytai priemonės kainai pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo dieną;

iii)

trumpalaikių investicijų PRF investavimo strategija leidžia manyti, kad yra didelė tikimybė, jog atėjus pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo dienai tas sandoris bus įvykdytas.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, apskaičiuodamas pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių WAL, trumpalaikių investicijų PRF gali amortizacinių priemonių atveju grįsti trukmės skaičiavimus vienu iš šių kriterijų:

i)

sutartyje nurodytu tokių priemonių amortizacijos profiliu;

ii)

bazinio turto, užtikrinančio tokių priemonių išpirkimui skirtų grynųjų pinigų srautus, amortizacijos profiliu.

2.   Jeigu šiame straipsnyje nurodytos ribos viršijamos dėl priežasčių, kurių PRF negali kontroliuoti, arba dėl pasinaudojimo pasirašymo ar išpirkimo teisėmis, tas PRF nustato prioritetinį tikslą ištaisyti tokią padėtį, tinkamai atsižvelgdamas į savo investicinių vienetų turėtojų ar akcininkų interesus.

3.   Visi šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti PRF gali įgyti trumpalaikių investicijų PRF formą.

25 straipsnis

Standartinių PRF portfelio taisyklės

1.   Standartinis PRF nuolat laikosi visų šių reikalavimų:

a)

jo portfelio WAM bet kuriuo metu yra ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai;

b)

jo portfelio WAL bet kuriuo metu yra ne ilgesnė kaip 12 mėnesių, laikantis antros ir trečios pastraipų.

c)

bent 7,5 % PRF turto sudaro dienos termino turtas, atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kuriuos galima nutraukti per vieną darbo dieną nuo išankstinio pranešimo dienos, arba grynieji pinigai, kuriuos galima atsiimti per vieną darbo dieną nuo išankstinio pranešimo dienos. Standartinis PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus dienos termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo tokio PRF investicijos į dienos termino turtą sudarytų mažiau nei 7,5 % jo portfelio;

d)

bent 15 % PRF turto sudaro savaitės termino turtas, atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kuriuos galima nutraukti per penkias darbo dienas nuo išankstinio pranešimo dienos, arba grynieji pinigai, kuriuos galima atsiimti per penkias darbo dienas nuo išankstinio pranešimo dienos. Standartinis PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus savaitės termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo tokio PRF investicijos į savaitės termino turtą sudarytų mažiau nei 15 % jo portfelio;

e)

atliekant d punkte nurodytus skaičiavimus, kitų PRF pinigų rinkos priemonės arba investiciniai vienetai ar akcijos gali būti įtraukti į savaitės termino turtą, neviršijant 7,5 % PRF turto ribos, jeigu jie gali būti išpirkti ir už juos gali būti atsiskaityta per penkias darbo dienas.

Taikant pirmos pastraipos b punktą, apskaičiuodamas vertybinių popierių, įskaitant struktūrizuotas finansines priemones, WAL, standartinis PRF trukmės skaičiavimus grindžia iki priemonių išpirkimo dienos likusiu terminu. Vis dėlto, jeigu į finansinės priemonės sutartį įtraukta pasirinkimo parduoti teisė, standartinis PRF gali grįsti trukmės skaičiavimus pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo diena, o ne likutiniu terminu, tačiau tik su sąlyga, kad visą laiką tenkinamos visos šios sąlygos:

i)

standartinis PRF gali laisvai pasinaudoti pasirinkimo parduoti teise pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo dieną;

ii)

pasirinkimo parduoti sandorio vykdymo kaina yra artima numatytai priemonės kainai pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo dieną;

iii)

standartinio PRF investavimo strategija leidžia manyti, kad yra didelė tikimybė, jog atėjus pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo dienai tas sandoris bus įvykdytas.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, apskaičiuodamas pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių WAL, standartinis PRF gali amortizacinių priemonių atveju grįsti trukmės skaičiavimus vienu iš šių kriterijų:

i)

sutartyje nurodytu tokių priemonių amortizacijos profiliu;

ii)

bazinio turto, užtikrinančio tokių priemonių išpirkimui skirtų grynųjų pinigų srautus, amortizacijos profiliu.

2.   Jeigu šiame straipsnyje nurodytos ribos viršijamos dėl priežasčių, kurių standartinis PRF negali kontroliuoti, arba dėl pasinaudojimo pasirašymo ar išpirkimo teisėmis, tas PRF nustato prioritetinį tikslą ištaisyti tokią padėtį, tinkamai atsižvelgdamas į savo investicinių vienetų turėtojų ar akcininkų interesus.

3.   Standartinis PRF negali būti viešojo sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF arba mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF.

26 straipsnis

PRF kredito reitingai

PRF, kuris užsako arba finansuoja išorės kredito reitingą, laikosi Reglamento (EB) Nr. 1060/2009. PRF arba PRF valdytojas savo prospekte ir visuose pranešimuose investuotojams, kuriuose minimas išorės kredito reitingas, aiškiai nurodo, kad reitingas yra PRF arba PRF valdytojo užsakytas arba finansuojamas.

27 straipsnis

Savo kliento pažinimo politika

1.   Nedarant poveikio bet kokių griežtesnių Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 (19) nustatytų reikalavimų taikymui, PRF valdytojas nustato, įgyvendina ir taiko procedūras ir atlieka išsamius patikrinimus, siekdamas numatyti poveikį, kurį sukeltų kelių investuotojų vienu metu pateiktos paraiškos išpirkti investicinius vienetus ar akcijas, ir atsižvelgdamas bent į investuotojų tipą, kiekvieno investuotojo turimų fondo vienetų ar akcijų skaičių ir į gaunamų ir išmokamų pinigų srautų pokyčius.

2.   Jeigu vieno investuotojo turimų investicinių vienetų ar akcijų vertė viršija atitinkamą reikalaujamo PRF dienos likvidumo vertę, PRF valdytojas, neskaitant 1 dalyje nustatytų veiksnių, išnagrinėja visus šiuos aspektus:

a)

atpažįstamus investuotojo grynųjų pinigų poreikių modelius, įskaitant ciklinius PRF akcijų skaičiaus pokyčius;

b)

įvairių investuotojų nenorą rizikuoti;

c)

koreliacijos arba glaudžių ryšių tarp įvairių PRF investuotojų mastą.

3.   Jeigu PRF investuotojai investuoja per tarpininką, PRF valdytojas paprašo tarpininko informacijos, kad būtų laikomasi 1 ir 2 dalių ir PRF valdytojas galėtų tinkamai valdyti PRF likvidumą ir investuotojų koncentraciją.

4.   PRF valdytojas užtikrina, kad vieno investuotojo turimų investicinių vienetų ar akcijų vertė neturėtų esminės įtakos PRF likvidumo profiliui, jeigu tam investuotojui tenka didelė visos PRF grynosios turto vertės dalis.

28 straipsnis

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

1.   Kiekvienas PRF taiko patikimus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procesus, siekiant nustatyti galimus įvykius ar būsimus ekonominių sąlygų pokyčius, galinčius turėti neigiamos įtakos PRF. PRF arba PRF valdytojas įvertina poveikį PRF, kurį gali padaryti tie įvykiai arba pokyčiai. PRF arba PRF valdytojas reguliariai atlieka testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal įvairius galimus scenarijus.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis grindžiamas objektyviais kriterijais ir atliekamas atsižvelgiant į tikėtinų sunkios padėties scenarijų poveikį. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijuose atsižvelgiama bent į pamatinius parametrus, įskaitant šiuos veiksnius:

a)

hipotetinius PRF portfelyje turimo turto likvidumo lygio pokyčius;

b)

hipotetinius PRF portfelyje turimo turto kredito rizikos lygio pokyčius, įskaitant kredito įvykius ir reitingų įvykius;

c)

hipotetinius palūkanų normų ir valiutų kursų pokyčius;

d)

hipotetinius išpirkimo lygius;

e)

hipotetinį indeksų, su kuriais susietos portfelio vertybinių popierių palūkanų normos, skirtumų padidėjimą ar sumažėjimą;

f)

hipotetinius makrolygio sisteminius sukrėtimus, turinčius įtakos visai ekonomikai.

2.   Be to, valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF atveju atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal skirtingus scenarijus įvertinamas skirtumas tarp investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos GTV.

3.   Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas PRF direktorių valdybos, jei taikytina, arba PRF valdytojo direktorių valdybos nustatytu dažnumu, apsvarsčius, koks intervalas būtų tinkamas ir pagrįstas atsižvelgiant į rinkos sąlygas, ir atsižvelgus į bet kokius numatomus PRF portfelio pokyčius. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas bent du kartus per metus.

4.   Jeigu testavimas nepalankiausiomis sąlygomis parodo kokių nors PRF silpnų vietų, PRF valdytojas parengia išsamią ataskaitą apie testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir siūlomą veiksmų planą.

Prireikus PRF valdytojas imasi veiksmų, kad sustiprintų PRF patikimumą, įskaitant veiksmus, kuriais padidinamas PRF turto likvidumas arba kokybė, ir apie tuos veiksmus nedelsdamas informuoja PRF kompetentingą instituciją.

5.   Išsami ataskaita apie testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir siūlomas veiksmų planas pateikiami nagrinėti PRF direktorių valdybai, jei taikytina, arba PRF valdytojo direktorių valdybai. Direktorių valdyba pataiso siūlomą veiksmų planą, jei reikia, ir patvirtina galutinį veiksmų planą. Išsami ataskaita ir veiksmų planas saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus.

Išsami ataskaita ir veiksmų planas pateikiami peržiūrėti PRF kompetentingai institucijai.

6.   Kompetentinga PRF institucija nusiunčia 5 dalyje nurodytą išsamią ataskaitą ESMA.

7.   ESMA paskelbia gaires, siekiant nustatyti bendrus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų pamatinius parametrus, kuriuos reikia įtraukti į testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, atsižvelgiant į 1 dalyje nustatytus veiksnius. Gairės atnaujinamos bent kartą per metus, atsižvelgiant į naujausius pokyčius rinkoje.

IV SKYRIUS

Vertinimo taisyklės

29 straipsnis

PRF turto vertinimas

1.   PRF turtas vertinamas bent kartą per dieną.

2.   PRF turtas, kai įmanoma, vertinamas taikant vertinimą rinkos kainomis.

3.   Taikant vertinimą rinkos kainomis:

a)

PRF turtas vertinamas taikant atsargesnes siūlomas pirkimo ir pardavimo kainas, nebent turto priemonės pozicija gali būti uždaryta vidutine rinkos kaina;

b)

naudojami tik kokybiški rinkos duomenys; tokie duomenys vertinami pagal visus šiuos veiksnius:

i)

sandorio šalių skaičius ir kokybė;

ii)

PRF turto apimtis ir apyvarta rinkoje;

iii)

emisijos dydis ir emisijos dalis, kurią PRF planuoja pirkti ar parduoti.

4.   Kai neįmanoma taikyti vertinimo rinkos kainomis arba rinkos duomenys yra nepakankamai kokybiški, PRF turtas atsargiai vertinamas taikant vertinimą pagal modelį.

Taikant modelį tiksliai įvertinama tikroji PRF turto vertė, remiantis naujausiais duomenimis apie šiuos pagrindinius veiksnius:

a)

to turto apimtį ir apyvartą rinkoje;

b)

emisijos dydį ir emisijos dalį, kurią PRF planuoja pirkti ar parduoti;

c)

su turtu susijusią rinkos riziką, palūkanų normos riziką ir kredito riziką.

Taikant vertinimą pagal modelį nenaudojamas amortizuotos savikainos metodas.

5.   Pagal 2, 3, 4, 6 ir 7 dalis atliktas vertinimas perduodamas kompetentingoms institucijoms.

6.   Nepaisant 2, 3 ir 4 dalių, valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF turtas gali būti papildomai vertinamas taikant amortizuotos savikainos metodą.

7.   Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, be 2 ir 3 dalyse nurodyto vertinimo rinkos kainomis ir 4 dalyje nurodyto vertinimo pagal modelį, mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF turtas, kurio likutinis terminas neviršija 75 dienų, gali būti vertinamas taikant amortizuotos savikainos metodą.

Vertinant mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF turtą, amortizuotos savikainos metodas gali būti taikomas tik tada, kai turto kaina, apskaičiuota pagal 2, 3 ir 4 dalis, nesiskiria nuo to turto kainos, apskaičiuotos pagal šios dalies pirmą pastraipą, daugiau kaip 10 bazinių punktų. Jeigu turto kaina skiriasi daugiau kaip 10 bazinių punktų, to turto kaina apskaičiuojama pagal 2, 3 ir 4 dalis.

30 straipsnis

Investicinio vieneto ar akcijos GTV apskaičiavimas

1.   PRF apskaičiuoja investicinio vieneto ar akcijos GTV kaip skirtumą tarp viso PRF turto sumos ir visų PRF įsipareigojimų sumos, įvertintų taikant vertinimą rinkos kainomis arba vertinimą pagal modelį, arba abu šiuos metodus, padalytą iš apyvartoje esančių PRF investicinių vienetų ar akcijų skaičiaus.

2.   Investicinio vieneto ar akcijos GTV apvalinama iki artimiausio bazinio punkto arba jo ekvivalento, kai GTV skelbiama valiutos vienetu.

3.   PRF investicinio vieneto ar akcijos GTV apskaičiuojama ir skelbiama viešai prieinamoje PRF interneto svetainės skiltyje bent kartą per dieną.

31 straipsnis

Valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV apskaičiavimas

1.   Valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF apskaičiuoja investicinio vieneto ar akcijos pastovią GTV kaip skirtumą tarp viso amortizuotos savikainos metodu įvertinto turto sumos, kaip numatyta 29 straipsnio 6 dalyje, ir visų PRF įsipareigojimų sumos, padalytą iš apyvartoje esančių PRF investicinių vienetų ar akcijų skaičiaus.

2.   Valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV apvalinama iki artimiausio procentinio punkto arba jo ekvivalento, kai pastovi GTV skelbiama valiutos vienetu.

3.   Valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV apskaičiuojama bent kartą per dieną.

4.   Skirtumas tarp investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos GTV, apskaičiuotas pagal 30 straipsnį, yra stebimas ir kasdien skelbiamas viešai prieinamoje PRF interneto svetainės skiltyje.

32 straipsnis

Mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV apskaičiavimas

1.   Mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF apskaičiuoja investicinio vieneto ar akcijos pastovią GTV kaip skirtumą tarp viso amortizuotos savikainos metodu įvertinto, kaip nurodyta 29 straipsnio 7 dalyje, savo turto sumos ir visų PRF įsipareigojimų sumos, padalytą iš apyvartoje esančių PRF investicinių vienetų ar akcijų skaičiaus.

2.   Mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV apvalinama iki artimiausio procentinio punkto arba jo ekvivalento, kai pastovi GTV skelbiama valiutos vienetu.

3.   Mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV apskaičiuojama bent kartą per dieną.

4.   Skirtumas tarp investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos GTV, apskaičiuotas pagal 30 straipsnį, yra stebimas ir kasdien skelbiamas viešai prieinamoje PRF interneto svetainės skiltyje.

33 straipsnis

Emisijos ir išpirkimo kaina

1.   PRF investicinių vienetų ar akcijų emisijos arba išpirkimo kaina yra lygi PRF investicinio vieneto ar akcijos GTV, neatsižvelgiant į leidžiamas rinkliavas ar mokesčius, nurodytus PRF prospekte.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies:

a)

valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF investicinių vienetų ar akcijų emisijos arba išpirkimo kaina gali būti lygi PRF investicinio vieneto ar akcijos pastoviai GTV;

b)

mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF investicinių vienetų ar akcijų emisijos ar išpirkimo kaina gali būti lygi to PRF investicinio vieneto ar akcijos pastoviai GTV, tačiau tik tuo atveju, jei investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV, apskaičiuota pagal 32 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, nesiskiria nuo investicinio vieneto ar akcijos GTV, apskaičiuotos pagal 30 straipsnį, daugiau kaip 20 bazinių punktų.

Taikant b punktą, kai investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV, apskaičiuota pagal 32 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, skiriasi nuo investicinio vieneto ar akcijos GTV, apskaičiuotos pagal 30 straipsnį, daugiau kaip 20 bazinių punktų, kito išpirkimo arba pasirašymo kaina turi būti lygi investicinio vieneto ar akcijos GTV, apskaičiuotai pagal 30 straipsnį.

Prieš sudarant sutartį, PRF valdytojas potencialiems investuotojams raštu aiškiai nurodo aplinkybes, kurioms susidarius mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF išpirkimo ar pasirašymo kaina nebebus lygi investicinio vieneto ar akcijos pastoviai GTV.

V SKYRIUS

Specialūs reikalavimai valdžios sektoriaus skolos pastovios grynojo turto vertės PRF ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF

34 straipsnis

Specialūs reikalavimai valdžios sektoriaus skolos pastovios grynojo turto vertės PRF ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF

1.   Valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF arba mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF valdytojas nustato, įgyvendina ir nuosekliai taiko rizikos ribojimo principu ir griežtais reikalavimais pagrįstas likvidumo valdymo procedūras, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi tokiems fondams taikytinų savaitės likvidumo ribų. Likvidumo valdymo procedūros aiškiai aprašomos fondo taisyklėse arba steigimo dokumentuose ir prospekte.

Užtikrinant, kad būtų laikomasi savaitės likvidumo ribų, taikomos šios nuostatos:

a)

kai savaitės termino turto procentinė dalis, nustatyta 24 straipsnio 1 dalies e punkte, sumažėja tiek, kad nebesudaro 30 % viso valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF arba mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF turto ir grynoji kasdieninio išpirkimo vertė per vieną darbo dieną viršija 10 % viso turto, valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF arba mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF valdytojas nedelsdamas apie tai informuoja PRF valdybą, o valdyba atlieka dokumentais įforminamą padėties vertinimą, siekdama nustatyti tinkamą veiksmų kryptį, atsižvelgdama į investuotojų interesus, ir nusprendžia, ar taikyti vieną ar daugiau šių priemonių:

i)

išpirkimo atveju taikyti likvidumo mokesčius, kurie tinkamai atspindėtų PRF likvidumo užtikrinimo sąnaudas ir užtikrintų, kad fonde likę investuotojai neatsidurtų nepalankioje padėtyje, kai tuo laikotarpiu išperkami kitų investuotojų investiciniai vienetai ar akcijos,

ii)

tam tikram laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 15 darbo dienų, nustatyti išpirkimo apribojimus, pagal kuriuos per bet kurią darbo dieną išperkamų akcijų ar investicinių vienetų kiekis negali viršyti 10 % PRF akcijų ar investicinių vienetų,

iii)

sustabdyti išpirkimą tam tikram laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 15 darbo dienų, arba

iv)

nesiimti jokių kitų neatidėliotinų veiksmų, išskyrus 24 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo vykdymą;

b)

kai savaitės termino turto procentinė dalis, nustatyta 24 straipsnio 1 dalies e punkte, sumažėja tiek, kad nebesudaro 10 % viso valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF arba mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF turto, PRF valdytojas nedelsdamas apie tai informuoja PRF valdybą, o valdyba atlieka dokumentais įforminamą padėties vertinimą ir, remdamasi tuo vertinimu ir atsižvelgdama į investuotojų interesus, taiko vieną ar daugiau toliau nurodytų priemonių, dokumentais pagrįsdama savo pasirinkimą:

i)

išpirkimo atveju taiko likvidumo mokesčius, kurie tinkamai atspindi PRF likvidumo užtikrinimo sąnaudas ir užtikrina, kad fonde likę investuotojai neatsidurtų nepalankioje padėtyje, kai tuo laikotarpiu išperkami kitų investuotojų investiciniai vienetai ar akcijos;

ii)

sustabdo išpirkimą tam tikram laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 15 darbo dienų.

2.   Jeigu per 90 dienų laikotarpį išpirkimo sustabdymas iš viso trunka daugiau nei 15 dienų, valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ar mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF automatiškai praranda valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ar mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF statusą. Valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ar mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF apie tai nedelsdamas raštu aiškiai ir suprantamai informuoja kiekvieną investuotoją.

3.   Po to, kai valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF arba mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF valdyba nusprendžia, kokių veiksmų imtis 1 dalies a ir b punktų atžvilgiu, ji išsamią informaciją apie savo sprendimą nedelsdama pateikia to PRF kompetentingai institucijai.

VI SKYRIUS

Išorės parama

35 straipsnis

Išorės parama

1.   PRF negali gauti išorės paramos.

2.   Išorės parama yra tiesioginė arba netiesioginė PRF teikiama trečiojo asmens, įskaitant PRF rėmėjus, parama, kuri yra skirta PRF likvidumui garantuoti arba PRF investicinio vieneto ar akcijos GTV stabilizuoti arba kuri faktiškai turėtų tokį poveikį.

Išorės parama apima:

a)

pinigų injekcijas iš trečiojo asmens;

b)

atvejus, kai trečiasis asmuo įsigyja PRF turto už pernelyg didelę kainą;

c)

atvejus, kai trečiasis asmuo įsigyja PRF investicinių vienetų ar akcijų tam, kad užtikrintų fondo likvidumą;

d)

trečiojo asmens bet kokios rūšies tiesioginės ar netiesioginės garantijos, laidavimo ar patvirtinimo rašto PRF naudai suteikimą;

e)

bet kokius trečiojo asmens veiksmus, kurių tiesioginis arba netiesioginis tikslas yra išlaikyti PRF likvidumo profilį ir investicinio vieneto ar akcijos GTV.

VII SKYRIUS

Skaidrumo reikalavimai

36 straipsnis

Skaidrumas

1.   PRF visuose savo paties ar PRF valdytojo parengtuose išorės dokumentuose, ataskaitose, pareiškimuose, skelbimuose, laiškuose ar bet kokioje kitoje rašytinėje medžiagoje, kuri yra skirta arba kurią ketinama platinti galimiems investuotojams, investicinių vienetų turėtojams arba akcininkams, aiškiai nurodo, kokio tipo PRF jis yra pagal 3 straipsnio 1 dalį ir ar jis yra trumpalaikių investicijų ar standartinis PRF.

2.   PRF valdytojas bent kartą per savaitę PRF investuotojams pateikia visą šią informaciją:

a)

PRF portfelio pasiskirstymą pagal turto terminus;

b)

PRF kredito profilį;

c)

PRF WAM ir WAL;

d)

išsamią informaciją apie dešimt stambiausių PRF investicinių vienetų ar akcijų paketų, įskaitant jų turėtojų pavardę ar pavadinimą, šalį, terminą ir turto tipą, ir, kai sudaromi atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandoriai, sandorio šalį;

e)

bendrą PRF turto vertę;

f)

PRF grynąjį pajamingumą.

3.   Visuose rinkodaros tikslams skirtuose PRF dokumentuose aiškiai pateikiami visi šie pareiškimai:

a)

kad PRF nereiškia garantuotos investicijos;

b)

kad investicijos į PRF skiriasi nuo investicijų į indėlius, visų pirma nurodant riziką, kad į PRF investuota pagrindinė suma gali keistis;

c)

kad PRF nesikliauja išorės parama, siekdamas užtikrinti PRF likvidumą arba stabilizuoti investicinio vieneto ar akcijos GTV;

d)

kad pagrindinės investuotos sumos praradimo rizika tenka investuotojui.

4.   Jokia PRF ar jo valdytojo investuotojams ar galimiems investuotojams teikiama informacija jokiu būdu negali suteikti pagrindo manyti, kad investicija į PRF investicinius vienetus ar akcijas yra garantuota.

5.   PRF investuotojai aiškiai informuojami apie PRF naudojamą PRF turto vertinimo ir GTV apskaičiavimo metodą ar metodus.

Valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF aiškiai paaiškina investuotojams ir potencialiems investuotojams, kaip taikomas amortizuotos savikainos metodas ar apvalinimo metodas, arba abu šie metodai.

37 straipsnis

Ataskaitos kompetentingoms institucijoms

1.   PRF valdytojas bent kas ketvirtį PRF kompetentingai institucijai teikia informaciją apie kiekvieną jo valdomą PRF.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jeigu visas valdomo PRF turtas neviršija 100 000 000 EUR, PRF valdytojas informaciją PRF kompetentingai teikia bent kartą per metus.

Gavęs prašymą PRF valdytojas taip pat teikia pagal pirmą ir antrą pastraipas teikiamą informaciją PRF valdytojo kompetentingai institucijai, jei ji nėra PRF kompetentinga institucija.

2.   Pagal 1 dalį teikiama informacija apima šiuos punktus:

a)

PRF tipą ir savybes;

b)

portfelio rodiklius, tokius kaip bendra turto vertė, GTV, WAM, WAL, turto pasiskirstymas pagal terminus, likvidumas ir pajamingumas;

c)

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir, jei taikytina, siūlomą veiksmų planą;

d)

informaciją apie PRF portfelyje turimą turtą, įskaitant:

i)

kiekvieno turto vieneto savybes, kaip antai pavadinimą, šalį, emitento kategoriją, riziką arba terminą ir vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros išvadą;

ii)

turto tipą, įskaitant išsamią informaciją apie sandorio šalį išvestinių finansinių priemonių, atpirkimo ar atvirkštinio atpirkimo sandorių atveju;

e)

informaciją apie PRF įsipareigojimus, įskaitant:

i)

šalį, kurioje įsteigtas investuotojas;

ii)

investuotojo kategoriją;

iii)

pasirašymo ir išpirkimo veiklą.

Kompetentingos institucijos gali prašyti papildomos informacijos, jei tai būtina ir tinkamai pagrįsta.

3.   Papildomai prie 2 dalyje nurodytos informacijos, PRF valdytojas apie kiekvieną jo valdomą mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF teikia šią informaciją:

a)

apie visus įvykius, kai turto, vertinamo taikant amortizuotos savikainos metodą pagal 29 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą, kaina skiriasi nuo to turto kainos, apskaičiuotos pagal 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, daugiau kaip 10 bazinių punktų;

b)

visus įvykius, kai investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV, apskaičiuota pagal 32 straipsnio 1 ir 2 dalis, skiriasi nuo investicinio vieneto ar akcijos GTV, apskaičiuotos pagal 30 straipsnį, daugiau kaip 20 bazinių punktų;

c)

visus įvykius, kai susidaro 34 straipsnio 3 dalyje minima padėtis, ir priemones, kurių valdyba imasi pagal 34 straipsnio 1 dalies a ir b punktus.

4.   ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustatomas ataskaitų šablonas, apimantis visą 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2018 m. sausio 21 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

5.   Kompetentingos institucijos perduoda ESMA visą pagal šį straipsnį gautą informaciją. Tokia informacija ESMA perduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

ESMA kaupia informaciją, kad sukurtų centrinę visų PRF, kurie yra įsteigti, valdomi arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje, duomenų bazę. Europos Centrinis Bankas turi teisę naudotis šia duomenų baze, tačiau tik statistikos tikslais.

VIII SKYRIUS

Priežiūra

38 straipsnis

Kompetentingų institucijų vykdoma priežiūra

1.   Kompetentingos institucijos nuolat prižiūri, kaip laikomasi šio reglamento.

2.   PRF kompetentinga institucija arba, jei taikytina, PRF valdytojo kompetentinga institucija yra atsakinga už II–VII skyrių laikymosi priežiūrą.

3.   PRF kompetentinga institucija yra atsakinga už fondo taisyklėse ar steigimo dokumentuose nustatytų įpareigojimų ir prospekte nustatytų įpareigojimų, atitinkančių šį reglamentą, vykdymo priežiūrą.

4.   PRF valdytojo kompetentinga institucija yra atsakinga už PRF valdytojo procedūrų ir veiklos organizavimo tinkamumo priežiūrą, kad PRF valdytojas galėtų laikytis su visų jo valdomų PRF steigimu ir veikla susijusių įpareigojimų ir taisyklių.

5.   Kompetentingos institucijos vykdo KIPVPS ir AIF, kurie yra įsteigti arba kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, stebėseną siekdamos patikrinti, ar jie nenaudoja PRF nuorodos arba kitaip nenurodo, kad jie yra PRF, jeigu jie neatitinka šio reglamento.

39 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

Nedarant poveikio kompetentingoms institucijoms pagal Direktyvą 2009/65/EB ar Direktyvą 2011/61/ES suteiktiems įgaliojimams, jei taikytina, kompetentingos institucijos pagal nacionalinės teisės aktus turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti. Visų pirma jos turi įgaliojimus atlikti visus šiuos veiksmus:

a)

reikalauti leisti susipažinti su bet kokiu bet kokios formos dokumentu ir gauti tokio dokumento kopiją ar ją pasidaryti;

b)

reikalauti iš PRF ar PRF valdytojo nedelsiant pateikti informaciją;

c)

reikalauti informacijos iš bet kokio asmens, susijusio su PRF ar PRF valdytojo veikla;

d)

atlikti patikras vietoje iš anksto pranešus arba nepranešus iš anksto;

e)

imtis atitinkamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad PRF ar PRF valdytojas nuolat laikytųsi šio reglamento reikalavimų;

f)

pateikti nurodymą, siekiant užtikrinti, kad PRF ar PRF valdytojas laikytųsi šio reglamento reikalavimų ir nebedarytų jokių veiksmų, kuriais galėtų pažeisti šį reglamentą.

40 straipsnis

Sankcijos ir kitos priemonės

1.   Valstybės narės nustato sankcijų ir kitų priemonių, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tos sankcijos ir kitos priemonės būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos ir kitos priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Ne vėliau kaip 2018 m. liepos 21 d. valstybės narės praneša Komisijai ir ESMA apie 1 dalyje nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir ESMA apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

41 straipsnis

Specialios priemonės

1.   Nedarant poveikio kompetentingoms institucijoms pagal atitinkamai Direktyvą 2009/65/EB arba Direktyvą 2011/61/ES suteiktiems įgaliojimams, PRF arba PRF valdytojo kompetentinga institucija, laikydamasi proporcingumo principo, imasi 2 dalyje nurodytų atitinkamų priemonių, jeigu PRF arba PRF valdytojas:

a)

nesilaiko turto sudėties reikalavimų, pažeisdamas 9–16 straipsnius;

b)

nesilaiko portfelio reikalavimų, pažeisdamas 17, 18, 24 ar 25 straipsnį;

c)

gavo veiklos leidimą pateikęs neteisingą informaciją arba kitais neteisėtais būdais, pažeisdamas 4 ar 5 straipsnį;

d)

naudoja nuorodą „pinigų rinkos fondas“, „PRF“ (angl. MMF) arba kitą nuorodą, kuri leidžia suprasti, kad KIPVPS ar AIF yra PRF, pažeisdamas 6 straipsnį;

e)

nesilaiko vidinio kredito kokybės vertinimo reikalavimų, pažeisdamas 19 ar 20 straipsnį;

f)

nesilaiko valdymo, dokumentų ar skaidrumo reikalavimų, pažeisdamas 21, 23, 26, 27, 28 ar 36 straipsnį;

g)

nesilaiko turto vertinimo reikalavimų, pažeisdamas 29, 30, 31, 32, 33 ar 34 straipsnį.

2.   1 dalyje nurodytais atvejais PRF kompetentinga institucija atitinkamai:

a)

imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad PRF ar PRF valdytojas laikytųsi atitinkamų nuostatų;

b)

panaikina pagal 4 arba 5 straipsnį išduotą veiklos leidimą.

42 straipsnis

ESMA įgaliojimai ir kompetencija

1.   ESMA suteikiami įgaliojimai, būtini jos užduotims pagal šį reglamentą vykdyti.

2.   ESMA pagal Direktyvą 2009/65/EB ir Direktyvą 2011/61/ES jai suteiktais įgaliojimais naudojasi ir taikant šį reglamentą, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

3.   Taikant Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, šis reglamentas įtraukiamas į visus kitus teisiškai privalomus Sąjungos aktus, kuriais institucijai pavedamos užduotys, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 straipsnio 2 dalyje.

43 straipsnis

Institucijų tarpusavio bendradarbiavimas

1.   PRF kompetentinga institucija ir PRF valdytojo kompetentinga institucija, jei tai skirtingos institucijos, bendradarbiauja tarpusavyje ir keičiasi informacija, kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

2.   Kompetentingos institucijos ir ESMA bendradarbiauja tarpusavyje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kad galėtų vykdyti atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą.

3.   Kompetentingos institucijos ir ESMA keičiasi visa reikalinga informacija ir dokumentais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kad galėtų vykdyti atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą, visų pirma nustatyti ir pašalinti šio reglamento pažeidimus. Valstybių narių kompetentingos institucijos, atsakingos už PRF veiklos leidimų išdavimą arba priežiūrą pagal šį reglamentą, perduoda informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai tokia informacija yra svarbi stebint atskirų PRF ar visų PRF galimą poveikį sisteminės svarbos finansų įstaigų stabilumui ir rinkų, kuriose veikia PRF, tinkamam funkcionavimui ir į jį reaguojant. ESMA ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) taip pat informuojamos ir perduoda tą informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

4.   Remdamasi nacionalinių kompetentingų institucijų pagal 37 straipsnio 5 dalį perduota informacija, ESMA, naudodamasi jai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 suteiktais įgaliojimais, šio reglamento 46 straipsnyje nustatytos peržiūros tikslais parengia Komisijai ataskaitą.

IX SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

44 straipsnis

Esamų KIPVPS ir AIF traktavimas

1.   Ne vėliau kaip 2019 m. sausio 21 d. esami KIPVPS arba AIF, kurie investuoja į trumpalaikį turtą ir kaip atskirų ar bendrų tikslų siekia teikti grąžą, atitinkančią pinigų rinkos palūkanų normas, arba išlaikyti investicijos vertę, pateikia prašymą PRF kompetentingai institucijai kartu su visais dokumentais ir įrodymais, kurių reikia siekiant įrodyti atitiktį šio reglamento reikalavimams.

2.   Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo dienos PRF kompetentinga institucija pagal 4 ir 5 straipsnius įvertina, ar KIPVPS arba AIF laikosi šio reglamento reikalavimų. PRF kompetentinga institucija priima sprendimą ir nedelsdama apie jį praneša KIPVPS arba AIF.

45 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   11, 15 ir 22 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11, 15 ir 22 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl deleguotųjų įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 11, 15 ir 22 straipsnius priimti deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

46 straipsnis

Peržiūra

1.   Ne vėliau kaip 2022 m. liepos 21 d. Komisija atlieka šio reglamento tinkamumo rizikos ribojimo ir ekonominiu požiūriu peržiūrą, pasikonsultavusi su ESMA ir, kai taikytina, su ESRV, įskaitant klausimą, ar reikia keisti valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF taikomą tvarką.

2.   Per peržiūrą visų pirma:

a)

išanalizuojama taikant šį reglamentą įgyta patirtis, poveikis investuotojams, PRF ir PRF valdytojams Sąjungoje;

b)

įvertinamas PRF vaidmuo perkant valstybių narių išleistus arba garantuotus skolos vertybinius popierius;

c)

atsižvelgiama į specifines valstybių narių išleistų ar garantuotų skolos vertybinių popierių savybes ir šių skolos vertybinių popierių vaidmenį finansuojant valstybes nares;

d)

atsižvelgiama į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 509 straipsnio 3 dalyje nurodytą ataskaitą;

e)

atsižvelgiama į šio reglamento poveikį trumpalaikio finansavimo rinkoms;

f)

atsižvelgiama į tarptautinio masto reguliavimo pokyčius.

Ne vėliau kaip 2022 m. liepos 21 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl galimybių nustatyti 80 % ES valdžios sektoriaus skolos kvotą. Toje ataskaitoje išnagrinėjamas trumpalaikių ES valdžios sektoriaus skolos priemonių prieinamumas ir įvertinama, ar mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF galėtų būti tinkama alternatyva ne ES valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF. Jeigu Komisija ataskaitoje prieitų prie išvados, kad nėra galimybių įvesti 80 % ES valdžios sektoriaus skolos kvotos ir palaipsniui panaikinti valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF, turinčius neribotą ne ES valdžios sektoriaus skolos priemonių kiekį, ji turėtų pateikti tos išvados priežastis. Jeigu Komisija prieitų prie išvados, kad yra galimybių įvesti 80 % ES valdžios sektoriaus skolos kvotą, Komisija gali pateikti atitinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų įvesti tokią kvotą, pagal kurią bent 80 % valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF turto turėtų būti investuota į ES valdžios sektoriaus skolos priemones. Be to, jeigu Komisija prieitų prie išvados, kad mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF yra tinkama alternatyva ne ES valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF, ji gali pateikti atitinkamų pasiūlymų iš viso panaikinti valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF taikomą nukrypti leidžiančią nuostatą.

Apie šios peržiūros rezultatus pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, jei reikia, sykiu pateikiant atitinkamų pakeitimų pasiūlymus.

47 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 21 d., išskyrus 11 straipsnio 4 dalį, 15 straipsnio 7 dalį, 22 straipsnį ir 37 straipsnio 4 dalį, kurie taikomi nuo 2017 m. liepos 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. birželio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

H. DALLI


(1)  OL C 255, 2014 8 6, p. 3.

(2)  OL C 170, 2014 6 5, p. 50.

(3)  2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(5)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(6)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(7)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

(8)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/14/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros, Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kiek tai susiję su per dideliu kliovimusi kredito reitingais (OL L 145, 2013 5 31, p. 1).

(9)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL L 83, 2013 3 22, p. 1).

(10)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(11)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(12)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(13)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(14)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(15)  2007 m. kovo 19 d. Komisijos direktyva 2007/16/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, patikslinant tam tikrus apibrėžimus (OL L 79, 2007 3 20, p. 11).

(16)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).

(17)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

(18)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(19)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).