2.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/481

2016 m. balandžio 1 d.

kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247–249 straipsnius,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d. Tuo reglamentu nuo 2016 m. gegužės 1 d. pakeičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92. Juo Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos tam tikros neesminės Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, ir įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos vienodos Kodekso įgyvendinimo sąlygos;

(2)

naudodamasi deleguotaisiais įgaliojimais Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446 (3). Naudodamasi įgyvendinimo įgaliojimais Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2447 (4). Abu šie reglamentai taip pat taikomi nuo 2016 m. gegužės 1 d.;

(3)

nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 taikymo pradžios dienos Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 (5), kuriuo nustatomos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 įgyvendinimo nuostatos, tampa nereikalingas ir todėl nuo tos dienos turėtų būti panaikintas;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(3)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(4)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(5)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).