4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/192

2016 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Kroatijos Respublikos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

pagal Tarybos sprendimą 2014/122/ES (2)2016 m. kovo 4 d. pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolas dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai (toliau – Protokolas), su sąlyga, kad jis vėliau bus sudarytas;

(2)

Protokolas turėtų būti sudarytas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolas dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį, kuris įgaliojamas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pateikti Protokolo 6 straipsnyje numatytą pranešimą ir taip išreikšti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių sutikimą laikytis Protokolo (4).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. KAŽIMÍR


(1)  2016 m. rugsėjo 14 d. Pritarimas (dar neišspausdintas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2014 m. vasario 11 d. Trybos sprendimas 2014/122/ES dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (OL L 69, 2014 3 8, p. 2).

(3)  Protokolo tekstas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL L 31, 2017 2 4, p. 3).

(4)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.