25.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/892

2017 m. kovo 13 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 38 straipsnį, 174 straipsnio 1 dalies d punktą, 181 straipsnio 3 dalį ir 182 straipsnio 1 ir 4 dalis,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 58 straipsnio 4 dalies a punktą, 62 straipsnio 2 dalies a–d ir h punktus ir 64 straipsnio 7 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (3) ir nustatytos naujos vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taikomos taisyklės. Juo Komisija taip pat įgaliojama priimti atitinkamus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Tais aktais turėtų būti pakeistos kai kurios Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos (4). Tas reglamentas iš dalies keičiamas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/891 (5);

(2)

siekiant kuo geriau paskirstyti finansinius išteklius ir gerinti strategijos kokybę, reikėtų išdėstyti nuostatas, susijusias su nacionalinės tvarių veiklos programų strategijos struktūra bei turiniu ir aplinkosaugos veiksmų nacionaline programa. Reikėtų nustatyti aplinkosaugos veiksmus, kurie gali būti įtraukiami į tokią nacionalinę programą, ir reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi, kad tuos veiksmus būtų lengviau parengti ir įgyvendinti;

(3)

be to, reikėtų nustatyti su veiklos programų turiniu susijusias taisykles, pateiktinus dokumentus, dokumentų pateikimo terminus ir veiklos programų įgyvendinimo laikotarpius;

(4)

siekiant užtikrinti, kad gamintojų organizacijoms skirta pagalbos schema būtų taikoma tinkamai, turėtų būti išdėstytos nuostatos dėl į pagalbos paraiškas įtrauktinos informacijos ir pagalbos išmokėjimo tvarkos. Siekiant išvengti su grynųjų pinigų srautais susijusių sunkumų, gamintojų organizacijoms turėtų būti suteikta galimybė naudotis išankstinių išmokų su tinkamais užstatais sistema. Dėl panašių priežasčių reikėtų sukurti alternatyvią jau patirtų išlaidų kompensavimo sistemą;

(5)

vaisių ir daržovių produkcija yra neprognozuojama, o produktai greitai genda, taigi net ir ne per didelis jų perteklius rinkoje gali gerokai ją sutrikdyti. Todėl reikėtų priimti krizių prevencijos ir valdymo priemonių įgyvendinimo taisykles;

(6)

reikėtų nustatyti išsamias taisykles, taikytinas nacionalinei finansinei paramai, kurią valstybės narės gali suteikti Sąjungos regionuose, kuriuose gamintojų organizacijų steigimosi lygis yra ypač žemas. Turėtų būti nustatyta tokios nacionalinės finansinės paramos ir paramos kompensavimo iš Sąjungos lėšų patvirtinimo tvarka ir tokios kompensacijos suma. Be to, turėtų būti nustatytas kompensacijos dydis;

(7)

reikėtų išdėstyti nuostatas, susijusias su tam tikros informacijos, teiktinos taikant Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/891 ir šį reglamentą, rūšimi ir formatu. Tos nuostatos turėtų būti taikomos informacijai, kurią valstybėms narėms teikia gamintojai bei gamintojų organizacijos ir informacijai, kurią Komisijai teikia valstybės narės;

(8)

turėtų būti išdėstytos administracinių patikrų ir patikrų vietoje, reikalingų tinkamam Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymui vaisių ir daržovių sektoriuje užtikrinti, nuostatos;

(9)

įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 59 straipsnio 6 dalį, reikia nustatyti akivaizdžių klaidų, padarytų pagalbos paraiškose, pranešimuose, paraiškose ar prašymuose, ištaisymo taisykles;

(10)

reikėtų nustatyti taisykles dėl gamintojų, nepriklausančių gamintojų organizacijoms, gamintojų organizacijų asociacijoms ar tarpšakinėms organizacijoms, kuriems privalomai taikomos taisyklės, dėl kurių susitarta su konkrečioje ekonominėje zonoje atstovaujamosiomis laikomomis organizacijomis ar asociacijomis, finansinių įnašų;

(11)

standartinės importo vertės turėtų būti apskaičiuojamos pagal valstybės narės importo rinkose parduodamų importuotų produktų vidutinių reprezentacinių kainų svertinį vidurkį ir naudojant valstybių narių pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 74 straipsnį Komisijai pateiktą informaciją apie šias kainas ir importuotą atitinkamų produktų kiekį. Reikėtų išdėstyti nuostatas, taikomas tais atvejais, kai konkrečios kilmės produktų vidutinės reprezentacinės kainos nėra nustatytos;

(12)

turėtų būti nustatytos išsamios taisyklės, reglamentuojančios importo muitą, kuris galėtų būti taikomas tam tikriems produktams kartu su Bendrajame muitų tarife numatytu importo muitu. Reikėtų nustatyti, kad papildomas importo muitas gali būti taikomas tuo atveju, jei importuojamų atitinkamų produktų kiekis viršija produktui ir taikymo laikotarpiui nustatytą ribinį kiekį. Į Sąjungą vežamos prekės neapmokestinamos papildomu importo muitu, todėl tokioms prekėms turėtų būti taikomos specialios nuostatos;

(13)

šis reglamentas turėtų įsigalioti ir būti taikomas nuo septintos dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS

1 SKIRSNIS

Įvadinės nuostatos

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, išskyrus prekybos standartus.

2.   I–V skyriai taikomi tik vaisių ir daržovių sektoriaus produktams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte, ir tik perdirbti skirtiems tokiems produktams.

2 SKIRSNIS

Veiklos programos

2 straipsnis

Nacionalinė tvarių veiklos programų strategija

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalyje nurodytos nacionalinės strategijos struktūra ir turinys nustatyti šio reglamento I priede.

3 straipsnis

Aplinkosaugos veiksmų nacionalinė programa ir reikalavimus atitinkančios investicijos

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos nacionalinės programos atskirame skirsnyje išdėstomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 (6) 28 straipsnyje nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pagal veiklos programą atrinkti aplinkosaugos veiksmai.

Nacionalinėje programoje nustatomas nebaigtinis aplinkosaugos veiksmų ir su jais susijusių sąlygų, taikytinų valstybėje narėje įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 5 dalį, sąrašas.

Į antroje pastraipoje nurodytą sąrašą gali būti įtraukiami šių rūšių aplinkosaugos veiksmai:

a)

veiksmai, identiški Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 ir 29 straipsniuose atitinkamai nurodytiems agrarinės aplinkosaugos bei klimato srities ir ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimams ir nustatyti atitinkamos valstybės narės kaimo plėtros programoje;

b)

aplinkai naudingos investicijos;

c)

kiti aplinkai naudingi veiksmai, įskaitant veiksmus, kurie nėra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su konkrečiu žemės sklypu, tačiau yra susiję su vaisių ir daržovių sektoriumi, jei tais veiksmais prisidedama prie dirvožemio apsaugos, vandens ar energijos taupymo, vandens kokybės, buveinių arba biologinės įvairovės apsaugos gerinimo arba išlaikymo, klimato kaitos švelninimo ir atliekų kiekio mažinimo arba geresnio jų tvarkymo.

Nacionalinėje programoje nurodoma ši su kiekvienu trečios pastraipos b ir c punktuose nurodytu aplinkosaugos veiksmu susijusi informacija:

a)

veiksmo pagrindimas remiantis jo poveikiu aplinkai ir

b)

konkretus (-ūs) susijęs (-ę) įsipareigojimas (-ai).

Į nacionalinę programą įtraukiamas bent vienas integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės praktikos diegimo veiksmas.

2.   Aplinkosaugos veiksmų, kurie identiški agrarinės aplinkosaugos bei klimato srities arba ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimams, remiamiems pagal kaimo plėtros programą, trukmė yra tokia pati kaip ir tų įsipareigojimų. Jei veiksmo trukmė ilgesnė už pradinės veiklos programos trukmę, veiksmas toliau įgyvendinamas pagal vėlesnę veiklos programą.

Valstybės narės gali leisti nustatyti trumpesnę aplinkosaugos veiksmų trukmę arba netgi leisti nutraukti tuos veiksmus tinkamai pagrįstais atvejais, visų pirma remdamosi Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 57 straipsnio 3 dalyje nurodyto priešpaskutinių veiklos programos įgyvendinimo metų vertinimo rezultatais.

3.   Gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ar patronuojamųjų įmonių, atitinkančių Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą 90 % reikalavimą, patalpose arba jų narių gamintojų patalpose vykdomos aplinkai naudingos investicijos atitinka paramos skyrimo reikalavimus, jei:

a)

jomis galima sumažinti dabartinių gamybos išteklių naudojimą, išmetamų teršalų ar gamybos procesų atliekų kiekį arba

b)

jomis iškastinius energijos išteklius galima pakeisti atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, arba

c)

jomis galima sumažinti riziką aplinkai, susijusią su tam tikrų produktų gamybos išteklių, įskaitant augalų apsaugos produktus arba trąšas, naudojimu, arba

d)

jomis galima pagerinti aplinkos kokybę, arba

e)

jos susijusios su ne pelno investicijomis, reikalingomis siekiant tikslų pagal agrarinės aplinkosaugos bei klimato srities ir ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimus, visų pirma, kai tie tikslai susiję su buveinių ir biologinės įvairovės apsauga.

4.   3 dalies a punkte nurodytos investicijos atitinka paramos skyrimo reikalavimus, jei, jas vykdant, per investicijų fiskalinio nuvertėjimo laikotarpį, palyginti su ankstesne padėtimi, ne mažiau kaip 15 % sumažėja:

a)

gamybos išteklių, kurie yra ne atsinaujinantieji energijos ištekliai, tokių kaip vanduo arba iškastinis kuras, naudojimas arba galimų aplinkos taršos šaltinių, tokių kaip trąšos, augalų apsaugos produktai arba tam tikri energijos šaltiniai, naudojimas;

b)

vykstant gamybos procesams išmetamų oro, dirvožemio arba vandens teršalų kiekis; arba

c)

gamybos procesų atliekų, įskaitant nuotekas, kiekis.

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos valstybės narės gali pritarti investicijoms, kurias vykdant sumažėjimas per investicijų fiskalinio nuvertėjimo laikotarpį, palyginti su ankstesne padėtimi, siektų ne mažiau kaip 7 %, jei tomis investicijomis teikiama nors kokia papildoma nauda aplinkai.

Tikėtinas sumažėjimas ir, jei taikoma, tikėtina papildoma nauda aplinkai įrodomi ex ante projekto specifikacijomis arba kitais techniniais dokumentais, kuriuos gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija pateikia teikdama tvirtinti veiklos programos pasiūlymą arba tokios veiklos programos pakeitimus ir kuriuose nurodomi tikėtini investicijos rezultatai, patvirtinti techniniuose dokumentuose arba valstybės narės pripažintos nepriklausomos kvalifikuotos įstaigos ar eksperto.

Dėl investicijų, kuriomis siekiama mažinti sunaudojamo vandens kiekį:

a)

palyginti su padėtimi iki investavimo, ne mažiau kaip 5 % sumažėja lašelinio drėkinimo ar panašių sistemų sunaudojamas vandens kiekis, ir

b)

nepadidėja visas drėkinamas plotas, išskyrus tuos atvejus, kai visam ūkiui drėkinti sunaudojamo vandens bendras kiekis (įskaitant padidintą plotą) neviršija per paskutinius 5 metus iki investicijų vidutiniškai sunaudoto vandens kiekio.

5.   3 dalies b punkte nurodytos investicijos į sistemas, kuriomis gaminama energija, atitinka paramos skyrimo reikalavimus, jei pagamintos energijos kiekis neviršija kiekio, kurį kasmet ex ante gali suvartoti su vaisiais ir daržovėmis susijusius veiksmus vykdančios gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos, patronuojamosios įmonės ar gamintojų organizacijos nariai, kurie gauna naudos iš investicijų.

6.   3 dalies c ir d punktuose nurodytos investicijos atitinka paramos skyrimo reikalavimus, jei jomis prisidedama prie dirvožemio apsaugos, vandens ar energijos taupymo, vandens kokybės, buveinių arba biologinės įvairovės apsaugos gerinimo arba išlaikymo, klimato kaitos švelninimo ir atliekų kiekio mažinimo arba geresnio jų tvarkymo, net jei to indėlio kiekybiškai neįmanoma įvertinti.

Teikdama tvirtinti veiklos programos pasiūlymą arba tokios veiklos programos pakeitimus gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija pateikia įrodymų apie tikėtiną teigiamą indėlį siekiant vieno ar daugiau aplinkosaugos tikslų. Kompetentinga nacionalinė institucija gali paprašyti, kad įrodymai būtų pateikti projekto specifikacijose, patvirtintose nepriklausomos kvalifikuotos įstaigos arba atitinkamų aplinkosaugos sričių eksperto.

7.   Aplinkosaugos veiksmams taikomos šios taisyklės:

a)

įvairūs aplinkosaugos veiksmai gali būti sujungiami, jei jie papildo vieni kitus ir neprieštarauja vieni kitiems. Sujungiant aplinkosaugos veiksmus (kitus nei investicijos į ilgalaikį turtą), paramos dydis nustatomas atsižvelgiant į konkrečias dėl šių sujungtų veiksmų prarastas pajamas ir patirtas papildomas išlaidas;

b)

įsipareigojimai apriboti trąšų, augalų apsaugos produktų ar kitokių medžiagų naudojimą priimamai tik jei tuos apribojimus galima įvertinti tokiu būdu, kad būtų suteikta garantijų dėl tų įsipareigojimų vykdymo;

c)

3 dalyje nurodytos aplinkai naudingos investicijos visiškai atitinka paramos skyrimo reikalavimus.

4 straipsnis

Veiklos programų turinys

1.   Veiklos programose pateikiama:

a)

pradinės padėties aprašymas, prireikus pagrįstas II priedo 5 punkte išvardytais bendrais pradiniais rodikliais;

b)

programos tikslai, atsižvelgiant į gamybos ir realizavimo rinkų perspektyvą, paaiškinimas, kaip taikant programą ketinama prisidėti prie nacionalinės strategijos tikslų ir kaip programa su jais suderinta, įskaitant veiklos rūšių pusiausvyrą. Aprašant tikslus nurodomi kiekybiškai įvertinami tiksliniai rodikliai, siekiant palengvinti laipsniškos programos įgyvendinimo pažangos stebėseną;

c)

siūlomos priemonės, įskaitant krizių prevencijos ir valdymo priemones;

d)

programos trukmė ir

e)

finansiniai aspektai, visų pirma:

i)

finansinių įnašų apskaičiavimo metodas ir lygis;

ii)

veiklos fondo finansavimo tvarka;

iii)

informacija, kurios reikia įvairiems įnašų lygiams pagrįsti, ir

iv)

kiekvienų programos įgyvendinimo metų veiklos biudžetas ir tvarkaraštis.

2.   Veiklos programose nurodoma:

a)

kiek atskiromis priemonėmis papildomos kitos priemonės ir kaip jos derinamos su kitomis priemonėmis, įskaitant priemones, finansuojamas ar tinkamas finansuoti iš kitų Sąjungos fondų, visų pirma priemones pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 ir pardavimo skatinimo programas, patvirtintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014 (7). Prireikus taip pat atskirai nurodomos priemonės, įgyvendintos pagal ankstesnes veiklos programas, ir

b)

kad jos nekelia jokios dvigubo finansavimo iš Sąjungos fondų rizikos.

5 straipsnis

Su veiklos programa pateikiami dokumentai

Su veiklos programomis pateikiami:

a)

veiklos fondo sukūrimo įrodymai;

b)

rašytinis gamintojų organizacijos įsipareigojimas laikytis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 ir šio reglamento reikalavimų, ir

c)

rašytinis gamintojų organizacijos patvirtinimas, kad ji nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nėra gavusi ir ateityje negaus jokio kito Sąjungos ar nacionalinio finansavimo veiksmams, kurie atitinka pagalbos teikimo vaisių ir daržovių sektoriui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 reikalavimus, vykdyti.

6 straipsnis

Pateikimo terminas

1.   Veiklos programas gamintojų organizacija teikia tvirtinti valstybės narės, kurioje yra gamintojų organizacijos būstinė, kompetentingai institucijai iki metų, einančių prieš metus, kuriais programos bus įgyvendinamos, rugsėjo 15 d. Tačiau valstybės narės gali nustatyti vėlesnę datą nei rugsėjo 15 d.

2.   Kai teisinis subjektas arba aiškiai apibrėžta teisinio subjekto dalis, įskaitant gamintojų grupę, sudarytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, arba Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnyje nurodytą gamintojų grupę, pateikia paraišką pripažinti jį (ją) gamintojų organizacija, kartu jis (ji) gali pateikti tvirtinti 1 dalyje nurodytą veiklos programą. Programa patvirtinama, jei pripažinimas suteikiamas ne vėliau kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą galutinę dieną.

7 straipsnis

Veiklos programų įgyvendinimo laikotarpiai

1.   Veiklos programos įgyvendinamos metiniais laikotarpiais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2.   Veiklos programos, patvirtintos iki gruodžio 15 d., įgyvendinamos nuo kitų metų sausio 1 d.

Programų, patvirtintų po gruodžio 15 d., įgyvendinimas atidedamas vieniems metams.

3.   Nukrypstant nuo antros dalies, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 33 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa arba 34 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, pagal tas nuostatas patvirtintos veiklos programos pradedamos įgyvendinti ne vėliau kaip sausio 31 d. po jų patvirtinimo.

3 SKIRSNIS

Pagalba

8 straipsnis

Patvirtinta pagalbos suma

Valstybės narės praneša gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms apie patvirtintą pagalbos sumą iki metų, einančių prieš metus, kuriems prašoma skirti pagalbą, gruodžio 15 d.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais atvejais, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 33 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa arba 34 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, valstybės narės toms organizacijoms ir asociacijoms praneša apie patvirtintą pagalbos sumą iki tų metų, kuriems prašoma skirti pagalbą, sausio 20 d.

9 straipsnis

Pagalbos paraiškos

1.   Gamintojų organizacijos kompetentingai valstybės narės institucijai pateikia paraišką gauti pagalbą arba jos likutį pagal kiekvieną veiklos programą, kuriai įgyvendinti prašoma skirti pagalbą, iki metų, einančių po metų, kuriems prašoma skirti pagalbą, vasario 15 d.

2.   Kartu su pagalbos paraiškomis pateikiami patvirtinamieji dokumentai, kuriuose nurodoma:

a)

prašoma pagalba;

b)

parduodamos produkcijos vertė;

c)

narių ir pačios gamintojų organizacijos finansiniai įnašai;

d)

vykdant veiklos programą patirtos išlaidos;

e)

krizių prevencijos ir valdymo išlaidos, suskirstytos pagal atskirus veiksmus;

f)

krizių prevencijai ir valdymui išleista veiklos fondo dalis, suskirstyta pagal atskirus veiksmus;

g)

atitiktis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 daliai, 33 straipsnio 5 dalies pirmai pastraipai ir 34 straipsniui;

h)

Rašytinis patvirtinimas, kad gamintojų organizacija negavo dvigubo Sąjungos ar nacionalinio finansavimo priemonėms ir (arba) operacijoms, kurios atitinka pagalbos vaisių ir daržovių sektoriuje skyrimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, vykdyti;

i)

pateikus paraišką gauti išmoką, apskaičiuotą taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 31 straipsnio 2 dalyje nurodytus standartinius fiksuotus dydžius arba fiksuotuosius vieneto įkainius, – įrodymai, kad atitinkamas veiksmas įgyvendintas, ir

j)

21 straipsnyje nurodyta metinė ataskaita.

3.   Į pagalbos paraiškas gali būti įtrauktos suplanuotos, tačiau nepatirtos išlaidos, jei pagrindžiami tokie aspektai:

a)

tų operacijų nebuvo galima atlikti iki veiklos programos įgyvendinimo metų gruodžio 31 d. dėl priežasčių, kurių atitinkama gamintojų organizacija negalėjo kontroliuoti;

b)

tas operacijas galima atlikti iki metų, einančių po metų, kuriems prašoma skirti pagalbą, balandžio 30 d., ir

c)

veiklos fonde lieka lygiavertis gamintojų organizacijos įnašas.

Pagalba išmokama ir pagal 11 straipsnio 2 dalį pateiktas užstatas grąžinamas tik tuo atveju, jei įrodymas, kad šios dalies pirmos pastraipos b punkte minimos suplanuotos išlaidos patirtos, pateikiamas iki metų, einančių po metų, kuriems tos išlaidos buvo suplanuotos, balandžio 30 d. ir remiantis nustatyta teise gauti pagalbą.

4.   Išimtiniais ir deramai pagrįstais atvejais kompetentinga valstybės narės institucija gali priimti paraiškas po 1 dalyje numatytos dienos, jei atliktos reikiamos patikros ir laikomasi 10 straipsnyje numatyto mokėjimo termino. Jei paraiškos pateikiamos po 1 dalyje numatytos dienos, pagalba mažinama 1 % už kiekvieną paraiškos vėlavimo dieną.

5.   Gamintojų organizacijų asociacijos gali pateikti 1 dalyje nurodytą pagalbos paraišką savo narių vardu ir jų interesais tik tuomet, jei tie nariai yra toje pačioje valstybėje narėje, kuri pripažino gamintojų organizacijų asociaciją, pripažintos gamintojų organizacijos ir jei pateikiami su kiekvienu nariu susiję 2 dalyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai. Gamintojų organizacijos yra galutinės pagalbos gavėjos.

6.   Gamintojų organizacijos, kurios yra tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų narės, pagalbos paraišką teikia toje valstybėje narėje, kurioje jos pripažintos kaip tos valstybės narės teritorijoje veiksmus įgyvendinančios gamintojų organizacijos. Tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos valstybei narei, kurioje yra jų būstinė, pateikia paraiškos kopiją.

7.   Nepažeisdamos 6 dalies nuostatų, tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos pagalbos paraišką dėl asociacijos lygmeniu įgyvendinamų veiksmų gali teikti valstybėje narėje, kurioje yra asociacijos būstinė, jei nekyla dvigubo finansavimo rizika.

10 straipsnis

Pagalbos išmokėjimas

Valstybės narės pagalbą išmoka iki metų, einančių po programos įgyvendinimo metų, spalio 15 d.

11 straipsnis

Išankstinės išmokos

1.   Paraiškos gauti išankstines išmokas gali būti pateikiamos valstybės narės pasirinkta tvarka: kas tris mėnesius (sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais) arba kas keturis mėnesius (sausio, gegužės ir rugsėjo mėnesiais).

Išankstinių išmokų už konkrečius metus bendra suma neturi būti didesnė nei 80 % pradinės patvirtintos pagalbos veiklos programai įgyvendinti sumos.

2.   Išankstinės išmokos sumokamos, jei pateikiamas užstatas, lygus tos išmokos 110 %, kaip numatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 907/2014 (8).

3.   Valstybės narės gali nustatyti mažiausią išankstinių išmokų sumą ir galutinius jų mokėjimo terminus.

12 straipsnis

Dalinės išmokos

1.   Valstybės narės gali leisti gamintojų organizacijoms teikti paraišką gauti pagalbos dalį, atitinkančią įgyvendinant veiklos programą jau išleistas sumas.

2.   Paraiškos gali būti pateikiamos bet kuriuo metu, bet ne dažniau kaip tris kartus kiekvienais metais. Jos pagrindžiamos patvirtinamaisiais dokumentais, pavyzdžiui, sąskaitomis faktūromis ir dokumentais, iš kurių matyti, kad mokėjimas atliktas.

3.   Pagal paraiškas gauti dalį pagalbos skiriamos išmokos suma neturi viršyti 80 % pagalbos dalies, kuri atitinka sumas, jau išleistas įgyvendinant veiklos programą atitinkamu laikotarpiu. Valstybės narės gali nustatyti mažiausią dalinių išmokų sumą ir galutinius paraiškų pateikimo terminus.

II SKYRIUS

KRIZIŲ PREVENCIJOS IR VALDYMO PRIEMONĖS

13 straipsnis

Mokymo priemonės ir keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais

Valstybės narės priima nuostatas dėl mokymo priemonėms taikomų sąlygų ir keitimosi geriausios praktikos pavyzdžiais, laikytinais krizių prevencijos ir valdymo priemonėmis.

14 straipsnis

Pardavimo skatinimo ir informavimo priemonės

1.   Valstybės narės priima nuostatas dėl pardavimo skatinimo ir informavimo priemonėms taikomų sąlygų, kai tos priemonės susijusios su krizių prevencijos arba valdymo priemonėmis. Prireikus pagal tas nuostatas turi būti įmanoma skubiai imtis priemonių.

2.   Veiksmais pagal pardavimo skatinimo ir informavimo priemones papildomi bet kokie pardavimo skatinimo ir informavimo veiksmai, kuriuos, įgyvendindama savo veiklos programą, jau vykdo atitinkama gamintojų organizacija ir kurie nesusiję su krizių prevencija ir valdymu.

15 straipsnis

Iš rinkos pašalintų produktų prekybos standartai

1.   Iš rinkos pašalintas produktas turi atitikti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 II antraštinėje dalyje nurodytus tam produktui taikomus prekybos standartus, išskyrus produktų pateikimo ir žymėjimo nuostatas. Jei iš rinkos pašalinami nepakuoti produktai, laikomasi būtiniausių II klasės produktams taikomų reikalavimų.

Tačiau labai maži produktai, kaip apibrėžta atitinkamame standarte, turi atitikti taikomą prekybos standartą, įskaitant produktų pateikimo ir žymėjimo nuostatas.

2.   Jei konkrečiam produktui nenustatytas prekybos standartas, turi būti laikomasi III priede nustatytų būtiniausių reikalavimų. Valstybės narės gali nustatyti papildomas taisykles, kuriomis papildomi tie būtiniausi reikalavimai.

16 straipsnis

Nemokamo paskirstymo transporto išlaidos

1.   Sausumos transporto išlaidos, susijusios su visų iš rinkos pašalintų produktų nemokamu paskirstymu, padengiamos pagal veiklos programą remiantis vieneto įkainiu, nustatytu atsižvelgiant į IV priede nurodytą atstumą nuo produktų pašalinimo iš rinkos vietos iki pristatymo vietos.

Jeigu vežama jūrų transportu, valstybės narės nustato atstumą nuo pašalinimo iš rinkos vietos iki galutinio pristatymo vietos. Jei galima vežti sausumos transportu, kompensacija negali viršyti sausumos transporto išlaidų, kai vežama trumpiausiu atstumu nuo pakrovimo vietos iki galutinio pristatymo punkto. IV priede nustatytoms sumoms taikomas korekcinis koeficientas, lygus 0,6.

Mišriojo vežimo atveju taikytinas transporto išlaidas sudaro suma, gauta išlaidas, atitinkančias atstumą sausumos transportu, padidinus 60 %, jei visas atstumas nukeliautas sausuma, kaip nustatyta IV priede.

2.   Transporto išlaidos padengiamos tai šaliai, kuri faktiškai patyrė atitinkamos transporto operacijos finansines išlaidas.

Išlaidos padengiamos pateikus patvirtinamuosius dokumentus, kuriais patvirtinama ši informacija:

a)

organizacijų gavėjų pavadinimai;

b)

atitinkamų produktų kiekis;

c)

faktas, kad organizacijos gavėjos produktus priėmė, ir naudotos transporto priemonės, ir

d)

atstumas nuo produktų pašalinimo iš rinkos vietos iki pristatymo vietos.

17 straipsnis

Su nemokamu paskirstymu susijusios rūšiavimo ir pakavimo išlaidos

1.   Vaisių ir daržovių, kurie pašalinti iš rinkos siekiant juos nemokamai paskirstyti, rūšiavimo ir pakavimo išlaidos padengiamos pagal veiklos programas. Produktams, supakuotiems į mažesnio nei 25 kg grynojo svorio pakuotes, taikomos V priede nustatytos fiksuoto dydžio sumos.

2.   Ant nemokamai paskirstyti skirtų produktų pakuočių turi būti nurodyta Europos emblema ir vienas arba keli VI priede nustatyti užrašai.

3.   Rūšiavimo ir pakavimo išlaidos padengiamos gamintojų organizacijoms, kurios atliko tas operacijas.

Išlaidos padengiamos pateikus patvirtinamuosius dokumentus, kuriais patvirtinama ši informacija:

a)

organizacijų gavėjų pavadinimai;

b)

atitinkamų produktų kiekis ir

c)

faktas, kad organizacijos gavėjos produktus priėmė, nurodant pateikimo rūšį.

III SKYRIUS

NACIONALINĖ FINANSINĖ PARAMA

18 straipsnis

Leidimas išmokėti nacionalinę finansinę paramą

1.   Valstybės narės Komisijai pateikia prašymą leisti pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 35 straipsnio 1 dalį išmokėti nacionalinę finansinę paramą už veiklos programas, kurios turi būti įgyvendintos iki konkrečių kalendorinių metų sausio 31 d.

Kartu su prašymu pateikiama įrodymų, kad:

a)

gamintojų organizacijų steigimosi lygis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 52 straipsnyje, atitinkamame regione yra ypač žemas;

b)

parama skiriama tik už tame regione pagamintus vaisių ir daržovių sektoriaus produktus ir

c)

nurodomi atitinkamų gamintojų organizacijų duomenys, susijusios paramos suma ir finansinių įnašų, mokamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 32 straipsnio 1 dalį, dalis.

2.   Komisija patvirtina arba atmeta prašymą, per tris mėnesius priimdama sprendimą. Tas laikotarpis pradedamas skaičiuoti kitą dieną po to, kai Komisija gauna išsamų valstybės narės prašymą. Jeigu Komisija per trijų mėnesių laikotarpį neprašo pateikti papildomos informacijos, laikoma, kad prašymas yra išsamus.

19 straipsnis

Nacionalinės finansinės paramos paraiška ir mokėjimas

1.   9 ir 10 straipsniai mutatis mutandis taikomi nacionalinės finansinės paramos paraiškoms ir mokėjimams.

2.   Valstybės narės gali priimti papildomas nacionalinės finansinės paramos mokėjimo taisykles, taip pat numatyti galimybę mokėti išankstines ir dalines išmokas.

20 straipsnis

Nacionalinės finansinės paramos kompensavimas iš Sąjungos lėšų

1.   Iki antrų metų, einančių po programų įgyvendinimo metų, sausio 1 d. valstybės narės gali prašyti iš Sąjungos lėšų kompensuoti patvirtintą ir faktiškai gamintojų organizacijoms išmokėtą nacionalinę finansinę paramą.

Kartu su prašymu pateikiama įrodymų, kad per trejus iš pastarųjų ketverių metų buvo vykdomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 35 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Apskaičiuojant vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų steigimosi lygį taip pat atsižvelgiama į gamintojų grupių, sudarytų pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, vaisių ir daržovių produkcijos vertę.

Prašyme iš Sąjungos lėšų kompensuoti nacionalinę finansinę paramą taip pat nurodoma:

a)

išsami informacija apie atitinkamas gamintojų organizacijas;

b)

išmokėta paramos suma, neviršijanti kiekvienai gamintojų organizacijai patvirtintos pradinės sumos, ir

c)

veiklos fondo aprašas, kuriame atskirai nurodoma visa suma, Sąjungos finansinė parama, nacionalinė finansinė parama ir gamintojų organizacijų bei narių įnašai.

2.   Komisija prašymą patvirtina arba atmeta.

Prašymas atmetamas, jei nesilaikyta leidimo teikti nacionalinę finansinę paramą ir jos kompensavimo taisyklių arba nesilaikyta gamintojų organizacijoms, veiklos fondui ir veiklos programoms taikomų taisyklių, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 arba laikantis to reglamento.

3.   Jei patvirtinama, kad paramą galima kompensuoti iš Sąjungos lėšų, reikalavimus atitinkančios išlaidos deklaruojamos Komisijai laikantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (9) 11 straipsnyje nustatytos tvarkos.

4.   Nacionalinės finansinės paramos kompensavimo iš Sąjungos lėšų dalis neviršija 60 % gamintojų organizacijai suteiktos nacionalinės finansinės paramos. Kompensuojama suma neviršija 48 % Sąjungos finansinės paramos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 32 straipsnio 1 dalies b punkte.

IV SKYRIUS

INFORMACIJA, ATASKAITOS IR PATIKROS

1 SKIRSNIS

Informacijos ir ataskaitų teikimas

21 straipsnis

Gamintojų grupių, gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų teikiama informacija bei metinės ataskaitos ir valstybių narių teikiamos metinės ataskaitos

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu gamintojų grupės, sudarytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, pripažintos gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos pateikia visą susijusią informaciją, reikalingą Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 54 straipsnio b punkte nurodytai metinei ataskaitai parengti. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos gauti informacijos apie gamintojų organizacijų, kurios nepateikė veiklos programų, narių skaičių ir parduodamos produkcijos kiekį bei vertę. Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnyje nurodytos gamintojų organizacijos ir gamintojų grupės gali būti paprašytos pateikti informaciją apie savo narių skaičių ir parduodamos produkcijos kiekį bei vertę.

2.   Gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos kartu su pagalbos paraiškomis pateikia metines savo veiklos programų įgyvendinimo ataskaitas.

Tose metinėse ataskaitose pateikiama informacija apie:

a)

praėjusiais metais įgyvendintą veiklos programą;

b)

pagrindinius veiklos programos pakeitimus ir

c)

apskaičiuotos pagalbos ir prašomos pagalbos skirtumą.

3.   Gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų metinėje ataskaitoje nurodoma:

a)

veiklos programos rezultatai remiantis II priede nustatytais rodikliais ir, jei taikoma, papildomais nacionalinėje strategijoje nustatytais rodikliais:

i)

bendrais pradiniais rodikliais ir išteklių (finansinių) rodikliais, kurie naudojami rengiant visas metines ataskaitas;

ii)

rezultatų ir produktyvumo rodikliais, kurie naudojami dviem paskutiniais veiklos programos įgyvendinimo metais, ir

b)

didžiausių programos administravimo problemų santrauka ir priemonės, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti programos įgyvendinimo kokybę ir veiksmingumą.

Jei taikoma, metinėje ataskaitoje nurodoma, kokios apsaugos priemonės taikomos pagal nacionalinę strategiją ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 6 dalį, siekiant apsaugoti aplinką nuo galimo didesnio investicijų, remiamų pagal veiklos programą, poveikio.

4.   Gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų priešpaskutinių veiklos programos įgyvendinimo metų metinėje ataskaitoje nurodoma, kiek pavyko pasiekti programose nustatytus tikslus. Ataskaitoje taip pat nurodomi sėkmingą ar nesėkmingą programos įgyvendinimą lėmę veiksniai ir kaip į juos atsižvelgta įgyvendinamoje programoje arba bus atsižvelgta kitoje veiklos programoje.

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 54 straipsnio b punkte nurodytoje metinėje ataskaitoje valstybė narė išsamiai apibūdina pirmoje pastraipoje nurodytus atvejus.

2 SKIRSNIS

Patikros

22 straipsnis

Viena identifikavimo sistema

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir gamintojų grupių, sudarytų pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, pagalbos paraiškoms būtų taikoma viena identifikavimo sistema. Ši identifikavimo sistema turi derėti su Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 73 straipsnyje nurodyta paramos gavėjų identifikavimo sistema.

23 straipsnis

Pateikimo tvarka

Nepažeisdamos 9, 24 ir 25 straipsnių nuostatų, valstybės narės nustato pagalbos paraiškų, pripažinimo prašymų teikimo ar veiklos programų tvirtinimo bei mokėjimo prašymų teikimo tvarką.

24 straipsnis

Pripažinimo suteikimas

1.   Prieš pripažindamos gamintojų organizaciją arba gamintojų organizacijų asociaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 straipsnio 4 dalies a punktą arba 156 straipsnio 1 dalį valstybės narės atlieka gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos administracines patikras ir patikras vietoje, kad patikrintų, ar laikomasi nustatytų pripažinimo sąlygų.

2.   Bent kartą per penkerius metus valstybės narės atlieka administracines patikras ir patikras vietoje, susijusias su visoms pripažintoms gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms taikomais pripažinimo kriterijais, net jei gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos neįgyvendina veiklos programos.

25 straipsnis

Veiklos programų ir jų pakeitimų patvirtinimas

1.   Prieš patvirtindamos veiklos programą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 33 straipsnį, valstybės narės visais tinkamais būdais, įskaitant patikras vietoje, patikrina patvirtinti pateiktą veiklos programą ir, jei taikytina, prašymą ją iš dalies pakeisti. Šios patikros visų pirma susijusios su:

a)

4 straipsnio 1 dalies a, b ir e punktuose nurodytos informacijos, kuri įtraukiama į veiklos programos projektą, tikslumu;

b)

programos atitiktimi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsniui ir nacionalinei strategijai bei nacionalinei programai;

c)

veiksmų ir siūlomų išlaidų atitiktimi reikalavimams ir

d)

programos nuoseklumu ir technine kokybe, skaičiavimų ir pagalbos plano teisingumu bei jo įgyvendinimo planavimu.

2.   Per 1 dalyje nurodytas patikras tikrinama, ar:

a)

tikslai yra kiekybiškai įvertinami, juos galima stebėti ir pasiekti įgyvendinant pasiūlytus veiksmus, ir

b)

operacijos, kurioms vykdyti prašoma skirti pagalbą, suderinamos su galiojančia nacionaline ir Sąjungos teise, visų pirma, valstybės pagalbos teisės aktais, kaimo plėtros ir pardavimo skatinimo programomis ir privalomais standartais, kurie nustatyti nacionalinės teisės aktuose arba nacionalinėje strategijoje.

26 straipsnis

Administracinės patikros

1.   Atliekant administracinių patikrų procedūras numatoma registruoti atliekamas operacijas, tikrinimo rezultatus ir priemones, kurių imamasi nustačius neatitikimus.

2.   Prieš skirdamos pagalbą valstybės narės atlieka visų pagalbos paraiškų administracines patikras.

3.   Atliekant pagalbos paraiškų administracines patikras tikrinami šie dalykai (jei taikytina):

a)

veiklos programos įgyvendinimo metinė ataskaita, pateikta kartu su pagalbos paraiška;

b)

parduodamos produkcijos vertė, įnašai į veiklos fondą ir patirtos išlaidos;

c)

tikslus nurodytų išlaidų ir pristatytų produktų bei suteiktų paslaugų atitikimas;

d)

įgyvendinamų veiksmų atitiktis patvirtintoje veiklos programoje numatytiems veiksmams ir

e)

finansinių ar kitų apribojimų ir nustatytų viršutinių ribų laikymasis.

4.   Pagal veiklos programą patirtos išlaidos pagrindžiamos mokėjimo įrodymais. Naudojamos sąskaitos faktūros turi būti išrašytos gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ar patronuojamosios įmonės, kuri atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą 90 % reikalavimą, vardu arba, jei valstybė narė sutinka – vieno ar kelių jos narių gamintojų vardu. Tačiau sąskaitos faktūros, susijusios su Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 III priedo 2 punkte nurodytomis personalo išlaidomis, išrašomos gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ar patronuojamosios įmonės, kuri atitinka to reglamento 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą 90 % reikalavimą, vardu arba, jei valstybė narė sutinka – kooperatyvų, kurie yra gamintojų organizacijos nariai, vardu.

27 straipsnis

Metinių pagalbos paraiškų patikros vietoje

1.   Valstybės narės patikras vietoje, kuriomis papildomos administracinės patikros, atlieka gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir jų patronuojamųjų įmonių (jei taikoma) patalpose, kad įsitikintų, jog įvykdytos pripažinimo ir atitinkamiems metams prašomos pagalbos ar jos likučio išmokėjimo, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalyje, sąlygos.

2.   Per patikras vietoje tikrinamas ėminys turi atitikti ne mažiau kaip 30 % visos kiekvienais metais prašomos pagalbos sumos. Kiekvienoje veiklos programą įgyvendinančioje gamintojų organizacijoje ar gamintojų organizacijų asociacijoje apsilankoma bent kartą per trejus metus.

3.   Valstybės narės nustato tikrintinas gamintojų organizacijas, remdamosi rizikos analize, kuri apima šiuos kriterijus:

a)

pagalbos sumą;

b)

per ankstesniais metais atliktas patikras nustatytus faktus;

c)

atsitiktinumo parametrą ir

d)

kitus parametrus, kuriuos turi nustatyti valstybės narės.

4.   Apie patikras vietoje gali būti pranešama iš anksto, jei tai nekenkia patikros tikslui.

5.   Patikros vietoje apima visus gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos, jų narių arba patronuojamųjų įmonių (jei taikoma) įsipareigojimus ir pareigas, kuriuos galima patikrinti apsilankymo metu ir kurių nebuvo galima patikrinti per administracines patikras. Patikros vietoje visų pirma susijusios su:

a)

atitiktimi pripažinimo kriterijams atitinkamais metais;

b)

veiksmų įgyvendinimu ir jų derėjimu su patvirtinta veiklos programa;

c)

kai įgyvendinamas atitinkamas veiksmų skaičius – išlaidų atitiktimi Sąjungos teisės aktams ir juose nustatytų terminų laikymusi;

d)

veiklos fondo naudojimu (įskaitant išlaidas, deklaruotas paraiškose gauti išankstines išmokas arba dalines išmokas), parduodamos produkcijos verte, įnašais į veiklos fondą ir deklaruotomis išlaidomis, patvirtintomis apskaitos arba lygiaverčiais dokumentais;

e)

narių visiškai pristatytais produktais, suteiktomis paslaugomis ir nurodytų išlaidų tikrumu, ir

f)

30 straipsnyje nurodytomis pašalinimo iš rinkos, neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir derliaus nenuėmimo išlaidų antrojo lygio patikromis.

6.   Parduodamos produkcijos vertė tikrinama remiantis finansų apskaitos sistema, kuri patvirtinta ir kurios auditas atliktas laikantis nacionalinės teisės.

Šiuo tikslu valstybės narės gali nuspręsti, kad parduodamos produkcijos vertės deklaracija būtų patvirtinta tokiu pačiu būdu kaip ir finansų apskaitos duomenys.

Parduodamos produkcijos vertės deklaracijos patikra gali būti atliekama prieš pateikiant atitinkamą pagalbos paraišką, tačiau ne vėliau kaip išmokant pagalbą.

7.   Išskyrus išimtines aplinkybes, atliekant patikras vietoje aplankoma veiksmo įgyvendinimo vieta arba, jei veiksmas nėra materialaus pobūdžio, veiksmo vykdytojo buveinė. Visų pirma su atskirais ūkiais susiję gamintojų organizacijų narių veiksmai, įtraukti į 2 dalyje nurodytą ėminį, tikrinami bent kartą apsilankant tuose ūkiuose, kad būtų patikrinta, kaip veiksmai įgyvendinami.

Tačiau valstybės narės gali nuspręsti nerengti tokių apsilankymų, jei veiksmai yra nedidelio masto arba jei jos mano, jog pavojus, kad pagalbai gauti nustatytos sąlygos neįvykdytos arba kad operacija neįgyvendinta, yra nedidelis. Atitinkamas sprendimas ir jo pagrindimas registruojami. Šiai daliai mutatis mutandis taikomi 3 dalyje nustatyti rizikos analizės kriterijai.

8.   Tik tos patikros, kurios atitinka visus šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, gali būti laikomos patikromis, atliekamomis vykdant 2 dalyje nustatytą patikrų normą.

9.   Patikrų vietoje rezultatai įvertinami, siekiant išsiaiškinti, ar nustatytos problemos yra sisteminio pobūdžio ir ar jos kelia pavojų kitiems panašiems veiksmams, pagalbos gavėjams arba įstaigoms. Atliekant šį vertinimą taip pat reikia nustatyti tokių atvejų priežastis, tolesnį tyrimą, kurio gali prireikti, ir rekomenduojamus taisomuosius bei prevencinius veiksmus.

Jei per patikras regione, regiono dalyje arba konkrečioje gamintojų organizacijoje ar gamintojų organizacijų asociacijoje nustatoma didelių pažeidimų, valstybė narė per tam tikrus metus atitinkamame regione, organizacijoje arba asociacijoje atlieka papildomas patikras ir padidina atitinkamų paraiškų, kurias reikia patikrinti ateinančiais metais, procentinę dalį.

28 straipsnis

Patikrų vietoje ataskaitos

1.   Po kiekvienos patikros vietoje parengiama išsami ataskaita, kurioje nurodoma bent tokia informacija:

a)

pagalbos schema ir patikrinta paraiška;

b)

dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos;

c)

patikrinti veiksmai, priemonės ir dokumentai, įskaitant audito seką ir patikrintus patvirtinamuosius dokumentus; ir

d)

patikros rezultatai.

2.   Gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos atstovui suteikiama galimybė pasirašyti ataskaitą, kad jis patvirtintų savo dalyvavimą patikroje, ir pateikti pastabų. Nustačius pažeidimų, gavėjui pateikiama ataskaitos kopija.

29 straipsnis

Produktų pašalinimo iš rinkos operacijų pirmojo lygio patikros

1.   Laikydamosi Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 II antraštinės dalies II skyriuje nustatytos tvarkos, valstybės narės kiekvienoje gamintojų organizacijoje atlieka produktų pašalinimo iš rinkos operacijų pirmojo lygio patikras, kurias sudaro dokumentų ir tapatybės patikra bei produktų, kurie yra pašalinami iš rinkos, svorio fizinė patikra ir atitikties 15 straipsniui patikra. Patikra atliekama gavus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 44 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, per laiką, nustatytą pagal to straipsnio 2 dalį.

2.   Pirmojo lygio patikros apima 100 % iš rinkos pašalintų produktų kiekio. Užbaigus šią patikrą, iš rinkos pašalinti produktai, išskyrus tuos, kurie skirti nemokamai paskirstyti, prižiūrint kompetentingoms institucijoms, valstybės narės pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 46 straipsnį nustatytomis sąlygomis denatūruojami arba perduodami perdirbimo pramonės subjektams.

3.   Tačiau, nukrypstant nuo 2 dalies, kai produktai skirti nemokamai paskirstyti, valstybės narės gali tikrinti mažesnę procentinę dalį nei nustatyta toje dalyje, jei ši procentinė dalis ne mažesnė kaip 10 % konkrečios gamintojų organizacijos atitinkamo prekybos metų produkcijos kiekio. Patikra gali būti atliekama gamintojų organizacijos patalpose arba produktų gavėjų vietose. Jei per patikras nustatoma pažeidimų, valstybės narės atlieka papildomas patikras.

30 straipsnis

Produktų pašalinimo iš rinkos operacijų antrojo lygio patikros

1.   Remdamosi rizikos analize, valstybės narės gamintojų organizacijų patalpose ir iš rinkos pašalintų produktų gavėjų patalpose atlieka produktų pašalinimo iš rinkos operacijų antrojo lygio patikras. Rizikos analizėje atsižvelgiama į anksčiau atliktų pirmojo ir antrojo lygio patikrų rezultatus ir į tai, ar gamintojų organizacija taiko kokią nors kokybės užtikrinimo procedūrą. Remiantis rizikos analize nustatomas minimalus antrojo lygio patikrų dažnumas kiekvienoje gamintojų organizacijoje.

2.   Per 1 dalyje nurodytas antrojo lygio patikras:

a)

tikrinami specifiniai atsargų ir apskaitos dokumentai, kuriuos turi turėti visos gamintojų organizacijos, atliekančios produktų pašalinimo iš rinkos operacijas per atitinkamus prekybos metus;

b)

tikrinamas pagalbos paraiškose deklaruotas parduotų produktų kiekis, visų pirma tikrinami atsargų ir apskaitos dokumentai, sąskaitos faktūros ir užtikrinama, kad deklaracijos sutaptų su atitinkamų gamintojų organizacijų apskaitos ir mokesčių duomenimis;

c)

tikrinamos sąskaitos, visų pirma gamintojų organizacijų grynųjų įplaukų, deklaruotų jų mokėjimo paraiškose, teisingumas ir produktų pašalinimo iš rinkos išlaidų proporcingumas, ir

d)

tikrinama iš rinkos pašalintų produktų paskirtis, deklaruota mokėjimo paraiškoje, ir jų denatūravimas.

3.   Per kiekvieną patikrą tikrinamas ėminys, atitinkantis ne mažiau kaip 5 % produktų, kuriuos gamintojų organizacija pašalino iš rinkos prekybos metais, kiekio.

4.   2 dalies a punkte nurodytuose specifiniuose atsargų ir apskaitos dokumentuose kiekvieno iš rinkos pašalinto produkto atveju turi būti nurodytas tūriu išreikštas pašalintas kiekis:

a)

produkcijos, kurią pagamino gamintojų organizacijos nariai ir kitų gamintojų organizacijų nariai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 12 straipsnio 1 dalies b ir c punktus;

b)

gamintojų organizacijos parduotų produktų, nurodant šviežių produktų rinkai skirtus produktus ir perdirbti skirtus produktus, ir

c)

iš rinkos pašalintų produktų.

5.   Iš rinkos pašalintų produktų paskirties patikros apima:

a)

atsargų apskaitos, kurią turi tvarkyti gavėjai, ir atitinkamų labdaros organizacijų bei įstaigų finansinių sąskaitų imties tikrinimą, kai taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 46 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, ir

b)

atitikties atitinkamiems aplinkosaugos reikalavimams patikras.

6.   Jei per antrojo lygio patikras nustatoma pažeidimų, valstybės narės atlieka išsamesnes atitinkamų metų antrojo lygio patikras ir padidina antrojo lygio patikrų gamintojų organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų patalpose per ateinančius metus dažnumą.

31 straipsnis

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas

1.   Prieš neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo operaciją valstybės narės, atlikdamos patikrą vietoje, patikrina, ar atitinkami produktai nepažeisti ir ar atitinkamas plotas buvo gerai prižiūrimas. Po neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo valstybės narės patikrina, ar atitinkamame plote nuimtas visas derlius ir surinkti produktai denatūruoti.

2.   Prieš derliaus nenuėmimo operaciją valstybės narės, atlikdamos patikrą vietoje, patikrina, ar atitinkamas plotas buvo gerai prižiūrimas, ar derlius nebuvo jau iš dalies nuimtas, ar produktas yra sunokęs ir ar jis iš esmės yra geros ir tinkamos prekinės kokybės.

Valstybės narės užtikrina, kad produkcija būtų denatūruota. Jei tai neįmanoma, per vieną ar kelis apsilankymus vietoje derliaus nuėmimo laikotarpiu jos užtikrina, kad derlius nebūtų nuimamas.

3.   Jei taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 48 straipsnio 3 dalies antra pastraipa:

a)

netaikomas šio straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas reikalavimas, kad derlius nebūtų jau iš dalies nuimtas, ir

b)

valstybės narės užtikrina, kad vaisių ir daržovių augalai, kuriems pritaikytos derliaus nenuėmimo ir neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo priemonės, nebūtų naudojami tolesniais gamybos tikslais tą patį auginimo sezoną.

4.   Mutatis mutandis taikomos 30 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalys.

32 straipsnis

Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos

1.   Valstybė narė, kurioje yra pagrindinė tarpvalstybinės gamintojų organizacijos buveinė, visapusiškai atsakinga už tos organizacijos patikrų, susijusių su veiklos programa ir veiklos fondu, rengimą ir už administracinių nuobaudų taikymą, jei per tokias patikras nustatoma, kad pareigų nebuvo laikomasi.

2.   Kitos valstybės narės, kurios turi užtikrinti Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 14 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytą administracinį bendradarbiavimą, tokias administracines patikras ir patikras vietoje atlieka, kai to paprašo šio straipsnio 1 dalyje nurodyta valstybė narė, ir praneša tai valstybei narei rezultatus. Jos laikosi terminų, kuriuos nustato 1 dalyje nurodyta valstybė narė.

3.   1 dalyje nurodytoje valstybėje narėje galiojančios taisyklės taikomos gamintojų organizacijai, veiklos programai ir veiklos fondui. Tačiau aplinkosaugos bei fitosanitarijos klausimams ir krizių prevencijos bei valdymo priemonėms taikomos valstybės narės, kurioje vykdomi atitinkami veiksmai, taisyklės.

33 straipsnis

Tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos

1.   Valstybė narė, kurioje yra pagrindinė tarpvalstybinei asociacijai priklausančios gamintojų organizacijos buveinė, yra visapusiškai atsakinga už patikrų, susijusių su jos teritorijoje įgyvendintais veiklos programos veiksmais ir veiklos fondu, rengimą ir už administracinių nuobaudų taikymą, jei per tokias patikras nustatoma, kad pareigų nebuvo laikomasi.

2.   1 dalyje nurodyta valstybė narė glaudžiai bendradarbiauja su valstybe nare, kurioje yra pagrindinė tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos buveinė, ir nedelsdama jai praneša apie atliktų patikrų rezultatus ir galimai taikytinas administracines nuobaudas.

3.   Valstybė narė, kurioje yra pagrindinė tarpvalstybinės gamintojų organizacijos asociacijos buveinė, yra visapusiškai atsakinga už patikrų, susijusių tarpvalstybinės asociacijos lygmeniu įgyvendintos veiklos programos veiksmais ir tarpvalstybinės asociacijos veiklos fondu, rengimą ir už administracinių nuobaudų taikymą, jei per tokias patikras nustatoma, kad pareigų nebuvo laikomasi. Be to, ji koordinuoja patikras ir mokėjimus, susijusius su kitų valstybių narių teritorijoje įgyvendintų veiklos programų veiksmais.

4.   Veiklos programų veiksmai turi atitikti valstybės narės, kurioje jie faktiškai įgyvendinami, nacionalines taisykles.

34 straipsnis

Patikros

Nepažeisdamos šio reglamento ar kitų Sąjungos teisės aktų konkrečių nuostatų, valstybės narės atlieka patikras ir imasi priemonių, kad užtikrintų tinkamą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 ir šio reglamento taikymą. Tos patikros ir priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, kad būtų tinkamai apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai.

Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad:

a)

būtų galima patikrinti visus atitikties reikalavimams kriterijus, nustatytus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose arba nacionalinėje strategijoje ar nacionalinėje programoje;

b)

už patikras atsakingos valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų pakankamai kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų, kad galėtų veiksmingai atlikti patikras; ir

c)

būtų atliekamos patikros, kurios padėtų išvengti neteisėto dvigubo priemonių finansavimo pagal vaisių ir daržovių sektoriuje taikomą Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 ir kitas Sąjungos ar nacionalines schemas.

35 straipsnis

Akivaizdžios klaidos

Nustačius akivaizdžių klaidų, kurias pripažino kompetentinga valstybės narės institucija, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 59 straipsnio 6 dalyje, valstybei narei pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/891 ir šį reglamentą pateikti pranešimai, paraiškos ar prašymai ir pagalbos paraiškos gali būti taisomi ir tikslinami bet kuriuo metu po jų pateikimo.

V SKYRIUS

TAISYKLIŲ TAIKYMO IŠPLĖTIMAS

36 straipsnis

Finansiniai įnašai

Jei valstybė narė pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 165 straipsnį nusprendžia, kad gamintojų organizacijoms, gamintojų organizacijų asociacijoms ar tarpšakinėms organizacijoms nepriklausantys ekonominės veiklos vykdytojai, kuriems taisyklės tampa privalomos, turi mokėti finansinį įnašą, ji pateikia Komisijai informaciją, kad būtų galima įvertinti, ar laikomasi tame straipsnyje nustatytų sąlygų. Pateikiant tokią informaciją nurodomas pagrindas, kuriuo remiantis apskaičiuojamas įnašas, įnašo suma, atitinkama veikla ir su ja susijusios sąnaudos.

37 straipsnis

Taisyklių taikymo pratęsimas ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui

1.   Taisyklių taikymą nusprendus pratęsti ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui, valstybės narės tikrina, ar kiekvienais taisyklių taikymo pratęsimo metais buvo laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 straipsnio 3 dalyje nustatytų atstovaujamumo sąlygų.

2.   Nustačiusios, kad sąlygų nebesilaikoma, valstybės narės nuo kitų metų pradžios panaikina taisyklių taikymo pratęsimą.

3.   Valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus panaikinimus. Komisija tinkamais būdais viešai paskelbia šią informaciją.

VI SKYRIUS

ĮVEŽIMO KAINŲ SISTEMA IR IMPORTO MOKESČIAI

38 straipsnis

Standartinės importo vertės

1.   Kiekvieną darbo dieną kiekvienam kiekvienos kilmės šalies produktui Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 VII priedo A dalyje nustatytiems taikymo laikotarpiams Komisija nustato standartinę importo vertę, lygią to reglamento 74 straipsnyje nurodytų reprezentacinių kainų svertiniam vidurkiui, atskaičiavus standartinę 5 EUR už 100 kg sumą ir muitus ad valorem.

2.   Kai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 74 ir 75 straipsnius ir šį straipsnį nustatoma standartinė importo vertė produktams ir to reglamento VII priedo A dalyje nustatytiems taikymo laikotarpiams, Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (10) 142 straipsnyje nurodyta vieneto kaina netaikoma. Ji pakeičiama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta standartine importo verte.

3.   Kai tam tikros kilmės šalies produktui nėra nustatyta jokia standartinė importo vertė, taikomas tam produktui nustatytų standartinių importo verčių svertinis vidurkis.

4.   Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 VII priedo A dalyje nustatytais taikymo laikotarpiais standartinės importo vertės lieka galioti tol, kol bus pakeistos. Tačiau jos nustoja galioti, jei dvi savaites iš eilės Komisijai nėra pranešama apie vidutinę reprezentacinę kainą.

Kai pagal pirmą pastraipą konkrečiam produktui standartinė importo vertė netaikoma, tam produktui taikytina standartinė importo vertė lygi paskutinei vidutinei standartinei importo vertei.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, tuo atveju, kai standartinės importo vertės apskaičiuoti neįmanoma, standartinė importo vertė netaikoma nuo pirmosios Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 VII priedo A dalyje nustatytų taikymo laikotarpių dienos.

6.   Standartinei importo vertei taikomas naujausias prieš paskutinę laikotarpio, apie kurio kainas pranešama, dieną Europos centrinio banko paskelbtas valiutų keitimo kursas.

7.   Eurais išreikštas standartines importo vertes Komisija viešai paskelbia TARIC (11).

VII SKYRIUS

PAPILDOMI IMPORTO MUITAI

39 straipsnis

Papildomo importo muito taikymas

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalyje nurodytas papildomas importo muitas gali būti taikomas šio reglamento VII priede išvardytiems produktams ir nustatytais laikotarpiais. Papildomas importo muitas taikomas, jei bet kuriuo tame priede nustatytu taikymo laikotarpiu bet kurio iš tame priede išvardytų produktų, išleistų į laisvą apyvartą, kiekis viršija tam produktui nustatytą ribinį kiekį.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie kiekvieno iš VII priede išvardytų produktų, išleistų į laisvą apyvartą, kiekius priede nurodytais laikotarpiais, taikydamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 55 straipsnyje nustatytą lengvatinio importo priežiūros metodą.

3.   Papildomas importo muitas nustatomas produktų, kurie buvo išleisti į laisvą apyvartą jau pradėjus taikyti minėtą muitą, kiekiui, jei:

a)

remiantis jų muitine verte, nustatyta pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 74 straipsnį, numatytas didžiausių specifinių muitų taikymas importuojamiems šios kilmės produktams, ir

b)

importuojama papildomo importo muito taikymo laikotarpiu.

40 straipsnis

Papildomo importo muito dydis

Pagal 39 straipsnį taikomas papildomas importo muitas lygus vienai trečiajai muito, nurodyto atitinkamam produktui Bendrajame muitų tarife.

Tačiau produktų, kuriems taikoma su muitu ad valorem susijusi importo tarifų lengvata, papildomas importo muitas lygus vienai trečiajai atitinkamam produktui taikomo specifinio muito, kai taikoma 39 straipsnio 2 dalis.

41 straipsnis

Papildomo importo muito taikymo išimtys

1.   Papildomas importo muitas netaikomas šioms prekėms:

a)

prekėms, importuojamoms pagal tarifines kvotas;

b)

prekėms, kurios buvo išvežtos iš jų kilmės šalies prieš priimant sprendimą taikyti papildomą importo muitą ir yra vežamos kartu su vežimo dokumentu, galiojančiu nuo kilmės šalyje esančios pakrovimo vietos iki iškrovimo vietos Sąjungoje, parengtu prieš pradedant taikyti papildomą importo muitą.

2.   Suinteresuotosios šalys pateikia muitinei pakankamų įrodymų, kad įvykdyti 1 dalies b punkto reikalavimai.

Muitinė gali laikyti, kad prekės išvežtos iš kilmės šalies iki tos dienos, kurią pradėtas taikyti papildomas importo muitas, jei pateikiamas vienas iš šių dokumentų:

a)

jūrų transporto atveju – važtaraštis, kuriame nurodyta, kad prekės buvo pakrautos iki tos dienos;

b)

geležinkelių transporto atveju – transporto važtaraštis, kurį kilmės šalies geležinkelių institucijos priėmė iki tos dienos;

c)

kelių transporto atveju – vežimo keliais sutartis arba kitas tranzito dokumentas, išduotas kilmės šalyje iki tos dienos, jei laikomasi dvišaliuose arba daugiašaliuose susitarimuose dėl Sąjungos arba bendrojo tranzito nustatytų sąlygų;

d)

oro transporto atveju – oro transporto važtaraštis, kuriame nurodyta, kad oro transporto bendrovė priėmė prekes iki tos dienos.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 6 15, p. 1).

(5)  2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 4).

(6)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(7)  2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus tiekimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 (OL L 317, 2014 11 4, p. 56).

(8)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(9)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(10)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm.


I PRIEDAS

Tvarioms veiklos programoms rengti skirtos nacionalinės strategijos, nurodytos 2 straipsnyje, struktūra ir turinys

1.   Nacionalinės strategijos trukmė

Nurodo valstybė narė.

2.   Padėties analizė, įvertinant privalumus ir trūkumus ir tobulinimo galimybes, į juos atsižvelgiant pasirinkta strategija ir pasirinktų prioritetų pagrindimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose.

2.1.   Padėties analizė

Dabartinės padėties vaisių ir daržovių sektoriuje aprašymas naudojantis kiekybiniais duomenimis, pabrėžiant stipriąsias ir silpnąsias puses, skirtumus, reikmes ir spragas bei vystymosi potencialą. Aprašymas rengiamas remiantis II priedo 5 punkte nustatytais atitinkamais bendrais pradiniais rodikliais ir kitais papildomais rodikliais. Aprašyme nagrinėjami bent šie dalykai:

vaisių ir daržovių sektoriaus efektyvumas: sektoriaus stipriosios ir silpnosios pusės, konkurencingumas ir gamintojų organizacijų vystymosi potencialas;

vaisių ir daržovių gamybos poveikis aplinkai (padariniai, neigiamas poveikis ir nauda), įskaitant pagrindines tendencijas.

2.2.   Įvertinus privalumus ir trūkumus pasirinkta strategija

Pagrindinių sričių, kuriose, kaip tikimasi, intervencijos pridėtinė vertė bus didžiausia, aprašymas:

veiklos programoms nustatytų tikslų ir tikėtinų rezultatų svarba ir realios jų įgyvendinimo galimybės;

vidinis strategijos nuoseklumas, vienas kitą stiprinančių sąveikos elementų buvimas ir galimų konfliktų arba prieštaravimų tarp veiklos tikslų, nustatytų skirtingiems pasirinktiems veiksmams, buvimas;

pasirinktų veiksmų tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas, taip pat tų veiksmų ir kitų nacionalinių arba regioninių veiksmų, remiamų iš Sąjungos fondų, visų pirma kaimo plėtros priemonių ir pardavimo skatinimo programų, tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas;

numatomi rezultatai ir poveikis, palyginti su pradine padėtimi, ir jų indėlis siekiant Sąjungos tikslų.

2.3.   Ankstesnės nacionalinės strategijos poveikis (jei taikoma)

Neseniai įgyvendintų veiklos programų rezultatų ir poveikio aprašymas.

3.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti veiklos programų tikslai ir veiklos rodikliai

Pasirinktų paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių (nebaigtinis sąrašas) siekiamų tikslų, patikrinamų tikslų ir rodiklių, kuriuos naudojant galima įvertinti tikslų įgyvendinimo pažangą, ekonomiškumą ir veiksmingumą, aprašymas.

3.1.   Visų arba kelių rūšių veiksmams taikomi reikalavimai

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėje strategijoje ir nacionalinėje programoje numatytus veiksmus būtų galima patikrinti ir kontroliuoti. Jei atlikus veiklos programų įgyvendinimo vertinimą nustatoma, kad nesilaikoma su patikrinimu ir kontrole susijusių reikalavimų, susiję veiksmai atitinkamai pakoreguojami arba jų atsisakoma.

Kai parama skiriama remiantis standartiniais fiksuotais dydžiais arba fiksuotaisiais vieneto įkainiais, valstybės narės užtikrina, kad atitinkami skaičiavimai būtų tinkami bei tikslūs ir atlikti iš anksto, laikantis teisingo, sąžiningo ir patikrinamo apskaičiavimo metodo. Aplinkosaugos veiksmai turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės patvirtina apsaugos priemones, nuostatas ir patikras, kuriomis užtikrinama, kad tam tikri pasirinkti paramos reikalavimus atitinkantys veiksmai nebūtų remiami ir pagal kitas atitinkamas bendrosios žemės ūkio politikos priemones, pirmiausia kaimo plėtros rėmimo priemones, pardavimo skatinimo programas arba kitas nacionalines ar regionines schemas.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 6 dalį taikomos veiksmingos apsaugos priemonės, skirtos apsisaugoti nuo galimo didesnio neigiamo poveikio aplinkai dėl investicijų, remiamų pagal veiklos programas, ir pagal to reglamento 36 straipsnio 1 dalį nustatyti atitikties reikalavimams kriterijai, skirti užtikrinti, kad investicijos į atskirus ūkius, remiamos pagal veiklos programas, atitiktų SESV 191 straipsnyje ir septintojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytus tikslus.

3.2.   Specifinė informacija apie veiksmų rūšis, kuriomis siekiama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų arba nurodytų tikslų (pildoma tik pasirinktoms veiksmų rūšims)

3.2.1.   Ilgalaikio turto įsigijimas

paramos reikalavimus atitinkančių investicijų rūšys

kiti paramos reikalavimus atitinkantys įsigijimo būdai, pvz., trumpalaikė nuoma, išperkamoji nuoma,

išsami informacija apie paramos reikalavimus.

3.2.2.   Kiti veiksmai

paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas,

išsami informacija apie paramos reikalavimus.

4.   Kompetentingų institucijų ir atsakingų įstaigų paskyrimas

Valstybės narės paskirta nacionalinė valdžios institucija, atsakinga už nacionalinės strategijos administravimą, stebėseną ir vertinimą.

5.   Stebėsenos ir vertinimo sistemų aprašymas

Nacionalinėje strategijoje nustatyti veiklos rodikliai apima 4 straipsnyje nurodytus ir II priede išvardytus bendrus vykdymo rodiklius. Prireikus nacionalinėje strategijoje nurodomi papildomi rodikliai, pagrįsti su nacionalinėmis veiklos programomis susijusiais nacionaliniais arba regiono poreikiais, sąlygomis ir tikslais.

5.1.   Veiklos programų vertinimas ir gamintojų organizacijoms nustatyti ataskaitų teikimo įpareigojimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalies d ir e punktuose.

Veiklos programų stebėsenos ir vertinimo reikalavimų bei procedūrų, įskaitant gamintojų organizacijoms nustatytus ataskaitų teikimo įpareigojimus, aprašymas.

5.2.   Nacionalinės strategijos stebėsena ir vertinimas

Nacionalinės strategijos stebėsenos ir vertinimo reikalavimų bei procedūrų aprašymas.


II PRIEDAS

Šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte bei 21 straipsnio 3 dalies a punkte ir Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 56 straipsnio 2 dalyje nurodyti bendri veiklos rodikliai

Bendrų veiklos rodiklių, susijusių su gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir jų narių veiksmais pagal veiklos programą, sistema gali neatspindėti visų galimų veiksnių, kurie galėtų paveikti veiklos programos produktyvumą, rezultatus ir poveikį. Tokiomis aplinkybėmis, aiškinant bendrų veiklos rodiklių duomenis, reikėtų atsižvelgti į kiekybinius ir kokybinius duomenis, susijusius su kitais svarbiais veiksniais, nuo kurių iš dalies priklauso programos įgyvendinimo sėkmė.

1.   BENDRI RODIKLIAI, SUSIJĘ SU FINANSINIU VYKDYMU (ĮNAŠO RODIKLIAI) (METINIAI)

Priemonė

Veiksmų rūšis

Įnašo rodikliai (metiniai)

Gamybos planavimo veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

c)

Kiti veiksmai

Išlaidos (EUR)

Produktų kokybės gerinimo ar išsaugojimo veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

c)

Kiti veiksmai

Išlaidos (EUR)

Prekybos gerinimo veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

c)

Pardavimo skatinimo ir informavimo veikla (išskyrus susijusią su krizių prevencija ir valdymu)

d)

Kiti veiksmai

Išlaidos (EUR)

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

c)

Kiti veiksmai

Išlaidos (EUR)

Mokymo veiksmai ir keitimosi gerąja patirtimi veiksmai (išskyrus susijusius su krizių prevencija ir valdymu), konsultavimo paslaugų prieinamumo skatinimo veiksmai ir techninė pagalba

Atsižvelgiant į pagrindinį nagrinėjamą klausimą:

a)

Ekologinė gamyba

b)

Integruota gamyba arba integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė

c)

Kiti aplinkosaugos klausimai

d)

Atsekamumas

e)

Produkto kokybė, įskaitant pesticidų likučius

f)

Kiti klausimai

Išlaidos (EUR)

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės

a)

Investicijos, kurios padėtų veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų produktų kiekius;

b)

Mokymo priemonės ir keitimasis gerąja patirtimi;

c)

Pardavimo skatinimas ir informavimas, vykdomas siekiant užkirsti kelią krizei arba krizės metu

d)

Parama savitarpio pagalbos fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti

e)

Sodų atsodinimas, kai tai būtina po privalomo išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, vykdomas valstybės narės kompetentingos institucijos nurodymu

f)

Pašalinimas iš rinkos

g)

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas arba derliaus nenuėmimas

h)

Derliaus draudimas

Išlaidos (EUR)

Aplinkosaugos veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

c)

Ekologinė gamyba

d)

Integruota gamyba

e)

Geresnis vandens naudojimas ir (arba) vandentvarka, įskaitant vandens taupymą ir sausinimą

f)

Dirvožemio išsaugojimo veiksmai (pvz., dirvožemio erozijos prevenciją arba jos mažinimą užtikrinantys darbo metodai, žalioji danga, aplinką saugantis žemės ūkis, mulčiavimas

g)

Biologinei įvairovei palankių sąlygų buveinėse (pvz., šlapžemėse) sukūrimo ar palaikymo veiksmai arba kraštovaizdžio priežiūros, įskaitant istorinių vertybių (pvz., akmeninių sienų, terasų, giraičių) išsaugojimą, veiksmai

h)

Energijos taupymo skatinimo veiksmai arba veiksmai, kuriais didinamas energijos vartojimo efektyvumas; perėjimas prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos

i)

Susidarančių atliekų kiekio mažinimo ir atliekų tvarkymo gerinimo veiksmai

j)

Kiti veiksmai

Išlaidos (EUR)

Kiti veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

c)

Kiti veiksmai

Išlaidos (EUR)

2.   BENDRI PRODUKTYVUMO RODIKLIAI (PASKUTINIEJI DVEJI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METAI)

Priemonė

Veiksmų rūšis

Produktyvumo rodikliai (metiniai)

Gamybos planavimo veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Bendra investicijų vertė (EUR)

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

c)

Kiti veiksmai

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Produktų kokybės gerinimo ar išsaugojimo veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Bendra investicijų vertė (EUR)

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

c)

Kiti veiksmai

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Prekybos gerinimo veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Bendra investicijų vertė (EUR)

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

c)

Pardavimo skatinimo ir informavimo veikla (išskyrus susijusią su krizių prevencija ir valdymu)

Taikomų veiksmų skaičius (1)

d)

Kiti veiksmai

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba

 

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Projektų skaičius

Mokymo veiksmai ir keitimosi gerąja patirtimi veiksmai (išskyrus susijusius su krizių prevencija ir valdymu), konsultavimo paslaugų prieinamumo skatinimo veiksmai ir techninė pagalba

Atsižvelgiant į pagrindinį nagrinėjamą klausimą:

a)

Ekologinė gamyba

b)

Integruota gamyba arba integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė

c)

Kiti aplinkosaugos klausimai

d)

Atsekamumas

e)

Produkto kokybė, įskaitant pesticidų likučius

f)

Kiti klausimai

Dalyvių mokymo dienų skaičius

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės

a)

Investicijos, kurios padėtų veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų produktų kiekius;

Bendra investicijų vertė (EUR)

b)

Mokymo priemonės ir keitimasis gerąja patirtimi;

Taikomų veiksmų skaičius

c)

Pardavimo skatinimas ir informavimas, vykdomas siekiant užkirsti kelią krizei arba krizės metu;

Taikomų veiksmų skaičius (1)

d)

Parama savitarpio pagalbos fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti;

Taikomų veiksmų skaičius (4)

e)

Sodų atsodinimas, kai tai būtina po privalomo išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, vykdomas valstybės narės kompetentingos institucijos nurodymu;

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

f)

Pašalinimas iš rinkos

Taikomų veiksmų skaičius (2)

g)

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas

Taikomų veiksmų skaičius (3)

h)

Derliaus draudimas

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Aplinkosaugos veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą (5)

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Bendra investicijų vertė (EUR)

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą (6)

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

c)

Ekologinė gamyba

d)

Integruota gamyba

e)

Geresnis vandens naudojimas ir (arba) vandentvarka, įskaitant vandens taupymą ir sausinimą

f)

Dirvožemio išsaugojimo veiksmai (pvz., dirvožemio erozijos prevenciją ir (arba) erozijos mažinimą užtikrinantys darbo metodai, žalioji danga, apsauginė žemdirbystė, mulčiavimas)

g)

Biologinei įvairovei palankių sąlygų buveinėse (pvz., šlapžemėse) sukūrimo ar palaikymo veiksmai arba kraštovaizdžio priežiūros, įskaitant istorinių vertybių (pvz., akmeninių sienų, terasų, giraičių) išsaugojimą, veiksmai

h)

Energijos taupymo skatinimo veiksmai ir (arba) veiksmai, kuriais didinamas energijos vartojimo efektyvumas; perėjimas prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos

i)

Susidarančių atliekų kiekio mažinimo ir atliekų tvarkymo gerinimo veiksmai

j)

Kiti veiksmai

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius Naudojamų hektarų skaičius

Kiti veiksmai

a)

Investicijos į ilgalaikį turtą

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

Bendra investicijų vertė (EUR)

b)

Kiti ilgalaikio turto įsigijimo būdai, įskaitant trumpalaikę nuomą, nuomą ir išperkamąją nuomą

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

c)

Kiti veiksmai

Veiksmuose dalyvaujančių ūkių skaičius

3.   BENDRI REZULTATŲ RODIKLIAI (PASKUTINIEJI DVEJI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METAI)

Priemonė

Rezultatų rodikliai (matavimas)

Gamybos planavimo veiksmai

Viso parduodamos produkcijos kiekio pokytis (tonomis). Parduodamos produkcijos vieneto vertės pokytis (EUR/kg)

Produktų kokybės gerinimo ar išsaugojimo veiksmai

Parduodamos produkcijos kiekio pokytis, atitinkantis konkrečios kokybės sistemos reikalavimus (tonomis) (7)

Parduodamos produkcijos vieneto vertės pokytis (EUR/kg)

Prekybos gerinimo veiksmai

Viso parduodamos produkcijos kiekio pokytis (tonomis). Parduodamos produkcijos vieneto vertės pokytis (EUR/kg)

Mokymo veiksmai ir keitimasis gerąja patirtimi (išskyrus susijusius su krizių prevencija ir valdymu), konsultavimo paslaugų prieinamumo skatinimo veiksmai ir techninė pagalba

Žmonių, sėkmingai baigusių visą mokymo kursą (programą), skaičius. Konsultavimo paslaugomis pasinaudojusių ūkių skaičius

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės

 

a)

Investicijos, kurios padėtų veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų produktų kiekius

Bendras valdomas produktų kiekis (tonomis)

b)

Mokymo veiksmai

Žmonių, baigusių visą mokymo kursą (programą), skaičius

c)

Pardavimo skatinimas ir informavimas

Produktų, kuriems taikomos pardavimo skatinimo ir informavimo priemonės, parduodamo kiekio įvertintas pokytis (tonomis)

d)

Parama savitarpio pagalbos fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti

Bendra įsteigtų savitarpio fondų vertė (EUR)

e)

Sodų atsodinimas, kai tai būtina po privalomo išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, vykdomas valstybės narės kompetentingos institucijos nurodymu;

Bendras atsodintų sodų plotas (ha)

f)

Pašalinimas iš rinkos

Bendras pašalintos produkcijos kiekis (tonomis)

g)

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas

Bendras plotas, kuriame buvo nuimtas neprinokusių vaisių ir daržovių derlius arba nebuvo nuimtas derlius (ha)

h)

Derliaus draudimas

Bendra apdraustos rizikos vertė (EUR)

Aplinkosaugos veiksmai

Įvertintas vienam hektarui per metus sunaudojamų mineralinių trąšų kiekio pokytis pagal trąšų rūšį (N ir P2O3) (t/ha)

Įvertintas vienam hektarui per metus sunaudojamo vandens kiekio pokytis (m3/ha)

Įvertintas per metus suvartojamos energijos kiekio pokytis pagal energijos šaltinius arba degalų rūšis (l/m3/kwh vienai tonai parduodamos produkcijos)

Įvertintas bendro metinio susidarančių atliekų kiekio pokytis (tonomis)

Kiti veiksmai

Viso parduodamos produkcijos kiekio pokytis (tonomis)

Parduodamos produkcijos vieneto vertės pokytis (EUR/kg)

Pastabos. Pokyčiai vertinami remiantis programos taikymo pradžioje buvusia padėtimi.

4.   BENDRI POVEIKIO RODIKLIAI (PASKUTINIEJI DVEJI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METAI)

Priemonė

Bendrieji tikslai

Poveikio rodikliai (matavimas)

Gamybos planavimo veiksmai

Konkurencingumo didinimas

Narystės gamintojų organizacijoje patrauklumo didinimas

Įvertintas parduodamos produkcijos bendros vertės pokytis (EUR)

Bendro vaisių ir daržovių gamintojų, kurie yra aktyvūs atitinkamos gamintojų organizacijos (GO) ir (arba) gamintojų organizacijų asociacijos (GOA) nariai (8), skaičiaus pokytis (skaičius)

Bendro ploto, kuriame atitinkamos GO / GOA nariai augina vaisius ir daržoves, pokytis (ha)

Produktų kokybės gerinimo ar išsaugojimo veiksmai

Prekybos gerinimo veiksmai

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba

Mokymo veiksmai ir keitimosi gerąja patirtimi veiksmai (išskyrus susijusius su krizių prevencija ir valdymu) ir (arba) konsultavimo paslaugų prieinamumo skatinimo veiksmai ir techninė pagalba

Krizių prevencijos ir valdymo priemonės

Aplinkosaugos veiksmai

Aplinkos priežiūra ir apsauga:

 

a)

Vandens kokybė

Įvertintas bendras per metus sunaudojamų mineralinių trąšų kiekio pokytis pagal trąšų rūšį (N ir P2O3) (tonomis)

b)

Tausus vandens išteklių naudojimas

Įvertintas bendro sunaudojamo vandens kiekio pokytis (m3)

c)

Klimato kaitos švelninimas

Įvertintas bendro suvartojamos energijos kiekio pokytis pagal energijos šaltinius arba degalų rūšis (l/ m3/kwh)

Kiti veiksmai

Konkurencingumo didinimas

Narystės gamintojų organizacijoje patrauklumo didinimas

Įvertintas parduodamos produkcijos bendros vertės pokytis (EUR)

Bendro vaisių ir daržovių gamintojų, kurie yra aktyvūs GO / GOA nariai (8), skaičiaus pokytis (skaičius)

Bendro ploto, kuriame atitinkamos GO / GOA nariai augina vaisius ir daržoves, pokytis (ha)

Pastabos. Pokyčiai vertinami remiantis programos taikymo pradžioje buvusia padėtimi.

5.   BENDRI PRADINIAI RODIKLIAI

Pastaba.

Pradiniai rodikliai reikalingi padėčiai programavimo laikotarpio pradžioje analizuoti. Tam tikri bendri pradiniai rodikliai yra svarbūs tik atskiroms veiklos programoms, kurias įgyvendina gamintojų organizacija (pvz., produkcijos, parduodamos už mažiau nei 80 % vidutinės GO / GOA pardavimo kainos, kiekis). Kiti bendri pradiniai rodikliai (pvz., bendra parduodamos produkcijos vertė) taip pat svarbūs valstybių narių įgyvendinamoms nacionalinėms strategijoms.

Paprastai pradiniai rodikliai apskaičiuojami kaip trejų metų vidurkiai. Jei tokių duomenų nėra, apskaičiuojant rodiklius reikėtų naudoti bent vienerių metų duomenis.

Tikslai

Pradiniai rodikliai pagal tikslus

Bendrieji tikslai

Rodiklis

Apibrėžtis (ir matavimas)

Konkurencingumo didinimas

Bendra parduodamos produkcijos vertė

Visa GO / GOA parduodamos produkcijos vertė (EUR)

Narystės gamintojų organizacijoje patrauklumo didinimas

Vaisių ir daržovių gamintojų, kurie yra aktyvūs atitinkamos GO / GOA nariai, skaičius

Vaisių ir daržovių gamintojų, kurie yra aktyvūs GO / GOA nariai (9), skaičius

Bendras plotas, kuriame atitinkamų GO / GOA nariai augina vaisius ir daržoves

Bendras plotas, kuriame GO / GOA nariai augina vaisius ir daržoves (ha)

Specialieji tikslai

 

 

Pasiūlos koncentravimo skatinimas

Visas parduodamos produkcijos kiekis

Visas GO / GOA parduodamos produkcijos kiekis (tonomis)

Narių pagamintos produkcijos tiekimo rinkai rėmimas

Užtikrinimas, kad produkcijos kokybė ir kiekis atitiktų paklausą

Parduodamos produkcijos, atitinkančios pagal specialią kokybės sistemą keliamus reikalavimus (10), kiekis pagal pagrindines atitinkamų kokybės sistemų rūšis (tonomis)

Produktų komercinės vertės didinimas

Parduodamos produkcijos vidutinė vieneto vertė

Parduodamos produkcijos bendra vertė/visas parduodamos produkcijos kiekis (EUR/kg)

Žinių įgijimo skatinimas ir žmonių gebėjimų lavinimas

Mokymo veikloje dalyvavusių žmonių skaičius

Žmonių, sėkmingai baigusių mokymo kursą (programą) per pastaruosius trejus metus, skaičius (skaičius)

 

Konsultavimo paslaugomis besinaudojančių ūkių skaičius

Konsultavimo paslaugomis besinaudojančių ūkių, kurie yra GO / GOA nariai, skaičius (skaičius)

Tikslai

Pradiniai rodikliai pagal tikslus

Rodiklis

Apibrėžtis (ir matavimas)

Specialieji aplinkosaugos srities tikslai

Indėlis į dirvožemio apsaugą

Plotas, kuriam gresia dirvožemio erozija ir kuriame taikomos erozijos prevencijos arba mažinimo priemonės

Vaisiais ir daržovėmis užsodintas plotas, kuriam gresia dirvožemio erozija (11) ir kuriame įgyvendinamos erozijos prevencijos ar mažinimo priemonės (ha)

Indėlis į vandens kokybės palaikymą ir gerinimą

Plotas, kuriame naudojama mažiau trąšų ir (arba) jų naudojimas geriau valdomas

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės ir kuriame naudojama mažiau trąšų arba jų naudojimas geriau valdomas (ha)

Indėlis į tausų vandens išteklių naudojimą

Plotas, kuriame taikomos vandens taupymo priemonės

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės ir kuriame taikomos vandens taupymo priemonės (ha)

Biologinės įvairovės apsaugos gerinimas ir kraštovaizdžio išsaugojimas

Ekologinė gamyba

Plotas, kuriame auginami ekologiški vaisiai ir (arba) daržovės (ha)

Integruota gamyba

Plotas, kuriame integruotai auginami vaisiai ir (arba) daržovės (ha)

Kiti buveinių ir biologinės įvairovės apsaugos gerinimo ir kraštovaizdžio išsaugojimo veiksmai

Plotas, kuriame taikomi kiti buveinių ir biologinės įvairovės apsaugos gerinimo ir kraštovaizdžio išsaugojimo veiksmai (ha)

Indėlis į klimato kaitos švelninimą

Šiltnamių šildymas. Energijos vartojimo efektyvumas

Įvertintas metinis šiltnamiams šildyti suvartojamos energijos kiekis pagal energijos šaltinius (tonos/litrai/ m3/kwh tonai parduodamos produkcijos)

Susidarančių atliekų kiekio mažinimas

Atliekų kiekis arba apimtis

Tonos / litrai / m3


(1)  Kiekviena reklaminės kampanijos diena laikoma vienu veiksmu.

(2)  To paties produkto pašalinimas iš rinkos skirtingais metų laikotarpiais ir skirtingų produktų pašalinimas iš rinkos laikomi skirtingais veiksmais. Kiekviena konkretaus produkto pašalinimo iš rinkos operacija laikoma vienu veiksmu.

(3)  Su skirtingais produktais susijęs neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas laikomi skirtingais veiksmais. Su tuo pačiu produktu susijęs neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas laikomi vienu veiksmu, neatsižvelgiant į šioms operacijoms atlikti reikalingą dienų skaičių, dalyvaujančių ūkių skaičių ir susijusių sklypų ar hektarų skaičių.

(4)  Su skirtingų savitarpio fondų steigimu susiję veiksmai laikomi skirtingais veiksmais.

(5)  Įskaitant negamybines investicijas, susijusias su įsipareigojimų, prisiimtų pagal kitus aplinkosaugos veiksmus, vykdymu.

(6)  Įskaitant kitus ilgalaikio turto įsigijimo būdus, susijusius su įsipareigojimų, prisiimtų pagal kitus aplinkosaugos veiksmus, vykdymu.

(7)  Čia kalbama apie tokius kokybės reikalavimus, kuriuos sudaro išsamių įpareigojimų rinkinys, susijęs su gamybos metodais, a) kurių laikymasis tikrinamas atliekant nepriklausomą kontrolę ir b) kurie turi įtakos galutinei produkto kokybei, kuri i) yra gerokai aukštesnė už įprastus prekybos standartus, susijusius su visuomenės sveikatos, augalų sveikatos ir aplinkosaugos standartais, ir ii) atitinka dabartines ir numatomas rinkos galimybes. Siūloma, kad pagrindinės kokybės sistemos apimtų šiuos dalykus: a) sertifikuotą ekologišką gamybą; b) saugomas geografines nuorodas ir saugomas kilmės vietos nuorodas, c) sertifikuotą integruotą gamybą, d) privačias sertifikuotas produktų kokybės sistemas.

(8)  Aktyvūs nariai – nariai, pristatantys produktus GO / GOA.

(9)  Aktyvūs nariai – nariai, pristatantys produktus GO / GOA.

(10)  Čia kalbama apie tokius kokybės reikalavimus, kuriuos sudaro išsamių įpareigojimų rinkinys, susijęs su gamybos metodais, a) kurių laikymasis tikrinamas atliekant nepriklausomą kontrolę ir b) kurie turi įtakos galutinei produkto kokybei, kuri i) yra gerokai aukštesnė už įprastus prekybos standartus, susijusius su visuomenės sveikatos, augalų sveikatos ir aplinkosaugos standartais, ir ii) atitinka dabartines ir numatomas rinkos galimybes. Pagrindinės kokybės sistemos apima šiuos dalykus: a) sertifikuotą ekologišką gamybą; b) saugomas geografines nuorodas ir saugomas kilmės vietos nuorodas, c) sertifikuotą integruotą gamybą, d) privačias sertifikuotas produktų kokybės sistemas.

(11)  Laikoma, kad dirvožemio erozijos rizika gresia tada, kai sklypo nuolydis yra didesnis kaip 10 %, neatsižvelgiant į tai, ar sklype taikomos erozijos prevencijos ir mažinimo priemonės (pvz., dirvožemio danga, sėjomaina ir pan.). Jei turima reikiamos informacijos, valstybė narė gali vartoti šią apibrėžtį: dirvožemio erozijos rizika gresia bet kuriame sklype, kuriame prognozuojamas dirvožemio praradimas yra spartesnis už natūralaus dirvožemio formavimosi procesą, neatsižvelgiant į tai, ar jame taikomos erozijos prevencijos ir mažinimo priemonės (pvz., dirvožemio danga ar sėjomaina).


III PRIEDAS

Pašalintiems iš rinkos produktams taikomi būtiniausi reikalavimai, nurodyti 15 straipsnio 2 dalyje

1.

Produktai yra:

nesmulkinti,

nepažeisti; produktai, kurie yra puvinio pažeisti arba kurių kokybė suprastėjusi tiek, kad netinka vartoti, neleistini,

švarūs, iš esmės be jokių matomų pašalinių medžiagų,

iš esmės be kenkėjų ir iš esmės nepažeisti kenkėjų,

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio skonio ir (arba) kvapo.

2.

Atsižvelgiant į produktų rūšį, jie turi būti pakankamai subrendę ir prinokę.

3.

Produktai turi turėti atitinkamai veislei ir (arba) prekiniam tipui būdingas savybes.


IV PRIEDAS

Nemokamo paskirstymo transporto išlaidos, nurodytos 16 straipsnio 1 dalyje

Atstumas nuo pašalinimo iš rinkos vietos iki pristatymo vietos

Transporto išlaidos (EUR/t) (1)

25 km arba mažesnis

18,20

Didesnis nei 25 km, bet mažesnis arba lygus 200 km

41,40

Didesnis nei 200 km, bet mažesnis arba lygus 350 km

54,30

Didesnis nei 350 km, bet mažesnis arba lygus 500 km

72,60

Didesnis nei 500 km, bet mažesnis arba lygus 750 km

95,30

Daugiau kaip 750 km

108,30


(1)  Papildomos išlaidos, jei vežama transporto priemone su šaldymo įranga: 8,50 EUR už toną.


V PRIEDAS

17 straipsnio 1 dalyje nurodytos rūšiavimo ir pakavimo išlaidos

Produktas

Rūšiavimo ir pakavimo išlaidos (EUR/t)

Obuoliai

187,70

Kriaušės

159,60

Apelsinai

240,80

Klementinai

296,60

Persikai

175,10

Nektarinai

205,80

Arbūzai

167,00

Žiediniai kopūstai

169,10

Kiti gaminiai

201,10


VI PRIEDAS

17 straipsnio 2 dalyje nurodytas ant produktų pakuočių pateiktinas užrašas

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/…)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/…]

Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/…]

Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/…)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/…)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/…]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/…]

Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/…)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/…]

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/…)

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/…]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/…]

Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/…]

Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/…]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/…)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/…]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/…]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/…]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/…]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/…]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/…)

Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)


VII PRIEDAS

Produktai ir 39 straipsnyje nurodytų papildomų importo muitų taikymo laikotarpiai

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Taikant šį priedą Papildomų muitų taikymo sritis nustatoma atsižvelgiant į KN kodų, galiojančių šio reglamento priėmimo metu, apimtį.

Eilės Nr.

KN kodas

Produkto aprašymas

Taikymo laikotarpis

78.0015

0702 00 00

Pomidorai

Nuo spalio 1 d iki gegužės 31 d.

78.0020

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

78.0065

0707 00 05

Agurkai

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

78.0075

Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.

78.0085

0709 91 00

Artišokai

Nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

78.0100

0709 93 10

Cukinijos

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

78.0110

0805 10 20

Apelsinai

Nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

78.0120

0805 20 10

Klementinai

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

78.0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

78.0155

0805 50 10

Citrinos

Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

78.0160

Nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

78.0170

0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Nuo liepos 16 d. iki lapkričio 16 d.

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

78.0180

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

78.0220

0808 30 90

Kriaušės

Nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

78.0235

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

78.0265

0809 29 00

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Nuo gegužės 16 d iki rugpjūčio 15 d.

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus

Nuo birželio 16 d. iki rugsėjo 30 d.

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Nuo birželio 16 d. iki rugsėjo 30 d.