12.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/63


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1218

2017 m. birželio 23 d.

dėl ES ekologinio ženklo suteikimo skalbinių plovikliams kriterijų nustatymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4243)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas tokiems produktams, kurie per visą gyvavimo ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai gaminių grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai;

(3)

Komisijos sprendimu 2011/264/ES (2) nustatyti skalbinių plovikliams taikomi ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, kurie galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(4)

siekiant atsižvelgti į naujausius rinkos pokyčius ir laikotarpio naujoves, manoma esant tikslinga minėtai produktų grupei nustatyti persvarstytų ekologinių kriterijų rinkinį;

(5)

atsižvelgiant į minėtos produktų grupės inovacijų ciklą, persvarstyti kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai turėtų galioti šešerius metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos. Kriterijais siekiama populiarinti produktus, kurie daro mažesnį poveikį vandens ekosistemoms, kuriuose ribojamas pavojingųjų medžiagų kiekis, kurie veiksmingi esant žemai temperatūrai ir kuriuos gaminant kuo labiau mažinamas atliekų susidarymas, mažinant pakuočių kiekį;

(6)

siekiant teisinio tikrumo, Sprendimas 2011/264/ES turėtų būti panaikintas;

(7)

gamintojams, kurių produktams remiantis Sprendime 2011/264/ES nurodytais kriterijais suteiktas skalbinių plovikliams skirtas ES ekologinis ženklas, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį ir taip jiems suteikti pakankamai laiko pritaikyti savo produktus, kad šie atitiktų persvarstytus kriterijus ir reikalavimus;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Produktų grupė „skalbinių plovikliai“ apima visus skalbinių ploviklius arba pirminio valymo dėmių valiklius, kurie patenka į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2004 (3) taikymo sritį, yra veiksmingi 30 °C arba žemesnėje temperatūroje ir parduodami rinkoje bei sukurti naudoti tekstilės produktams skalbti daugiausia buitinėmis mašinomis, bet gali būti naudojami ir viešojo naudojimo savitarnos ar įprastinėse skalbyklose.

Pirminio valymo dėmių valikliams priskiriami dėmių valikliai, naudojami tiesiogiai audinių dėmėms šalinti (prieš skalbiant skalbyklėje), tačiau nepriskiriami dėmių valikliai, kurie dozuojami skalbyklėje, ir dėmių valikliai, kurie naudojami ne pirminiam valymui.

Šiai produktų grupei nepriklauso audinių minkštikliai, nešikliais, pvz., audinio skiautėmis ar kitomis medžiagomis, dozuojami produktai ir plovimo reikmenys, po kurių panaudojimo neskalbiama, pvz., kilimų ir baldų apmušalų dėmių valikliai.

2 straipsnis

1.   Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

    sudedamosios medžiagos – galutinio produkto sudėtyje esančios medžiagos, kurių pridėta specialiai, šalutiniai produktai ir priemaišos iš žaliavų (įskaitant vandenyje tirpią plėvelę, jei tokia naudojama);

2)

    stiprių teršalų plovikliai – plovikliai, naudojami įprastam baltų audinių skalbimui bet kokioje temperatūroje;

3)

    spalvotų audinių plovikliai – plovikliai, naudojami įprastam spalvotų audinių skalbimui bet kokioje temperatūroje;

4)

    silpnų teršalų plovikliai – plovikliai, skirti švelniems audiniams;

5)

   pirminė pakuotė:

a)

vienkartinių suvyniotų dozių, kurių danga prieš naudojimą nuimama, atveju – atskiros dozės danga ir pakuotė, kuri laikoma mažiausiu prekiniu vienetu, prekybos vietoje pateikiamu galutiniam naudotojui ar vartotojui, įskaitant ir etiketę, jei yra;

b)

visų kitų produktų atveju – pakuotė, kuri laikoma mažiausiu prekiniu vienetu, prekybos vietoje pateikiamu galutiniam naudotojui ar vartotojui, įskaitant ir etiketę, jei yra;

6)

   mikroplastikas – mažesnės nei 5 mm netirpaus makromolekulinio plastiko dalelės, gaunamos vienu iš šių būdų:

a)

monomerų ir kitų pradinių medžiagų polimerizacijos būdu, pavyzdžiui, poliadicijos, polikondesacijos ar panašiu būdu;

b)

cheminiu būdu keičiant natūralias arba sintetines makromolekules;

c)

mikrobinės fermentacijos būdu;

7)

    nanomedžiaga – gamtinė, šalutinė arba dirbtinė medžiaga, kurioje yra nesusietųjų dalelių, dalelių agregatų arba aglomeratų ir kurios dalelių dydžio skirstinyje yra 50 % arba daugiau dalelių, kurių vienas arba keli išorės matmenys yra 1–100 nm (4).

2.   Šio straipsnio 1 dalyje (2 ir 3 punktuose) ploviklis laikomas stiprių teršalų arba spalvotų audinių plovikliu, išskyrus atvejus, kai ant ploviklio pakuotės aiškiai nurodyta, kad produktas skirtas naudoti švelniems audiniams (pvz., silpnų teršalų ploviklis).

3 straipsnis

Kad skalbinių plovikliui ar pirminio valymo dėmių valikliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 būtų suteiktas ES ekologinis ženklas, jis turi būti priskiriamas prie šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtos produktų grupės „skalbinių plovikliai“ ir atitikti priede nustatytus kriterijus ir su jais susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus.

4 straipsnis

Produktų grupei „skalbinių plovikliai“ taikomi kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja šešerius metų nuo paskelbimo apie šį sprendimą dienos.

5 straipsnis

Administravimo tikslais produktų grupei „skalbinių plovikliai“ suteikiamas kodas 006.

6 straipsnis

Sprendimas 2011/264/ES panaikinamas.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, paraiškos dėl ES ekologinio ženklo suteikimo produktams, priskiriamiems produktų grupei „skalbinių plovikliai“, pateiktos iki pranešimo apie šį sprendimą dienos, vertinamos pagal Sprendime 2011/264/ES nustatytus reikalavimus.

2.   Per du mėnesius nuo paskelbimo apie šį sprendimą dienos pateiktos paraiškos suteikti ES ekologinį ženklą gaminiams, priskiriamiems prie gaminių grupės „skalbinių plovikliai“, gali būti parengtos pagal Sprendime 2011/264/ES arba šiame sprendime nustatytus kriterijus. Tos paraiškos vertinamos pagal kriterijus, kuriais remiantis jos parengtos.

3.   Pagal Sprendime 2011/264/ES nustatytus kriterijus suteiktos ES ekologinio ženklo licencijos gali būti naudojamos 12 mėnesių nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  2011 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/264/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis skalbinių plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 111, 2011 4 30, p. 34).

(3)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL L 104, 2004 4 8, p. 1).

(4)  2011 m. spalio 18 d. Komisijos rekomendacija 2011/696/ES dėl nanomedžiagos apibrėžties (OL L 275, 2011 10 20, p. 38).


PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

ES EKOLOGINIO ŽENKLO SUTEIKIMO KRITERIJAI

ES ekologinio ženklo suteikimo skalbinių plovikliams kriterijai

KRITERIJAI

1.

Dozavimo reikalavimai

2.

Toksiškumas vandens organizmams

3.

Biologinis skaidumas

4.

Alyvpalmių aliejaus, alyvpalmių sėklų aliejaus ir jų darinių gavimas iš tvarių šaltinių

5.

Draudžiamos ir ribojamos cheminės medžiagos

6.

Pakuotė

7.

Tinkamumas naudoti

8.

Informacija naudotojams

9.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

VERTINIMAS IR PATIKRA

a)   Reikalavimai

Kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad pareiškėjas kompetentingoms įstaigoms pateiktų deklaracijas, dokumentus, tyrimų rezultatus, bandymų ataskaitas ar kitus atitikties kriterijams įrodymus, juos gali pateikti pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjas (-ai).

Kompetentingos įstaigos pirmiausia pripažįsta patvirtinimus, kuriuos išdavė įstaigos, akredituotos pagal atitinkamą darnųjį bandymų ir kalibravimo laboratorijų standartą, ir patikras, kurias atliko įstaigos, akredituotos pagal atitinkamą darnųjį gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo standartą. Akreditavimas atliekamas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 (1).

Prireikus galima taikyti kitus bandymų metodus nei nurodytieji kiekvienam kriterijui, jei paraišką vertinanti kompetentinga įstaiga patvirtina jų lygiavertiškumą.

Prireikus kompetentingos įstaigos gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų, atlikti nepriklausomas patikras ar apsilankyti vietoje.

Būtina sąlyga – produktas turi atitikti visus taikytinus šalies (-ių), kurioje (-se) gaminį ketinama pateikti rinkai, teisinius reikalavimus. Pareiškėjas turi pateikti deklaraciją, kad produktas šį reikalavimą atitinka.

Į ploviklių ingredientų duomenų bazės sąrašą (PIDB sąrašą), kuris pateikiamas ES ekologinio ženklo interneto svetainėje, įtrauktos dažniausiai į ploviklių ir kosmetikos sudėtį įeinančios medžiagos. Juo turi būti naudojamasi imant duomenis ribiniam skiedimo tūriui (RST) skaičiuoti ir sudedamųjų medžiagų biologiniam skaidumui vertinti. Jei cheminės medžiagos PIDB sąraše nėra, pateikiami nurodymai, kaip apskaičiuoti ar ekstrapoliuoti atitinkamus duomenis.

Kompetentingai įstaigai pateikiamas visų sudedamųjų medžiagų sąrašas, nurodant jų prekinius pavadinimus, cheminių medžiagų pavadinimus, CAS Nr., PIDB Nr., kiek jų įdėta, kokia jų funkcija ir pavidalas galutiniame produkte (įskaitant vandenyje tirpią plėvelę, jei tokia naudojama).

Konservantai, dažikliai ir kvapiosios medžiagos nurodomi neatsižvelgiant į jų koncentraciją. Kitos sudedamosios medžiagos nurodomos, jei jų masinė dalis yra 0,010 % arba didesnė.

Visos nanomedžiagų pavidalo sudedamosios medžiagos aiškiai nurodomos sąraše, skliausteliuose prie jų įrašant „nano-“.

Pateikiami kiekvienos sudedamosios medžiagos saugos duomenų lapai (SDS) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (2) reikalavimus. Jei kokia nors medžiaga yra mišinio dalis ir jos atskirų SDS pateikti negalima, pareiškėjas pateikia mišinio SDS.

b)   Matavimo ribos

Ekologinius kriterijus turi atitikti visos sudedamosios medžiagos, kaip nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė

Skalbinių ploviklių sudedamosioms medžiagoms taikomi ribiniai kiekiai pagal kriterijų (masinė dalis, %)

Kriterijaus pavadinimas

Paviršinio aktyvumo medžiagos

Konservantai

Dažikliai

Kvapiosios medžiagos

Kitos medžiagos (pvz., fermentai)

Toksiškumas vandens organizmams

≥ 0,010

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

≥ 0,010

Biologinis skaidumas

Paviršinio aktyvumo medžiagos

≥ 0,010

Netaik.

Netaik.

Netaik.

Netaik.

Organinės medžiagos

≥ 0,010

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

≥ 0,010

Alyvpalmių aliejaus gavimas iš tvarių šaltinių

≥ 0,010

Netaik.

Netaik.

Netaik.

≥ 0,010

Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos

Nurodytos draudžiamos ar ribojamos chem. medž.

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Pavojingosios chem. medž.

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Riba nenustatyta (*1)

Kvapiosios medžiagos

Netaik.

Netaik.

Netaik.

Riba nenustatyta (*1)

Netaik.

Konservantai

Netaik.

Riba nenustatyta (*1)

Netaik.

Netaik.

Netaik.

Dažikliai

Netaik.

Netaik.

Riba nenustatyta (*1)

Netaik.

Netaik.

Fermentai

Netaik.

Netaik.

Netaik.

Netaik.

Riba nenustatyta (*1)

STANDARTINĖ DOZĖ

Atliekant skaičiavimus, kuriais siekiama pagrįsti atitiktį ES ekologinio ženklo kriterijams, ir tikrinant plovimo gebą standartine doze laikoma toliau nurodyta dozė.

Stiprių teršalų ploviklis, spalvotų audinių ploviklis

Gamintojo rekomenduojama dozė vienam kilogramui vidutiniškai nešvarių sausų skalbinių (nurodoma g/kg skalbinių arba ml/kg skalbinių), apskaičiuojama remiantis doze, rekomenduojama 4,5 kg skalbinių partijai, kai vandens kietumas yra 2,5 mmol CaCO3/l.

Silpnų teršalų ploviklis

Gamintojo rekomenduojama dozė vienam kilogramui vidutiniškai nešvarių švelnių skalbinių (nurodoma g/kg skalbinių arba ml/kg skalbinių), apskaičiuojama remiantis doze, rekomenduojama 2,5 kg skalbinių partijai, kai vandens kietumas yra 2,5 mmol CaCO3/l.

Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)

Gamintojo rekomenduojama dozė vienam kilogramui sausų skalbinių (nurodoma g/kg skalbinių arba ml/kg skalbinių), apskaičiuojama laikant, kad 4,5 kg skalbinių partijai produkto panaudota 6 kartus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia produkto etiketę arba naudojimo instrukcijas, kuriose pateikti dozavimo nurodymai.

1 kriterijus. Dozavimo reikalavimai

Standartinė dozė turi neviršyti toliau nurodytų kiekių.

Produkto tipas

Dozė

(g/kg skalbinių)

Stiprių teršalų ploviklis, spalvotų audinių ploviklis

16,0

Silpnų teršalų ploviklis

16,0

Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)

2,7

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia produkto etiketę su dozavimo nurodymais ir dokumentus, iš kurių matyti skystų ir gelio pavidalo produktų tankis (g/ml).

2 kriterijus. Toksiškumas vandens organizmams

Produkto ribinis skiedimo tūris (RSTlėtinis) turi neviršyti toliau nurodytų standartinės dozės ribų.

Produkto tipas

RST riba

(l/kg skalbinių)

Stiprių teršalų ploviklis, spalvotų audinių ploviklis

31 500

Silpnų teršalų ploviklis

20 000

Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)

3 500

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia apskaičiuotą produkto RSTlėtinis. RSTlėtinis vertės skaičiuoklė pateikiama ES ekologinio ženklo interneto svetainėje.

RSTlėtinis apskaičiuojamas visoms produkto sudedamosioms medžiagoms (i), taikant šią formulę:

Formula

čia

dozė(i)

medžiagos (i) svoris (g) standartinėje dozėje;

SK(i)

medžiagos (i) skaidumo koeficientas;

TKlėtinis(i)

medžiagos (i) lėtinio toksiškumo koeficientas.

Pateikiamos tokios SK(i) ir TKlėtinis(i) vertės, kokios nurodytos naujausioje PIDB sąrašo A dalies redakcijoje. Jei sudedamoji medžiaga į A dalį neįtraukta, pareiškėjas vertes įvertina pagal to sąrašo B dalyje aprašytą metodą ir prideda susijusius dokumentus.

3 kriterijus. Biologinis skaidumas

a)   Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas

Visos paviršinio aktyvumo medžiagos turi būti lengvai skaidomos (aerobinėmis sąlygomis).

Visos paviršinio aktyvumo medžiagos, klasifikuojamos kaip pavojingos vandens aplinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (3) (priskiriamos ūminio toksiškumo 1 kategorijai (H400) arba lėtinio toksiškumo 3 kategorijai (H412)), turi būti biologiškai skaidžios ir anaerobinėmis sąlygomis.

b)   Organinių junginių biologinis skaidumas

Produkte esančių organinių medžiagų, kurios yra biologiškai neskaidžios aerobinėmis sąlygomis (nėra lengvai biologiškai skaidžios) (aNBO) ir (arba) biologiškai neskaidžios anaerobinėmis sąlygomis (anNBO), kiekis standartinėje dozėje turi neviršyti toliau nurodytų ribų.

 

aNBO

Produkto tipas

aNBO

(g/kg skalbinių)

milteliai arba tabletės

aNBO

(g/kg skalbinių)

skystis, kapsulės, gelis

Stiprių teršalų skalbinių ploviklis, spalvotų audinių ploviklis

1,00

0,45

Silpnų teršalų ploviklis

0,55

0,30

Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)

0,10

0,10

 

anNBO

Produkto tipas

anNBO

(g/kg skalbinių)

milteliai arba tabletės

anNBO

(g/kg skalbinių)

skystis, kapsulės, gelis

Stiprių teršalų skalbinių ploviklis, spalvotų audinių ploviklis

1,10

0,55

Silpnų teršalų ploviklis

0,55

0,30

Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)

0,10

0,10

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia dokumentus, kuriais įrodomas paviršinio aktyvumo medžiagų skaidumas, taip pat apskaičiuotus produkto aNBO ir anNBO. aNBO ir anNBO verčių skaičiuoklė pateikiama ES ekologinio ženklo interneto svetainėje.

Ir paviršinio aktyvumo medžiagų skaidumo ir organinių junginių aNBO bei anNBO verčių atveju reikia remtis naujausia PIBD sąrašo redakcija.

Kaip nurodyta PIBD sąrašo B dalyje, sudedamųjų medžiagų, kurios neįtrauktos į to sąrašo A dalį, atveju pateikiama informacija iš literatūros ar kitų šaltinių arba atitinkamų bandymų rezultatai, iš kurių matyti, kad jos yra biologiškai skaidžios aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis.

Jei pirmiau nurodytų dokumentų apie skaidumą nėra, sudedamajai medžiagai, išskyrus paviršinio aktyvumo medžiagas, anaerobinio skaidumo reikalavimas gali būti netaikomas, jei ji atitinka kurią nors iš šių trijų sąlygų:

1)

yra lengvai skaidi ir lėtai vyksta adsorbcija (A < 25 %);

2)

yra lengvai skaidi ir sparčiai vyksta desorbcija (D > 75 %);

3)

yra lengvai skaidi ir biologiškai nesikaupia (4).

Adsorbcijos ir desorbcijos bandymai atliekami pagal EBPO rekomendaciją Nr. 106.

4 kriterijus. Alyvpalmių aliejaus, alyvpalmių sėklų aliejaus ir jų darinių gavimas iš tvarių šaltinių

Iš alyvpalmių aliejaus arba alyvpalmių sėklų aliejaus gautuose produktuose naudojamos sudedamosios medžiagos turi būti iš plantacijų, kurios atitinka tvarios gamybos sertifikavimo schemoje, kurios pagrindas – plataus spektro suinteresuotąsias šalis, įskaitant NVO, pramonės atstovus ir Vyriausybes, vienijančios organizacijos ir kurioje vertinamas poveikis aplinkai, įskaitant poveikį dirvožemiui, biologinei įvairovei, organinės anglies sankaupoms ir gamtos išteklių išsaugojimui, nustatytus reikalavimus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia trečiųjų šalių išduotus sertifikatus ir kilmės patvirtinimo sertifikatus, kuriais įrodoma, kad visų sudedamųjų medžiagų gamybai naudotas alyvpalmių aliejus ir alyvpalmių sėklų aliejus gautas iš tvariai tvarkomų plantacijų.

Pripažįstami sertifikatai – RSPO (angl. Roundtable on Sustainable Palm Oil – apskritojo stalo diskusijos dėl tvaraus alyvpalmių aliejaus) (taikant tapatybės užtikrinimo, atskyrimo ir masės balanso principus) ar kitos lygiavertės arba griežtesnės tvarios gamybos schemos.

Alyvpalmių aliejaus ir alyvpalmių sėklų aliejaus cheminių darinių tvarumas gali būti įrodomas naudojantis prekybos sertifikatais sistemomis, pvz., GreenPalm arba lygiaverčiais sertifikatais, pateikiant per vėliausią prekybos metų laikotarpį metinėse pažangos ataskaitose (ACOP) deklaruotus įsigytų ir išpirktų sertifikatų GreenPalm kiekius.

5 kriterijus. Draudžiamos ir ribojamos cheminės medžiagos

a)   Nustatytos draudžiamos ir ribojamos medžiagos

i)   Draudžiamos cheminės medžiagos

Toliau išvardytų medžiagų produkto sudėtyje būti negali, neatsižvelgiant į jų koncentraciją:

alkilfenoletoksilatų (APEO) ir kitų alkilfenolio darinių;

atranolio;

chloratranolio;

dietilentriaminpentaacto rūgšties (DTPA);

etilendiaminotetraacto rūgšties (EDTA) ir jos druskų;

formaldehido ir jį išskiriančių medžiagų (pvz., 2-brom-2-nitropropan-1,3-diolio, 5-brom-5-nitro-1,3-dioksano, natrio hidroksilmetilglicinato, diazolidinilkarbamido), išskyrus iš polialkoksigrupių reakcijų gautose paviršinio aktyvumo medžiagose esančias formaldehido priemaišas, kurių masinė dalis sudedamojoje medžiagoje nesiekia 0,010 %;

gliutaraldehido;

hidroksiizoheksil-3-cikloheksenkarboksaldehido (HICC);

mikroplastiko;

nanosidabro;

nitromuskusų ir policiklinių muskusų;

fosfatų;

perfluorintų alkilatų;

ketvirtinių amonio druskų, kurios nėra lengvai biologiškai skaidžios;

reaktyviųjų chloro junginių;

rodamino B;

triklozano;

3-jod-2-propinilbutilkarbamato.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, kuria patvirtinama, kad išvardytų cheminių medžiagų (neatsižvelgiant į jų koncentraciją) produkto sudėtyje nėra.

ii)   Ribojamos cheminės medžiagos

Toliau išvardytų medžiagų koncentracija produkto sudėtyje negali būti didesnė nei nurodyta toliau:

2-metil-2H-izotiazol-3-ono – 0,0050 % masės;

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono – 0,0050 % masės;

5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono/2-metil-4-izotiazolin-3-ono – 0,0015 % masės.

Bendrasis fosforo (P) kiekis (apskaičiuojamas kaip elementinio P kiekis) ribojamas taip:

0,04 g/kg skalbinių, jei produktas yra skalbinių ploviklis;

0,005 g/kg skalbinių, jei produktas yra dėmių valiklis.

Kiekvienos kvapiosios medžiagos, kuriai taikomas Reglamento (EB) Nr. 648/2004 deklaravimo reikalavimas, masinė dalis negali būti ≥ 0,010 %.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

a)

jei naudojami izotiazolinonai – pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, kuria patvirtinama, kad naudotų izotiazolinonų kiekis atitinka nustatytas ribas arba yra mažesnis;

b)

pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, kuria patvirtinama, kad bendrasis elementinio P kiekis atitinka nustatytas ribas arba yra mažesnis. Deklaracija pateikiama kartu su bendrojo P kiekio produkte skaičiavimų duomenimis;

c)

pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, kuria patvirtinama, kad kvapiųjų medžiagų, kurioms taikomas Reglamento (EB) Nr. 648/2004 deklaravimo reikalavimas, kiekiai neviršija nustatytų ribų.

b)   Pavojingos medžiagos

i)   Galutinis produktas

Galutinis produktas negali būti pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedą ir 2 lentelėje pateiktą sąrašą klasifikuojamas ir ženklinamas kaip ūmiai toksiškas, specifiškai toksiškas konkrečiam organui, jautrinantis kvėpavimo takus ar odą, kancerogeninis, mutageninis ar toksiškai veikiantis reprodukciją arba pavojingas vandens aplinkai.

ii)   Sudedamosios medžiagos

Sudedamųjų medžiagų, kurios atitinka klasifikavimo kaip ūmiai toksiškos, specifiškai toksiškos konkrečiam organui, jautrinančios kvėpavimo takus ar odą, kancerogeninės, mutageninės ar toksiškai veikiančios reprodukciją arba pavojingos vandens aplinkai kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedą ir pagal 2 lentelėje pateiktą sąrašą, masinė dalis galutiniame produkte negali siekti 0,010 %.

Jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį nustatytos bendrosios arba konkrečios ribos yra griežtesnės, taikomos jos.

2 lentelė

Pavojingumo klasės ir jų kategorijos, kurioms taikomi apribojimai

Ūminis toksiškumas

1 ir 2 kategorijos

3 kategorija

H300 Mirtina prarijus

H301 Toksiška prarijus

H310 Mirtina susilietus su oda

H311 Toksiška susilietus su oda

H330 Mirtina įkvėpus

H331 Toksiška įkvėpus

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

EUH070 Toksiška patekus į akis

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui

1 kategorija

2 kategorija

H370 Kenkia organams

H371 Gali pakenkti organams

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

Kvėpavimo takų ir odos jautrinimas

1A/1 kategorija

1B kategorija

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

Kancerogeniškumas, mutageniškumas arba toksiškumas reprodukcijai

1A ir 1B kategorijos

2 kategorija

H340 Gali sukelti genetinius defektus

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

H350 Gali sukelti vėžį

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį

H350i Gali sukelti vėžį įkvėpus

 

H360F Gali pakenkti vaisingumui

H361f Įtariama, kad kenkia vaisingumui

H360D Gali pakenkti negimusiam vaikui

H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui

H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam vaikui

H361fd Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui

H360Fd Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui

H362 Gali pakenkti žindomam vaikui

H360Df Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui

 

Pavojingumas vandens aplinkai

1 ir 2 kategorijos

3 ir 4 kategorijos

H400 Labai toksiška vandens organizmams

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

 

Pavojingumas ozono sluoksniui

H420 Pavojinga ozono sluoksniui

 

Sudedamosioms medžiagoms, kurioms taikomi Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 7 dalies a ir b punktai, kuriais nustatomi kriterijai, kuriais remiantis to reglamento IV ir V prieduose išvardytoms cheminėms medžiagoms leidžiama netaikyti registracijos, tolesnio naudotojo ir vertinimo reikalavimų, šis kriterijus netaikomas. Kad nustatytų, ar ši išimtis taikoma, pareiškėjas turi peržiūrėti visas sudedamąsias medžiagas, kurių masinė dalis produkte didesnė kaip 0,010 %.

Į 3 lentelę įtrauktoms cheminėms medžiagoms ir mišiniams 5 kriterijaus b punkto ii papunktis netaikomas.

3 lentelė

Cheminės medžiagos, kurioms taikoma išimtis

Cheminė medžiaga

Pavojingumo frazė

Paviršinio aktyvumo medžiagos

H400 Labai toksiška vandens organizmams

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Subtilizinas

H400 Labai toksiška vandens organizmams

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Fermentai (*2)

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

Kaip baliklis naudojama ε-ftalimidoperoksiheksano rūgštis (PAP), kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,6 g/kg skalbinių

H400 Labai toksiška vandens organizmams

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

NTA kaip MGDA ir GLDA priemaiša (*3)

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas įrodo, kad galutinis produktas ir visos jo sudedamosios medžiagos, kurių masinė dalis galutiniame produkte yra didesnė nei 0,010 %, atitinka šį kriterijų. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, arba SDL, kuriais patvirtinama, kad nė viena iš šių medžiagų, būdama tokio pavidalo ir tokios fizikinės būsenos, kokios ji yra produkte, neatitinka nė vienos iš 2 lentelėje išvardytų pavojingumo frazių priskyrimo kriterijų.

Cheminių medžiagų, kurios išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IV ir V prieduose ir kurioms pagal to reglamento 2 straipsnio 7 dalies a ir b punktus netaikomi registravimo įpareigojimai, atveju atitikčiai įrodyti pakanka pareiškėjo deklaracijos.

Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, arba SDL, kuriais patvirtinama, kad produkto sudėtyje yra išimties taikymo sąlygas atitinkančių sudedamųjų medžiagų.

c)   Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC)

Galutiniame produkte negali būti jokių sudedamųjų medžiagų, kurios pagal Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatytas labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas, aprašytą procedūrą nustatytos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, arba SDL, kuriais patvirtinama, kad produkto sudėtyje nėra jokių į minėtą kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų.

Remiamasi naujausiu paraiškos pateikimo dieną galiojančiu labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašu.

d)   Kvapiosios medžiagos

Visos į produktą kaip kvapiosios medžiagos dedamos sudedamosios medžiagos turi būti pagamintos ir tvarkomos pagal Tarptautinės kvapiųjų medžiagų gamintojų asociacijos (IFRA) (5) veiklos kodeksą. Gamintojas turi laikytis IFRA rekomenduojamų standartų, susijusių su cheminių medžiagų draudimu, naudojimo ribojimu ir nustatytais grynumo kriterijais.

Vertinimas ir patikra. Tiekėjas arba kvapiosios medžiagos gamintojas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją.

e)   Konservantai

i)

Produkte konservantų gali būti tik jam konservuoti, o jų kiekis – tik toks, kokio reikia šiam tikslui. Tai netaikoma paviršinio aktyvumo medžiagoms, kurios taip pat gali turėti biocidinių savybių.

ii)

Produkto sudėtyje gali būti konservantų, tačiau tik su sąlyga, kad jie biologiškai nesikaupiantys. Konservantas laikomas biologiškai nesikaupiančiu, jei jo BKV yra < 100 arba log Kow yra < 3,0. Jei žinoma ir BKV, ir log Kow vertė, naudojama didžiausia išmatuota BKV vertė.

iii)

Ant pakuotės ar kokiais nors kitais informavimo būdais draudžiama teigti ar užsiminti, kad produktas turi antimikrobinį arba dezinfekuojamąjį poveikį.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, kartu pateikdamas visų pridėtų konservantų SDL ir informaciją apie jų BKV arba log Kow vertes. Pareiškėjas taip pat pateikia pakuotės iliustraciją.

f)   Dažikliai

Produkte leidžiama naudoti tik biologiškai nesikaupiančius dažiklius.

Dažiklis laikomas biologiškai nesikaupiančiu, jei jo BKV yra < 100 arba log Kow yra < 3,0. Jei žinoma ir BKV, ir log Kow vertė, naudojama didžiausia išmatuota BKV vertė. Jei naudojami dažikliai, kuriuos leista naudoti maisto produktuose, dokumentų apie biologinio kaupimosi potencialą pateikti nebūtina.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, kartu pateikdamas visų pridėtų dažiklių SDL ir informaciją apie jų BKV arba log Kow vertes arba dokumentus, kuriais užtikrinama, kad dažiklį leidžiama naudoti maisto produktuose.

g)   Fermentai

Galima naudoti tik kapsuliuotus fermentus (kietojo pavidalo) ir skystus arba suspenduotus fermentus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, prireikus kartu su tiekėjų deklaracijomis, kartu pateikdamas visų pridėtų fermentų SDL.

6 kriterijus. Pakavimas

a)   Pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)

Pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR) skaičiuojamas tik pirminei pakuotei ir turi neviršyti toliau nurodytų standartinės dozės verčių.

Produkto tipas

WUR

(g/kg skalbinių)

Skalbimo milteliai

Tablečių arba kapsulių pavidalo skalbinių plovikliai

1,2

Skysti arba geliniai skalbinių plovikliai (ne tabletės ir ne kapsulės)

1,4

Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)

1,2

Šis reikalavimas netaikomas pirminei pakuotei, kurioje daugiau kaip 80 % sudaro perdirbtos medžiagos.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia apskaičiuotą produkto WUR. Jei produktas parduodamas supakuotas į skirtingas (t. y. skirtingos talpos) pakuotes, pateikiami skaičiavimai pagal kiekvieno dydžio pakuotę, kurioje supakuotam produktui prašoma suteikti ES ekologinį ženklą.

WUR apskaičiuojamas taip:

WUR = Σ [(Wi + Ui)/(Di * Ri)]

čia

Wi

pirminės pakuotės (i) masė (g);

Ui

po vartojimo neperdirbtos pakuotės dalies pirminėje pakuotėje (i) masė (g). Jei pareiškėjas negali dokumentais įrodyti kitaip, Ui = Wi;

Di

pirminėje pakuotėje (i) esančių standartinių dozių skaičius;

Ri

pakartotinio užpildymo koeficientas. Ri = 1 (pakuotė tam pačiam tikslui pakartotinai nenaudojama) arba Ri = 2 (pareiškėjas gali dokumentais įrodyti, kad pakuotę galima dar kartą panaudoti pagal tą pačią paskirtį).

Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, kuria patvirtina, kokia pakuotės dalis yra perdirbta po vartojimo, kartu pateikdamas susijusius dokumentus. Pakuotė laikoma perdirbta po vartojimo, jei jai pagaminti naudojama žaliava yra surinkta iš pakuotės gamintojų platinimo etapu arba vartojimo etapu.

b)   Perdirbti pritaikytas dizainas

Plastikinių pakuočių dizainas turi būti toks, kad būtų lengviau jas veiksmingai perdirbti – vengiama galimų teršalų ir nesuderinamų medžiagų, kurios apsunkina atskyrimą ir perdirbimą arba dėl kurių blogėja perdirbtų medžiagų kokybė. Etiketėse ar užmaunamosiose etiketėse, dangteliuose ir, jeigu naudojama, apsauginėse dangose turi nebūti 4 lentelėje išvardytų cheminių medžiagų ir sudedamųjų dalių nei pavieniui, nei kokių nors jų derinių. Šis reikalavimas netaikomas pumpavimo mechanizmams (įskaitant purškiklių).

4 lentelė

Medžiagos ir sudedamosios dalys, kurias draudžiama naudoti pakuočių elementuose

Pakuotės elementas

Draudžiamos medžiagos ir sudedamosios dalys (*4)

Etiketė ar užmaunamoji etiketė

PS etiketė ar užmaunamoji etiketė, naudojamos kartu su PET, PP arba HDPE buteliais

PVC etiketė ar užmaunamoji etiketė, naudojamos kartu su PET, PP arba HDPE buteliais

PETG etiketė ar užmaunamoji etiketė, naudojamos kartu su PET buteliais

Visų kitų plastikų, kurių tankis > 1 g/cm3, užmaunamosios etiketės ar etiketės, naudojamos kartu su PET buteliais

Visų kitų plastikų, kurių tankis < 1 g/cm3, užmaunamosios etiketės ar etiketės, naudojamos kartu su PP arba HDPE buteliais

Metalizuotos arba prie pakuotės prilydytos etiketės ar užmaunamosios etiketės

Dangtelis

PS dangtelis, naudojamas kartu su PET, HDPE arba PP buteliais

PVC dangtelis, naudojamas kartu su PET, PP arba HDPE buteliais

PETG dangteliai arba dangtelio medžiaga, kurių tankis > 1 g/cm3, naudojami kartu su PET buteliais

Iš metalo, stiklo, EVA pagaminti dangteliai, kurie sunkiai atsiskiria nuo butelio

Iš silikono pagaminti dangteliai. Išimtis taikoma mažesnio nei 1 g/cm3 tankio silikono dangteliams, naudojamiems su PET buteliais, ir didesnio nei 1 g/cm3 tankio silikono dangteliams, naudojamiems su PEHD arba PP buteliais.

Metalinė folija ar tarpikliai, kurie praėmus produktą lieka prikibę prie butelio ar dangtelio

Apsauginės dangos

Poliamidas, funkciniai poliolefinai, metalizuotos ir šviesos nepraleidžiančios dangos

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, kurioje nurodo pakuotės (įskaitant, kiek tinka, talpyklą, etiketę ar užmaunamąją etiketę, klijus, dangtelį ir apsauginę dangą) medžiagų sudėtį, kartu pateikdamas pirminės pakuotės nuotraukas arba brėžinius.

7 kriterijus. Tinkamumas naudoti

Vertinant pagal ES ekologinio ženklo skalbinių ploviklių bandymo protokolą (6) arba ES ekologinio ženklo dėmių valiklių bandymo protokolą (7), kuriuos galima rasti ES ekologinio ženklo interneto svetainėje, esant žemiausiai atitinkamo kietumo vandeniui gamintojo rekomenduojamai temperatūrai ir naudojant mažiausią gamintojo rekomenduojamą dozę, produktas turi skalbti pakankamai gerai.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia dokumentus, kuriais įrodoma, kad produktas išbandytas protokole nurodytomis sąlygomis ir kad iš gautų rezultatų matyti, jog produkto plovimo veiksmingumas atitinka bent minimalius reikalavimus. Be to, jei tinka, pareiškėjas pateikia dokumentus, kuriais įrodoma atitiktis susijusiuose tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų darniuosiuose standartuose nustatytiems laboratorijoms keliamiems reikalavimams.

Galima naudoti lygiavertį veiksmingumo bandymo būdą, jei jo lygiavertiškumą įvertina ir patvirtina kompetentinga įstaiga.

8 kriterijus. Informacija naudotojams

Prie produkto pridedamos instrukcijos, kaip tinkamai naudoti produktą, kad jo veiksmingumas būtų didžiausias, o atliekų susidarytų kuo mažiau, taip pat kad būtų mažiau teršiamas vanduo ir tausojami ištekliai. Minėtos instrukcijos turi būti įskaitomos arba teikiamos kartu su grafiniu vaizdu arba piktogramomis, ir jose turi būti toliau nurodyta informacija.

a)

Dozavimo nurodymai

Pareiškėjas imasi tinkamų priemonių, kad padėtų vartotojams laikytis rekomenduojamų dozių – pateikia dozavimo nurodymus ir patogią dozavimo sistemą (pvz., dangteliais).

Dozavimo nurodymuose nurodomos bent dvi standartinei skalbinių partijai skalbti rekomenduojamos dozės skirtingiems nešvarumo lygiams ir tai, kaip dozė priklauso nuo vandens kietumo.

Nurodoma, koks vandens kietumas vyrauja vietovėje, kurioje ketinama prekiauti produktu, arba kur galima rasti tokią informaciją.

b)

Informacija apie pakuočių šalinimą

Pirminėje pakuotėje pateikiama informacija apie pakuočių pakartotinį panaudojimą, antrinį perdirbimą ir tinkamą šalinimą.

c)

Informacija apie aplinką

Ant pirminės pakuotės pateikiamas tekstas, kuriuo pažymima, kad, norint suvartoti kuo mažiau energijos ir vandens bei sumažinti vandens taršą, svarbu teisingai dozuoti produktą, skalbti mažiausioje rekomenduojamoje temperatūroje (kuri turi būti ne aukštesnė kaip 30 °C) ir pilnai pakrovus mašiną.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, kartu pateikdamas produkto etiketės pavyzdį.

9 kriterijus. ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Logotipas turi būti matomas ir įskaitomas. Ant gaminio turi būti įskaitomai ir aiškiai matomai nurodytas ES ekologinio ženklo registracijos arba licencijos numeris.

Pareiškėjas gali nuspręsti etiketėje pateikti neprivalomą langelį su tokiu tekstu:

nedidelis poveikis vandens aplinkai;

ribotas pavojingų cheminių medžiagų kiekis;

išbandytas skalbimo 30 °C temperatūroje (*) veiksmingumas.

(*)

jei vertinant 7 kriterijų produktas išbandytas 15 arba 20 °C temperatūroje, pareiškėjas gali atitinkamai nurodyti kitokią temperatūrą.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją ir produkto etiketės pavyzdį arba ES ekologiniu ženklu pažymėtos pakuotės iliustraciją ir atitikties šiam kriterijui deklaraciją.


(1)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(*1)  

„Riba nenustatyta“– taikoma visoms specialiai įdėtoms cheminėms medžiagoms, šalutiniams produktams ir priemaišoms iš žaliavų, neatsižvelgiant į jų koncentraciją.

Netaik.– netaikoma.

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(4)  Medžiaga laikoma biologiškai nesikaupiančia, jei jos BKV yra < 100 arba log Kow yra < 3,0. Jei žinoma ir BKV, ir log Kow vertė, naudojama didžiausia išmatuota BKV vertė.

(*2)  Įskaitant stabilizatorius ir kitas pagalbines medžiagas preparatuose.

(*3)  Kai koncentracija žaliavinėse medžiagose mažesnė kaip 0,2 %, jei bendra koncentracija galutiniame produkte mažesnė kaip 0,10 %.

(5)  Paskelbti IFRA interneto svetainėje http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA – etileno vinilacetatas, HDPE – didelio tankio polietilenas, PET – polietileno tereftalatas, PETG – glikoliu modifikuotas polietileno tereftalatas, PP – polipropilenas, PS – polistirenas, PVC – polivinilchloridas.

(6)  Adresas http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.

(7)  Adresas http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.