28.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1226

2016 m. gegužės 4 d.

kuriuo dėl alyvuogių aliejaus neprivalomų nustatytųjų apibūdinimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IX priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 86 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2568/91 (2) apibrėžiamos fizikinės, cheminės ir organoleptinės alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus savybės ir nustatomi tų savybių vertinimo metodai. Tie metodai ir aliejų savybėms taikomos ribinės vertės reguliariai atnaujinami remiantis mokslo ir technikos žinių raida ir atsižvelgiant į Tarptautinėje alyvuogių taryboje atliktus darbus;

(2)

2015 m. lapkričio 26 d. Tarptautinė alyvuogių taryba priėmė naują gryno alyvuogių aliejaus organoleptinio vertinimo metodą, dėl kurio keičiasi ženklinimo tikslais vartojami neprivalomi apibūdinimai;

(3)

neprivalomi nustatytieji apibūdinimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IX priede;

(4)

todėl Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IX priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  1991 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (OL L 248, 1991 9 5, p. 1).


PRIEDAS

„IX PRIEDAS

NEPRIVALOMI NUSTATYTIEJI APIBŪDINIMAI

Gaminio kategorija

(nuoroda į Kombinuotosios nomenklatūros klasifikaciją)

Neprivalomas nustatytasis apibūdinimas

paukštiena

(KN kodai 0207 ir 0210 )

lesinta … % …

avižomis lesintos žąsys

ekstensyvus paukščių auginimas patalpose (tvartuose)

laisvai auginami paukščiai

tradiciškai laisvai auginami paukščiai

visiškoje laisvėje auginami paukščiai

skerdimo amžius

penėjimo laikotarpis

kiaušiniai

(KN kodas 0407 )

švieži

ekstra arba ekstra švieži

nuoroda apie dedeklių vištų lesinimą

alyvuogių aliejus

(KN kodas 1509 )

pirmasis šaltasis spaudimas

šaltasis išgavimas

rūgštingumas

aitrus

vaisių (sunokusių arba žalių) skonio

kartus

stiprus

vidutinis

lengvas

subalansuotas

švelnus aliejus“