4.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1758

2016 m. rugsėjo 28 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminys (vadinamasis atminties lavinimo kortelių žaidimas), kurį sudaro 20 kartoninių kvadrato formos (maždaug 60 × 60 mm dydžio) kortelių. Visų kortelių nugarinė pusė yra su tokiu pačiu piešiniu, o priekinė pusė – su skirtingais paveikslėliais. Kiekvienos kortelės paveikslėlis turi atitikmenį – tokį patį paveikslėlį ant kitos kortelės (toks pats paveikslėlis yra ant dviejų kortelių priekinių pusių).

Šis kortelių žaidimas skirtas 2–4 žaidėjams.

Žr. paveikslą (*).

9504 40 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 9504 ir 9504 40 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

KN kodas 9504 40 00 priskiriamas visų rūšių kortų žaidimams. Kortelių forma ir jų naudojimo būdas (laikomos rankoje ir (arba) dedamos ant stalo) nėra svarbūs (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 9504 pozicijos paaiškinimų 11 punktą). Todėl gaminys neklasifikuotinas kaip kiti žaidimai, priskiriant KN kodą 9504 90 80 .

Todėl gaminys klasifikuotinas kaip lošimo kortos, priskiriant KN kodą 9504 40 00 .

Image

(*)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.