10.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/227

2017 m. vasario 9 d.

kuriuo dėl bis(pentabromfenil)eterio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

bis(pentabromfenil)eteris (toliau – „dekaBDE“) plačiai naudojamas kaip papildomas antipirenas įvairiose srityse, visų pirma plastiko ir tekstilės gaminiuose, o taip pat adhezyvuose, sandarikliuose, dangose ir dažuose;

(2)

2012 m. lapkričio 29 d. valstybių narių komitetas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 76 straipsnio 1 dalies e punkte, nustatė, kad „dekaBDE“ yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška cheminė medžiaga (PBT) ir labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga pagal atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio d ir e punktus. 2012 m. gruodžio 19 d. medžiaga buvo įtraukta į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą (SVHC), kad ją būtų galima įtraukti į REACH reglamento XIV priedą;

(3)

2013 m. gegužės 2 d. Norvegija pasiūlė įtraukti „dekaBDE“ į Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) A priedo (panaikinimas) sąrašą;

(4)

po Norvegijos pasiūlymo Komisija nusprendė, kad reikalavimo gauti autorizaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 taikymas „dekaBDE“ nebėra tinkamiausia reguliavimo priemonė. 2013 m. birželio 21 d. Komisija paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) parengti dokumentų rinkinį pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XV priedo reikalavimus (toliau – XV priedo dokumentų rinkinys), siekdama inicijuoti apribojimų nustatymo procedūrą pagal to reglamento 69–73 straipsnius;

(5)

2014 m. rugpjūčio 4 d. Agentūra, bendradarbiaudama su Norvegija, pateikė XV priedo dokumentų rinkinį (2) savo rizikos vertinimo komitetui (toliau – RAC) ir socialinės ir ekonominės analizės komitetui (toliau – SEAC). Dokumentų rinkinys rodo, kad būtina imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu, siekiant išspręsti rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai problemą, kurią kelia „dekaBDE“ kaip atskiros medžiagos arba jo kaip sudėtinės dalies, naudojamos kitose medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose, gamyba, pateikimas rinkai ar naudojimas;

(6)

2015 m. birželio 2 d. RAC pateikė nuomonę, kuria patvirtino, kad patvarios ir bioakumuliacinės „dekaBDE“ savybės kelia konkretų susirūpinimą dėl jo didžiulio paplitimo ir gali sukelti nepataisomą ilgalaikę žalą aplinkai net jeigu jo išmetimas buvo nutrauktas. Be to, „dekaBDE“ poveikis žinduoliams, įskaitant žmones, gali sukelti neurotoksiškumą;

(7)

RAC pritarė išvadai dėl XV priedo dokumentų rinkinio, kad bendras apribojimų taikymas „dekaBDE“ naudojimui visomis paskirtimis su kai kuriomis konkrečiomis išimtimis kiek įmanoma labiau sumažintų „dekaBDE“ išmetimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu;

(8)

2015 m. rugsėjo 10 d. SEAC patvirtino savo nuomonę, kurioje nurodoma, kad siūlomas SEAC iš dalies pakeistas apribojimas yra tinkamiausia socialinės ir ekonominės naudos ir socialinių ir ekonominių sąnaudų požiūriu Sąjungos masto priemonė, siekiant sumažinti „dekaBDE“ išmetimą. SEAC savo nuomonę grindė pasiūlyto iš dalies pakeisto apribojimo ekonominiu veiksmingumu ir keliais papildomais kokybiniais argumentais;

(9)

SEAC sutiko su XV priedo dokumentų rinkinyje pasiūlytu apribojimo atidėjimu aštuoniolikai mėnesių, kad suinteresuotosios šalys galėtų imtis būtinų priemonių, kad jo būtų laikomasi;

(10)

RAC ir SEAC sutiko su XV priedo dokumentų rinkinyje pasiūlyta išimtimi dėl apribojimo Europos civilinės aviacijos sektoriuje. Po pastabų, gautų per viešąsias konsultacijas, SEAC taip pat pasiūlė, kad tai turėtų apimti karinius orlaivius;

(11)

siūlomas apribojimas neturi būti taikomas elektros ir elektroninei įrangai, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES (3), nes įrenginių, kurių daugiau kaip 0,1 % masės sudaro polibrominti difenileteriai (PBDE), pateikimas rinkai jau reglamentuojamas ta direktyva;

(12)

RAC ir SEAC taip pat sutiko netaikyti siūlomo apribojimo gaminiams, kurie buvo pateikti rinkai prieš pradedant taikyti šį apribojimą;

(13)

remdamasi viešųjų konsultacijų informacija, SEAC pasiūlė taikyti išimtis motorinių transporto priemonių, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (4), žemės ir miškų ūkio transporto priemonių, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 (5), ir mašinų, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB (6), atsarginėms dalims, jei tokios transporto priemonės ir mašinos pagamintos iki 2018 m. liepos 1 d. SEAC šias išimtis pagrindė neproporcinga našta, kuri dėl siūlomų apribojimų tokioms atsarginėms dalims būtų patirta, atsižvelgiant į nedidelį kiekį, palaipsnį reikalaujamą „dekaBDE“ kiekio mažinimą (transporto priemonėms ir mašinoms pasiekus gyvavimo ciklo pabaigos etapą) ir alternatyvių medžiagų, skirtų tokių atsarginių dalių gamybai, bandymų sąnaudas. SEAC nematė pagrindo vertinti tų transporto priemonių ir mašinų atsargines dalis skirtingai, nors jų gyvenimo ciklas skirtingas;

(14)

apribojimo nustatymo metu buvo konsultuotasi su Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 76 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytu Agentūros keitimosi informacija apie vykdymą forumu ir buvo atsižvelgta į jo rekomendacijas;

(15)

2015 m. rugsėjo 28 d. Agentūra RAC ir SEAC nuomones (7) pateikė Komisijai;

(16)

remiantis šiomis nuomonėmis, Komisija mano, kad dėl paties „dekaBDE“ arba jo kaip sudėtinės dalies, naudojamos kitose medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose, gamybos, pateikimo rinkai ar naudojimo kyla nepriimtina rizika žmonių sveikatai ir aplinkai. Komisija mano, kad šios rizikos klausimą reikia spręsti Sąjungos mastu;

(17)

atsižvelgdama į tai, kad išliko neaiškumų dėl perdirbimo sektoriaus pajėgumo užtikrinti atliekų, kuriose yra „dekaBDE“, tvarkymą, Komisija laikosi nuomonės, kad reikalingas ilgesnis nei aštuoniolikos mėnesių atidėjimo laikotarpis;

(18)

turėtų būti užtikrinama galimybė toliau naudoti „dekaBDE“ civilinių ir karinių orlaivių gamybai ne ilgesnį kaip dešimties metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos laikotarpį, nes taip pramonei būtų suteikta pakankamai laiko prisitaikyti. Išimtis taip pat turėtų būti taikoma visų iki to laikotarpio pabaigos pagamintų civilinių ir karinių orlaivių atsarginių dalių gamybai ir pateikimui rinkai;

(19)

išimtis turėtų būti taikoma 13 konstatuojamojoje dalyje nurodytų transporto priemonių ir mašinų, pagamintų iki 2019 m. kovo 2 d., atsarginių dalių gamybai ir pateikimui rinkai;

(20)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(21)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc

(3)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88).

(4)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(5)  2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).

(6)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas papildomas šiuo įrašu:

„67.

Bis(pentabromfenil)eteris

(dekabromdifenileteris „dekaBDE“)

CAS Nr. 1163–19–5

EB Nr. 214–604–9

1.

Draudžiama gaminti ar pateikti rinkai kaip atskirą cheminę medžiagą nuo 2019 m. kovo 2 d.

2.

Draudžiama naudoti gamybai ar pateikti rinkai:

a)

kitoje medžiagoje kaip sudedamąją dalį;

b)

mišinyje;

c)

gaminyje ar bet kurioje jo dalyje, jei medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % masės, nuo 2019 m. kovo 2 d.

3.

1 ir 2 dalys netaikomos medžiagai, kuri yra kitos medžiagos ar mišinio sudedamoji dalis, jei jos bus naudojamos arba yra naudojamos:

a)

orlaivių gamybai iki 2027 m. kovo 2 d.;

b)

atsarginių dalių, skirtų toliau išvardytiems objektams, gamybai:

i)

iki 2027 m. kovo 2 d. pagamintiems orlaiviams,

ii)

motorinėms transporto priemonėms, kurioms taikoma Direktyva 2007/46/EB, žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 (*1), arba mašinoms, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB (*2), pagamintoms iki 2019 m. kovo 2 d.

4.

2 dalies c punktas netaikomas šiems objektams:

a)

gaminiams, pateiktiems rinkai iki 2019 m. kovo 2 d.;

b)

pagal 3 dalies a punktą pagamintiems orlaiviams;

c)

orlaivių, transporto priemonių ir mašinų atsarginėms dalims, pagamintoms pagal 3 dalies b punktą;

d)

elektros ir elektroninei įrangai, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES.

5.

Šiame įraše „orlaiviai“ – tai:

a)

civiliniai orlaiviai, kurių tipo pažymėjimas išduotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 (*3) arba kurių projekto patvirtinimas išduotas pagal nacionalines Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) susitariančiosios valstybės taisykles, arba kurių tinkamumo skraidyti pažymėjimą išdavė ICAO susitariančioji valstybė pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 8 priedą;

b)

kariniai orlaiviai.


(*1)  2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).

(*2)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).

(*3)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).“