16.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/952

2016 m. birželio 15 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama nedidelės rizikos veiklioji medžiaga Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 22 straipsnio 1 dalį kartu su jo 13 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnio 1 dalį 2013 m. balandžio 9 d. Prancūzija gavo bendrovės „Agrolevures et Dérivés“ paraišką dėl veikliosios medžiagos Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) patvirtinimo. Pagal to reglamento 9 straipsnio 3 dalį Prancūzija kaip valstybė narė ataskaitos rengėja 2013 m. spalio 15 d. pranešė pareiškėjui, kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) apie paraiškos priimtinumą;

(2)

2014 m. gruodžio 4 d. valstybė narė ataskaitos rengėja pateikė Komisijai vertinimo ataskaitos projektą (kopiją – Tarnybai), kuriame vertinama, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus;

(3)

Tarnyba laikėsi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 1 dalies nuostatų. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 3 dalį ji paprašė pareiškėjo valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai pateikti papildomos informacijos. 2015 m. rugsėjo 14 d. valstybė narė ataskaitos rengėja atnaujintos vertinimo ataskaitos projekto forma pateikė Tarnybai papildomos informacijos vertinimą;

(4)

2015 m. gruodžio 3 d. Tarnyba pareiškėjui, valstybėms narėms ir Komisijai pranešė savo išvadą dėl to, ar tikėtina, kad veiklioji medžiaga Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) tenkina Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (2) 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus. Tarnyba suteikė visuomenei galimybę susipažinti su šia išvada;

(5)

2016 m. kovo 7 d. Komisija pateikė Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) peržiūros ataskaitą ir reglamento projektą, kuriuo nustatoma, kad Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) patvirtinama kaip nedidelės rizikos aktyvioji medžiaga;

(6)

pareiškėjui buvo suteikta galimybė pateikti pastabas dėl peržiūros ataskaitos;

(7)

nustatyta, kad yra laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis, visų pirma peržiūros ataskaitoje išnagrinėtas ir išsamiai aprašytas paskirtis. Todėl tie patvirtinimo kriterijai laikomi įvykdytais. Todėl tikslinga patvirtinti Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02);

(8)

be to, Komisijos nuomone, Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) yra nedidelės rizikos veiklioji medžiaga pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 22 straipsnį. Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) nėra susirūpinimą kelianti medžiaga ir ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 5 punkte nustatytas sąlygas. Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) yra gamtinės kilmės mielės, kurios plačiai naudojamos maisto produktuose. Jos taip pat plačiai paplitę aplinkoje. Tikimasi, kad Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 patvirtintų naudojimo paskirčių žmonėms, gyvūnams ir aplinkai daromas papildomas poveikis bus nedidelis palyginti su realiomis ir natūraliomis aplinkybėmis numatomu poveikiu;

(9)

todėl tikslinga 15 metų laikotarpiui patvirtinti Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) kaip nedidelės rizikos veikliąją medžiagą. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (3) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nedidelės rizikos veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2015;13(12):4322. Adresas internete: www.efsa.europa.eu.

(3)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikacijos numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02)

Inventorinis numeris Pasteur'o instituto „Collection Nationale de Cultures de Microorganismes“ (CNCM) rinkinyje CNCM I-3936

Netaikoma

Mažiausia koncentracija: 1 × 1013 KSV/kg

2016 m. liepos 6 d.

2031 m. liepos 6 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų apsaugai, nes Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) yra potencialus jautriklis. Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Gamintojas užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi aplinkos apsaugos sąlygų ir kad gamybos metu būtų vykdoma kokybės kontrolės analizė.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo D dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikacijos numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (*)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„6

Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02)

Inventorinis numeris Pasteur'o instituto „Collection Nationale de Cultures de Microorganismes“ (CNCM) rinkinyje CNCM I-3936

Netaikoma

Mažiausia koncentracija: 1 × 1013 KSV/kg

2016 m. liepos 6 d.

2031 m. liepos 6 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų apsaugai, nes Saccharomyces cerevisiae (padermė LAS02) yra potencialus jautriklis. Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Gamintojas užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi aplinkos apsaugos sąlygų ir kad gamybos metu būtų vykdoma kokybės kontrolės analizė.“


(*)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.