1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/864

2016 m. gegužės 31 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką neatnaujinamas veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2000/66/EB (2) triasulfuronas buvo įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas baigia galioti 2016 m. birželio 30 d.;

(4)

paraiška dėl triasulfurono įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą galiojimo pratęsimo buvo pateikta pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1141/2010 (5) 4 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1141/2010 9 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška yra išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą ir 2013 m. spalio 14 d. pateikė ją Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

Tarnyba pratęsimo vertinimo ataskaitą perdavė valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Tarnyba taip pat viešai paskelbė papildomų dokumentų rinkinio santrauką;

(8)

2015 m. sausio 8 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadas (6), ar galima manyti, kad triasulfuronas atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje. Tarnyba padarė išvadą, kad dėl triasulfurono ir jo gamybos priemaišos CGA 150829 neišsamaus genotoksiškumo vertinimo nebuvo įmanoma nustatyti su sveikata susijusių toksikologinių pamatinių verčių. Todėl nebuvo įmanoma atlikti vartotojams, operatoriams, darbuotojams ir pašaliniams asmenims kylančios rizikos vertinimo. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad esama didelės tikimybės, kad tam tikromis geoklimatinėmis sąlygomis triasulfuroną naudojant pagal įvertintas tipiškas paskirtis pats triasulfuronas arba jo dirvožemio metabolitas CGA 150829 gali turėti poveikio požeminiam vandeniui, nes gali būti viršijama geriamajam vandeniui nustatyta 0,1 μg/L parametrinė ribinė vertė. Taip pat buvo nustatyta didelė rizika vandens augalams;

(9)

Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų ir, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1141/2010 17 straipsnio 1 dalimi, dėl peržiūros ataskaitos projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(10)

vis dėlto, nepaisant pareiškėjo argumentų, 8 konstatuojamojoje dalyje nurodytų problemų pašalinti nepavyko;

(11)

todėl nebuvo nustatyta, kad yra tikėtina, kad yra laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra triasulfurono, yra naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis. Dėl to veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas neturėtų būti atnaujinamas;

(12)

valstybėms narėms turėtų būti skirtas laikotarpis augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra triasulfurono, registracijai panaikinti;

(13)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra triasulfurono, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.;

(14)

šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar vieną paraišką dėl triasulfurono;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimo neatnaujinimas

Veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas nėra atnaujinamas.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės panaikina augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos triasulfurono, registraciją iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

3 straipsnis

Lengvatiniai laikotarpiai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį valstybių narių nustatomas lengvatinis laikotarpis turi būti kuo trumpesnis ir turi baigtis ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.

4 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Iš Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies išbraukiama 9 eilutė (triasulfuronas).

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2000 m. spalio 23 d. Komisijos direktyva 2000/66/EB, kuria veiklioji medžiaga (triasulfuronas) įtraukiama į Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą (OL L 276, 2000 10 28, p. 35).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5)  2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1141/2010, kuriuo nustatomi antrosios grupės veikliųjų medžiagų įrašų Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priede galiojimo pratęsimo tvarka ir tų medžiagų sąrašas (OL L 322, 2010 12 8, p. 10).

(6)  EFSA (European Food SAFEty Authority), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron. EFSA Journal 2015;13(1):3958, 78 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958