28.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/82


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/351

2017 m. vasario 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 1261)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse. To įgyvendinimo sprendimo priedo I, II, III ir IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros tų valstybių narių sritys, išskirstytos pagal epizootine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Į tą sąrašą, be kita ko, įtrauktos tam tikros Latvijos ir Lietuvos sritys;

(2)

2017 m. vasario mėn. įvyko du afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje – Latvijoje, Salaspilio savivaldybėje, ir Lietuvoje, Biržų rajono savivaldybėje – srityse, kurios šiuo metu įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį. Dėl šių protrūkių padidėja rizikos lygis, į kurį būtina atsižvelgti. Todėl to priedo I ir II dalyse nurodytos atitinkamos Latvijos ir Lietuvos sritys dabar turėtų būti įtrauktos į III dalį;

(3)

2017 m. sausio mėn. nustatyti keli afrikinio kiaulių maro atvejai šernų populiacijoje Latvijoje, Talsų ir Tukumo savivaldybėse – dviejose srityse, kurios šiuo metu įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį, tačiau jos yra greta sričių, kurios įtrauktos į to įgyvendinimo sprendimo priedo I dalį. Dėl šių atvejų padidėja rizikos lygis, į kurį būtina atsižvelgti. Todėl atitinkamos Latvijos sritys dabar turėtų būti įtrauktos į to priedo II dalį, o ne į I dalį, ir į to priedo I dalį turėtų būti įtrauktos naujos sritys;

(4)

į dabartinės epidemiologinės afrikinio kiaulių maro paveiktų Sąjungos naminių ir laukinių kiaulių populiacijose padėties raidą turėtų būti atsižvelgta vertinant riziką, kurią gyvūnų sveikatai kelia ši padėtis, susidariusi dėl šios ligos Latvijoje ir Lietuvoje. Siekiant tikslingiau taikyti gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, nustatytas Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES, neleisti toliau plisti afrikiniam kiaulių marui ir išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, turėtų būti iš dalies pakeistas Sąjungos sričių, kurioms taikomos to Įgyvendinimo sprendimo priede nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas, kad būtų atsižvelgta į Latvijoje ir Lietuvoje dėl šios ligos susiklosčiusios epizootinės padėties pokyčius;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 24 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).


PRIEDAS

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Hyjumos (Hiiumaa) apskritis.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Bauskės (Bauskas) savivaldybė: Yslycės (Īslīces), Gailyšių (Gailīšu), Brunavos (Brunavas) ir Ceraukstės (Ceraukstes) valsčiai,

Duobelės (Dobeles) savivaldybė: Bikstų (Bikstu), Zebrenės (Zebrenes), Aneniekų (Annenieku), Naudytės (Naudītes), Penkulės (Penkules), Aurių (Auru) ir Krimūnų (Krimūnu), Duobelės (Dobeles) ir Berzės (Berzes) valsčiai, Jaunbėrzės (Jaunbērzes) valsčiaus dalis į vakarus nuo kelio Nr. P98 ir Duobelės (Dobele) miestas,

Jelgavos (Jelgavas) savivaldybė: Glūdos (Glūdas), Švėtės (Svētes), Platuonės (Platones), Virčiuvio (Vircavas), Jaunsvirlauko (Jaunsvirlaukas), Zaleniekų (Zaļenieku), Vilcės (Vilces), Lielplatuonės (Lielplatones), Elėjos (Elejas) ir Sesavos (Sesavas) valsčiai,

Kandavos (Kandavas) savivaldybė: Vanės (Vānes) ir Matkulės (Matkules) valsčiai,

Kuldygos (Kuldīgas) savivaldybė: Rendos (Rendas) ir Kabilės (Kabiles) valsčiai,

Saldaus (Saldus) savivaldybė: Jaunlutrinių (Jaunlutriņu), Lutrinių (Lutriņu) ir Škėdės (Šķēdes) valsčiai,

Talsų (Talsu) savivaldybė: Gibulių (Ģibuļu) valsčius,

Ventspilio (Ventspils) savivaldybė: Varvės (Vārves), Užavos (Užavas), Jūrkalnės (Jūrkalnes), Piltenės (Piltenes), Ziros (Zīru), Ugalės (Ugāles), Usmos (Usmas) ir Zlekos (Zlēku) valsčiai, Piltenės (Piltene) miestas,

Bruocėnų (Brocēnu) savivaldybė,

Rundalės (Rundāles) savivaldybė,

Tėrvetės (Tērvetes) savivaldybė,

Stopinų (Stopiņu) savivaldybės dalis į vakarus nuo kelių Nr. V36, P4 ir P5, Acones, Dauguļupes gatvių ir Daugulupitės (Dauguļupīte) upės,

Bauskės (Bauska) miestas,

Talsų (Talsi) miestas,

respublikinio pavaldumo miestas Jelgava,

respublikinio pavaldumo miestas Ventspilis (Ventspils).

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

Varmijos Mozūrų vaivadija (województwo warmińsko-mazurskie):

Elko apskritis (powiat ełcki): Kalinovo (Kalinowo) ir Prostkų (Prostki) savivaldybės,

Pišo apskritis (powiat piski): Pisos Biala (Biała Piska) savivaldybė.

 

Palenkės vaivadija (województwo podlaskie):

Balstogės apskritis (powiat białostocki): Juchnovec Košcelnų (Juchnowiec Kościelny), Suražo (Suraż), Turošno Košcelnos (Turośń Kościelna), Lapų (Łapy) ir Pošvientnės (Poświętne) savivaldybės,

Bransko (Brańsk) savivaldybė ir Bransko (Brańsk) miestas, Bockų (Boćki), Rudkos (Rudka), Vyškų (Wyszki) savivaldybės, Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto), Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miestas, Orlos (Orla) savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 66,

Semiatyčės apskritis (powiat siemiatycki): Drohičyno (Drohiczyn), Dziadkovicės (Dziadkowice), Grodzisko (Grodzisk) ir Perlejevo (Perlejewo) savivaldybės,

Kolno apskritis (powiat kolneński): Grabovo (Grabowo) ir Staviskos (Stawiski) savivaldybės,

Zambruvo apskritis (powiat zambrowski): Kolakių Košcelnės (Kołaki Kościelne), Šumovo (Szumowo), Zambruvo (Zambrów) savivaldybės su Zambruvo (Zambrów) miestu,

Suvalkų apskritis (powiat suwalski): Rutkos-Tartako (Rutka-Tartak), Šipliškių (Szypliszki), Suvalkų (Suwałki) ir Račkų (Raczki) savivaldybės,

Mazovijos Vysokio (powiat wysokomazowiecki) apskritis: Sokolų (Sokoły), Kuleše Košcelnės (Kulesze Kościelne), Naujųjų Pekutų (Nowe Piekuty), Šepetovo (Szepietowo), Kliukovo (Klukowo), Cechanoveco (Ciechanowiec) savivaldybės, Mazovijos Vysokio (Wysokie Mazowieckie) savivaldybė su Mazovijos Vysokio (Wysokie Mazowieckie) miestu, Čyževo (Czyżew) savivaldybė,

Augustavo apskritis (powiat augustowski),

Lomžos apskritis (powiat łomżyński),

Bialystoko miestas-apskritis (powiat M. Białystok);

Lomžos miestas-apskritis (powiat M. Łomża);

Suvalkų miestas-apskritis (powiat M. Suwałki),

Seinų apskritis (powiat sejneński).

 

Mazovijos vaivadija (województwo mazowieckie):

Sokoluvo apskritis (powiat sokołowski): Ceranuvo (Ceranów), Jablona Lackos (Jabłonna Lacka), Sterdyno (Sterdyń) ir Repkų (Repki) savivaldybės;

Sedlcių apskritis (powiat siedlecki): Korčevo (Korczew), Pšesmykų (Przesmyki), Paprotnios (Paprotnia), Suchožebrių (Suchożebry), Mordų (Mordy), Sedlcių (Siedlce) ir Zbučyno (Zbuczyn) savivaldybės;

Sedlcių miestas-apskritis (powiat M. Siedlce);

Ostrolenkos apskritis (powiat ostrołęcki): Žekunio (Rzekuń), Trošyno (Troszyn), Červino (Czerwin) ir Govorovo (Goworowo) savivaldybės;

Losicių apskritis (powiat łosicki): Olšankos (Olszanka), Losicių (Łosice) ir Pliateruvo (Platerów) savivaldybės,

Ostruvo apskritis (powiat ostrowski).

 

Liublino vaivadija (województwo lubelskie):

Vlodavos apskritis (powiat włodawski): Hanos (Hanna) savivaldybė,

Radzynio apskritis (powiat radzyński): rytinės Konkolevnicos (Kąkolewnica Wschodnia) ir Palenkės Komaruvkos (Komarówka Podlaska) savivaldybės,

Bialos apskritis (powiat bialski): Palenkės Mendzyžeco (Międzyrzec Podlaski) savivaldybė su Palenkės Mendzyžeco (Miedzyrzec Podlaski) miestu, Dreluvo (Drelów), Rosošo (Rossosz), Slavatyčių (Sławatycze), Višnicių (Wisznice), Sosnuvkos (Sosnówka), Lomazų (Łomazy) ir Tučnos (Tuczna) savivaldybės.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Elvos (Elva) miestas,

Vehmos (Võhma) miestas,

Kuresarės (Kuressaare) miestas,

Rakverės (Rakvere) miestas,

Tartu miestas,

Viljandžio (Viljandi) miestas,

Harjumos (Harjumaa) apskritis (išskyrus Kūsalu (Kuusalu) savivaldybės dalį į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20), Aegvydu (Aegviidu) ir Anijos (Anija) savivaldybes),

Rytų Virumos (Ida-Virumaa) apskritis,

Lenemos (Läänemaa) apskritis,

Pernumos (Pärnumaa) apskritis,

Pelvamos (Põlvamaa) apskritis,

Verumos (Võrumaa) apskritis,

Valgamos (Valgamaa) apskritis,

Raplamos (Raplamaa) apskritis,

Sūre Janio (Suure-Jaani) savivaldybė,

Tamsalu savivaldybės dalis į šiaurės rytus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu (Tallinn-Tartu),

Tartu savivaldybė,

Abjos (Abja) savivaldybė,

Alatskivio (Alatskivi) savivaldybė,

Haslavos (Haaslava) savivaldybė,

Haljalos (Haljala) savivaldybė,

Tarvastu savivaldybė,

Neo (Nõo) savivaldybė,

Ilenurmės (Ülenurme) savivaldybė,

Tehtverės (Tähtvere) savivaldybė,

Rengu (Rõngu) savivaldybė,

Ranu (Rannu) savivaldybė,

Kongutos (Konguta) savivaldybė,

Puhjos (Puhja) savivaldybė,

Halistės (Halliste) savivaldybė,

Kambjos (Kambja) savivaldybė,

Karksio (Karksi) savivaldybė,

Kihelkonos (Kihelkonna) savivaldybė,

Kepu (Kõpu) savivaldybė,

Vakarų Sarės (Lääne-Saare) savivaldybė,

Laekverės (Laekvere) savivaldybė,

Leisio (Leisi) savivaldybė,

Lūnjos (Luunja) savivaldybė,

Meksos (Mäksa) savivaldybė,

Mėksio (Meeksi) savivaldybė,

Muhu savivaldybė,

Mustjalos (Mustjala) savivaldybė,

Orisarės (Orissaare) savivaldybė,

Peipsierės (Peipsiääre) savivaldybė,

Pyrisarės (Piirissaare) savivaldybė,

Pioidės (Pöide) savivaldybė,

Regaverės (Rägavere) savivaldybė,

Rakverės (Rakvere) savivaldybė,

Ruhnu savivaldybė,

Salmės (Salme) savivaldybė,

Semeru (Sõmeru) savivaldybė,

Torgu savivaldybė,

Varos (Vara) savivaldybė,

Vihulos (Vihula) savivaldybė,

Viljandžio (Viljandi) savivaldybė,

Vinio (Vinni) savivaldybė;

Viru Nigulos (Viru-Nigula) savivaldybė;

Venu (Võnnu) savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Apės (Apes) savivaldybė: Trapenės (Trapenes) ir Gaujienos (Gaujienas) valsčiai ir Apės (Ape) miestas,

Balvų (Balvu) savivaldybė: Vyksnos (Vīksnas), Bėrzkalnės (Bērzkalnes), Vectilžos (Vectilžas), Lazdulejos (Lazdulejas), Briežuciemo (Briežuciema), Tilžės (Tilžas), Bėrzpilio (Bērzpils) ir Krišjanių (Krišjāņu) valsčiai,

Bauskės (Bauskas) savivaldybė: Mežuotnės (Mežotnes), Cuodės (Codes), Davinių (Dāviņu) ir Vecsaulės (Vecsaules) valsčiai,

Daugpilio (Daugavpils) savivaldybė: Vabuolės (Vaboles), Lyksnos (Līksnas), Sventės (Sventes), Medumo (Medumu), Demenės (Demenas), Kalkuonės (Kalkūnes), Laukesos (Laucesas), Taborės (Tabores), Malinovos (Maļinovas), Ambelių (Ambeļu), Bikerniekų (Biķernieku), Naujinio (Naujenes), Senosios Salienos (Vecsalienas), Salienos (Salienas) ir Skrudalienos (Skrudalienas) valsčiai,

Duobelės (Dobeles) savivaldybė: Jaunbėrzės (Jaunbērzes) valsčiaus dalis į rytus nuo kelio Nr. P98,

Gulbenės (Gulbenes) savivaldybė: Lygo (Līgo) valsčius,

Ikškilės (Ikšķiles) savivaldybė: Tinužų (Tīnūžu) valsčiaus dalis į pietryčius nuo kelio Nr. P10, Ikškilės (Ikšķile) miestas, Jelgavos (Jelgavas) savivaldybė: Kalnciemo (Kalnciema), Lyvbėrzės (Līvbērzes) ir Valgundės (Valgundes) svalsčiai,

Kandavos (Kandavas) savivaldybė: Cėrės (Cēres), Kandavos (Kandavas), Zemytės (Zemītes) ir Zantės (Zantes) valsčiai, Kandavos (Kandava) miestas,

Krimuldos (Krimuldas) savivaldybė: Krimuldos (Krimuldas) valsčiaus dalis į šiaurės rytus nuo kelių Nr. V89 ir Nr. V81 ir Ledurgos (Lēdurgas) valsčiaus dalis į šiaurės rytus nuo kelių Nr. V81 ir Nr. V128,

Limbažių (Limbažu) savivaldybė: Skultės (Skultes), Limbažių (Limbažu), Umurgos (Umurgas), Katvarų (Katvaru), Palės (Pāles) ir Vilkenės (Viļķenes) valsčiai ir Limbažių (Limbaži) miestas,

Preilių (Preiļu) savivaldybė: Saunos (Saunas) valsčius,

Raunos (Raunas) savivaldybė: Raunos (Raunas) valsčius,

Riebinių (Riebiņu) savivaldybė: Syliukalno (Sīļukalna), Stabulniekų (Stabulnieku), Galėnų (Galēnu) ir Silajanių (Silajāņu) valsčiai,

Rugajų (Rugāju) savivaldybė: Ladzukalno (Lazdukalna) valsčius,

Siguldos (Siguldas) savivaldybė: Muorės (Mores) valsčius ir Alažių (Allažu) valsčiaus dalis į pietus nuo kelio Nr. P3,

Smiltenės (Smiltenes) savivaldybė: Brantų (Brantu), Blomės (Blomes), Smiltenės (Smiltenes), Bilskos (Bilskas) ir Grundzalės (Grundzāles) valsčiai, Smiltenės (Smiltene) miestas,

Talsų (Talsu) savivaldybė: Kiūlciemo (Ķūļciema), Balgalės (Balgales), Vandzenės (Vandzenes), Laucienės (Laucienes), Virbų (Virbu), Strazdės (Strazdes), Lubės (Lubes), Yvės (Īves), Valdgalės (Valdgales), Laidzės (Laidzes), Arlavos (Ārlavas), Lybagų (Lībagu) ir Abavos (Abavas) valsčiai, Sabilės (Sabile), Stendės (Stende) ir Valdemarpilio (Valdemārpils) miestai,

Ventspilio (Ventspils) savivaldybė: Ancės (Ances), Targalės (Tārgales), Puopės (Popes) ir Puzės (Puzes) valsčiai,

Adažių (Ādažu) savivaldybė,

Agluonos (Aglonas) savivaldybė,

Aizkrauklės (Aizkraukles) savivaldybė,

Aknystos (Aknīstes) savivaldybė,

Aluojos (Alojas) savivaldybė,

Alūksnės (Alūksnes) savivaldybė,

Amatos (Amatas) savivaldybė,

Babytės (Babītes) savivaldybė,

Balduonės (Baldones) savivaldybė,

Baltinavos (Baltinavas) savivaldybė,

Beverynos (Beverīnas) savivaldybė,

Burtniekų (Burtnieku) savivaldybė,

Carnikavos (Carnikavas) savivaldybė,

Cėsių (Cēsu) savivaldybė,

Cesvainės (Cesvaines) savivaldybė,

Ciblos (Ciblas) savivaldybė,

Dagdos (Dagdas) savivaldybė,

Dundagos (Dundagas) savivaldybė,

Engurės (Engures) savivaldybė,

Ėrglių (Ērgļu) savivaldybė,

Iecavos (Iecavas) savivaldybė,

Alūkstos (Ilūkstes) savivaldybė,

Jaunjelgavos (Jaunjelgavas) savivaldybė,

Jaunpilio (Jaunpils) savivaldybė,

Jekabpilio (Jēkabpils) savivaldybė,

Karsavos (Kārsavas) savivaldybė,

Kegumo (Ķeguma) savivaldybė,

Kekavos (Ķekavas) savivaldybė,

Kuocėnų (Kocēnu) savivaldybė,

Kuoknesės (Kokneses) savivaldybė,

Kraslavos (Krāslavas) savivaldybė,

Krustpilio (Krustpils) savivaldybė,

Lielvardės (Lielvārdes) savivaldybė,

Lygatnės (Līgatnes) savivaldybė,

Lyvanų (Līvānu) savivaldybė;

Lubanos (Lubānas) savivaldybė,

Ludzos (Ludzas) savivaldybė,

Madonos (Madonas) savivaldybė,

Malpilio (Mālpils) savivaldybė,

Marupės (Mārupes) savivaldybė,

Mazsalacos (Mazsalacas) savivaldybė,

Mėrsrago (Mērsraga) savivaldybė,

Naukšėnų (Naukšēnu) savivaldybė,

Neretos (Neretas) savivaldybė,

Uogrės (Ogres) savivaldybė,

Uolainės (Olaines) savivaldybė,

Uozuolniekų (Ozolnieki) savivaldybė,

Pargaujos (Pārgaujas) savivaldybė,

Pliavinių (Pļaviņu) savivaldybė,

Priekulių (Priekuļu) savivaldybė,

Rėzeknės (Rēzeknes) savivaldybė,

Ruojos (Rojas) savivaldybė,

Rūjienos (Rūjienas) savivaldybė,

Salacgryvos (Salacgrīvas) savivaldybė,

Salos (Salas) savivaldybė,

Saulkrastų (Saulkrastu) savivaldybė,

Skryverių (Skrīveru) savivaldybė,

Strenčių (Strenču) savivaldybė,

Tukumo (Tukuma) savivaldybė,

Valkos (Valkas) savivaldybė,

Varaklianų (Varakļānu) savivaldybė,

Vecpiebalgos (Varakļānu) savivaldybė,

Vecumniekų (Vecumnieku) savivaldybė,

Viesytės (Viesītes) savivaldybė,

Viliakos (Viļakas) savivaldybė,

Vilianų (Viļānu) savivaldybė,

Zilupės (Zilupes) savivaldybė,

Garkalnės (Garkalnes) savivaldybės dalis į šiaurės vakarus nuo kelio Nr. A2, Ruopažių (Ropažu) savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 10,

respublikinio pavaldumo miestas Daugpilis (Daugavpils),

respublikinio pavaldumo miestas Jekabpilis (Jēkabpils),

respublikinio pavaldumo miestas Jūrmala,

respublikinio pavaldumo miestas Rėzeknė (Rēzekne),

respublikinio pavaldumo miestas Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Alytaus rajono savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno ir Alytaus seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko ir Kurklių seniūnijos ir Anykščių seniūnijos dalis į pietvakarius nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119,

Biržų rajono savivaldybė: Biržų miesto, Nemunėlio, Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Jonavos rajono savivaldybė: Šilų ir Bukonių seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Biliuškių, Drobiškių, Normainių II, Normainėlių, Juškonių, Pauliukų, Mitėniškių, Zofijaukos ir Naujokų kaimai,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių ir Pernaravos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių bei Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Prienų rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo ir Pakuonio seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ir Dieveniškių seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų ir Saldutiškio seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ir Merkinės seniūnijos,

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervės ir Dūkštų seniūnijų dalys į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 171, Maišiagalos, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių ir Juodšilių seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Visagino savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

Palenkės vaivadija (województwo podlaskie):

Hainuvkos apskritis (powiat hajnowski): Dubiče Cerkevnės (Dubicze Cerkiewne) savivaldybė, Kleščelių (Kleszczele) ir Čeremchos (Czeremcha) savivaldybių dalys į rytus nuo kelio Nr. 66,

Zambrovo apskritis (powiat zambrowski): Rutkų (Rutki) savivaldybė,

Mazovijos Vysokio apskritis (powiat wysokomazowiecki): Kobylino Boržymos (Kobylin-Borzymy) savivaldybė,

Balstogės apskritis (powiat białostocki): Balstogės Čarnos (Czarna Białostocka), Dobžinevo Dužės (Dobrzyniewo Duże), Grudeko (Gródek), Michalovo (Michałowo), Supraslės (Supraśl), Tykocino (Tykocin), Vasilkuvo (Wasilków), Zabluduvo (Zabłudów), Zavadų (Zawady) ir Choroščiaus (Choroszcz) savivaldybės,

Bielsko apskritis (powiat bielski): Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto), Orlos (Orla) savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 66,

Sokulkos apskritis (powiat sokólski).

 

Liublino vaivadija (województwo lubelskie):

Bielsko apskritis (powiat bialski): Piščaco (Piszczac) ir Kodeno (Kodeń) savivaldybės.

III DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Jegevamos (Jõgevamaa) apskritis,

Jervamos (Järvamaa) apskritis,

Kūsalu (Kuusalu) savivaldybės dalis į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20),

Tamsalu savivaldybės dalis į pietvakarius nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu (Tallinn-Tartu),

Aegvydu (Aegviidu) savivaldybė,

Anijos (Anija) savivaldybė,

Kadrinos (Kadrina) savivaldybė,

Kolga Janio (Kolga-Jaani) savivaldybė,

Keo (Kõo) savivaldybė,

Laevos (Laeva) savivaldybė,

Laimjalos (Laimjala) savivaldybė,

Pihtlos (Pihtla) savivaldybė,

Rakės (Rakke) savivaldybė,

Tapos (Tapa) savivaldybė,

Veikė Marjos (Väike-Maarja) savivaldybė,

Valjalos (Valjala) savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Apės (Apes) savivaldybė: Virešių (Virešu) valsčius,

Balvų (Balvu) savivaldybė: Kubulių (Kubuļu) ir Balvų (Balvu) valsčiai ir Balvų (Balvi) miestas,

Daugpilio (Daugavpils) savivaldybė: Nycgalės (Nīcgales), Kalupės (Kalupes), Dubnos (Dubnas) ir Viškių (Višķu) valsčiai,

Gulbenės (Gulbenes) savivaldybė: Beliavos (Beļavas), Galgauskos (Galgauskas), Jaungulbenės (Jaungulbenes), Daukstų (Daukstu), Stradų (Stradu), Litenės (Litenes), Stamerienos (Stāmerienas), Tirzos (Tirzas), Druvienos (Druvienas), Rankos (Rankas), Lizumo (Lizuma) ir Lejasciemo (Lejasciema) valsčiai ir Gulbenės (Gulbene) miestas,

Ikškilės (Ikšķiles) savivaldybė: Tinužų (Tīnūžu) valsčiaus dalis į šiaurės vakarus nuo kelio Nr. P10, Krimuldos (Krimuldas) savivaldybė: Krimuldos (Krimuldas) valsčiaus dalis į pietvakarius nuo kelių Nr. V89 ir Nr. V81 ir Ledurgos (Lēdurgas) valsčiaus dalis į pietvakarius nuo kelių Nr. V81 ir Nr.V128,

Limbažių (Limbažu) savivaldybė: Vidrižių (Vidrižu) valsčius,

Preilių (Preiļu) savivaldybė: Preilių (Preiļu), Aizkalnės (Aizkalnes) ir Pelėčių (Pelēču) valsčiai, Preilos (Preiļi) miestas,

Raunos (Raunas) savivaldybė: Drustų (Drustu) valsčius,

Riebinių (Riebiņu) savivaldybė: Riebinių (Riebiņu) ir Rušuono (Rušonas) valsčiai,

Rugajų (Rugāju) savivaldybė: Rugajų (Rugāju) valsčius,

Siguldos (Siguldas) savivaldybė: Siguldos (Siguldas) valsčius ir Alažių (Allažu) valsčiaus dalis į šiaurę nuo kelio Nr. P3 ir Siguldos (Sigulda) miestas,

Smiltenės (Smiltenes) savivaldybė: Launkalnės (Launkalnes), Varinių (Variņu) ir Palsmanės (Palsmanes) valsčiai,

Inčukalno (Inčukalna) savivaldybė,

Jaunpiebalgos (Jaunpiebalgas) savivaldybė,

Salaspilio (Salaspils) savivaldybė, Sėjos (Sējas) savivaldybė,

Varkavos (Vārkavas) savivaldybė,

Garkalnės (Garkalnes) savivaldybės dalis į pietryčius nuo kelio Nr. A2, Ruopažių (Ropažu) savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 10, Stopinų (Stopiņu) savivaldybės dalis į rytus nuo kelių Nr. V36, P4 ir P5, Acones, Dauguļupes gatvių ir Daugulupitės (Dauguļupīte) upės.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio seniūnijos ir Anykščių seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119,

Alytaus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija,

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Jonavos rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Aklių, Akmenių, Barsukinės, Blauzdžių, Girelių, Jagėlavos, Juljanavos, Kuigalių, Liepkalnių, Martyniškių, Milašiškių, Mimalių, Naujasodžio, Normainių I, Paduobių, Palankesių, Pamelnytėlės, Pėdžių, Skrynių, Svalkenių, Terespolio, Varpėnų kaimai, Žeimių geležinkelio stoties gyvenvietė, Žieveliškių kaimas ir Žeimių miestelis,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ir Kėdainių miesto seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Miežiškių, Raguvos ir Karsakiškio seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ir Kalesninkų seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ir Vydenių seniūnijos,

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervės ir Dūkštų seniūnijos dalys į pietvakarius nuo kelio Nr. 171,

Utenos rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ir Leliūnų seniūnijos,

Elektrėnų savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

Palenkės vaivadija (województwo podlaskie):

Grajevo apskritis (powiat grajewski),

Monkų apskritis (powiat moniecki),

Hainuvkos apskritis (powiat hajnowski): Čyžų (Czyże), Bialovežos (Białowieża) savivaldybės, Hainuvkos (Hajnówka) savivaldybė su Hainuvkos (Hajnówka) miestu, Narevo (Narew), Narevkos (Narewka) savivaldybės, Čeremchos (Czeremcha) ir Kleščelių (Kleszczele) savivaldybių dalys į vakarus nuo kelio Nr. 66,

Semiatičės apskritis (powiat siemiatycki): Melniko (Mielnik), Mileičycių (Milejczyce), Nužec Stacjos (Nužec Stacjos) savivaldybės, Semiatičės (Siemiatycze) savivaldybė su Semiatičės (Siemiatycze) miestu.

 

Mazovijos vaivadija (województwo mazowieckie):

Losicių apskritis (powiat łosicki): Sarnakų (Sarnaki), Stara Kornicos (Stara Kornica) ir Hušlevo (Huszlew) savivaldybės.

 

Liublino vaivadija (województwo lubelskie):

Bialos apskritis (powiat bialski): Konstantynuvo (Konstantynów), Palenkės Januvo (Janów Podlaski), Palenkės Lesnos (Leśna Podlaska), Rokitno (Rokitno), Palenkės Bialos (Biała Podlaska), Zalesio (Zalesie) savivaldybės, Terespolio (Terespol) savivaldybė su Terespolio (Terespol) miestu,

Palenkės Bialos miestas-apskritis (powiat M. Biała Podlaska).

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

visos Sardinijos sritys.“