28.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/53


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/342

2016 m. gruodžio 14 d.

dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 12 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

lankstumo priemonė skirta tam, kad būtų galima finansuoti aiškiai nustatytas išlaidas, kurių nebuvo galima finansuoti neviršijant nustatytų vienos ar kelių išlaidų kategorijų viršutinių ribų;

(2)

kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (2) 11 straipsnyje, lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 471 mln. EUR (2011 m. kainomis);

(3)

iškilus neatidėliotinai būtinybei reikia mobilizuoti daug papildomų lėšų priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei švelninti, finansuoti;

(4)

išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti asignavimus pagal 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) viršutinę ribą, atrodo būtina mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas siekiant papildyti Sąjungos 2017 finansinių metų bendrajame biudžete numatytą finansavimą, viršijant 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą 530 mln. EUR dydžio suma priemonėms migracijos, pabėgėlių ir saugumo srityje finansuoti;

(5)

remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, turėtų būti paskirstyti keliems finansiniams metams (2017 m. numatyta 238,3 mln. EUR, 2018 m. – 91,0 mln. EUR, 2019 m. – 141,9 mln. EUR ir 2020 m. – 58,8 mln. EUR);

(6)

siekiant lankstumo priemonės lėšas mobilizuoti kuo greičiau, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2017 finansinių metų pradžios,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Sąjungos 2017 finansinių metų bendrajame biudžete mobilizuojamos lankstumo priemonės lėšos siekiant 3 išlaidų kategorijoje (Saugumas ir pilietybė) skirti 530,0 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą.

Ši suma naudojama dabartinės migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizės valdymo priemonėms finansuoti.

2.   Remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, bus tokie:

a)

238,3 mln. EUR 2017 m.;

b)

91,0 mln. EUR 2018 m.;

c)

141,9 mln. EUR 2019 m.;

d)

58,8 mln. EUR 2020 m.

Konkrečios kiekvieniems finansiniams metams skirtos sumos tvirtinamos taikant metinę biudžeto procedūrą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Priimta Strasbūre 2016 m. gruodžio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa. (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).