28.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/18


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/599

2017 m. kovo 22 d.

dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 2001)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pasiūlytos piliečių iniciatyvos „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“ dalykas – „Sąjungos pilietybės pobūdis ir tikslas, visų pirma susiję su nacionaline pilietybe. Valstybės narės išstojimas iš Sąjungos ir to pasekmės. ES teise užtikrinamos piliečių teisės“;

(2)

Sąjungos pilietybė turėtų papildyti nacionalinę pilietybę, bet jos nepakeisti. Norint būti Sąjungos piliečiu būtina turėti valstybės narės pilietybę. Todėl tam, kad asmuo būtų Sąjungos pilietis, bent viena iš valstybių, kurios pilietybę jis turi, turi būti Sąjungos narė;

(3)

šis ryšys tarp Sąjungos valstybės narės pilietybės ir Sąjungos pilietybės nustatytas Sutartimis. Sutartyse nėra teisinio pagrindo, kuriuo ES institucijos būtų įgaliotos priimti Sutartims įgyvendinti reikalingą Sąjungos teisės aktą, kuriuo būtų siekiama Sąjungos pilietybę suteikti Sąjungos valstybės narės pilietybės neturintiems asmenims;

(4)

tačiau gali būti priimtas Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, susijęs su valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisėmis, įskaitant laisvo judėjimo ir gyvenimo kitose ES valstybėse narėse sąlygas. Todėl tokiu teisės aktu tam tikros teisės, panašios į tas, kurios susijusios su Sąjungos pilietybe, gali būti suteikiamos iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį išstojusios valstybės piliečiams;

(5)

ES sutartimi sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, nes joje, inter alia, nustatyta, kad kiekvienam piliečiui turi būti suteikta teisė dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, teikiant Europos piliečių iniciatyvą;

(6)

todėl procedūros ir sąlygos, kurias reikia taikyti siekiant įgyvendinti piliečių iniciatyvą, turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį, kad būtų skatinamas piliečių dalyvavimas, o Sąjunga būtų prieinamesnė;

(7)

dėl šių priežasčių derėtų laikytis nuomonės, kad kadangi pasiūlyta piliečių iniciatyva siekiama siūlyti priimti Sutartims įgyvendinti reikalingą Sąjungos teisės aktą, susijusį su valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisėmis, įskaitant laisvo judėjimo ir gyvenimo kitose ES valstybėse narėse sąlygas, visų pirma teisės aktą, kuriuo tam tikros teisės, panašios į tas, kurios susijusios su Sąjungos pilietybe, suteikiamos iš Sąjungos pagal ES sutarties 50 straipsnį išstojusios valstybės piliečiams, nėra taip, kad ta iniciatyva akivaizdžiai nepatektų į Komisijos įgaliojimus pagal reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punktą pateikti pasiūlymą dėl Sutartims įgyvendinti reikalingo Sąjungos teisės akto;

(8)

todėl pasiūlyta piliečių iniciatyva „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“ turėtų būti užregistruota. Kadangi šia pasiūlyta iniciatyva siekiama siūlyti priimti Sutartims įgyvendinti reikalingą Sąjungos teisės aktą, susijusį su valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisėmis, įskaitant laisvo judėjimo ir gyvenimo kitose ES valstybėse narėse sąlygas, visų pirma teisės aktą, kuriuo tam tikros teisės, panašios į tas, kurios susijusios su Sąjungos pilietybe, suteikiamos iš Sąjungos pagal ES sutarties 50 straipsnį išstojusios valstybės piliečiams, turėtų būti renkami pritarimo jai pareiškimai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pasiūlyta piliečių iniciatyva „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“ užregistruojama.

2.   Remiantis tuo, kad šia pasiūlyta piliečių iniciatyva siekiama siūlyti priimti Sąjungos teisės aktą, kuriuo būtų užtikrinta, kad, valstybei narei išstojus iš Sąjungos pagal ES sutarties 50 straipsnį, jos piliečiai galėtų ir toliau naudotis teisėmis, panašiomis į tas, kuriomis jie naudojosi, kol ta valstybė tebebuvo ES valstybė narė, gali būti renkami pritarimo jai pareiškimai.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 27 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas pasiūlytos piliečių iniciatyvos „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“ organizatoriams (piliečių komiteto nariams), kuriems, kaip kontaktiniai asmenys, atstovauja [pasikonsultavus su organizatoriais asmens duomenys ištrinti].

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Frans TIMMERMANS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 65, 2011 3 11, p. 1.