14.5.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/757

2016 m. vasario 3 d.

kuriuo nustatomos su žemės ūkio reglamentų taikymu susijusios operacijos, apie kurias informacija turi būti įtraukiama į Muitinės informacinę sistemą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (1), ypač jo 23 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Muitinės informacinės sistemos (MIS) skirta tam, kad ja naudodamosi kompetentingos institucijos galėtų užkirsti kelią operacijoms, kuriomis pažeidžiami muitinės ir žemės ūkio teisės aktai, atlikti šių operacijų tyrimą ir už jas patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Siekiant, kad MIS ir toliau atitiktų kompetentingų institucijų poreikius, būtina atnaujinti su žemės ūkio teisės aktų taikymu susijusių operacijų, kurios turi būti įtrauktos į MIS, sąrašą;

(2)

į MIS turėtų būti įtraukiama tik ta informacija apie operacijas, susijusias su žemės ūkio teisės aktų taikymu, kuri susijusi su produktais, kuriems taikomi Kombinuotosios nomenklatūros 1–24 skirsniai;

(3)

siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų greitai reaguoti į pavojaus visuomenės sveikatai situacijas, itin svarbu gebėti stebėti ir atsekti produktų, kuriems taikomi žemės ūkio teisės aktai, judėjimą. Siekiant užtikrinti, kad tokios prekės būtų stebimos ir atsekamos visais judėjimo etapais, turėtų būti pateikiama informacija apie tokių prekių importą, eksportą, tranzitą, laikiną saugojimą ir judėjimą ES viduje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Su žemės ūkio teisės aktų taikymu susijusios operacijos, apie kurias pagal Reglamento (EB) Nr. 515/97 23 straipsnio 4 dalį informacija turi būti įtraukta į MIS, yra susijusios su:

a)

produktų, kuriems taikomos pagal bendrą žemės ūkio politiką priimtos nuostatos ir prekėms, gautoms perdirbant žemės ūkio produktus, skirtos specialios taisyklės, importu iš trečiųjų šalių;

b)

produktų, kuriems taikomos pagal bendrą žemės ūkio politiką priimtos nuostatos, ir prekėms, gautoms perdirbant žemės ūkio produktus, skirtos specialios taisyklės, eksportu į trečiąsias šalis;

c)

produktų, kuriems taikomos pagal bendrą žemės ūkio politiką priimtos nuostatos bei prekėms, gautoms perdirbant žemės ūkio produktus, skirtos specialios taisyklės ir kuriems taikoma bendroji arba išorės tranzito procedūra ir operacijos, apimančios tokių produktų, kai jie reeksportuojami iš Sąjungos į trečiąją šalį, laikiną saugojimą Sąjungoje, judėjimu;

d)

produktų, kuriems taikomi apribojimai arba draudimai, pagrįsti pagal bendrą žemės ūkio politiką priimtomis nuostatomis ir prekėms, gautoms perdirbant žemės ūkio produktus, skirtomis specialiomis taisyklėmis arba už kuriuos teikiama ES pagalba, judėjimu ES viduje.

2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 696/98 (2) panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 82, 1997 3 22, p. 1.

(2)  1998 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 696/98, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 96, 1998 3 28, p. 22).