25.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/323

2017 m. sausio 20 d.

kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 11 straipsnio 15 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251 (2) buvo priimtas 2016 m. spalio 4 d. ir paskelbtas 2016 m. gruodžio 15 d. Jame nustatyti standartai, pagal kuriuos reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo principo, kai pagrindinė sandorio šalis neatlieka išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitos, ir numatyti tam tikri išsamūs reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti grupė, kad galėtų pasinaudoti išimtimi, leidžiančia neteikti garantinių įmokų dėl grupės vidaus sandorių. Be tų reikalavimų, kai viena iš dviejų grupės sandorio šalių yra įsteigta trečiojoje valstybėje, dėl kurios dar nepriimtas lygiavertiškumo sprendimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį, grupė turi keistis kintamosiomis garantinėmis įmokomis ir tinkamai atskirtomis pradinėmis garantinėmis įmokomis dėl visų grupės vidaus sandorių su patronuojamosiomis įmonėmis tose trečiosiose valstybėse. Siekiant išvengti neproporcingo garantinės įmokos reikalavimų taikymo ir atsižvelgti į panašius reikalavimus, susijusius su tarpuskaitos prievolėmis, šiuo deleguotuoju reglamentu numatoma, kad tas konkretus reikalavimas būtų įgyvendintas vėliau, kad būtų suteikta pakankamai laiko užbaigti lygiavertiškumo nustatymo procesą ir nereikėtų neveiksmingai paskirstyti išteklių grupėms, turinčioms patronuojamųjų įmonių trečiosiose valstybėse;

(2)

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/2251 37 straipsnyje trūksta nuostatos dėl laipsniško kintamosios garantinės įmokos reikalavimų taikymo grupės vidaus sandoriams, kuri būtų analogiška 36 straipsnio 2 dalies nuostatai (susijusiai su pradinės garantinės įmokos reikalavimais). Todėl 37 straipsnis, kuriame nustatytas laipsniško kintamosios garantinės įmokos reikalavimų taikymo tvarkaraštis, turėtų būti papildytas dviem naujomis dalimis. Tos dalys turėtų būti analogiškos esamoms 36 straipsnio 2 ir 3 dalims, kad tuo atveju, kai grupės vidaus sandorį sudaro Sąjungos subjektas ir trečiosios valstybės subjektas, pasikeitimo kintamąja garantine įmoka nereikalaujama iki trejų metų nuo reglamento įsigaliojimo, jeigu tos trečiosios valstybės atžvilgiu sprendimas dėl lygiavertiškumo nebuvo priimtas. Jei sprendimas dėl lygiavertiškumo priimtas, reikalavimai turėtų būti taikomi arba po keturių mėnesių nuo sprendimo dėl lygiavertiškumo įsigaliojimo, arba pagal bendrą tvarkaraštį, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė;

(3)

Techninių reguliavimo standartų, kuriais grindžiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, projekte, kurį Europos priežiūros institucijos pateikė Komisijai 2016 m. kovo 8 d., nustatytas toks pats laipsniško taikymo laikotarpis tiek pradinei, tiek kintamajai garantinei įmokai. Ištaisymo reikia dėl techninės klaidos, padarytos rengiantis priimti Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/2251, kai nebuvo įtrauktos dvi dalys dėl laipsniško kintamosios garantinės įmokos reikalavimų taikymo grupės vidaus sandoriams.

(4)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251 turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(5)

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251 įsigaliojo 2017 m. sausio 4 d. Siekiant išvengti pertrūkio taikant laipsniško pradinių ir kintamųjų garantinių įmokų taikymo laikotarpius, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir būti taikomas atgaline data,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/2251 37 straipsnis papildomas 3 ir 4 dalimis:

„3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jeigu įvykdomos šio straipsnio 4 dalies sąlygos, 9 straipsnio 1 dalis, 10 ir 12 straipsniai taikomi taip:

a)

praėjus 3 metams nuo šio reglamento įsigaliojimo datos, jeigu sprendimas dėl lygiavertiškumo nebuvo priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu to reglamento 11 straipsnio 3 dalies tikslais;

b)

vėlesnę iš toliau nurodytų datų, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu priimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo to reglamento 11 straipsnio 3 dalies tikslais:

i)

praėjus keturiems mėnesiams nuo sprendimo, priimto pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu to reglamento 11 straipsnio 3 dalies tikslais, įsigaliojimo;

ii)

taikytiną datą, nustatytą pagal 1 dalį.

4.   3 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik jei ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties, kurios tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, sandorio šalys atitinka visas šias sąlygas:

a)

viena sandorio šalis yra įsteigta trečiojoje valstybėje, o kita sandorio šalis yra įsteigta Sąjungoje;

b)

trečiojoje valstybėje įsteigta sandorio šalis yra finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis;

c)

Sąjungoje įsteigta sandorio šalis yra viena iš šių šalių:

i)

finansų sandorio šalis, ne finansų sandorio šalis, finansų kontroliuojančioji bendrovė, finansų įstaiga arba papildomas paslaugas teikianti įmonė, kuriai taikomi atitinkami prudenciniai reikalavimai, o a punkte nurodyta trečiosios valstybės sandorio šalis yra finansų sandorio šalis;

ii)

finansų sandorio šalis arba ne finansų sandorio šalis, o a punkte nurodyta trečiosios valstybės sandorio šalis yra ne finansų sandorio šalis;

d)

abi sandorio šalys yra visiškai įtrauktos į tą patį konsolidavimo procesą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnio 3 dalį;

e)

abiem sandorio šalims taikomos tinkamos centralizuotos rizikos vertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros;

f)

III skyriaus reikalavimai yra įvykdyti.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 4 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  2016 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais (OL L 340, 2016 12 15, p. 9).