7.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1995

2017 m. lapkričio 6 d.

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje palikti darniojo standarto EN 13341:2005 + A1:2011 dėl termoplastikinių stacionariųjų antžeminių buitinio krosnių kuro, žibalo ir dyzelino talpyklų nuorodinį žymenį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), visų pirma į jo 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 17 straipsnyje numatyti darnieji standartai turi atitikti šiame reglamente nustatytos suderintos sistemos reikalavimus;

(2)

2011 m. sausio mėn. Europos standartizacijos komitetas (toliau – CEN) priėmė darnųjį standartą EN 13341:2005 + A1:2011 „Termoplastikinės stacionariosios antžeminės buitinio krosnių kuro, žibalo ir dyzelino talpyklos. Ekstruzinio pučiamojo ir išcentrinio liejimo būdu pagamintos polietileno talpyklos bei anijoninės polimerizacijos būdu suformuotos poliamido 6 talpyklos. Reikalavimai ir bandymo metodai“. Vėliau šio standarto nuorodinis žymuo buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Standarto nuorodinis žymuo buvo pakartotinai paskelbtas kelis kartus 2017 m. leidinyje (3);

(3)

2015 m. rugpjūčio 21 d. Vokietija pradėjo oficialaus prieštaravimo procedūrą dėl darniojo standarto EN 13341:2005 + A1:2011. Oficialus prieštaravimas buvo grindžiamas tuo, kad tame standarte nebuvo suderintų metodų, kuriais būtų užtikrintas mechaninis atsparumas, apkrova, stabilumas ir atsparumas, susiję su susijusių produktų, įrengiamų žemės drebėjimų ar potvynių zonose, suskilimu ar sutraiškymu. Taigi Vokietija paprašė nustatyti apribojimus, susijusius su Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu standarto nuorodiniu žymeniu, iš jo apibrėžtosios srities išbraukiant žemės drebėjimų ar potvynių zonas, arba visiškai išbraukti standarto nuorodinį žymenį;

(4)

Vokietijos nuomone, standarte nepateikta jokių nuostatų, kuriomis būtų nustatytos susijusių statybos produktų, įrengiamų žemės drebėjimų ar potvynių rizikos zonose, eksploatacinės savybės. Nėra jokių šiai sričiai skirtų vertinimo metodų, susijusių su talpyklų projektavimu, atramų įrengimu ar talpyklų švartavimu. Be to, taip pat negalima įvertinti, kokiu mastu jos gali absorbuoti poveikį, susidariusį dėl žemės drebėjimų ar potvynių sukeltos apkrovos;

(5)

Vokietijos nuomone, šie trūkumai yra Reglamento (ES) Nr. 305/2011 17 straipsnio 3 dalies pažeidimas, nes nagrinėjamas standartas nevisiškai atitinka atitinkamame įgaliojime nustatytus reikalavimus, kaip numatyta Reglamento 18 straipsnyje;

(6)

vertinant pateiktų teiginių priimtinumą, pažymėtina, kad Vokietijos nurodyti papildomi reikalavimai yra susiję su susijusių produktų įrengimu ir tolesniu naudojimu žemės drebėjimų ar potvynių rizikos zonose;

(7)

tačiau remiantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 17 straipsnio 3 dalimi, darniuosiuose standartuose turi būti pateikti produktų eksploatacinių savybių vertinimo metodai ir kriterijai. Tame reglamente nustatytos suderintos sistemos tikslas yra nustatyti ne statybos produktų įrengimo ar naudojimo taisykles, o suderintas jų rinkodaros sąlygas;

(8)

tačiau teisė pateikti oficialius prieštaravimus pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 18 straipsnį negali būti taikoma prašymams dėl kitų nei susijusių standartų turinys klausimų. Todėl tokie prašymai yra laikomi nepriimtinais atsižvelgiant į oficialius prieštaravimus;

(9)

kadangi pirmasis Vokietijos prašymas apriboti standarto nuorodinio žymens taikymo sritį, iš jos išbraukiant žemės drebėjimų ar potvynių zonas, susijęs su kitais nei susijusio standarto turinys klausimais, jis turėtų būti laikomas nepriimtinu;

(10)

bendras alternatyvus Vokietijos prašymas visiškai išbraukti standarto nuorodinį žymenį daugiausia grindžiamas paties standarto netinkamumu, ypač kiek tai susiję su susijusių produktų įrengimu ir tolesniu naudojimu žemės drebėjimų ar potvynių zonose;

(11)

vis dėlto valstybėms narėms paliekamos visos teisės reglamentuoti konkrečias statybos produktų įrengimo ar naudojimo sąlygas, jeigu tokiomis konkrečiomis sąlygomis nenustatomi produktų eksploatacinių savybių vertinimo reikalavimai, pažeidžiantys suderintą sistemą. Taigi valstybės narės gali uždrausti arba riboti susijusių produktų įrengimą ar naudojimą žemės drebėjimų ar potvynių zonose, kaip šiuo metu yra Vokietijos atveju;

(12)

remiantis standarto EN 13341:2005 + A1:2011 turiniu, taip pat Vokietijos, CEN ir pramonės pateikta informacija ir pasikonsultavus su komitetais, įsteigtais pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 64 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (4) 22 straipsnį, plačiai sutariama, kad šio standarto nuorodinis žymuo turėtų būti paliktas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(13)

todėl tai, kad kyla abejonių dėl šio standarto išsamumo, neturėtų būti laikoma pakankamu pagrindu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje visiškai išbraukti standarto EN 13341:2005 + A1:2011 nuorodinį žymenį;

(14)

todėl standarto EN 13341:2005 + A1:2011 nuorodinis žymuo turėtų būti paliktas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Darniojo standarto EN 13341:2005 + A1:2011 „Termoplastikinės stacionariosios antžeminės buitinio krosnių kuro, žibalo ir dyzelino talpyklos. Ekstruzinio pučiamojo ir išcentrinio liejimo būdu pagamintos polietileno talpyklos bei anijoninės polimerizacijos būdu suformuotos poliamido 6 talpyklos. Reikalavimai ir bandymo metodai“ nuorodinis žymuo paliekamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

(2)  Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (OL C 246, 2011 8 24, p. 1).

(3)  Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL C 267, 2017 8 11, p. 16).

(4)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).