9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1617

2016 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo 2016 paraiškų teikimo metais dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir dėl tiesioginių išmokų mokėjimo nukrypstama nuo to reglamento 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 75 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas – ne daugiau kaip 50 % Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1307/2013 (2) numatytų tiesioginių išmokų atveju ir ne daugiau kaip 75 % Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1305/2013 (3) numatytų su plotu ir gyvuliais susijusių paramos priemonių atveju;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad to straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos, įskaitant išankstines išmokas tiesioginių išmokų atveju, nemokamos, kol neužbaigiamos to reglamento 74 straipsnyje numatytos administracinės patikros ir patikros vietoje. Tačiau su plotu ir gyvuliais susijusių paramos priemonių pagal kaimo plėtros politiką atveju, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalimi, išankstinės išmokos gali būti išmokėtos po to, kai užbaigiamos administracinės patikros, nustatytos to reglamento 59 straipsnio 1 dalyje;

(3)

ekonominė tam tikrų žemės ūkio sektorių (visų pirma pieno produktų rinkos) padėtis išlieka sudėtinga, todėl paramos gavėjai patiria didelių finansinių sunkumų ir turi su pinigų srautais susijusių problemų;

(4)

be to, kai kurios valstybės narės dar neišsprendė administracinių sunkumų, su kuriais susidurta pirmaisiais naujosios tiesioginių išmokų sistemų ir kaimo plėtros priemonių teisinės sistemos įgyvendinimo metais, todėl kai kuriose valstybėse narėse vėluojama atlikti mokėjimus paramos gavėjams už 2015 paraiškų teikimo metus;

(5)

atsižvelgiant į šių susidariusių aplinkybių išskirtinumą ir į paramos gavėjams dėl to kylančius finansinius sunkumus, būtina palengvinti šiuos sunkumus ir nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, leidžiant valstybėms narėms 2016 paraiškų teikimo metais paramos gavėjams išmokėti didesnę išankstinių išmokų dalį;

(6)

be to, dėl naujų reikalavimų, susijusių su pasirengimu teikti paraiškas 2016 teikimo metais, buvo vėluojama administruoti bendrąją paraišką, paramos paraiškas ir mokėjimų prašymus, taip pat paraiškas skirti teises į išmokas arba padidinti teisių į išmokas vertę pagal bazinės išmokos sistemą. Todėl reikiamos patikros tikriausiai bus užbaigtos vėliau negu įprasta;

(7)

taigi būtina nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, kad tiesioginių išmokų atveju būtų sudarytos sąlygos išmokėti išankstines išmokas, kai bus užbaigtos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (4) 28 ir 29 straipsniuose apibrėžtos administracinės patikros. Tačiau būtina, kad tokia leidžianti nukrypti nuostata netrukdytų patikimai valdyti finansų ir laikytis pakankamo patikinimo lygio reikalavimo. Taigi valstybės narės, taikančios nukrypti leidžiančią nuostatą, yra atsakingos už tai, kad būtų imtasi visų reikalingų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta permokų ir kad bet kokios nepagrįstai išmokėtos sumos būtų greitai faktiškai susigrąžintos. Be to, jeigu taikoma leidžianti nukrypti nuostata, turėtų būti pateikta 2017 finansinių metų valdymo deklaracija, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalies b punkte;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto, Tiesioginių išmokų komiteto ir Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, 2016 paraiškų teikimo metais valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas – ne daugiau kaip 70 % tiesioginių išmokų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede, atveju ir ne daugiau kaip 85 % pagal kaimo plėtros politiką teikiamos paramos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 2 dalyje, atveju.

2 straipsnis

Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, 2016 paraiškų teikimo metais valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas tiesioginių išmokų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede, atveju po to, kai užbaigiamos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 74 straipsnyje nurodytos administracinės patikros.

3 straipsnis

Į šio reglamento 2 straipsnį taikančių valstybių narių 2017 finansinių metų valdymo deklaraciją, teikiamą remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalies b punktu, įtraukiamas patvirtinimas, kad paramos gavėjai negavo permokų, o nepagrįstai išmokėtos sumos, atlikus visos būtinos informacijos patikrinimą, buvo greitai faktiškai susigrąžintos.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(4)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).