12.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/561

2016 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl nekomerciniais tikslais iš teritorijų arba trečiųjų šalių į valstybes nares įvežamų šunų, kačių ir šeškų gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdžio iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (1), ypač į jo 25 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 nustatyta, kad nekomerciniais tikslais įvežant šunis, kates ir šeškus į valstybes nares iš teritorijų arba trečiųjų šalių turi būti pateikiamas gyvūno sveikatos sertifikato formato identifikavimo dokumentas. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 (2) IV priedo 1 dalyje nustatytas gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdys;

(2)

gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdyje nurodoma apie sėkmingai atliktą privalomą imuninės sistemos atsako į skiepijimą nuo pasiutligės tyrimą, kurio metu pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 IV priedą turėtų būti tiriami kraujo mėginiai, paimti iš šunų, kačių ir šeškų, kurie buvo atvežti iš į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo sąrašą neįtrauktų teritorijų arba trečiųjų šalių arba kuriuos planuojama per jas vežti tranzitu;

(3)

po keleto atvejų, kai buvo suklastotos laboratorijų ataskaitos su pasiutligės antikūnų titravimo tyrimo rezultatais, tikslinga teritorijų arba trečiųjų šalių sertifikuojantiems pareigūnams priminti, kad, jeigu tokio tyrimo rezultatai yra geri, jie turėtų būti patvirtinami tik patikrinus laboratorijos ataskaitos autentiškumą. Šiuo tikslu į gyvūnų sveikatos sertifikatą turėtų būti įtraukta speciali rekomendacija;

(4)

be to, trečiųjų šalių sertifikuojantys pareigūnai neteisingai suprato gyvūnų sveikatos sertifikato I dalies įrašą, skirtą šunų, kačių arba šeškų ženklinimo datai, todėl iškilo problemų atliekant atitikties patikrą ties Sąjungos išorės sienomis. Siekiant išvengti nesusipratimų, tas įrašas turėtų būti išbrauktas iš gyvūno sveikatos sertifikato I dalies, kurioje gyvūnai apibūdinami, ir įtrauktas į sertifikato II dalį, skirtą gyvūnų sertifikavimui. Į II dalį taip pat turėtų būti įtraukta speciali rekomendacija dėl ženklinimo patikrinimo;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

siekiant išvengti bet kokių vežimo sutrikdymų, pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti leidžiama naudoti gyvūnų sveikatos sertifikatus, išduotus iki šio reglamento taikymo dienos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedo 1 dalį;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2016 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali leisti į valstybes nares iš teritorijų arba trečiųjų šalių nekomerciniais tikslais įvežti šunis, kates ir šeškus, jeigu kartu pateikiamas gyvūnų sveikatos sertifikatas, išduotas ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio 31 d. pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedo 1 dalyje pateiktą pavyzdį, galiojusį prieš nustatant pakeitimus šiuo reglamentu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 178, 2013 6 28, p. 1.

(2)  2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL L 178, 2013 6 28, p. 109).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedo 1 dalis pakeičiama taip:

„1 DALIS

Image

Tekstas paveikslėlio

Gyvūnų sveikatos sertifikato, išduodamo įvežant nekomerciniais tikslais į valstybes nares iš teritorijų arba trečiųjų šalių šunis, kates arba šeškus, pavyzdys pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalis

ŠALIS

Įvežimo į ES veterinarijos sertifikatas

I dalis. Informacija apie išsiųstą siuntą

I.1. Siuntėjas

Vardas, pavardė (pavadinimas)

Adresas

Tel.

I.2. Sertifikato Nr.

I.2.a.

I.3. Centrinė kompetentinga institucija

I.4. Vietos kompetentinga institucija

I.5. Gavėjas

Vardas, pavardė (pavadinimas)

Adresas

Pašto kodas

Tel.

I.6. Asmuo, atsakingas už siuntą ES teritorijoje

I.7. Kilmės šalis

ISO kodas

I.8. Kilmės regio-nas

Kodas

I.9. Paskirties šalis

ISO kodas

I.10. Paskirties regionas

Kodas

I.11. Kilmės vieta

I.12. Paskirties vieta

I.13. Pakrovimo vieta

I.14. Išvežimo data

I.15. Transporto priemonė

I.16. Įvežimo į ES PKP

I.17. CITES Nr.

I.18. Prekės aprašymas

I.19. Prekės kodas (SS kodas)

010619

I.20. Kiekis

I.21. Produktų temperatūra

I.22. Bendras pakuočių skaičius

I.23. Plombos / konteinerio Nr.

I.24. Pakuotės tipas

Image

Tekstas paveikslėlio

I.25. Prekės sertifikuotos:

Gyvūnams augintiniams

I.26. Tranzitui į trečiąją šalį

I.27. Importui ar įleidimui į ES teritoriją

I.28. Prekių identifikavimo duomenys

Rūšis

(mokslinis pavadinimas)

Lytis

Spalva

Veislė

Identifikavimo numeris

[mmmm-mm-dd]

Identifikavi-mo sistema

Gimimo data

Image

Tekstas paveikslėlio

ŠALIS

Nekomerciniais tikslais į valstybes nares iš teritorijų arba trečiųjų šalių įvežami šunys, katės arba šeškai pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalis

II. Informacija apie sveikatą

II.a. Sertifikato Nr.

II.b.

Aš, toliau pasirašęs (įrašyti teritorijos arba trečiosios šalies pavadinimą) valstybinis veterinarijos gydytojas (1) / kompetentingos institucijos įgaliotas veterinarijos gydytojas (1), patvirtinu, kad:

Savininko nurodyta kelionės paskirtis arba pobūdis

II.1. pridedamoje deklaracijoje (2), kurią pateikė savininkas arba fizinis asmuo, kurį savininkas raštu įgaliojo jo vardu nekomerciniais tikslais vežti gyvūnus, ir prie kurios pridėtas įrodymas (3), patvirtinama, kad I.28 langelyje nurodyti gyvūnai lydės savininką arba fizinį asmenį, kurį savininkas raštu įgaliojo jo vardu nekomerciniais tikslais vežti gyvūnus, ne ilgiau kaip penkias dienas ir nėra skirti parduoti arba perduoti kitam savininkui, o juos vežant nekomerciniais tikslais už juos atsako

(1) arba [savininkas;]

(1) arba [fizinis asmuo, kurį savininkas raštu įgaliojo jo vardu nekomerciniais tikslais vežti gyvūnus;]

(1) arba [fizinis asmuo, kurį paskyrė vežėjas, su kuriuo buvo sudaryta sutartis savininko vardu nekomerciniais tikslais vežti gyvūnus;]

(1) arba [II.2. I.28 langelyje nurodytų vežamų gyvūnų skaičius yra penki arba mažiau;]

(1) arba [II.2. I.28 langelyje nurodytų vežamų gyvūnų skaičius yra daugiau nei penki, jiems daugiau nei šeši mėnesiai ir jie dalyvaus konkursuose, parodose, sporto renginiuose arba pasiruošimuose tiems renginiams, o II.1 punkte nurodytas savininkas arba fizinis asmuo pateikė įrodymą (3), kad gyvūnai yra registruoti

(1) arba [dalyvauti tokiame renginyje;]

(1) arba [tokius renginius organizuojančioje asociacijoje;]

Skiepijimo nuo pasiutligės ir pasiutligės antikūnų titravimo tyrimo patvirtinimas

(1) arba [II.3. I.28 langelyje nurodyti gyvūnai yra jaunesni nei 12 savaičių ir nebuvo skiepyti nuo pasiutligės, arba jiems 12–16 savaičių ir jie skiepyti nuo pasiutligės, tačiau nuo pirminio skiepijimo nuo pasiutligės (4), atlikto laikantis Reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede nustatytų galiojimo reikalavimų, nepraėjo bent 21 diena, ir

II.3.1 I.1 langelyje nurodyta gyvūnų kilmės teritorija arba trečioji šalis yra įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą ir I.5 langelyje nurodyta paskirties valstybė narė viešai paskelbė, kad ji leidžia į savo teritoriją įvežti tokius gyvūnus, o su tais gyvūnais kartu vežama

(1) arba [II.3.2 pridedama deklaracija (5), kurią pateikė II.1 punkte nurodytas savininkas arba fizinis asmuo ir kurioje patvirtinama, kad gyvūnai nuo gimimo iki jų vežimo nekomerciniais tikslais neturėjo jokio sąlyčio su pasiutligei imlių rūšių laukiniais gyvūnais;]

(1) arba [II.3.2 jų motina, nuo kurios jie dar yra priklausomi, ir galima nustatyti, kad motina iki jauniklių gimimo buvo skiepyta nuo pasiutligės laikantis Reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede nustatytų galiojimo reikalavimų;]]

II dalis. Sertifikavimas

Image

Tekstas paveikslėlio

ŠALIS

Nekomerciniais tikslais į valstybes nares iš teritorijų arba trečiųjų šalių įvežami šunys, katės arba šeškai pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalis

II. Informacija apie sveikatą

II.a. Sertifikato Nr.

II.b.

(1) arba/ir [II.3. I.28 langelyje nurodyti gyvūnai skiepijimo nuo pasiutligės metu buvo ne jaunesni kaip 12 savaičių ir nuo pirminio skiepijimo nuo pasiutligės (4), atlikto laikantis Reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede nustatytų galiojimo reikalavimų, praėjo bent 21 diena, o visi pakartotiniai skiepijimai buvo atlikti per ankstesnių skiepų galiojimo laikotarpį (6) ir

(1) arba [II.3.1 I.28 langelyje nurodyti gyvūnai įvežami tiesiai iš teritorijos arba trečiosios šalies, įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą, per teritoriją arba trečiąją šalį, įtrauktą į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą, arba per teritoriją arba trečiąją šalį, neįtrauktą į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą, laikantis Reglamento (ES) Nr. 576/2013 12 straipsnio 1 dalies c punkto (7), o informacija apie atliktus skiepijimus nuo pasiutligės nurodoma toliau pateiktoje lentelėje;]

(1) arba [II.3.1 I.28 langelyje nurodyti gyvūnai įvežami iš teritorijos arba trečiosios šalies, neįtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą, arba juos numatoma vežti tranzitu per tokią teritoriją arba trečiąją šalį, ir kompetentingos institucijos įgaliotas veterinarijos gydytojas toliau pateiktoje lentelėje nurodytą dieną, ne anksčiau kaip 30 dienų po ankstesnio skiepijimo ir likus bent trims mėnesiams iki šio sertifikato išdavimo datos, paėmė kraujo mėginius ir atliko pasiutligės antikūnų titravimo tyrimą (8), kurio metu nustatyta, kad antikūnų titras yra ne mažesnis kaip 0,5 TV/ml (9), visi pakartotiniai skiepijimai buvo atlikti per ankstesnių skiepų (6) galiojimo laikotarpį, o informacija apie atliktus skiepijimus nuo pasiutligės ir mėginių ėmimo imuninės reakcijos tyrimui datos nurodomos toliau pateiktoje lentelėje:

Gyvūno mikroschemos arba tatuiruotės raidinis skaitmeninis kodas

Implantavimo ir (arba) nuskaitymo data (10)

[mmmm-mm-dd]

Skiepijimo data

[mmmm-mm-dd]

Vakcinos pavadinimas ir gamintojas

Partijos numeris

Skiepijimo galiojimas

Kraujo mėginio paėmimo data

[mmmm-mm-dd]

Nuo

[mmmm-mm-dd]

iki

[mmmm-mm-dd]

]]

Image

Tekstas paveikslėlio

ŠALIS

Nekomerciniais tikslais į valstybes nares iš teritorijų arba trečiųjų šalių įvežami šunys, katės arba šeškai pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalis

II. Informacija apie sveikatą

II.a. Sertifikato Nr.

II.b.

Gydymo nuo parazitų patvirtinimas

(1) arba [II.4. I.28 langelyje nurodyti šunys yra skirti įvežti į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1152/2011 I priedo sąraše esančią valstybę narę ir buvo gydyti nuo Echinococcus multilocularis, o informacija apie gydymo procedūrą, kurią veterinarijos gydytojas atliko pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1152/2011 (11) (12) (13) 7 straipsnį, nurodoma toliau pateiktoje lentelėje.]

(1) arba [II.4. I.28 langelyje nurodyti šunys nebuvo gydyti nuo Echinococcus multilocularis (11).]

Šuns mikroschemos arba tatuiruotės numeris

Gydymas nuo echinokokų

Procedūrą atliekantis veterinarijos gydytojas

Produkto pavadinimas ir gamintojas

Gydymo data [mmmm-mm-dd] ir laikas [00:00]

Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), antspaudas ir parašas

]]

Pastabos

a) Šis sertifikatas skirtas šunims (Canis lupus familiaris), katėms (Felis silvestris catus) ir šeškams (Mustela putorius furo).

b) Šis sertifikatas galioja 10 dienų nuo tos dienos, kai jį išduoda valstybinis veterinarijos gydytojas, iki dokumentų ir tapatumo patikrinimo paskirtoje įvežimo į Sąjungą vietoje (http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm) datos.

Jeigu gyvūnai vežami jūra, 10 dienų laikotarpis pratęsiamas papildomu kelionės jūra trukmės laikotarpiu.

Jeigu gyvūnai vežami toliau į kitas valstybes nares, šis sertifikatas galioja iš viso keturis mėnesius nuo dokumentų ir tapatumo patikrinimo datos arba iki pasibaigs skiepų nuo pasiutligės galiojimas, arba iki nebebus taikomos sąlygos, nustatytos II.3 punkte nurodytiems jaunesniems nei 16 savaičių gyvūnams (baigia galioti anksčiausiąją iš šių datų). Pažymėtina, kad tam tikros valstybės narės pranešė neleidžiančios įvežti į savo teritoriją II.3 punkte nurodytų jaunesnių nei 16 savaičių gyvūnų. Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

I dalis.

I. 5 langelis. Gavėjas. Nurodyti pirmą paskirties valstybę narę.

I. 28 langelis. Identifikavimo sistema. Pasirinkti vieną iš dviejų: mikroschemą arba tatuiruotę.

Identifikavimo numeris. Nurodyti mikroschemos arba tatuiruotės raidinį skaitmeninį kodą.

Gimimo data ir (arba) veislė. Nurodyta savininko.

Image

Tekstas paveikslėlio

ŠALIS

Nekomerciniais tikslais į valstybes nares iš teritorijų arba trečiųjų šalių įvežami šunys, katės arba šeškai pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalis

II. Informacija apie sveikatą

II.a. Sertifikato Nr.

II.b.

II dalis.

(1) Palikti tinkamą variantą.

(2) 1 punkte nurodyta deklaracija turi būti pridedama prie sertifikato ir turi atitikti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedo 3 dalyje nustatytą pavyzdį bei papildomus reikalavimus.

(3) Kompetentingos institucijos, atsakingos už pastabų b punkte nurodytų patikrinimų atlikimą, prašymu pateikiami II.1 punkte (pvz., įlaipinimo talonas, lėktuvo bilietas) ir II.2 punkte (renginio registracijos patvirtinimas, narystės įrodymas) nurodyti įrodymai.

(4) Pakartotinis skiepijimas turi būti laikomas pirminiu, jei jis nebuvo atliktas per ankstesniojo skiepijimo galiojimo laikotarpį.

(5) II.3.2 punkte nurodyta deklaracija, kuri turi būti pridedama prie sertifikato, atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 I priedo 1 ir 3 dalyse nustatytus formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimus.

(6) Prie sertifikato pridedama informacijos apie susijusių gyvūnų identifikaciją ir skiepijimą patvirtinta kopija.

(7) Trečioji galimybė taikoma tik tokiu atveju, jeigu II.1 punkte nurodytas savininkas arba fizinis asmuo už b punkte nurodytų patikrinimų atlikimą atsakingos kompetentingos institucijos prašymu pateikia deklaraciją, kuria patvirtinama, kad gyvūnai, vežami tranzitu per teritoriją arba trečiąją šalį, neįtrauktą į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą, neturėjo jokio sąlyčio su pasiutligei imlių rūšių gyvūnais ir yra saugiai uždaryti transporto priemonėje arba tarptautinio oro uosto teritorijoje. Ši deklaracija turi atitikti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 I priedo 2 ir 3 dalyse nustatytus formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimus.

(8) Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas, nurodytas II.3.1 punkte:

— turi būti atliekamas tiriant ne anksčiau kaip 30 dienų po skiepijimo datos ir trys mėnesiai prieš įvežimo datą kompetentingos institucijos įgalioto veterinarijos gydytojo paimtą mėginį,

— tyrimu turi būti nustatyta, kad pasiutligės virusą neutralizuojančių antikūnų serume lygis yra ne mažesnis kaip 0,5 TV/ml,

— turi būti atliktas pagal Tarybos sprendimo 2000/258/EB 3 straipsnį patvirtintoje laboratorijoje (patvirtintų laboratorijų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm),

— neturi būti dar kartą atliekamas gyvūnui, jeigu atlikus šį tyrimą ir gavus gerus rezultatus jis buvo pakartotinai paskiepytas nuo pasiutligės per ankstesnio skiepijimo galiojimo laikotarpį.

Prie sertifikato pridedama patvirtintos laboratorijos oficialios ataskaitos su II.3.1 punkte nurodyto pasiutligės antikūnų tyrimo rezultatais patvirtinta kopija.

(9) Patvirtindamas rezultatą valstybinis veterinarijos gydytojas patvirtinta, kad jis kaip galima geriau patikrino, prireikus, susisiekęs su ataskaitoje nurodyta laboratorija, laboratorijos ataskaitos su II.3.1 punkte nurodyto antikūnų titravimo tyrimo rezultatais autentiškumą.

(10) Kartu atsižvelgiant į 6 išnašą, iki 2011 m. liepos 3 d. atliktas susijusių gyvūnų ženklinimas implantuota mikroschema arba aiškiai įskaitoma tatuiruote turi būti patikrintas prieš darant bet kokį įrašą į šį sertifikatą ir toks ženklinimas turi būti atliekamas prieš bet kokį šių gyvūnų skiepijimą arba, jeigu taikoma, prieš bet kokį jų tyrimą.

Image Tekstas paveikslėlio