22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/2172

2017 m. lapkričio 20 d.

kuriuo dėl pajamų, neišmokėtų pirmuoju kvietimo teikti paraiškas etapu, panaudojimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/670/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7656)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 10a straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalyje nustatytas mechanizmas, pagal kurį finansuojami komerciniai parodomieji projektai, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą (toliau – ADSS parodomieji projektai), ir inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų parodomieji projektai (toliau – AIE parodomieji projektai), – jiems Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje numatyta 300 mln. apyvartinių taršos leidimų, kurie naujiems rinkos dalyviams buvo atidėti, tačiau nepaskirstyti;

(2)

Sprendime 2010/670/ES (2) Komisija nustatė tokių projektų atrankos kriterijus ir įgyvendinimo taisykles, taip pat pagrindinius apyvartinių taršos leidimų keitimo į pinigines lėšas ir gautų pajamų valdymo principus;

(3)

atsižvelgiant į pirmojo ir antrojo kvietimų teikti paraiškas rezultatus, iki 2014 m. vidurio buvo skirta lėšų 39 ADSS ir AIE parodomųjų projektų įgyvendinimui remti 20 ES valstybių narių. Tačiau dėl sudėtingos ekonominės aplinkos pasaulyje ir ES kai kuriems iš 20 projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, buvo sunku surinkti pakankamai nuosavo kapitalo arba pritraukti papildomų finansuotojų. Todėl pagal Sprendimo 2010/670/ES 9 straipsnį iki 2016 m. gruodžio 31 d. dėl 14 projektų buvo priimtas galutinis investavimo sprendimas ir nebuvo panaudota mažiausiai 436 mln. EUR, susijusių su projektais, kuriems buvo skirtas finansavimas pagal šį pirmąjį kvietimą teikti paraiškas;

(4)

neišmokėtos lėšos turėtų būti panaudojamos projektams tiesiogiai finansuoti laikantis Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalyje nustatytos taikymo srities; be to, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, susijusią su itin inovatyviais AIE ir ADSS parodomaisiais projektais, dalis finansavimo turėtų būti teikiama dotacijų forma;

(5)

siekiant padidinti investicijas į šiuos itin inovatyvius projektus ES energetikos sektoriuje, kurį Komunikate dėl spartesnio švarios energetikos inovacijų kūrimo ir diegimo (3) Komisija pripažino prioritetiniu, pajamos, neišmokėtos pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, turėtų būti nedelsiant ir pirmumo tvarka perskirtos taikant programos „Horizontas 2020“ (4)„InnovFin“ energetikos parodomųjų projektų priemonę. Ši parama turėtų papildyti esamą ir būsimą finansinę paramą, kaip antai dotacijas pagal programą „Horizontas 2020“;

(6)

siekiant padidinti investicijas į šiuos itin inovatyvius transporto sektoriaus projektus, reikalavimus atitinkantys projektai turėtų skatinti tik inovatyvų, atkartojamą ir didesniu mastu pritaikomą atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą, transporto sektoriuje taikant skolos priemonę pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (5);

(7)

projektai, kuriems skirtas finansavimas pagal pirmąjį arba antrąjį kvietimą teikti paraiškas, dėl kurių priimti galutiniai investavimo sprendimai ir kurie jau įgyvendinami, bus laikomi atitinkančiais reikalavimus teikti paraiškas pagal atitinkamą finansinę priemonę;

(8)

kad visuomenė būtų plačiau informuojama apie atitinkamas finansines priemones, Komisija ir Europos investicijų banko grupė toliau reguliariai rengs specialius techninius praktinius seminarus valstybėms narėms ir projektų rėmėjams;

(9)

Komisija pakankamai iš anksto informuos Klimato kaitos komitetą apie atitinkamų Komisijos ir Europos investicijų banko įgaliojimų perdavimo susitarimų rengimą, visų pirma dėl susijusių tinkamumo kriterijų, ir apie atitinkamų finansinių priemonių įgyvendinimą, ypač dėl planuojamų projektų turinio, projektų paraiškų vertinimo ir galiausiai dėl perskirtų pajamų panaudojimo; Komisija taip pat deramai atsižvelgs į valstybių narių nuomones;

(10)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/670/ES iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnyje įterpiama ši 4 dalis:

„4.   Visos pajamos, neišmokėtos pirmuoju kvietimo teikti paraiškas etapu, teikiamos pirmiesiems tokio pobūdžio, atkartojamiems ir parengtiems demonstruoti dideliu mastu inovaciniams ADSS ir AIE parodomiesiems projektams remti, taikant atitinkamas Europos investicijų banko grupės administruojamas finansines priemones; pirmenybė teikiama „InnovFin“ energetikos parodomųjų projektų priemonei ir skolos priemonei transporto sektoriuje pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

Pirmesnė dalis, 6 ir 8 straipsniai, 11 straipsnio 1–5 dalys, 11 straipsnio 6 dalies pirma ir antra pastraipos ir 13 straipsnis šių pajamų naudojimui netaikomi.

Komisija pakankamai iš anksto informuoja Klimato kaitos komitetą apie atitinkamų Komisijos ir Europos investicijų banko įgaliojimų perdavimo susitarimų rengimą, visų pirma dėl susijusių tinkamumo kriterijų, ir apie atitinkamų finansinių priemonių įgyvendinimą, ypač dėl planuojamų projektų turinio, projektų paraiškų vertinimo ir galiausiai dėl perskirtų pajamų panaudojimo; Komisija taip pat deramai atsižvelgia į valstybių narių nuomones.“;

2.

14 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Komisija reguliariai informuoja Klimato kaitos komitetą apie 2 straipsnio 4 dalyje nurodytų pajamų panaudojimą, be kita ko, iš anksto teikia informaciją apie planuojamą paramą projektams ir paramos dalį, kuri turi būti teikiama dotacijų forma, geografinį projektų pasiskirstymą, projektų mastą ir technologijų aprėptį, taip pat ex post informaciją apie projektų įgyvendinimo pažangą, išmetamo CO2 kiekio sumažinimą, finansinius svertus, informuotumo didinimą ir įgytą patirtį, jei tinkama.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Miguel ARIAS CAÑETE

Komisijos narys


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas 2010/670/ES, kuriuo nustatomi komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (OL L 290, 2010 11 6, p. 39).

(3)  COM(2016) 763 final.

(4)  2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965).

(5)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).