31.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/122


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/569

2016 m. gegužės 24 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymo ir jų pašalinimo iš prekybos techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 32 straipsnio 2 dalies dešimtą pastraipą ir 52 straipsnio 2 dalies dešimtą pastraipą,

kadangi:

(1)

prekybos finansine priemone sustabdymo arba jos pašalinimo iš prekybos tikslas kai kuriais atvejais nebus pasiektas, jei taip pat nebus sustabdyta prekyba Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4–10 punktuose nurodytų tipų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios susijusios su ta finansine priemone arba iš jos išvestos, arba jos nebus pašalintos iš prekybos;

(2)

nustatant atvejus, kada išvestinės finansinės priemonės ir finansinės priemonės, kurios prekyba sustabdyta arba kuri pašalinta iš prekybos, ryšys toks, kad būtina sustabdyti prekybą susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba jas pašalinti iš prekybos, reikėtų atsižvelgti į to ryšio stiprumą. Šiuo atžvilgiu reikėtų skirti išvestines finansines priemones, kurių kainos ar vertės formavimas priklauso nuo vienintelės pagrindinės finansinės priemonės kainos ar vertės, ir išvestines finansines priemones, kurių kaina ar vertė priklauso nuo daugelio pradinių kainos duomenų, pvz., išvestines finansines priemones, susijusias su indeksu arba finansinių priemonių krepšeliu;

(3)

reikėtų laikyti, kad teisingai įkainoti susijusias išvestines finansines priemones ir taip užtikrinti, kad rinka liktų tvarkinga, dažniausiai neįmanoma tais atvejais, kai išvestinė finansinė priemonė yra susijusi tik su viena finansine priemone arba iš jos išvesta. Kai išvestinė finansinė priemonė yra susijusi su finansinių priemonių krepšeliu ar indeksu, kurių atžvilgiu finansinė priemonė, kurios prekyba sustabdyta, yra tik viena iš daugelio dalių, arba iš jų išvesta, poveikis rinkos dalyvių galimybei nustatyti teisingą kainą bus mažesnis. Taigi svarstant bendrą prekybos sustabdymo arba pašalinimo iš jos tikslą reikėtų atsižvelgti į išvestinės finansinės priemonės ir pagrindinės finansinės priemonės ryšio charakteristikas;

(4)

reikėtų atsižvelgti į tai, kad rinkos operatorius savo rinkoje turi užtikrinti sąžiningą, tvarkingą ir efektyvią prekybą. Kai šis reglamentas netaikomas, rinkos operatorius turės įvertinti, ar prekybos pagrindinėmis finansinėmis priemonėmis sustabdymas arba jų pašalinimas iš prekybos sukels pavojų sąžiningai ir tvarkingai prekybai išvestine finansine priemone jo prekybos vietoje, taip pat ar imtis tinkamų veiksmų, pvz., savo iniciatyva sustabdyti prekybą susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba jas pašalinti iš prekybos;

(5)

Direktyvos 2014/65/ES 32 straipsnio 2 dalis ir 52 straipsnio 2 dalis turėtų būti nuosekliai taikomos skirtingų tipų prekybos vietoms. Jos yra glaudžiai susijusios tarpusavyje, nes jomis reglamentuojamas prekybos sustabdymas ir pašalinimas iš prekybos skirtingų tipų prekybos vietose. Siekiant užtikrinti nuoseklų šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, taikymą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti suinteresuotiesiems subjektams, visų pirma tiems, kuriems pareigos taikomos, būtina techninius reguliavimo standartus, parengtus pagal Direktyvos 2014/65/ES 32 straipsnio 2 dalį ir 52 straipsnio 2 dalį, konsoliduoti viename reglamente;

(6)

nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente nustatytos nuostatos ir susijusios nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/65/ES, būtų pradėtos taikyti nuo tos pačios dienos;

(7)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(8)

EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Išvestinės finansinės priemonės, kuri susijusi su finansine priemone, kuri pašalinta iš prekybos arba prekyba ja sustabdyta, arba iš kurios ji išvesta, ir pradinės finansinės priemonės ryšys

Reguliuojamos rinkos operatorius ir investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys daugiašalę prekybos sistemą (DPS) arba organizuotos prekybos sistemą (OPS), sustabdo prekybą išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, nurodytomis Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4–10 punktuose, arba pašalina jas iš prekybos, jei tos išvestinės finansinės priemonės yra susijusios su tik viena finansine priemone arba iš jos išvestos ir prekyba ta finansine priemone sustabdyta arba ji pašalinta iš prekybos.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).