25.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/9


2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 348, 2017 m. gruodžio 29 d. )

13 puslapis, 2 straipsnio 10 dalis:

yra:

„10)

<…>

„2)

buvo tiekiamos prekės, kaip nurodyta 33 straipsnyje, išskyrus atvejus, kai apmokestinamasis asmuo naudojasi XII antraštinės dalies 6 skyriaus 3 skirsnyje nurodyta specialia schema;“;“,

turi būti:

„10)

<…>

„2)

buvo tiekiamos prekės, kaip nurodyta 33 straipsnio a dalyje, išskyrus atvejus, kai apmokestinamasis asmuo naudojasi XII antraštinės dalies 6 skyriaus 3 skirsnyje nurodyta specialia schema;“;“.