27.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/167


2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 117, 2017 m. gegužės 5 d. )

242 puslapis, 83 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa:

yra:

„<…> I priedo 1 ir 5 skirsniuose nurodytai <…>“,

turi būti:

„<…> I priedo 1 ir 8 skirsniuose nurodytai <…>“.

256 puslapis, 110 straipsnio 8 dalis:

yra:

„8.   Nukrypstant nuo Direktyvos 98/79/EB 10 straipsnio ir 12 straipsnio 1 dalies a ir b punktų, laikoma, kad gamintojai, įgaliotieji atstovai, importuotojai ir notifikuotosios įstaigos, kurie laikotarpiu, kuris prasideda vėlesnę iš datų, nurodytų 113 straipsnio 3 dalies d punkte, ir baigiasi po 18 mėnesių, laikosi šio reglamento 27 straipsnio 3 dalies, 28 straipsnio 1 dalies ir 51 straipsnio 5 dalies, taip pat laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuos priėmė valstybės narės pagal Direktyvos 98/79/EB 10 straipsnį ir 12 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, kaip nurodyta Sprendime 2010/227/ES.“,

turi būti:

„8.   Nukrypstant nuo Direktyvos 98/79/EB 10 straipsnio, 12 straipsnio 1 dalies a ir b punktų bei 15 straipsnio 5 dalies, laikoma, kad gamintojai, įgaliotieji atstovai, importuotojai ir notifikuotosios įstaigos, kurie laikotarpiu, kuris prasideda vėlesnę iš datų, nurodytų 113 straipsnio 3 dalies d punkte, ir baigiasi po 18 mėnesių, laikosi šio reglamento 26 straipsnio 3 dalies, 28 straipsnio 1 dalies ir 51 straipsnio 5 dalies, taip pat laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuos priėmė valstybės narės pagal Direktyvos 98/79/EB 10 straipsnį, 12 straipsnio 1 dalies a ir b punktus bei 15 straipsnio 5 dalį, kaip nurodyta Sprendime 2010/227/ES.“

257 puslapis, 112 straipsnio pirmos pastraipos b punktas:

yra:

„b)

Direktyvos 98/79/EB 10 straipsnį ir 12 straipsnio 1 dalies a ir b punktus bei <…>“,

turi būti:

„b)

Direktyvos 98/79/EB 10 straipsnį, 12 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 15 straipsnio 5 dalį bei <…>“.

257 puslapis, 113 straipsnio 3 dalies a punktas:

yra:

„a)

27 straipsnio 3 dalis ir 51 straipsnio 5 dalis taikomos nuo 2023 m. lapkričio 27 d.;“,

turi būti:

„a)

26 straipsnio 3 dalis ir 51 straipsnio 5 dalis taikomos praėjus 18 mėnesių po vėlesnės iš datų, nurodytų f punkte;“.

277 puslapis, III priedas, 1 skirsnis, b punkto penkta įtrauka:

yra:

„—

metodus ir protokolus įvykiams, dėl kurių <…>“,

turi būti:

„—

metodus ir protokolus incidentams, dėl kurių <…>“.

304 puslapis, VIII priedas, 2.2 skirsnio įžanginė formuluotė:

yra:

„Priemonės, kurias numatyta naudoti kraujo grupės arba audinio tipo nustatymui, siekiant užtikrinti <…>“,

turi būti:

„Priemonės, kurias numatyta naudoti kraujo grupės ar vaisiaus ir motinos kraujo grupės nesuderinamumo nustatymui, arba audinio tipo nustatymui, siekiant užtikrinti <…>“.