16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1997

2016 m. lapkričio 15 d.

kuriuo dėl kaimo plėtros programų pakeitimo ir veiksmų, kuriais remiama trečiųjų šalių piliečių integracija, stebėsenos iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (1), ypač į jo 12 straipsnį, 66 straipsnio 5 dalį, 67 straipsnį, 75 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 (2) 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas didžiausias kaimo plėtros programų pakeitimų, kuriuos valstybės narės gali pateikti Komisijai, skaičius. Remiantis įgyta patirtimi, reikėtų padidinti didžiausią programų pakeitimų skaičių, kad valstybės narės galėtų programavimo laikotarpiu papildomai pateikti ribotą skaičių pakeitimų. Turėtų būti paaiškinti atvejai, kuriais didžiausias programos pakeitimų skaičius nėra taikomas, ir jie turėtų apimti pakeitimus, susijusius su tam tikrų skubių priemonių priėmimu arba su naujai nustatytomis vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 5 dalies b punkte, ribomis;

(2)

kaimo plėtros programų sėkmė priklauso ne tik nuo gero valdymo ir visapusiško jų įgyvendinimo, bet taip pat nuo pasiruošimo prisitaikyti prie naujų uždavinių ir kintančių aplinkybių, tokių kaip migracijos krizė. Siekiant užtikrinti gerą visų esamų intervencijos mechanizmų koordinavimą, EŽŪFKP parama su trečiųjų šalių piliečių integracija susijusiems veiksmams turėtų būti stebima Sąjungos lygmeniu;

(3)

į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 III priedo 2 dalies 1 punktą per klaidą nebuvo įtrauktas Leader logotipas. Šią klaidą reikėtų ištaisyti. IV priedo 1 punkte turėtų būti ištaisyta nuoroda į mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Ji turėtų būti pakeista nuoroda į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių;

(4)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 11 straipsnio a punkto i papunktyje nurodyto tipo programų pakeitimai programavimo laikotarpiu gali būti siūlomi ne daugiau kaip tris kartus.

Bet kokio kito tipo pasiūlymams bendrai taikomos šios nuostatos:

a)

per kalendorinius metus gali būti pateiktas tik vienas kiekvienos programos pakeitimo pasiūlymas, išskyrus 2023 m., kuriais gali būti pateiktas daugiau nei vienas pakeitimo pasiūlymas, jei pakeitimai išskirtinai susiję su finansavimo plano pritaikymu, įskaitant dėl pritaikymo atsiradusius rodiklių plano pokyčius;

b)

per visą programavimo laikotarpį gali būti pateikti trys papildomi kiekvienos programos pakeitimo pasiūlymai.

Didžiausias pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas pakeitimų skaičius nėra taikomas, jei:

a)

dėl oficialiai nacionalinės valdžios institucijos pripažintų gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių ar nepalankių klimato reiškinių arba dėl to, kad labai ir netikėtai pasikeitė valstybės narės ar regiono socialinės ir ekonominės sąlygos, įskaitant didelius ir staigius demografinius pokyčius dėl migracijos ir pabėgėlių priėmimo, reikia imtis skubos priemonių;

b)

pakeitimas būtinas dėl Sąjungos teisinės sistemos pokyčių;

c)

to reikia po Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 21 straipsnyje nurodytos veiklos rezultatų peržiūros;

d)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 8 straipsnio 1 dalies h punkto i papunktyje nurodytas kiekvieniems metams planuojamas EŽŪFKP įnašas pakeičiamas dėl to reglamento 58 straipsnio 7 dalyje nurodytų metinio paskirstymo valstybėms narėms pokyčių; siūlomi pakeitimai gali apimti atitinkamus priemonių aprašymo pakeitimus;

e)

padaroma pakeitimų, susijusių su finansinių priemonių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnyje, įdiegimu, arba

f)

padaroma pakeitimų, susijusių su Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 5 dalies b punkte paminėtomis naujai nustatytomis nurodytų vietovių ribomis.“;

2)

5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Prašymus dėl 2 dalyje nurodytų nacionalinių programų pakeitimų galima pateikti tik kartą per kalendorinius metus iki balandžio 1 d., išskyrus atvejus, kai dėl oficialiai nacionalinės valdžios institucijos pripažintų gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių ar nepalankių klimato reiškinių arba dėl to, kad labai ir netikėtai pasikeitė valstybės narės ar regiono socialinės ir ekonominės sąlygos, įskaitant didelius ir staigius demografinius pokyčius dėl migracijos ir pabėgėlių priėmimo, reikia imtis skubos priemonių, kai keičiama teisinė sistema arba kai pakeitimai būtini po Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 21 straipsnyje nurodytos veiklos rezultatų peržiūros. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies antros pastraipos, po minėtos peržiūros būtini programų pakeitimai gali būti padaryti papildomai, net jei pagal minėtą pastraipą jau pateikta pakeitimų pasiūlymų.“;

3)

14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 70 straipsnyje nurodytame elektroniniame veiksmų registre registruojant veiksmus, kurių galimas indėlis į Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktyje, 5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a–d papunkčiuose ir 5 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto a papunktyje nurodytų prioritetinių sričių veiklą arba trečiųjų šalių piliečių integraciją yra nustatytas, pateikiama (-os) žyma (-os), pagal kurias būtų galima identifikuoti tuos atvejus, kuriais tam tikro veiksmo sudedamąja dalimi prisidedama prie vienos ar kelių šių tikslinių sričių veiklos ar tikslo įgyvendinimo.“;

4)

III, IV ir VII priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 487.

(2)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 18).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 III, IV ir VII priedai iš dalies keičiami taip:

1)

III priedo 2 dalies 1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

pagal LEADER finansuojamų veiksmų ir priemonių atveju – LEADER logotipu:

Image

“;

2)

IV priedo 1 punkte rodiklis C32 pakeičiamas taip:

„C32.

Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“;

3)

VII priedo 1 punkto b papunktyje įrašas „C lentelė“ pakeičiamas taip:

„—

C lentelė: Atitinkamų rezultatų ir priemonių suskirstymas pagal ploto tipą, asmens lytį ir (arba) amžių ir pagal veiklą, kuria prisidedama prie trečiųjų šalių piliečių integracijos.“