10.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1630

2016 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo nuosavybės vertybinių popierių rizikos submoduliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB procedūromis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 308b straipsnio 13 dalies šeštą pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant sudaryti sąlygas taikyti pereinamojo laikotarpio priemonę, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 308b straipsnio 13 dalyje, draudimo ir perdraudimo įmonės turėtų galėti įrodyti savo priežiūros institucijoms, kad nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriems taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė, buvo įsigyti 2016 m. sausio 1 d. arba anksčiau. Tuo tikslu draudimo ir perdraudimo įmonės turėtų laikytis tam tikrų procedūrų, siekdamos šiuos nuosavybės vertybinius popierius tinkamai nustatyti ir dokumentuoti;

(2)

siekdamos užtikrinti vienodas sąlygas ir tinkamą pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo kontrolę, draudimo ir perdraudimo įmonės turėtų saugoti įrašus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti visus pakeitimus, darančius poveikį nuosavybės vertybinių popierių, kuriems taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė, sumai. Kiekvieną kartą pagal standartinę formulę apskaičiavusios mokumo kapitalo reikalavimą, jos turėtų įrašus atnaujinti, kad nustatytų nuosavybės vertybinius popierius, kuriems taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė;

(3)

nuosavybės vertybiniams popieriams, laikomiems kolektyvinio investavimo subjektuose arba kaip investicijos, struktūrizuotos kaip fondai, kuriems neįmanoma taikyti skaidrumo metodo, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (2) 173 straipsnio 2 dalyje nurodyta nuosavybės vertybinių popierių, įsigytų iki 2016 m. sausio 1 d., sumos nustatymo metodika, todėl nustatyti šių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo datos nebūtina. Atitinkama nustatytina ir dokumentuotina įsigijimo data turėtų būti tų kolektyvinio investavimo subjektų arba kitų investicijų, struktūrizuotų kaip fondai, vienetų arba akcijų įsigijimo data;

(4)

įmonės į savo įrašus turėtų įtraukti nuosavybės vertybinių popierių, vienetų ar akcijų, kuriems taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė, įsigijimo datą. Be to, paprašius priežiūros institucijoms turėtų būti pateikti išsamūs dokumentai ir informacija, įrodantys, kad pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo sąlygos yra įvykdytos;

(5)

kai draudimo ir perdraudimo įmonės parduoda deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 173 straipsnyje nurodytus nuosavybės vertybinius popierius, vienetus ar akcijas, o paskui po 2016 m. sausio 1 d. atperka tos pačios rūšies nuosavybės vertybinius popierius, vienetus ar akcijas, nuosavybės vertybinių popierių, kuriems taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė, suma sumažės, palyginti su iš pradžių nustatyta suma. Todėl procedūromis, kurių laikosi draudimo ir perdraudimo įmonės, turėtų būti užtikrinta, kad nuosavybės vertybinius popierius, kuriems po tokio pardavimo ir paskesnio įsigijimo toliau taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė, būtų galima atskirti nuo visų kitų vertybinių popierių, vienetų ar akcijų;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(7)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kai Direktyvos 2009/138/EB 308b straipsnio 13 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyto standartinio parametro koeficientas yra mažesnis nei 100 %, draudimo ir perdraudimo įmonės saugo nuosavybės vertybinių popierių, nurodytų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 173 straipsnyje, įrašus ir jų įsigijimo datas. Kai tie nuosavybės vertybiniai popieriai yra laikomi kolektyvinio investavimo subjektuose arba kaip kitos investicijos, struktūrizuotos kaip fondai, ir skaidrumo metodo taikyti neįmanoma, įmonės saugo įrašus ir įsigijimo datas tik tų kolektyvinio investavimo subjekto arba kitos investicijos, struktūrizuotos kaip fondai, vienetų ar akcijų, kuriems taikoma 173 straipsnio 2 dalis.

2.   Draudimo ir perdraudimo įmonės, gavusios priežiūros institucijos prašymą, jai pateikia visą reikalingą informaciją, susijusią su tais nuosavybės vertybiniais popieriais, vienetais ar akcijomis, ir jų įsigijimo datos patvirtinamuosius dokumentus.

3.   1 dalyje nurodyti įrašai atnaujinami kiekvieną kartą, kai draudimo ar perdraudimo įmonė apskaičiuoja mokumo kapitalo reikalavimą, naudodama Direktyvos 2009/138/EB 308b straipsnio 13 dalyje nurodytą pereinamojo laikotarpio priemonę.

4.   Kai draudimo ir perdraudimo įmonės parduoda 1 dalyje nurodytus nuosavybės vertybinius popierius, vienetus ar akcijas, įsigytus 2016 m. sausio 1 d. ar anksčiau, o tada po 2016 m. sausio 1 d. įsigyja tos pačios rūšies nuosavybės vertybinius popierius, vienetus ar akcijas, jos užtikrina, kad likusius nuosavybės vertybinius popierius, vienetus ar akcijas, įsigytus 2016 m. sausio 1 d. ar anksčiau, būtų galima nustatyti pagal 1 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).