23.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 108/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/635

2016 m. balandžio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 2870/2000 priedo nuostatos dėl spiritinių gėrimų analizės tam tikrų etaloninių metodų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (1), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 2870/2000 (2) išvardyti ir apibūdinti spiritinių gėrimų analizės etaloniniai metodai. Tačiau kai kurie to reglamento priede išvardyti metodai, įskaitant lakiojo rūgštingumo ir suminio cukrų kiekio spiritiniuose gėrimuose nustatymo metodus, dar neapibūdinti;

(2)

tam tikrų spiritinių gėrimų lakiojo rūgštingumo ir suminio cukrų kiekio nustatymo metodų tinkamumas buvo įvertintas dviem tarptautiniais tinkamumo patvirtinimo tyrimais, vykdytais pagal tarptautines suderintas metodikas, kuriuos atlikus nustatyta, kad metodų veiksmingumo parametrai yra priimtini. Tyrimai atlikti vykdant mokslinių tyrimų projektą pagal Europos Komisijos (EK) IV bendrąją standartinių matavimų ir bandymų programą. Todėl tų metodų aprašymas turėtų būti įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 2870/2000 priedą;

(3)

Reglamente (EB) Nr. 110/2008 išdėstyti reikalavimai, taikomi medinėse statinėse brandinamiems kai kurių kategorijų spiritiniams gėrimams, ir nustatyta, kad taip brandinti galima ir kitus spiritinius gėrimus. Svarbiausių medienos junginių analizė gali padėti nuspręsti, ar mėginys atitinka tam tikros kategorijos spiritinio gėrimo apibrėžtį. Analizės metodą šiems junginiams nustatyti yra patvirtinusi Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (OIV) Rezoliucijoje OIV/OENO 382A/2009. Metodas patvirtintas remiantis duomenimis, gautais atlikus tarptautinį metodo veiksmingumo tyrimą, kuriame laikantis tarptautinių suderintų metodikų buvo analizuojami įvairūs spiritiniai gėrimai. Todėl šį metodą ir jo aprašymą derėtų įtraukti į spiritinių gėrimų analizės Sąjungos etaloninių metodų sąrašą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 2870/2000 priede;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2870/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2870/2000 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

(2)  2000 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, nustatantis spiritinių gėrimų analizės Bendrijos etaloninius metodus (OL L 333, 2000 12 29, p. 20).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2870/2000 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Turinys iš dalies keičiamas taip:

a)

III.3 ir VIII punktuose išbraukiama „(p.m.)“;

b)

įtraukiamas šis punktas:

„X.

Medienos cheminių junginių – 2-furaldehido, 5-hidroksimetil-2-furaldehido, 5-metil-2-furaldehido, vanilino, alyvų aldehido, koniferilo aldehido, sinapo aldehido, galo rūgšties, elago rūgšties, vanilino rūgšties, alyvų rūgšties ir skopoletino – nustatymas.“

2.

III skyrius papildomas šia dalimi:

„III.3.   SPIRITINIŲ GĖRIMŲ LAKIOJO RŪGŠTINGUMO NUSTATYMAS

1.   Taikymo sritis

Metodas buvo patvirtintas atliekant tarplaboratorinį romo, brendžio, vaisių išspaudų ir vaisių spiritinių gėrimų tyrimą esant koncentracijai nuo 30 mg/l iki 641 mg/l.

2.   Norminės nuorodos

ISO 3696:1987. Analizės vanduo. Apibūdinimas ir bandymo metodai.

3.   Apibrėžtys

3.1.   Lakusis rūgštingumas apskaičiuojamas iš suminio rūgštingumo atėmus pastovųjį rūgštingumą.

3.2.   Suminį rūgštingumą sudaro titruojamojo rūgštingumo verčių suma.

3.3.   Pastovusis rūgštingumas yra iki sausojo likučio išgarinto spiritinio gėrimo rūgštingumas.

4.   Principas

Suminis rūgštingumas ir pastovusis rūgštingumas nustatomi titravimo arba potenciometriniu metodu.

5.   Reagentai ir medžiagos

Jei nenurodyta kitaip, analizei turi būti naudojami tik patvirtinti analiziškai gryni reagentai ir bent 3 klasės vanduo, apibrėžtas ISO 3696:1987.

5.1.   0,01 mol/l natrio hidroksido tirpalas (NaOH)

5.2.   Mišriojo indikatoriaus tirpalas:

 

Pasveriama 0,1 g indigokarmino ir 0,1 g fenolio raudonojo.

 

Ištirpinama 40 ml vandens ir skiedžiama iki 100 ml etanoliu.

6.   Aparatūra ir įranga

Pagalbinė laboratorinė aparatūra, A klasės stikliniai indai ir ši įranga:

6.1.

Vandens siurblys

6.2.

Sukamasis garintuvas arba ultragarso vonia

6.3.

Potenciometrinio titravimo įranga (pasirinktinai)

7.   Ėminių ėmimas ir ėminiai

Ėminiai prieš analizę laikomi kambario temperatūroje.

8.   Procedūra

8.1.   Suminis rūgštingumas

8.1.1.   Ėminio paruošimas

Prireikus pašalinti anglies dioksidą, spiritinis gėrimas veikiamas ultragarsu (apdorojimo ultragarsu metodas) arba dvi minutes maišomas vakuume.

8.1.2.   Titravimas

Į 500 ml kūginę kolbą pipete įpilami 25 ml spiritinio gėrimo.

Įpilama maždaug 200 ml atvėsinto virinto distiliuoto vandens (ruošiamo iš naujo kasdien) ir įlašinami 2–6 lašai mišriojo indikatoriaus tirpalo (5.2).

Titruojama 0,01 mol/l natrio hidroksido tirpalu (5.1), kol žaliai geltona spalva pasikeičia į violetinę, jei titruojami bespalviai spiritiniai gėrimai, arba rudai geltona spalva pasikeičia į raudonai rudą, jei titruojami rudos spalvos spiritiniai gėrimai.

Taip pat galima titruoti potenciometriniu metodu iki pH 7,5.

Tarkime, kad buvo įpilta n1 ml 0,01 mol/l natrio hidroksido tirpalo.

8.1.3.   Skaičiavimas

Suminis rūgštingumas (SR), išreikštas miliekvivalentais litrui spiritinio gėrimo, yra lygus 0,4 × n1.

Suminis rūgštingumas (SR′), išreikštas mg acto rūgšties litrui spiritinio gėrimo, yra lygus 24 × n1.

8.2.   Pastovusis rūgštingumas

8.2.1.   Ėminio paruošimas

25 ml spiritinio gėrimo išgarinama iki sausojo likučio:

 

25 ml spiritinio gėrimo pipete įpilami į 55 mm skersmens plokščiadugnę cilindro formos garinimo lėkštelę. Pirmąją garinimo valandą garinimo lėkštelė statoma ant verdančio vandens vonios dangčio taip, kad neužvirtų skystis, nes gali būti nuostolių dėl jo taškymosi.

 

Džiovinimas baigiamas statant garinimo lėkštelę dviem valandoms į džiovinimo spintą 105 C temperatūroje. Garinimo lėkštelė paliekama atvėsti eksikatoriuje.

8.2.2.   Titravimas

Po išgarinimo likęs likutis ištirpinamas atvėsintame virintame distiliuotame vandenyje (ruošiamas iš naujo kasdien), gautas tirpalas skiedžiamas maždaug iki 100 ml ir įlašinami 2–6 lašai mišriojo indikatoriaus tirpalo (5.2).

Titruojama 0,01 mol/l natrio hidroksido tirpalu (5.1).

Taip pat galima titruoti potenciometriniu metodu iki pH 7,5.

Tarkime, kad buvo įpilta n2 ml 0,01 mol/l natrio hidroksido tirpalo.

8.2.3.   Skaičiavimas

Pastovusis rūgštingumas (PR), išreikštas miliekvivalentais litrui spiritinio gėrimo, yra lygus 0,4 × n2.

Pastovusis rūgštingumas (PR′), išreikštas mg acto rūgšties litrui spiritinio gėrimo, yra lygus 24 × n2.

9.   Lakiojo rūgštingumo skaičiavimas

9.1.   Išreiškiant miliekvivalentais litrui:

tarkime, kad:

SR

suminis rūgštingumas miliekvivalentais litrui,

PR

pastovusis rūgštingumas miliekvivalentais litrui.

Lakusis rūgštingumas LR, miliekvivalentais litrui, yra lygus:

SR – PR.

9.2.   Išreiškiant mg acto rūgšties litrui:

tarkime, kad:

SR′

suminis rūgštingumas mg acto rūgšties litrui,

PR′

pastovusis rūgštingumas mg acto rūgšties litrui.

Lakusis rūgštingumas LR′, mg acto rūgšties litrui, yra lygus:

SR′ – PR′.

9.3.   Išreiškiant g acto rūgšties hl grynojo 100 % tūrio alkoholio, rūgštingumas yra lygus:Formula,

čia: A – spiritinio gėrimo tūrinė alkoholio koncentracija.

10.   Metodo efektyvumo charakteristikos (preciziškumas)

10.1.   Tarplaboratorinio tyrimo statistiniai rezultatai

Šie duomenys buvo gauti atliekant tarptautinį metodo efektyvumo charakteristikų tyrimą, vykdytą pagal tarptautines suderintas metodikas [1] [2].

Tarplaboratorinio tyrimo metai

2000

Laboratorijų skaičius

18

Ėminių skaičius

6


Ėminiai

A

B

C

D

E

F

Laboratorijų skaičius atmetus riktus

16

18

18

14

18

18

Riktų (laboratorijų) skaičius

2

 

 

4

 

 

Priimtų rezultatų skaičius

32

36

36

28

36

36

Vidutinė vertė

Formula

[mg/l]

272*

241*

30

591*

641*

46

107

492

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

8,0

3,6

15,0

3,7

6,7

8,5

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

3,1

11,8

2,4

8,0

6,2

1,7

Pakartojamumo riba r [mg/l]

23

10

42

10

19

24

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

8,5

8,4

25,0

4,55

13,4

24,4

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

3,3

27,8

4,1

9,9

12,5

5,0

Atkuriamumo riba R [mg/l]

24

23

70

13

38

68

Ėminių tipai:

A

Slyvų spiritas; dviejų skirtingų koncentracijos verčių ėminiai*

B

Romas I; kartotiniai kontroliniai ėminiai

C

Romas II; dviejų skirtingų koncentracijos verčių ėminiai*

D

Slivovica; kartotiniai kontroliniai ėminiai

E

Brendis; kartotiniai kontroliniai ėminiai

F

Vynuogių išspaudų spiritas; kartotiniai kontroliniai ėminiai

[1]

Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of MethodPerformance Studies, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332–343.

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67A–76A.“

3.

Įterpiamas šis VIII skyrius:

„VIII.   SUMINIS CUKRŲ KIEKIS

1.   Taikymo sritis

Efektyviosios skysčių chromatografijos ir lūžio rodiklio matavimo (HPLC–RI) metodas taikomas spiritinių gėrimų suminiam cukrų kiekiui nustatyti (jį išreiškiant invertuotojo cukraus kiekiu), išskyrus likerius, kurių sudėtyje yra kiaušinių ir pieno produktų.

Metodas buvo patvirtintas atliekant tarplaboratorinį anyžių likerio (pastis), graikiško anyžių likerio, vyšnių likerio, kremo likerio (nurodant vaisiaus arba naudotos žaliavos pavadinimą) ir juodųjų serbentų kremo likerio tyrimą, esant nuo 10,86 g/l iki 509,7 g/l koncentracijai. Tačiau prietaiso atsako tiesiškumas buvo patvirtintas koncentracijai nuo 2,5 g/l iki 20,0 g/l.

Šis metodas nėra skirtas mažoms cukrų koncentracijos vertėms nustatyti.

2.   Norminės nuorodos

ISO 3696:1987. Analizės vanduo. Apibūdinimas ir bandymo metodai.

3.   Principas

Cukrų tirpalų analizė efektyviosios skysčių chromatografijos metodu, kad būtų nustatyta juose esančios gliukozės, fruktozės, sacharozės, maltozės ir laktozės koncentracija.

Taikant šį metodą, kaip pavyzdys naudojama alkilaminų nejudančioji fazė ir aptikimas diferencinės refraktometrijos metodu. Taip pat kaip nejudančiąją fazę būtų galima naudoti anijonitines dervas.

4.   Reagentai ir medžiagos

4.1.   Gliukozė (CAS 50–99–7), ne mažesnio kaip 99 % grynumo.

4.2.   Fruktozė (CAS 57–48–7), ne mažesnio kaip 99 % grynumo.

4.3.   Sacharozė (CAS 57–50–1), ne mažesnio kaip 99 % grynumo.

4.4.   Laktozė (CAS 5965–66–2), ne mažesnio kaip 99 % grynumo.

4.5.   Maltozės monohidratas (CAS 6363–53–7), ne mažesnio kaip 99 % grynumo.

4.6.   Grynas acetonitrilas (CAS 75–05–8) HPLC analizei.

4.7.   Distiliuotas ar demineralizuotas vanduo, pageidautina filtruotas per mikrofiltrą.

4.8.   Tirpikliai (pavyzdys)

Eliuavimo tirpiklį sudaro:

 

75 tūrio dalys acetonitrilo (4.6),

 

25 tūrio dalys distiliuoto vandens (4.7).

Degazuojama 5–10 minučių leidžiant nestiprią helio srovę.

Jei naudojamas vanduo nebuvo filtruotas per mikrofiltrą, tirpiklis turi būti filtruojamas per organiniams tirpikliams skirtą filtrą, kurio akučių dydis lygus 0,45 μm arba mažesnis.

4.9.   Absoliutusis etanolis (CAS 64–17–5).

4.10.   Etanolio tirpalas (5 % tūrio).

4.11.   Pradinio etaloninio tirpalo (20 g/l) paruošimas

Pasveriama po 2 g kiekvieno analizuojamo cukraus (4.1–4.5) ir visi svėriniai be nuostolių suberiami į 100 ml matavimo kolbą. (NB. 2,11 g maltozės monohidrato atitinka 2 g maltozės).

Skiedžiama iki 100 ml 5 % tūrio etanolio tirpalu (4.10), tirpalas supurtomas ir laikomas maždaug + 4 °C temperatūroje. Naujas pradinis tirpalas ruošiamas kartą per savaitę.

4.12.   Darbinių etaloninių tirpalų paruošimas (2,5; 5,0; 7,5; 10,0 ir 20,0 g/l)

Pradinis etaloninis tirpalas 20 g/l (4.11) atitinkamai skiedžiamas 5 % tūrio etanolio tirpalu (4.10), kad būtų gauti penki darbiniai 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 ir 20,0 g/l etaloniniai tirpalai. Filtruojami per filtrą, kurio akučių dydis lygus 0,45 μm arba mažesnis (5.3.).

5.   Aparatūra ir įranga

5.1.   HPLC sistema, kuri visų cukrų smailes galėtų atskirti iki bazinės linijos.

5.1.1.   Efektyvusis skysčių chromatografas su šešių padėčių įpurškimo vožtuvu, turinčiu 10 μl kilpą, arba koks nors kitas automatinis ar rankinis įtaisas mažiems tūriams patikimai įpurkšti.

5.1.2.   Siurbimo sistema, kuria būtų galima labai preciziškai gauti ir užtikrinti pastovų arba programuojamą srautą.

5.1.3.   Diferencinis refraktometras.

5.1.4.   Skaičiuojamasis integratorius arba savirašis, kurio veikimas būtų suderintas su likusia įranga.

5.1.5.   Prieškolonėlė:

prie analizės kolonėlės rekomenduojama prijungti tinkamą prieškolonėlę.

5.1.6.   Kolonėlė (pavyzdys):

Medžiaga:

nerūdijantysis plienas arba stiklas.

Vidinis skersmuo:

2–5 mm.

Ilgis:

100–250 mm (atsižvelgiant į įkrovos dalelių dydį, pavyzdžiui, 250 mm, jei dalelių skersmuo 5 μm.

Nejudančioji fazė:

su silicio dioksidu sujungtos alkilamino funkcinės grupės, maksimalus dalelių dydis – 5 μm.

5.1.7.   Chromatografinės analizės sąlygos (pavyzdys).

 

Eliuavimo tirpiklis (4.8.), srautas: 1 ml/min.

 

Aptikimas: diferencinė refraktometrija.

Siekiant užtikrinti visišką detektoriaus stabilumą, jį reikėtų įjungti kelias valandas prieš naudojimą. Į palyginamąją kiuvetę turi būti įpilta eliuavimo tirpiklio.

5.2.   Analizinės svarstyklės, kurių tikslumas – 0,1 mg.

5.3.   Mažų tūrių filtravimo įranga, naudojant 0,45 μm mikromembraną.

6.   Ėminių laikymas

Gauti ėminiai prieš analizę laikomi kambario temperatūroje.

7.   Procedūra

7.1.   A DALIS. Ėminių ruošimas

7.1.1.   Ėminys purtomas.

7.1.2.   Ėminys filtruojamas per filtrą, kurio akučių dydis 0,45 μm arba mažesnis (5.3).

7.2.   B DALIS. HPLC

7.2.1.   Nustatymas

Įpurškiama po 10 μl etaloninių tirpalų (4.12) ir ėminių (7.1.2). Analizė atliekama tinkamomis chromatografinės analizės sąlygomis, pavyzdžiui, tokiomis, kurios aprašytos pirmiau.

7.2.2.   Jei kuri nors ėminio smailė būtų didesnio ploto (ar aukščio) nei atitinkama didžiausios koncentracijos etalono smailė, ėminį reikėtų praskiesti distiliuotu vandeniu ir analizuoti iš naujo.

8.   Skaičiavimas

Palyginamos dvi – etaloninio tirpalo ir spiritinio gėrimo – chromatogramos. Smailės nustatomos pagal sulaikymo trukmės vertes. Matuojamas smailių plotas (ar aukštis), kad, taikant išorinio etalono metodą, būtų galima apskaičiuoti koncentracijos vertes. Atsižvelgiama į visus ėminio skiedimo veiksmus.

Galutinis rezultatas yra sacharozės, maltozės, laktozės, gliukozės ir fruktozės kiekio suma, išreikšta invertuotojo cukraus kiekiu (g/l).

Invertuotojo cukraus kiekis apskaičiuojamas kaip visų esamų monosacharidų ir redukuojančiųjų disacharidų suminis kiekis, pridedant stechiometrinį gliukozės ir fruktozės kiekį, apskaičiuotą pagal esamą sacharozės kiekį.

Invertuotasis cukrus (g/l)

=

gliukozė (g/l) + fruktozė (g/l) + maltozė (g/l) + laktozė (g/l) + (sacharozė (g/l) × 1,05)

1,05

=

(fruktozės molekulinė masė + gliukozės molekulinė masė)/sacharozės molekulinė masė

9.   Metodo efektyvumo charakteristikos (preciziškumas)

9.1.   Tarplaboratorinio tyrimo statistiniai rezultatai

Šie duomenys buvo gauti atliekant tarptautinį metodo efektyvumo charakteristikų tyrimą, vykdytą pagal tarptautines suderintas metodikas [1] [2].

Tarplaboratorinio tyrimo metai

2000

Laboratorijų skaičius

24

Ėminių skaičius

8

[1]

Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of MethodPerformance Studies, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332–343.

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67A–76A.

1 lentelė

Fruktozė, gliukozė, maltozė

Analitė

Fruktozė

Gliukozė

Maltozė

Ėminiai (× 2)

Juodųjų serbentų kremo likeris

Etalonas (50 g/l)

Anyžių skonio spiritinis gėrimas

Juodųjų serbentų kremo likeris

Etalonas (50 g/l)

Anyžių skonio spiritinis gėrimas

Etalonas (10 g/l)

Vidutinė vertė [g/l]

92,78

50,61

15,62

93,16

50,06

15,81

9,32

Laboratorijų skaičius, atmetus riktus

21

22

21

23

19

21

22

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr, [g/l]

2,34

2,12

0,43

3,47

1,01

0,48

0,54

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

2,53

4,2

2,76

3,72

2,03

3,02

5,77

Pakartojamumo riba r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

6,56

5,95

1,21

9,71

2,84

1,34

1,51

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [g/l]

7,72

3,13

0,84

9,99

2,7

0,88

1,4

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

8,32

6,18

5,37

10,72

5,4

5,54

15,06

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

21,62

8,76

2,35

27,97

7,57

2,45

3,93


2 lentelė

Sacharozė

Analitė

Sacharozė

Ėminiai

Anyžių likeris (pastis)

Ouzo (graikiškas anyžių likeris)

Vyšnių likeris

Mėtinis kremo likeris

Juodųjų serbentų kremo likeris

Etalonas (100 g/l)

Vidutinė vertė [g/l]

10,83

29,2

19,7 (*)

103,33

349,96

319,84

99,83

Laboratorijų skaičius, atmetus riktus

19

19

20

18

18

18

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [g/l]

0,09

0,75

2,17

5,99

4,31

1,25

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

0,81

3,07

2,1

1,71

1,35

1,25

Pakartojamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,25

2,1

6,07

16,76

12,06

3,49

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [g/l]

0,79

0,92

4,18

9,94

16,11

4,63

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

7,31

3,76

4,05

2,84

5,04

4,64

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,22

2,57

11,7

27,84

45,12

12,97


3 lentelė

Suminis cukrų kiekis

(Pastaba. Šie duomenys buvo apskaičiuoti kaip suminis cukrų kiekis, o ne invertuotojo cukraus kiekis, apibrėžtas pirmiau 8 skirsnyje.)


Ėminiai

Anyžių likeris (pastis)

Ouzo (graikiškas anyžių likeris)

Anyžių skonio spiritinis gėrimas

Vyšnių likeris

Mėtinis kremo likeris

Juodųjų serbentų kremo likeris

Etalonas (220 g/l)

Vidutinė vertė [g/l]

10,86

29,2

19,7 (**)

31,59

103,33

349,73

509,69

218,78

Laboratorijų skaičius, atmetus riktus

20

19

20

20

18

18

19

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [g/l]

0,13

0,75

0,77

2,17

5,89

5,59

2,71

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

1,16

3,07

2,45

2,1

1,69

1,1

1,24

Pakartojamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,35

2,1

2,17

6,07

16,5

15,65

7,59

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [g/l]

0,79

0,92

1,51

4,18

9,98

14,81

8,53

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

7,25

3,76

4,79

4,04

2,85

2,91

3,9

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,21

2,57

4,24

11,7

27,94

41,48

23,89

4.

Įtraukiamas šis X skyrius:

„X.   MEDIENOS CHEMINIŲ JUNGINIŲ – 2-FURALDEHIDO, 5-HIDROKSIMETIL-2-FURALDEHIDO, 5-METIL-2-FURALDEHIDO, VANILINO, ALYVŲ ALDEHIDO, KONIFERILO ALDEHIDO, SINAPO ALDEHIDO, GALO RŪGŠTIES, ELAGO RŪGŠTIES, VANILINO RŪGŠTIES, ALYVŲ RŪGŠTIES IR SKOPOLETINO – NUSTATYMAS SPIRITINIUOSE GĖRIMUOSE EFEKTYVIOSIOS SKYSČIŲ CHROMATOGRAFIJOS METODU (HPLC)

1.   Taikymo sritis

Metodas susijęs su 2-furaldehido, 5-hidroksimetil-2-furaldehido, 5-metil-2-furaldehido, vanilino, alyvų aldehido, koniferilo aldehido, sinapo aldehido, galo rūgšties, elago rūgšties, vanilino rūgšties, alyvų rūgšties ir skopoletino nustatymu efektyviosios skysčių chromatografijos metodu.

2.   Norminės nuorodos

Analizės metodas, kurį patvirtino Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) Generalinė asamblėja ir OIV paskelbė kaip OIV-MA-BS-16:R2009.

3.   Principas

Nustatymas efektyviosios skysčių chromatografijos metodu (HPLC), aptikimas taikant kelių bangos ilgių ultravioletinės spektrofotometrijos ir spektrofluorimetrijos metodus.

4.   Reagentai

Turi būti naudojami analiziškai gryni reagentai. Naudojamas distiliuotas ar bent tokio paties grynumo vanduo. Pageidautina naudoti per mikrofiltrą filtruotą vandenį, kurio savitoji elektrinė varža 18,2 ΜΩ · cm.

4.1.   96 % tūrio etanolis.

4.2.   HPLC kokybės metanolis (B tirpiklis).

4.3.   Acto rūgštis, praskiesta iki 0,5 % tūrio (A tirpiklis).

4.4.   Judančiosios fazės (pateiktos tik kaip pavyzdys).

A tirpiklis (0,5 % acto rūgštis) ir B tirpiklis (grynas metanolis). Filtruojama per membraną (akučių dydis 0,45 μm). Prireikus degazuojama ultragarso vonioje.

4.5.   Ne mažesnio kaip 99 % grynumo 2-furaldehido, 5-hidroksimetil-2-furaldehido, 5-metil-2-furaldehido, vanilino, alyvų aldehido, koniferilo aldehido, sinapo aldehido, galo rūgšties, elago rūgšties, vanilino rūgšties, alyvų rūgšties ir skopoletino pamatiniai etalonai.

4.6.   Etaloninis tirpalas: etaloninės medžiagos ištirpinamos 50 % tūrio vandeniniame etanolio tirpale. Galutinės etaloninio tirpalo koncentracijos vertės turėtų būti tokios:

2-furaldehido – 5 mg/l; 5-hidroksimetil-2-furaldehido – 10 mg/l; 5-metil-2-furaldehido – 2 mg/l; vanilino – 5 mg/l; alyvų aldehido – 10 mg/l; koniferilo aldehido – 5 mg/l; sinapo aldehido – 5 mg/l; galo rūgšties – 10 mg/l; elago rūgšties – 10 mg/l; vanilino rūgšties – 5 mg/l; alyvų rūgšties – 5 mg/l; skopoletino – 0,5 mg/l.

5.   Aparatūra

Įprasta laboratorinė įranga

5.1.   Didelio efektyvumo skysčių chromatografas, kuris gali veikti binarinio gradiento režimu ir turi:

5.1.1.

spektrofotometrinį detektorių, kuriuo būtų galima matuoti, kai bangos ilgis yra 260–340 nm. Tačiau pageidautina naudoti diodų matricos daugiabangį detektorių ar panašų įtaisą, kad būtų galima patvirtinti smailių grynumą;

5.1.2.

spektrofluorimetrinį detektorių, kurio sužadinimo bangos ilgis – 354 nm, emisijos bangos ilgis – 446 nm (skopoletino pėdsakams nustatyti; jį taip pat galima aptikti spektrofotometriniu metodu, kai bangos ilgis yra 313 nm).

5.1.3.

Įpurškimo įtaisas, kuriuo būtų galima įpurkšti (pavyzdžiui) 10 ar 20 μl tiriamojo ėminio.

5.1.4.

Didelio efektyvumo skysčių chromatografijos kolonėlė, RP C18 tipo, maksimalus dalelių dydis –5 μm.

5.2.   HPLC skirti švirkštai.

5.3.   Mažo tūrio filtravimo per membraną įtaisas.

5.4.   Integratorius-kompiuteris arba savirašis, kurio veikimas būtų suderintas su visa aparatūra, bet pirmiausia jis turi turėti kelis duomenų registravimo kanalus.

6.   Procedūra

6.1.   Įpurškiamo tirpalo ruošimas

Etaloninis tirpalas ir spiritinis gėrimas prireikus filtruojami per membraną, kurios akučių maksimalus skersmuo yra 0,45 μm.

6.2.   Chromatografinės analizės atlikimo sąlygos: analizė atliekama kambario temperatūroje 5.1 punkte nurodyta įranga, naudojant judančiąsias fazes (4.4), kurių srautas maždaug 0,6 ml per minutę pagal toliau pateiktą gradientą (pateiktas tik kaip pavyzdys)

Laikas: 0 min 50 min 70 min 90 min

A tirpiklis (vanduo ir rūgštis): 100 % 60 % 100 % 100 %

B tirpiklis (metanolis): 0 % 40 % 0 % 0 %

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad tam tikrais atvejais šį gradientą reikėtų keisti, kad būtų išvengta junginių išplovimo kartu.

6.3.   Nustatymas

6.3.1.   Atskirai įpurškiami pamatiniai etalonai, o vėliau – jų mišinys.

Atlikimo sąlygos suderinamos taip, kad visų junginių smailių skyros faktoriai būtų lygūs bent 1.

6.3.2.   Įpurškiamas pagal 6.1 punktą paruoštas ėminys.

6.3.3.   Matuojamas visų etaloninio tirpalo ir spiritinio gėrimo smailių plotas ir apskaičiuojamos koncentracijos vertės.

7.   Rezultatų išraiška

Kiekvienos sudedamosios dalies koncentracija išreiškiama mg/l.

8.   Metodo efektyvumo charakteristikos (preciziškumas)

Šie duomenys buvo gauti 2009 m. atliekant įvairių spiritinių gėrimų analizės metodo efektyvumo charakteristikų tarptautinį tyrimą, vykdytą pagal tarptautines suderintas metodikas [1] [2].

8.1.   2-furalaldehidas

Analitė

2-furaldehidas

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

15

15

15

15

15

15

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

14

12

13

14

13

13

Vidutinė vertė [mg/l]

2,9

1,2

1,7

10,6

15,3

13,9

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,04

0,05

0,04

0,18

0,23

0,20

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

1,4

4,5

2,3

1,7

1,5

1,5

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,2

0,1

0,5

0,6

0,6

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,24

0,18

0,09

1,4

0,49

0,69

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

8

15

5

13

3

5

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,7

0,5

0,3

3,8

1,4

1,9

8.2.   5-hidroksimetil-2-furaldehidas

Analitė

5-hidroksimetil-2-furaldehidas

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

16

16

16

16

16

16

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

14

14

14

14

14

14

Vidutinė vertė [mg/l]

5,0

11,1

9,4

33,7

5,8

17,5

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,09

0,09

0,09

0,42

0,07

0,13

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

1,7

0,8

1,0

1,3

1,2

0,8

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,3

0,3

1,2

0,2

0,4

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,39

1,01

0,50

4,5

0,4

1,6

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

8

9

5

13

7

9

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,1

2,8

1,4

12,5

1,1

4,6

8.3.   5-metil-2-furaldehidas

Analitė

5-metil-2-furaldehidas

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

11

11

11

11

11

11

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

11

11

8

11

10

11

Vidutinė vertė [mg/l]

0,1

0,2

0,1

0,5

1,7

0,8

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,07

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

10,7

6,1

13,6

4,7

2,0

10,0

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,18

0,20

0,26

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

35

18

22

39

12

35

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,1

0,5

0,6

0,7

8.4.   Vanilinas

Analitė

Vanilinas

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

16

15

16

16

16

16

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

16

15

16

16

16

16

Vidutinė vertė [mg/l]

0,5

0,2

1,2

1,2

3,2

3,9

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,11

0,11

0,09

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

6,8

9,6

4,6

8,9

3,5

2,3

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,09

0,06

0,18

0,27

0,41

0,62

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

19

25

15

22

13

16

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,3

0,2

0,5

0,8

1,2

1,7

8.5.   Alyvų aldehidas

Analitė

Alyvų aldehidas

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

16

15

16

16

16

16

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

13

13

13

12

14

13

Vidutinė vertė [mg/l]

1,0

0,2

4,8

3,2

10,5

9,7

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,03

0,02

0,04

0,08

0,10

0,09

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

2,6

8,1

0,8

2,6

0,9

0,9

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,08

0,07

0,23

0,19

0,39

0,43

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

8

33

5

6

4

4

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,7

0,5

1,1

1,2

8.6.   Koniferilo aldehidas

Analitė

Koniferilo aldehidas

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

13

12

13

12

13

13

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

12

12

13

12

13

13

Vidutinė vertė [mg/l]

0,2

0,2

0,6

0,8

4,6

1,3

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,02

0,02

0,03

0,03

0,09

0,06

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

9,2

9,8

4,6

4,3

1,9

4,5

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,04

0,04

0,07

0,09

0,24

0,16

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,04

0,04

0,11

0,18

0,38

0,25

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

23

27

21

23

8

19

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,3

0,5

1,1

0,7

8.7.   Sinapo aldehidas

Analitė

Sinapo aldehidas

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

14

14

14

14

15

14

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

14

13

12

13

13

12

Vidutinė vertė [mg/l]

0,3

0,2

0,2

1,6

8,3

0,3

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,02

0,01

0,02

0,06

0,14

0,03

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

7,5

4,6

11,2

3,7

1,6

11,4

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,06

0,03

0,06

0,17

0,38

0,08

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,09

0,05

0,08

0,20

0,81

0,18

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

31

27

46

13

10

73

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,2

0,6

2,3

0,5

8.8.   Galo rūgštis

Analitė

Galo rūgštis

Ėminys

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

16

15

16

16

16

16

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

15

14

16

16

16

16

Vidutinė vertė [mg/l]

1,2

0,4

2,0

6,1

7,3

21,8

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,07

0,04

0,06

0,18

0,18

0,60

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

6,1

8,1

2,9

3,0

2,4

2,8

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,1

0,2

0,5

0,5

1,7

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,43

0,20

0,62

3,3

2,2

7,7

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

36

47

31

53

30

35

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,2

0,6

1,7

9,1

6,2

21,7

8.9.   Elago rūgštis

Analitė

Elago rūgštis

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

7

7

7

7

7

7

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

7

7

7

7

7

6

Vidutinė vertė [mg/l]

3,2

1,0

9,5

13

13

36

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,20

0,16

0,30

0,41

0,95

0,34

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

6,3

16

3,2

3,2

7,4

1,0

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,6

0,4

0,9

1,1

2,7

1,0

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

1,41

0,42

4,0

5,0

4,9

14

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

44

43

42

39

39

40

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

4,0

1,2

11

14

14

40

8.10.   Vanilino rūgštis

Analitė

Vanilino rūgštis

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

15

15

15

15

15

15

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

12

11

14

14

15

14

Vidutinė vertė [mg/l]

0,2

0,2

1,5

0,8

2,4

2,7

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,10

0,13

0,21

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

14,2

16,5

2,3

12,6

5,3

7,7

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,3

0,4

0,6

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,06

0,05

0,51

0,2

1,22

0,70

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

28

20

35

31

51

26

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

1,4

0,7

3,4

2,0

8.11.   Alyvų rūgštis

Analitė

Alyvų rūgštis

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

16

15

16

16

16

16

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

16

15

15

15

16

15

Vidutinė vertė [mg/l]

0,4

0,2

2,5

1,4

3,4

4,8

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,13

0,08

0,11

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

6,7

12,6

2,3

9,0

2,3

2,3

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,4

0,2

0,3

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,08

0,05

0,29

0,26

0,43

0,67

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

19

29

11

18

13

14

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

0,8

0,7

1,2

1,9

8.12.   Skopoletinas

Analitė

Skopoletinas

Ėminiai

Viskis

Brendis

Romas

Konjakas 1

Burbonas

Konjakas 2

Dalyvaujančių laboratorijų skaičius

10

10

10

10

10

10

Priimtų rezultatų (laboratorijų) skaičius

9

8

9

8

8

8

Vidutinė vertė [mg/l]

0,09

0,04

0,11

0,04

0,65

0,15

Pakartojamumo standartinis nuokrypis sr [mg/l]

0,0024

0,0008

0,0018

0,0014

0,0054

0,0040

Pakartojamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDr [%]

2,6

2,2

1,6

3,3

0,8

2,7

Pakartojamumo riba r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,007

0,002

0,005

0,004

0,015

0,011

Atkuriamumo standartinis nuokrypis sR [mg/l]

0,01

0,01

0,03

0,01

0,09

0,02

Atkuriamumo santykinis standartinis nuokrypis RSDR [%]

15

16

23

17

15

15

Atkuriamumo riba R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,04

0,02

0,07

0,02

0,26

0,06

[1]

Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332–343.

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67A–76A.“


(*)  Dviejų skirtingų koncentracijos verčių ėminiai.

(**)  Dviejų skirtingų koncentracijos verčių ėminiai.“