17.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/53


Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/11)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

100 100

100 100,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

160 100

1 689 554

694 928,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

88,03

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

78 678,07

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

 

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

 

BENDRA SUMA

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILUMAS

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

542 800

542 800

633 607,84

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 150

13 400

19 937,21

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

54 500

43 500

32 083,84

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

108 600

135 350

112 321,92

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

8 014 690

 

 

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

102 500

 

 

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

3 985 735

3 844 749,21

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ

2 732 000

2 660 052,20

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 6

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y

29 750,63

4 7

VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

138 059

159 865,77

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

410 000

0,—

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

 

BENDRA SUMA

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis

2015

2016

2017

31.12.2015

Patvirtinta

31.12.2016

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Iš viso AD kategorijos

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Iš viso AST kategorijos

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Iš viso AST/SC kategorijos

 

 

 

 

 

Bendra suma

40

42

39

41

40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

Iš viso FG

24

24

24

Vietos darbuotojai

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Iš viso

25

25

25