21.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 190/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/1357

2017 m. liepos 19 d.

dėl standarto EN 60335-2-9:2003 „Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais standartu A13:2010, nuorodinių žymenų riboto skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 3168)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 22 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

kai darnusis standartas, kurio nuorodiniai žymenys buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, apima vieną ar daugiau Europos Parlamento arba Tarybos direktyvos 2014/35/ES (2) I priede nustatytų saugos reikalavimų, laikomasi prielaidos, kad pagal šį standartą sukonstruotas elektros įrenginys, skirtas naudoti tam tikrose įtampos ribose, atitinka šiuos saugos reikalavimus;

(2)

2014 m. birželio mėn. Vokietija ir 2014 m. liepos mėn. Norvegija pateikė oficialius protestus dėl standarto EN 60335-2-9:2003 „Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais standartu A13:2010;

(3)

Vokietijos ir Norvegijos oficialiuose protestuose nurodyta, kad standarto 11 skirsnyje „Šildymas“ numatytos nepakankamos nuostatos dėl liečiamų nefunkcinių paviršių temperatūros ribų. Standarte visų pirma numatyta keletas išimčių dėl temperatūros ribų, kuriomis remdamasis gamintojas, atsižvelgdamas į prietaiso dydį, modelį arba paviršiaus dalį, temperatūros ribas gali padvigubinti arba jų visai nesilaikyti ir turi tai nurodyti tik įspėjimu arba ženklu. Šiuo atžvilgiu standarto 7.1 skirsnyje reikalaujama tik pateikti įspėjimą aukščiausią temperatūrą pasiekiančio paviršiaus ribines temperatūros vertes viršijančių dalių plote. Įspėjamojo ženklo spalvos gali skirtis nuo tarptautinių įspėjamųjų spalvų, o tai gali klaidinti vartotojus. Be to, dėl nevienareikšmių reikalavimų pagal šį standartą, jis gali būti aiškinamas kaip suteikiantis galimybę tam tikrose konkretaus gaminio vietose nematuoti temperatūros kilimo, ir dėl to gali būti nesilaikoma visam gaminiui pagal standartą taikomų temperatūros ribinių verčių arba jos gali padvigubėti. Todėl išlieka pavojus, kad žmonės ir naminiai gyvūnai gali nudegti, ir pagal patį standartą negalima daryti prielaidos, kad laikomasi Direktyvos 2014/35/ES reikalavimų;

(4)

Žemos įtampos direktyvos darbo grupei, kurią sudaro sektorių ekspertai, kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais išnagrinėjus standartą EN 60335-2-9:2003 su paskutiniais pakeitimais, padarytais standartu A13:2010, Komisija ir dauguma valstybių narių ekspertų pritarė Vokietijos ir Norvegijos pateiktiems argumentams. Todėl buvo padaryta išvada, kad standartas neatitinka esminių saugos reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2014/35/ES I priedo 1 punkto c papunktyje, kartu su to priedo 2 punkto b papunkčiu;

(5)

atsižvelgiant į tobulintinus saugos aspektus, kol standartas nebus tinkamai persvarstytas, standarto EN 60335-2-9:2003 su paskutiniais pakeitimais, padarytais standartu A13:2010, nuorodiniai žymenys Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje turėtų būti skelbiami nustatant atitinkamą apribojimą, reiškiantį, kad konkrečių standarto dalių laikymasis nereiškia atitikties prielaidos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Standarto EN 60335-2-9:2003 „Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais standartu A13:2010, nuorodiniai žymenys Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami laikantis priede nustatyto apribojimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 19 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 357).


PRIEDAS

Darniojo standarto pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas taikant Direktyvą 2014/35/ES

Europos standartizacijos organizacija

Nuoroda į darnųjį standartą ir jo pavadinimas

Cenelec  (1)

EN 60335-2-9:2003

„Buitiniai ir panašios paskirties elektros prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems maisto gaminimo prietaisams“ su pakeitimais, padarytais:

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

Apribojimas.

Toliau nurodytų standarto EN 60335-2-9:2003 su paskutiniais pakeitimais, padarytais standartu A13:2010, dalių taikymas nereiškia atitikties Direktyvos 2014/35/ES I priedo 1 punkto c papunktyje ir 2 punkto b papunktyje nustatytiems saugos reikalavimams prielaidos:

11 skirsnio Z101 lentelės b išnaša,

7.1 skirsnio dalys, kuriose daroma nuoroda į Z101 lentelės b išnašą,

11.Z10x skirsnio dalys, kuriose daroma nuoroda į ventiliacines angas.


(1)  Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Belgija. Tel. + 32 25196871; faks. +32 25196919 (http://www.cenelec.eu).