17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/35


2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/390, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais dėl tam tikrų rizikos ribojimo reikalavimų centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir paskirtoms kredito įstaigoms, teikiančioms papildomas bankinio tipo paslaugas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 65, 2017 m. kovo 10 d. )

32 puslapis, 26 straipsnis, 1 dalis:

yra:

„CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas privalo turėti 2 ir 3 dalių reikalavimus atitinkančias veiksmingas dienos kredito grąžinimo procedūras.“,

turi būti:

„CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas privalo turėti 2 dalies reikalavimus atitinkančias veiksmingas dienos kredito grąžinimo procedūras.“