28.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/59


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/345

2017 m. vasario 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/849 (1) dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (toliau – KLDR), kuriuo, inter alia, įgyvendinamos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos (toliau – JT ST rezoliucija) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ir 2270 (2016);

(2)

2016 m. lapkričio 30 d. JT Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 2321 (2016), kuria pareiškė labai didelį susirūpinimą dėl 2016 m. rugsėjo 9 d. KLDR atlikto branduolinio bandymo pažeidžiant atitinkamas JT ST rezoliucijas, toliau pasmerkė KLDR vykdomą branduolinę ir su balistinėmis raketomis susijusią veiklą ir tai, kad ji pažeidžia atitinkamas JT ST rezoliucijas, ir nustatė, kad tebėra akivaizdi grėsmė tarptautinei taikai ir saugumui regione ir už jo ribų;

(3)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) JT Saugumo Taryba išreiškia susirūpinimą dėl to, kad asmenų, atvykstančių į KLDR arba iš jos išvykstančių, asmeninis bagažas ir registruotas bagažas gali būti naudojamas objektams, kurių tiekimas, pardavimas arba perdavimas yra draudžiamas pagal JT ST rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) arba 2321 (2016), transportuoti, ir patikslinama, kad toks bagažas yra „krovinys“ JT ST rezoliucijos 2270 (2016) 18 punkto įgyvendinimo tikslais, kur nurodoma pareiga tikrinti krovinį;

(4)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) JT Saugumo Taryba ragina valstybes nares sumažinti darbuotojų KLDR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose skaičių;

(5)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) JT Saugumo Taryba išreiškia susirūpinimą dėl to, kad draudžiami objektai gali būti įvežami į KLDR ir išvežami iš jos geležinkelių ir kelių transportu, ir pabrėžiama, kad JT ST rezoliucijos 2270 (2016) 18 punkte nurodyta pareiga tikrinti krovinį, esantį valstybės narės teritorijoje arba gabenamą tranzitu, taip pat apima geležinkelių ir kelių transportu gabenamą krovinį;

(6)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) pažymima, kad jos įgyvendinimo ir JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tikslais sąvoka „tranzitas“ apima (bet neapsiriboja) asmenų keliones per valstybės tarptautinio uosto terminalus vykstant į paskirties vietą kitoje valstybėje, neatsižvelgiant į tai, ar tame oro uoste vykdomas tokių asmenų muitinis tikrinimas ar pasų kontrolė;

(7)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) nustatomas didžiausias bendras anglies kiekis, kuris gali būti importuojamas iš KLDR, ir nustatytas mechanizmas jam stebėti ir patikrinti. Įgyvendinant šį mechanizmą, valstybių narių, kurios importuoja anglį iš KLDR, prašoma periodiškai peržiūrėti JT interneto svetainę siekiant užtikrinti, kad nebuvo pasiektas bendras anglies importo kiekis;

(8)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) primenama, kad KLDR diplomatams priimančioje valstybėje draudžiama užsiimti profesine ar komercine veikla siekiant asmeninio pelno;

(9)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) JT Saugumo Taryba išreiškia susirūpinimą dėl to, kad KLDR piliečiai yra siunčiami dirbti į kitas valstybes tam, kad uždirbtų tvirtos valiutos, kurią KLDR naudoja savo branduolinių ir balistinių raketų programoms, ir valstybės raginamos laikytis budrumo šios praktikos atžvilgiu;

(10)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) JT Saugumo Taryba pakartoja susirūpinimą dėl to, kad didelės grynųjų pinigų sumos gali būti naudojamos siekiant išvengti Saugumo Tarybos nustatytų priemonių, ir valstybės narės raginamos skirti tinkamo dėmesio tam pavojui;

(11)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) pareiškiamas JT Saugumo Tarybos įsipareigojimas siekti taikaus, diplomatinio ir politinio padėties sprendimo, dar kartą patvirtinama parama Šešių šalių deryboms ir raginama jas atnaujinti;

(12)

JT ST rezoliucijoje 2321 (2016) patvirtinama, kad KLDR veiksmai turi būti nuolat peržiūrimi ir kad JT Saugumo Taryba yra pasirengusi prireikus sugriežtinti, iš dalies pakeisti, sustabdyti ar panaikinti priemones atsižvelgdama į tai, kaip KLDR laikosi įsipareigojimų, ir yra pasiryžusi imtis tolesnių būtinų priemonių tuo atveju, jei KLDR vėl vykdytų branduolinius bandymus ar paleistų raketas;

(13)

šiame sprendime numatytoms tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų;

(14)

valstybės narės turėtų dalytis susijusia informacija su kitomis valstybėmis narėmis tam, kad remtų efektyvų šio sprendimo nuostatų įgyvendinimą ES mastu;

(15)

todėl Sprendimas (BUSP) 2016/849 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2016/849 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

„h)

tam tikrus kitus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, įtrauktus į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 2321 (2016) 4 punktą;

i)

bet kurį kitą objektą, įtrauktą į įprastinės ginkluotės dvejopo naudojimo sąrašą, kurį patvirtino Sankcijų komitetas pagal JT ST rezoliucijos 2321 (2016) 7 punktą.“;

2)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba naudojantis su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais arba jų orlaiviais draudžiama iš KLDR įsigyti aukso, titano rūdos, vanadžio rūdos, retųjų žemės mineralų, vario, nikelio, sidabro ir cinko, nepriklausomai nuo to, ar KLDR teritorija yra jų kilmės vieta.“;

3)

įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba naudojantis su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais arba jų orlaiviais draudžiama iš KLDR įsigyti statulų, nepriklausomai nuo to, ar KLDR teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   1 dalis netaikoma, kai Sankcijų komitetas konkrečiu atveju iš anksto tai patvirtina.

3.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.“;

4)

įterpiamas šis straipsnis:

„6b straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba naudojantis su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama KLDR tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti sraigtasparnius ir laivus nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   1 dalis netaikoma, kai Sankcijų komitetas konkrečiu atveju iš anksto tai patvirtina.

3.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.“;

5)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba naudojantis su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais arba jų orlaiviais draudžiama iš KLDR įsigyti anglies, geležies ir geležies rūdos nepriklausomai nuo to, ar KLDR teritorija yra jų kilmės vieta. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.   1 dalis netaikoma angliai, kurios, įsigyjančiai valstybei narei remiantis patikima informacija patvirtinus, kilmės vieta yra ne KLDR ir kurios buvo vežamos per KLDR vien tik eksportui iš Rasono uosto, jeigu ta valstybė narė iš anksto apie tai praneša Sankcijų komitetui ir tokie sandoriai yra nesusiję su pajamų gavimu KLDR vykdomoms branduolinėms ar balistinių raketų programoms arba kitai JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ar 2321 (2016) arba šiuo sprendimu draudžiamai veiklai.

3.   1 dalis netaikoma bendram KLDR kilmės anglies eksporto kiekiui į visas JT valstybes nares, kuris bendrai neviršija 53 495 894 JAV dolerių arba 1 000 866 metrinių tonų (taikomas mažesnis dydis) laikotarpiu nuo JT ST rezoliucijos 2321 (2016) priėmimo dienos iki 2016 m. gruodžio 31 d., o bendras KLDR kilmės anglies eksporto kiekis į visas JT valstybes nares, kuris bendrai neviršija 400 870 018 JAV dolerių arba 7 500 000 metrinių tonų per metus (taikomas mažesnis dydis), skaičiuojant nuo 2017 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad viešuosiuose pirkimuose:

a)

nedalyvauja asmenys ar subjektai, kurie yra susiję su KLDR vykdomomis branduolinėmis arba balistinių raketų programomis ar kita JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ir 2321 (2016) draudžiama veikla, įskaitant į sąrašą įtrauktus asmenis ar subjektus, asmenis ar subjektus, veikiančius jų vardu arba jiems vadovaujančius, subjektus, kuriuos jie tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja, arba asmenis ar subjektus, kurie padeda išvengti sankcijų, ir

b)

yra vykdomi išimtinai pragyvenimo tikslais ir yra nesusiję su pajamų gavimu KLDR vykdomoms branduolinėms ar balistinių raketų programoms arba kitai JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ir 2321 (2016) draudžiamai veiklai.

4.   Valstybė narė, kuri perka anglis iš KLDR tiesiogiai, praneša Sankcijų komitetui bendrą tokių pirkimų kiekvieną mėnesį dydį ne vėliau kaip per 30 dienų nuo to mėnesio pabaigos, naudodamasi JT ST rezoliucijos 2321 (2016) V priede nustatyta forma. Valstybė narė taip pat perduoda Sankcijų komitetui tokiu atveju praneštą informaciją kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

5.   1 dalis netaikoma sandoriams dėl geležies ir geležies rūdos, kurie, kaip nustatyta, yra vykdomi išimtinai pragyvenimo tikslais ir yra nesusiję su pajamų gavimu KLDR vykdomoms branduolinėms ar balistinių raketų programoms arba kitai JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ar 2321 (2016) draudžiamai veiklai.“;

6)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

1.   Draudžiama teikti viešąją ir privačią finansinę paramą prekybai su KLDR, įskaitant eksporto kreditus, garantijas ar draudimą, tokioje prekyboje dalyvaujantiems KLDR piliečiams ar subjektams.

2.   1 dalis netaikoma, jei Sankcijų komitetas kiekvienu konkrečiu atveju iš anksto patvirtina leidimą teikti finansinę paramą.“;

7)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

1.   Draudžiama valstybių narių teritorijoje atidaryti KLDR bankų, įskaitant KLDR centrinį banką, jo filialus ir patronuojamąsias įmones, ir kitų 13 straipsnio 2 punkte nurodytų finansinių subjektų filialus, patronuojamąsias įmones ar atstovybes.

2.   1 dalyje nurodyti valstybių narių teritorijoje esantys filialai, patronuojamosios įmonės ir atstovybės uždaromi per 90 dienų nuo JT ST rezoliucijos 2270 (2016) priėmimo.

3.   Išskyrus atvejus, kai Sankcijų komitetas iš anksto patvirtina, KLDR bankams, įskaitant KLDR centrinį banką, jo filialus ir patronuojamąsias įmones, ir kitiems 13 straipsnio 2 punkte nurodytiems finansiniams subjektams draudžiama:

a)

steigti naujas bendras įmones kartu su valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais bankais;

b)

įsigyti valstybių narių jurisdikcijai priklausančių bankų kapitalo dalį arba

c)

užmegzti ar palaikyti korespondentinės bankininkystės santykius su valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais bankais.

4.   Per 90 dienų nuo JT ST rezoliucijos 2270 (2016) priėmimo turi nelikti esamų bendrų įmonių, turimų kapitalo dalių ir korespondentinės bankininkystės santykių su KLDR bankais.

5.   Valstybių narių teritorijoje esančioms arba jų jurisdikcijai priklausančioms finansų įstaigoms draudžiama atidaryti atstovybes, patronuojamąsias įmones, filialus arba banko sąskaitas KLDR.

6.   Esamos atstovybės, patronuojamosios įmonės arba banko sąskaitos KLDR uždaromos per 90 dienų nuo JT ST rezoliucijos 2321 (2016) priėmimo.

7.   6 dalis netaikoma, jei Sankcijų komitetas kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad tokios atstovybės, patronuojamosios įmonės arba sąskaitos yra reikalingos humanitarinei pagalbai teikti, diplomatinių atstovybių veiklai KLDR pagal Vienos konvencijas dėl diplomatinių ir konsulinių santykių, JT ar jų specializuotų agentūrų arba susijusių organizacijų veiklai, arba bet kuriam kitam tikslui, pagal JT ST rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ar 2321 (2016).“;

8)

16 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad laikydamosi savo įsipareigojimų pagal taikytinas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, įskaitant JT ST rezoliuciją 1540 (2004), areštuotų ir pašalintų (pavyzdžiui, sunaikinant, padarant neveikiančiais ar netinkamais naudoti, saugant arba pašalinimo tikslu perduodant į valstybę, kuri nėra kilmės ar paskirties valstybė) per patikrinimus nustatytus objektus, kuriuos pagal JT ST rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) arba 2321 (2016) draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.“;

9)

įterpiamas šis straipsnis:

„18a straipsnis

1.   Valstybė narė, kuri yra Sankcijų komiteto į sąrašą įtraukto laivo vėliavos valstybė, jei Komitetas taip nurodė, atima laivo teisę plaukioti su jos vėliava.

2.   Valstybė narė, kuri yra Sankcijų komiteto į sąrašą įtraukto laivo vėliavos valstybė, jei Komitetas taip nurodė, tą laivą nukreipia į Komiteto nurodytą uostą, koordinuodama veiksmus su uosto valstybe.

3.   Valstybės narės, jei Sankcijų komitetas įtraukdamas į sąrašą taip nurodė, uždraudžia laivui įplaukti į jų uostus, išskyrus avarinės situacijos atvejus arba laivo grįžimo į savo kilmės uostą atvejus.

4.   Valstybės narės, jei Sankcijų komitetas įtraukdamas į sąrašą taip nurodė, laivui taiko turto įšaldymą.

5.   IV priede išvardijami laivai, nurodyti šio straipsnio 1–4 dalyse, kuriuos Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 2321 (2016) 12 punktą.“;

10)

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalis netaikoma, kai Sankcijų komitetas konkrečiu atveju iš anksto tai patvirtina.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

11)

įterpiamas šis straipsnis:

„20a straipsnis

Draudžiama pirkti paslaugas, susijusias su laivais ar orlaiviais iš KLDR.“;

12)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Valstybės narės išregistruoja visus laivus, kuriuos nuosavybės teise valdo, kontroliuoja ar eksploatuoja KLDR, ir neregistruoja tokių laivų, kuriuos kita valstybė išregistravo pagal JT ST rezoliucijos 2321 (2016) 24 punktą.“;

13)

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

1.   Draudžiama registruoti laivus KLDR, gauti leidimą laivui naudoti KLDR vėliavą, nuosavybės teise valdyti, nuomoti, eksploatuoti su KLDR vėliava plaukiojančius laivus ar teikti jiems laivų klasifikavimo, sertifikavimo ar susijusias paslaugas, arba juos apdrausti.

2.   1 dalis netaikoma, kai Sankcijų komitetas konkrečiu atveju iš anksto tai patvirtina.

3.   Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijos draudžiama teikti draudimo ar perdraudimo paslaugas laivams, kuriuos nuosavybės teise valdo, kontroliuoja ar eksploatuoja, be kita ko, neteisėtomis priemonėmis, KLDR.

4.   3 dalis netaikoma, kai Sankcijų komitetas konkrečiu atveju nustato, kad laivas naudojamas išimtinai pragyvenimo tikslais vykdomai veiklai, kuria KLDR asmenys ar subjektai nesinaudos pajamoms gauti, arba išimtinai humanitariniais tikslais vykdomai veiklai.“;

14)

23 straipsnis papildomas šia dalimi:

„12.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad KLDR Vyriausybės nariams, tos Vyriausybės pareigūnams ir KLDR ginkluotųjų pajėgų nariams apribotų galimybes atvykti į jų teritorijas ar vykti per ją tranzitu, jei tie nariai ar pareigūnai yra susiję su KLDR vykdomomis branduolinėmis ar balistinių raketų programomis ar kita veikla, draudžiama JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ir 2321 (2016).“;

15)

įterpiamas šis straipsnis:

„24a straipsnis

1.   Jei valstybė narė nustato, kad asmuo dirba KLDR banko ar finansų įstaigos vardu arba nurodymu, valstybė narė tą asmenį išsiunčia iš savo teritorijos repatriacijos į to asmens pilietybės valstybę tikslu, laikantis taikytinos teisės.

2.   1 dalis netaikoma, kai to asmens buvimas būtinas teisminio proceso vykdymui arba išimtinai medicininiais, saugos ar kitais humanitariniais tikslais, arba jeigu Sankcijų komitetas konkrečiu atveju nustato, kad to asmens išsiuntimas prieštarautų JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ir 2321 (2016) tikslams.“;

16)

30 straipsnis pakeičiamas taip:

„30 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi priemonių, būtinų budrumui užtikrinti ir užkirsti kelią jų teritorijoje arba jų nacionalinių subjektų vykdomam specializuotam KLDR nacionalinių subjektų mokymui ar rengimui tokiose disciplinose, kuriomis būtų prisidėta prie KLDR branduolinės veiklos, susijusios su didesne platinimo rizika, ir branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo, įskaitant mokymą ar rengimą aukštosios fizikos, pažangiojo kompiuterinio modeliavimo ir su tuo susijusios kompiuterijos, geoerdvinės navigacijos, branduolinės inžinerijos, aviacijos ir kosminės erdvės inžinerijos, aeronautikos inžinerijos ir susijusių disciplinų, pažangiosios medžiagotyros, pažangiosios cheminės inžinerijos, pažangiosios mechaninės inžinerijos, pažangiosios elektros inžinerijos ir pažangiosios pramonės inžinerijos srityse.

2.   Valstybės narės sustabdo mokslinį ir techninį bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja asmenys ar grupės, kuriuos oficialiai remia KLDR ar kurie jai atstovauja (išskyrus mainus medicinos srityje), nebent:

a)

mokslinio ar techninio bendradarbiavimo branduolinės srities mokslo ir technologijos, aviacijos, kosminės erdvės ir aeronautikos inžinerijos ir technologijos arba pažangiųjų gamybos technologijų ir metodų srityse atveju – Sankcijų komitetas konkrečiu atveju nustatė, kad konkrečia veikla nebus prisidėta prie KLDR vykdomos su didesne platinimo rizika susijusios branduolinės veiklos ar su balistinėmis raketomis susijusių programų, arba

b)

viso kito mokslinio ar techninio bendradarbiavimo atveju – moksliniame ar techniniame bendradarbiavime dalyvaujanti valstybė narė nustato, kad konkrečia veikla nebus prisidėta prie KLDR vykdomos su didesne platinimo rizika susijusios branduolinės veiklos ar su balistinėmis raketomis susijusių programų, ir apie tokį sprendimą iš anksto praneša Sankcijų komitetui.“;

17)

įterpiamas šis straipsnis:

„31a straipsnis

Draudžiama KLDR diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai ir jų KLDR nariams turėti arba kontroliuoti bankų sąskaitas Sąjungoje, išskyrus vieną sąskaitą valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), kurioje (-iose) yra atstovybė ar konsulinė įstaiga arba kurioje (-iose) jų nariai yra akredituoti.“;

18)

įterpiamas šis straipsnis:

„31b straipsnis

1.   Draudžiama nuomoti ar kitu būdu suteikti naudojimuisi nekilnojamąjį turtą KLDR arba leisti KLDR jį naudoti arba naudoti KLDR naudai visais kitais tikslais, išskyrus diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų veiklą.

2.   Taip pat draudžiama iš KLDR nuomotis nekilnojamąjį turtą, kuris yra už KLDR teritorijos ribų.“;

19)

33 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Taryba atlieka I ir IV priedų pakeitimus remdamasi Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimais.“;

20)

įterpiamas šis straipsnis:

„36a straipsnis

Nukrypstant nuo priemonių, nustatytų JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ar 2321 (2016), su sąlyga, kad Sankcijų komitetas nustatė, jog būtina daryti išimtį siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų, kurios KLDR vykdo pagalbos ir paramos teikimo veiklą KLDR civilių gyventojų naudai, darbui, valstybės narės kompetentinga institucija išduoda būtiną leidimą.“;

21)

papildoma šio sprendimo priede pateiktu IV priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. MIZZI


(1)  2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (OL L 141, 2016 5 28, p. 79).


PRIEDAS

„IV PRIEDAS

18a straipsnyje nurodytas laivų sąrašas“