10.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/981

2017 m. birželio 7 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su standartinėmis formomis, šablonais ir procedūromis, taikomais konsultacijoms su kitomis kompetentingomis institucijomis prieš išduodant veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 84 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2014/65/ES 84 straipsniu numatomos konsultacijos su kompetentingomis institucijomis prieš išduodant veiklos leidimą pagal tos direktyvos 7 straipsnį. Direktyva 2014/65/ES taip pat numatoma nustatyti tokioms konsultacijoms skirtas standartines formas, šablonus ir procedūras;

(2)

siekiant palengvinti kompetentingų institucijų bendravimą, konkrečiai bendravimo prieš išduodant veiklos leidimą tikslu jos turėtų paskirti kontaktinį punktą;

(3)

siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai ir laiku viena su kita konsultuotis prieš išduodant veiklos leidimą, būtina nustatyti prašymų suteikti konsultaciją, jų gavimo patvirtinimų ir atsakymų į prašymus suteikti konsultaciją procedūras;

(4)

naudojant standartines formas, šablonus ir procedūras turėtų būti įmanoma pagal Direktyvą 2014/65/ES užtikrinti informacijos, kuria keičiamasi arba kuri perduodama, konfidencialumą ir laikytis taisyklių, nustatytų Sąjungos teisės aktuose dėl asmens duomenų tvarkymo ir tokių duomenų perdavimo;

(5)

nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente nustatytos nuostatos ir susijusios nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/65/ES, būtų pradėtos taikyti tą pačią dieną;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(7)

EVPRI nevykdė atvirų viešų konsultacijų dėl techninių įgyvendinimo standartų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, projektų ir neanalizavo galimų sąnaudų ir naudos, susijusių su tuo, kad atitinkamoms kompetentingoms institucijoms būtų nustatytos standartinės formos ir procedūros, nes tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į jų mastą ir poveikį ir į tai, kad techniniai įgyvendinimo standartai būtų skirti tik valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, o ne rinkos dalyviams;

(8)

EVPRI paprašė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį įsteigtos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kontaktiniai punktai

1.   Kompetentingos institucijos paskiria bendravimo pagal šį reglamentą kontaktinius punktus ir informaciją apie savo kontaktinius punktus skelbia savo interneto svetainėse.

2.   Kompetentingos institucijos informaciją apie savo kontaktinius punktus nusiunčia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI). EVPRI atnaujina kompetentingoms institucijoms skirtą naudoti kontaktinių punktų sąrašą ir jį skelbia savo interneto svetainėje.

2 straipsnis

Prašymas suteikti konsultaciją

1.   Prašymą teikianti kompetentinga institucija prašymą suteikti konsultaciją popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis pateikia kompetentingos institucijos, su kuria reikia konsultuotis, kontaktiniam punktui.

2.   Prašymą teikianti kompetentinga institucija savo prašymą suteikti konsultaciją pateikia užpildžiusi I priede nustatytą formą. Prašymą teikianti kompetentinga institucija prie prašymo suteikti konsultaciją gali pridėti bet kokį dokumentą ar grindžiamąją medžiagą, kurie laikomi būtinais prašymui pagrįsti.

3 straipsnis

Gavimo patvirtinimas

Prašymą gaunanti kompetentinga institucija užpildžiusi II priede nustatytą formą per penkias darbo dienas nuo prašymo suteikti konsultaciją gavimo prašymą teikiančios kompetentingos institucijos kontaktiniam punktui išsiunčia gavimo patvirtinimą.

4 straipsnis

Atsakymas į prašymą suteikti konsultaciją

1.   Prašymą gaunanti kompetentinga institucija į prašymą suteikti konsultaciją atsako popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis. Atsakymas siunčiamas prašymą teikiančios kompetentingos institucijos kontaktiniam punktui, nebent ta institucija nurodė kitą adresatą.

2.   Prašymą gaunanti kompetentinga institucija prašymą teikiančiai kompetentingai institucijai nurodo, kokių paaiškinimų dėl prašomos informacijos jai reikia.

3.   Prašymą gaunanti kompetentinga institucija užpildžiusi III priede nustatytą formą kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo prašymo suteikti konsultaciją gavimo prašymą teikiančiai kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a)

informaciją, kurios prašyta prašyme suteikti konsultaciją, ir visas nuomones bei išlygas dėl veiklos leidimo išdavimo;

b)

visą kitą esminę informaciją, galinčią turėti įtakos veiklos leidimo išdavimui.

4.   Manydama, kad gali nespėti atsakyti iki 3 dalyje nustatyto termino, prašymą gaunanti kompetentinga institucija apie tai nedelsdama informuoja prašymą teikiančią kompetentingą instituciją ir nurodo vėlavimo priežastis bei numatomą atsakymo datą. Be to, ji reguliariai teikia informaciją apie savo atsakymo rengimo pažangą.

5.   Negalėdama atsakyti iki šio straipsnio 3 dalyje nustatyto termino, prašymą gaunanti kompetentinga institucija informaciją pateikia taip, kad būtų užtikrinta, jog visus būtinus veiksmus būtų galima atlikti operatyviai ir laikantis Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino.

5 straipsnis

Konsultacijų procedūros

1.   Kompetentingos institucijos dėl prašymo suteikti konsultaciją ir atsakymo į jį bendrauja naudodamos operatyviausias iš 2 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių, deramai atsižvelgdamos į konfidencialumo nuostatas, susirašinėjimui reikiamą laiką, pateiktinos medžiagos apimtį ir prašymą teikiančios kompetentingos institucijos galimybę tą informaciją gauti. Konkrečiai, prašymą teikianti kompetentinga institucija nedelsdama teikia paaiškinimus, kurių prašo prašymą gaunanti kompetentinga institucija.

2.   Jei prašomą informaciją turi arba gali turėti valstybės narės kompetentinga institucija, kuri nėra tos pačios valstybės narės prašymą gaunanti kompetentinga institucija, prašymą gaunanti kompetentinga institucija tą informaciją nedelsdama surenka iš kitos kompetentingos institucijos ir pagal 4 straipsnį ją perduoda prašymą teikiančiai kompetentingai institucijai.

3.   Kompetentingos institucijos bendradarbiauja šalindamos galimus su atsakymu į prašymą susijusius sunkumus.

4.   Kai vykstant veiklos leidimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti procedūrai atsiranda naujos arba prireikia papildomos informacijos, kompetentingos institucijos bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad būtų pasikeista visa reikiama informacija. Tam naudojamos I ir II prieduose nustatytos formos.

5.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies, jei prašymą teikianti kompetentinga institucija prašymą suteikti konsultaciją pateikia per paskutines 30 darbo dienų iki paraiškos išduoti veiklos leidimą vertinimo pabaigos, ji tą prašymą gali pateikti žodžiu, su sąlyga, kad prašymas suteikti konsultaciją vėliau patvirtinamas raštu, nebent prašymą gaunanti kompetentinga institucija sutinka su kitomis sąlygomis.

6 straipsnis

Informacijos naudojimas

1.   Jei prašymą gaunančios kompetentingos institucijos pateiktą informaciją prašymą teikianti kompetentinga institucija atkartoja atsakyme į paraišką išduoti veiklos leidimą, prašymą teikianti kompetentinga institucija prieš informuodama pareiškėją apie tai informuoja prašymą gaunančią kompetentingą instituciją.

2.   Jei gaunamas prašymas atskleisti informaciją, kurią kompetentinga institucija gavo iš kitos kompetentingos institucijos, tą prašymą gaunanti kompetentinga institucija prieš atskleisdama informaciją apie tai praneša kitai kompetentingai institucijai ir nurodo visas tos informacijos atžvilgiu taikomas teisines išimtis ar privilegijas.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

Prašymo suteikti konsultaciją forma

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Patvirtinimo, kad gautas prašymas suteikti konsultaciją, forma

Image Tekstas paveikslėlio

III PRIEDAS

Atsakymo į prašymą suteikti konsultaciją forma

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio