3.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/949

2017 m. birželio 2 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisyklės, susijusios su galvijų identifikacinio kodo konfigūracija, ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 911/2004

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, nustatantį galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantį jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1760/2000 nustatomos galvijų identifikavimo ir registravimo taisyklės. Kad galvijų judėjimą būtų galima atsekti, tame reglamente numatoma, kad visi gyvūnai turi būti identifikuoti naudojant bent dvi to reglamento I priede nurodytas identifikavimo priemones su tuo pačiu individualiu identifikaciniu kodu. Šiame priede nurodytos identifikavimo priemonės yra įprastinis ausies įsagas ir elektroninis identifikatorius, t. y. elektroninis ausies įsagas, atrajotojų boliusas arba įšvirkščiamas atsakiklis;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 653/2014 (2), numatyta, kad identifikacinio kodo konfigūracijos taisyklės turi būti nustatytos įgyvendinimo aktais;

(3)

siekiant laikytis Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nustatytų gyvūnų identifikavimo standartų, tinkamiausia galvijų identifikacinio kodo konfigūracija yra dviejų raidžių šalies kodas arba trijų skaitmenų šalies kodas ir individualus gyvūno kodas, kurį sudaro ne daugiau kaip 12 skaitmenų;

(4)

be to, šiuo reglamentu nustatant identifikacinio kodo konfigūraciją, turėtų būti užtikrinta, kad bendroji rinka veiktų ne tik galvijų, bet ir avių bei ožkų bendroji rinka, kai tokios identifikacinio kodo konfigūracijos reikalaujama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004 (3), neatsižvelgiant į įvairiose valstybėse narėse nustatytas identifikavimo priemones;

(5)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 911/2004 (4) nustatoma šifruota forma, naudojama kilmės valstybei narei identifikuoti, į ją taip pat įtraukiama informacija apie individualų gyvūną, kuri turi būti pateikta matomuose ausų įsaguose. Šią šifruotą identifikavimo formą sudaro dviejų raidžių šalies kodas ir individualus gyvūno kodas, kurį sudaro ne daugiau kaip 12 skaitmenų;

(6)

galvijų identifikacinio kodo konfigūracija turėtų būti taikoma ir įprastiniams ausų įsagams, ir elektroniniams identifikatoriams; tokie kodai turėtų būti suderinami, turėtų būti įmanoma jais keistis elektroniniu būdu ir juos perskaityti visose valstybėse narėse. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 911/2004 turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad jame būtų įvardytas šiuo reglamentu nustatytinas identifikacinis kodas;

(7)

Reglamento (EB) Nr. 911/2004 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Ispanija, Airija, Italija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė gali toliau taikyti savo 12 skaitmenų raidinio skaitmeninio kodo, nurodomo po šalies kodo gyvuliams, gimusiems iki 1999 m. gruodžio 31 d., o Ispanijos, Airijos, Italijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės atveju – gyvuliams, gimusiems iki 2000 m. birželio 30 d., sistemą. Kadangi šiuo reglamentu nustatytomis galvijų identifikacinio kodo konfigūracijos taisyklėmis ketinama pakeisti Reglamento (EB) Nr. 911/2004 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles, ši išimtis taip pat turėtų būti numatyta šiame reglamente;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 5 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės turi sukurti kompiuterines galvijų duomenų bazes, kuriose valstybių narių kompetentingos institucijos turi registruoti galvijų identifikacinius kodus. Be to, to reglamento 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta data, nuo kurios valstybės narės privalo užtikrinti, kad visu pajėgumu veiktų elektroniniams identifikatoriams, kaip oficialiai galvijų identifikavimo priemonei, naudoti reikalinga infrastruktūra. Ši infrastruktūra apima ir kompiuterinę duomenų bazę;

(9)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sklandžiai pereiti nuo ausų įsagų prie elektroninių identifikatorių, tikslinga, kol bus užtikrinta, kad elektroniniams identifikatoriams valstybėse narėse naudoti reikalinga infrastruktūra veiktų visu pajėgumu, nustatyti tarpines galvijų identifikacinio kodų perkodavimo duomenų bazėje priemones;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos galvijų identifikacinio kodo konfigūracijos taisyklės, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 4 straipsnio 3 dalies c punkte.

2 straipsnis

Galvijų identifikacinio kodo konfigūracijos taisyklės

Galvijų identifikacinis kodas ant identifikavimo priemonės nurodomas taip:

a)

pirmasis identifikacinio kodo elementas turi būti valstybės narės, kurioje gyvūnas pirmą kartą pažymėtas identifikavimo priemone, šalies kodas, kurį sudaro dviejų raidžių kodas arba trijų skaitmenų kodas, kaip nurodyta priede;

b)

antrasis identifikacinio kodo elementas turi būti individualus gyvūno skaitmeninis kodas, kurį sudaro ne daugiau kaip 12 skaitmenų; tačiau Airija, Ispanija, Italija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė gali toliau taikyti savo 12 skaitmenų raidinio skaitmeninio kodo, nurodomo po šalies kodo gyvuliams, gimusiems iki 1999 m. gruodžio 31 d., o Airijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės atveju – gyvuliams, gimusiems iki 2000 m. birželio 30 d., sistemą.

3 straipsnis

Kompiuterinė duomenų bazė

Valstybės narės kompetentinga institucija kompiuterinėje galvijų duomenų bazėje, numatytoje Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 5 straipsnyje, gali, neatsižvelgdama į identifikavimo priemonėje nurodytą šalies kodą, įregistruoti identifikacinį kodą, kurį sudaro šio reglamento 2 straipsnio a punkte nurodytas dviejų raidžių kodas arba trijų skaitmenų kodas, jeigu užtikrinamas visiškas galvijo atsekamumas.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 911/2004 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 911/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ausų įsaguose nurodytą identifikacinį kodą sudarantys ženklai turi būti tokie, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/949 (*1) 2 straipsnyje.

(*1)  2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/949, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisyklės, susijusios su galvijų identifikacinio kodo konfigūracija, ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 911/2004 (OL L 143, 2017 6 3, p. 1).“"

2.

I priedas išbraukiamas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1.

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 653/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, kiek tai susiję su galvijų elektroniniu identifikavimu ir jautienos ženklinimu (OL L 189, 2014 6 27, p. 33).

(3)  2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

(4)  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 911/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 dėl ausies įsagų, pasų ir ūkių registrų (OL L 163, 2004 4 30, p. 65).


PRIEDAS

2 straipsnyje nurodyti šalių kodai:

Valstybė narė

Dviejų raidžių kodas

Trijų skaitmenų kodas

Belgija

BE

056

Bulgarija

BG

100

Čekija

CZ

203

Danija

DK

208

Vokietija

DE

276

Estija

EE

233

Airija

IE

372

Graikija

EL

300

Ispanija

ES

724

Prancūzija

FR

250

Kroatija

HR

191

Italija

IT

380

Kipras

CY

196

Latvija

LV

428

Lietuva

LT

440

Liuksemburgas

LU

442

Vengrija

HU

348

Мalta

MT

470

Nyderlandai

NL

528

Austrija

AT

040

Lenkija

PL

616

Portugalija

PT

620

Rumunija

RO

642

Slovėnija

SI

705

Slovakija

SK

703

Suomija

FI

246

Švedija

SE

752

Jungtinė Karalystė

UK

826