3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/185

2017 m. vasario 2 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 9 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (2), ypač į jo 16 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

reglamentais (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 nustatomi svarbūs taisyklių ir procedūrų, kuriomis turi vadovautis valstybių narių maisto tvarkymo subjektai ir kompetentingos institucijos, pakeitimai. Kadangi kai kurių iš šių taisyklių ir procedūrų taikymas nedelsiant tam tikrais atvejais būtų sukėlęs praktinių sunkumų, buvo būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones;

(2)

2009 m. liepos 28 d. Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai apie patirtį, įgytą taikant Europos Parlamento ir Tarybos higienos reglamentus (EB) Nr. 852/2004, (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (3) (toliau – ataskaita), pateikiama faktinė informacija apie patirtį, kurios per 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. įgijo visos šiuos reglamentus įgyvendinančios šalys, įskaitant problemas, su kuriomis jos susidūrė;

(3)

ataskaitoje aprašyta patirtis, susijusi su Komisijos reglamente (EB) Nr. 2076/2005 (4) nustatytomis pereinamojo laikotarpio priemonėmis. Joje taip pat nurodyta, kad kilo sunkumų, susijusių su nedidelio tam tikro maisto produktų kiekio tiekimu vietos lygiu, ir kad būtina patikslinti importo sąlygas, kai nesant Sąjungos lygiu nustatytų taisyklių taikomos nacionalinės importo taisyklės, ir kad krizės, kilusios dėl įvežto maisto, kurio sudėtyje yra tiek augalinės kilmės produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtinių produktų), patvirtino būtinybę vykdyti griežtesnę tokių produktų kontrolę;

(4)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 1079/2013 (5) nustatytos pereinamojo laikotarpio, kuris baigiasi 2016 m. gruodžio 31 d., priemonės, kad būtų galima sklandžiai pereiti prie visiško naujų taisyklių ir procedūrų įgyvendinimo. Pereinamojo laikotarpio trukmė nustatyta atsižvelgiant į reglamentuose (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 numatytos higienos srities reglamentavimo sistemos peržiūrą;

(5)

be to, remiantis Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato inspektorių neseniai atliktų auditų metu surinkta informacija, kurią pateikė valstybių narių kompetentingos institucijos ir atitinkami Sąjungos maisto pramonės sektoriai, tam tikros pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Reglamentu (ES) Nr. 1079/2013, turi galioti iki tol, kol bus nustatyti nuolatiniai reikalavimai, nurodyti šio reglamento preambulėje;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatos netaikomos tais atvejais, kai gamintojas tiesiogiai galutiniam vartotojui arba į vietines mažmeninės prekybos vietas, tiesiogiai tiekiančias galutiniam vartotojui, mažais kiekiais tiekia ūkyje paskerstų naminių paukščių ir kiškiažvėrių šviežią mėsą. Jei ši nuostata būtų taikoma tik šviežiai mėsai, smulkiesiems gamintojams tektų papildoma našta. Todėl Reglamentu (ES) Nr. 1079/2013 nustatyta nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 taikymo nukrypti leidžianti nuostata, kuria leidžiamas tiesioginis tokių prekių tiekimas tam tikromis sąlygomis, neapsiribojant šviežia mėsa. Ši išimtis turėtų būti toliau taikoma šiuo reglamentu nustatytu pereinamuoju laikotarpiu, kol svarstoma galimybė nustatyti nuolatinę nukrypti leidžiančią nuostatą;

(7)

reglamentuose (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 nustatytos tam tikros gyvūninių produktų ir sudėtinių produktų importo į Sąjungą taisyklės. Reglamente (ES) Nr. 1079/2013 nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis leidžiama nukrypti nuo kai kurių šių taisyklių dėl tam tikrų sudėtinių produktų, kurių importui į Sąjungą dar nenustatyti Sąjungos lygmens visuomenės sveikatos reikalavimai, pvz., dėl sudėtinių produktų, išskyrus produktus, nurodytus Komisijos reglamento (ES) Nr. 28/2012 (6), 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse;

(8)

taikant įprastą teisėkūros procedūrą netrukus bus priimtas Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl oficialios kontrolės žemės ūkio maisto produktų grandinėje priėmimo. Kai tas reglamentas bus priimtas ir pradėtas taikyti, jis bus teisinis pagrindas, kuriuo remiantis bus taikomas rizika grindžiamas importuojamų sudėtinių produktų kontrolės metodas. Būtina nustatyti nukrypti leidžiančias nuostatas tolesniam ketverių metų pereinamajam laikotarpiui, kol, kaip tikimasi, bus pradėtas taikyti naujasis reglamentas;

(9)

reglamentais (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 leidžiama importuoti gyvūninius maisto produktus iš įmonių, tvarkančių gyvūninius produktus, kuriems Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priede nenustatyta jokių konkrečių reikalavimų, nebent būtų sudarytas suderintas ES nepriklausančių valstybių, kurioms leidžiama importuoti, sąrašas ir nustatytas bendras importo sertifikato pavyzdys. Reikia daugiau laiko konsultacijoms su suinteresuotaisiais subjektais ir valstybių narių bei ES nepriklausančių valstybių kompetentingomis institucijomis, atsižvelgiant į galimą tokio sąrašo sudarymo ir importo sertifikato pavyzdžio nustatymo poveikį tokio maisto importui;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. priemonės.

2 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su tiesioginiu naminių paukščių ir kiškiažvėrių mėsos tiekimu mažais kiekiais

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 1 straipsnio 3 dalies d punkto, to reglamento nuostatos netaikomos tais atvejais, kai gamintojas tiesiogiai galutiniam vartotojui arba į vietines mažmeninės prekybos vietas, tiesiogiai tiekiančias galutiniam vartotojui, mažais kiekiais tiekia ūkyje paskerstų naminių paukščių ir kiškiažvėrių mėsą.

3 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su visuomenės sveikatos reikalavimais, taikomais importuojamiems gyvūniniams produktams ir maisto produktams, kurių sudėtyje yra tiek augalinės kilmės produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų

1.   Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 1 dalis netaikoma importuojamiems gyvūniniams produktams, kurių importui nenustatyti suderinti visuomenės sveikatos reikalavimai.

Importuojant šiuos produktus laikomasi importuojančios valstybės narės visuomenės sveikatos reikalavimų.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalies, maisto tvarkymo subjektams, importuojantiems maistą, kurio sudėtyje yra tiek augalinės kilmės produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 28/2012 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus produktus, netaikomi Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai.

Importuojant šiuos produktus laikomasi importuojančios valstybės narės visuomenės sveikatos reikalavimų.

4 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su importuojamiems gyvūniniams produktams taikomomis visuomenės sveikatos procedūromis

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 III skyrius netaikomas importuojamiems gyvūniniams produktams, kurių importui nenustatyti suderinti visuomenės sveikatos reikalavimai.

Importuojant šiuos produktus laikomasi importuojančios valstybės narės visuomenės sveikatos reikalavimų.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2076/2005, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti ir iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (OL L 338, 2005 12 22, p. 83).

(5)  2013 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1079/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (OL L 292, 2013 11 1, p. 10).

(6)  2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 28/2012, kuriuo nustatomi tam tikrų į Sąjungą importuojamų arba per ją vežamų sudėtinių produktų sertifikavimo reikalavimai ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/275/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1162/2009 (OL L 12, 2012 1 14, p. 1).