31.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/166


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/576

2016 m. birželio 8 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su investicinių įmonių kasmet skelbiama informacija apie vykdymo vietų identifikavimo duomenis ir vykdymo kokybę

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 27 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

labai svarbu, kad visuomenė ir investuotojai galėtų įvertinti investicinių įmonių vykdymo praktikos kokybę ir nustatyti penkias pagal prekybos apimtį pagrindines vykdymo vietas, kuriose investicinės įmonės praėjusiais metais vykdė klientų pavedimus. Kad būtų galima daryti prasmingus palyginimus ir analizuoti penkių pagrindinių vykdymo vietų pasirinkimą, reikia, kad investicinės įmonės skelbtų informaciją konkrečiai apie kiekvieną finansinių priemonių klasę. Kad būtų galima visapusiškai įvertinti klientų pavedimų srautą į vykdymo vietas, investuotojai ir visuomenė turėtų galėti aiškiai nustatyti, ar investicinė įmonė pati buvo viena iš penkių pagrindinių vykdymo vietų kiekvienos finansinių priemonių klasės atveju;

(2)

siekiant išsamiai įvertinti vykdymo kokybės mastą vykdymo vietose, kuriose investicinės įmonės vykdo klientų pavedimus, įskaitant vykdymo vietas trečiosiose valstybėse, tikslinga, kad investicinės įmonės skelbtų pagal šį reglamentą reikalaujamą informaciją, susijusią su prekybos vietomis, rinkos formuotojais ar kitais likvidumo teikėjais arba bet kuriuo subjektu, trečiojoje valstybėje atliekančiu funkcijas, panašias į minėtų subjektų atliekamas funkcijas;

(3)

kad būtų suteikta tiksli ir palyginama informacija, reikia nustatyti finansinių priemonių klases remiantis jų savybėmis, kurios svarbios skelbimo tikslais. Finansinių priemonių klasė turėtų būti pakankamai siaura, kad atskleistų skirtingų klasių pavedimo vykdymo modelio skirtumus, tačiau kartu pakankamai plati, kad būtų užtikrinta, jog investicinėms įmonėms tenkanti informacijos teikimo prievolė būtų proporcinga. Atsižvelgiant į nuosavo kapitalo finansinių priemonių klasės platumą tikslinga šią klasę suskirstyti į poklasius pagal likvidumą. Kadangi likvidumas yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių vykdymo modelius, ir kadangi vykdymo vietos dažnai konkuruoja, siekdamos pritraukti akcijų, kuriomis prekiaujama dažniausiai, srautus, tikslinga, kad nuosavo kapitalo finansinės priemonės būtų klasifikuojamos pagal jų likvidumą, taikant kainos pokyčio dydžio tvarką, nustatytą Direktyvoje 2014/65/ES;

(4)

tikslinga, kad skelbdamos penkių pagrindinių vykdymo vietų, kuriose vykdo klientų pavedimus, identifikavimo duomenis, investicinės įmonės skelbtų informaciją apie kiekvienoje vykdymo vietoje įvykdytų pavedimų apimtį ir skaičių, kad investuotojai galėtų susidaryti nuomonę apie klientų pavedimų srautus iš įmonės į vykdymo vietą. Jei investicinė įmonė vykdo labai mažai pavedimų, susijusių su viena ar keliomis finansinių priemonių klasėmis, informacija apie penkias pagrindines vykdymo vietas nebūtų nei labai prasminga, nei reprezentatyvi pavedimų vykdymo modelio požiūriu. Todėl tikslinga reikalauti, kad investicinės įmonės aiškiai nurodytų tų finansinių priemonių, su kuriomis susijusių pavedimų jos įvykdė labai nedaug, klases;

(5)

kad nebūtų atskleista rinkai galinti turėti įtakos informacija apie investicinės įmonės vykdomo verslo apimtį, įvykdytų pavedimų apimtis ir skaičius turėtų būti išreikšti atitinkamai kaip tos finansinių priemonių klasės bendros įvykdytų pavedimų apimties ir bendro įvykdytų pavedimų skaičiaus procentas, o ne kaip jų absoliučiosios vertės;

(6)

tikslinga reikalauti, kad investicinės įmonės skelbtų informaciją, kuri yra susijusi su jų pavedimų vykdymo modeliu. Siekiant užtikrinti, kad investicinės įmonės nebūtų laikomos atsakingomis už pavedimų vykdymo sprendimus, už kuriuos jos nėra atsakingos, tikslinga, kad investicinės įmonės atskleistų, koks kiekvienoje iš penkių pagrindinių vykdymo vietų įvykdytų pavedimų procentas buvo pavedimai, kurių vykdymo vietą buvo nurodę klientai;

(7)

yra keletas veiksnių, kurie gali daryti įtaką investicinių įmonių pavedimų vykdymo modeliui, tokių kaip glaudūs investicinių įmonių ir vykdymo vietų ryšiai. Atsižvelgiant į potencialų šių veiksnių reikšmingumą, tikslinga reikalauti, kad vertinant visų vykdymo vietų vykdymo kokybę būtų atlikta tokių veiksnių analizė;

(8)

skirtingos pavedimų rūšys gali būti svarbus veiksnys aiškinant, kaip ir kodėl investicinės įmonės vykdo pavedimus konkrečioje vykdymo vietoje. Tai taip pat gali turėti įtakos tam, kaip investicinė įmonė nustatys savo vykdymo strategijas, įskaitant išmaniojo pavedimų nukreipimo programas, kad atitiktų specifinius tų pavedimų tikslus. Todėl tikslinga, kad skelbiamoje informacijoje būtų aiškiai atskirtos skirtingos pavedimų rūšių kategorijos;

(9)

kad informacija būtų tinkamai išanalizuota, svarbu, kad naudotojai galėtų atskirti vykdymo vietas, kuriose buvo vykdomi profesionaliųjų klientų pavedimai, ir vykdymo vietas, kuriose buvo vykdomi mažmeninių klientų pavedimai, nes labai skiriasi, kokiu būdu investicinės įmonės pasiekia geriausių galimų rezultatų mažmeniniams klientams, palyginti su profesionaliaisiais klientais, visų pirma, investicinės įmonės, vykdydamos mažmeninių klientų pavedimus, turi daugiausia dėmesio skirti kainos ir sąnaudų veiksniams. Todėl tikslinga, kad informacija apie penkias pagrindines vykdymo vietas būtų pateikta atskirai atitinkamai apie mažmeninius klientus ir profesionaliuosius klientus, kad būtų galima atlikti pavedimų srauto į tokias vietas kokybinį vertinimą;

(10)

kad galėtų laikytis teisinės pareigos užtikrinti optimalų įvykdymą, investicinės įmonės, taikydamos optimalaus įvykdymo kriterijus profesionaliems klientams, paprastai nenaudoja tų pačių vykdymo vietų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriams (VPĮFS) ir kitiems sandoriams. Taip yra todėl, kad VPĮFS naudojami kaip finansavimo šaltinis, kuris priklauso nuo skolininko įsipareigojimo grąžinti lygiaverčius vertybinius popierius tam tikrą datą ateityje, o VPĮFS sąlygos paprastai nustatomos abipusiu sandorio šalių susitarimu prieš juos įvykdant. Todėl VPĮFS vykdymo vietų pasirinkimas yra mažesnis nei kitų sandorių atveju, nes jis priklauso nuo iš anksto sandorio šalių nustatytų sąlygų ir nuo to, ar yra konkreti paklausa tokiose vykdymo vietose, skirtose susijusioms finansinėms priemonėms. Todėl tikslinga, kad investicinės įmonės apibendrintą informaciją apie penkias pagal prekybos apimtį pagrindines vykdymo vietas, kuriose jos vykdė VPĮFS, paskelbtų atskirai, kad būtų galima atlikti kokybinį pavedimų srauto į tokias vietas vertinimą. Dėl VPĮFS specifinio pobūdžio ir atsižvelgiant į tai, kad dėl didelės jų apimties galėtų būti iškreipta reprezentatyvesnio klientų sandorių rinkinio (būtent: be VPĮFS) informacija, būtina neįtraukti jų į lenteles, kuriose nurodytos penkios pagrindinės vykdymo vietos, kuriose investicinės įmonės vykdė kitus klientų pavedimus;

(11)

tikslinga, kad investicinės įmonės skelbtų visų vietų, kurias naudoja įmonė, vykdymo kokybės vertinimą. Ši informacija leis susidaryti aiškų vaizdą apie vykdymo strategijas ir priemones, naudotas vertinant tų vietų vykdymo kokybę. Ši informacija taip pat leis investuotojams įvertinti investicinių įmonių atliekamos tų vykdymo vietų stebėsenos efektyvumą;

(12)

atskirai vertinant visų vykdymo vietų vykdymo kokybę sąnaudų prasme, tikslinga, kad investicinė įmonė atliktų ir susitarimų su tomis vietomis dėl atliktų ar gautų mokėjimų, gautų nuolaidų, lengvatų ar nepiniginės naudos analizę. Toks vertinimas taip pat turėtų sudaryti sąlygas visuomenei apsvarstyti, kokį poveikį tokie susitarimai turi investuotojo patiriamoms sąnaudoms ir kaip jie atitinka Direktyvos 2014/65/ES 27 straipsnio 2 dalį;

(13)

taip pat tikslinga nustatyti tokios skelbtinos informacijos apimtį ir jos svarbiausias ypatybes, įskaitant tai, kaip investicinės įmonės pasinaudoja duomenimis apie vykdymo kokybę, gautais iš vykdymo vietų pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/575 (2);

(14)

informacija apie vykdymo vietų identifikavimo duomenis ir vykdymo kokybę turėtų būti skelbiama kasmet ir turėtų būti apie kiekvienos finansinių priemonių klasės pavedimų vykdymo modelius, kad būtų galima užfiksuoti praėjusiais kalendoriniais metais įvykusius svarbius pokyčius;

(15)

investicinėms įmonėms neturėtų būti kliudoma nustatyti papildomą detalesnės informacijos teikimo lygmenį, su sąlyga, kad papildoma informacija papildys, o ne pakeis pagal šį reglamentą reikalaujamą informaciją;

(16)

nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente nustatytos nuostatos ir susijusios nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/65/ES, būtų pradėtos taikyti nuo tos pačios dienos;

(17)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(18)

EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl investicinių įmonių kasmet skelbtinos informacijos apie klientų pavedimus, įvykdytus prekybos vietose, per sistemingai sandorius savo viduje sudarančius tarpininkus, rinkos formuotojus ar kitus likvidumo teikėjus arba subjektus, trečiojoje valstybėje atliekančius funkcijas, panašias į minėtų subjektų atliekamas funkcijas, turinio ir formos.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   pasyvus pavedimas– į pavedimų knygą įrašytas pavedimas, kuriuo suteiktas likvidumas;

b)   agresyvus pavedimas– į pavedimų knygą įrašytas pavedimas, kuriuo panaudotas likvidumas;

c)   nurodomasis pavedimas– pavedimas, kuriame klientas prieš įvykdant pavedimą nurodė konkrečią pavedimo vykdymo vietą.

3 straipsnis

Informacija apie penkias pagrindines vykdymo vietas ir apie vykdymo kokybę

1.   Investicinės įmonės skelbia penkias pagal prekybos apimtį pagrindines vykdymo vietas, kuriose vykdė visus klientų pavedimus, susijusius su kiekviena I priede nurodyta finansinių priemonių klase. Su mažmeniniais klientais susijusi informacija skelbiama II priedo 1 lentelėje nustatyta forma, o su profesionaliaisiais klientais susijusi informacija skelbiama II priedo 2 lentelėje nustatyta forma. Pavedimai, susiję su vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriais (VPĮFS), neskelbiami, o pateikiama ši informacija:

a)

finansinių priemonių klasė;

b)

vietos pavadinimas ir indentifikatorius;

c)

toje vykdymo vietoje įvykdytų klientų pavedimų apimtis, išreikšta kaip bendros įvykdytų pavedimų apimties procentas;

d)

toje vykdymo vietoje įvykdytų klientų pavedimų skaičius, išreikštas kaip bendro įvykdytų pavedimų skaičiaus procentas;

e)

d punkte nurodytų įvykdytų pavedimų, kurie buvo pasyvūs ir agresyvūs pavedimai, procentas;

f)

d punkte nurodytų pavedimų, kurie buvo nurodomieji pavedimai, procentas;

g)

patvirtinimas, ar ji praėjusiais metais per darbo dieną vidutiniškai įvykdydavo mažiau negu vieną sandorį, susijusį su tos klasės finansinėmis priemonėmis.

2.   Investicinės įmonės II priedo 3 lentelėje nustatyta forma skelbia penkias pagal prekybos apimtį pagrindines vykdymo vietas, kuriose vykdė visus klientų pavedimus, susijusius su VPĮFS ir kiekviena I priede nurodyta finansinių priemonių klase. Skelbiama ši informacija:

a)

toje vykdymo vietoje įvykdytų klientų pavedimų apimtis, išreikšta kaip bendros įvykdytų pavedimų apimties procentas;

b)

toje vykdymo vietoje įvykdytų klientų pavedimų skaičius, išreikštas kaip bendro įvykdytų pavedimų skaičiaus procentas;

c)

patvirtinimas, ar investicinė įmonė praėjusiais metais per darbo dieną vidutiniškai įvykdydavo mažiau negu vieną sandorį, susijusį su tos klasės finansinėmis priemonėmis.

3.   Investicinės įmonės skelbia kiekviena finansinių priemonių klase susijusios analizės santrauką ir išvadas, kurias jos padarė atlikusios išsamią vykdymo vietų, kuriose praėjusiais metais vykdė visus klientų pavedimus, vykdymo kokybės stebėseną. Pateikiama ši informacija:

a)

santykinės reikšmės, kurią, vertindama vykdymo kokybę, įmonė suteikė tokiems vykdymo veiksniams kaip kaina, sąnaudos, greitis, įvykdymo tikimybė ar bet kokioms kitoms aplinkybėms, įskaitant kokybinius veiksnius, paaiškinimas;

b)

bet kokių glaudžių ryšių, interesų konfliktų ir bendros nuosavybės, susijusių su bet kuria vykdymo vieta, kurioje buvo vykdomi pavedimai, aprašymas;

c)

bet kokių konkrečių susitarimų su bet kuria vykdymo vieta dėl atliktų ar gautų mokėjimų, gautų nuolaidų, lengvatų ar nepiniginės naudos aprašymas;

d)

veiksnių, dėl kurių buvo pakeistas vykdymo vietų sąrašas, pateiktas įmonės vykdymo politikoje, jei buvo atliktas toks pakeitimas, paaiškinimas;

e)

paaiškinimas, kaip pavedimo vykdymas skiriasi atsižvelgiant į klientų kategorijas, jei įmonė skirtingai traktuoja klientų kategorijas ir jei tai gali turėti įtakos pavedimo vykdymo susitarimams;

f)

paaiškinimas, ar vykdant mažmeninių klientų pavedimus pirmenybė buvo teikiama kitiems kriterijams, o ne tiesioginei kainai ir tiesioginėms sąnaudoms, ir kaip šie kiti kriterijai leido pasiekti geriausių įmanomų rezultatų dėmesio klientui požiūriu;

g)

paaiškinimas, kaip investicinė įmonė pasinaudojo su vykdymo kokybe susijusiais duomenimis arba priemonėmis, įskaitant visus duomenis, paskelbtus pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/575;

h)

tam tikrais atvejais paaiškinimas, kaip investicinė įmonė pasinaudojo pagal Direktyvos 2014/65/ES 65 straipsnį įsteigto konsoliduotos informacinės juostos teikėjo veiklos rezultatais.

4 straipsnis

Forma

Investicinės įmonės 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse reikalaujamą informaciją skelbia savo interneto svetainėse, užpildydamos II priede pateiktus šablonus, elektronine, kompiuteriu skaitoma forma, kurią visuomenė gali parsisiųsti internetu, o 3 straipsnio 3 dalyje reikalaujamą informaciją skelbia savo interneto svetainėse elektronine forma, kurią visuomenė gali parsisiųsti internetu.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2016 m. birželio 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/575, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su sandorių vykdymo kokybės duomenimis, kuriuos turi skelbti vykdymo vietos (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 152).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

Finansinių priemonių klasės

a)

Nuosavybės vertybiniai popieriai – akcijos ir depozitoriumo pakvitavimai

i)

Kainos pokyčio dydžio 5 ir 6 likvidumo intervalai (nuo 2 000 sandorių per dieną)

ii)

Kainos pokyčio dydžio 3 ir 4 likvidumo intervalai (nuo 80 iki 1 999 sandorių per dieną)

iii)

Kainos pokyčio dydžio 1 ir 2 likvidumo intervalai (nuo 0 iki 79 sandorių per dieną)

b)

Skolos priemonės

i)

Obligacijos

ii)

Pinigų rinkos priemonės

c)

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

i)

Ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai, kuriais leidžiama prekiauti prekybos vietoje

ii)

Apsikeitimo sandoriai, išankstiniai sandoriai ir kitos palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

d)

Kredito išvestinės finansinės priemonės

i)

Ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai, kuriais leidžiama prekiauti prekybos vietoje

ii)

Kitos kredito išvestinės finansinės priemonės

e)

Valiutos išvestinės finansinės priemonės

i)

Ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai, kuriais leidžiama prekiauti prekybos vietoje

ii)

Apsikeitimo sandoriai, išankstiniai sandoriai ir kitos valiutos išvestinės finansinės priemonės

f)

Struktūrizuotos finansinės priemonės

g)

Nuosavybės išvestinės finansinės priemonės

i)

Pasirinkimo sandoriai ir ateities sandoriai, kuriais leidžiama prekiauti prekybos vietoje

ii)

Apsikeitimo sandoriai ir kitos nuosavybės išvestinės finansinės priemonės

h)

Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

i)

Varantai ir sertifikatų išvestinės finansinės priemonės

ii)

Kitos vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

i)

Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės ir apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

i)

Pasirinkimo sandoriai ir ateities sandoriai, kuriais leidžiama prekiauti prekybos vietoje

ii)

Kitos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės ir apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

j)

Sandoriai dėl kainų skirtumo

k)

Produktai, kuriais prekiaujama biržoje (biržiniai fondai, vekseliai ir prekės)

l)

Apyvartiniai taršos leidimai

m)

Kitos priemonės


II PRIEDAS

1 lentelė

Priemonės klasė

 

Pranešimas, jei praėjusiais metais per darbo dieną būdavo įvykdomas vidutiniškai < 1 sandoris

T/N

Penkios pagal prekybos apimtį pagrindinės vykdymo vietos (mažėjančia tvarka)

Prekybos apimtis, išreikšta kaip bendros tos klasės prekybos apimties procentas

Įvykdytų pavedimų skaičius, išreikštas kaip bendro tos klasės pavedimų skaičiaus procentas

Pasyvių sandorių procentas

Agresyvių sandorių procentas

Nurodomųjų sandorių procentas

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 


2 lentelė

Priemonės klasė

 

Pranešimas, jei praėjusiais metais per darbo dieną būdavo įvykdomas vidutiniškai < 1 sandoris

T/N

Penkios pagal prekybos apimtį pagrindinės vykdymo vietos (mažėjančia tvarka)

Prekybos apimtis, išreikšta kaip bendros tos klasės prekybos apimties procentas

Įvykdytų pavedimų skaičius, išreikštas kaip bendro tos klasės pavedimų skaičiaus procentas

Pasyvių sandorių procentas

Agresyvių sandorių procentas

Nurodomųjų sandorių procentas

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

 

 

 


3 lentelė

Priemonės klasė

 

Pranešimas, jei praėjusiais metais per darbo dieną būdavo įvykdomas vidutiniškai < 1 sandoris

T/N

5 pagal apimtį pagrindinės vietos (mažėjančia tvarka)

Įvykdytų pavedimų apimtis, išreikšta kaip bendros tos klasės apimties procentas

Įvykdytų pavedimų skaičius, išreikštas kaip bendro tos klasės pavedimų skaičiaus procentas

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)

 

 

Vietos pavadinimas ir identifikatorius (MIC arba LEI)