27.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1719

2016 m. rugsėjo 26 d.

kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (1), ypač į jo 18 straipsnio 3 dalies b punktą ir 5 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užsibrėžtų tikslų išlaikyti energijos tiekimo saugumą, didinti konkurencingumą ir užtikrinti, kad visi vartotojai galėtų pirkti energiją priimtinomis kainomis, ypač svarbu skubiai baigti kurti visiškai veikiančią jungtinę energijos vidaus rinką. Gerai veikianti elektros energijos vidaus rinka turėtų tinkamai skatinti elektros energijos gamintojus investuoti į naujovišką elektros energijos gamybą, įskaitant gamybą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ir atkreipti ypatingą dėmesį į Sąjungos energijos rinkoje labiausiai izoliuotas valstybes nares ir regionus. Be to, gerai veikianti rinka turėtų vartotojams suteikti tinkamų priemonių, kad jie galėtų naudoti energiją efektyviau, o tam būtina sąlyga – patikimas energijos tiekimas;

(2)

energijos tiekimo saugumas labai svarbus siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, todėl yra natūraliai susijęs su efektyviu elektros energijos vidaus rinkos veikimu ir izoliuotų valstybių narių elektros energijos rinkų integravimu. Elektros energija Sąjungos piliečiams gali būti tiekiama tik per tinklą. Veikiančios elektros energijos rinkos ir, visų pirma, tinklai ir kitas su elektros energijos tiekimu susijęs turtas labai svarbūs visuomenės saugumui, ekonominiam konkurencingumui ir Sąjungos piliečių gerovei;

(3)

Reglamente (EB) Nr. 714/2009 nustatytos nediskriminacinės taisyklės dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo ir, visų pirma, jungiamųjų linijų ir perdavimo sistemų, nuo kurių priklauso tarpvalstybiniai elektros energijos srautai, pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo taisyklės. Siekiant pereiti prie integruotos elektros energijos rinkos, elektros energijos gamintojams, vartotojams ir mažmenininkams turėtų būti užtikrintos veiksmingo rizikos draudimo galimybės, kad jie galėtų kuo labiau sumažinti riziką dėl būsimų kainų vietovėje, kurioje vykdo veiklą, tuo tikslu taip pat turėtų būti suderintos galiojančios prognozuojamo pralaidumo paskirstymo aukcionų taisyklės;

(4)

perdavimo sistemos operatoriai (PSO) turėtų derinti ilgalaikio pralaidumo skaičiavimą kitų metų ir kito mėnesio prekybos laikotarpiais bent jau regionų lygmeniu, siekdami užtikrinti, kad pralaidumas būtų skaičiuojamas patikimai ir kad rinkoje būtų siūlomas optimalus pralaidumo kiekis. Tuo tikslu PSO turėtų nustatyti bendro tinklo modelį, kuriame būtų surinkti visi ilgalaikiam pralaidumui apskaičiuoti būtini duomenys ir būtų atsižvelgta į ilgiesiems laikotarpiams būdingas neapibrėžtis. Ilgalaikis tarpvalstybinis pralaidumas turėtų būti apskaičiuojamas ir skirstomas koordinuoto grynojo pralaidumo metodu. Srautinis metodas galėtų būti taikomas ten, kur prekybos zonų tarpzoninio pralaidumo tarpusavio priklausomybė yra didelė ir taikyti tokį metodą ekonomiškai pagrįsta;

(5)

norint taikyti suderintas ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo paskirstymo taisykles, Europos lygmeniu būtina sukurti ir naudoti vieną bendrą paskirstymo platformą. Kad būtų lengviau paskirstyti ilgalaikes perdavimo teises rinkos dalyviams, šią centrinę platformą turėtų kurti visi PSO ir joje turėtų būti numatyta galimybė perleisti vieno reikalavimus atitinkančio rinkos dalyvio ilgalaikes perdavimo teises kitam;

(6)

kad ilgalaikes perdavimo teises būtų galima paskirstyti skaidriai ir nediskriminuojant, visa svarbi informacija apie aukcioną bendrojoje paskirstymo platformoje turi būti skelbiama aukcionui neprasidėjus. Kiekio paraiškų teikimo taisyklėse turėtų būti pateikiama išsami informacija apie fizinių perdavimo teisių paraiškos teikimo procedūrą, įskaitant reikalavimus, terminus, prekybos pabaigos laiką ir tinkamumo dalyvauti rinkos dalyvių tarpusavio mainuose reikalavimus;

(7)

ilgalaikių perdavimo teisių turėtojai turėtų turėti teisę grąžinti perdavimo sistemos operatoriams savo ilgalaikes perdavimo teises, kad jas būtų galima perskirstyti kitą kartą paskirstant prognozuojamą pralaidumą. Už grąžinamas ilgalaikes perdavimo teises jų turėtojai gali gauti atlygį. Be to, rinkos dalyviai turėtų turėti teisę perleisti arba pirkti jau paskirstytas ilgalaikes perdavimo teises. Apie tokį perleidimą arba pirkimą, taip pat apie sandorio šalis, įskaitant susijusius rinkos dalyvius ir atitinkamus PSO, rinkos dalyviai turėtų informuoti perdavimo sistemos operatorius;

(8)

svarbu užtikrinti, kad dalyvavimo bendrojoje paskirstymo platformoje administracinė našta ir išlaidos, visų pirma susijusios su sutartinio pagrindo derinimu su rinkos dalyviais, būtų pakankamai ribotos;

(9)

šiuo metu Sąjungoje galioja nevienodos paskirstymo taisyklės, reglamentuojančios sutarčių dėl ilgalaikių perdavimo teisių sudarymo tvarką. PSO turėtų parengti Sąjungos lygmeniu suderintas fizinių perdavimo teisių, finansinių perdavimo teisių (pasirinkimo sandorių) ir finansinių perdavimo teisių (įsipareigojimų) paskirstymo taisykles;

(10)

į suderintas paskirstymo taisykles turėtų būti įtraukta bent ilgalaikių perdavimo teisių paskirstymo proceso (tvarkos) aprašas, įskaitant būtinuosius dalyvavimo reikalavimus, finansinius klausimus, atsietuosiuose aukcionuose siūlomų produktų tipą, kiekio paraiškų teikimo taisykles, apribojimo ir kompensavimo taisykles, savo ilgalaikes perdavimo teises perleidžiantiems rinkos dalyviams taikomas taisykles, principą „naudokis arba parduok“, force majeure ir atsakomybės taisykles. Suderintose paskirstymo taisyklėse turėtų būti numatyti ir sutartiniai įpareigojimai, kurių privalo laikytis rinkos dalyviai;

(11)

Komisijos reglamente (ES) 2015/1222 (2) nustatytas kitos paros pralaidumo garantavimo terminas ir susijusi kompensavimo už ilgalaikių perdavimo teisių apribojimą tam terminui pasibaigus tvarka. PSO ilgalaikių perdavimo teisių turėtojams taip pat turėtų atlyginti arba kompensuoti už ilgalaikių perdavimo teisių apribojimą kitos paros pralaidumo garantavimo terminui nesibaigus;

(12)

atsižvelgiant į atitinkamų rinkų likvidumą ir rinkos dalyvių galimybes koreguoti savo pozicijas, gali būti nustatytos viršutinės kompensacijų, mokėtinų ilgalaikių perdavimo teisių turėtojams, kuriems šios teisės buvo apribotos prieš kitos paros pralaidumo garantavimo terminą, ribos;

(13)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 713/2009 (3) 8 straipsniu, jeigu kompetentingoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms nepavyksta susitarti dėl bendrų prieigos sąlygų ar metodikų, sprendimą tais reguliavimo klausimais turėtų priimti Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – agentūra);

(14)

šis reglamentas parengtas glaudžiai bendradarbiaujant su agentūra, Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-E) ir suinteresuotaisiais subjektais, siekiant skaidriai ir kolektyviškai priimti veiksmingas, subalansuotas ir proporcingas taisykles. Pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 18 straipsnio 3 dalį Komisija, prieš siūlydama bet kokius šio reglamento pakeitimus, konsultuosis su agentūra, ENTSO-E ir kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais;

(15)

šiuo reglamentu papildomas Reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedas, vadovaujantis to reglamento 16 straipsnyje išdėstytais principais;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 714/2009 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos išsamios taisyklės, kuriomis reglamentuojamas tarpzoninio pralaidumo paskirstymas išankstinių sandorių rinkose, bendros ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo metodikos nustatymas, bendrosios ilgalaikių perdavimo teisių paskirstymo platformos sukūrimas Europos lygmeniu ir galimybė grąžinti ilgalaikes perdavimo teises ir vėliau jas panaudoti skirstant prognozuojamą pralaidumą arba perleisti vieno rinkos dalyvio teises kitam.

2.   Šis reglamentas taikomas visoms Sąjungos perdavimo sistemoms ir jungiamosioms linijoms, išskyrus salose esančias perdavimo sistemas, kurios jungiamosiomis linijomis nėra sujungtos su kitomis perdavimo sistemomis.

3.   Valstybėse narėse, kuriose yra daugiau kaip vienas PSO, šis reglamentas taikomas visiems tos valstybės narės PSO. Jeigu PSO neatlieka su vienu arba daugiau šiame reglamente nustatytų įpareigojimų susijusios funkcijos, valstybės narės gali nustatyti, kad atsakomybė laikytis tų įpareigojimų būtų skirta vienam ar keliems kitiems konkretiems PSO.

4.   Bendrojoje paskirstymo platformoje gali dalyvauti Šveicarijoje veikiantys rinkos dalyviai ir PSO, jeigu tos valstybės teisėje įgyvendintos pagrindinės Sąjungos elektros energijos rinką reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir jeigu yra sudarytas tarpvyriausybinis susitarimas dėl Sąjungos ir Šveicarijos bendradarbiavimo elektros energetikos srityje.

5.   Jei įvykdytos 4 dalies sąlygos, dėl Šveicarijos dalyvavimo bendrojoje paskirstymo platformoje sprendžia Komisija, remdamasi agentūros pateikta nuomone. Prie bendrosios paskirstymo platformos prisijungusių Šveicarijos PSO teisės ir pareigos atitinka Sąjungoje veikiančių PSO teises ir pareigas, kad būtų galima užtikrinti sklandų ilgalaikių perdavimo teisių paskirstymo mechanizmo veikimą ir vienodas sąlygas visiems suinteresuotiesiems subjektams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (EB) Nr. 714/2009 2 straipsnyje, Reglamento (ES) 2015/1222 2 straipsnyje, Komisijos reglamento (ES) Nr. 543/2013 (4) 2 straipsnyje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB (5) 2 straipsnyje.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   prognozuojamo pralaidumo paskirstymas– ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo paskirstymas aukcione vėlesniam nei kitos paros laikotarpiui;

2)   ilgalaikė perdavimo teisė– fizinė perdavimo teisė arba finansinė perdavimo teisė (pasirinkimo sandoris arba įsipareigojimas), įgyta paskirstant prognozuojamą pralaidumą;

3)   paskirstymo taisyklės– bendrojoje paskirstymo platformoje galiojančios prognozuojamo pralaidumo paskirstymo taisyklės;

4)   bendroji paskirstymo platforma– visų PSO sukurta prognozuojamo pralaidumo paskirstymo europinė platforma;

5)   aukcionas– procesas, per kurį ilgalaikis tarpzoninis pralaidumas siūlomas ir paskirstomas pirkimo ir pardavimo pasiūlymus pateikusiems rinkos dalyviams;

6)   principas „naudokis arba parduok“– principas, pagal kurį su fizinėmis perdavimo teisėmis susijęs tarpzoninis pralaidumas, kuris buvo nupirktas, bet kurio kiekio paraiška nebuvo pateikta, automatiškai siūlomas skirstant kitos paros pralaidumą ir pagal kurį šių fizinių perdavimo teisių turėtojas iš perdavimo sistemos operatorių gauna užmokestį;

7)   kiekio paraiška– fizinių perdavimo teisių turėtojo ir kitos sandorio šalies arba įgaliotosios trečiosios šalies pranešimas atitinkamiems PSO, kad ilgalaikis tarpzoninis pralaidumas bus panaudotas;

8)   kiekio paraiškų teikimo taisyklės– fizinių perdavimo teisių turėtojo ir kitos sandorio šalies arba įgaliotosios trečiosios šalies pranešimo atitinkamiems PSO, kad ilgalaikis tarpzoninis pralaidumas bus panaudotas, teikimo taisyklės;

9)   rinkos kainų skirtumas– dviejų susijusių prekybos zonų tam tikrą valandą galiojančių kitos paros kainų, taikomų atitinkamam pralaidumo konkrečia kryptimi rinkos laiko vienetui, skirtumas;

10)   kompensavimo taisyklės– taisyklės, pagal kurias kiekvienas už prekybos zonų ribą, su kuria siejamos paskirtos ilgalaikės perdavimo teisės, atsakingas PSO kompensuoja perdavimo teisių turėtojams už ilgalaikių perdavimo teisių apribojimą.

3 straipsnis

Prognozuojamo pralaidumo paskirstymo tikslai

Šiuo reglamentu siekiama:

a)

skatinti veiksmingą ilgalaikę tarpzoninę prekybą ir užtikrinti rinkos dalyviams ilgalaikio tarpzoninio rizikos draudimo galimybes;

b)

optimizuoti ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo skaičiavimą ir paskirstymą;

c)

laikantis nediskriminavimo principo užtikrinti galimybę naudotis ilgalaikiu tarpzoniniu pralaidumu;

d)

užtikrinti, kad PSO, agentūrai, reguliavimo institucijoms ir rinkos dalyviams būtų taikomos nešališkos ir nediskriminacinės sąlygos;

e)

atsižvelgti į poreikį užtikrinti sąžiningą ir tinkamai organizuotą prognozuojamo pralaidumo paskirstymą ir tinkamą kainodarą;

f)

užtikrinti ir didinti prognozuojamo pralaidumo paskirstymo informacijos skaidrumą ir patikimumą;

g)

prisidėti prie efektyvaus ilgalaikio Sąjungos elektros energijos perdavimo sistemos veikimo ir elektros energijos sektoriaus plėtros.

4 straipsnis

Sąlygų arba metodikų tvirtinimas

1.   Iki šiame reglamente nustatytų terminų PSO parengia sąlygas arba metodikas, kurių reikalaujama šiuo reglamentu, ir pateikia jas tvirtinti kompetentingoms reguliavimo institucijoms. Jeigu pasiūlymą dėl sąlygų arba metodikų pagal šį reglamentą turi parengti ir dėl jo susitarti daugiau kaip vienas PSO, procese dalyvaujantys PSO turi glaudžiai bendradarbiauti. PSO, padedami ENTSO-E, reguliariai informuoja kompetentingas reguliavimo institucijas ir agentūrą apie pažangą, padarytą rengiant šias sąlygas arba metodikas.

2.   Jei nepavyksta pasiekti bendro sutarimo, PSO sprendimus dėl 4 straipsnio 6 dalyje nurodytų sąlygų arba metodikų pasiūlymų priima kvalifikuota balsų dauguma. Kvalifikuota balsų dauguma balsuojant dėl pasiūlymų pagal 4 straipsnio 6 dalį yra dauguma, kurią sudaro:

a)

PSO, atstovaujantys bent 55 % valstybių narių, ir

b)

PSO, atstovaujantys valstybėms narėms, kurių gyventojai sudaro bent 65 % Sąjungos gyventojų.

Pagal 4 straipsnio 6 dalį priimamus sprendimus blokuojančią mažumą turi sudaryti PSO, atstovaujantys ne mažiau kaip keturioms valstybėms narėms; priešingu atveju laikoma, kad kvalifikuota balsų dauguma pasiekta.

Balsuojant dėl PSO sprendimų pagal 4 straipsnio 6 dalį kiekvienai valstybei narei skiriama po vieną balsą. Jei valstybės narės teritorijoje yra daugiau nei vienas PSO, balsavimo teises PSO paskirsto valstybė narė.

3.   Jei nepavyksta pasiekti bendro sutarimo ir jei atitinkamus regionus sudaro daugiau kaip penkios valstybės narės, PSO sprendimus dėl 4 straipsnio 7 dalyje nurodytų sąlygų arba metodikų pasiūlymų priima kvalifikuota balsų dauguma. Kvalifikuota balsų dauguma balsuojant dėl pasiūlymų pagal 4 straipsnio 7 dalį yra dauguma, kurią sudaro:

a)

PSO, atstovaujantys bent 72 % susijusių valstybių narių, ir

b)

PSO, atstovaujantys valstybėms narėms, kurių gyventojai sudaro bent 65 % atitinkamo regiono gyventojų.

Pagal 4 straipsnio 7 dalį priimamus sprendimus blokuojančią mažumą turi sudaryti bent minimalus PSO, atstovaujančių ne mažiau kaip 35 % dalyvaujančių valstybių narių gyventojų, skaičius, pridėjus PSO, atstovaujančius bent vienai papildomai susijusiai valstybei narei; priešingu atveju laikoma, kad kvalifikuota balsų dauguma pasiekta.

PSO sprendimus dėl 4 straipsnio 7 dalyje nurodytų sąlygų arba metodikų pasiūlymų, susijusius su regionais, kuriuos sudaro ne daugiau kaip penkios valstybės narės, priima bendru sutarimu.

Balsuojant dėl PSO sprendimų pagal 4 straipsnio 7 dalį kiekvienai valstybei narei skiriama po vieną balsą. Jei valstybės narės teritorijoje yra daugiau nei vienas PSO, balsavimo teises PSO paskirsto valstybės narės.

4.   Jeigu iki šiame reglamente nustatytų terminų PSO nacionalinėms reguliavimo institucijoms pasiūlymo dėl sąlygų arba metodikų nepateikia, jie kompetentingoms reguliavimo institucijoms ir agentūrai turi pateikti atitinkamus sąlygų arba metodikų projektus ir paaiškinti, kodėl nepavyko susitarti. Agentūra informuoja Komisiją ir, bendradarbiaudama su kompetentingomis reguliavimo institucijomis, Komisijos prašymu išnagrinėja nesėkmės priežastis ir apie jas informuoja Komisiją. Komisija imasi atitinkamų veiksmų, kad reikiamas sąlygas arba metodikas būtų galima patvirtinti per keturis mėnesius nuo agentūros pateiktos informacijos gavimo.

5.   Kiekviena reguliavimo institucija atsakinga už 6 ir 7 dalyse nurodytų sąlygų arba metodikų patvirtinimą.

6.   Visos reguliavimo institucijos tvirtina šias pasiūlytas sąlygas arba metodikas:

a)

pagal 17 straipsnį parengtą elektros energijos gamybos ir apkrovos duomenų teikimo metodiką;

b)

pagal 18 straipsnį parengtą bendro tinklo modelio metodiką;

c)

pagal 49 straipsnį parengtus bendrajai paskirstymo platformai keliamus reikalavimus;

d)

pagal 51 straipsnį parengtas suderintas paskirstymo taisykles;

e)

pagal 57 straipsnį parengtą perkrovos pajamų skirstymo metodiką;

f)

pagal 59 straipsnį parengtą bendrosios paskirstymo platformos sukūrimo, tobulinimo ir veiklos išlaidų pasidalijimo metodiką;

g)

pagal 61 straipsnį parengtą išlaidų, patirtų siekiant užtikrinti garantuotą pralaidumą, paskirstymo ir užmokesčio už ilgalaikes perdavimo teises metodiką.

7.   Visos atitinkamo regiono reguliavimo institucijos tvirtina šias pasiūlytas sąlygas arba metodikas:

a)

pagal 10 straipsnį parengtą pralaidumo skaičiavimo metodiką;

b)

pagal 16 straipsnį parengtą tarpzoninio pralaidumo padalijimo metodiką;

c)

pagal 31 straipsnį parengtą regioninį ilgalaikių perdavimo teisių modelį;

d)

pagal 42 straipsnį parengtas pakaitines procedūras;

e)

pagal 52 straipsnį parengtus suderintų paskirstymo taisyklių regioninius reikalavimus, įskaitant pagal 55 straipsnį parengtas regionines kompensavimo taisykles.

8.   Pasiūlyme dėl sąlygų arba metodikų nurodomas siūlomas jų įgyvendinimo tvarkaraštis ir aprašomas numatomas jų poveikis šio reglamento tikslams. Pasiūlymai dėl sąlygų arba metodikų, kuriuos turi patvirtinti kelios arba visos reguliavimo institucijos, agentūrai ir reguliavimo institucijoms pateikiami tuo pačiu metu. Kompetentingų reguliavimo institucijų prašymu agentūra per tris mėnesius pateikia nuomonę dėl sąlygų arba metodikų pasiūlymų.

9.   Jei sprendimą dėl sąlygų arba metodikų tvirtinimo turi priimti daugiau nei viena reguliavimo institucija, kompetentingos reguliavimo institucijos konsultuojasi, glaudžiai bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiksmus, kad būtų pasiektas susitarimas. Kai taikytina, kompetentingos reguliavimo institucijos atsižvelgia į agentūros nuomonę. Reguliavimo institucijos sprendimus dėl sąlygų arba metodikų, nurodytų 6 ir 7 dalyse, priima per šešis mėnesius po to, kai tas sąlygas arba metodikas gauna reguliavimo institucija arba, kai taikoma, paskutinė susijusi reguliavimo institucija.

10.   Jei reguliavimo institucijoms nepavyksta susitarti per 9 dalyje nurodytą laikotarpį arba jei jos pateikia atitinkamą bendrą prašymą, sprendimą dėl pasiūlytų sąlygų arba metodikų, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 713/2009 8 straipsnio 1 dalimi, per šešis mėnesius priima agentūra.

11.   Jeigu viena ar kelios reguliavimo institucijos paprašo iš dalies pakeisti pateiktas sąlygas arba metodikas, kad pagal 6 ir 7 dalis galėtų jas patvirtinti, atitinkami PSO pasiūlymą dėl iš dalies pakeistų sąlygų arba metodikų pateikia tvirtinti per du mėnesius nuo reguliavimo institucijų pareikalavimo. Kompetentingos reguliavimo institucijos sprendimą dėl iš dalies pakeistų sąlygų arba metodikų priima per du mėnesius nuo jų pateikimo. Jei per du mėnesius kompetentingoms reguliavimo institucijoms nepavyksta susitarti dėl sąlygų arba metodikų pagal 6 ir 7 dalis arba jei jos pateikia atitinkamą bendrą prašymą, sprendimą dėl iš dalies pakeistų sąlygų arba metodikų, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 713/2009 8 straipsnio 1 dalimi, per šešis mėnesius priima agentūra. Jeigu atitinkami PSO pasiūlymo dėl iš dalies pakeistų sąlygų arba metodikų nepateikia, taikoma 4 dalyje numatyta procedūra.

12.   PSO, atsakingi už pasiūlymo dėl sąlygų arba metodikų parengimą, arba reguliavimo institucijos, atsakingos už jų patvirtinimą pagal 6 ir 7 dalis, gali pareikalauti iš dalies pakeisti šias sąlygas arba metodikas.

Sąlygų ir metodikų pakeitimų pasiūlymai pateikiami konsultacijoms 6 straipsnyje nustatyta tvarka ir tvirtinami šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

13.   PSO, pagal šį reglamentą atsakingi už sąlygų arba metodikų parengimą, paskelbia jas internete, kai jas patvirtina kompetentingos reguliavimo institucijos, arba, jeigu tokio patvirtinimo nereikalaujama, kai jos parengiamos, išskyrus atvejus, kai tokia informacija, remiantis 7 straipsniu, laikoma konfidencialia.

5 straipsnis

Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

Agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama su ENTSO-E, organizuoja suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą nagrinėjant prognozuojamo pralaidumo paskirstymo ir kitų šio reglamento įgyvendinimo aspektų klausimus. Be kitų dalykų, tai apima reguliarius susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais siekiant nustatyti problemas ir pasiūlyti patobulinimų, visų pirma susijusių su prognozuojamo pralaidumo paskirstymo mechanizmo veikimu ir gerinimu, įskaitant aukcionų taisyklių suderinimą. Tai nepakeičia konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais pagal 6 straipsnį.

6 straipsnis

Konsultacijos

1.   PSO, pagal šį reglamentą atsakingi už sąlygų arba metodikų ar jų pakeitimų pasiūlymų pateikimą, dėl sąlygų arba metodikų pasiūlymų projektų konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant kiekvienos valstybės narės atitinkamas institucijas, kai tai aiškiai nustatyta šiame reglamente. Konsultacijos trunka ne trumpiau kaip vieną mėnesį.

2.   Sąjungos lygmeniu pateikti PSO pasiūlymai dėl sąlygų arba metodikų skelbiami ir pateikiami konsultacijoms Sąjungos lygmeniu. Regionų lygmeniu pateikti PSO pasiūlymai pateikiami konsultacijoms bent regiono lygmeniu. Dvišaliu ar daugiašaliu lygmeniu pasiūlymus pateikusios šalys konsultuojasi bent su susijusiomis valstybėmis narėmis.

3.   Už pasiūlymą dėl sąlygų arba metodikų atsakingi subjektai, prieš pateikdami jį tvirtinti reguliavimo institucijoms, jeigu to reikalaujama pagal 4 straipsnį, arba prieš paskelbdami pasiūlymą visais kitais atvejais, deramai atsižvelgia į suinteresuotųjų subjektų nuomones, pareikštas per konsultacijas, surengtas pagal 1 dalį. Visais atvejais parengiamas aiškus ir tvirtas sprendimo atsižvelgti arba neatsižvelgti į konsultacijų metu pareikštas nuomones pagrindimas, kuris skelbiamas laiku prieš paskelbiant pasiūlymą dėl sąlygų arba metodikų arba tuo pačiu metu.

7 straipsnis

Konfidencialumo įpareigojimai

1.   Visai konfidencialiai informacijai, kuri gaunama, kuria keičiamasi ar kuri perduodama pagal šį reglamentą, taikomos 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos profesinės paslapties sąlygos.

2.   Įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį taikomas visiems asmenims, kuriems taikomos šio reglamento nuostatos.

3.   Konfidencialios informacijos, kurią 2 dalyje nurodyti asmenys gauna vykdydami savo pareigas, negalima atskleisti kitiems asmenims ar institucijoms, išskyrus nacionalinės teisės aktuose, kitose šio reglamento nuostatose arba kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose numatytus atvejus.

4.   Išskyrus nacionalinės arba Sąjungos teisės aktuose numatytus atvejus, reguliavimo institucijos, įstaigos ir asmenys, gaunantys konfidencialios informacijos pagal šio Reglamento nuostatas, gali ją naudoti tik vykdydami šiame reglamente nustatytas savo funkcijas.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄLYGOMS IR METODIKOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

1 SKYRIUS

Prognozuojamo pralaidumo skaičiavimas

1 skirsnis

Bendrieji reikalavimai

8 straipsnis

Pralaidumo skaičiavimo regionai

Taikant šį reglamentą pralaidumo skaičiavimo regionai yra pagal Reglamento (ES) 2015/1222 15 straipsnį nustatyti regionai.

9 straipsnis

Pralaidumo skaičiavimo laikotarpiai

Visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO užtikrina, kad ilgalaikis tarpzoninis pralaidumas būtų skaičiuojamas kiekvieną kartą paskirstant prognozuojamą pralaidumą ir bent metų ir mėnesio laikotarpiams.

2 skirsnis

Pralaidumo skaičiavimo metodika

10 straipsnis

Pralaidumo skaičiavimo metodika

1.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po Reglamento (ES) 2015/1222 9 straipsnio 7 dalyje nurodytos bendros pralaidumo skaičiavimo metodikos patvirtinimo, visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO parengia pasiūlymą dėl bendros ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo metodikos atitinkamame regione. Dėl pasiūlymo konsultuojamasi pagal 6 straipsnį.

2.   Bendroje pralaidumo skaičiavimo metodikoje naudojamas koordinuoto grynojo pralaidumo metodas arba srautinis metodas.

3.   Pralaidumo skaičiavimo metodika turi būti suderinama su kitos paros ir einamosios paros pralaidumo skaičiavimo metodika, nustatyta pagal Reglamento (ES) 2015/1222 21 straipsnio 1 dalį.

4.   Į neapibrėžtį, susijusią su ilgaisiais pralaidumo skaičiavimo laikotarpiais, atsižvelgiama taikant:

a)

keliais scenarijais grindžiamą saugumo analizę, kurioje naudojami pralaidumo skaičiavimo pradiniai duomenys, Reglamento (ES) 2015/1222 21 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas pralaidumo skaičiavimo metodas ir 21 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta tarpzoninio pralaidumo patvirtinimo metodika, arba

b)

statistinį metodą, grindžiamą ankstesniais kitos paros arba einamosios paros laikotarpių tarpzoninio pralaidumo duomenimis, jei galima įrodyti, kad taikant šį metodą būtų galima:

i)

pralaidumo skaičiavimo metodiką padaryti efektyvesnę;

ii)

geriau atsižvelgti į ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo neapibrėžtis, nei atliekant saugumo analizę pagal 4 dalies a punktą;

iii)

padidinti ekonominį efektyvumą ir išlaikyti tą patį sistemos saugumo lygį.

5.   Skaičiuodami ilgalaikį pralaidumą, visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO gali bendrai taikyti srautinį metodą šiomis sąlygomis:

a)

taikant srautinį metodą pralaidumo skaičiavimo regione didėja ekonomiškumas ir išlaikomas tas pats sistemos saugumo lygis;

b)

patvirtinta, kad pralaidumo skaičiavimo regione taikant srautinį metodą užtikrinamas skaidrumas ir gaunami tikslūs rezultatai;

c)

PSO numato šešių mėnesių laikotarpį, per kurį rinkos dalyviai gali pritaikyti savo procesus.

6.   Jei pralaidumo skaičiavimo regione pralaidumo skaičiavimo metodika rengiama remiantis keliais scenarijais grindžiama saugumo analize, taikomi Reglamento (ES) 2015/1222 21 straipsnio 1 dalyje nurodyti pralaidumo skaičiavimo pradinių duomenų, pralaidumo skaičiavimo metodo ir tarpzoninio pralaidumo patvirtinimo reikalavimai, išskyrus, kai tinkama, 21 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktį.

7.   Rengiant pralaidumo skaičiavimo metodiką atsižvelgiama į pakaitinių procedūrų reikalavimus ir į Reglamento (ES) 2015/1222 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reikalavimą.

11 straipsnis

Patikimumo ribos nustatymo metodika

Pasiūlymas dėl bendros pralaidumo skaičiavimo metodikos apima patikimumo ribos nustatymo metodiką, kuri turi atitikti Reglamento (ES) 2015/1222 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

12 straipsnis

Tinklo eksploatavimo saugumo ribų ir nenumatytų atvejų nustatymo metodikos

Bendros pralaidumo skaičiavimo metodikos pasiūlymas apima tinklo eksploatavimo saugumo ribų ir nenumatytų atvejų nustatymo metodikas, kurios turi atitikti Reglamento (ES) 2015/1222 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus.

13 straipsnis

Gamybos poslinkio koeficientų nustatymo metodika

Bendros pralaidumo skaičiavimo metodikos pasiūlymas apima gamybos poslinkio koeficientų nustatymo metodiką, kuri turi atitikti Reglamento (ES) 2015/1222 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

14 straipsnis

Taisomųjų veiksmų nustatymo metodika

Jei skaičiuojant ilgalaikį pralaidumą atsižvelgiama į taisomuosius veiksmus, kiekvienas PSO užtikrina, kad tų taisomųjų veiksmų būtų galima imtis tikruoju laiku ir kad jie atitiktų Reglamento (ES) 2015/1222 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

15 straipsnis

Tarpzoninio pralaidumo patvirtinimo metodika

Bendros pralaidumo skaičiavimo metodikos pasiūlymas apima tarpzoninio pralaidumo patvirtinimo metodiką, kuri turi atitikti Reglamento (ES) 2015/1222 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

16 straipsnis

Ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo padalijimo metodika

1.   Ne vėliau kaip pateikdami 10 straipsnyje nurodytą pralaidumo skaičiavimo metodiką, visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO bendrai parengia ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo koordinuoto padalijimo įvairiems ilgiesiems laikotarpiams savo pralaidumo skaičiavimo regione metodikos pasiūlymą. Dėl pasiūlymo konsultuojamasi pagal 6 straipsnį.

2.   Ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo padalijimo metodika turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

ji turi tenkinti su rizikos draudimu susijusius rinkos dalyvių poreikius;

b)

ji turi būti suderinama su pralaidumo skaičiavimo metodika;

c)

ji neturi riboti konkurencijos, visų pirma galimybės naudotis ilgalaikėmis perdavimo teisėmis.

3 skirsnis

Bendro tinklo modelis

17 straipsnis

Gamybos ir apkrovos duomenų teikimo metodika

1.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po Reglamento (ES) 2015/1222 9 straipsnio 6 dalyje nurodytos kitos paros ir einamosios paros elektros energijos gamybos ir apkrovos duomenų teikimo metodikos patvirtinimo visi PSO bendrai parengia pasiūlymą dėl bendros elektros energijos gamybos ir apkrovos duomenų teikimo metodikos, pagal kurią teikiami elektros energijos gamybos ir apkrovos duomenys, būtini norint nustatyti bendro tinklo modelį ilgalaikiam pralaidumui apskaičiuoti. Dėl pasiūlymo konsultuojamasi pagal 6 straipsnį. Rengiant metodiką atsižvelgiama į elektros energijos gamybos ir apkrovos duomenų teikimo metodiką, nustatytą pagal Reglamento (ES) 2015/1222 16 straipsnį, ir ji pastarąją metodiką papildo.

2.   Rengiant elektros energijos gamybos ir apkrovos duomenų teikimo metodiką taikomi Reglamento (ES) 2015/1222 16 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

18 straipsnis

Bendro tinklo modelio metodika

1.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po Reglamento (ES) 2015/1222 9 straipsnio 6 dalyje nurodytos bendro tinklo modelio metodikos kitos paros ir einamosios paros pralaidumui skaičiuoti patvirtinimo visi PSO bendrai parengia bendro tinklo modelio ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo metodikos pasiūlymą. Dėl metodikos konsultuojamasi pagal 6 straipsnį.

2.   Rengiant bendro tinklo modelio metodiką atsižvelgiama į bendro tinklo modelio metodiką, parengtą pagal Reglamento (ES) 2015/1222 17 straipsnį, ir ji pastarąją metodiką papildo. Metodika turi užtikrinti galimybę nustatyti bendro tinklo modelį ilgalaikiam pralaidumui skaičiuoti pralaidumo skaičiavimo regionuose, kuriuose pagal 10 straipsnį taikoma keliais scenarijais grindžiama saugumo analizė.

3.   Rengiant bendro tinklo modelio metodiką taikomi Reglamento (ES) 2015/1222 17 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

19 straipsnis

Scenarijai

1.   Pralaidumo skaičiavimo regionuose, kuriuose pagal 10 straipsnį taikoma keliais scenarijais grindžiama saugumo analizė, visi PSO bendrai parengia bendrą rinkinį scenarijų, naudotinų bendro tinklo modelyje skaičiuojant pralaidumą kiekvienu ilguoju laikotarpiu.

2.   Rengiant bendrą scenarijų rinkinį taikomi atitinkami Reglamento (ES) 2015/1222 18 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

20 straipsnis

Atskiro tinklo modelis

Pralaidumo skaičiavimo regionuose, kuriuose pagal 10 straipsnį taikoma keliais scenarijais grindžiama saugumo analizė, rengdamas atskiro tinklo modelį ilgalaikiam pralaidumui apskaičiuoti, kiekvienas PSO taiko Reglamento (ES) 2015/1222 19 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

4 skirsnis

Pralaidumo skaičiavimo procesas

21 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Sujungiant atskirų tinklų modelius į bendro tinklo modelį, naudojamą pralaidumui kiekvienu ilguoju laikotarpiu apskaičiuoti, taikomas pagal Reglamento (ES) 2015/1222 27 straipsnį nustatytas atskirų tinklų modelių sujungimo procesas. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 17 straipsnyje nurodytos ilgųjų laikotarpių elektros energijos gamybos ir apkrovos duomenų teikimo metodikos ir 18 straipsnyje nurodytos ilgųjų laikotarpių bendro tinklo modelio metodikos patvirtinimo visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO bendrai parengia ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo taisykles, kuriomis papildomos pagal Reglamento (ES) 2015/1222 27 straipsnį nustatytos atskirų tinklų modelių sujungimo taisyklės.

2.   Pagal Reglamento (ES) 2015/1222 27 straipsnį nustatyti koordinuoto pralaidumo skaičiuotojai apskaičiuoja savo pralaidumo skaičiavimo regiono ilgalaikį tarpzoninį pralaidumą. Tuo tikslu ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 10 straipsnyje nurodytos ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo metodikos patvirtinimo visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO bendrai parengia ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo taisykles, kuriomis papildomos pagal Reglamento (ES) 2015/1222 27 straipsnį nustatytos koordinuoto pralaidumo skaičiuotojų veiklos taisyklės.

3.   Ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo laikotarpiams taikomi atitinkami Reglamento (ES) 2015/1222 27 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

22 straipsnis

Bendro tinklo modelio kūrimas

Kuriant bendro tinklo modelį ilgalaikiam pralaidumui skaičiuoti pralaidumo skaičiavimo regionuose, kuriuose pagal 10 straipsnį taikoma keliais scenarijais grindžiama saugumo analizė, taikomas Reglamento (ES) 2015/1222 28 straipsnyje nustatytas bendro tinklo modelio kūrimo procesas ir jame nustatyti reikalavimai.

23 straipsnis

Ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo skaičiavimas regionuose

1.   Jei PSO pagal 10 straipsnį taiko statistinį metodą, į ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo procesą įtraukiami bent šie elementai:

a)

vieno ar kelių laikotarpių ankstesnių kitos paros arba einamosios paros tarpzoninio pralaidumo duomenų rinkiniai ir pagal juos suformuota trukmės kreivė;

b)

pralaidumo skaičiavimas, atitinkantis su pasirinktu duomenų rinkiniu susijusį rizikos lygį;

c)

ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo, kuris bus siūlomas skirstant prognozuojamą pralaidumą, skaičiavimas įvertinant atsargą dėl ankstesnių tarpzoninio pralaidumo verčių ir prognozuojamų ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo verčių skirtumo;

d)

bendros taisyklės, kaip skaičiuojant ilgalaikį pralaidumą atsižvelgti į turimą informaciją apie planinį energijos tiekimo išjungimą, naują infrastruktūrą ir elektros energijos gamybos ir apkrovos kaitos modelį.

2.   Jei PSO pagal 10 straipsnį taiko keliais scenarijais grindžiamą saugumo analizę, ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo laikotarpiams pralaidumo skaičiavimo regionuose taikomi Reglamento (ES) 2015/1222 29 straipsnyje nustatyti reikalavimai, išskyrus, kai tinkama, 29 straipsnio 4 dalį.

3.   Kiekvienas koordinuoto pralaidumo skaičiuotojas apskaičiuotą ilgalaikį tarpzoninį pralaidumą pagal 16 straipsnyje nustatytą tarpzoninio pralaidumo padalijimo metodiką padalija kiekvienam prognozuojamo pralaidumo paskirstymo laikotarpiui.

4.   Kiekvienas koordinuoto pralaidumo skaičiuotojas apskaičiuoto ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo ir jo padalijimo rezultatus pateikia tvirtinti pagal 24 straipsnį kiekvienam atitinkamo pralaidumo skaičiavimo regiono PSO.

24 straipsnis

Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo ir padalijimo rezultatų tvirtinimas ir pateikimas

1.   Kiekvienas PSO pagal 15 straipsnį patvirtina ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo ties savo prekybos zonos ribomis arba per kritinius tinklo elementus kiekvienu ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo laikotarpiu skaičiavimo rezultatus.

2.   Kiekvienas PSO pagal 16 straipsnį patvirtina ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo ties savo prekybos zonos ribomis arba per kritinius tinklo elementus padalijimo rezultatus.

3.   Kiekvienas PSO jo patvirtintus pralaidumo duomenis ir patvirtintus šio pralaidumo padalijimo kiekvienam prognozuojamo pralaidumo paskirstymo laikotarpiui duomenis siunčia atitinkamiems koordinuoto pralaidumo skaičiuotojams ir kitiems atitinkamų pralaidumo skaičiavimo regionų PSO.

4.   Patvirtintus ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo padalijimo duomenis kiekvienas koordinuoto pralaidumo skaičiuotojas pagal 29 straipsnį pateikia prognozuojamo pralaidumo paskirstymui vykdyti.

5.   Atitinkamos reguliavimo institucijos prašymu PSO pateikia ataskaitą, kurioje išsamiai nurodo, kaip buvo gauta ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo vertė, siejama su konkrečiu ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo laikotarpiu.

25 straipsnis

Koordinuotas tarpzoninio pralaidumo sumažinimas

1.   PSO koordinuoja jau paskirto ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo sumažinimą, jei tas sumažinimas yra susijęs su ilgesniu laikotarpiu nei likus 48 valandoms iki tiekimo paros pradžios. Tuo atveju, kai ilgalaikės perdavimo teisės, įskaitant su tokiomis teisėmis susijusias kiekio paraiškas, apribojamos likus mažiau nei 48 valandoms iki tiekimo paros pradžios, kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO taiko Reglamento (ES) 2015/1222 29 straipsnyje nurodytą kitos paros ir einamosios paros pralaidumo skaičiavimo procesą.

2.   Jei perdavimo sistemos operatoriui būtina sumažinti jau paskirstytą ilgalaikį tarpzoninį pralaidumą, atsakingam koordinuoto pralaidumo skaičiuotojui jis nusiunčia prašymą pradėti koordinuotą pralaidumo skaičiavimo regiono ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo būtino sumažinimo skaičiavimą. Savo prašymą PSO pagrindžia pateikdamas visą tuo klausimu svarbią informaciją.

3.   Koordinuoto pralaidumo skaičiuotojas pateikia atnaujintus tarpzoninio pralaidumo duomenis tvirtinti atitinkamiems PSO.

4.   Kiekvienas PSO pagal 24 straipsnį patvirtina atnaujintus tarpzoninio pralaidumo ties savo prekybos zonos ribomis arba per kritinius tinklo elementus skaičiavimo duomenis.

5.   Koordinuoto pralaidumo skaičiuotojas pateikia atnaujintus ir patvirtintus tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo duomenis atitinkamiems PSO ir bendrajai paskirstymo platformai, kad pagal 53 straipsnį būtų atliktas perdavimo teisių apribojimas.

5 skirsnis

Kas dvejus metus rengiama pralaidumo skaičiavimo ataskaita

26 straipsnis

Kas dvejus metus rengiama pralaidumo skaičiavimo ir paskirstymo ataskaita

1.   Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo ENTSO-E parengia ir agentūrai pateikia ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo ir paskirstymo ataskaitą.

2.   Jei agentūra paprašo, kas antrais paskesniais metais ENTSO-E parengia ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo ir paskirstymo ataskaitą. Jei taikytina, ši ataskaita agentūrai pateikiama kartu su pralaidumo skaičiavimo ir paskirstymo ataskaita, kuri kas dvejus metus rengiama pagal Reglamento (ES) 2015/1222 31 straipsnį.

3.   Pralaidumo skaičiavimo ir paskirstymo ataskaitoje pateikiama bent ši su kiekviena prekybos zona, prekybos zonų riba ir pralaidumo skaičiavimo regionu susijusi informacija:

a)

taikytas pralaidumo skaičiavimo metodas;

b)

statistiniai patikimumo atsargos rodikliai;

c)

statistiniai tarpzoninio pralaidumo rodikliai, kai tinkama, kiekvienu pralaidumo skaičiavimo laikotarpiu;

d)

pralaidumui skaičiuoti naudotos informacijos kokybės rodikliai;

e)

tam tikrais atvejais – siūlomos priemonės pralaidumo skaičiavimui pagerinti;

f)

rekomendacijos dėl tolesnio prognozuojamo pralaidumo skaičiavimo tobulinimo, įskaitant tolesnį metodikų, procesų ir valdymo tvarkos derinimą.

4.   Pasikonsultavę su agentūra, visi PSO drauge sutaria dėl ataskaitos statistinių ir kokybės rodiklių. Prieš PSO susitariant arba šiuos rodiklius jau taikant, agentūra gali pareikalauti juos iš dalies pakeisti.

5.   Agentūra nusprendžia, ar skelbti visą kas dvejus metus rengiamą ataskaitą ar jos dalį.

2 SKYRIUS

Prekybos zonos

27 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Skaičiuojant ir paskirstant prognozuojamą pralaidumą taikomos kitos paros ir einamosios paros prekybos zonos.

2.   Jei prekybos zonų ribos nebelieka, ilgalaikių perdavimo per tą prekybos zonų ribą teisių turėtojai turi teisę iš susijusių PSO gauti kompensaciją, nustatomą remiantis pradine kaina, kurią jie sumokėjo už ilgalaikes perdavimo teises.

3 SKYRIUS

Prognozuojamo pralaidumo paskirstymas

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

28 straipsnis

Bendrieji principai

Prognozuojamas pralaidumas paskirstomas taip, kad būtų:

a)

laikomasi ribinių kainų nustatymo principo ir gaunami rezultatai būtų siejami su prekybos zonų riba, perdavimo kryptimi ir rinkos laiko vienetu;

b)

vadovaujantis 39 straipsniu, paskirstoma ne daugiau ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo, nei siūloma;

c)

užtikrinamas pakartojamumas.

29 straipsnis

Pradiniai duomenys ir rezultatai

1.   Bendrojoje paskirstymo platformoje prognozuojamo pralaidumo paskirstymo rezultatai pagal 2 dalį nustatomi remiantis šiais pradiniais duomenimis:

a)

patvirtintais ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo padalijimo duomenimis, kuriuos pateikia kiekvienas koordinuoto pralaidumo skaičiuotojas, ir pralaidumo, siejamo su ilgalaikėmis perdavimo teisėmis, kurios buvo grąžintos pagal 43 straipsnį, duomenimis;

b)

rinkos dalyvių pateiktais pirkimo ir pardavimo pasiūlymais.

2.   Kiekvieną kartą paskirstant prognozuojamą pralaidumą bendrojoje paskirstymo platformoje tuo pačiu metu nustatomi bent šie su prekybos zonų riba, perdavimo kryptimi ir rinkos laiko vienetu siejami rezultatai:

a)

paskirtų ilgalaikių perdavimo teisių apimtis MW;

b)

pagal 40 straipsnį nustatyta ilgalaikių perdavimo teisių kaina;

c)

pirkimo ir pardavimo pasiūlymų įvykdymo būklė.

3.   Bendroji paskirstymo platforma užtikrina, kad aukciono rezultatai būtų tikslūs.

4.   Kiekvienas PSO užtikrina, kad aukciono rezultatai atitiktų pradinius duomenis, kurie pagal 1 dalį buvo pateikti bendrajai paskirstymo platformai.

2 skirsnis

Tarpzoninio perdavimo rizikos draudimo galimybės

30 straipsnis

Sprendimas dėl tarpzoninio rizikos draudimo galimybių

1.   Su prekybos zonų riba susiję PSO suteikia ilgalaikes perdavimo teises, nebent reguliavimo institucijos, kurių kompetencijai priklauso ta prekybos zonų riba, yra priėmusios suderintus sprendimus neteikti ilgalaikių perdavimo per tą prekybos zonų ribą teisių. Priimdamos savo sprendimus, reguliavimo institucijos, kurių kompetencijai priklauso ta prekybos zonų riba, konsultuojasi su atitinkamo pralaidumo skaičiavimo regiono reguliavimo institucijomis ir tinkamai atsižvelgia į jų nuomonę.

2.   Jeigu įsigaliojant šiam reglamentui ilgalaikių perdavimo per prekybos zonų ribą teisių nesuteikta, ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo reguliavimo institucijos, kurių kompetencijai priklauso ta prekybos zonų riba, priima suderintus sprendimus dėl ilgalaikių perdavimo teisių įvedimo.

3.   Pagal 1 ir 2 dalis priimami sprendimai grindžiami vertinimu, ar išankstinių sandorių elektros energijos rinka užtikrins pakankamai rizikos draudimo galimybių susijusiose prekybos zonose. Reguliavimo institucijos, kurių kompetencijai priklauso prekybos zonų riba, vertinimą atlieka koordinuotai ir jis apima bent šiuos elementus:

a)

konsultacijas su rinkos dalyviais dėl jų tarpzoninio rizikos draudimo, susijusio su atitinkamomis prekybos zonų ribomis, galimybių poreikio;

b)

įvertinimą.

4.   Atliekant 3 dalies b punkte nurodytą įvertinimą nagrinėjama, kaip veikia didmeninės elektros energijos rinkos, ir jis grindžiamas skaidriais kriterijais, kurie apima bent šiuos elementus:

a)

analizę, ar išankstinių sandorių rinkose siūlomi produktai arba jų deriniai padės išvengti kitos paros kainos tam tikroje prekybos zonoje nepastovumo rizikos. Laikoma, kad toks produktas ar produktų derinys tinkamai padeda išvengti kitos paros kainos tam tikroje prekybos zonoje kitimo rizikos, jei kitos paros kaina toje prekybos zonoje ir atsiskaitymo už tą produktą arba produktų derinį kaina yra pakankamai susijusios;

b)

analizę, ar išankstinių sandorių rinkose siūlomi produktai arba jų deriniai yra efektyvūs. Tuo tikslu įvertinami bent šie rodikliai:

i)

prekybos laikotarpis;

ii)

siūlomų ir prašomų kainų skirtumas;

iii)

prekybos apimties ir fizinio suvartojimo santykis;

iv)

atvirųjų pozicijų ir fizinio suvartojimo santykis.

5.   Jei atlikus 3 dalyje nurodytą vertinimą paaiškėja, kad rizikos draudimo galimybės vienoje ar daugiau prekybos zonų yra nepakankamos, kompetentingos reguliavimo institucijos atitinkamų PSO pareikalauja:

a)

suteikti ilgalaikes perdavimo teises arba

b)

užtikrinti, kad būtų galima įsigyti kitų ilgalaikio tarpzoninio rizikos draudimo produktų ir taip skatinti didmeninių elektros energijos rinkų veikimą.

6.   Jeigu kompetentingos reguliavimo institucijos nusprendžia pateikti 5 dalies b punkte nurodytą reikalavimą, gavę tokį reikalavimą atitinkami PSO ne vėliau kaip per šešis mėnesius parengia būtinas priemones ir pateikia jas kompetentingoms reguliavimo institucijoms tvirtinti. Tos būtinos priemonės įgyvendinamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius po to, kai jas patvirtina kompetentingos reguliavimo institucijos. Atitinkamų PSO prašymu kompetentingos reguliavimo institucijos gali pratęsti įgyvendinimo terminą ne ilgiau kaip 6 mėnesiams.

7.   Jei reguliavimo institucijos nusprendžia, kad atitinkami PSO neturėtų suteikti ilgalaikių perdavimo teisių arba kad jie turėtų teikti kitus ilgalaikius tarpzoninius rizikos draudimo produktus, su prekybos zonų ribomis susijusiems PSO netaikomi 16, 28, 29, 31–57, 59 ir 61 straipsniai.

8.   Gavusios bendrą su prekybos zonų riba susijusių PSO prašymą arba savo iniciatyva reguliavimo institucijos, kurių kompetencijai priklauso prekybos zonų riba, bendradarbiaudamos su agentūra, bent kas ketverius metus atlieka vertinimą pagal 3–5 dalis.

31 straipsnis

Ilgalaikių perdavimo teisių regioninis modelis

1.   Paskirstymo platformoje ilgalaikis tarpzoninis pralaidumas rinkos dalyviams paskirstomas suteikiant fizines perdavimo teises pagal principą „naudokis arba parduok“ arba finansines perdavimo teises (pasirinkimo sandorius) arba finansines perdavimo teises (įsipareigojimus).

2.   Visi PSO, kurie teikia ilgalaikes perdavimo teises, bendrojoje paskirstymo platformoje rinkos dalyviams siūlo ilgalaikį tarpzoninį pralaidumą bent metų ir mėnesio laikotarpiams. Visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO gali bendrai pasiūlyti teikti ilgalaikį tarpzoninį pralaidumą papildomiems laikotarpiams.

3.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono, kuriame taikomos ilgalaikės perdavimo teisės, PSO bendrai parengia ilgalaikių perdavimo teisių, kurias numatoma suteikti siejant su kiekviena pralaidumo skaičiavimo regiono prekybos zonų riba, regioninio modelio pasiūlymą.

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po reguliavimo institucijų, kurių kompetencijai priklauso prekybos zonų riba, suderinto sprendimo įvesti ilgalaikes perdavimo teises pagal 30 straipsnio 2 dalį atitinkamo pralaidumo skaičiavimo regiono PSO bendrai parengia ilgalaikių perdavimo teisių, kurias numatoma suteikti siejant su kiekviena pralaidumo skaičiavimo regiono prekybos zonų riba, regioninio modelio pasiūlymą.

Valstybių narių, kuriose naudojamas regioninis ilgalaikių perdavimo teisių modelis yra dalis PSO tarpvalstybinės apkrovų perskirstymo tvarkos, kuria siekiama užtikrinti tinklo eksploatavimą neperžengiant saugumo ribų, reguliavimo institucijos gali nuspręsti išlaikyti su jų kompetencijai priklausančiomis prekybos zonų ribomis susijusias fizines ilgalaikes perdavimo teises.

4.   3 dalyje nurodytuose pasiūlymuose pateikiamas įgyvendinimo tvarkaraštis ir bent šių paskirstymo taisyklėse nustatytų elementų apibūdinimas:

a)

ilgalaikių perdavimo teisių rūšis;

b)

prognozuojamo pralaidumo paskirstymo laikotarpiai;

c)

produkto pavidalas (bazinė apkrova, pikinė apkrova, nepikinė apkrova);

d)

susijusios prekybos zonų ribos.

5.   Dėl pasiūlymų konsultuojamasi pagal 6 straipsnį. Suteikdamas siūlomas ilgalaikes perdavimo teises, kiekvienas PSO tinkamai atsižvelgia į konsultacijų rezultatus.

6.   Neleidžiama lygiagrečiai suteikti ir fizinių perdavimo teisių, ir finansinių perdavimo teisių (pasirinkimo sandorių), siejamų su ta pačia prekybos zonų riba. Neleidžiama lygiagrečiai suteikti ir fizinių perdavimo teisių, ir finansinių perdavimo teisių (įsipareigojimų), siejamų su ta pačia prekybos zonų riba.

7.   Siūlomų su prekybos zonų riba siejamų ilgalaikių perdavimo teisių peržiūrą gali pradėti:

a)

visos su prekybos zonų riba susijusios reguliavimo institucijos savo iniciatyva arba

b)

visos su prekybos zonų riba susijusios reguliavimo institucijos, remdamosi agentūros rekomendacija arba bendru visų su prekybos zonų riba susijusių PSO prašymu.

8.   Visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO atsakingi už 9 dalyje nurodytos peržiūros atlikimą.

9.   Kiekvienas ilgalaikių perdavimo teisių peržiūroje dalyvaujantis PSO:

a)

įvertina siūlomas ilgalaikes perdavimo teises, atsižvelgdamas į 4 dalyje nurodytas savybes;

b)

atsižvelgdamas į a punkte nurodyto įvertinimo rezultatą, pasiūlo alternatyvias ilgalaikes perdavimo teises, jei mano, kad tai būtina;

c)

pagal 6 straipsnį konsultuojasi dėl:

i)

siūlomų ilgalaikių perdavimo teisių vertinimo rezultatų;

ii)

jei taikoma, alternatyvių ilgalaikių perdavimo teisių pasiūlymo.

10.   Po 9 dalies c punkte nurodytų konsultacijų ir per tris mėnesius nuo sprendimo pradėti peržiūrą priėmimo atitinkamo pralaidumo skaičiavimo regiono PSO kompetentingoms reguliavimo institucijoms pateikia bendrą pasiūlymą palikti esamą ilgalaikių perdavimo teisių rūšį arba ją iš dalies pakeisti.

32 straipsnis

Fizinės perdavimo teisės

1.   Kiekvienas fizinių perdavimo teisių turėtojas turi teisę pagal 36 straipsnį pateikti visų arba dalies savo fizinių perdavimo teisių kiekio paraišką.

2.   Jei fizinių perdavimo teisių turėtojas nepateikia kiekio paraiškos iki kiekio paraiškų taisyklėse nustatyto termino, jis turi teisę gauti užmokestį pagal 35 straipsnį.

33 straipsnis

Finansinės perdavimo teisės (pasirinkimo sandoriai)

1.   Finansinių perdavimo teisių (pasirinkimo sandorių) turėtojai turi teisę gauti užmokestį pagal 35 straipsnį.

2.   Finansinių perdavimo teisių (pasirinkimo sandorių) įgyvendinimas priklauso nuo to, ar taikomas Reglamento (ES) 2015/1222 38–50 straipsniuose aprašytas kitos paros kainų susiejimo mechanizmas.

34 straipsnis

Finansinės perdavimo teisės (įsipareigojimai)

1.   Finansinių perdavimo teisių (įsipareigojimų) turėtojai pagal 35 straipsnį turi teisę gauti arba yra įpareigoti mokėti užmokestį.

2.   Finansinių perdavimo teisių (įsipareigojimų) įgyvendinimas priklauso nuo to, ar taikomas Reglamento (ES) 2015/1222 38–50 straipsniuose aprašytas kitos paros kainų susiejimo mechanizmas.

35 straipsnis

Užmokesčio už ilgalaikes perdavimo teises principai

1.   Atitinkami PSO, paskirstantys su prekybos zonų riba susijusias perdavimo teises bendrojoje paskirstymo platformoje, ilgalaikių perdavimo teisių turėtojams moka užmokestį, jei faktinės ir už ilgalaikes perdavimo teises sumokėtos kainų skirtumas yra teigiamas.

2.   Finansinių perdavimo teisių (įsipareigojimų) turėtojai moka užmokestį atitinkamiems PSO, paskirstantiems su prekybos zonų riba susijusias perdavimo teises bendrojoje paskirstymo platformoje, jei faktinės ir už finansines perdavimo teises (įsipareigojimus) sumokėtos kainų skirtumas yra neigiamas.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytas užmokestis už ilgalaikes perdavimo teises nustatomas laikantis šių principų:

a)

tarpzoninį pralaidumą kitos paros laikotarpiui paskirstant susieto paskirstymo metodu ar kitokiu dėl pakaitinės procedūros taikomu metodu, užmokestis už ilgalaikes perdavimo teises yra lygus rinkos kainų skirtumui;

b)

tarpzoninį pralaidumą kitos paros laikotarpiui paskirstant atsietajame aukcione, užmokestis už ilgalaikes perdavimo teises yra lygus paros aukciono galutinei kainai.

4.   Jei pagal Reglamento (ES) 2015/1222 23 straipsnio 3 dalį į kitos paros pralaidumo paskirstymo procesą buvo įtraukti paskirstymo apribojimai dėl jungiamųjų linijų tarp prekybos zonų, į juos gali būti atsižvelgiama skaičiuojant užmokestį už ilgalaikes perdavimo teises pagal 3 dalį.

3 skirsnis

Fizinių perdavimo teisių kiekio paraiškų teikimo tvarka

36 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl fizinių perdavimo teisių kiekio paraiškų

1.   Kai PSO suteikia ir taiko su prekybos zonų ribomis siejamas fizines perdavimo teises, jie sudaro sąlygas fizinių perdavimo teisių turėtojams ir (arba) kitai sandorio šaliai teikti planinių elektros energijos mainų kiekio paraiškas. Fizinių perdavimo teisių turėtojai gali įgalioti reikalavimus atitinkančias trečiąsias šalis teikti elektros energijos mainų kiekio paraiškas jų vardu pagal 3 dalyje nurodytas kiekio paraiškų teikimo taisykles.

2.   Ne vėliau kaip per dvylika mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo visi PSO, teikiantys su prekybos zonų riba siejamas fizines perdavimo teises, atitinkamoms reguliavimo institucijoms tvirtinti pateikia pasiūlymą dėl planinių elektros energijos mainų kiekio paraiškų teikimo taisyklių. Dėl pasiūlymo konsultuojamasi pagal 6 straipsnį. Kiekio paraiškų teikimo taisyklėse turi būti bent tokia informacija:

a)

fizinių perdavimo teisių turėtojų teisė teikti planinių elektros energijos mainų kiekio paraiškas;

b)

būtinieji techniniai kiekio paraiškos teikimo reikalavimai;

c)

kiekio paraiškų teikimo proceso aprašas;

d)

kiekio paraiškų teikimo terminai;

e)

kiekio paraiškų ir pranešimų forma.

3.   Visi PSO laipsniškai suderina visų prekybos zonų ribų, kurioms taikomos fizinės perdavimo teisės, kiekio paraiškų teikimo taisykles.

4.   Fizinių perdavimo teisių turėtojai, kai taikoma, kitos jų sandorio šalys arba jų vardu veikianti įgaliota trečioji šalis pagal kiekio paraiškų teikimo taisykles pateikia kiekio paraišką dėl visų arba dalies fizinių perdavimo iš vienos prekybos zonos į kitą teisių.

5.   Jei pagal Reglamento (ES) 2015/1222 23 straipsnio 3 dalį į kitos paros pralaidumo paskirstymo procesą buvo įtraukti paskirstymo apribojimai dėl jungiamųjų linijų tarp prekybos zonų, į juos atsižvelgiama teikiant 2 dalyje nurodytą pasiūlymą dėl kiekio paraiškų teikimo taisyklių.

4 skirsnis

Procesai ir veikla

37 straipsnis

Dalyvavimo skirstant prognozuojamą pralaidumą sąlygos

1.   Kad galėtų dalyvauti aukcionuose arba perleisti savo ilgalaikes perdavimo teises, rinkos dalyviai turi registruotis bendrojoje paskirstymo platformoje ir atitikti visus pagal suderintas paskirstymo taisykles nustatytus tinkamumo reikalavimus. Tinkamumo reikalavimai turi atitikti nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

2.   Gavusi rinkos dalyvio prašymą jį užregistruoti, bendroji paskirstymo platforma rinkos dalyviui praneša, ar jis atitinka visus tinkamumo reikalavimus ir nuo nurodytos datos turi teisę dalyvauti aukcionuose arba perleisti savo ilgalaikes perdavimo teises.

3.   Rinkos dalyviai turi laikytis visų suderintų paskirstymo taisyklių. Jie turi nuolat atnaujinti visą su savo dalyvavimu susijusią informaciją ir nedelsdami bendrajai paskirstymo platformai pateikti visus šios informacijos pasikeitimus.

4.   Bendroji paskirstymo platforma turi teisę laikinai sustabdyti rinkos dalyvio teisės dalyvauti aukcionuose ar perleisti savo ilgalaikes perdavimo teises galiojimą ar šią teisę atimti, jei jis pažeidžia pagal suderintas paskirstymo taisykles jam taikomus sutartinius įpareigojimus.

5.   Rinkos dalyvio teisės dalyvauti aukcionuose ar perleisti savo ilgalaikes perdavimo teises galiojimo laikinas sustabdymas arba atėmimas pagal suderintas paskirstymo taisykles neatleidžia rinkos dalyvio ar bendrosios paskirstymo platformos nuo pareigų, susijusių su ilgalaikėmis perdavimo teisėmis, kurios buvo paskirtos ir už kurias buvo sumokėta prieš laikinai sustabdant teisės galiojimą ar ją atimant.

38 straipsnis

Pradinių duomenų pateikimas bendrojoje paskirstymo platformoje

Kiekvienas PSO užtikrina, kad patvirtinti ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo padalijimo duomenys bendrojoje paskirstymo platformoje būtų pateikti prieš paskelbiant aukciono aprašą pagal 39 straipsnį.

39 straipsnis

Prognozuojamo pralaidumo paskirstymo procesas

1.   Ne vėliau suderintose paskirstymo taisyklėse nustatyto kiekvieno prognozuojamo pralaidumo paskirstymo termino nustatomas ir bendrojoje paskirstymo platformoje paskelbiamas aukciono aprašas, kuriame pateikiama bent tokia informacija:

a)

aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas;

b)

patvirtinti ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo padalijimo duomenys ir ilgalaikių perdavimo teisių, kuriomis bus prekiaujama aukcione, rūšis;

c)

pirkimo ir pardavimo pasiūlymų forma;

d)

aukciono rezultatų paskelbimo data ir laikas;

e)

laikotarpis, per kurį galima užginčyti aukciono rezultatus.

2.   Paskelbtas ilgalaikis tarpzoninis pralaidumas nekeičiamas nustatytą laikotarpį iki aukciono pabaigos. Tas laikotarpis nustatomas suderintose paskirstymo taisyklėse.

3.   Kiekvienas rinkos dalyvis savo pirkimo ar pardavimo pasiūlymus bendrojoje paskirstymo platformoje pateikia iki aukciono pabaigos aukciono apraše nustatytomis sąlygomis.

4.   Bendroji paskirstymo platforma užtikrina pateiktų pirkimo ir pardavimo pasiūlymų konfidencialumą.

40 straipsnis

Ilgalaikių perdavimo teisių kainos nustatymas

Ilgalaikių perdavimo per kiekvieną prekybos zonų ribą tam tikra kryptimi tam tikrą rinkos laiko vienetą teisių kaina eurais už megavatą nustatoma laikantis ribinės kainos principo. Jei ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo per prekybos zonų ribą tam tikra perdavimo kryptimi rinkos laiko vienetą paklausa yra mažesnė nei siūlomas ilgalaikis tarpzoninis pralaidumas arba jam lygi, kaina prilyginama nuliui.

41 straipsnis

Finansiniai reikalavimai ir atsiskaitymas

1.   Bendroji paskirstymo platforma numato sąskaitų faktūrų pateikimo arba išsirašymo tvarką, pagal kurią vykdomas debeto ir kredito, susidarančių paskirstant ilgalaikes perdavimo teises, jas grąžinant ar mokant už jas užmokestį, atsiskaitymas. Ta tvarka nustatoma suderintose paskirstymo taisyklėse.

2.   Kad galėtų dalyvauti aukcionuose, rinkos dalyvis turi turėti pakankamus užstatus pirkimo ir pardavimo pasiūlymams bei paskirstytoms ilgalaikėms perdavimo teisėms garantuoti suderintose paskirstymo taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

42 straipsnis

Pakaitinių procedūrų nustatymas

1.   Jei paskirstant prognozuojamą pralaidumą negaunama tinkamų rezultatų, numatytoji pakaitinė procedūra yra prognozuojamo pralaidumo paskirstymo atidėjimas.

2.   Visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO turi teisę įgyvendinti alternatyvius suderintus pakaitinius sprendimus. Tokiais atvejais visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO parengia suderintą pasiūlymą dėl patikimų pakaitinių procedūrų.

43 straipsnis

Ilgalaikių perdavimo teisių grąžinimas

1.   Ilgalaikių perdavimo teisių turėtojai gali grąžinti savo ilgalaikes perdavimo teises atitinkamiems PSO bendrojoje paskirstymo platformoje, kad jas būtų galima perskirstyti kitą kartą paskirstant prognozuojamą pralaidumą.

2.   Ilgalaikių perdavimo teisių turėtojai, norintys grąžinti savo ilgalaikes perdavimo teises, kad jas būtų galima perskirstyti kitą kartą paskirstant prognozuojamą pralaidumą, apie tai bendrajai paskirstymo platformai praneša tiesiogiai arba per trečiąją šalį, kaip nustatyta suderintose paskirstymo taisyklėse.

3.   Ilgalaikių perdavimo teisių turėtojams, grąžinantiems savo ilgalaikes perdavimo teises, atitinkami PSO bendrojoje paskirstymo platformoje tiesiogiai arba per trečiąją šalį sumoka užmokestį. Toks užmokestis yra lygus aukciono, kuriame perskirstomos ilgalaikės perdavimo teisės, kainai.

44 straipsnis

Ilgalaikių perdavimo teisių perleidimas

1.   Ilgalaikių perdavimo teisių turėtojai turi teisę pagal suderintas paskirstymo taisykles visas savo ilgalaikes perdavimo teises ar jų dalį perleisti kitiems rinkos dalyviams.

2.   Bendrojoje paskirstymo platformoje skelbiamos dalyvių tinkamumo taisyklės ir rinkos dalyvių, kurie yra registruoti bendrojoje paskirstymo platformoje ir turi teisę perleisti ilgalaikes perdavimo teises, sąrašas.

3.   Apie ilgalaikių perdavimo teisių perleidimą ilgalaikių perdavimo teisių turėtojai bendrajai paskirstymo platformai praneša tiesiogiai arba per trečiąją šalį, kaip nustatyta suderintose paskirstymo taisyklėse.

4.   Tas ilgalaikes perdavimo teises įgyjantys rinkos dalyviai tiesiogiai arba per trečiąją šalį bendrajai paskirstymo platformai pagal suderintas paskirstymo taisykles patvirtina ankstesniojo ilgalaikių perdavimo teisių turėtojo atsiųstą pranešimą.

45 straipsnis

Rezultatų pateikimas

1.   Bendroji paskirstymo platforma per aukciono apraše numatytą terminą informuoja už prekybos zonų ribą, su kuria siejamos ilgalaikės perdavimo teisės, atsakingus PSO, rinkos dalyvius ir ilgalaikių perdavimo teisių turėtojus apie prognozuojamo pralaidumo paskirstymo rezultatus.

2.   Bendroji paskirstymo platforma rinkos dalyvius informuoja apie jų pirkimo ir pardavimo pasiūlymų vykdymo būseną ir galutines kainas.

46 straipsnis

Pakaitinių procedūrų pradėjimas

1.   Jei bendroji paskirstymo platforma per suderintose paskirstymo taisyklėse nustatytą terminą negali pateikti aukciono aprašo pagal 39 straipsnį arba dalies ar visų prognozuojamo pralaidumo paskirstymo rezultatų, už prekybos zonų ribą atsakingi PSO taiko pagal 42 straipsnį nustatytas pakaitines procedūras.

2.   Kai tik nustatoma, kad nebus įmanoma pateikti 1 dalyje nurodytų elementų, bendroji paskirstymo platforma praneša apie tai už prekybos zonų ribą atsakingiems PSO. Bendroji paskirstymo platforma rinkos dalyviams praneša, kad gali būti taikomos pakaitinės procedūros.

47 straipsnis

Rinkos informacijos skelbimas

1.   Bendrojoje paskirstymo platformoje skelbiama bent ši su kiekviena prekybos zonų riba ir kiekviena perdavimo kryptimi susijusi informacija:

a)

aukciono aprašas pagal 39 straipsnį;

b)

preliminarus aukcionų tvarkaraštis, kuriame nurodoma numatomų siūlyti ilgalaikių perdavimo teisių rūšis ir datos, kada tos ilgalaikės perdavimo teisės bus siūlomos rinkos dalyviams;

c)

prognozuojamo pralaidumo paskirstymo rezultatai pagal 29 straipsnį;

d)

kiekvieno aukciono rinkos dalyvių skaičius;

e)

rinkos dalyvių, turinčių teisę perleisti ilgalaikes perdavimo teises, sąrašas;

f)

bendrosios paskirstymo platformos kontaktiniai duomenys.

2.   Atitinkami PSO aukciono apraše ir Reglamente (ES) Nr. 543/2013 nustatytais terminais bendrojoje paskirstymo platformoje skelbia 1 dalyje reikalaujamą informaciją.

3.   Bendroji paskirstymo platforma užtikrina, kad būtų viešai prieinami ne trumpesnio kaip penkerių metų praėjusio laikotarpio duomenys.

4 SKYRIUS

Bendroji paskirstymo platforma

48 straipsnis

Sukūrimas

1.   Visi PSO užtikrina, kad, patvirtinus bendrų reikalavimų ir bendrosios paskirstymo platformos sukūrimo pasiūlymą, per dvylika mėnesių pradėtų veikti bendroji paskirstymo platforma, atitinkanti 49 straipsnyje nustatytus funkcinius reikalavimus. Dėl vėlavimo, susijusio su viešojo pirkimo procedūromis, atitinkamų PSO prašymu kompetentingos reguliavimo institucijos gali pratęsti šį laikotarpį ne ilgiau kaip 6 mėnesiams.

2.   Prognozuojamas nuolatinės srovės jungiamųjų linijų pralaidumas bendrojoje paskirstymo platformoje paskirstomas ne vėliau kaip per dvidešimt keturis mėnesius po 1 dalyje nurodyto patvirtinimo.

49 straipsnis

Funkciniai reikalavimai

1.   Per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo visi PSO visoms reguliavimo institucijoms pateikia bendrą pasiūlymą dėl reikalavimų ir dėl bendrosios paskirstymo platformos sukūrimo. Pasiūlyme nurodomos įvairios bendrosios paskirstymo platformos sukūrimo ir valdymo galimybės, įskaitant galimybę sukurti platformą PSO patiems arba pavesti jų vardu ją sukurti trečiosioms šalims. PSO pasiūlymas apima 50 straipsnyje numatytas bendrosios paskirstymo platformos bendrąsias užduotis ir išlaidų susigrąžinimo reikalavimus pagal 59 straipsnį.

2.   Į bendrajai paskirstymo platformai keliamus funkcinius reikalavimus įtraukiami bent šie:

a)

numatomos aprėpti prekybos zonų ribos;

b)

teikiamų paslaugų techninis prieinamumas ir patikimumas;

c)

veiklos procesai;

d)

produktai, kuriuos numatoma siūlyti;

e)

prognozuojamo pralaidumo paskirstymo laikotarpiai;

f)

paskirstymo metodai ir algoritmai;

g)

finansinio atsiskaitymo už paskirstytus produktus ir su jais susijusios rizikos valdymo principai;

h)

suderinta sutarčių su rinkos dalyviais sistema;

i)

duomenų sąsajos.

50 straipsnis

Bendrosios užduotys

Tikslai, kurių siekdami atitinkami PSO naudojasi bendrąja paskirstymo platforma, yra bent šie:

a)

rinkos dalyvių registravimas;

b)

galimybės kreiptis vieno langelio principu užtikrinimas rinkos dalyviams;

c)

aukciono procedūrų vykdymas;

d)

finansinis atsiskaitymas už paskirstytas ilgalaikes perdavimo teises su rinkos dalyviais, įskaitant užstatų tvarkymą;

e)

bendradarbiavimas su tarpuskaitos namais, jei įgyvendinant finansines perdavimo teises (įsipareigojimus) pagal 34 straipsnį to reikalaujama bendrosiose taisyklėse;

f)

pakaitinės procedūros vykdymo organizavimas pagal 42 ir 46 straipsnius;

g)

galimybės grąžinti ilgalaikes perdavimo teises užtikrinimas pagal 43 straipsnį;

h)

sąlygų perleisti ilgalaikes perdavimo teises sudarymas pagal 44 straipsnį;

i)

rinkos informacijos skelbimas pagal 47 straipsnį;

j)

duomenų mainų su rinkos dalyviais sąsajų užtikrinimas ir valdymas.

5 SKYRIUS

Suderintos paskirstymo taisyklės

51 straipsnis

Suderintų paskirstymo taisyklių nustatymas

1.   Per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo visi PSO pagal 52 straipsnio 2 dalį parengia bendrą pasiūlymą dėl ilgalaikių perdavimo teisių suderintų paskirstymo taisyklių. Dėl pasiūlymo konsultuojamasi pagal 6 straipsnį. Į pasiūlymą įtraukiami specialūs regioniniai ir prekybos zonų ribų specifiką atitinkantys reikalavimai, jei juos pagal 52 straipsnio 3 dalį yra parengę kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO.

2.   Įsigaliojus regioniniams reikalavimams, jie laikomi viršesniais už suderintose paskirstymo taisyklėse nustatytus bendruosius reikalavimus. Jei suderintų paskirstymo taisyklių bendrieji reikalavimai iš dalies pakeičiami ir pateikiami tvirtinti visoms reguliavimo institucijoms, regioniniai reikalavimai taip pat pateikiami tvirtinti atitinkamo pralaidumo skaičiavimo regiono reguliavimo institucijoms.

52 straipsnis

Suderintoms paskirstymo taisyklėms keliami reikalavimai

1.   Suderintoms ilgalaikių perdavimo teisių paskirstymo taisyklėms keliami reikalavimai apima fizines perdavimo teises ir finansines perdavimo teises (pasirinkimo sandorius ir įsipareigojimus). PSO apsvarsto įvairių produktų tipų ypatumus ir tinkamai į juos atsižvelgia.

2.   Suderintos ilgalaikių perdavimo teisių paskirstymo taisyklės turi atitikti nediskriminavimo ir skaidrumo principus ir į jas turi būti įtraukti bent šie bendrieji reikalavimai:

a)

suderintos apibrėžtys ir taikymo sritis;

b)

bendrosios paskirstymo platformos ir rinkos dalyvių santykių sutartinis pagrindas, apimantis nuostatas dėl taikomų teisės aktų, vartojamos kalbos, konfidencialumo, ginčų sprendimo, atsakomybės ir force majeure;

c)

suderintos nuostatos dėl principo „naudokis arba parduok“ taikymo fizinėms perdavimo teisėms pagal 32 straipsnį;

d)

siūlomų ilgalaikių perdavimo teisių rūšių aprašas, įskaitant užmokesčio už jas principus pagal 35 straipsnį;

e)

pagal 36 straipsnį taikomų kiekio paraiškų teikimo taisyklių esmės aprašas;

f)

suderintos nuostatos dėl dalyvių tinkamumo ir teisės dalyvauti, šios teisės galiojimo laikino sustabdymo ir atnaujinimo bei dalyvavimo išlaidų pagal 37 straipsnį;

g)

prognozuojamo pralaidumo paskirstymo proceso aprašymas, į kurį įtraukiamos bent nuostatos dėl aukciono aprašo, pirkimo ir pardavimo pasiūlymų teikimo, aukciono rezultatų skelbimo, užginčijimo laikotarpio ir pakaitinių procedūrų pagal 37, 38, 39, 42, 43 ir 44 straipsnius;

h)

suderintos nuostatos dėl finansinių reikalavimų ir atsiskaitymo pagal 41 straipsnį;

i)

suderintos nuostatos dėl ilgalaikių perdavimo teisių grąžinimo pagal 43 straipsnį;

j)

suderintos nuostatos dėl pranešimo apie ilgalaikių perdavimo teisių perleidimą pagal 44 straipsnį;

k)

nuostatos dėl garantuoto pralaidumo ir kompensavimo taisyklių pagal 53 ir 55 straipsnius;

l)

suderintos nuostatos dėl finansinių perdavimo teisių (įsipareigojimų) užskaitos politikos ir finansinių užstatų, jei taikoma.

3.   Į suderintas paskirstymo taisykles gali būti įtraukti ir specialūs regioniniai ar prekybos zonų ribų reikalavimai, kuriais visų pirma nustatoma (bet tuo neapsiribojama):

a)

pralaidumo skaičiavimo regione siūlomų su kiekviena prekybos zonų riba siejamų ilgalaikių perdavimo teisių rūšies aprašas pagal 31 straipsnį;

b)

pralaidumo skaičiavimo regione ties kiekviena prekybos zonų riba pagal 35 straipsnį numatomos taikyti užmokesčio už ilgalaikes perdavimo teises tvarkos, kai teisės paskirstomos kitos paros laikotarpiui, aprašas;

c)

alternatyvių suderintų regioninių pakaitinių sprendimų įgyvendinimas pagal 42 straipsnį;

d)

regioninės kompensavimo taisyklės, kuriomis nustatoma regioninė pralaidumo garantavimo tvarka pagal 55 straipsnį.

6 SKYRIUS

Paskirstyto tarpzoninio pralaidumo garantija

53 straipsnis

Bendrosios pralaidumo garantijos nuostatos

1.   Iki kitos paros pralaidumo garantavimo termino visi PSO turi teisę apriboti ilgalaikes perdavimo teises, kad užtikrintų tinklo eksploatavimą neperžengiant saugumo ribų. Jei PSO apriboja ilgalaikes perdavimo teises, jie apie tai praneša atitinkamoms reguliavimo institucijoms ir paskelbia faktines apribojimo priežastis.

2.   PSO, susiję su prekybos zonų riba, ties kuria buvo apribotos ilgalaikės perdavimo teisės, apribotų ilgalaikių perdavimo teisių turėtojams kompensuoja pagal rinkos kainų skirtumą.

54 straipsnis

Viršutinių ribų nustatymas

1.   Su prekybos zonų riba susiję PSO gali pasiūlyti suminės kompensacijos, kuri išmokama visiems apribotų ilgalaikių perdavimo teisių turėtojams aptariamais kalendoriniais metais ar, nuolatinės srovės jungiamųjų linijų atveju, aptariamą kalendorinį mėnesį, viršutinę ribą.

2.   Viršutinė riba turi būti ne žemesnė už bendras atitinkamų PSO per aptariamus kalendorinius metus surenkamas prekybos zonų ribos perkrovos pajamas. Jei naudojamos nuolatinės srovės jungiamosios linijos, PSO gali pasiūlyti viršutinę ribą, kuri turi būti ne žemesnė už bendras atitinkamų PSO per aptariamą kalendorinį mėnesį surenkamas prekybos zonų ribos perkrovos pajamas.

3.   Jei skirtingi PSO eksploatuoja kelias tą pačią prekybos zonų ribą kertančias jungiamąsias linijas ir jiems taikoma skirtinga reguliavimo institucijų prižiūrima reguliavimo tvarka, bendros perkrovos pajamos, kuriomis remiantis skaičiuojama kompensacijos viršutinė riba pagal 2 dalį, gali būti išskaidytos kiekvienai jungiamajai linijai. Tokį išskaidymą pasiūlo susiję PSO ir tvirtina kompetentingos reguliavimo institucijos.

55 straipsnis

Kompensavimo taisyklės

Jei PSO pasiūlo taikyti 54 straipsnyje nurodytą viršutinę ribą, jie bendrai pasiūlo su taikoma viršutine riba siejamas kompensavimo taisykles.

56 straipsnis

Pralaidumo garantija force majeure atveju

1.   Force majeure atveju PSO gali apriboti ilgalaikes perdavimo teises. Toks apribojimas vykdomas koordinuotai, palaikant ryšį su visais tiesiogiai paveiktais PSO.

2.   Force majeure taikymą inicijuojantis PSO paskelbia pranešimą, kuriame apibūdina force majeure pobūdį ir tikėtiną trukmę.

3.   Jei ilgalaikės perdavimo teisės apribojamos dėl force majeure, jų turėtojai iš PSO, kuris inicijavo force majeure taikymą, gauna kompensaciją už tos force majeure galiojimo laikotarpį. Šiuo atveju kompensacija yra lygi sumai, kuri prognozuojamo pralaidumo paskirstymo proceso metu buvo sumokėta už atitinkamas ilgalaikes perdavimo teises.

4.   Force majeure taikymą inicijuojantis PSO imasi visų įmanomų priemonių, kad kuo labiau sušvelnintų force majeure padarinius ir sutrumpintų poveikio trukmę.

5.   Jei taip numatyta valstybėje narėje, atitinkamo PSO prašymu nacionalinė reguliavimo institucija įvertina, ar įvykis atitinka force majeure kriterijus.

7 SKYRIUS

Perkrovos pajamų paskirstymas

57 straipsnis

Perkrovos pajamų skirstymo metodika

1.   Per šešis mėnesius po Reglamento (ES) 2015/1222 9 straipsnio 6 dalyje nurodytos perkrovos pajamų pasidalijimo metodikos patvirtinimo visi PSO parengia bendrą pasiūlymą dėl perkrovos pajamų, gaunamų vykdant prognozuojamo pralaidumo paskirstymo procesą, pasidalijimo metodikos.

2.   Rengdami 1 dalyje nurodytą metodiką, PSO atsižvelgia į perkrovos pajamų pasidalijimo metodiką, parengtą pagal Reglamento (ES) 2015/1222 73 straipsnį.

3.   Rengiant perkrovos pajamų, gaunamų vykdant prognozuojamo pralaidumo paskirstymo procesą, pasidalijimo metodiką taikomi Reglamento (ES) 2015/1222 73 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

8 SKYRIUS

Išlaidų susigrąžinimas

58 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl išlaidų susigrąžinimo

1.   Visos reguliavimo institucijos vertina PSO išlaidas, kurias jie patiria dėl šiame reglamente nustatytų įpareigojimų.

2.   Išlaidos, kurios įvertinamos kaip pagrįstos, ekonomiškai naudingos ir proporcingos, laiku susigrąžinamos taikant tinklo tarifus ar kitus tinkamus kompetentingų reguliavimo institucijų nustatytus mechanizmus.

3.   Jei reguliavimo institucijos paprašo informacijos, kad galėtų įvertinti PSO patirtas išlaidas, atitinkami PSO būtiną informaciją pateikia per tris mėnesius nuo prašymo gavimo.

59 straipsnis

Bendrosios paskirstymo platformos sukūrimo, tobulinimo ir veiklos išlaidos

Visi PSO, kurie teikia ilgalaikes perdavimo teises bendrojoje paskirstymo platformoje, bendrai padengia su bendrosios paskirstymo platformos sukūrimu ir veikla susijusias išlaidas. Per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo visi PSO parengia pasiūlymą dėl šių išlaidų, kurios turi būti pagrįstos, efektyvios ir proporcingos, pasidalijimo metodikos, kuri, pvz., grindžiama panašiais į Reglamento (ES) 2015/1222 80 straipsnyje nustatytuosius principais.

60 straipsnis

Koordinuoto pralaidumo skaičiavimo proceso sukūrimo ir vykdymo išlaidos

1.   Kiekvienas PSO individualiai padengia išlaidas, susijusias su pralaidumo skaičiavimo pradinių duomenų pateikimu.

2.   Visi PSO bendrai padengia su atskirų tinklų modelių sujungimo proceso nustatymu ir vykdymu susijusias išlaidas.

3.   Visi kiekvieno pralaidumo skaičiavimo regiono PSO padengia koordinuoto pralaidumo skaičiuotojų paskyrimo ir veiklos išlaidas.

61 straipsnis

Pralaidumo garantavimo ir užmokesčio už ilgalaikes perdavimo teises išlaidos

1.   Į pralaidumo garantavimo išlaidas įtraukiamos išlaidos, patirtos dėl kompensavimo mechanizmų, susijusių su tarpzoninio pralaidumo garantija, taikymo, taip pat su kompensavimu rinkos dalyviams susijusio apkrovos perskirstymo, kompensacinės prekybos ir disbalanso išlaidos, ir pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 16 straipsnio 6 dalies a punktą tiek, kiek įmanoma, jas padengia PSO.

2.   Pagal Direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnio 1 dalies a punktą nustatydamos arba patvirtindamos perdavimo tarifus ar kitą tinkamą mechanizmą ir vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 straipsnio 1 dalimi, kompensacines išmokas reguliavimo institucijos laiko reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, jei jos yra pagrįstos, ekonomiškai efektyvios ir proporcingos.

3.   Per šešis mėnesius po 57 straipsnyje nurodytos perkrovos pajamų pasidalijimo metodikos patvirtinimo visi PSO parengia bendrą pasiūlymą dėl išlaidų, susijusių su pralaidumo garantavimu ir užmokesčiu už ilgalaikes perdavimo teises, pasidalijimo metodikos. Ši metodika turi būti suderinama su 57 straipsnyje nurodyta perkrovos pajamų, gaunamų vykdant prognozuojamo pralaidumo paskirstymo procesą, pasidalijimo metodika.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

UŽDUOČIŲ PERDAVIMAS IR VYKDYMO STEBĖSENA

62 straipsnis

Užduočių perdavimas

1.   PSO visas pagal šį reglamentą jam paskirtą užduotį arba dalį jų gali perduoti vienai ar daugiau trečiųjų šalių, jei trečioji šalis atitinkamą funkciją gali atlikti bent taip pat veiksmingai, kaip ją perduodantis PSO. Užduotis perduodantis PSO ir toliau lieka atsakingas už tai, kad būtų laikomasi pagal šį reglamentą nustatytų įpareigojimų, taip pat ir įpareigojimo užtikrinti galimybę reguliavimo institucijai gauti stebėsenai vykdyti būtiną informaciją.

2.   Prieš perduodant užduotis atitinkama trečioji šalis užduotį perduodančiam PSO turi būti aiškiai įrodžiusi gebėjimą įvykdyti kiekvieną pagal šį reglamentą nustatytą įpareigojimą.

3.   Jei visos šiame reglamente nurodytos užduotys ar dalis jų perduodama trečiajai šaliai, jas perduodantis PSO užtikrina, kad prieš perduodant užduotį būtų sudaryti tinkami konfidencialumo susitarimai, atitinkantys perduodančio PSO konfidencialumo įpareigojimus.

63 straipsnis

Stebėsena

1.   Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 714/2009 8 straipsnio 8 dalimi, ENTSO-E stebi, kaip įgyvendinamas prognozuojamo pralaidumo paskirstymas ir kuriama bendroji paskirstymo platforma. Stebėsena visų pirma apima šiuos klausimus:

a)

prognozuojamo pralaidumo paskirstymo įgyvendinimo, įskaitant sąžiningą ir skaidrų galimybės rinkos dalyviams naudotis ilgalaikėmis perdavimo teisėmis užtikrinimą, pažangą ir galimas problemas;

b)

16 straipsnyje nurodytų ilgalaikio tarpzoninio pralaidumo padalijimo metodikų efektyvumą;

c)

pagal 26 straipsnį rengiamą pralaidumo skaičiavimo ir paskirstymo ataskaitą;

d)

prognozuojamo pralaidumo paskirstymo ir bendrosios paskirstymo platformos veikimo efektyvumą.

2.   Per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo ENTSO-E pateikia agentūrai stebėsenos planą, kuriame nurodo rengtinas ataskaitas ir naujausią informaciją pagal 1 dalį, kad agentūra pateiktų nuomonę.

3.   Per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo agentūra, bendradarbiaudama su ENTSO-E, parengia sąrašą aktualios informacijos, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 8 straipsnio 9 dalį ir 9 straipsnio 1 dalį ENTSO-E turi pranešti agentūrai. Aktualios informacijos sąrašas gali būti atnaujinamas. ENTSO-E sukuria išsamų standartizuotos formos skaitmeninių duomenų archyvą, kuriame saugoma agentūros reikalaujama informacija. Visi PSO ENTSO-E pateikia informaciją, būtiną 1 ir 3 dalyse nurodytoms užduotims atlikti.

4.   Bendru agentūros ir ENTSO-E prašymu rinkos dalyviai ir kitos su prognozuojamo pralaidumo paskirstymu susijusios organizacijos ENTSO-E pateikia stebėsenai pagal 1 ir 3 dalis vykdyti būtiną informaciją, išskyrus tą, kurią reguliavimo institucijos, agentūra arba ENTSO-E vykdydami įgyvendinimo stebėsenos užduotis jau yra gavę.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

64 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 211, 2009 8 14, p. 15.

(2)  2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (OL L 197, 2015 7 25, p. 24).

(3)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (OL L 211, 2009 8 14, p. 1).

(4)  2013 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 543/2013 dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą (OL L 163, 2013 6 15, p. 1).

(5)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 55).