26.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/717

2017 m. balandžio 10 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su pavyzdinėmis veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų zootechninių pažymėjimų formomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (toliau – Gyvūnų veisimo reglamentas) (1), ypač į jo 30 straipsnio 10 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/1012 nustatytos zootechninės ir genealoginės taisyklės, skirtos prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, taip pat zootechninių pažymėjimų dėl tų prekių išdavimo taisyklės. To reglamento 30 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai prekiaujama veisliniais gyvūnais, įrašytais į kilmės knygą, tvarkomą grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, arba įregistruotais į kilmės registrą, tvarkomą hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, ar jų genetinės medžiagos produktais, ir kai tuos veislinius gyvūnus ar jų palikuonis, išaugintus iš tų genetinės medžiagos produktų, ketinama įrašyti arba įregistruoti kitoje kilmės knygoje ar kilmės registre, prie tų veislinių gyvūnų ar genetinės medžiagos produktų pridedamas zootechninis pažymėjimas;

(2)

Reglamento (ES) 2016/1012 30 straipsnio 5 dalyje taip pat numatyta, kad kai veisliniai gyvūnai, įrašyti į kilmės knygą ar įregistruoti kilmės registre, tvarkomame veisimo įstaigos, įrašytos į to reglamento 34 straipsnyje numatytą sąrašą, arba jų genetinės medžiagos produktai įvežami į Sąjungą ir kai tuos veislinius gyvūnus ar jų palikuonis, išaugintus iš tų genetinės medžiagos produktų, ketinama įrašyti į kilmės knygą, kurią tvarko grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, arba įregistruoti kilmės registre, tvarkomame hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, prie tų veislinių gyvūnų ar jų genetinės medžiagos produktų pridedamas zootechninis pažymėjimas;

(3)

Reglamento (ES) 2016/1012 30 straipsnyje numatytą zootechninį pažymėjimą išduoda tik šalies, iš kurios išsiunčiami veisliniai gyvūnai ar jų genetinės medžiagos produktai, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija arba kompetentinga institucija, kai šiomis siuntomis prekiaujama Sąjungoje, arba trečiosios šalies, iš kurios produktai išsiunčiami, veisimo įstaiga arba oficiali tarnyba, kai šios siuntos įvežamos į Sąjungą;

(4)

be to, Reglamento (ES) 2016/1012 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kompetentinga institucija gali leisti, kad prie genetinės medžiagos produktų būtų pridedamas zootechninis pažymėjimas, išduotas pagal informaciją, gautą iš grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, spermos surinkimo ar saugojimo centro arba embrionų surinkimo ar gamybos grupės, kuriems pagal Sąjungos gyvūnų sveikatos teisę leista Sąjungoje prekiauti tais genetinės medžiagos produktais;

(5)

Reglamento (ES) 2016/1012 30 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad zootechniniuose pažymėjimuose turi būti pateikta informacija, nustatyta atitinkamose to reglamento V priedo dalyse ir skyriuose, atitikti atitinkamas pavyzdines zootechninių pažymėjimų formas, numatytas Komisijos priimtuose įgyvendinimo aktuose;

(6)

todėl būtina nustatyti pavyzdines formas, skirtas zootechniniams pažymėjimams, kurie turi būti pridedami prie veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų siuntų, kai jomis prekiaujama Sąjungoje arba kai jos įvežamos į Sąjungą;

(7)

Reglamento (ES) 2016/1012 31 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai produktyvumo tyrimų ar genetinio vertinimo rezultatai yra viešai prieinami interneto svetainėje, zootechniniuose pažymėjimuose gali būti nurodomi ne tie rezultatai, o pateikiama nuoroda į interneto svetainę, kurioje galima rasti tuos rezultatus. Ta galimybė turėtų būti atspindėta šiuo reglamentu nustatytose pavyzdinėse zootechninių pažymėjimų formose;

(8)

Reglamento (ES) 2016/1012 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu tai grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos gyvūnai, informacija, nustatyta to reglamento V priedo 2 dalies I skyriuje, turi būti pateikta visą arklinių šeimos gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojančiame identifikavimo dokumente ir joje taip pat numatyta, kad Komisija priima deleguotuosius aktus dėl tokių identifikavimo dokumentų turinio ir formato. Todėl šiame reglamente nėra būtina nustatyti pavyzdinės zootechninio pažymėjimo, skirto prekybai grynaveisliais veisliniais arklinių šeimos gyvūnais, formos;

(9)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. lapkričio 1 d., atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2016/1012 numatytą taikymo datą;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl zootechninių pažymėjimų, skirtų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/1012 VII skyriuje.

2 straipsnis

Zootechniniai pažymėjimai, skirti prekybai grynaveisliais veisliniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais ir hibridinėmis veislinėmis kiaulėmis ir jų genetinės medžiagos produktais

1.   Prekybai grynaveisliais veisliniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais skirta informacija, nustatyta Reglamento (ES) 2016/1012 V priedo 1 ir 2 dalyse, įtrauktina į zootechninius pažymėjimus, pridedamus prie tų produktų siuntų, pateikiama pagal pavyzdines formas, nustatytas tolesniuose šio reglamento I priedo skirsniuose:

a)

A skirsnis – dėl grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių ir ožkų;

b)

B skirsnis – dėl grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos;

c)

C skirsnis – dėl grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų oocitų;

d)

D skirsnis – dėl grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų embrionų.

2.   Prekybai hibridinėmis veislinėmis kiaulėmis ir jų genetinės medžiagos produktais skirta informacija, nustatyta Reglamento (ES) 2016/1012 V priedo 1 ir 3 dalyse, įtrauktina į zootechninius pažymėjimus, pridedamus prie tų produktų siuntų, pateikiama pagal pavyzdines formas, nustatytas tolesniuose šio reglamento II priedo skirsniuose:

a)

A skirsnis – dėl hibridinių veislinių kiaulių;

b)

B skirsnis – dėl hibridinių veislinių kiaulių spermos;

c)

C skirsnis – dėl hibridinių veislinių kiaulių oocitų;

d)

D skirsnis – dėl hibridinių veislinių kiaulių embrionų.

3 straipsnis

Zootechniniai pažymėjimai, skirti grynaveislių veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų ir hibridinių veislinių kiaulių ir jų genetinės medžiagos produktų įvežimui į Sąjungą

1.   Grynaveislių veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų įvežimui į Sąjungą skirta informacija, nustatyta Reglamento (ES) 2016/1012 V priedo 1 ir 2 dalyse, įtrauktina į zootechninius pažymėjimus, pridedamus prie tų produktų siuntų, pateikiama pagal pavyzdines formas, nustatytas tolesniuose šio reglamento III priedo skirsniuose:

a)

A skirsnis – dėl grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų;

b)

B skirsnis – dėl grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos;

c)

C skirsnis – dėl grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų oocitų;

d)

D skirsnis – dėl grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų embrionų.

2.   Hibridinių veislinių kiaulių ir jų genetinės medžiagos produktų įvežimui į Sąjungą skirta informacija, nustatyta Reglamento (ES) 2016/1012 V priedo 1 ir 3 dalyse, įtrauktina į zootechninius pažymėjimus, pridedamus prie tų produktų siuntų, pateikiama pagal pavyzdines formas, nustatytas tolesniuose šio reglamento IV priedo skirsniuose:

a)

A skirsnis – dėl hibridinių veislinių kiaulių;

b)

B skirsnis – dėl hibridinių veislinių kiaulių spermos;

c)

C skirsnis – dėl hibridinių veislinių kiaulių oocitų;

d)

D skirsnis – dėl hibridinių veislinių kiaulių embrionų.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 171, 2016 6 29, p. 66.


I PRIEDAS

PAVYZDINĖS ZOOTECHNINIŲ PAŽYMĖJIMŲ, SKIRTŲ PREKYBAI GRYNAVEISLIAIS VEISLINIAIS GYVŪNAIS IR JŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAIS, FORMOS

A SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas prekybai grynaveisliais veisliniais galvijais, kiaulėmis, avimis ir ožkomis

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

B SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas prekybai grynaveislių veislinių gyvūnų sperma

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

C SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas prekybai grynaveislių veislinių gyvūnų oocitais

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

D SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas prekybai grynaveislių veislinių gyvūnų embrionais

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

PAVYZDINĖS ZOOTECHNINIŲ PAŽYMĖJIMŲ, SKIRTŲ PREKYBAI HIBRIDINĖMIS VEISLĖMIS KIAULĖMIS IR JŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAIS, FORMOS

A SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas prekybai hibridinėmis veislinėmis kiaulėmis

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

B SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas prekybai hibridinių veislinių kiaulių sperma

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

C SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas prekybai hibridinių veislinių kiaulių oocitais

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

D SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas prekybai hibridinių veislinių kiaulių embrionais

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

III PRIEDAS

PAVYZDINĖS ZOOTECHNINIŲ PAŽYMĖJIMŲ, SKIRTŲ GRYNAVEISLIŲ VEISLINIŲ GYVŪNŲ IR JŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMUI Į SĄJUNGĄ, FORMOS

A SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų įvežimui į Sąjungą

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

B SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas grynaveislių veislinių gyvūnų spermos įvežimui į Sąjungą

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

C SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas grynaveislių veislinių gyvūnų oocitų įvežimui į Sąjungą

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

D SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas grynaveislių veislinių gyvūnų embrionų įvežimui į Sąjungą

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

IV PRIEDAS

PAVYZDINĖS ZOOTECHNINIŲ PAŽYMĖJIMŲ, SKIRTŲ HIBRIDINIŲ VEISLINIŲ KIAULIŲ IR JŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMUI Į SĄJUNGĄ, FORMOS

A SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas hibridinių veislinių kiaulių įvežimui į Sąjungą

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

B SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas hibridinių veislinių kiaulių spermos įvežimui į Sąjungą

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

C SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas hibridinių veislinių kiaulių oocitų įvežimui į Sąjungą

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

D SKIRSNIS

Zootechninis pažymėjimas, skirtas hibridinių veislinių kiaulių embrionų įvežimui į Sąjungą

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio