15.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/254

2016 m. lapkričio 30 d.

kuriuo dėl leidžiamųjų nuokrypų, naudojamų per patikras, iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013, (ES) Nr. 812/2013, (ES) Nr. 65/2014, (ES) Nr. 1254/2014, (ES) 2015/1094, (ES) 2015/1186 ir (ES) 2015/1187

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2010/30/ES priimtų Komisijos deleguotųjų reglamentų taikymo patirtis parodė, kad kai kurie tiekėjai naudoja deleguotuosiuose aktuose nustatytas rinkos priežiūros institucijoms skirtas patikros nuokrypas tam, kad nustatytų vertes, kurias būtina pateikti techniniuose dokumentuose, arba tas vertes aiškintų taip, kad galėtų gaminius ženklinti geresnės energijos vartojimo efektyvumo klasės etiketėmis arba kitais būdais teigti, kad jų gaminių veikimo charakteristikos geresnės;

(2)

patikros nuokrypos sukurtos atsižvelgus į nukrypimus, kurie per patikros bandymus atliekant matavimą atsiranda dėl nevienodos matavimo įrangos, kurią visoje Sąjungoje naudoja tiekėjai ir priežiūros institucijos. Tiekėjai patikros nuokrypų neturėtų naudoti tam, kad nustatytų vertes, įrašomas techninius dokumentus, arba aiškintų tas vertes siekdami gaminius ženklinti geresnės energijos vartojimo efektyvumo klasės etiketėmis arba teigti, esą veikimo charakteristikos geresnės nei iš tiesų išmatuotos ir apskaičiuotos. Parametrai, kuriuos deklaruoja arba skelbia tiekėjas, neturėtų būti naudingesni tiekėjui nei vertės, įrašytos į techninius dokumentus;

(3)

kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, gauta energijos ekonomija, kurios siekiant parengti šie reglamentai, ir vartotojams teikiama tiksli informacija apie gaminių energijos vartojimo efektyvumą ir funkcijų charakteristikas, turėtų būti išaiškinta, kad deleguotuosiuose aktuose nustatytas patikros nuokrypas gali naudoti tik valstybių narių institucijos atitikties patikrai;

(4)

Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010 (2), (ES) Nr. 1060/2010 (3), (ES) Nr. 1061/2010 (4), (ES) Nr. 1062/2010 (5), (ES) Nr. 626/2011 (6), (ES) Nr. 392/2012 (7), (ES) Nr. 874/2012 (8), (ES) Nr. 665/2013 (9), (ES) Nr. 811/2013 (10), (ES) Nr. 812/2013 (11), (ES) Nr. 65/2014 (12), (ES) Nr. 1254/2014 (13), (ES) 2015/1094 (14), (ES) 2015/1186 (15) ir (ES) 2015/1187 (16) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1059/2010 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1059/2010 V priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento I priedą.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1060/2010 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1060/2010 VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento II priedą.

3 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1061/2010 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1061/2010 V priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento III priedą.

4 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2010 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2010 VII ir VIII priedai iš dalies keičiami pagal šio deleguotojo reglamento IV priedą.

5 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 626/2011 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 626/2011 VIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento V priedą.

6 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 392/2012 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 392/2012 V priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento VI priedą.

7 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 V priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento VII priedą.

8 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 665/2013 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 665/2013 VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento VIII priedą.

9 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 VIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento IX priedą.

10 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013 IX priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento X priedą.

11 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 65/2014 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 65/2014 VIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento XI priedą.

12 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1254/2014 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1254/2014 IX priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento XII priedą.

13 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1094 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1094 X priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento XIII priedą.

14 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1186 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1186 IX priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento XIV priedą.

15 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1187 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1187 X priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento XV priedą.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 1).

(3)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 17).

(4)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 47).

(5)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 64).

(6)  2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 178, 2011 7 6, p. 1).

(7)  2012 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 392/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 123, 2012 5 9, p. 1).

(8)  2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 258, 2012 9 26, p. 1).

(9)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 192, 2013 7 13, p. 1).

(10)  2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (OL L 239, 2013 9 6, p. 1).

(11)  2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 239, 2013 9 6, p. 83).

(12)  2013 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaičių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 29, 2014 1 31, p. 1).

(13)  2014 m. liepos 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1254/2014 dėl gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų (OL L 337, 2014 11 25, p. 27).

(14)  2015 m. gegužės 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1094, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 177, 2015 7 8, p. 2).

(15)  2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1186, kuriuo dėl vietinių patalpų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų nustatymo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES (OL L 193, 2015 7 21, p. 20).

(16)  2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1187, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma nuostatomis dėl kietojo kuro katilų ir komplektų, kuriuos sudaro kietojo kuro katilas, papildomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimų (OL L 193, 2015 7 21, p. 43).


I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1059/2010 V priedo pakeitimai

V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinės indaplovės modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinės indaplovės modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais, pažangiausiais, patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo metodais, įskaitant metodus, nustatytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Valstybių narių institucijos taiko VII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikomos jokios kitos leidžiamosios nuokrypos, pavyzdžiui, leidžiamosios nuokrypos, nustatytos darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

1 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės AEC daugiau kaip 10 %.

Suvartojamo vandens kiekis (Wt )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Wt daugiau kaip 10 %.

Džiovinimo efektyvumo indeksas (ID )

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 19 % mažesnė už deklaruotą vertę I D .

Suvartojamos energijos kiekis (Et )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Et daugiau kaip 10 %. Jei turi būti atrinkti trys papildomi vienetai, bandant šiuos tris vienetus nustatytų verčių aritmetinis vidurkis neviršija deklaruotos vertės Et daugiau kaip 6 %.

Programos trukmė (Tt )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotų verčių Tt daugiau kaip 10 %.

Išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia (Po ir Pl )

Nustatytos didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės Po ir Pl neviršija deklaruotų verčių Po ir Pl daugiau kaip 10 %. Nustatytos ne didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės Po ir Pl neviršija deklaruotų verčių Po ir Pl daugiau kaip 0,10 W.

Baigtos programos režimo trukmė (Tl )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Tl daugiau kaip 10 %.

Skleidžiamo akustinio triukšmo lygis

Nustatyta vertė atitinka deklaruotą vertę.“


II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1060/2010 VII priedo pakeitimai

VII priedas pakeičiamas taip:

„VII PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinio šaldymo aparato modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinio šaldymo aparato modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VI ir VIII prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

1 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Bendroji talpa

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 3 % arba 1 litru (atsižvelgiant į tai, kuri vertė yra didesnė) mažesnė už deklaruotą vertę.

Naudingoji talpa

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 3 % arba 1 litru (atsižvelgiant į tai, kuri vertė yra didesnė) mažesnė už deklaruotą vertę. Jei rūsio temperatūros kameros ir šviežių maisto produktų laikymo kameros talpos gali būti vartotojo reguliuojamos vieną padidinant, o kitą sumažinant, talpa bandoma, kai nustatyta mažiausia rūsio temperatūros kameros talpa.

Šaldymo geba

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 10 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Suvartojamos energijos kiekis

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės (E24h ) daugiau kaip 10 %.

Vyno šaldytuvų drėgnumas

Per bandymą nustatyta santykinio drėgnumo vertė nėra daugiau kaip 10 % mažesnė arba didesnė už deklaruoto intervalo apatinę ir viršutinę ribas.

Skleidžiamas akustinis triukšmas

Nustatyta vertė atitinka deklaruotą vertę.“


III PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1061/2010 V priedo pakeitimai

V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinės skalbyklės modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinės skalbyklės modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais, pažangiausiais, patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo metodais, įskaitant metodus, nustatytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Valstybių narių institucijos taiko VII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikomos jokios kitos leidžiamosios nuokrypos, pavyzdžiui, leidžiamosios nuokrypos, nustatytos darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

1 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės AEC daugiau kaip 10 %.

Suvartojamos energijos kiekis (Et )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Et daugiau kaip 10 %. Jei turi būti atrinkti trys papildomi vienetai, bandant šiuos tris vienetus nustatytų verčių aritmetinis vidurkis neviršija deklaruotos vertės Et daugiau kaip 6 %.

Programos trukmė (Tt )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotų verčių Tt daugiau kaip 10 %.

Suvartojamo vandens kiekis (Wt )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Wt daugiau kaip 10 %.

Liekamasis drėgnis (D)

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės D daugiau kaip 10 %.

Centrifugos sūkių skaičius

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 10 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia (Po ir Pl )

Nustatytos didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės Po ir Pl neviršija deklaruotų verčių Po ir Pl daugiau kaip 10 %. Nustatytos ne didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės Po ir Pl neviršija deklaruotų verčių Po ir Pl daugiau kaip 0,10 W.

Baigtos programos režimo trukmė (Tl )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Tl daugiau kaip 10 %.

Skleidžiamo akustinio triukšmo lygis

Nustatyta vertė atitinka deklaruotą vertę.“


IV PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2010 VII ir VIII priedų pakeitimai

1)

VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies a punkto iv papunktis išbraukiamas.

b)

3 dalis išbraukiama.

c)

4 dalies antraštė pakeičiama taip:

„4.   

VIII priedo 2 lentelėje nurodyto didžiausio skaisčio santykio matavimai“.

2)

VIII priedas pakeičiamas taip:

„VIII PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 2 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 2 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 2 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

2 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Veikimo režimo vartojamoji galia

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 7 %.

Išjungties / budėjimo režimo vartojamoji galia

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 0,10 W.

Didžiausio skaisčio santykis

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 60 % mažesnė už didžiausią skaistį, kai televizijos aparato ekranas veikimo režimu būna šviesiausios būsenos, kuri numatyta šiems aparatams.“


V PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 626/2011 VIII priedo pakeitimai

VIII priedas pakeičiamas taip:

„VIII PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

1 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 8 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 8 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Energijos suvartojimas išjungties veiksena

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %.

Energijos suvartojimas budėjimo veiksena

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %.

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERrated )

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 10 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Veiksmingumo koeficientas (COPrated )

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 10 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Garso galios lygis

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB(A).“


VI PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 392/2012 V priedo pakeitimai

V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinių būgninių džiovyklių modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinės būgninės džiovyklės modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais, pažangiausiais, patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo metodais, įskaitant metodus, nustatytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Valstybių narių institucijos taiko VII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikomos jokios kitos leidžiamosios nuokrypos, pavyzdžiui, leidžiamosios nuokrypos, nustatytos darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

1 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės AEC daugiau kaip 6 %.

Svertinis suvartojamos energijos kiekis (Et )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Et daugiau kaip 6 %.

Svertinis kondensavimo efektyvumas (Ct )

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 6 % mažesnė už deklaruotą vertę Ct .

Svertinė programos trukmė (Tt )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Tt daugiau kaip 6 %.

Išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia (Po ir Pl )

Nustatytos didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės Po ir Pl neviršija deklaruotų verčių Po ir Pl daugiau kaip 6 %. Nustatytos ne didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės Po ir Pl neviršija deklaruotų verčių Po ir Pl daugiau kaip 0,10 W.

Baigtos programos režimo trukmė (Tl )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Tl daugiau kaip 6 %.

Garso galios lygis, LWA

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės LWA .“


VII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 V priedo pakeitimai

V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1.   ELEKTROS LEMPŲ IR ŠVIESOS DIODŲ MODULIŲ, KURIE TEIKIAMI RINKAI KAIP ATSKIRI GAMINIAI, PATIKROS PROCEDŪRA

1)

Valstybių narių institucijos patikrina atrinktąją partiją, sudarytą iš ne mažiau kaip dvidešimties vieno modelio to paties tiekėjo lempų, jei įmanoma, paimtų lygiomis dalimis iš keturių atsitiktine tvarka parinktų šaltinių.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

verčių, nustatytų bandant modelio vienetus (per bandymą išmatuotų atitinkamų parametrų verčių ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotų verčių), aritmetinis vidurkis neviršija atitinkamos 10 % leidžiamosios nuokrypos.

3)

Jei 2 punkto a, b arba c papunkčiuose nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Pagal 3 punktą priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko matavimo procedūras, atitinkančias dabartinę visuotinai pripažintą geriausią praktiką, ir yra patikimos, tikslios ir pakartojamos, įskaitant metodus, nustatytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Valstybių narių institucijos taiko VII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 10 % leidžiamąją patikros nuokrypą ir tik 1–4 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

2.   ŠVIESTUVŲ, KURIE SKIRTI SIŪLYTI ĮSIGYTI GALUTINIAMS NAUDOTOJAMS ARBA SIŪLOMI GALUTINIAMS NAUDOTOJAMS, PATIKROS PROCEDŪRA

Laikoma, kad šviestuvas atitinka šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus, jei su juo pateikiama reikiama informacija apie gaminį, jei yra nurodytas jo suderinamumas su visų lempų energijos vartojimo efektyvumo klasių lempomis, su kuriomis jis yra suderinamas, ir jei, taikant pažangiausius metodus ir suderinamumo vertinimo kriterijus, nustatoma, kad jis yra suderinamas su visų lempų energijos vartojimo efektyvumo klasių lempomis, kurios pagal I priedo 2 dalies 2 skirsnio IV punkto a ir b papunkčius yra nurodytos kaip lempos, su kuriomis jis yra suderinamas.“


VIII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 665/2013 VII priedo pakeitimai

VII priedas pakeičiamas taip:

„VII PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 4 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai dulkių siurblio modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai dulkių siurblio modeliai.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 4 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinio dulkių siurblio modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VI priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 4 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

4 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Metinis suvartojamos energijos kiekis

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %.

Dulkių surinkimo nuo kilimo rodiklis

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 0,03 mažesnė už deklaruotą vertę.

Dulkių surinkimo nuo kietosios grindų dangos rodiklis

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 0,03 mažesnė už deklaruotą vertę.

Dulkių išleidimo rodiklis

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 15 %.

Garso galios lygis

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės.“


IX PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 VIII priedo pakeitimai

VIII priedas pakeičiamas taip:

„VIII PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 16 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 16 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 16 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

16 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, ηs

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 8 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, ηwh

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 8 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Garso galios lygis

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB(A).

Temperatūros reguliatoriaus klasė

Temperatūros reguliatoriaus klasė atitinka deklaruotąją įrenginio klasę.

Kolektoriaus efektyvumas, ηcol

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Savaiminis nuostolis, S

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Pagalbinės elektros energijos suvartojimas, Qaux

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.“


X PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013 IX priedo pakeitimai

IX priedas pakeičiamas taip:

„IX PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 9 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi kiti lygiaverčiai vandens šildytuvo, karšto vandens talpyklės, saulės energijos įrenginio ar vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modeliai neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų lygiaverčių modelių.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 9 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi kiti lygiaverčiai vandens šildytuvo, karšto vandens talpyklos, saulės energijos įrenginio ar vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VII ir VIII prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 9 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

9 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Elektros energijos suvartojimas per parą, Qelec

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje ir (arba) lauke

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB.

Kuro sunaudojimas per parą, Qfuel

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais, Qfuel,week,smart

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais, Qelec,week,smart

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių, Qfuel,week

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių, Qelec,week

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Talpa, V

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 2 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Kolektoriaus apertūros plotas, Asol

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 2 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Siurblio vartojamoji galia, solpump

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 3 %.

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia, solstandby

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaiminis nuostolis, S

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.“


XI PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 65/2014 VIII priedo pakeitimai

VIII priedas pakeičiamas taip:

„VIII PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 6 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunkčiuose nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 6 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko II priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 6 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

6 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Orkaitės masė, M

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės M daugiau kaip 5 %.

Orkaitės ertmės tūris, V

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę V.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Nustatytos vertės neviršija deklaruotų verčių ECelectric cavity ir ECgas cavity daugiau kaip 5 %.

WBEP , WL

Nustatytos vertės neviršija deklaruotų verčių WBEP ir WL daugiau kaip 5 %.

Q BEP, PBEP

Nustatytos vertės nėra daugiau kaip 5 % mažesnės už deklaruotas vertes QBEP ir PBEP .

Qmax

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Qmax daugiau kaip 8 %.

Emiddle

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę Emiddle .

GFEhood

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 5 % mažesnė už deklaruotą vertę GFEhood .

Po , Ps

Nustatytos suvartojamos elektros energijos kiekio vertės Po ir Ps neviršija deklaruotų verčių Po ir Ps daugiau kaip 10 %. Nustatytos ne didesnės kaip 1,00 W suvartojamos elektros energijos kiekio vertės Po ir Ps neviršija deklaruotų verčių Po ir Ps daugiau kaip 0,10 W.

Garso galios lygis, LWA

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės LWA .“


XII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1254/2014 IX priedo pakeitimai

IX priedas pakeičiamas taip:

„IX PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi kiti lygiaverčiai modeliai neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų lygiaverčių modelių.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi kiti lygiaverčiai modeliai neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VIII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

1 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Savitoji įėjimo galia (SPI)

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 1,07 karto didesnė už deklaruotą vertę.

Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių šiluminis naudingumas

Nustatyta vertė yra ne mažiau kaip 0,93 karto didesnė už deklaruotą vertę.

Garso galios lygis

Nustatyta vertė neviršija vertės, gautos prie deklaruotos vertės pridėjus 2 dB.“


XIII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1094 X priedo pakeitimai

X priedas pakeičiamas taip:

„X PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 4 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visos lygiavertės pramoninės šaldymo spintos, kurios tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardytos kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 4 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visos lygiavertės pramoninės šaldymo spintos, kurios tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardytos kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VIII ir IX prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 4 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

4 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Naudingasis tūris

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 3 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Suvartojamos energijos kiekis (E24h )

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %.“


XIV PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1186 IX priedo pakeitimai

IX priedas pakeičiamas taip:

„IX PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 6 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas. Bandymui naudojamas to paties tipo kuras, kurį naudojo tiekėjas atlikdamas VIII priede aprašytus matavimus.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunkčiuose nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 6 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VIII priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 6 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikomos jokios kitos leidžiamosios nuokrypos, pavyzdžiui, leidžiamosios nuokrypos, nustatytos darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

6 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametras

Leidžiamoji patikros nuokrypa

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 8 % mažesnė už deklaruotą vertę.“


XV PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1187 X priedo pakeitimai

X priedas pakeičiamas taip:

„X PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1)

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b)

etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c)

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 5 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas. Bandymui naudojamas to paties tipo kuras, kurį naudojo tiekėjas atlikdamas VIII priede nurodytus matavimus.

3)

Jei 2 punkto a arba b papunkčiuose nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4)

Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5)

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 5 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

6)

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7)

Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VIII ir IX prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 5 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

5 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametras

Leidžiamoji patikros nuokrypa

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 6 % mažesnė už deklaruotą vertę.“