24.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1003

2016 m. birželio 17 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios abamektino, acekvinocilo, acetamiprido, benzovindiflupiro, bromoksinilo, fludioksonilo, fluopikolido, fosetilo, mepikvato, prokvinazido, propamokarbo, proheksadiono ir tebukonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 16 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji abamektino, acetamiprido, bromoksinilo, fludioksonilo, propamokarbo, proheksadiono ir tebukonazolo liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede. Acekvinocilo, fluopikolido, fosetilo, mepikvato ir prokvinazido DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje. Konkreti benzovindiflupiro DLK nebuvo nustatyta ir ši medžiaga nebuvo įtraukta į to reglamento IV priedą, taigi taikoma to reglamento 18 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta numatytoji 0,01 mg/kg vertė;

(2)

vykdant augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos abamektino, naudojimo patvirtinimo procedūrą, pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pakeisti nustatytą dabartinę DLK, kad šį produktą būtų galima naudoti sėklavaisiams, moliūginių šeimos augalams valgoma luobele, pekininiams kopūstams, salotoms ir salotiniams augalams, kurių kodas 0251000, daržiniams špinatams, pupelėms ir žirniams su ankštimis ir salierams apsaugoti;

(3)

pateikta paraiška leisti naudoti acekvinocilą vyšnioms ir slyvoms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti acetamipridą kopūstinėms lapinėms daržovėms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti bromoksinilą laiškiniams česnakams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti fluopikolidą gervuogėms, daržiniams špinatams ir paprastosioms portulakoms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti fosetilą gervuogėms, gumbiniams salierams ir paprastiesiems azorinio varieteto pankoliams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti mepikvatą auginamiesiems grybams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti propamokarbą gumbiniams salierams, paprastosioms portulakoms, burokėlių lapams, salierų lapams ir paprastiesiems azorinio varieteto pankoliams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti prokvinazidą serbentams ir agrastams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti tebukonazolą rugiams ir paprastiesiems kviečiams apsaugoti;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 2 ir 4 dalis pateikta paraiška leisti naudoti fludioksonilą ananasams apsaugoti ir proheksadioną vyšnioms apsaugoti. Pareiškėjas teigia, kad Jungtinėse Valstijose šių medžiagų, naudojamų tokiems kultūriniams augalams apsaugoti, liekanos yra didesnės negu Reglamente (EB) Nr. 396/2005 nustatyta DLK, todėl, siekiant išvengti prekybos kliūčių tų kultūrinių augalų importui, būtina nustatyti didesnę DLK;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnį atitinkamos valstybės narės įvertino pateiktas paraiškas ir vertinimo ataskaitas pateikė Komisijai;

(6)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino paraiškas ir vertinimo ataskaitas, visų pirma atsižvelgdama į galimą riziką vartotojams ir, tam tikrais atvejais, gyvūnams, ir pateikė pagrįstas nuomones dėl siūlomos DLK (2). Šias nuomones Tarnyba pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei;

(7)

Tarnyba pagrįstoje nuomonėje padarė išvadą, kad dėl abamektino naudojimo salotoms ir salotiniams augalams ir daržiniams špinatams apsaugoti pateiktų duomenų nepakanka, kad būtų nustatyta nauja DLK. Todėl nustatytoji dabartinė DLK turėtų būti ir toliau taikoma;

(8)

dėl fosetilo naudojimo gervuogėms apsaugoti Tarnyba rekomenduoja nustatyti 100 mg/kg DLK. Laikantis galiojančių ES gairių dėl DLK ekstrapoliacijos, tikslinga avietėms nustatyti tokią pat DLK;

(9)

remiantis naujausiais stebėsenos duomenimis, ant neapdirbtų auginamųjų grybų randamos mepikvato liekanos viršija nustatymo ribą. Tokių liekanų susidaro dėl kryžminės taršos šiaudais, teisėtai apdorotais mepikvatu. Tarnyba pasiūlė šiems produktams taikyti trijų skirtingų dydžių DLK, pagrįstą Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) rekomenduojamais metodais DLK prieskoniuose ir išorinės kilmės DLK nustatyti, o rizikos valdytojai turi tai apsvarstyti (3). Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priede šiems produktams turėtų būti nustatyta 99 procentilių visų mėginių rezultatų dydžio DLK. Ši DLK yra laikina ir taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d. Po šios datos DLK bus 0,02 * mg/kg, nebent būtų pakeista reglamentu atsižvelgiant į naują informaciją, kuri gali būti pateikta iki 2018 m. balandžio 30 d.;

(10)

dėl visų kitų paraiškų Tarnyba padarė išvadą, kad, remiantis poveikio vartotojams vertinimu, atliktu tiriant 27 konkrečias Europos vartotojų grupes, visi duomenys atitinka reikalavimus, ir pareiškėjų prašomi DLK pakeitimai vartotojų saugos atžvilgiu yra priimtini. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagų savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkantis šių medžiagų, gaunamų vartojant visus maisto produktus, kuriuose gali būti šių medžiagų, poveikis, nei trumpalaikis labai didelio kiekio atitinkamų produktų vartojimas nekeltų rizikos, kad bus viršyta leidžiamoji paros dozė (LPD) arba ūmaus poveikio etaloninė dozė;

(11)

dėl benzovindiflupiro Tarnyba pateikė veikliosios medžiagos pesticido keliamos rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros išvadą (4). Tarnyba rekomendavo nustatyti DLK, kuria būtų atsižvelgiama į tipišką naudojimo paskirtį pagal Sąjungos gerąją ūkininkavimo praktiką ir Brazilijos pateiktus importo nuokrypio prašymus. Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis laboratorijomis dėl tam tikrų nustatymo ribų;

(12)

remiantis pagrįstomis Tarnybos nuomonėmis bei išvadomis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, atitinkami DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  EFSA mokslinės ataskaitos pateikiamos svetainėje http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops. EFSA Journal 2015;13(7):4189 [27 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums. EFSA Journal 2015;13(10):4259 [19 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas. EFSA Journal 2015;13(9):4229 [20 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives. EFSA Journal 2015;13(11):4311 [18 pp.].

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples. EFSA Journal 2016;14(1):4372 [19 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes. EFSA Journal 2015;13(11):4260 [22 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel. EFSA Journal 2015;13(12):4327 [20 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi. EFSA Journal 2015;13(11):4315 [25 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries. EFSA Journal 2015;13(11):4280 [18 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops. EFSA Journal 2015;13(11):4266 [19 pp.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for prohexadione in cherries. EFSA Journal 2015;13(12):4326 [16 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat. EFSA Journal 2015;13(10):4262 [22 pp.].

(3)  FAO, 2009 m. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 p.

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr. EFSA Journal 2015;13(3):4043 [88 pp.].


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

abamektinui, acetamipridui, bromoksinilui, fludioksonilui, proheksadionui, propamokarbui ir tebukonazolui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Abamektinas (bendras avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izomero kiekis, išreikštas kaip avermektinas B1a) (F) (R)

Acetamipridas (R)

Bromoksinilas ir jo druskos, išreikšti kaip bromoksinilas

Fludioksonilas (F) (R)

Proheksadionas (proheksadionas (rūgštis) ir jo druskos, išreikšti kaip proheksadiono kalcis)

Propamokarbas (bendras propamokarbo ir jo druskų kiekis, išreikštas kaip propamokarbas) (R)

Tebukonazolas (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

Greipfrutai

 

 

 

 

 

 

5

0110020

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Citrinos

 

 

 

 

 

 

5

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

5

0110990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Medžių riešutai

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

Migdolai

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Bertoletijos

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Anakardžiai

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Kaštainiai

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Kokosai

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Makadamijos

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Karijos

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

Pinijos

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Pistacijos

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Kita (2)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Sėklavaisiai

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Šliandros

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

Lokvos/japoninės lokvos

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Kaulavaisiai

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Abrikosai

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

Persikai

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

Slyvos

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

Kita (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

a)

Vynuogės

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

Gervuogės

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Kita (2)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

 

2

 

2

 

 

 

0154020

Spanguolės

 

2

 

2

 

 

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai/pietinės gudobelės vaisiai

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

Kita (2)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Kiti vaisiai kurių

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

a)

Valgoma luobelė

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Datulės

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

Figos

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

Kinkanai

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

Karambolos

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

Persimonai/rytiniai persimonai

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

Kita (2)

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

Ličiai

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

Opuncijos

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

Gelčių sėklos

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokadai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

Bananai

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

Mangai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

Papajos

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

Granatai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

Peruvinės anonos

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

Gvajavos

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

Ananasai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

Duonvaisiai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

Durijai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

Dygliuotosios anonos

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

Kita (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

a)

Bulvės

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

Manijokai

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

10

 

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

 

10

 

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

Morkos

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

Krienai

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

Topinambai

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

Pastarnokai

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

Petražolės šaknys/šakninės petražolės

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

Ridikai

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

Pūteniai

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

Griežčiai

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

Ropės

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Svogūninės daržovės

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

Valgomieji česnakai

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

Valgomieji svogūnai

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

Valgomieji svogūnėliai

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

Svogūnlaiškiai/žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

Kita (2)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Vaisinės daržovės

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

Pomidorai

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

Paprikos

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

Baklažanai

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

Valgomosios ybiškės

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

Kita (2)

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

Agurkai

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

Melionai

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Moliūgai

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Arbūzai

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

a)

Žiedinės

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

b)

Gūžinės

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

Kita (2)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

c)

Lapinės

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

Pekininiai kopūstai

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

Garbiniuotieji kopūstai

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

Kita (2)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

d)

Ropiniai kopūstai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salotos ir salotiniai augalai

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

Sultenės

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

Sėjamosios salotos

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

Salotinės trūkažolės/endivijos

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

Kita (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

Daržiniai špinatai

 

5

 

30

 

40

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

Burokėlių lapai

 

3

 

15

 

30

 

0252990

Kita (2)

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

c)

Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

d)

Rėžiukai

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

e)

Paprastosios trūkažolės/Cikorijos

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

f)

Prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

Daržiniai builiai

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

Laiškiniai česnakai

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

Salierų lapai

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

Petražolės

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

Vaistiniai šalavijai

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

Kvapieji rozmarinai

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

Čiobreliai

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

Vaistiniai kiečiai

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

Kita (2)

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Ankštinės daržovės

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

Pupelės (be ankščių)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

Žirniai (su ankštimis)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

Žirniai (be ankščių)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

Lęšiai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

Kita (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Stiebinės daržovės

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

Smidrai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

Dygieji artišokai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

Salierai

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

Artišokai

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

Porai

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

Rabarbarai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

Bambukų ūgliai

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

Palmių šerdys

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

Kita (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

Auginamieji grybai

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Miško grybai

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

Pupos

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

Lęšiai

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

Žirniai

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

Lubinai/lubinų pupelės

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

Kita (2)

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Sėmenys

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

Žemės riešutai

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

Aguonų sėklos

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

Sezamų sėklos.

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

Rapsų sėklos

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

Sojos

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

Garstyčių sėklos

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

Moliūgų sėklos

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

Dažiniai dygminai

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

Agurklės

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

Sėjamosios judros

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

Kanapių sėklos

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

Kita (2)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

GRŪDAI

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

Miežiai

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

Kukurūzai

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

Tikrosios soros

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

Avižos

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

Ryžiai

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

Rugiai

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

Dvispalviai sorgai

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

Paprastieji kviečiai

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

Kita (2)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Arbata

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Kavos pupelės

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

a)

Žiedai

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

Rožės

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

Jazminai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

Liepų žiedai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

b)

Lapai ir prieskoninės žolės

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

Daržinės braškės

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

Valerijonas

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

Ženšenis

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

Kita (2)

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

d)

bet kurios kitos augalo dalys

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Kakavos pupelės

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

APYNIAI

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

PRIESKONIAI

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

Salierai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

Blakinės kalendros

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

Kmynai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

Krapai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

Muskatai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

Kmynai

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

Kardamonas

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

Kadagio uogos

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

Vanilė

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

Tamarindas

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Žievės prieskoniai

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Cinamonas

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Imbieras

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Krienai

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

Kita (2)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Šafranai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

Cukranendrės

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Audiniai

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

a)

Kiaulių

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

Raumenys

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

Riebalų audiniai

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

Kepenys

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

Inkstai

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

Kita (2)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

b)

Galvijų

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

Raumenys

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

Riebalų audiniai

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012030

Kepenys

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1012040

Inkstai

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1012990

Kita (2)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1013000

c)

Avių

 

 

 

(+)

 

 

 

1013010

Raumenys

0,02

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013020

Riebalų audiniai

0,05

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013030

Kepenys

0,0,5

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1013040

Inkstai

0,02

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,05

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1013990

Kita (2)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1014000

d)

Ožkų

 

 

 

(+)

 

 

 

1014010

Raumenys

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014020

Riebalų audiniai

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014030

Kepenys

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1014040

Inkstai

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1014990

Kita (2)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1015000

e)

Arklinių šeimos gyvūnų

 

 

 

 

 (**)

 

 

1015010

Raumenys

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015020

Riebalų audiniai

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015030

Kepenys

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1015040

Inkstai

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1015990

Kita (2)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1016000

e)

Naminių paukščių

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

 

 

0,1 (*)

1016010

Raumenys

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (+)

 

1016020

Riebalų audiniai

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (+)

 

1016030

Kepenys

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05 (+)

 

1016040

Inkstai

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05

 

1016990

Kita (2)

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų

 

 

 

 

 (**)

 

 

1017010

Raumenys

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017020

Riebalų audiniai

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017030

Kepenys

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1017040

Inkstai

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1017990

Kita (2)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1020000

Pienas

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (+)

0,02 (*)

1020010

Galvijai

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Avys

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Ožkos

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Arkliai

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,1 (*)

1030010

Vištos

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Antys

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030030

Žąsys

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030040

Putpelės

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030990

Kita (2)

 

 

 

 

 (**)

 

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

b)

įterpiama ši benzovindiflupirui skirta skiltis:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (2)

Benzovindiflupiras

(1)

(2)

(3)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

0,01  (***)

0110000

Citrusiniai vaisiai

 

0110010

Greipfrutai

 

0110020

Apelsinai

 

0110030

Citrinos

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

0110050

Mandarinai

 

0110990

Kita (2)

 

0120000

Medžių riešutai

 

0120010

Migdolai

 

0120020

Bertoletijos

 

0120030

Anakardžiai

 

0120040

Kaštainiai

 

0120050

Kokosai

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

0120070

Makadamijos

 

0120080

Karijos

 

0120090

Pinijos

 

0120100

Pistacijos

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0120990

Kita (2)

 

0130000

Sėklavaisiai

 

0130010

Obuoliai

 

0130020

Kriaušės

 

0130030

Svarainiai

 

0130040

Šliandros

 

0130050

Lokvos/japoninės lokvos

 

0130990

Kita (2)

 

0140000

Kaulavaisiai

 

0140010

Abrikosai

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

0140030

Persikai

 

0140040

Slyvos

 

0140990

Kita (2)

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

0151000

a)

Vynuogės

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0153010

Gervuogės

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

0153990

Kita (2)

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

 

0154020

Spanguolės

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

0154050

Erškėtuogės

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

0154070

Gudobelės vaisiai/pietinės gudobelės vaisiai

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

0154990

Kita (2)

 

0160000

Kiti vaisiai kurių

 

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

0161010

Datulės

 

0161020

Figos

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0161040

Kinkanai

 

0161050

Karambolos

 

0161060

Persimonai/rytiniai persimonai

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

0161990

Kita (2)

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

0162020

Ličiai

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

0162040

Opuncijos

 

0162050

Gelčių sėklos

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

 

0162990

Kita (2)

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

0163010

Avokadai

 

0163020

Bananai

 

0163030

Mangai

 

0163040

Papajos

 

0163050

Granatai

 

0163060

Peruvinės anonos

 

0163070

Gvajavos

 

0163080

Ananasai

 

0163090

Duonvaisiai

 

0163100

Durijai