31.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 80/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/462

2016 m. kovo 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 324/2008, nustatantis iš dalies pakeistą Komisijos patikrinimų laivybos apsaugos srityje tvarką

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

siekdama stebėti, kaip valstybės narės taiko Reglamentą (EB) Nr. 725/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/65/EB (2), Komisija turėtų atlikti patikrinimus. organizuoti patikrinimus Komisijai prižiūrint reikia tam, kad būtų įvertintas nacionalinių kokybės kontrolės sistemų ir laivybos apsaugos priemonių, procedūrų ir struktūrų veiksmingumas;

(2)

Komisijai vykdant patikrinimo užduotis talkina Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1406/2002 (3) įsteigta Europos jūrų saugumo agentūra. Vykdydama patikrinimo užduotis, susijusias su Europos ekonomine erdve (EEE), Komisija pasitelkia nacionalinius inspektorius, kuriuos Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybės yra nurodžiusios pagal EEE jungtinio komiteto sprendimą Nr. 116/2008 (4);

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 324/2008 (5) nustatytos procedūrinės taisyklės dėl laivybos apsaugos srityje Komisijos atliekamų patikrinimų skaidrumo, veiksmingumo, suderinamumo ir nuoseklumo;

(4)

atsižvelgiant į patirtį, įgytą nuo 2008 m., svarbu užtikrinti, kad Komisijos patikrinimai, atliekami pagal Reglamentą (EB) Nr. 324/2008 būtų vykdomi nuosekliai laikantis nustatytos tvarkos, įskaitant standartinę metodiką. Valstybių narių bendradarbiavimo stiprinimo priemonės ir Komisijos naudojimasis įgaliojimais turėtų būti veiksmingi ir skaidrūs;

(5)

terminų, kurie susiję su Komisijos atliekamais patikrinimais, apibrėžtys turėtų būti patikslintos. Patikslinimais nenustatoma platesnė patikrinimų taikymo sritis nei esama;

(6)

rengiantis Komisijos atliekamiems patikrinimams ir juos vykdant, Komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti;

(7)

Komisijai turėtų būti suteikta galimybė į savo patikrinimų grupes įtraukti valstybių narių pasiūlytus kvalifikuotus nacionalinius inspektorius, kurie atitinka būtinus kvalifikacijos ir išsimokslinimo kriterijus;

(8)

siekiant užtikrinti Komisijos atliekamų patikrinimų skaidrumą ir veiksmingumą, nuostatos turėtų būti aiškios ir tikslesnės, visų pirma tuo atveju, kai laivo patikrinimas užbaigiamas kitos valstybės narės nei įlaipinimo uosto valstybės narės uoste. Siekiant išspręsti konkrečius su ES valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų patikrinimo už Europos Sąjungos ribų logistikos apribojimus, tokių patikrinimų nuostatos turėtų būti patikslintos;

(9)

siekiant užtikrinti su patikrinimu susijusios neskelbtinos, bet neįslaptintos informacijos konfidencialumą ir neskelbtinumą, ji turėtų būti tvarkoma griežtai taikant saugumo priemones;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 324/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 725/2004 11 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 324/2008 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 324/2008 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

„1.   Komisijos atliekamas patikrinimas– tai Komisijos inspektorių atliekamas nacionalinių laivybos apsaugos kokybės kontrolės sistemų, priemonių, procedūrų ir struktūrų tikrinimas, siekiant nustatyti, kaip laikomasi Reglamento (EB) Nr. 725/2004 nuostatų ir kaip įgyvendinama Direktyva 2005/65/EB. Jis gali apimti uostų, uosto įrenginių, laivų, kompetentingų laivybos saugumo institucijų ar kompanijų, kaip jos apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 725/2004 I priede, patikrinimus. Jis taip pat gali apimti pripažintų apsaugos organizacijų, kaip jos apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 725/2004 I priede ir Direktyvos 2005/65/EB IV priede dėl pripažintų apsaugos organizacijų, patikrinimus;

2.   Komisijos inspektorius– tai Komisijos pasamdytas, 7 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantis asmuo arba Europos jūrų saugumo agentūros pasamdytas asmuo, arba valstybių narių ar ELPA valstybių nurodytas nacionalinis inspektorius, įgaliotas Komisijos dalyvauti jos atliekamuose patikrinimuose;“

b)

11 punktas pakeičiamas taip:

„11.   Uostas– tai zona, kurios ribas valstybės narės nustato pagal Direktyvos 2005/65/EB 2 straipsnio 3 dalį ir apie kurią jos praneša Komisijai pagal tos direktyvos 12 straipsnį;“

c)

straipsnis papildomas šiais naujais 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 punktais:

„12.   laikinoji taisomoji priemonė– laikinoji priemonė arba įvairios priemonės, kuriomis siekiama kiek praktiškai įmanoma apriboti patikrinimo metu nustatyto neatitikimo arba didelio neatitikimo poveikį, kol bus galima visiškai ištaisyti padėtį;

13.   įslaptinta informacija– atliekant patikrinimo veiksmus gauta nustatyta informacija arba informacija, kurią galima nustatyti, kurios atskleidimas gali lemti saugumo pažeidimą ir kuri įslaptinta remiantis Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2015/444 (*) nuostatomis arba vadovaujantis atitinkamais valstybių narių nacionalinės teisės aktais;

14.   neskelbtina, bet neįslaptinta informacija– su patikrinimu susijusi medžiaga arba atliekant patikrinimo veiksmus gauta informacija, kurios atskleidimas gali lemti saugumo pažeidimą ir kuria galima keistis tik vadovaujantis principu „būtina žinoti“;

15.   Nepatvirtinta– Komisijos atliekamo patikrinimo metu padaryta išvada, iš kurios matyti, kad neįvykdyti Reglamento (EB) Nr. 725/2004 arba Direktyvos 2005/65/EB reikalavimai, tačiau kuri nėra pagrįsta objektyviais įrodymais;

16.   Komitetas– pagal Reglamento (EB) Nr. 725/2004 11 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas;

17.   vėliavos valstybės atstovas– valstybės narės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kompetentingų institucijų narys arba pripažintos apsaugos organizacijos atstovas, jei ta valstybė narė jį paskyrė.

(*)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).“;"

2.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Valstybių narių bendradarbiavimas

1.   Nedarydamos poveikio Komisijos atsakomybės sritims, valstybės narės bendradarbiauja su Komisija jai atliekant patikrinimus. Taip bendradarbiaujama pasirengimo, kontrolės ir atskaitomybės etapais.

2.   Valstybės narės imasi visų priemonių, reikalingų užtikrinti, kad:

a)

siekiant nepakenkti patikrinimo procesui, pranešimui apie patikrinimą būtų taikomos griežtos saugumo priemonės, kuriomis užtikrinama, kad jis nebūtų atskleistas; ir

b)

pranešimas apie patikrinimą atitinkamoms šalims būtų pateiktas vadovaujantis principu „būtina žinoti.““;

3.

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad, Komisijos inspektorių prašymu jiems būtų sudaryta galimybė laiku susipažinti su atitinkamais saugumo srities dokumentais, kurie reikalingi jų patikrinimo pareigoms vykdyti, visų pirma su:

a)

Reglamento (EB) Nr. 725/2004 9 straipsnio 3 dalyje nurodyta nacionaline programa, skirta šiam reglamentui įgyvendinti;

b)

naujausiais laivybos apsaugos ryšių centro pateiktų duomenų papildymais ir Reglamento (EB) Nr. 725/2004 9 straipsnio 4 dalyje nurodytomis kontrolinėmis ataskaitomis;

c)

valstybės narės atliktos uostų apsaugos planų įgyvendinimo stebėsenos rezultatais;

d)

atitinkamais laivo, uosto ir uosto įrenginio saugumo vertinimais ir atitinkamais laivo, uosto ir uosto įrenginio apsaugos planais, taip pat įrašais apie laivo, uosto ir uosto įrenginio saugos pratybas ir mokymą Komisijai atliekant patikrinimus;

e)

valstybių narių pranešimais apie Reglamento (EB) Nr. 725/2004 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus sprendimus, priimtus atlikus privalomąjį saugos rizikos vertinimą;

f)

bet kuriomis valstybės narės priimtomis Reglamento (EB) Nr. 725/2004 ir Direktyvos 2005/65/EB įgyvendinimo gairėmis, instrukcijomis ar procedūromis.“;

4.

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Sutarusios su Komisija, kiek tai praktiškai įmanoma, valstybės narės pasiūlo nacionalinius inspektorius, kurie gali dalyvauti Komisijos atliekamuose patikrinimuose, be kita ko, susijusiuose parengiamuosiuose ir ataskaitų pateikimo etapuose.“

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Prašymai dėl nacionalinių inspektorių dalyvavimo Komisijos atliekamuose patikrinimuose pateikiami likus pakankamai laiko, paprastai ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki numatyto patikrinimo.“;

5.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Europos jūrų saugumo agentūros techninė pagalba Komisijai atliekant patikrinimus

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 2 straipsnio 2 dalies b punktą Komisijai teikdama techninę pagalbą, Europos jūrų saugumo agentūra pasiūlo techninius ekspertus, kurie gali dalyvauti Komisijos atliekamuose patikrinimuose, be kita ko, susijusiuose parengiamuosiuose it ataskaitų pateikimo etapuose.“;

6.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

geros praktinės apsaugos technologijų ir technikos žinios;“;

ii)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

praktinės tikrinamos veiklos žinios;“;

iii)

straipsnio dalis papildoma šiais e ir f punktais:

„e)

darbo jūros aplinkoje sveikatos, saugos ir saugumo reikalavimų išmanymas;

f)

jūrų saugumo srityje taikytinų pagrindinių teisinių reikalavimų išmanymas.“;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kad galėtų dalyvauti Komisijos atliekamuose patikrinimuose, Komisijos inspektoriai turi būtų sėkmingai užbaigę mokymo kursus, kaip atlikti tokius patikrinimus. Siekiant atnaujinti Komisijos inspektorių žinias, jie ne rečiau kaip kas penkerius metus reguliariai dalyvauja mokymuose.“;

c)

straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

„4.   Jei atliekant ankstesnį patikrinimą inspektoriaus elgesys arba veiklos rezultatai neatitiko šiame reglamente nustatytų reikalavimų, tas inspektorius nebeskiriamas vykdyti Komisijos atliekamų patikrinimų užduočių.“;

7.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ne mažiau kaip prieš šešias savaites Komisija praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurios teritorijoje jis bus atliekamas, laivybos apsaugos ryšių centrui.

Teikdama pranešimą apie patikrinimą, Komisija kartu su prašymu pateikti visus atitinkamus dokumentus laivybos apsaugos ryšių centrui gali pateikti išankstinį patikrinimo klausimyną, kurį turi užpildyti kompetentinga institucija. Užpildytas klausimynas ir visi dokumentai, kuriuos paprašyta pateikti, pateikiami Komisijai bent prieš dvi savaites iki numatytos patikrinimo pradžios.

Pirmoje pastraipoje numatytas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas iki ne trumpesnio kaip dviejų savaičių termino, jei Komisija veikia išimtinio atvejo, kuris gali turėti reikšmingą poveikį visam laivybos apsaugos lygiui Europos Sąjungoje, aplinkybėmis ir jei prieš pateikdama pranešimą Komisija pasikonsultavo su laivybos apsaugos ryšių centru. Tuo atveju antra pastraipa netaikoma.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Kai vėliavos valstybė yra valstybė narė, Komisija tos valstybės narės laivybos apsaugos ryšių centrui kuo skubiau pateikia pranešimą, kad atplaukęs į uosto įrenginį laivas gali būti patikrintas. Jei patikrinimo metu turi būti patikrintas su valstybės narės, išskyrus institucijos, kurios patikrinimas atliekamas, valstybę narę, vėliava plaukiojantis laivas, Komisija apie tai informuoja vėliavos valstybės laivybos apsaugos ryšių centrą, kad būtų galima imtis reikalingų praktinių pasirengimo priemonių patikrinimui tame laive atlikti.“;

c)

9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Kai Komisija dalyvauja atliekant laivo, kuris yra už Europos Sąjungos ribų esančioje vietovėje, patikrinimą ar vertinimą, ji kartu su laivybos apsaugos ryšių centru imasi reikalingų praktinių pasirengimo priemonių, kad patikrinimas ar vertinimas būtų atliktas kartu su vėliavos valstybės atstovu.“;

8.

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Tikrinant, kaip valstybės narės laikosi Reglamente (EB) Nr. 725/2004 ir Direktyvoje 2005/65/EB nustatytų laivybos apsaugos reikalavimų, taikoma tipinė metodika.

2.   Komisijos inspektoriams atliekant patikrinimo veiksmus, visą laiką dalyvauja atitinkamos kompetentingos institucijos atstovas. Tas atstovas neturi daryti poveikio patikrinimo veiksmų veiksmingumui ir rezultatyvumui.

Patikrinimai atliekami taip, kad būtų kuo mažiau sutrikdytas komercinių operacijų sklandumas. Siekiant tai užtikrinti, gavus išankstinį vėliavos valstybės ir laivo kapitono leidimą, kai įmanoma, uoste pradėtas laivo patikrinimas gali būti tęsiamas laivui išvykus iš uosto.

Jei tikrinamas laivas plaukioja tarptautiniais reguliariaisiais maršrutais tarp dviejų ar daugiau valstybių narių, patikrinimas taip pat gali būti susietas su keleivių įlaipinimu ir išlaipinimu ir transporto priemonių įvažiavimu ir išvažiavimu kiekvieno reiso paskirties punkte. Tokiu atveju Komisija informuoja valstybės narės atvykimo uosto laivybos apsaugos ryšių centrą pagal 8 straipsnio 1 dalį.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Nedarydami poveikio 11 straipsnio nuostatoms, Komisijos inspektoriai, kai tai priimtina ir praktiškai įmanoma, patikrinimo atlikimo vietoje pateikia neoficialią žodinę savo pastabų santrauką.

Prieš parengiant šio reglamento 11 straipsnyje nurodytą patikrinimo ataskaitą, atitinkamam laivybos apsaugos ryšių centrui nedelsiant pranešama apie bet kokį Komisijos atlikto patikrinimo metu nustatytą didelį neatitikimą Reglamento (EB) Nr. 725/2004 arba Direktyvos 2005/65/EB nuostatoms.

Tačiau jei laivą tikrinantis Komisijos inspektorius nustatė didelį neatitikimą, kuriam pašalinti reikia imtis 16 straipsnyje numatytų veiksmų, grupės vadovas nedelsdamas raštu informuoja atitinkamus laivybos apsaugos ryšių centrus.“;

c)

straipsnis papildomas šia 7 dalimi:

„7.   Komisijos inspektoriai atlieka patikrinimus veiksmingai ir rezultatyviai, deramai paisydami saugos ir saugumo reikalavimų.“;

9.

11 straipsnio 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Pagal šį reglamentą vertinant Reglamento (EB) Nr. 725/2004 ir Direktyvos 2005/65/EB įgyvendinimą, išvados priskiriamos vienai iš šių kategorijų:

a)

atitinka;

b)

atitinka, tačiau pageidautini patobulinimai;

c)

neatitinka;

d)

labai neatitinka;

e)

nepatvirtinta.

5.   Ataskaitoje išsamiai pateikiamos patikrinimo išvados, kurios pagal šį reglamentą vertinant Reglamento (EB) Nr. 725/2004 ir Direktyvos 2005/65/EB įgyvendinimą nurodomos taip: „labai neatitinka“, „neatitinka“, „atitinka, tačiau pageidautini patobulinimai“ ir „nepatvirtinta“.

Ataskaitoje gali būti pateikta rekomendacijų dėl taisomųjų veiksmų.“;

10.

12 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Kai valstybė narė siūlo imtis skubių taisomųjų priemonių nustatytam dideliam neatitikimui pašalinti, ji nedelsdama apie šias priemones praneša Komisijai iki Komisijos patikrinimo ataskaitos pateikimo. Tokiu atveju ataskaitoje nurodoma, kokių taisomųjų veiksmų valstybė narė ėmėsi. Jei imtasi tik laikinųjų priemonių, valstybė narė nedelsdama apie tai informuoja Komisiją ir taip pat praneša išsamių galutinių taisomųjų veiksmų įgyvendinimo terminą.“;

11.

14 ir 15 straipsniai pakeičiami taip:

„14 straipsnis

Informacijos konfidencialumas

Vadovaujantis galiojančiomis taikytinomis taisyklėmis, atlikdama laivybos apsaugos srities patikrinimus, Komisija imasi tinkamų priemonių įslaptintai informacijai, su kuria ji gali susipažinti ar kurią jai pateikė valstybės narės, apsaugoti. Valstybės narės imasi lygiaverčių priemonių pagal atitinkamus savo nacionalinės teisės aktus.

Valstybės narės ir Komisija gali keistis neskelbtina, bet neįslaptinta informacija, jei jos užtikrina tos informacijos apsaugą pagal taikytinus jos konfidencialumo užtikrinimo reikalavimus.

15 straipsnis

Komisijos patikrinimų programa

1.   Komisija dėl savo patikrinimų programos įgyvendinimo prioritetų konsultuojasi su Komitetu.

2.   Komisija reguliariai informuoja Komitetą apie patikrinimų programos įgyvendinimą ir patikrinimų rezultatus. Komisija su valstybėmis narėmis keičiasi geriausios praktikos pavyzdžiais, nustatytais atliekant patikrinimus.

Patikrinimo ataskaitos Komitetui paprastai pateikiamos:

a)

nedelsiant po to, kai gautas 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas valstybės narės atsakymas, ir

b)

baigus bylą.“;

12.

16 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu patikrinimo metu nustatytas didelis neatitikimas Reglamentui (EB) Nr. 725/2004 arba Direktyvai 2005/65/EB, kuris, kaip manoma, turi reikšmingą poveikį visam laivybos apsaugos lygiui Sąjungoje ir kurio negalima nedelsiant pašalinti imantis bent laikino pobūdžio taisomųjų priemonių, Komisija, apie tą didelį neatitikimą pranešusi atitinkamai valstybei narei, informuoja kitas valstybes nares.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 129, 2004 4 29, p. 6.

(2)  2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo (OL L 310, 2005 11 25, p. 28).

(3)  2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (OL L 208, 2002 8 5, p. 1).

(4)  2008 m. lapkričio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 116/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas) (OL L 339, 2008 12 18, p. 106).

(5)  2008 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 324/2008, nustatantis iš dalies pakeistą Komisijos patikrinimų laivybos apsaugos srityje tvarką (OL L 98, 2008 4 10, p. 5).