14.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/81


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2318

2017 m. gruodžio 13 d.

dėl finansų rinkoms Australijoje taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 25 straipsnio 4 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (2) 23 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad investicinės įmonės užtikrintų, kad jų prekyba akcijomis, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamose rinkose arba kuriomis prekiaujama prekybos vietose, būtų vykdoma reguliuojamose rinkose, daugiašalėse prekybos sistemose (DPS) arba trečiosios valstybės prekybos vietose, kurios pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punktą Komisijos įvertintos kaip lygiavertės, ar ją vykdytų sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalį prekybos pareiga taikoma tik akcijoms. Prekybos pareiga neapima kitų nuosavybės finansinių priemonių, pvz., depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių;

(3)

Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punkte nustatyta trečiosiose valstybėse įsteigtų prekybos vietų lygiavertiškumo pripažinimo tvarka siekiama suteikti investicinėms įmonėms galimybę lygiavertėmis pripažintose trečiųjų valstybių prekybos vietose prekiauti akcijomis, kurioms Sąjungoje taikoma prekybos pareiga. Komisija turėtų įvertinti, ar trečiosios valstybės teisine ir priežiūros sistema užtikrinama, kad toje trečiojoje valstybėje veiklos leidimą gavusi prekybos vieta atitiktų teisiškai privalomus reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 (3), Direktyvos 2014/65/ES III antraštinę dalį, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 II antraštinę dalį ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB (4), ir kurių laikymasis toje trečiojoje valstybėje veiksmingai prižiūrimas ir užtikrinamas. Ši nuostata turėtų būti taikoma atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiama tuo teisės aktu, pirmiausia – į jo įnašą į vidaus rinkos kūrimą ir veikimą, rinkos vientisumą, investuotojų apsaugą ir – ne mažiau svarbu – finansinį stabilumą;

(4)

pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punkto ketvirtą pastraipą trečiosios valstybės teisinė ir priežiūros sistema gali būti laikoma lygiaverte, jei ta sistema atitinka bent šias sąlygas: a) rinkos turi turėti veiklos leidimą, joms nuolat veiksmingai taikoma priežiūra ir vykdymo užtikrinimas; b) rinkos turi aiškias ir skaidrias taisykles, pagal kurias leidžiama prekiauti vertybiniais popieriais, kad tokiais vertybiniais popieriais būtų galima prekiauti sąžiningai, tvarkingai ir veiksmingai ir jie būtų laisvai cirkuliuojantys; c) vertybinių popierių emitentams taikomi reikalavimai periodiškai ir nuolat teikti informaciją užtikrinant aukšto lygio investuotojų apsaugą; d) rinkos skaidrumas ir vientisumas užtikrinamas užkertant kelią piktnaudžiavimui rinka, t. y. prekybai vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka;

(5)

šio lygiavertiškumo vertinimo tikslas – įvertinti, be kitų dalykų, ar Australijoje taikomi teisiškai privalomi reikalavimai, keliami joje įsteigtoms finansų rinkoms, gavusioms leidimą veikti kaip vertybinių popierių biržos, kurias prižiūri Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisija (angl. Australian Securities and Investments Commission, ASIC), yra lygiaverčiai reikalavimams, keliamiems pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, Direktyvos 2014/65/ES III antraštinę dalį, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 II antraštinę dalį ir Direktyvą 2004/109/EB, ir šių reikalavimų laikymasis toje trečiojoje valstybėje veiksmingai prižiūrimas ir užtikrinamas;

(6)

2001 m. Bendrovių įstatyme (toliau – Bendrovių įstatymas) finansų rinka apibrėžiama kaip sistema, per kurią reguliariai teikiami arba priimami pasiūlymai įsigyti arba parduoti finansinius produktus. Finansų rinka turi valdyti daugiašalę sistemą, taikydama neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles. Ji neturi teisės savo nuožiūra spręsti, kaip vykdyti sandorius, jai neleidžiama vykdyti prekybos savo sąskaita arba dalyvauti sudarant tarpininko suderintus sandorius. Be to, finansų rinka savo nariams turi suteikti nešališką prieigą prie savo rinkų ir paslaugų. Prieigos kriterijai turi būti nešališki, skaidrūs ir taikomi nediskriminuojant. Todėl finansų rinkos veiklos taisyklėse turi būti numatyti pagrįstus ir nediskriminacinius standartus atitinkantys prieigos ir tinkamumo reikalavimai. Šių taisyklių peržiūrą atlieka ASIC;

(7)

siekiant priimti sprendimą, kad trečiosios valstybės teisinė ir priežiūros tvarka, taikoma joje veiklos leidimą gavusioms biržoms, yra lygiavertė Direktyvoje 2014/65/ES nustatytai tvarkai, turi būti įvykdytos keturios sąlygos, nustatytos Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punkto ketvirtoje pastraipoje;

(8)

pagal pirmąją sąlygą trečiosios valstybės prekybos vietos turi gauti veiklos leidimus, joms nuolat turi būti veiksmingai taikoma priežiūra ir vykdymo užtikrinimas;

(9)

asmuo, norintis valdyti finansų rinką Australijoje, turi turėti Australijos rinkos licenciją (toliau – ARL). Bendrovių įstatyme nustatyta, kad teisę suteikti ARL turi ministras. Bendrovių įstatymo 795A skirsnyje nustatyta, kad ARL paraiška turi būti teikiama ASIC, kuri ministrui teikia rekomendaciją dėl paraiškos. Veiklos leidimas suteikiamas tik, be kita ko, ministrui įsitikinus, kad pareiškėjas taiko tinkamas priemones, užtikrinančias atitiktį galiojantiems reikalavimams, ir gali tinkamai prižiūrėti rinką, stebėti dalyvių elgesį ir užtikrinti atitiktį rinkos veiklos taisyklėms (Bendrovių įstatymo 795B skirsnis). Licenciją turinčios finansų rinkos turi nuolat atitikti licencijos sąlygas ir taikyti tinkamas rinkos valdymo priemones, įskaitant atitikties veiklos taisyklėms stebėsenos ir užtikrinimo priemones (Bendrovių įstatymo 792A skirsnis);

(10)

ASIC yra valstybės institucija, įsteigta pagal 2001 m. Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos įstatymą (toliau – ASIC įstatymas) ir atsakinga už teisės aktų, susijusių su Australijos finansų rinkomis, administravimą ir vykdymo užtikrinimą. ASIC priežiūros ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimai apima įtariamų teisės aktų pažeidimų tyrimą, įspėjimų dėl pažeidimų teikimą ir kreipimąsi į teismą dėl civilinių nuobaudų skyrimo. ASIC gali pradėti baudžiamąjį persekiojimą už pareigų, nustatytų Bendrovių įstatyme, nevykdymą, kuris prilyginamas baudžiamajam nusižengimui. Be to, ASIC turi įgaliojimus be išankstinio įspėjimo tikrinti finansų rinkas. Jie apima įgaliojimus tikrinti registrus, įrašus ir dokumentus. Finansinių paslaugų ministras taip pat gali pateikti raštiškus nurodymus finansų rinkos operatoriui imtis nurodytų priemonių, kad užtikrintų savo, kaip finansų rinkos licencijos turėtojo, įsipareigojimų vykdymą, jei, ministro nuomone, šie įsipareigojimai yra nevykdomi (Bendrovių įstatymo 794A skirsnis). Jei finansų rinka nevykdo šių nurodymų, ASIC gali kreiptis į teismą dėl orderio, kuriuo įpareigojama juos vykdyti (Bendrovių įstatymo 794A skirsnis). ASIC taip pat turi teisę pateikti nurodymus subjektui (įskaitant rinkos operatorius ir licencijuotų rinkų dalyvius), jei mano, kad to reikia arba tai naudinga viešajam interesui, siekiant apsaugoti asmenis, prekiaujančius finansiniu produktu arba konkrečių klasių finansiniais produktais (Bendrovių įstatymo 798J skirsnis). Be to, savo reguliavimo ir tyrimo priemonių vykdymui užtikrinti ASIC gali kreiptis dėl orderių ir perduoti klausimus spręsti teismo proceso būdu. Remdamasi savo reguliavimo ir tyrimo įgaliojimais (ASIC įstatymo 70 skirsnis), ASIC gali kreiptis į teismą su prašymu išduoti orderį, kuriuo reikalaujama vykdyti ASIC priemones. Be to, jei subjektas nevykdo pagal Bendrovių įstatymą išduoto nurodymo, ASIC gali kreiptis į teismą dėl orderio, kuriuo įpareigojama to nurodymo laikytis. Galiausiai Bendrovių įstatyme numatytas reikalavimas, kad finansų rinkos turėtų užtikrinti savo narių atitiktį Bendrovių įstatymo nuostatoms, jomis remiantis priimtoms normoms ir taisyklėms, taip pat savo pačių rinkos veiklos taisyklėms (įstatymo 792A skirsnis). Be to, licencijuota birža turi imtis veiksmų dėl rinkos veiklos taisyklių arba Bendrovių įstatymo pažeidimų, kuriuos galėjo padaryti jos nariai, ir apie tokius galimus pažeidimus pranešti ASIC;

(11)

todėl galima daryti išvadą, kad Australijos vertybinių popierių biržoms yra išduodami veiklos leidimai ir nuolat veiksmingai taikoma priežiūra ir vykdymo užtikrinimas;

(12)

pagal antrąją sąlygą trečiosios valstybės prekybos vietos rinkos turi turėti aiškias ir skaidrias taisykles, pagal kurias leidžiama prekiauti vertybiniais popieriais, kad tokiais vertybiniais popieriais būtų galima prekiauti sąžiningai, tvarkingai ir veiksmingai ir jie būtų laisvai cirkuliuojantys;

(13)

finansų rinkos operatoriui yra nustatytos bendros pareigos įvertinti, ar vertybiniais popieriais, kuriais leidžiama prekiauti jo valdomoje rinkoje, galima prekiauti sąžiningai, tvarkingai ir skaidriai. Bendrovių įstatymo 793A skirsnyje nustatyti teisiškai privalomi reikalavimai taikyti veiklos taisykles, pagal kurias leidžiama prekiauti vertybiniais popieriais. Finansų rinkų veiklos taisyklėse nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti biržinio subjekto akcijos, kad galėtų būti kotiruojamos rinkoje. Subjektas finansų rinkai, kurioje bus prekiaujama jo vertybiniais popieriais, turi pateikti prašymą jį įtraukti į oficialųjį finansų rinkos sąrašą, taip pat prašyti ir gauti leidimą kotiruoti visus jo pagrindinės vertybinių popierių klasės vertybinius popierius. Rinkos operatorius skelbia subjektų, kurių akcijomis leidžiama prekiauti, sąrašą ir jį atnaujina po kiekvienos prekybos dienos. ASIC tikrina, ar finansų rinkose taikomos tinkamos taisyklės, sistemos ir procedūros, leidžiančios nustatyti, ar finansinis produktas atitinka finansų rinkų ir teisės aktų nustatytus kriterijus, taikomus įtraukiant į prekybos rinkoje sąrašą, taip pat užtikrina, kad prekyba vertybiniais popieriais nebūtų nepagrįstai ribojama. Visi vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama licencijuotose biržose, turi atitikti tam tikras įtraukimo į prekybos sąrašą taisykles, kurios teikiamos ASIC peržiūrėti. Vertybiniai popieriai turi laisvai cirkuliuoti ir atitikti tam tikrus su vertybinių popierių platinimu visuomenei ir emitentu susijusius kriterijus, reikalingus vertybinių popierių vertei nustatyti. Licencijuota birža negali į prekybos sąrašą įtraukti vertybinių popierių, dėl kurių nėra viešai paskelbta informacija apie išleistus vertybinius popierius ir emitentą. Galiausiai ASIC ir ministras, siekdami užtikrinti tvarkingą prekybą vertybiniais popieriais licencijuotose biržose, gali laikinai sustabdyti prekybą finansiniu produktu arba tam tikros klasės finansiniais produktais;

(14)

vykdydamos Bendrovių įstatyme nustatytą teisiškai privalomą pareigą užtikrinti „sąžiningą, tvarkingą ir skaidrią“ prekybą, finansų rinkos turi viešai skelbti informaciją apie sandorius ir pasiūlymus pirkti ir parduoti. Be to, dalyvis įpareigojamas nesudaryti sandorio, jeigu sandoris sudaromas kitaip nei pagal skaidrų pavedimą iki sandorio sudarymo, įtrauktą į pavedimų knygą. Yra numatyta išimčių, taikomų tam tikriems sandoriams, pavyzdžiui, didelio masto tiesioginės prekybos sandoriams arba sandoriams, sudaromiems geresne nei nustatyta kaina. Jeigu rinkos dalyvis pasinaudoja viena iš šių išimčių, jis turi saugoti įrašus, iš kurių būtų matyti, kad sandoris atitiko išimčiai, kuria buvo pasinaudota, taikomus kriterijus. Rinkos vientisumo taisyklėse nustatyta, kad finansų rinkos visą prekybos valandomis gautą informaciją iki sandorio sudarymo turi nuolat skelbti nedelsdamos ir tikruoju laiku pagrįstomis komercinėmis sąlygomis ir nediskriminuodamos. Jeigu rinkos operatorius informaciją gauna pasibaigus prekybos valandoms, informacija iki sandorio sudarymo turi būti pateikiama ne vėliau kaip prasidėjus artimiausioms prekybos valandoms. Australijos reguliavimo sistema taip pat apima reikalavimus dėl nuolatinio informacijos po sandorio sudarymo teikimo tikruoju laiku. Reikalaujama, kad finansų rinkos nemokamai ir ne vėliau kaip per 20 minučių viešai prieinamoje svetainėje paskelbtų informaciją po sandorio sudarymo;

(15)

todėl galima daryti išvadą, kad vertybinių popierių biržos Australijoje turi aiškias ir skaidrias taisykles, pagal kurias leidžiama prekiauti vertybiniais popieriais, kad tokiais vertybiniais popieriais būtų galima prekiauti sąžiningai, tvarkingai ir veiksmingai ir jie būtų laisvai cirkuliuojantys;

(16)

pagal trečiąją sąlygą vertybinių popierių emitentams turi būti taikomi reikalavimai periodiškai ir nuolat teikti informaciją užtikrinant aukšto lygio investuotojų apsaugą;

(17)

Australijos reguliavimo sistemoje nustatyti aiškūs, išsamūs ir konkretūs informacijos atskleidimo reikalavimai, taikomi metinėms ir tarpinėms ataskaitoms. Emitentai, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti Australijos vertybinių popierių biržoje, turi skelbti metines ir tarpines (pusmečio) finansines ataskaitas (292 ir 302 skirsniai). Šios ataskaitos turi atitikti apskaitos standartus (Bendrovių įstatymo 296 ir 304 skirsniai) ir pateikti tikrą ir teisingą subjekto finansinės būklės ir veiklos rezultatų vaizdą (Bendrovių įstatymo 297 ir 305 skirsniai). Be to, metines finansines ataskaitas turi tikrinti auditorius, kuris turi pateikti auditoriaus išvadą (Bendrovių įstatymo 301 skirsnis). ASIC saugo informacijos apie bendrovę, įskaitant bendrovės prospektą ir metines finansines ataskaitas, įrašą. Laiku atskleidžiant išsamią informaciją apie vertybinių popierių emitentus, investuotojams suteikiama galimybė įvertinti emitentų veiklos rezultatus, o reguliariai teikiant informaciją investuotojams užtikrinamas deramas skaidrumas;

(18)

todėl galima daryti išvadą, kad emitentams, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti ASIC Australijoje licencijuotose biržose, yra taikomi reikalavimai periodiškai ir nuolat teikti informaciją užtikrinant aukšto lygio investuotojų apsaugą;

(19)

pagal ketvirtąją sąlygą trečiosios valstybės teisine ir priežiūros sistema turi būti užtikrinamas rinkos skaidrumas ir vientisumas užkertant kelią piktnaudžiavimui rinka, t. y. prekybai vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka;

(20)

Australijos vertybinių popierių teisės aktais nustatyta išsami reguliavimo ir priežiūros sistema, kuria siekiama užtikrinti rinkos vientisumą, drausti nesąžiningą ar klaidinantį elgesį licencijuotose biržose ir melagingos ar klaidinančios informacijos apie vertybinius popierius ar emitentus skleidimą, taip pat užkirsti kelią prekybai vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka. Nuostatos dėl piktnaudžiavimo rinka nustatytos Bendrovių įstatymo 7.10 dalyje. Be to, kai kurie apribojimai nustatyti pagal Bendrovių įstatymo 798G skirsnio 1 poskirsnį parengtose Rinkos vientisumo taisyklėse, kurios taikomos reguliuojamoms finansų rinkoms ir šių rinkų dalyviams. Bendrovių įstatymo 1041E ir 1041F skirsniuose nustatytas draudimas teikti melagingą ar klaidinančią informaciją apie finansinius produktus ir skatinti kitus asmenis prekiauti finansiniais produktais naudojantis melaginga ar klaidinančia informacija, taip pat elgtis nesąžiningai finansinio produkto atžvilgiu ir (arba) kaip finansinių paslaugų licencijos turėtojui (1041G ir 1041H skirsniai). Bendrovių įstatymo 7.10 dalies 2 skyriuje nustatyta daug draudimų manipuliuoti rinka. Be to, Bendrovių įstatymo 7.10 dalies 3 skyriuje numatytas aiškus draudimas prekiauti vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija. ASIC šias taisykles taiko naudodamasi plačiais įgaliojimais tirti įtartiną rinkos veiklą ir kelti bylas dėl galimo taisyklių pažeidimo;

(21)

todėl galima daryti išvadą, kad Australijos teisine ir priežiūros sistema yra užtikrinamas rinkos skaidrumas ir vientisumas užkertant kelią piktnaudžiavimui rinka, t. y. prekybai vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka;

(22)

todėl taip pat galima daryti išvadą, kad teisinė ir priežiūros sistema, kuria reglamentuojamos finansų rinkos ir kuri prižiūrint ASIC taikoma Australijoje, atitinka nurodytas keturias sąlygas dėl teisinės ir priežiūros tvarkos, taigi ji turėtų būti laikoma sistema, lygiaverte Direktyvoje 2014/65/ES, Reglamente (ES) Nr. 600/2014, Reglamente (ES) Nr. 596/2014 ir Direktyvoje 2004/109/EB prekybos vietoms nustatytiems reikalavimams;

(23)

kadangi daugeliu Australijoje išleistų akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti šioje valstybėje, prekiaujama ir ES prekybos vietose, šis sprendimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad visos investicinės įmonės, kurioms taikoma Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta prekybos pareiga, išsaugotų galimybę prekiauti akcijomis, kuriomis leidžiama prekiauti Australijos biržose. Kadangi Australijos biržose yra daug alternatyvaus šių akcijų likvidumo rezervo, būtina pripažinti Australijos teisinę ir priežiūros sistemą, pirmiausia tam, kad investicinės įmonės galėtų vykdyti optimalaus įvykdymo pareigą savo klientams;

(24)

šis sprendimas grindžiamas duomenimis, iš kurių matyti, kad bendros ES prekybos daugybe akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti Australijos biržose, aktyvumas yra toks, kad įmonės, kurioms taikoma Finansinių priemonių rinkų direktyva, negalėtų pasinaudoti išimtimi, nustatyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalies a punkte. Tai reiškia, kad Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta prekybos pareiga būtų taikoma daugeliui akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti Australijoje;

(25)

šis sprendimas bus papildytas bendradarbiavimo susitarimais, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą nacionalinių kompetentingų institucijų ir ASIC keitimąsi informacija ir jų vykdomos priežiūros veiklos koordinavimą tarpusavyje;

(26)

šis sprendimas grindžiamas teisiškai privalomais reikalavimais, šio sprendimo priėmimo metu Australijoje taikomais finansų rinkoms. Komisija turėtų toliau reguliariai stebėti reguliuojamoms rinkoms taikomos teisinės ir priežiūros tvarkos pokyčius, priežiūros srityje vykdomo bendradarbiavimo, susijusio su stebėjimu ir vykdymo užtikrinimu, veiksmingumą ir sąlygų, kuriomis remiantis priimtas šis sprendimas, vykdymą;

(27)

Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti Australijos finansų rinkoms taikomą teisinę ir priežiūros tvarką. Tai neturi poveikio Komisijos galimybei bet kuriuo metu atlikti specialią peržiūrą, kai dėl atitinkamų pokyčių Komisijai būtina iš naujo įvertinti šiuo sprendimu patvirtintą lygiavertiškumą. Atlikus pakartotinį įvertinimą, šis sprendimas gali būti panaikintas;

(28)

kadangi Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyva 2014/65/ES pradedami taikyti nuo 2018 m. sausio 3 d., būtina, kad šis sprendimas įsigaliotų kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(29)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikant Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalį laikoma, kad šio sprendimo priede nurodytoms ir Australijoje veiklos leidimą gavusioms finansų rinkoms taikoma teisinė ir priežiūros sistema yra lygiavertė reikalavimams, keliamiems pagal Direktyvą 2014/65/ES, Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 ir Direktyvą 2004/109/EB, ir kad jos laikymasis veiksmingai prižiūrimas ir užtikrinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(4)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).


PRIEDAS

Finansų rinkos:

a)

ASX Limited;

b)

Chi-X Australia Pty Ltd.