26.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/716

2017 m. balandžio 10 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su pavyzdinėmis formomis, kurios turi būti naudojamos teikiant informaciją, įtrauktiną į pripažintų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų sąrašus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (toliau – Gyvūnų veisimo reglamentas) (1), visų pirma 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės parengia ir nuolat atnaujina grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų, kurias jų kompetentingos institucijos yra pripažinusios pagal to reglamento 4 straipsnio 3 dalį ir kurios įgyvendina bent vieną pagal to reglamento 8 straipsnio 3 dalį patvirtintą veisimo programą. Be to, Reglamente (ES) 2016/1012 nustatyta, kad valstybės narės turi sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su tuo sąrašu;

(2)

Reglamento (ES) 2016/2012 7 straipsnio 2 dalyje ir 19 straipsnio 5 dalyje ir II priedo 1 dalies III skyriaus 2 punkte nurodyta informacija, kuri turi būti įtraukta į pripažintų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų sąrašą;

(3)

be to, Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės narės taip pat turi į pripažintų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų sąrašą įtraukti visas kompetentingas institucijas, kurios vykdo veisimo programas pagal to reglamento 38 straipsnį;

(4)

todėl reikia nustatyti pavyzdines formas, kurias valstybės narės naudotų sudarydamos grynaveislių veislinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų bei hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų, kurias jų kompetentingos institucijos pripažino pagal Reglamentą (ES) 2016/1012, sąrašą;

(5)

atsižvelgiant į valstybių narių vaidmenį pripažįstant veislę nykstančia veisle, pagal Reglamento (ES) 2016/1012 2 straipsnio 24 dalyje pateiktą apibrėžtį būtina tą informaciją įtraukti į pripažintų grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų sąrašus, kaip nustatyta minėtame reglamente;

(6)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas prekybai veisliniais gyvūnais ir oficialiai kontrolei, kurią atlieka kompetentingos institucijos, taip pat būtina Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnyje nustatytame pripažintų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų sąraše nurodyti datas, kai pripažinimas buvo suteiktas arba panaikintas, atsižvelgiant į to reglamento 64 straipsnio 4 dalies nuostatas, arba kai veisimo programos patvirtinimas buvo suteiktas, sustabdytas arba panaikintas;

(7)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. lapkričio 1 d., atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2016/1012 nustatytą taikymo datą;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Informacija, kuri turi būti įtraukta į pripažintų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų sąrašus, nustatytus Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnyje, turi būti pateikta pagal šio reglamento priede nustatytas pavyzdines formas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 171, 2016 6 29, p. 66.


PRIEDAS

I.   Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, tvarkančios grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygas

a)   Grynaveisliai veisliniai galvijai

Oficialioji kalba/

Valstybė narė

(įrašyti pavadinimą)

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų, kurias pripažino kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) 2016/1012 4 straipsnio 3 dalį, ir kompetentingų institucijų, vykdančių grynaveislių veislinių galvijų programas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse, sąrašas

Oficialioji kalba/

Versija

(įrašyti datą: mmmm.mm.dd)

1

2

3

4

5

6

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija arba kompetentinga institucija

Oficialioji kalba/

Veisimo programa (1)

Oficialioji kalba/

Sustabdymas, panaikinimas ir laiko apribojimas

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos/kompetentingos institucijos pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo data

Oficialioji kalba/

Veislės, kuriai taikoma patvirtinta veisimo programa, pavadinimas

Informacija apie veisimo programą (-as) interneto svetainėje (2)

Oficialioji kalba/

Geografinė teritorija, kurioje vykdoma kiekviena patvirtinta veisimo programa

Oficialioji kalba/

Nukrypti leidžiančios nuostatos (3)

Oficialioji kalba/

Veisimo programos patvirtinimo data

(mmmm.mm.dd)

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (4)

Veisimo programos patvirtinimo sustabdymo arba panaikinimo data (4)

Data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas (4)

Pavadinimas

Image

Image

Image

Image

www (2)

Pripažinimo data: (mmmm.mm.dd)

 

 

 

 

 

b)   Grynaveislės veislinės kiaulės

Oficialioji kalba/

Valstybė narė

(įrašyti pavadinimą)

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų, kurias pripažino kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) 2016/1012 4 straipsnio 3 dalį, ir kompetentingų institucijų, vykdančių grynaveislių veislinių kiaulių programas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse, sąrašas

Oficialioji kalba/

Versija

(įrašyti datą: mmmm.mm.dd)

1

2

3

4

5

6

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija arba kompetentinga institucija

Oficialioji kalba/

Veisimo programa (5)

Oficialioji kalba/

Sustabdymas, panaikinimas ir laiko apribojimas

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos/kompetentingos institucijos pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo data

Oficialioji kalba/

Veislės, kuriai taikoma patvirtinta veisimo programa, pavadinimas

Informacija apie veisimo programą (-as) interneto svetainėje (6)

Oficialioji kalba/

Geografinė teritorija, kurioje vykdoma kiekviena patvirtinta veisimo programa

Oficialioji kalba/

Nukrypti leidžiančios nuostatos (7)

Oficialioji kalba/

Veisimo programos patvirtinimo data

(mmmm.mm.dd)

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (8)

Veisimo programos patvirtinimo sustabdymo arba panaikinimo data (8)

Data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas (8)

Pavadinimas

Image

Image

Image

Image

www (6)

Pripažinimo data: (mmmm.mm.dd)

 

 

 

 

 

c)   Grynaveislės veislinės avys

Oficialioji kalba/

Valstybė narė

(įrašyti pavadinimą)

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų, kurias pripažino kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) 2016/1012 4 straipsnio 3 dalį, ir kompetentingų institucijų, vykdančių grynaveislių veislinių avių programas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse, sąrašas

Oficialioji kalba/

Versija

(įrašyti datą: mmmm.mm.dd)

1

2

3

4

5

6

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija arba kompetentinga institucija

Oficialioji kalba/

Veisimo programa (9)

Oficialioji kalba/

Sustabdymas, panaikinimas ir laiko apribojimas

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos/kompetentingos institucijos pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo data

Oficialioji kalba/

Veislės, kuriai taikoma patvirtinta veisimo programa, pavadinimas

Informacija apie veisimo programą (-as) interneto svetainėje (10)

Oficialioji kalba/

Geografinė teritorija, kurioje vykdoma kiekviena patvirtinta veisimo programa

Oficialioji kalba/

Nukrypti leidžiančios nuostatos (11)

Oficialioji kalba/

Veisimo programos patvirtinimo data

(mmmm.mm.dd)

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (12)

Veisimo programos patvirtinimo sustabdymo arba panaikinimo data (12)

Data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas (12)

Pavadinimas

Image

Image

Image

Image

www (10)

Pripažinimo data: (mmmm.mm.dd)

 

 

 

 

 

d)   Grynaveislės veislinės ožkos

Oficialioji kalba/

Valstybė narė

(įrašyti pavadinimą)

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų, kurias pripažino kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) 2016/1012 4 straipsnio 3 dalį, ir kompetentingų institucijų, vykdančių grynaveislių veislinių ožkų programas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse, sąrašas

Oficialioji kalba/

Versija

(įrašyti datą: mmmm.mm.dd)

1

2

3

4

5

6

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija arba kompetentinga institucija

Oficialioji kalba/

Veisimo programa (13)

Oficialioji kalba/

Sustabdymas, panaikinimas ir laiko apribojimas

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos/kompetentingos institucijos pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo data

Oficialioji kalba/

Veislės, kuriai taikoma patvirtinta veisimo programa, pavadinimas

Informacija apie veisimo programą (-as) interneto svetainėje (14)

Oficialioji kalba/

Geografinė teritorija, kurioje vykdoma kiekviena patvirtinta veisimo programa

Oficialioji kalba/

Nukrypti leidžiančios nuostatos (15)

Oficialioji kalba/

Veisimo programos patvirtinimo data

(mmmm.mm.dd)

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (16)

Veisimo programos patvirtinimo sustabdymo arba panaikinimo data (16)

Data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas (16)

Pavadinimas

Image

Image

Image

Image

www (14)

Pripažinimo data: (mmmm.mm.dd)

 

 

 

 

 

e)   Grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos gyvūnai

Oficialioji kalba/

Valstybė narė

(įrašyti pavadinimą)

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų, kurias pripažino kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) 2016/1012 4 straipsnio 3 dalį, ir kompetentingų institucijų, vykdančių grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų programas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse, sąrašas

Oficialioji kalba/

Versija

(įrašyti datą: mmmm.mm.dd)

1

2

3

4

5

6

7

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija arba kompetentinga institucija

Oficialioji kalba/

Veisimo programa (17)

Oficialioji kalba/

Sustabdymas, panaikinimas ir laiko apribojimas

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos/kompetentingos institucijos pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo data

Oficialioji kalba/

Veislės, kuriai taikoma patvirtinta veisimo programa, pavadinimas

Informacija apie veisimo programą (-as) interneto svetainėje (18)

Oficialioji kalba/

Geografinė teritorija, kurioje vykdoma kiekviena patvirtinta veisimo programa

Oficialioji kalba/

Nukrypti leidžiančios nuostatos (19)

Oficialioji kalba/

Veisimo programos patvirtinimo data

(mmmm.mm.dd)

Oficialioji kalba/

Veislės kilmės knyga (20)

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos/kompetentingos institucijos pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Oficialioji kalba/

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (21)

Veisimo programos patvirtinimo sustabdymo arba panaikinimo data (21)

Data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas (21)

Pavadinimas

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Pripažinimo data: (mmmm.mm.dd)

 

 

 

 

Pavadinimas

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, tvarkančios hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrus

Oficialioji kalba/

Valstybė narė

(įrašyti pavadinimą)

Oficialioji kalba/

Hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų, vykdančių hibridinių veislinių kiaulių veisimo programas (23), kurias kompetentingos institucijos pripažino pagal Reglamento (ES) 2016/1012 4 straipsnio 3 dalį, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje, sąrašas

Oficialioji kalba/

Versija

(įrašyti datą: mmmm.mm.dd)

1

2

3

4

5

6

7

Oficialioji kalba/

Hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija

Oficialioji kalba/Veisimo programa (24)

Oficialioji kalba/

Sustabdymas, panaikinimas ir laiko apribojimas

Oficialioji kalba/

Hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos pripažinimo data

Oficialioji kalba/

Linija (-omis) arba kryžminimo būdu (-ais) išvestos veislės (-ių), kuriai taikoma patvirtinta veisimo programa (-os), pavadinimas/

Informacija apie veisimo programą (-as) interneto svetainėje (25)

Oficialioji kalba/

Geografinė teritorija, kurioje vykdoma kiekviena veisimo programa

Oficialioji kalba/

Veisimo programos patvirtinimo data (mmmm.mm.dd)

Oficialioji kalba/

Hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (26)

Veisimo programos patvirtinimo sustabdymo arba panaikinimo data (26)

Data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas (26)

Veislės arba grynosios linijos pavadinimas

Kryžminimo būdo pavadinimas

Pavadinimas

Image

Image

Image

Image

www (25)

Pripažinimo data: (mmmm.mm.dd)

 

 

 

 

 


(1)  Kiekvienoje lentelės eilutėje įrašoma kiekviena veisimo programa, kurią vykdo grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija.

(2)  Jei yra.

(3)  Nurodyti, jei tinkama, vieną iš nukrypti leidžiančių nuostatų:

„1“

naujos veislės kūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 1 dalis);

„2“

veislės atkūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 2 dalis);

„3“

į papildomus kilmės knygos skyrius įregistruotų gyvūnų palikuonių perkėlimas į pagrindinį skyrių (Reglamento (ES) 2016/1012 II priedo 1 dalies III skyriaus 2 punktas);

„4“

dėl veisimo programos, vykdomos dėl nykstančios veislės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1012 2 straipsnio 24 dalyje.

(4)  Įrašyti, jei tinkama, tokią informaciją:

„A

mmmm.mm.dd“ – grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„B

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo sustabdymo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„C

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„D

mmmm.mm.dd“ – data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas.

(5)  Kiekvienoje lentelės eilutėje įrašoma kiekviena veisimo programa, kurią vykdo grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija.

(6)  Jei yra.

(7)  Nurodyti, jei tinkama, vieną iš nukrypti leidžiančių nuostatų:

„1“

naujos veislės kūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 1 dalis);

„2“

veislės atkūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 2 dalis);

„3“

į papildomus kilmės knygos skyrius įregistruotų gyvūnų palikuonių perkėlimas į pagrindinį skyrių (Reglamento (ES) 2016/1012 II priedo 1 dalies III skyriaus 2 punktas);

„4“

dėl veisimo programos, vykdomos dėl nykstančios veislės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1012 2 straipsnio 24 dalyje.

(8)  Įrašyti, jei tinkama, tokią informaciją:

„A

mmmm.mm.dd“ – grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„B

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo sustabdymo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„C

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„D

mmmm.mm.dd“ – data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas.

(9)  Kiekvienoje lentelės eilutėje įrašoma kiekviena veisimo programa, kurią vykdo grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija.

(10)  Jei yra.

(11)  Nurodyti, jei tinkama, vieną iš nukrypti leidžiančių nuostatų:

„1“

naujos veislės kūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 1 dalis);

„2“

veislės atkūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 2 dalis);

„3“

į papildomus kilmės knygos skyrius įregistruotų gyvūnų palikuonių perkėlimas į pagrindinį skyrių (Reglamento (ES) 2016/1012 II priedo 1 dalies III skyriaus 2 punktas);

„4“

dėl veisimo programos, vykdomos dėl nykstančios veislės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1012 2 straipsnio 24 dalyje.

(12)  Įrašyti, jei tinkama, tokią informaciją:

„A

mmmm.mm.dd“ – grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„B

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo sustabdymo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„C

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„D

mmmm.mm.dd“ – data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas.

(13)  Kiekvienoje lentelės eilutėje įrašoma kiekviena veisimo programa, kurią vykdo grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija.

(14)  Jei yra.

(15)  Nurodyti, jei tinkama, vieną iš nukrypti leidžiančių nuostatų:

„1“

naujos veislės kūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 1 dalis);

„2“

veislės atkūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 2 dalis);

„3“

į papildomus kilmės knygos skyrius įregistruotų gyvūnų palikuonių perkėlimas į pagrindinį skyrių (Reglamento (ES) 2016/1012 II priedo 1 dalies III skyriaus 2 punktas);

„4“

dėl veisimo programos, vykdomos dėl nykstančios veislės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1012 2 straipsnio 24 dalyje.

(16)  Įrašyti, jei tinkama, tokią informaciją:

„A

mmmm.mm.dd“ – grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„B

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo sustabdymo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„C

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„D

mmmm.mm.dd“ – data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas.

(17)  Kiekvienoje lentelės eilutėje įrašoma kiekviena veisimo programa, kurią vykdo grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija.

(18)  Jei yra.

(19)  Nurodyti, jei tinkama, vieną iš nukrypti leidžiančių nuostatų:

„1“

naujos veislės kūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 1 dalis);

„2“

veislės atkūrimas (Reglamento (ES) 2016/1012 19 straipsnio 2 dalis);

„3“

dėl veisimo programos, vykdomos dėl nykstančios veislės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1012 2 straipsnio 24 dalyje;

„4“

draudimas ar apribojimas rinkti spermą dirbtiniam sėklinimui ir (arba) rinkti oocitus embrionų produkcijai arba rinkti embrionus embrionų perkėlimui (Reglamento (ES) 2016/1012 21 straipsnio 2 dalis).

(20)  Pateikite informacijos, jei kilmės knygą tvarko kita nei 1 skiltyje nurodyta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija/kompetentinga institucija.

(21)  Įrašyti, jei tinkama, tokią informaciją:

„A

mmmm.mm.dd“ – grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„B

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo sustabdymo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„C

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„D

mmmm.mm.dd“ – data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas.

(22)  Įrašyti atitinkamai 3 skaitmenų šalies kodą ir 3 skaitmenų duomenų bazės kodą.

(23)  Kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1012 2 straipsnio 10 dalyje.

(24)  Kiekvienoje lentelės eilutėje įrašoma kiekviena veisimo programa, kurią vykdo hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija.

(25)  Jei yra.

(26)  Įrašyti, jei tinkama, tokią informaciją:

„A

mmmm.mm.dd“ – hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„B

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo sustabdymo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„C

mmmm.mm.dd“ – veisimo programos patvirtinimo panaikinimo data (Reglamento (ES) 2016/1012 7 straipsnio 4 dalis);

„D

mmmm.mm.dd“ – data, iki kurios ribojamas veisimo programos patvirtinimas.