19.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 282/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1845

2016 m. spalio 18 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas paraiškoms dėl pagalbos pieno gamybai mažinti pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1612

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1612, kuriuo skiriama pagalba pieno gamybai mažinti (2), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Deleguotajame reglamente (ES) 2016/1612 numatyta skirti pagalbą pieno gamintojams, savanoriškai įsipareigojusiems trijų mėnesių laikotarpiu mažinti karvių pieno gamybos apimtis. Pagalba mokama remiantis pagalbos paraiškomis. Kai bendras priimtinose ir patikimose pagalbos paraiškose nurodytas kiekis viršija bendrą didžiausią to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą kiekį, valstybės narės kiekvienoje paraiškoje nurodytam kiekiui turi taikyti paskirstymo koeficientą;

(2)

2016 m. lapkričio, gruodžio mėn. ir 2017 m. sausio mėn. laikotarpiui pateiktose pagalbos paraiškose nurodyti kiekiai viršija bendrą didžiausią kiekį. Todėl turi būti nustatytas paskirstymo koeficientas;

(3)

siekiant skubiai įgyvendinti Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1612, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paskirstymo koeficientas, taikytinas paraiškose dėl pagalbos karvių pieno gamybai mažinti nurodytam kiekiui 2016 m. lapkričio, gruodžio mėn. ir 2017 m. sausio mėn. laikotarpiu pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1612 yra 0,12462762.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 242, 2016 9 9, p. 4.