31.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/368


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/585

2016 m. liepos 14 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su finansinių priemonių bazinių duomenų standartais bei formatu ir su techninėmis priemonėmis dėl tvarkos, kurią turi nustatyti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir kompetentingos institucijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 27 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai stebėti rinką, finansinių priemonių baziniai duomenys turėtų būti teikiami suderintu formatu ir laikantis vienodų standartų;

(2)

siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai naudotis ir keistis baziniais duomenimis, tie duomenys turėtų būti teikiami ir skelbiami elektronine, kompiuteriu skaitoma ir atsisiunčiama forma ir formatu;

(3)

jei nedelsiant gaunami baziniai duomenys, susiję su visomis finansinėmis priemonėmis, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje ar per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, kompetentingoms institucijoms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) sudaromos sąlygos užtikrinti duomenų kokybę ir veiksmingą rinkos stebėseną, taip prisidedant prie rinkos vientisumo;

(4)

siekiant užtikrinti, kad prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai teiktų išsamius ir tikslius bazinius duomenis ir kad kompetentingos institucijos galėtų laiku ir veiksmingai gauti ir naudoti tokius duomenis, reikėtų nustatyti tinkamus duomenų teikimo terminus. Reikėtų palikti pakankamai laiko, kad prieš skelbiant būtų nustatyti tų duomenų netikslumai ar neišsamumas. Siekiant užtikrinti, kad teikiami baziniai duomenys derėtų su atitinkama informacija, teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, kompetentingos institucijos, tvirtindamos pranešimus apie konkrečią dieną įvykdytus sandorius ir keisdamosi tais pranešimais, turėtų naudoti tos pačios dienos bazinius duomenis;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 27 straipsnio 2 dalį bazinių duomenų siuntėjai ir gavėjai turi užtikrinti tinkamą duomenų gavimą, veiksmingą keitimąsi jais ir jų kokybę, taip pat jų derėjimą su atitinkamais pranešimais apie sandorius, kaip nustatyta to reglamento 26 straipsnyje. Todėl prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai turėtų teikti išsamius ir tikslius bazinius duomenis ir nedelsdami informuoti kompetentingas institucijas apie nustatytą jau pateiktų duomenų neišsamumą arba netikslumą. Be to, jie turėtų įdiegti tinkamas sistemas ir kontrolės priemones, kad baziniai duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir teikiami laiku;

(6)

siekiant veiksmingai naudoti bazinius duomenis ir jais keistis, taip pat užtikrinti, kad baziniai duomenys derėtų su atitinkamais duomenimis, nurodytais pranešimuose apie sandorius, prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai, identifikuodami baziniuose duomenyse nurodytinas finansines priemones ir juridinius subjektus, privalo taikyti vienodus pripažintus standartus. Kalbant konkrečiai ir siekiant užtikrinti, kad baziniai duomenys derėtų su atitinkamais pranešimais apie sandorius, prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai turėtų užtikrinti, kad būtų gauti ir į pranešamus duomenis įtraukti su finansinėmis priemonėmis, apie kurias pranešama, susiję tarptautiniai vertybinių popierių identifikavimo numeriai (ISIN kodai) pagal ISO 6166 standartą;

(7)

nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente ir Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytos nuostatos būtų pradėtos taikyti nuo tos pačios dienos;

(8)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(9)

EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bazinių duomenų turinys, standartai, forma ir formatas

Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai kompetentingoms institucijoms praneša visus išsamius atitinkamos finansinės priemonės bazinius duomenis (toliau – baziniai duomenys), nurodytus priedo 3 lentelėje. Visi teiktini duomenys pateikiami pagal standartus ir formatą, nurodytus priedo 3 lentelėje, bendruoju XML šablonu elektronine, kompiuteriu skaitoma forma pagal ISO 20022 metodiką.

2 straipsnis

Bazinių duomenų teikimo kompetentingoms institucijoms laikas

1.   Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai savo kompetentingai institucijai visų finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama, įskaitant pavedimų ar kotiruočių pateikimą per jų sistemą iki kiekvienos jų prekybos dienos 18:00 Vidurio Europos laiku, bazinius duomenis pateikia iki tos dienos 21:00 Vidurio Europos laiku.

2.   Jei finansine priemone yra leidžiama prekiauti arba prekiaujama, įskaitant pavedimų ar kotiruočių pateikimą pirmą kartą, po prekybos vietos ar sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko prekybos dienos 18:00 Vidurio Europos laiku, atitinkamos finansinės priemonės baziniai duomenys yra pateikiami iki prekybos vietos ar sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko kitos prekybos dienos 21:00 Vidurio Europos laiku.

3 straipsnis

Finansinių priemonių ir juridinių subjektų identifikavimas

1.   Prieš pradedant prekybą finansine priemone prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, atitinkama prekybos vieta ar sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas gauna tos finansinės priemonės tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN kodą) pagal ISO 6166.

2.   Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai užtikrina, kad į teikiamus bazinius duomenis įtraukti juridinių subjektų identifikaciniai kodai atitiktų ISO 17442:2012 standartą, būtų susiję su atitinkamu emitentu ir skelbiami pasaulinių juridinio asmens identifikatorių (LEI) duomenų bazėje, kurią tvarko LEI reguliavimo priežiūros komiteto paskirtas centrinis veiklos padalinys.

4 straipsnis

Tinkamo bazinių duomenų gavimo užtikrinimo priemonės

1.   Kompetentingos institucijos tikrina ir vertina iš prekybos vietų ar sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų gaunamų bazinių duomenų išsamumą ir jų atitiktį priedo 3 lentelėje nustatytiems standartams ir formatui.

2.   Kompetentingos institucijos, gavusios prekybos vietų ir sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų kiekvienos prekybos dienos bazinius duomenis, prekybos vietoms ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams praneša apie tų duomenų neišsamumą ir bazinių duomenų nepateikimą iki 2 straipsnyje nustatytų terminų.

3.   EVPRI tikrina ir vertina iš kompetentingų institucijų gaunamų bazinių duomenų išsamumą ir jų atitiktį priedo 3 lentelėje nustatytiems standartams ir formatui.

4.   EVPRI, iš kompetentingų institucijų gavusi bazinius duomenis, joms praneša apie tų duomenų neišsamumą ir bazinių duomenų nepateikimą iki 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų.

5 straipsnis

Bazinių duomenų kokybės užtikrinimo priemonės

Kompetentingos institucijos bent kartą per ketvirtį atlieka kokybės vertinimus, susijusius su bazinių duomenų, gaunamų pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 27 straipsnio 1 dalį, turiniu ir tikslumu.

6 straipsnis

Bazinių duomenų teikimo metodai ir priemonės

1.   Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai užtikrina, kad pagal 1 ir 3 straipsnius savo kompetentingoms institucijoms teiktų išsamius ir tikslius bazinius duomenis.

2.   Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai nustato metodus ir priemones, kurie sudaro joms sąlygas nustatyti anksčiau pateiktų bazinių duomenų neišsamumą arba netikslumą. Prekybos vieta ar sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas, nustatę, kad pateikti baziniai duomenys neišsamūs arba netikslūs, savo kompetentingai institucijai nedelsdami apie tai praneša ir pagrįstai nevėluodami perduoda išsamius ir teisingus atitinkamus bazinius duomenis.

7 straipsnis

Veiksmingo keitimosi baziniais duomenimis ir jų skelbimo priemonės

1.   Kompetentingos institucijos išsamius ir tikslius bazinius duomenis tam skirtais saugiais kompetentingų institucijų ir EVPRI tarpusavio elektroninių ryšių kanalais EVPRI perduoda kiekvieną dieną ne vėliau kaip 23:59 Vidurio Europos laiku.

2.   Kitą dieną po bazinių duomenų gavimo pagal 1 dalį EVPRI konsoliduoja iš kiekvienos kompetentingos institucijos gautus duomenis.

3.   EVPRI konsoliduotus duomenis visoms kompetentingoms institucijoms 1 dalyje nurodytais saugiais elektroninių ryšių kanalais pateikia iki kitos dienos po duomenų gavimo 08:00 Vidurio Europos laiku.

4.   Kompetentingos institucijos konkrečios dienos konsoliduotus duomenis naudoja pranešimams apie sandorius, kurie įvykdyti tą konkrečią dieną ir apie kuriuos pranešta pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, patvirtinti.

5.   Kiekviena kompetentinga institucija konkrečios dienos konsoliduotus duomenis naudoja keisdamasi tą konkrečią dieną pateiktais pranešimais apie sandorius pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

6.   EVPRI bazinius duomenis skelbia elektronine, atsisiunčiama ir kompiuteriu skaitoma forma.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo Reglamento (ES) Nr. 600/2014 55 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos.

Jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

1 lentelė

3 lentelės paaiškinimai

SIMBOLIS

DUOMENŲ RŪŠIS

APIBRĖŽTIS

{ALPHANUM-n}

Iki n raidinių skaitinių ženklų

Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.

{CFI_CODE}

6 ženklai

ISO 10962 finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodas.

{COUNTRYCODE_2}

2 raidiniai skaitiniai ženklai

Dviraidis ISO 3166–1 šalies kodas.

{CURRENCYCODE_3}

3 raidiniai skaitiniai ženklai

Triraidis ISO 4217 valiutos kodas.

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 datos ir laiko formatas

Data ir laikas šiuo formatu:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

YYYY – metai;

MM – mėnuo;

DD – diena;

T – reikia įrašyti raidę T;

hh – valanda;

mm – minutė;

ss.dddddd – sekundė ir sekundės dalis;

Z – suderintasis pasaulinis laikas.

Datos ir laikai pateikiami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

{DATEFORMAT}

ISO 8601 datos formatas

Data pateikiama šiuo formatu:

YYYY-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis

Skaitiniame laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės.

dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku);

neigiami skaičiai nurodomi su „–“ (minusu);

vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.

{INDEX}

4 raidiniai ženklai

EONA – EONIA

EONS – EONIA apsikeitimo sandoris

EURI – EURIBOR

EUUS – euro ir dolerio keitimo kursas

EUCH – euro ir Šveicarijos franko keitimo kursas

GCFR – GCF REPO (atpirkimo sandoris)

ISDA – ISDAFIX

LIBI – LIBID

LIBO – LIBOR

MAAA – Muni AAA

PFAN – hipotekos obligacijos (vok. Pfandbriefe)

TIBO – TIBOR

STBO – STIBOR

BBSW – BBSW

JIBA – JIBAR

BUBO – BUBOR

CDOR – CDOR

CIBO – CIBOR

MOSP – MOSPRIM

NIBO – NIBOR

PRBO – PRIBOR

TLBO – TELBOR

WIBO – WIBOR

TREA – iždas

SWAP – apsikeitimo sandoris

FUSW – ateities apsikeitimo sandoris (angl. future swap)

{INTEGER-n}

Sveikąjį skaičių sudaro iš viso iki n skaitmenų

Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos sveikojo skaičiaus vertės.

{ISIN}

12 raidinių skaitinių ženklų

ISIN kodas pagal ISO 6166.

{LEI}

20 raidinių skaitinių ženklų

Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442.

{MIC}

4 raidiniai skaitiniai ženklai

Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.

{FISN}

35 raidiniai skaitiniai ženklai

FISN kodas pagal ISO 18774.


2 lentelė

Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacija, skirta 3 lentelei (35–37 laukeliai)

Bazinė prekė

Prekės pakategorė

Papildoma prekės pakategorė

AGRI – žemės ūkio produktai

GROS – grūdai ir aliejingosios sėklos

FWHT – pašariniai kviečiai

SOYB – sojos

CORN – saldieji kukurūzai

RPSD – rapsai

RICE – ryžiai

OTHR – kita

SOFT – neperdirbti produktai

CCOA – kakava

ROBU – didžiojo kavamedžio kava

WHSG – baltasis cukrus

BRWN – žaliavinis cukrus

OTHR – kita

POTA – bulvės

 

OOLI – alyvuogių aliejus

LAMP – paprastasis alyvuogių aliejus

DIRY – pieno produktai

 

FRST – medienos gaminiai

 

SEAF – jūros gėrybės

 

LSTK – gyvuliai

 

GRIN – grūdai

MWHT – malamieji kviečiai

NRGY – energija

ELEC – elektra

BSLD – bazinė apkrova

FITR – finansinės perdavimo teisės

PKLD – pikinė apkrova

OFFP – nepikinė apkrova

OTHR – kita

NGAS – gamtinės dujos

GASP – GASPOOL

LNGG – LNG (suskystintos gamtinės dujos)

NBPG – NBP (National Balancing Point)

NCGG – NCG (NetConnect Germany)

TTFG – TTF (Title Transfer Facility)

OILP – nafta

BAKK – Bakeno nafta

BDSL – biodyzelinas

BRNT – žalia nafta „Brent“ (angl. Brent)

BRNX – žalia nafta „Brent New Expiry“ (angl. Brent NX)

CNDA – Kanados nafta

COND – dujų kondensatas

DSEL – dyzelinas

DUBA – Dubajaus nafta

ESPO – ESPO (naftotiekio „Rytų Sibiras–Ramusis vandenynas“ nafta)

ETHA – etanolis

FUEL – kuras

FOIL – mazutas

GOIL – gazolis

GSLN – benzinas

HEAT – krosnių kuras

JTFL – reaktyviniai degalai

KERO – žibalas

LLSO – „Light Louisiana Sweet“ (LLS) nafta

MARS – „MARS“ naftos platformos nafta

NAPH – pirminis benzinas

NGLO – NGL (gamtiniai dujų kondensatai)

TAPI – „Tapis“ nafta

URAL – Uralo nafta

WTIO – WTI nafta

COAL – anglis

INRG – „Inter Energy“

RNNG – atsinaujinančioji energija

LGHT – lengvieji distiliatai

DIST – distiliatai

 

ENVR – aplinkos

EMIS – išmetamieji teršalai

CERE – CER (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)

ERUE – ERU (išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)

EUAE – EUA (apyvartinis taršos leidimas)

EUAA – EUAA (aviacijos apyvartinis taršos leidimas)

OTHR – kita

WTHR – oras

CRBR – anglies turintys teršalai

 

FRGT – kroviniai

WETF – skystieji

TNKR – tanklaiviai

DRYF – birieji

DBCR – biriųjų krovinių vežimo laivai

CSHP – konteinervežiai

 

FRTL – trąšos

AMMO – amoniakas

DAPH – DAP (diamonio fosfatas)

PTSH – kalio karbonatas

SLPH – siera

UREA – karbamidas

UAAN – UAN (karbamido ir amonio nitrato mišiniai)

 

INDP – pramonės gaminiai

CSTR – statyba

MFTG – gamyba

 

METL – metalai

NPRM – ne brangieji

ALUM – aliuminis

ALUA – aliuminio lydinys

CBLT – kobaltas

COPR – varis

IRON – geležies rūda

LEAD – švinas

MOLY – molibdenas

NASC – NASAAC (Šiaurės Amerikos specialieji aliuminio lydiniai)

NICK – nikelis

STEL – plienas

TINN – alavas

ZINC – cinkas

OTHR – kita

PRME – brangieji

GOLD – auksas

SLVR – sidabras

PTNM – platina

PLDM – paladis

OTHR – kita

MCEX – egzotinės kelių biržos prekių išvestinės finansinės priemonės (angl. Multi Commodity Exotic)

 

 

PAPR – popierius

CBRD – taros kartonas

NSPT – laikraštinis popierius

PULP – plaušiena

RCVP – rūšiuotoji makulatūra

 

POLY – polipropilenas

PLST – plastikas

 

INFL – infliacija

 

 

OEST – oficiali ekonominė statistika

 

 

OTHC – kitos C10 išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/583 (1), kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014, III priedo 10 skirsnio 10.1 lentelėje

 

 

OTHR – kita

 

 


3 lentelė

Išsamūs duomenys, kuriuos reikia pateikti kaip finansinės priemonės bazinius duomenis

Nr.

LAUKELIS

TEIKTINA INFORMACIJA

TEIKIANT INFORMACIJĄ TAIKYTINAS FORMATAS IR STANDARTAI

Bendrieji laukeliai

1

Priemonės identifikavimo kodas

Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.

{ISIN}

2

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas

Nesutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas.

{ALPHANUM-350}

3

Priemonės klasifikavimas

Finansinei priemonei klasifikuoti taikoma sistema.

Turi būti pateiktas visas tikslus finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodas.

{CFI_CODE}

4

Priskyrimas prie biržos prekių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių

Nurodymas, ar finansinė priemonė atitinka biržos prekių išvestinės finansinės priemonės apibrėžtį pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 30 punktą, ar yra su apyvartiniais taršos leidimais susijusi išvestinė finansinė priemonė, nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

„true“ – taip

„false“ – ne

Su emitentu susiję laukeliai

5

Emitento arba prekybos vietos operatoriaus identifikavimo kodas

Emitento arba prekybos vietos operatoriaus juridinio asmens identifikatorius (LEI).

{LEI}

Su prekybos vieta susiję laukeliai

6

Prekybos vieta

Prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento rinkos identifikavimo kodas (angl. segment MIC), kai yra; priešingu atveju – veiklos MIC kodas (angl. operating MIC).

{MIC}

7

Sutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas

Sutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas pagal ISO 18774.

{FISN}

8

Emitento prašymas leisti prekiauti

Nurodoma, ar finansinės priemonės emitentas yra pateikęs prašymą leisti prekiauti arba yra patvirtinęs prekybą arba leidimą prekiauti savo finansine priemone prekybos vietoje.

„true“ – taip

„false“ – ne

9

Leidimo prekiauti patvirtinimo data

Prekybos arba leidimo prekiauti savo finansinėmis priemonėmis prekybos vietoje patvirtinimo data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Prašymo leisti prekiauti data

Prašymo leisti prekiauti prekybos vietoje data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Leidimo prekiauti data arba pirmą kartą įvykusios prekybos data

Leidimo prekiauti prekybos vietoje data ir laikas arba pirmą kartą įvykusios prekybos priemone data ir laikas, arba pirmo pavedimo arba kainos siūlymo gavimo prekybos vietoje data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Užbaigimo data

Jei yra, data ir laikas, nuo kurio finansinėmis priemonėmis nebus prekiaujama arba nebus leidžiama prekiauti prekybos vietoje.

{DATE_TIME_FORMAT}

Su tariamąja suma susiję laukeliai

13

1 tariamosios sumos valiuta

Valiuta, kuria denominuota tariamoji suma.

Palūkanų normų arba valiutos išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju nurodoma 1 sandorio dalies tariamosios sumos valiuta arba valiutų poros 1-oji valiuta.

Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas viena valiuta, nurodoma pagrindinio apsikeitimo sandorio tariamosios sumos valiuta. Kai pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių pagrindinis turtas yra denominuotas keliomis valiutomis, nurodoma apsikeitimo sandorio 1 dalies tariamosios sumos valiuta.

{CURRENCYCODE_3}

Su obligacijomis arba kitos formos skolos vertybiniais popieriais susiję laukeliai

14

Bendra išleista nominalioji suma

Bendra išleista nominalioji suma pinigine verte.

{DECIMAL-18/5}

15

Išpirkimo data

Finansinės priemonės išpirkimo data.

Laukelis skirtas skolos priemonėms su nustatyta išpirkimo data.

{DATEFORMAT}

16

Nominaliosios vertės valiuta

Skolos priemonių nominaliosios vertės valiuta.

{CURRENCYCODE_3}

17

Vieneto nominalioji vertė/minimali prekybos vertė

Kiekvienos priemonės nominalioji vertė. Jei jos nėra, įrašyti minimalią prekybos vertę.

{DECIMAL-18/5}

18

Fiksuotoji norma

Skolos priemonės grąžos fiksuotoji norma procentais, kai priemonė laikoma iki išpirkimo datos.

{DECIMAL-11/10}

Išreikšta procentais (pvz., 7.0 reiškia 7 %, o 0.3–0,3 %).

19

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso identifikavimo kodas

Įrašyti, jei identifikavimo kodas yra.

{ISIN}

20

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso pavadinimas

Kai identifikavimo kodo nėra, įrašyti indekso pavadinimą.

{INDEX}

arba

{ALPHANUM-25} – jeigu indekso pavadinimas neįtrauktas į {INDEX} sąrašą.

21

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso terminas

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso terminas Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

{INTEGER-3}+DAYS – dienos

{INTEGER-3}+WEEK – savaitės

{INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai

{INTEGER-3}+YEAR – metai

22

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso/lyginamojo indekso bazinių punktų skirtumas

Bazinių punktų iki indekso ar virš jo skaičius, naudojamas kainai apskaičiuoti.

{INTEGER-5}

23

Obligacijos pirmumas

Nurodoma obligacijos rūšis: pirmaeilė skola, tarpinio pobūdžio skola, subordinuotoji arba mažesnio prioriteto skola.

SNDB – pirmaeilė skola

MZZD – tarpinio pobūdžio skola

SBOD – subordinuotoji skola

JUND – mažesnio prioriteto skola

Su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir vertybiniais popieriais pakeistomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susiję laukeliai

24

Galiojimo pabaigos data

Finansinės priemonės galiojimo pabaigos data.

Laukelis skirtas išvestinėms finansinėms priemonėms su nustatyta galiojimo pabaigos data.

{DATEFORMAT}

25

Kainos daugiklis

Pagrindinės finansinės priemonės, kurią atspindi viena išvestinių finansinių priemonių sutartis, vienetų skaičius.

Su indeksu susieto ateities sandorio arba pasirinkimo sandorio atveju nurodoma indekso punkto suma.

Skirtumo lažybų (angl. spreadbet) atveju nurodomas pagrindinės finansinės priemonės, dėl kurios lažinamasi, kainos pokytis.

{DECIMAL-18/17}

26

Pagrindinės finansinės priemonės kodas

Pagrindinės finansinės priemonės ISIN kodas.

Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR), tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (GDR) ir panašių finansinių priemonių atveju nurodomas finansinės priemonės, kuria grindžiamos šios priemonės, ISIN kodas.

Konvertuojamųjų obligacijų atveju nurodomas priemonės, į kurią gali būti konvertuota obligacija, ISIN kodas.

Išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių, kurios turi pagrindinę finansinę priemonę, atveju nurodomas pagrindinės finansinės priemonės ISIN kodas, kai pagrindine finansine priemone leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje. Jei pagrindinė finansinė priemonė yra dividendai akcijomis, nurodomas susijusios akcijos, suteikiančios teisę į pagrindinius dividendus, ISIN kodas.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju nurodomas išvestinės finansinės priemonės pagrindinės pozicijos ISIN kodas.

Jeigu pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, turintis ISIN kodą, nurodomas to indekso ISIN kodas.

Jei pagrindinė finansinė priemonė yra kelių priemonių rinkinys, nurodomi visų to rinkinio sudedamųjų dalių, kuriomis leista prekiauti arba yra prekiaujama prekybos vietoje, ISIN kodai. 26 ir 27 laukeliai pildomi tiek kartų, kol išvardijamos visos rinkinio priemonės.

{ISIN}

27

Pagrindinis emitentas

Kai priemonė yra susijusi su emitentu, o ne su viena priemone, nurodomas emitento LEI kodas.

{LEI}

28

Pagrindinio indekso pavadinimas

Kai pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, nurodomas indekso pavadinimas.

{INDEX}

arba

{ALPHANUM-25} – jeigu indekso pavadinimas neįtrauktas į {INDEX} sąrašą.

29

Pagrindinio indekso terminas

Kai pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, nurodomas indekso terminas.

{INTEGER-3}+DAYS – dienos

{INTEGER-3}+WEEK – savaitės

{INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai

{INTEGER-3}+YEAR – metai

30

Pasirinkimo sandorio rūšis

Nurodoma, ar išvestinių finansinių priemonių sutartis yra pirkimo (teisė pirkti konkretų pagrindinį turtą) ar pardavimo (teisė parduoti konkretų pagrindinį turtą) sandoris, ar neįmanoma nustatyti, ar jis vykdymo metu bus pirkimo, ar pardavimo sandoris. Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju nurodoma:

pardavimo, jei tai gavimo pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorių (angl. receiver swaption), kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios normos gavėjas;

pirkimo, jei tai pirkimo pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorių (angl. payer swaption), kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios normos mokėtojas.

Viršutinių ir apatinių ribų sandorių atveju nurodoma:

pardavimo, kai tai apatinės ribos;

pirkimo, kai tai viršutinės ribos. Laukelis skirtas tik išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios yra pasirinkimo sandoriai arba varantai.

PUTO – pasirinkimo parduoti sandoris

CALL – pasirinkimo pirkti sandoris

OTHR – kai neįmanoma nustatyti, ar sandoris pirkimo, ar pardavimo

31

Vykdymo kaina

Nurodoma iš anksto nustatyta kaina, kuria turėtojas turės pirkti arba parduoti pagrindinę finansinę priemonę, arba nurodoma, kad kainos vykdymo metu nustatyti neįmanoma.

Laukelis skirtas pasirinkimo sandoriams arba varantams, kurių vykdymo kaina gali būti nustatyta vykdymo metu.

Kai kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma, įrašoma vertė „PNDG“.

Kai vykdymo kaina netaikoma, laukelis nepildomas.

{DECIMAL-18/13} – jei kaina išreikšta pinigine verte

{DECIMAL-11/10} – jei kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu

{DECIMAL-18/17} – jei kaina išreikšta baziniais punktais

PNDG – jei kaina nežinoma

32

Vykdymo kainos valiuta

Vykdymo kainos valiuta.

{CURRENCYCODE_3}

33

Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas

Nurodoma, ar pasirinkimo sandorį galima įvykdyti tik fiksuotą datą (europietiškas ir azijietiškas būdas), kelias iš anksto nustatytas datas (Bermudų) ar bet kuriuo metu sandorio galiojimo laikotarpiu (amerikietiškas).

Šis laukelis skirtas tik pasirinkimo sandoriams, varantams ir teisės patvirtinimo sertifikatams.

EURO – europietiškas

AMER – amerikietiškas

ASIA – azijietiškas

BERM – Bermudų

OTHR – kitas

34

Pateikimo rūšis

Nurodoma, ar pagal finansinę priemonę atsiskaitoma fiziškai, ar pinigais.

Kai pateikimo rūšies vykdymo metu nustatyti neįmanoma, įrašoma vertė „OPTL“.

Šis laukelis taikomas tik išvestinėms finansinėms priemonėms.

PHYS – atsiskaitoma fiziškai

CASH – atsiskaitoma pinigais

OPTL – pasirenka sandorio šalis arba nustato trečioji šalis

Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

35

Bazinė prekė

Pagrindinio turto klasės bazinė prekė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.

Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Bazinės prekės“.

36

Prekės pakategorė

Pagrindinio turto klasės prekės pakategorė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.

Šiam laukeliui reikia prieš tai užpildyti bazinės prekės laukelį.

Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Prekės pakategorė“.

37

Papildoma prekės pakategorė

Pagrindinio turto klasės prekės papildoma pakategorė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.

Šiam laukeliui reikia prieš tai užpildyti prekės pakategorės laukelį.

Galima nurodyti tik vertes iš biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelės skilties „Papildoma prekės pakategorė“.

38

Sandorio rūšis

Sandorio rūšis, kaip nurodo prekybos vieta.

FUTR – ateities sandoriai

OPTN – pasirinkimo sandoriai

TAPO – prekybos kainos vidurkio pasirinkimo sandoriai (angl. tapos)

SWAP – apsikeitimo sandoriai

MINI – maži sandoriai (angl. minis)

OTCT – ne biržos sandoriai

ORIT – vienakrypčiai sandoriai

CRCK – krekingo skirtumo sandoriai

DIFF – kainų skirtumo sandoriai

OTHR – kita

39

Galutinės kainos rūšis

Galutinės kainos rūšis, kaip nurodo prekybos vieta.

ARGM – Argus/McCloskey

BLTC – Baltic

EXOF – Exchange

GBCL – GlobalCOAL

IHSM – IHS McCloskey

PLAT – Platts

OTHR – kita

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

Šio skirsnio laukeliai pildomi tik toms finansinėms priemonėms, kurių pagrindinė priemonė yra palūkanų normų rūšies nefinansinė priemonė.

40

Orientacinė palūkanų norma

Orientacinės palūkanų normos pavadinimas.

{INDEX}

arba

{ALPHANUM-25} – jeigu orientacinė norma neįtraukta į {INDEX} sąrašą.

41

Palūkanų normų sandorio terminas

Jeigu turto klasė yra palūkanų normos, šiame laukelyje nurodomas sandorio terminas. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

{INTEGER-3}+DAYS – dienos

{INTEGER-3}+WEEK – savaitės

{INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai

{INTEGER-3}+YEAR – metai

42

2 tariamosios sumos valiuta

Kelių valiutų arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių atveju nurodoma valiuta, kuria denominuota sandorio 2 dalis.

Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas keliomis valiutomis, nurodoma valiuta, kuria denominuota apsikeitimo sandorio 2 dalis.

{CURRENCYCODE_3}

43

1 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 1 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

{DECIMAL -11/10}

Išreikšta procentais (pvz., 7.0 reiškia 7 %, o 0.3–0,3 %).

44

2 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 2 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

{DECIMAL -11/10}

Išreikšta procentais (pvz., 7.0 reiškia 7 %, o 0.3–0,3 %).

45

2 sandorio dalies kintamoji norma

Nurodoma naudota palūkanų norma, jei taikoma.

{INDEX}

arba

{ALPHANUM-25} – jeigu orientacinė norma neįtraukta į {INDEX} sąrašą.

46

Palūkanų normų sandorio 2 dalies terminas

Nurodomas palūkanų normos, nustatomos iš anksto nustatytais intervalais pagal rinkos orientacinę palūkanų normą, ataskaitinis laikotarpis. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

{INTEGER-3}+DAYS – dienos

{INTEGER-3}+WEEK – savaitės

{INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai

{INTEGER-3}+YEAR – metai

Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

Šio skirsnio laukeliai pildomi tik toms finansinėms priemonėms, kurių pagrindinė priemonė yra užsienio valiutų rūšies nefinansinė priemonė.

47

2 tariamosios sumos valiuta

Šiame laukelyje nurodoma valiutų poros 2-oji pagrindinė valiuta (pirmoji valiuta įrašoma į 13 laukelį „1 tariamosios sumos valiuta“).

{CURRENCYCODE_3}

48

Užsienio valiutos rūšis

Pagrindinės valiutos rūšis.

FXCR – užsienio valiutų kryžminiai kursai (angl. FX Cross Rates)

FXEM – besiformuojančių rinkų užsienio valiutos (angl. FX Emerging Markets)

FXMJ – pagrindinės užsienio valiutos (angl. FX Majors)


(1)  Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, papildantis Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų, apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių finansinių priemonių (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 229).