18.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/813

2015 m. spalio 12 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi ES ir Čilės asociacijos komitete, dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, III priedo II priedėlio pakeitimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją (1) (toliau – Susitarimas) III priedo 38 straipsnį ES ir Čilės asociacijos komitetas (toliau – Asociacijos komitetas) gali nuspręsti iš dalies keisti to priedo nuostatas;

(2)

pagal Susitarimo 81 straipsnį įsteigtas Specialusis muitinių bendradarbiavimo ir kilmės taisyklių komitetas 2014 m. lapkričio 4 d. susitarė rekomenduoti Asociacijos komitetui iš dalies pakeisti Susitarimo III priedo II priedėlį, kuriame pateikiamas apdorojimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas, kad suderinti tą priedėlį su naujausia Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (toliau – Suderinta sistema) redakcija;

(3)

Suderinta sistema yra atnaujinama kas penkerius metus; paskutinis atnaujinimas atliktas 2012 m. Susitarime nustatytos tam tikriems produktams taikomos taisyklės yra grindžiamos pasenusia 2002 m. Suderintos sistemos redakcija, todėl jos turėtų būti atnaujintos jas suderinant su 2012 m. Suderinta sistema;

(4)

tam tikriems produktams taikomos taisyklės neturėtų būti keičiamos tų produktų, kurie buvo perklasifikuoti 2012 m. Suderintoje sistemoje, atžvilgiu. Tais atvejais, kai produktai turi būti perkeliami į kitą skirsnį arba poziciją ir kai to naujo skirsnio ar pozicijos taisyklės skiriasi nuo tam produktui ankstesniame skirsnyje ar pozicijoje nustatytų taisyklių, tiems produktams turėtų būti toliau taikomos ankstesnės taisyklės;

(5)

keletui produktų, priskiriamų Suderintos sistemos 72 skirsniui, taikomos taisyklės turėtų būti iš dalies pakeistos siekiant atsižvelgti į plieno gamybos technologinio proceso pokyčius;

(6)

atsižvelgiant į didelį skaičių pakeitimų, kurie turi būti padaryti Susitarimo III priedo II priedėlyje, dėl aiškumo tas priedėlis turėtų būti visiškai pakeistas;

(7)

pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos komitete, turėtų būti pagrįsta pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos komitete, dėl Susitarimo III priedo II priedėlio, kuriame išdėstytos tam tikriems produktams taikomos taisyklės, pakeitimo yra grindžiama prie šio sprendimo pridedamu Asociacijos komiteto sprendimo projektu.

2.   Nedideliems Asociacijos komiteto sprendimo projekto pakeitimams Sąjungos atstovai Asociacijos komitete gali pritarti be papildomo Tarybos sprendimo.

2 straipsnis

Asociacijos komiteto sprendimas po jo priėmimo skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. MOGHERINI


(1)  OL L 352, 2002 12 30, p. 3.


PROJEKTAS

ES IR ČILĖS ASOCIACIJOS KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, III priedo II priedėlio pakeitimo

ES IR ČILĖS ASOCIACIJOS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Susitarimą, steigiantį Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją (1), ypač į jo III priedo 38 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. sausio 1 d. ir 2012 m. sausio 1 d. į nomenklatūrą, kuri reglamentuojama Konvencija dėl Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (toliau – Suderinta sistema), įtraukti pakeitimai;

(2)

kadangi Suderintos sistemos pakeitimais nesiekta keisti kilmės taisyklių, dėl jų Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją (toliau – Susitarimas), nuostatos smarkiai nesikeičia;

(3)

siekiant Susitarime atsižvelgti į tuos pakeitimus, turi būti iš dalies pakeistas Susitarimo III priedo II priedėlis;

(4)

atsižvelgiant į reikalingų III priedo II priedėlio pakeitimų skaičių, dėl aiškumo reikia pakeisti visą priedėlį;

(5)

pripažinta, kad būtina iš dalies pakeisti Suderintos sistemos 72 skirsniui priskiriamų tam tikrų produktų kilmės taisykles, siekiant atsižvelgti į plieno gamybos technologinio proceso pokyčius,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo III priedo II priedėlis, kuriame pateiktas apdirbimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas, pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 90 dieną po paskutinio Šalių pranešimo apie būtinų vidaus teisės procedūrų užbaigimą dienos.

Priimta …

ES ir Čilės asociacijos komiteto vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 352, 2002 12 30, p. 3.


PRIEDAS

„II priedėlis

APDOROJIMO AR PERDIRBIMO OPERACIJŲ, KURIAS REIKIA ATLIKTI SU KILMĖS STATUSO NETURINČIOMIS MEDŽIAGOMIS, KAD PAGAMINTAS PRODUKTAS ĮGYTŲ KILMĖS STATUSĄ, SĄRAŠAS

SS pozicija

Produkto aprašymas

Apdorojimo ar perdirbimo operacijos, kurias atlikus kilmės statuso neturinčioms medžiagoms suteikiamas kilmės statusas

1 skirsnis

Gyvi gyvūnai

Visi 1 skirsniui priskiriami gyvūnai yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

 

2 skirsnis

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Gamyba, kuriai panaudotos visos 1 ir 2 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Gamyba, kuriai panaudotos visos 3 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

ex 4 skirsnis

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

Gamyba,

kuriai panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje,

kuriai panaudotos visos 2009 pozicijai priskiriamos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų arba greipfrutų) turi kilmės statusą ir

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 5 skirsnis

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudotos visos 5 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

ex 0502

Paruošti kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai

Šerių ir plaukų valymas, dezinfekavimas, rūšiavimas ir tiesinimas

 

6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

Gamyba,

kuriai panaudotos visos 6 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje ir

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

7 skirsnis

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

Gamyba, kuriai panaudotos visos 7 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

8 skirsnis

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių vaisių arba melionų žievelės ir luobos

Gamyba,

kuriai panaudoti visi valgomieji vaisiai ir riešutai yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje ir

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudotos visos 9 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

 

0902

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

 

ex 0910

Prieskonių mišiniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

 

10 skirsnis

Javai

Gamyba, kuriai panaudotos visos 10 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

ex 11 skirsnis

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudoti visi 0714 pozicijai priskiriami javai, valgomosios daržovės, šakniavaisiai ir gumbavaisiai arba vaisiai yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

ex11 06

Džiovintų ir gliaudytų ankštinių daržovių, priskiriamų 0713 pozicijai, miltai, rupiniai ir milteliai

Ankštinių daržovių, priskiriamų 0708 pozicijai, džiovinimas ir malimas

 

12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

Gamyba, kuriai panaudotos visos 12 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

1301

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai)

Gamyba, kuriai panaudotų visų 1301 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

 

Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti, gauti iš augalinių produktų

Gamyba iš nemodifikuotų gleivių ir tirštiklių

 

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

14 skirsnis

Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kuriai panaudotos visos 14 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

ex 15 skirsnis

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

1501

Kiaulių riebalai (įskaitant kiaulių taukus) ir naminių paukščių riebalai, išskyrus priskiriamus 0209 arba 1503 pozicijai:

 

 

Taukai iš kaulų arba atliekų

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, išskyrus 0203, 0206 arba 0207 pozicijas, arba iš kaulų, priskiriamų 0506 pozicijai

 

Kiti

Gamyba iš kiaulienos arba kiaulienos valgomųjų subproduktų, priskiriamų 0203 ar 0206 pozicijoms, arba iš naminių paukščių mėsos ir valgomųjų subproduktų, priskiriamų 0207 pozicijai

 

1502

Galvijų, avių arba ožkų riebalai, išskyrus priskiriamus 1503 pozicijai:

 

 

Taukai iš kaulų arba atliekų

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, išskyrus 0201, 0202, 0204 arba 0206 pozicijas, arba iš kaulų, priskiriamų 0506 pozicijai

 

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotos visos 2 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

 

 

Kietosios frakcijos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 1504 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas

 

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotos visos 2 ir 3 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

ex 1505

Rafinuotas lanolinas

Gamyba iš neapdorotų avių prakaitinių riebalų, priskiriamų 1505 pozicijai

 

1506

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

 

 

Kietosios frakcijos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 1506 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas

 

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotos visos 2 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

1507–1515

Augaliniai aliejai ir jų frakcijos:

 

 

Sojos, žemės riešutų, kokoso, palmių sėklų branduolių, babasų, tungo ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas, jojobų aliejus ir jo frakcijos, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

Kietosios frakcijos, išskyrus jojobų aliejaus

Gamyba iš kitų medžiagų, priskiriamų 1507–1215 pozicijoms

 

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotos visos augalinės medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti

Gamyba,

kuriai panaudotos visos 2 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje ir

kuriai panaudotos visos augalinės medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje. Tačiau gali būti panaudotos ir 1507, 1508, 1511 bei 1513 pozicijoms priskiriamos medžiagos.

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsniui priskiriamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, priskiriamus 1516 pozicijai

Gamyba,

kuriai panaudotos visos 2 ir 4 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje ir

kuriai panaudotos visos augalinės medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje. Tačiau gali būti panaudotos ir 1507, 1508, 1511 bei 1513 pozicijoms priskiriamos medžiagos.

16 skirsnis

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių

Gamyba

iš 1 skirsniui priskiriamų gyvūnų ir (arba)

kuriai panaudotos visos 3 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

ex 17 skirsnis

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas, su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais

Gamyba, kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus)

 

 

Chemiškai gryna maltozė ir fruktozė

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 1702 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas

 

Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotos visos medžiagos turi kilmės statusą

 

ex 1703

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų, į kurią pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, priskiriamų 0401–0404 pozicijoms, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

Salyklo ekstraktas

Gamyba iš 10 skirsniui priskiriamų javų

 

Kiti

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, lakštiniai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

 

Kurių sudėtyje yra 20 % ar mažiau mėsos ir mėsos subproduktų, žuvų, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba, kuriai panaudoti visi javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % mėsos ir mėsos subproduktų, žuvų, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba,

kuriai panaudoti visi javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje ir

kuriai panaudotos visos 2 ir 3 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

1903

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, išskyrus 1108 pozicijai priskiriamą bulvių krakmolą

 

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 1806 poziciją, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudoti visi javai ir miltai (išskyrus durum kviečius bei jų darinius ir Zea indurata kukurūzus bei jų darinius) yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje ir

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, išskyrus 11 skirsniui priskiriamas medžiagas

 

ex 20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudoti visi vaisiai, riešutai ar daržovės yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

ex 2001

Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolassudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 2004 ir ex 2005

Bulvės, turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

2006

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

2007

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2008

Riešutai, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio

Gamyba, kuriai panaudotų visų kilmės statusą turinčių riešutų ir aliejinių augalų sėklų, priskiriamų 0801, 0802 ir 1202–1207 pozicijoms, vertė sudaro ne daugiau kaip 60 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Žemės riešutų sviestas; grūdų mišiniai; palmių šerdys; kukurūzai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

Kiti, išskyrus vaisius ir riešutus, išvirtus kitaip nei garinant ar verdant vandenyje, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, užšaldytus

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

 

 

Citrusinių vaisių sultys

Gamyba,

kuriai panaudoti visi citrusinių vaisiai turi būti gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje,

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Kiti

Gamyba,

kuriai panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas,

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudota visa cikorija yra gauta tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

 

 

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti naudojami garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios.

 

Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

 

ex 2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, išskyrus 2002–2005 pozicijoms priskiriamas paruoštas ar konservuotas daržoves

 

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotos visos vynuogės arba iš vynuogių gautos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, priskiriamas 2009 pozicijai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų 17 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotos visos vaisių sultys (išskyrus ananasų, žaliųjų citrinų ir greipfrutų sultis) turi kilmės statusą

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 2207 arba 2208 poziciją, priskiriamų medžiagų ir

kuriai panaudotos visos vynuogės arba iš vynuogių gautos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos jau turi kilmės statusą, gamyba, kuriai panaudotas arakas sudaro ne daugiau kaip 5 % tūrio

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 2207 arba 2208 poziciją, priskiriamų medžiagų ir

kuriai panaudotos visos vynuogės arba iš vynuogių gautos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos jau turi kilmės statusą, gamyba, kuriai panaudotas arakas sudaro ne daugiau kaip 5 % tūrio

ex 23 skirsnis

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 2301

Banginių rupiniai; miltai, rupiniai ir granulės žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui

Gamyba, kuriai panaudotos visos 2 ir 3 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

ex 2303

Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos (išskyrus koncentruotus mirkymo skysčius), kurių sudėtyje baltymai sudaro daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės

Gamyba, kuriai panaudoti visi kukurūzai yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

ex 2306

Alyvų išspaudos ir kitos kietos alyvų aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 3 % masės alyvų aliejaus

Gamyba, kuriai panaudotos visos alyvuogės yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Gamyba,

kuriai panaudoti visi javai, cukrus ar melasa, mėsa ar pienas turi kilmės statusą ir

kuriai panaudotos visos 3 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

ex 24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudotos visos 24 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje

 

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

Gamyba, kuriai panaudotas kilmės statusą turintis neperdirbtas tabakas ar tabako liekanos, priskiriami 2401 pozicijai, sudaro ne mažiau kaip 70 % visų šių panaudotų medžiagų masės

 

ex 2403

Rūkomasis tabakas

Gamyba, kuriai panaudotas kilmės statusą turintis neperdirbtas tabakas ar tabako liekanos, priskiriami 2401 pozicijai, sudaro ne mažiau kaip 70 % visų šių panaudotų medžiagų masės

 

ex 25 skirsnis

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 2504

Gamtinis kristalų grafitas, praturtintas anglimi, valytas ir šlifuotas

Neapdoroto kristalų grafito praturtinimas anglimi, valymas ir šlifavimas

 

ex 2515

Marmuras, tiktai supjaustytas ar kitu būdu suskaldytas į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes ne didesnio kaip 25 cm storio

Marmuro (net jau supjaustyto) virš 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu

 

ex 2516

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, tiktai supjaustyti ar kitu būdu suskaldyti į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) ne didesnio kaip 25 cm storio blokus arba plokštes

Akmenų (net jau supjaustytų) virš 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu

 

ex 2518

Degtas dolomitas

Nedegto dolomito degimas

 

ex 2519

Susmulkintas gamtinis magnio karbonatas(magnezitas) hermetiškuose konteineriuose ir magnio oksidai, gryni arba negryni, išskyrus lydytą magneziją arba perdegtą (sukepintą) magneziją

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti naudojamas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas)

 

ex 2520

Tinkai, specialiai paruošti stomatologijai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 2524

Natūralūs asbesto pluoštai

Gamyba iš asbesto koncentrato

 

ex 2525

Žėručio milteliai

Žėručio arba žėručio atliekų malimas

 

ex 2530

Žemės dažai, degti arba susmulkinti į miltelius

Žemės dažų degimas arba susmulkinimas

 

26 skirsnis

Rūdos, šlakas ir pelenai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 2707

Alyvos, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė didesnė už nearomatinių sudėtinių daliųmasę, panašios į mineralines alyvas, gaunamas distiliuojant aukštoje temperatūroje akmens anglių dervas, kurių daugiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi iki 250 oC temperatūroje (įskaitant ligroino ir benzolo mišinius), naudojamas kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

ex 2709

Neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

Sausoji distiliacija iš bituminių medžiagų

 

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

2715

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs)

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

ex 28 skirsnis

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2805

„Mišmetalas“

Gamyba elektrolitiniu ar terminiu būdu, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 2811

Sieros trioksidas

Gamyba iš sieros dioksido

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2833

Aliuminio sulfatas

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 2840

Natrio perboratas

Gamyba iš dinatrio tetraborato pentahidrato

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2852

Gyvsidabrio junginiai iš vidinių eterių ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2909 pozicijai priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gyvsidabrio junginiai iš nukleino rūgščių ir jų druskų, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2852, 2932, 2933 ir 2934 pozicijoms priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų cheminių produktų ir preparatų (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių) gyvsidabrio junginiai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Diagnostinių arba laboratorinių reagentų su laikmenomis, paruoštų diagnostinių arba laboratorinių reagentų, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus priskiriamus 3002 arba 3006 pozicijai, gyvsidabrio junginiai; sertifikuotos etaloninės medžiagos

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 29 skirsnis

Organiniai chemikalai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2901

Alifatiniai angliavandeniliai skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

ex 2902

Cikloalkanai ir cikloaklenai (išskyrus azulenus), benzenas, toluenas, ksilenas, skirti naudoti kaip variklių degalaiarba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

ex 2905

Metalų alkoholiatai iš alkoholių, priskiriamų šiai pozicijai, ir etanolio

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant kitas 2905 pozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudoti šiai pozicijai priskiriami metalų alkoholiatai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2915 ir 2916 pozicijoms priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2932

Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2909 pozicijai priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Cikliniai acetaliai ir vidiniai pusacetaliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2932 ir 2933 pozicijoms priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

2934

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2932, 2933 ir 2934 pozicijoms priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2939

Aguonų šiaudelių koncentratai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % alkaloidų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 30 skirsnis

Farmacijos produktai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

3002

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai, kitos kraujo frakcijos ir imunologijos produktai, modifikuoti arba nemodifikuoti arba gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai

 

 

Produktai, sudaryti iš dviejų ar daugiau komponentų, sumaišytų arba nesumaišytų, skirtų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, sudozuoti, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant kitas 3002 pozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudotos ir to paties aprašymo medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

Kiti

 

 

 

— —

Žmonių kraujas

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant kitas 3002 pozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudotos ir to paties aprašymo medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

— —

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje arba profilaktikoje

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant kitas 3002 pozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudotos ir to paties aprašymo medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

— —

Kraujo frakcijos, išskyrus imuninius serumus, hemaglobiną, kraujo globulinus ir serumo globulinus

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant kitas 3002 pozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudotos ir to paties aprašymo medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

 

— —

Hemoglobinas, kraujo globulinai ir serumo globulinai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant kitas 3002 pozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudotos ir to paties aprašymo medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

— —

Kiti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant kitas 3002 pozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudotos ir to paties aprašymo medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

3003 ir 3004

Medikamentai (išskyrus prekes, priskiriamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijai):

 

 

Gauti iš amikacino, priskiriamo 2941 pozicijai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir 3003 arba 3004 pozicijai priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

Kiti

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir 3003 arba 3004 pozicijai priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos); ir

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3006

Farmacinės atliekos, nurodytos šio skirsnio 4 pastabos k punkte

Išlaikomas produkto kilmės statusas pagal jo pirminę klasifikaciją.

 

Sterilios chirurginės arba stomatologinės priemonės, neleidžiančios susidaryti sąaugoms, absorbuojamos arba neabsorbuojamos:

 

 

pagamintos iš plastiko

Gamyba, kuriai panaudotų visų 39 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

pagamintos iš audinio

Gamyba iš (3)

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

Reikmenys, atpažįstami kaip skirti ostomijai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 31 skirsnis

Trąšos, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, priskiriamos šiam skirsniui, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, išskyrus toliau nurodytas prekes:

natrio nitratą

kalcio cianamidą

kalio sulfatą

magnio-kalio sulfatą

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė su daro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos); ir

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3201

Taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

Gamyba iš augalinių rauginimo ekstraktų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3205

Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai (4)

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, išskyrus 3203, 3204 ir 3205 pozicijas. Tačiau gali būti panaudotos ir 3205 pozicijai priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, įskaitant šiai pozicijai priskiriamas kitos grupės (5) medžiagas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai grupei, kaip ir produktas, priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso, išskyrus toliau nurodytas prekes: išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3403

Tepimo preparatai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų, kurie sudaro mažiau kaip 70 % masės

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

3404

Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai

 

 

Parafino, naftos vaškų, vaškų, gautų iš bituminių mineralų, anglių dulkių vaško arba nuodegų vaško pagrindu

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

Kiti

Gamyba, iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, išskyrus:

hidrogenines alyvas, turinčias 1516 pozicijai priskiriamų vaškų savybių,

chemiškai nenustatytas riebalų rūgštis arba pramoninius riebalų alkoholius, turinčius 3823 pozicijai priskiriamų vaškų savybių, ir

medžiagas, priskiriamas 3404 pozicijai.

Tačiau šios medžiagos gali būti panaudotos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 35 skirsnis

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai), išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

 

 

Eterinti ir esterinti krakmolai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 3505 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Kiti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 1108 poziciją, priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3507

Paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos gaminiai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3701

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes:

 

 

Momentinės fotografijos juostos, skirtos spalvotajai fotografijai, įdėtos į kasetes

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 3701 arba 3702 poziciją, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir 3702 pozicijai priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Kiti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 3701 arba 3702 poziciją, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir 3701 arba 3702 pozicijai priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3702

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 3701 arba 3702 poziciją, priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3704

Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos

Gamyba, iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 3701–3704 pozicijas, priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3801

Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą; anglinės elektrodų pastos

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Grafitas, turintis pastos pavidalą, kurio mišinį sudaro daugiau kaip 30 % grafito ir mineralinių alyvų masės

Gamyba, kuriai panaudotų visų 3403 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3803

Rafinuota talo alyva

Neapdorotos talo alyvos rafinavimas

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3805

Sulfatinio terpentino spiritas, valytas

Valymas distiliuojant arba rafinuojant sulfatinio terpentino spirito žaliavą

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3806

Esterinės dervos

Gamyba iš kanifolijos rūgščių

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3807

Medienos pikis (deguto pikis)

Deguto distiliacija

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3808

Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3810

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3811

Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai

 

 

Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kuriai panaudotų visų 3811 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3812

Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3813

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3814

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3818

Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3819

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3820

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 3821

Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir panašius organizmus) arba augalų, žmogaus ar gyvūnų ląstelių kultūroms auginti arba išlaikyti

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3822

Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus priskiriamus 3002 arba 3006 pozicijai; sertifikuotos etaloninės medžiagos

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai

 

 

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

Pramoniniai riebalų alkoholiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 3823 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas

 

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų cheminiai produktai ir preparatai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

Šios šiai pozicijai priskiriamos prekės:

— —

paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra gamtiniai dervingi produktai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

— —

naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai

— —

gliucitolis (sorbitolis), išskyrus priskiriamą 2905 pozicijai

— —

naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos

— —

jonitai

— —

vakuuminių vamzdžių geteriai

— —

amoniako dujų ir panaudotų dujų tirpalai, gauti valant akmens anglių dujas

— —

sulfonaftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai

— —

fuzelis ir kaulų alyva

— —

druskų mišiniai, turintys skirtingus anijonus

— —

kopijavimo pastos, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra želatina, ant popieriaus ar tekstilės arba ne

 

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3826

Biodyzelinas ir jo mišiniai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3901–3915

Pirminės formos plastikai, plastikų atliekos, atraižos ir laužas, išskyrus priskiriamus ex3907 ir 3912 pozicijoms, kurioms taisyklės yra nurodytos toliau:

 

 

Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų 39 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (6)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotų visų 39 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) 1

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3907

Kopolimeras, pagamintas iš polikarbonato ir akrilnitrilbutadienstirenokopolimero (ABS)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (6)

 

Poliesteris

Gamyba, kuriai panaudotų visų 39 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), ir (arba) gamyba iš tetrabromo polikarbonato (bisfenolio A)

 

3912

Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos

Gamyba, kuriai panaudotų visų tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

3916–3921

Pusfabrikačiai ir dirbiniai iš plastikų, išskyrus priskiriamus ex3916, ex3917, ex3920 ir ex3921 pozicijoms, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau:

 

 

Plokštieji produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius ar sukarpyti į kitas nei stačiakampio (įskaitant kvadrato) formas; kiti produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius

Gamyba, kuriai panaudotų visų 39 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti

 

 

— —

Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų 39 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (6)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

— —

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotų visų 39 skirsniui priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) 1

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3916 ir ex 3917

Profiliai ir vamzdžiai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų visų tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3920

Jonomeriniai lakštai arba plėvelė

Gamyba iš termoplastinių dalinių druskų, kurios yra etileno ir metakrilinės rūgšties kopolimeras, iš dalies neutralizuotas metalo jonais, daugiausia cinko ir natrio

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Lakštai iš regeneruotos celiuliozės, poliamidų ar polieteleno

Gamyba, kuriai panaudotų visų tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 3921

Metalizuotos plastiko folijos

Gamyba iš labai skaidrių poliesterio folijų, kurių storis mažesnis kaip 23 mikronai (7)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3922–3926

Dirbiniai iš plastikų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 40 skirsnis

Kaučiukas ir jo gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 4001

Laminuotos natūralaus kaučiuko plokštelės ar krepas, skirti avalynei

Natūralaus kaučiuko lakštų laminavimas

 

4005

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų, išskyrus natūralų kaučiuką, vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

4012

Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos:

 

 

Restauruotos pneumatinės, be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu padangos, iš gumos

Naudotų padangų restauravimas

 

Kiti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 4011 arba 4012 poziciją, priskiriamų medžiagų

 

ex 4017

Gaminiai iš kietos gumos

Gamyba iš kietos gumos

 

ex 41 skirsnis

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 4102

Žaliaminės avių arba ėriukų odos, be vilnos

Vilnos pašalinimas nuo avių ar ėriukų odos su vilna

 

4104–4106

Raugintos arba „krastas“ (angl. crust) odos, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet papildomai neapdorotos

Raugintos odos pakartotinis rauginimas

arba

gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

4107, 4112 ir 4113

Po išdirbimo toliau apdorota oda, įskaitant išdirbtą į pergamentą odą, be vilnos ir plaukų, skėtinė arba neskėtinė, išskyrus odą, priskiriamą 4114 pozicijai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 4104–4113 pozicijas, priskiriamų medžiagų

 

ex 4114

Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

Gamyba iš 4104–4107 pozicijoms ar 4112 arba 4113 pozicijai priskiriamų medžiagų su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 4302

Rauginti arba išdirbti kailiai, sujungti iš dalių:

 

 

Plokščių, kryžių ir panašių formų

Raugintų arba išdirbtų kailių, nesujungtų iš dalių, sukirpimas ir sujungimas, taip pat balinimas arba dažymas

 

Kiti

Gamyba iš raugintų arba išdirbtų kailių, nesujungtų iš dalių

 

4303

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai

Gamyba iš raugintų arba išdirbtų kailių, nesujungtų iš dalių, priskiriamų 4302 pozicijai

 

ex 44 skirsnis

Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 4403

Mediena, grubiai aptašyta pagal kampainį

Gamyba iš žaliavinės medienos, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė arba tiktai aplyginta

 

ex 4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota, šlifuota arba sujungta galais

Obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais

 

ex 4408

Vienasluoksnės faneros lakštai ir lakštai, skirti klijuotinei fanerai gaminti, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm, sujungti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta smaiginėmis sąlaidomis

Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas smaiginėmis sąlaidomis

 

ex 4409

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurios nors briaunos arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis:

 

 

Sujungta arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis

Šlifavimas arba sujungimas smaiginėmis sąlaidomis

 

Užkarpos ir bagetai

Užkarpų profiliavimas arba išpjovimas pagal šablonus

 

ex 4410–ex 4413

Užkarpos ir bagetai, įskaitant profiliuotas grindjuostes ir kitas profiliuotas lentas

Užkarpų profiliavimas arba išpjovimas pagal šablonus

 

ex 4415

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara

Gamyba iš lentų, kurios nėra supjaustytos reikiamais dydžiais

 

ex 4416

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys

Gamyba iš skaldytų statinių šulų, toliau neapdorotų, tiktai perpjautų per du pagrindinius paviršius

 

ex 4418

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti naudojamos akytosios medienos plokštės, malksnos ir skalos.

 

Užkarpos ir bagetai

Užkarpų profiliavimas arba išpjovimas pagal šablonus

 

ex 4421

Ruošiniai degtukams; medinės vinys arba kaišteliai avalynei

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamos medienos, išskyrus 4409 pozicijai priskiriamas medžio skalas

 

ex 45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

4503

Gamtinės kamštienos dirbiniai

Gamyba iš 4501 pozicijai priskiriamos kamštienos

 

46 skirsnis

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

47 skirsnis

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 48 skirsnis

Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 4811

Popierius ir kartonas, tik grafuotas, liniuotas arba sužymėtas kvadratėliais

Gamyba iš 47 skirsniui priskiriamų popieriaus gamybos medžiagų

 

4816

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo popierius (išskyrus priskiriamus 4809 pozicijai), popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse

Gamyba iš 47 skirsniui priskiriamų popieriaus gamybos medžiagų

 

4817

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 4818

Tualetinis popierius

Gamyba iš 47 skirsniui priskiriamų popieriaus gamybos medžiagų

 

ex 4819

Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo talpyklos iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 4820

Laiškinio popieriaus bloknotai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 4823

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą

Gamyba iš 47 skirsniui priskiriamų popieriaus gamybos medžiagų

 

ex 49 skirsnis

Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės gaminiai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

4909

Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 4909 arba 4911 poziciją, priskiriamų medžiagų

 

4910

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius

 

 

„Amžinieji“ kalendoriai arba kalendoriai su pakeičiamaisiais bloknotais, turintys bet kokį pagrindą, išskyrus popieriaus ar kartono

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Kiti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 4909 arba 4911 poziciją, priskiriamų medžiagų

 

ex 50 skirsnis

Šilkas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 5003

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), karštos arba šukuotos

Šilko atliekų karšimas arba šukavimas

 

5004–ex 5006

Šilko siūlai ir šilko atliekų verpalai

Gamyba iš (3)

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

kitų natūralių pluoštų nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

5007

Šilko arba šilko atliekų audiniai:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminių siūlų

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (3)

 

Kiti

Gamyba iš 1

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus,

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

5106–5110

Vilnos verpalai, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų

Gamyba iš (3)

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

5111–5113

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ar ašutų audiniai:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminių siūlų

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (3)

 

Kiti

Gamyba iš 1

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus,

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 52 skirsnis

Medvilnė, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

5204–5207

Medvilnės verpalai ir siūlai

Gamyba iš (3)

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

5208–5212

Medvilniniai audiniai:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminių siūlų

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (3)

 

Kiti

Gamyba iš 1

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus,

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

5306–5308

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai

Gamyba iš (3)

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

5309–5311

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminių siūlų

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (3)

 

Kiti

Gamyba iš 1

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

džiuto pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus,

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

5401–5406

Vienagijai siūlai ir siūlai iš cheminių gijų

Gamyba iš (3)

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

5407 ir 5408

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminių siūlų

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (3)

 

Kiti

Gamyba iš 1

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus,

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

5501–5507

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

 

5508–5511

Verpalai ir siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų

Gamyba iš (3)

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

5512–5516

Audiniai iš cheminių štapelio pluoštų:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminių siūlų

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (3)

 

Kiti

Gamyba iš 1

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus,

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš (3)

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

5602

Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotas arba nelaminuotas:

 

 

Smaigstytinis veltinys

Gamyba iš (3)

natūralių pluoštų,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės.

Tačiau gali būti naudojami

polipropileno sintetiniai gijiniai siūlai, priskiriami 5402 pozicijai,

polipropileno pluoštai, priskiriami 5503 arba 5506 pozicijai, arba

polipropileno gijų gniūžtės, priskiriamos 5501 pozicijai,

kurių atskiros gijos arba pluošto ilginis tankis visais atvejais mažesnis kaip 9 deciteksai, su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

 

Kiti

Gamyba iš (3)

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, pagamintų iš kazeino, arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

5604

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai, priskiriami 5404 arba 5405 pozicijai, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais:

 

 

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis

Gamyba iš guminių siūlų arba kordo, neaptrauktų tekstilės medžiagomis

 

Kiti

Gamyba iš 1

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

5605

Metalizuoti siūlai, apvytiniai arba neapvytiniai, sudaryti iš tekstilinių siūlų, juostelių ar panašių dirbinių, priskiriamų 5404 arba 5405 pozicijai, kombinuoti su siūlų, juostelių arba miltelių pavidalo metalu arba padengti metalu

Gamyba iš (3)

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

5606

Apvytiniai siūlai, apvytosios juostelės arba panašūs dirbiniai, priskiriami 5404 arba 5405 pozicijai (išskyrus priskiriamus 5605 pozicijai ir apvytinius ašutų verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus); apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn)

Gamyba iš 1

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

57 skirsnis

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga:

 

 

Iš smaigstytinio veltinio

Gamyba iš (3)

natūralių pluoštų,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės.

Tačiau gali būti naudojami

polipropileno sintetiniai gijiniai siūlai, priskiriami 5402 pozicijai,

polipropileno pluoštai, priskiriami 5503 arba 5506 pozicijai, arba

polipropileno gijų gniūžtės, priskiriamos 5501 pozicijai,

kurių atskiros gijos arba pluošto ilginis tankis visais atvejais mažesnis kaip 9 deciteksai, su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Džiuto pluoštas gali būti panaudotas kaip pagrindas.

 

 

Iš kito veltinio

Gamyba iš (3)

natūralaus pluošto, nekaršto ar nešukuoto arba kitaip neparuošto verpimui,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

Kiti

Gamyba iš 1

kokoso arba džiuto pluošto verpalų,

sintetinio arba dirbtinio pluošto verpalų,

natūralių pluoštų arba

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui.

Džiuto pluoštas gali būti panaudotas kaip pagrindas.

 

ex 58 skirsnis

Specialieji audiniai; siūtiniai pūkiniai tekstilės audiniai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminių siūlų

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (3)

 

Kiti

Gamyba iš 1

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

5805

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

5810

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

5901

Tekstilės audiniai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinti tekstilės audiniai, naudojami skrybėlių pagrindams

Gamyba iš verpalų

 

5902

Padangų kordo audinys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės siūlų:

 

 

Kuriame tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 90 % masės

Gamyba iš verpalų

 

Kiti

Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

 

5903

Tekstilės audiniai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti plastikais, išskyrus priskiriamus 5902 pozicijai

Gamyba iš verpalų

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

5904

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais

Gamyba iš verpalų (3)

 

5905

Tekstilinė sienų danga:

 

 

Įmirkyta, aptraukta, padengta arba laminuota guma, plastikais arba kitomis medžiagomis

Gamyba iš verpalų

 

Kiti

Gamyba iš (3)

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

5906

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus priskiriamus 5902 pozicijai:

 

 

Megztinės arba nertinės medžiagos

Gamyba iš (3)

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

Kiti audiniai, pagaminti iš sintetinių gijinių siūlų, kuriuose tekstilės medžiagos sudaro daugiau kaip 90 % masės

Gamyba iš cheminių medžiagų

 

Kiti

Gamyba iš verpalų

 

5907

Kitu būdu įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės audiniai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba panašūs gaminiai

Gamyba iš verpalų

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

5908

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaitinimo tinkleliai ir apskritai megztos medžiagos dujų degiklių kaitinimo tinkleliams, įmirkytos arba neįmirkytos:

 

 

Dujų degiklių kaitinimo tinkleliai, įmirkyti

Gamyba iš apskritai megztų medžiagų dujų degiklių kaitinimo tinkleliams

 

Kiti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

5909–5911

Tekstilės dirbiniai, skirti pramoniniam naudojimui:

 

 

Blizginimo diskai ar žiedai, išskyrus diskus ar žiedus iš veltinio, priskiriamo 5911 pozicijai

Gamyba iš verpalų arba audinių atliekų arba 6310 pozicijai priskiriamų skudurų

 

Audiniai, daugiausia naudojami popieriaus gamyboje ar turintys kitą techninę paskirtį, veltiniai arba neveltiniai, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, su apskritimo formos ar nesibaigiančiais vienasiūliais arba daugiasiūliais metmenimis ir (arba) ataudais, arba lygus audeklas su daugiasiūliais metmenimis ir (arba) ataudais, priskiriamais 5911 pozicijai

Gamyba iš (3)

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

šių medžiagų:

— —

politetrafluoroetileno verpalų (8),

— —

antrinių verpalų iš poliamido pluošto, aptrauktų, įmirkytų arba padengtų fenolio derva,

— —

verpalų iš aromatinių poliamidų sintetinių tekstilės pluoštų, gautų vykdant m-fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją,

— —

politetrafluoroetileno vienagijų siūlų 2 ,

 

 

 

— —

poli-p-fenileno tereftalamido sintetinių tekstilės pluoštų verpalų,

— —

stiklo pluošto verpalų, padengtų fenolio derva su akriliniu pluoštu (8),

— —

kopoliesterio vienagijų siūlų iš poliesterio ir dervos iš tereftalio rūgšties ir 1,4 -cikloheksandietanolo ir izoftalio rūgšties,

— —

natūralių pluoštų,

— —

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

— —

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

 

 

Kiti

Gamyba iš (3)

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

60 skirsnis

Megztinės arba nertinės medžiagos

Gamyba iš 1

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai:

 

 

Pagaminti susiuvant arba kitaip sujungiant du ar daugiau megztų arba nertų medžiagų gabalus, kurie buvo sukirpti pagal formą arba numegzti (nunerti) reikiamos formos

Gamyba iš verpalų (3)  (9)

 

Kiti

Gamyba iš 1

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

ex 62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš verpalų (3)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ir ex 6211

Moteriški, mergaičių, kūdikių drabužiai ir kūdikių drabužių priedai, išsiuvinėti

Gamyba iš verpalų 2

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) 2

 

ex 6210 ir ex 6216

Ugniai atspari įranga, pagaminta iš audinių, padengtų aliumininto poliesterio folija

Gamyba iš verpalų (9)

arba

gamyba iš nepadengto audinio su sąlyga, kad jo vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) 1

 

6213 ir 6214

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai:

 

 

Išsiuvinėti

Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų (3)  (9)

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) 2

 

 

Kiti

Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų (3)  (9)

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad 6213 ir 6214 pozicijoms priskiriamo panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5  % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

6217

Kiti gatavi drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus priskiriamus 6212 pozicijai:

 

 

Išsiuvinėti

Gamyba iš verpalų (9)

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) 1

 

Ugniai atspari įranga, pagaminta iš audinių, padengtų aliumininto poliesterio folija

Gamyba iš verpalų 1

arba

gamyba iš nepadengto audinio su sąlyga, kad jo vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) 1

 

 

Įdėklai apykaklėms ir rankogaliams, iškirpti

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Kiti

Gamyba iš verpalų (9)

 

ex 63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

6301–6304

Antklodės, kelioniniai pledai, lovos skalbiniai ir pan.; kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai:

 

 

Iš veltinių, iš neaustinių medžiagų

Gamyba iš (3)

natūralių pluoštų arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

Kiti

 

 

— —

Išsiuvinėti

Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų (9)  (10)

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio (išskyrus megzto arba nerto) su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

— —

Kiti

Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų 2 3

 

6305

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

Gamyba iš (3)

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

6306

Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės; palapinės; laivų, burlenčių ir antžeminio transporto priemonių burės; stovyklavimo įranga:

 

 

Iš neaustinių medžiagų

Gamyba iš 1  (9)

natūralių pluoštų arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

Kiti

Gamyba iš nebalintų vienasiūlių verpalų 1 2

 

6307

Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

6308

Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų, skirti kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Kiekvienas rinkinio vienetas turi atitikti jam taikomą prekių kilmės taisyklę, kuri jam būtų taikoma, jei jis nebūtų įtrauktas į rinkinį. Tačiau į rinkinį gali įeiti ir kilmės statuso neturintys dirbiniai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

ex 64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kurios pozicijos medžiagų, išskyrus sujungtas batviršių detales, pritvirtintas prie vidpadžių arba prie kitų pado dalių, priskiriamų 6406 pozicijai

 

6406

Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

6505

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų rietime (bet ne juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais; tinkleliai plaukams iš bet kurios medžiagos, su pamušalu arba be pamušalo

Gamyba iš verpalų arba tekstilės pluoštų (9)

 

ex 66 skirsnis

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

6601

Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

67 skirsnis

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 6803

Dirbiniai iš skalūnų arba iš aglomeruotų skalūnų

Gamyba iš apdorotų skalūnų

 

ex 6812

Asbesto dirbiniai; mišinių, daugiausia sudarytų iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato, dirbiniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

 

ex 6814

Žėručio dirbiniai, įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį, pritvirtintą prie popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindo

Gamyba iš apdoroto žėručio (įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį)

 

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 70 skirsnis

Stiklas ir stiklo dirbiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 7003, ex 7004 ir ex 7005

Stiklas su neatspindinčiu sluoksniu

Gamyba iš 7001 pozicijai priskiriamų medžiagų

 

7006

Stiklas, priskiriamas 7003, 7004 arba 7005 pozicijai, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu apdorotas, bet neįrėmintas ir neaptaisytas kitomis medžiagomis:

 

 

Pusiau laidus stiklo plokštės substratas, padengtas dialektrine plona plėvele pagal SEMII standartus (11)

Gamyba iš 7006 pozicijai priskiriamo nepadengto stiklo plokštės substrato

 

Kiti

Gamyba iš 7001 pozicijai priskiriamų medžiagų

 

7007

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo

Gamyba iš 7001 pozicijai priskiriamų medžiagų

 

7008

Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo

Gamyba iš 7001 pozicijai priskiriamų medžiagų

 

7009

Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti, įskaitant galinio vaizdo veidrodžius

Gamyba iš 7001 pozicijai priskiriamų medžiagų

 

7010

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

stiklo dirbinių raižymas, su sąlyga, kad neraižytų stiklo dirbinių bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

7013

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

stiklo dirbinių raižymas su sąlyga, kad neraižytų stiklo dirbinių bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

rankų darbo pūsto stiklo dirbinių rankinis dekoravimas (išskyrus šilkografiją) su sąlyga, kad panaudotų rankų darbo pūsto stiklo dirbinių bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 7019

Stiklo pluoštų dirbiniai (išskyrus verpalus)

Gamyba iš

nedažytų gijų, pusverpalių, verpalų ar kapotų sruogų arba

stiklo vatos

ex 71 skirsnis

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 7101

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, surūšiuoti ir laikinai suverti gabenimo patogumui

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 7102, ex 7103 ir ex 7104

Apdoroti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys (gamtiniai, sintetiniai arba regeneruoti)

Gamyba iš neapdorotų brangakmenių ar pusbrangių akmenų

 

7106, 7108 ir 7110

Taurieji metalai:

 

 

Neapdoroti

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, išskyrus 7106, 7108 arba 7110 poziciją,

arba

elektrolitinis, šiluminis arba cheminis tauriųjų metalų, priskiriamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijai, atskyrimas,

arba

tauriųjų metalų, priskiriamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijai, sulydinimas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais

 

Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą

Gamyba iš neapdorotų tauriųjų metalų

 

ex 71 07, ex 7109 ir ex 7111

Metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, pusiau apdoroti

Gamyba iš neapdorotų metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais

 

7116

Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

7117

Dirbtinė bižuterija

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

gamyba iš netauriojo metalo dalių, nepadengtų ar neplakiruotų tauriaisiais metalais, su sąlyga, kad visų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 72 skirsnis

Geležis ir plienas (juodieji metalai), išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

7207

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 arba 7206 pozicijai

 

7208–7216

Plokšti valcavimo produktai, juostos ir strypai, kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš luitų, kitų pirminių formų arba pusgaminių, priskiriamų 7206 arba 7207 pozicijai

 

7217

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš 7207 pozicijai priskiriamų pusiau apdirbtų medžiagų

 

7218 91 ir

7218 99

Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai

Gamyba iš 7201, 7202, 7203, 7204 ar 7205 pozicijai arba 7218 10 subpozicijai priskiriamų medžiagų

 

7219–7222

Plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno

Gamyba iš luitų ar kitų pirminių formų arba pusgaminių, priskiriamų 7218 pozicijai

 

7223

Viela iš nerūdijančiojo plieno

Gamyba iš 7218 pozicijai priskiriamų pusiau apdirbtų medžiagų

 

7224 90

Kito legiruotojo plieno pusgaminiai

Gamyba iš 7201, 7202, 7203, 7204 ar 7205 pozicijai arba 7224 10 subpozicijai priskiriamų medžiagų

 

7225–7228

Plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš luitų, kitų pirminių formų arba pusgaminių, priskiriamų 7206, 7207, 7218 arba 7224 pozicijai

 

7229

Viela iš kito legiruotojo plieno

Gamyba iš 7224 pozicijai priskiriamų pusiau apdirbtų medžiagų

 

ex 73 skirsnis

Geležies arba plieno gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 7301

Lakštinės atraminės konstrukcijos

Gamyba iš 7206 pozicijai priskiriamų medžiagų

 

7302

Geležinkelių ir tramvajų kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės

Gamyba iš 7206 pozicijai priskiriamų medžiagų

 

7304, 7305 ir 7306

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno

Gamyba iš 7206, 7207, 7218 arba 7224 pozicijai priskiriamų medžiagų

 

ex 7307

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančio plieno (ISO Nr. X5CrNiMo 1712), susidedančios iš kelių dalių

Kaltinių ruošinių tekinimas, gręžimas, praplatinimas, įsrieginimas, šerpetų pašalinimas ir šlifavimas smėlio srove, su sąlyga, kad bendra kaltinių ruošinių vertė sudaro ne daugiau kaip 35 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

7308

Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai) ir metalinių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba iš plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau 7301 pozicijai priskiriami suvirintieji kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai negali būti naudojami.

 

ex 7315

Apsaugos nuo slydimo grandinės, dedamos ant ratų

Gamyba, kuriai panaudotų visų 7315 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 7321

Virimo ir kepimo įtaisai bei plokšti šildytuvai:

 

 

Kūrenami dujomis arba dujomis ir kitų rūšių kuru

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 74 skirsnis

Varis ir vario gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

7401

Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

7402

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

7403

Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai:

 

 

Rafinuotasis varis

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

Vario lydiniai ir rafinuotasis varis, turintys kitų elementų

Gamyba iš neapdoroto rafinuoto vario ar vario atliekų ir laužo

 

7404

Vario atliekos ir laužas

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

7405

Vario ligatūros

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 75 skirsnis

Nikelis ir nikelio gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

7501–7503

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai; neapdorotas nikelis; nikelio atliekos ir laužas

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

7601

Neapdorotas aliuminis

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba šiluminiu arba elektrolitiniu apdorojimu iš nelydyto aliuminio arba aliuminio atliekų ir laužo

 

7602

Aliuminio atliekos arba laužas

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 7616

Kiti aliuminio dirbiniai negutinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audiniai ir panašios medžiagos (įskaitantbegalines juostas) iš aliumininės vielos ir išplėsto aliuminio

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudoti tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audiniai ir panašios medžiagos (įskaitant begalines juostas) iš aliumininės vielos ir išplėsto aliuminio,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

77 skirsnis

Rezervuota galimam būsimam naudojimui Suderintoje sistemoje

 

 

ex 78 skirsnis

Švinas ir švino gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

7801

Neapdorotas švinas

 

 

Rafinuotasis švinas

Gamyba iš sidabringojo arba apdoroto švino

 

Kiti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau negali būti naudojamos atliekos ir laužas, priskiriami 7802 pozicijai.

 

7802

Švino atliekos ir laužas

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 79 skirsnis

Cinkas ir cinko gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

7901

Neapdorotas cinkas

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau negali būti naudojamos atliekos ir laužas, priskiriami 7902 pozicijai.

 

7902

Cinko atliekos ir laužas

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 80 skirsnis

Alavas ir alavo gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8001

Neapdorotas alavas

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau negali būti naudojamos atliekos ir laužas, priskiriami 8002 pozicijai.

 

8002 ir 8007

Alavo atliekos ir laužas; kiti alavo gaminiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai; kermetai; gaminiai iš šių medžiagų:

 

 

Kiti netaurieji metalai, apdoroti; gaminiai iš šių medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

8206

Įrankiai, priskiriami ne mažiau kaip dviems pozicijoms, esančioms intervale nuo 8202 iki 8205, sukomplektuoti į rinkinius, skirtus mažmeninei prekybai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, išskyrus medžiagas, priskiriamas 8202–8205 pozicijoms. Tačiau į rinkinius gali būti įtraukti ir 8202–8205 pozicijoms priskiriami įrankiai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

8207

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių (pavyzdžiui, presavimo, štampavimo, perforavimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo, gręžimo, tekinimo, pratraukimo, frezavimo, tekinimo arba veržimo) keičiamieji įrankiai, įskaitant metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) (matricas) štampus, uolienų arba grunto gręžimo įrankius

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8208

Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8211

Peiliai supjovimo geležtėmis, dantytomis arba nedantytomis (įskaitant šakelių pjaustymo arba genėjimo peilius), išskyrus peilius, priskiriamus 8208 pozicijai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau peilių geležtės ir rankenos iš netauriųjų metalų gali būti naudojamos.

 

8214

Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, mėsmalių peiliukai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti naudojamos.

 

8215

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti naudojamos.

 

ex 83 skirsnis

Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex83 02

Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai, skirti pastatų įrangai, ir automatinės durų sklendės

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti naudojamos ir kitos 8302 pozicijai priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

ex 8306

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai, pagaminti iš netauriųjų metalų

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti naudojamos ir kitos 8306 pozicijai priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

ex 84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8401

Branduolinio kuro elementai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8402

Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8403 ir ex 8404

Centrinio šildymo katilai, išskyrus priskiriamus 8402 pozicijai ir pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 8403 arba 8404 poziciją, priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8406

Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8407

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8408

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8409

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia varikliams, priskiriamiems 8407 arba 8408 pozicijai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8411

Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8412

Kiti varikliai ir jėgainės

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 8413

Rotaciniai stumiantieji siurbliai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8414

Pramoniniai ventiliatoriai, orapūtės ir panašūs į juos

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8415

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8418

Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, priskiriamus 8415 pozicijai:

 

 

Kombinuoti šaldytuvai-šaldikliai su atskiromis išorinėmis durimis, buitiniai šaldytuvai, šaldymo arba užšaldymo prekystaliai, spintelės, vitrinos ir panašūs, kiti šaldytuvai ir šaldikliai ir kiti šaldymo arba užšaldymo įrenginiai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Šaldikliai ir kompresoriniai įrenginiai, kurių kondensatoriai sudaryti iš šilumokaičių

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Baldai, kurių konstrukcija pritaikyta šaldymo arba užšaldymo įrenginiams įmontuoti

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kitos šaldytuvų dalys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 35 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 8419

Mašinos, naudojamos medienos, popieriaus masės ir kartono pramonėje

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų visų tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8420

Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti, ir šių mašinų velenai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų visų tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8423

Svėrimo mašinos (išskyrus svarstykles, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant masės valdomas skaičiavimo arba kontrolės mašinas; visų rūšių svėrimo mašinų svareliai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8425–8428

Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 8431 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8429

Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), greideriai, lygintuvai, skreperiai, mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir plentvoliai:

 

 

Plentvoliai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 8431 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8430

Kiti, žemės, mineralų arba rūdų perstūmos, rūšiavimo, išlyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, sutankinimo, ištraukimo arba gręžimo mašinos; poliakalės ir poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 8431 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8431

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia plentvoliams

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8439

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos, popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mašinos

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų visų tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8441

Kitos popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gamybos mašinos, įskaitant visų rūšių popieriaus ir kartono pjaustymo mašinas

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų visų tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8443

Spausdintuvai, biuro mašinos (pavyzdžiui, automatinio duomenų apdorojimo mašinos, tekstų redagavimo mašinos, ir kt.)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8444–8447

Mašinos, priskiriamos šioms pozicijoms, naudojamos tekstilės pramonėje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 8448

Pagalbiniai mechaniniai įrenginiai, naudojami kartu su mašinomis, priskiriamomis 8444 arba 8445 pozicijai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8452

Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas, priskiriamas 8440 pozicijai; baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos:

 

 

Siuvamosios mašinos (siuvančios tik uždarais dygsniais), kurių viršutiniosios dalies masė be variklio ne didesnė kaip 16 kg, o su varikliu – ne didesnė kaip 17 kg

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė ne sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė, sumontavus viršutiniąsias dalis (be motoro), yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę ir

kuriai panaudoti siūlo įtempimo, nėrimo ir zigzago mechanizmai turi kilmės statusą

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8456–8466

Staklės ir mašinos, jų dalys ir reikmenys, priskiriami 8456–8466 pozicijoms, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 8456 ir ex 8466

Pjovimo vandens srove mašinos

Pjovimo vandens srove mašinų dalys ir reikmenys

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų ir

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8469–8473

Biuro mašinos (pavyzdžiui, rašomosios mašinėlės, skaičiavimo mašinos, automatinio duomenų apdorojimo mašinos, dauginimo aparatai, susegimo apkabėlėmis mašinos) ir jų dalys bei reikmenys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8480

Metalo liejimo formadėžės; liejimo padėklai; liejimo modeliai; metalo, metalų karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų liejimo formos (išskyrus luitadėžes)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 8481

Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių dirbinių įtaisai, įskaitant slėgio mažinamuosius (redukcinius) ir termostatinius reguliuojamuosius vožtuvus:

 

 

Kiti reikmenys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8482

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8484

Tarpikliai ir panašios jungtys iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių; tarpiklių ir panašių jungčių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes; mechaniniai sandarikliai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 8486

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos lazerio spinduliuote arba kitais šviesos ar fotonų pluoštais, ultragarsu, elektros iškrova, naudojant elektrocheminius procesus, elektronų pluoštą arba plazmos lanką, jų dalys ir reikmenys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Metalo lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės (įskaitant presus) ir jų dalys bei reikmenys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

 

Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės ir šaltojo stiklo apdirbimo staklės ir jų dalys bei reikmenys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės (įskaitant stiprinimo vinimis arba sąvaržų kalimo, klijavimo arba kitas surinkimo stakles)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Ženklinimo instrumentai, kaip rašto gamybos aparatai, kokie yra naudojami kaukėms arba tinkleliams gauti ant fotorezistu dengtų pagrindų; jų dalys ir reikmenys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Formos, inžektorinio arba slėginio liejimo

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

 

Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 8431 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8487

Mašinų dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektros detalių, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 85 skirsnis

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizinio vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8501

Elektros varikliai ir generatoriai (išskyrus generatorinius agregatus)

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 8503 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8502

Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų visų 8501 arba 8503 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8504

Automatinio duomenų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų maitinimo šaltiniai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 8509

Dulkių siurbliai, įskaitant plaunamuosius dulkių siurblius; grindų blizgintuvai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8517

Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus;

kita balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui (pavyzdžiui, vietiniam ar plačiajam tinklui), išskyrus perdavimo arba priėmimo aparatūrą, priskiriamą 8443, 8525, 8527 arba 8528 pozicijai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8518

Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso stiprintuvai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8519

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8521

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais)

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8522

Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia aparatams, priskiriamiems 8519 arba 8521 pozicijai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8523

Diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, lustinės kortelės ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet išskyrus gaminius, priskiriamus 37 skirsniui:

 

 

 

Neįrašyti diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, bet išskyrus gaminius, priskiriamus 37 skirsniui

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

 

Įrašyti diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, bet išskyrus gaminius, priskiriamus 37 skirsniui

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 8523 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Diskų gamyboje naudojamos matricos ir ruošiniai, bet išskyrus gaminius, priskiriamus 37 skirsniui

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Nekontaktinių skaitytuvų kortelės ir lustinės kortelės su dviem ar daugiau elektroninių integrinių grandynų

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Lustinės kortelės su vienu elektroniniu integriniu grandynu

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, visų 8541 ir 8542 pozicijoms priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8525

Radijo transliacijos arba televizinio signalo perdavimo aparatūra, su priėmimo arba garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra arba be jos;

televizijos kameros; skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8526

Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8527

Radijo transliacijos priėmimo aparatūra, su kuria kartu viename korpuse sumontuota arba nesumontuota garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatūra arba laikrodis

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8528

Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų:

 

 

 

Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros, priskiriami aparatams, naudojamiems vien tik arba daugiausia automatinio duomenų apdorojimo sistemoje, priskiriamoje 8471 pozicijai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8529

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, priskiriamais 8525–8528 pozicijoms:

 

 

Tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su monitoriais ir projektoriais, be televizinio signalo priėmimo aparatūros, priskiriamais aparatams, naudojamiems vien tik arba daugiausia automatinio duomenų apdorojimo sistemoje, priskiriamoje 8471 pozicijai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8535

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti, skirta aukštesnei kaip 1 000  V įtampai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 8538 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8536

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti, skirta aukštesnei kaip 1.000 voltų įtampai; šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys

 

 

 

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti, skirta ne aukštesnei kaip 1000 V įtampai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 8538 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys

 

 

— —

Iš plastiko

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

— —

Keraminės

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

— —

Iš vario

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8537

Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti ne mažiau kaip du aparatai, priskiriamų 8535 arba 8536 pozicijai, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui, įskaitant konstrukcijų pagrindus, kuriuose sumontuoti prietaisai arba aparatai, priskiriami 90 skirsniui, ir skaitmeninio programinio valdymo aparatai, tačiau neįskaitant komutatorių, priskiriamų 8517 pozicijai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 8538 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8541

Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai, išskyrus puslaidininkių plokšteles, nesupjaustytas į lustus

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8542

Elektroniniai integriniai grandynai

 

 

 

Monolitiniai integriniai grandynai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, visų 8541 ir 8542 pozicijoms priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Daugialusčiai, kurie yra mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

 

Kiti

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, visų 8541 ir 8542 pozicijoms priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8544

Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8545

Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies gaminiai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8546

Elektros izoliatoriai iš bet kurių medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8547

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, išskyrus izoliatorius, priskiriamus 8546 pozicijai, pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių (pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis:

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8548

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

 

 

 

Elektroniniai mikromazgai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, visų 8541 ir 8542 pozicijoms priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

— —

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8608

Geležinkelių arba tramvajų kelių įrenginiai ir įtaisai; mechaninė (įskaitant elektromechaninius) geležinkelių, tramvajų kelių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo valdymo įranga; jų dalys

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

8709

Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrangos, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams trumpais nuotoliais vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytų transporto priemonių dalys

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8710

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovos mašinos su ginklais arba be ginklų bei šių transporto priemonių dalys

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8711

Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos:

 

 

Su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris:

 

 

— —

Ne didesnis kaip 50 cm3

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

— —

Didesnis kaip 50 cm3

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 87 12

Dviračiai be rutulinių guolių

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 8714 poziciją, priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8715

Vaikų vežimėliai ir jų dalys

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8716

Priekabos ir puspriekabės; kitos nesavaeigės transporto priemonės; jų dalys

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 88 skirsnis

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8804

Rotošiutai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 8804 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8805

Orlaivių paleidimo mechanizmai; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai; lakūnų treniruokliai; išvardytųjų įrenginių dalys

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau 8906 pozicijai priskiriami korpusai negali būti panaudoti.

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9001

Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus priskiriamus 8544 pozicijai; poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9002

Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9004

Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 9005

Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; išskyrus astronominius refrakcinius teleskopus ir jų tvirtinimo įtaisus

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 9006

Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus dujošvytes lempas

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9007

Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9011

Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 9014

Kiti navigacijos prietaisai ir įrenginiai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9015

Topografijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos matavimų prietaisai ir aparatai, išskyrus kompasus; tolimačiai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9016

Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9017

Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pavyzdžiui, braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pavyzdžiui, matuoklės ir tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai), nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9018

Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos aparatai ir instrumentai, įskaitant scintigrafijos aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir instrumentai, naudojami regėjimui tikrinti:

 

 

Stomatologijos kėdės, kartu su stomatologiniais įrenginiais arba stomatologinėmis spjaudyklėmis

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 9018 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Kiti

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9019

Mechanoterapijos prietaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai; ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9020

Kiti kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9024

Mašinos ir prietaisai, skirti medžiagų (pavyzdžiui, metalų, medienos, tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui, stiprumui, spūdumui, tamprumui arba kitoms mechaninėms savybėms tirti

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9025

Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji matuokliai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su rašytuvais arba be rašytuvų, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9026

Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems skysčių arba dujų kintamiesiems matuoti arba tikrinti (pavyzdžiui, srautmačiai, lygmačiai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, priskiriamus 9014, 9015, 9028 arba 9032 pozicijai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9027

Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba panašiems kintamiesiems matuoti ir tikrinti; šilumos, garso arba šviesos kiekių matavimo ir tikrinimo prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9028

Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius:

 

 

Dalys ir reikmenys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9029

Sukimosi dažnio tachometrai, gaminių skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; spidometrai ir tachometrai, išskyrus priskiriamus 9014 arba 9015 pozicijai; stroboskopai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9030

Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, priskiriamus 9028 pozicijai; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9031

Matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9032

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9033

Mašinų, aparatų, prietaisų arba įrankių, priskiriamų 90 skirsniui, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 91 skirsnis

Laikrodžiai ir jų dalys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9105

Kiti laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus panašius laikrodžius)

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9109

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė yra ne didesnė už visų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9110

Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodžių mechanizmai

Gamyba,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

kuriai, neviršijant pirmiau nurodytos ribos, panaudotų 9114 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9111

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9112

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitų panašių dirbinių, priskiriamų šiam skirsniui, korpusai bei kitos jų dalys

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9113

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys:

 

 

Iš netauriųjų metalų, paauksuotų arba nepaauksuotų, pasidabruotų arba nepasidabruotų arba išplakiruotų tauriaisiais metalais

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Kiti

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

92 skirsnis

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

93 skirsnis

Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 94 skirsnis

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 9401 ir ex 9403

Metaliniai baldai, su neprikimštu medvilniniu audiniu, kurio svoris ne didesnis kaip 300 g/m2

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

gamyba iš medvilninio audinio, jau paruošto naudoti, priskiriamo 9401 arba 9403 pozicijai, su sąlyga, kad

jo vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) ir

tai gamybai panaudotos visos medžiagos turi kilmės statusą ir priskiriamos bet kuriai pozicijai, išskyrus 9401 arba 9403 poziciją

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9405

Šviestuvai ir apšvietimo įranga, įskaitant atvirose vietose ir patalpose naudojamus prožektorius, bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai su stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9406

Surenkamieji statiniai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 95 skirsnis

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 9503

Kiti žaislai; sumažinto dydžio („skalės“) modeliai ir panašūs pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba neveikiantys; visų rūšių dėlionės

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 9506

Golfo lazdos ir jų dalys

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudoti grubiai apdoroti ruošiniai, skirti golfo lazdų galvučių gamybai.

 

ex 96 skirsnis

Įvairūs pramonės dirbiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

ex 9601 ir ex 9602

Apdorotos gyvūninės, augalinės arba mineralinės raižybos medžiagos

Gamyba iš apdorotų raižybos medžiagų, priskiriamų tai pačiai pozicijai

 

ex 9603

Šluotos, šepečiai (išskyrus skirtus šluotoms ir panašius, bei šepečius iš kiaunės arba voverės plaukų), rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio, plaušinėsšluotos ir plunksninės dulkių šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti naudoti šluotų arba šepečių gamyboje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

9605

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

Kiekvienas rinkinio vienetas turi atitikti jam taikomą prekių kilmės taisyklę, kuri jam būtų taikoma, jei jis nebūtų įtrauktas į rinkinį. Tačiau į rinkinį gali įeiti ir kilmės statuso neturintys dirbiniai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

 

9606

Sagos, spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės, sagų formos ir kitos šių dirbinių dalys; sagų ruošiniai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9608

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų; automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai; kopijavimo stilografai (rapidografai); automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis; plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; išvardytų dirbinių, išskyrus priskiriamus 9609 pozicijai, dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti naudojamos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos plunksnos arba plunksnų antgaliai.

 

9612

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes; antspaudų pagalvėlės, įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su dėžutėmis arba be jų

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 9613

Žiebtuvėliai su pjezo uždegimo sistema

Gamyba, kuriai panaudotų visų 9613 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

ex 9614

Pypkės ir pypkių kaušeliai

Gamyba iš grubiai apdorotų ruošinių

 

9619

Higieniniai paketai (įklotai) ir tamponai, kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai bei panašūs higieniniai dirbiniai, iš bet kokių medžiagų:

 

 

 

iš plastiko

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

 

iš popieriaus plaušienos arba popieriaus

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

 

iš vatos

Gamyba iš

kokoso pluošto (plaušų) verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

 

Apatinės kelnės ir kelnaitės; kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, megzti arba nerti; drabužiai, pasiūti iš megztinių arba nertinių medžiagų, priskiriamų 5903, 5906 arba 5907 pozicijai:

 

 

 

Pagaminti susiuvant arba kitaip sujungiant du ar daugiau megztų arba nertų medžiagų gabalus, kurie buvo sukirpti pagal formą arba numegzti (nunerti) reikiamos formos

Gamyba iš verpalų

 

 

Kiti

Gamyba iš

natūralių pluoštų,

cheminių štapelio pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų ar tekstilinės masės

 

 

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

Gamyba iš verpalų

 

 

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, nemegzti ir nenerti

 

 

 

Išsiuvinėti

Gamyba iš verpalų

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % prekės gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

 

Kiti

Gamyba iš verpalų

 

 

Moteriški arba mergaičių drabužiai, pasiūti iš medžiagų, priskiriamų 5903, 5906 arba 5907 pozicijai, nemegzti ir nenerti

Gamyba iš verpalų

 

 

Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

97 skirsnis

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

 

“.

(1)  Dėl specialiųjų su specifiniais procesais susijusių reikalavimų žr. 7.1 ir 7.3 įvadines pastabas.

(2)  Dėl specialių su „specifiniais procesais“ susijusių sąlygų žr. 7.2 įvadinę pastabą.

(3)  Dėl specialiųjų reikalavimų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę pastabą.

(4)  32 skirsnio 3 pastaboje nurodyta, kad šie preparatai naudojami bet kurioms medžiagoms dažyti arba kaip sudėtinės dalys kitiems dažiesiems preparatams gaminti su sąlyga, kad jie nėra priskiriami kokiai nors kitai 32 skirsnio pozicijai.

(5)  Grupe laikomos bet kuriai pozicijos prekių aprašymo daliai, atskirtai kabliataškiu, priskiriamos prekės.

(6)  Jei produktai sudaryti iš medžiagų, priskiriamų tiek 3901–3906 pozicijoms, tiek 3907–3911 pozicijoms, šis apribojimas taikomas tik tų medžiagų, kurios sudaro didžiausią dalį produkto masės, grupei.

(7)  Labai skaidriomis folijomis laikomos folijos, kurių optinis blausumas, nustatomas Gardnerio nefelometru pagal ASTM-D 1003–16 (t. y. drumstumo vertė), yra mažesnis kaip 2 %.

(8)  Šią medžiagą naudoti galima tik gaminant audinius, naudojamus popieriaus gamybos mechaniniuose įrenginiuose.

(9)  Žr. 6 įvadinę pastabą.

(10)  Dėl megztų arba nertų dirbinių, neelastinių ir negumuotų, pagamintų susiuvant arba sujungiant megztų arba nertų medžiagų gabalus (iškirptus arba numegztus pagal formą), žr. 6 įvadinę pastabą.

(11)  SEMII – Puslaidininkių įrangos ir medžiagų institutas.