24.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/438

2015 m. gruodžio 17 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl depozitoriumų pareigų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (1), ypač į jos 26b straipsnį,

kadangi:

(1)

svarbu užtikrinti, kad Direktyvos 2009/65/EB tikslai būtų vienodai pasiekti visose valstybėse narėse, didinti vidaus rinkos vientisumą ir jos dalyviams, įskaitant mažmeninius ir institucinius investuotojus, kompetentingas institucijas ir kitas suinteresuotąsias šalis, suteikti teisinį tikrumą. Reglamento forma užtikrinama nuosekli sistema visiems rinkos dalyviams ir tokia forma yra geriausia garantija, kad bus įgyvendintos vienodos veiklos sąlygos, vienodos konkurencijos sąlygos ir bendras tinkamas investuotojų apsaugos standartas. Be to, taip užtikrinama, kad būtų tiesiogiai taikomos išsamios vienodos taisyklės dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir depozitoriumų veiklos, kurios dėl savo pobūdžio yra tiesiogiai taikytinos ir jų nereikia papildomai perkelti į nacionalinę teisę. Priimant reglamentą taip pat užtikrinama, kad visose valstybėse narėse tą pačią dieną įsigaliotų Direktyvos 2009/65/EB pakeitimai, padaryti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/91/ES (2);

(2)

Direktyvoje 2009/65/EB nustatyti išsamūs reikalavimai dėl depozitoriumų pareigų, delegavimo tvarkos ir atsakomybės už saugomą KIPVPS turtą, kad būtų užtikrintas aukštas investuotojų apsaugos lygis, ir atsižvelgiama į tai, kad KIPVPS yra mažmeninių investicijų sistema. Todėl reikia aiškiai nustatyti konkrečias depozitoriumo, valdymo įmonės ir investicinės bendrovės teises ir pareigas. Rašytinėje sutartyje turėtų būti visi būtini elementai, kad depozitoriumas arba trečioji šalis, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvą 2009/65/EB, tinkamai saugotų visą KIPVPS turtą ir kad depozitoriumas tinkamai vykdytų savo priežiūros ir kontrolės funkcijas;

(3)

kad depozitoriumas galėtų įvertinti ir stebėti saugojimo ir nemokumo riziką, rašytinėje sutartyje turėtų būti pakankamai išsamiai nurodytos finansinių priemonių, į kurias KIPVPS gali investuoti, kategorijos ir geografiniai regionai, kuriuose KIPVPS planuoja investuoti. Sutartyje taip pat turi būti aprašyta problemų sprendimo procedūra, kad būtų numatytos aplinkybės, pareiga pranešti ir priemonės, kurių turi imtis depozitoriumo darbuotojas bet kuriuo organizacinės struktūros lygmeniu, jei nustatoma kokių nors neatitikimų, taip pat pareiga pranešti valdymo įmonei arba investicinei bendrovei ir (arba) kompetentingoms institucijoms, kaip reikalaujama reglamente. Taigi, depozitoriumas turėtų perspėti valdymo įmonę arba investicinę bendrovę apie reikšmingą riziką, nustatytą konkrečios rinkos atsiskaitymo sistemoje. Dėl sutarties nutraukimo joje turėtų būti nustatyta, kad depozitoriumas nutraukti sutartį gali tik kraštutiniu atveju, jei neįsitikina, kad turtas pakankamai apsaugotas. Ji taip pat turėtų užkirsti kelią moralinei rizikai, kai KIPVPS priimtų investavimo sprendimus nepaisydamas saugojimo rizikos ir remdamasis tuo, kad atsakomybė tektų depozitoriumui. Siekiant išlaikyti aukšto lygio investuotojų apsaugą, reikalavimas, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių stebėjimo elementai, turėtų būti taikomas visai saugojimo grandinei;

(4)

siekiant užtikrinti, kad depozitoriumas galėtų vykdyti savo pareigas, būtina paaiškinti Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 3 dalyje numatytas užduotis ir visų pirma antro lygmens kontrolės priemones, kurių turi imtis depozitoriumas. Tokiomis užduotimis depozitoriumui neužkertamas kelias atlikti ex ante patikrinimus, kai, jo nuomone, tai tinkama ir yra susitarimas su KIPVPS. Siekdamas užtikrinti, kad galėtų vykdyti savo pareigas, depozitoriumas turėtų nustatyti savo problemų sprendimo procedūrą situacijoms, kai nustatomi neatitikimai. Ta procedūra reikėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos būtų informuojamos apie reikšmingus pažeidimus. Depozitoriumo priežiūros atsakomybė trečiųjų šalių atžvilgiu neturėtų daryti įtakos KIPVPS tenkančiai atsakomybei pagal Direktyvą 2009/65/EB;

(5)

depozitoriumas turėtų tikrinti, ar išleistų investicinių vienetų skaičius atitinka gautas pasirašymo įplaukas. Be to, siekdamas užtikrinti, kad būtų gauti investuotojų mokėjimai pasirašius investicinius vienetus, depozitoriumas turėtų papildomai užtikrinti, kad būtų atliekamas dar vienas pasirašymo pavedimų ir pasirašymo įplaukų suderinimas. Turėtų būti atliekamas toks pat išpirkimo pavedimų suderinimas. Depozitoriumas taip pat turėtų patikrinti, kad KIPVPS sąskaitose esančių investicinių vienetų skaičius sutaptų su KIPVPS registre įrašytų apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičiumi. Depozitoriumas turėtų atitinkamai pritaikyti savo procedūras atsižvelgdamas į pasirašymo ir išpirkimo srautą;

(6)

depozitoriumas turėtų imtis visų būtinų veiksmų užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinama tinkama KIPVPS turto vertinimo politika ir procedūros, atlikdamas atrankinius patikrinimus arba lygindamas grynojo turto vertės (GTV) apskaičiavimo pokyčio laikui bėgant nuoseklumą su lyginamojo indekso pokyčiu. Nusistatydamas procedūras depozitoriumas turėtų aiškiai suprasti KIPVPS naudojamas vertinimo metodikas KIPVPS turto vertei nustatyti. Tokių patikrinimų dažnumas turėtų atitikti KIPVPS turto vertinimo dažnumą;

(7)

laikydamasis priežiūros prievolės pagal Direktyvą 2009/65/EB, depozitoriumas turėtų nustatyti procedūrą, kad galėtų ex post tikrinti, ar KIPVPS laikosi taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų ir savo taisyklių bei steigimo dokumentų. Tai turėtų apimti tokias sritis kaip tikrinimas, ar KIPVPS investicijos atitinka jo investavimo strategijas, aprašytas KIPVPS taisyklėse ir siūlymo dokumentuose, ir užtikrinimas, kad KIPVPS nepažeistų savo investavimo apribojimų. Depozitoriumas turėtų stebėti KIPVPS sandorius ir ištirti neįprastus sandorius. Jeigu pažeidžiamos taikytinuose teisės aktuose arba KIPVPS taisyklėse ir steigimo dokumentuose nustatytos ribos ar apribojimai, depozitoriumas turėtų imtis skubių veiksmų, kad atšauktų sandorį, kuriuo pažeidžiami tie teisės aktai arba taisyklės;

(8)

depozitoriumas turėtų užtikrinti, kad KIPVPS pajamos būtų tiksliai apskaičiuojamos pagal Direktyvą 2009/65/EB. Kad tai pasiektų, depozitoriumas turi užtikrinti, kad pajamų apskaičiavimas ir paskirstymas būtų tinkamas ir kad, nustačius klaidą, KIPVPS imtųsi tinkamų taisomųjų veiksmų. Tai užtikrinęs, depozitoriumas turėtų patikrinti pajamų paskirstymo išsamumą ir tikslumą;

(9)

kad depozitoriumas visais atvejais galėtų aiškiai apžvelgti visus pinigų srautus į KIPVPS ir iš jų, KIPVPS turėtų užtikrinti, kad depozitoriumas nepagrįstai nedelsiant gautų tikslią informaciją, susijusią su visais pinigų srautais, įskaitant pinigų srautus iš trečiųjų šalių, kuriose atidaryta KIPVPS piniginių lėšų sąskaita;

(10)

kad KIPVPS pinigų srautai būtų tinkamai stebimi, depozitoriumas turėtų užtikrinti, kad būtų įdiegtos ir veiksmingai įgyvendinamos procedūros KIPVPS pinigų srautams tinkamai stebėti ir kad tos procedūros būtų periodiškai peržiūrimos. Visų pirma depozitoriumas turėtų įvertinti suderinimo procedūrą, kad įsitikintų, jog procedūra yra tinkama KIPVPS ir taikoma tinkamais intervalais, atsižvelgiant į KIPVPS pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Per tokią procedūrą, pvz., turėtų būti iš eilės po vieną lyginami visi pinigų srautai, nurodyti banko sąskaitos ataskaitose, su pinigų srautais, užregistruotais KIPVPS sąskaitose. Kai suderinimas atliekamas kasdien, kaip yra daugelio KIPVPS atveju, depozitoriumas taip pat turėtų suderinimą atlikti kasdien. Depozitoriumas turėtų visų pirma stebėti per suderinimo procedūras išryškėjusius neatitikimus ir taisomąsias priemones, kurių imtasi, kad galėtų nepagrįstai nedelsdamas pranešti KIPVPS apie nepanaikintas anomalijas ir visapusiškai peržiūrėti suderinimo procedūras. Tokia peržiūra turėtų būti atliekama bent kartą per metus. Be to, depozitoriumas turėtų laiku nustatyti reikšmingus pinigų srautus ir visų pirma tuos pinigų srautus, kurie galėtų neatitikti KIPVPS operacijų, pvz., KIPVPS turto pozicijų arba pasirašymo ir išpirkimo pokyčius, taip pat turėtų periodiškai gauti piniginių lėšų sąskaitų ataskaitas ir tikrinti savo paties pinigų pozicijų įrašų atitiktį KIPVPS įrašams. Depozitoriumas turėtų saugoti naujausius duomenis pagal Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 5 dalies b punktą;

(11)

depozitoriumas turėtų užtikrinti, kad visi investuotojų arba jų vardu atlikti mokėjimai pasirašius KIPVPS akcijas ar investicinius vienetus būtų gauti ir įrašyti vienoje ar daugiau piniginių lėšų sąskaitų pagal Direktyvą 2009/65/EB. Todėl KIPVPS turėtų užtikrinti, kad depozitoriumui būtų teikiama svarbi informacija, jam reikalinga, kad galėtų tinkamai stebėti, ar gauti investuotojų mokėjimai. KIPVPS turi užtikrinti, kad depozitoriumas šią informaciją gautų nepagrįstai nedelsiant, kai trečioji šalis gauna pavedimą išpirkti arba išleisti KIPVPS investicinius vienetus. Todėl informaciją iš subjekto, kuris atsakingas už KIPVPS investicinių vienetų pasirašymą ir išpirkimą, depozitoriumui reikėtų perduoti iki darbo dienos pabaigos, kad investuotojų mokėjimai nebūtų netinkamai naudojami;

(12)

depozitoriumas turėtų saugoti visas KIPVPS finansines priemones, kurias galima įrašyti arba laikyti sąskaitoje tiesiogiai arba netiesiogiai depozitoriumo arba trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos, visų pirma centrinio vertybinių popierių depozitoriumo lygiu, vardu. Be to, depozitoriumas turėtų saugoti tas finansines priemones, kurios tiesiogiai įregistruotos tik pas patį emitentą ar jo agentą depozitoriumo arba trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos, vardu. Tos finansinės priemonės, kurios pagal taikomą nacionalinę teisę yra tik KIPVPS vardu įregistruotos pas emitentą ar jo agentą, neturėtų būti saugomos. Visos finansinės priemonės, kurias būtų galima fiziškai pristatyti depozitoriumui, turėtų būti saugomos. Jei vykdomos sąlygos, kuriomis finansinės priemonės turi būti saugomos, finansines priemones, kurios teikiamos kaip užstatas trečiajai šaliai arba kurias trečioji šalis teikia KIPVPS naudai, tol, kol jos priklauso KIPVPS, turi saugoti pats depozitoriumas arba trečioji šalis, kuriai perduotos saugojimo funkcijos;

(13)

saugant finansines priemones visuomet turėtų būti užtikrinamas deramas kruopštumas ir apsauga. Siekiant užtikrinti, kad saugojimo rizika būtų tinkamai įvertinta, turėtų būti nustatytos aiškios kruopštaus depozitoriumo pareigos, kad toks depozitoriumas visų pirma turėtų žinoti, kurios trečiosios šalys sudaro saugojimo grandinę, užtikrinti, kad išsamaus patikrinimo ir atskyrimo pareigų būtų laikomasi visoje saugojimo grandinėje, užtikrinti, kad pats turėtų tinkamą teisę susipažinti su trečiųjų šalių, kurioms perduotos saugojimo funkcijos, apskaitos dokumentais ir įrašais, užtikrinti atitiktį išsamaus patikrinimo ir atskyrimo reikalavimams ir dokumentams, o šiuos dokumentus ir ataskaitas teikti valdymo įmonei arba investicinei bendrovei;

(14)

depozitoriumas turėtų visuomet turėti galimybę visapusiškai apžvelgti visą turtą, kuris nėra saugotinos finansinės priemonės. Tam turtui būtų taikomas nuosavybės teisės patikrinimo ir apskaitos reikalavimas pagal Direktyvą 2009/65/EB. Tokio turto pavyzdžiai yra fizinis turtas, kuris nelaikomas finansinėmis priemonėmis pagal Direktyvą 2009/65/EB arba kurio nebūtų galima fiziškai pristatyti depozitoriumui, tokios finansinės sutartys kaip tam tikros išvestinės finansinės priemonės ir pinigų indėliai;

(15)

siekiant užtikrinti pakankamą tikrumą, kad KIPVPS iš tikrųjų yra turto savininkas, depozitoriumas turėtų užtikrinti, kad gautų visą informaciją, kuri, jo nuomone, yra būtina norint įsitikinti, kad KIPVPS turi turto nuosavybės teisę. Ta informacija galėtų būti oficialaus dokumento, rodančio, kad KIPVPS yra turto savininkas, kopija arba oficialus ir patikimas įrodymas, kurį depozitoriumas laiko tinkamu. Jei būtina, depozitoriumas turėtų reikalauti papildomų įrodymų iš KIPVPS arba pagal aplinkybes – iš trečiosios šalies;

(16)

depozitoriumas taip pat turėtų apskaityti visą turtą, dėl kurio nuosavybės teisės priklausymo KIPVPS įsitikino. Jis gali nustatyti procedūrą informacijai iš trečiųjų šalių gauti, pagal kurią būtų užtikrinama, kad turto nebūtų galima perleisti neinformavus apie tokius sandorius depozitoriumo arba trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos;

(17)

perduodamas saugojimo funkcijas trečiajai šaliai pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, depozitoriumas turi įgyvendinti ir taikyti tinkamą dokumentuotą procedūrą, kad užtikrintų, jog subjektas, kuriam perduotos tos funkcijos, visuomet atitiktų tos direktyvos 22a straipsnio 3 dalies reikalavimus. Siekiant užtikrinti pakankamą turto apsaugą, būtina nustatyti tam tikrus principus, kurie turėtų būti taikomi saugojimo funkcijų perdavimui;

(18)

tie principai neturėtų būti laikomi baigtiniais, t. y. jais nustatomi ne visi depozitoriumo deramo profesionalumo, apdairumo ir stropumo elementai ir ne visi veiksmai, kurių depozitoriumas turėtų imtis dėl pačių tų principų. Prievolė nuolat stebėti trečiąją šalį, kuriai perduotos saugojimo funkcijos, turėtų apimti tikrinimą, ar trečioji šalis teisingai vykdo visas perduotas funkcijas ir laikosi perdavimo sutarties bei kitų teisinių reikalavimų, kaip antai nepriklausomumo reikalavimo ir pakartotinio naudojimo draudimo. Depozitoriumas taip pat turėtų peržiūrėti per atrankos ir skyrimo procesą įvertintus elementus ir palyginti juos su rinkos pokyčiais. Depozitoriumas visuomet turėtų turėti galimybę tinkamai įvertinti riziką, susijusią su sprendimu turtą patikėti trečiajai šaliai. Peržiūros dažnumas turėtų būti toks, kad visuomet atitiktų rinkos sąlygas ir susijusią riziką. Kad veiksmingai reaguotų į galimą trečiosios šalies nemokumą, depozitoriumas turėtų pasirengti nenumatytiems atvejams, įskaitant galimą alternatyvių paslaugų teikėjų atranką, jei tinka pagal aplinkybes. Nors tokiomis priemonėmis galima sumažinti depozitoriumui kylančią saugojimo riziką, jos nemažina prievolės praradus finansines priemones jas grąžinti arba sumokėti atitinkamą sumą, o ta prievolė priklauso nuo to, ar vykdomi Direktyvos 2009/65/EB 24 straipsnio reikalavimai;

(19)

siekdamas įsitikinti, kad KIPVPS turtas ir KIPVPS teisės yra apsaugoti nuo trečiosios šalies nemokumo, depozitoriumas turi išmanyti trečiosios valstybės, kurioje yra trečioji šalis, nemokumo teisę ir užtikrinti jų sutartinių santykių vykdymo užtikrinimą. Prieš perduodamas saugojimo funkcijas ne Sąjungoje esančiai trečiajai šaliai, depozitoriumas turi gauti nepriklausomą teisinę nuomonę dėl sutartinio susitarimo su trečiąja šalimi vykdymo užtikrinimo pagal taikytiną valstybės, kurioje yra trečioji šalis, nemokumo teisę ir teismų praktiką, taip siekdamas užtikrinti, kad sutartinio susitarimo vykdymas būtų užtikrintas ir trečiosios šalies nemokumo atveju. Vykdydamas pareigą įvertinti trečiosios valstybės reglamentavimo ir teisinę sistemą, depozitoriumas taip pat turi gauti nepriklausomą teisinę nuomonę dėl trečiosios valstybės, kurioje yra trečioji šalis, nemokumo teisės ir teismų praktikos vertinimo. Tokias nuomones dėl kiekvienos jurisdikcijos pagal aplinkybes gali sujungti arba parengti atitinkamo sektoriaus federacijos arba teisininkų kontoros iš karto keliems depozitoriumams;

(20)

sutartyje su pasirinkta trečiąja šalimi, kuriai perduotos saugojimo funkcijos, turėtų būti pirmalaikio sutarties nutraukimo sąlyga, nes depozitoriumui reikia sudaryti galimybę nutraukti tą sutartį, jeigu trečiosios valstybės teisė arba teismų praktika pasikeičia taip, kad nebeužtikrinama KIPVPS turto apsauga. Tokiais atvejais depozitoriumas turi informuoti valdymo įmonę arba investicinę bendrovę. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė turi pranešti kompetentingoms institucijoms ir imtis visų būtinų priemonių, atitinkančių KIPVPS ir jų investuotojų interesus. Pranešimas kompetentingoms institucijoms apie padidėjusią saugojimo ir nemokumo riziką, kylančią KIPVPS turtui trečiojoje valstybėje, neturėtų atleisti depozitoriumo arba valdymo įmonės ar investicinės bendrovės nuo jų pareigų ir prievolių vykdymo pagal Direktyvą 2009/65/EB;

(21)

perduodamas saugojimo funkcijas, depozitoriumas turėtų užtikrinti, kad būtų vykdomi Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnio 3 dalies c punkto reikalavimai ir kad depozitoriumo KIPVPS klientų turtas būtų tinkamai atskirtas. Vykdant šią pareigą visų pirma turėtų būti užtikrinta, kad KIPVPS turtas nebūtų prarastas dėl trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos, nemokumo ir kad trečioji šalis nepasinaudotų KIPVPS turtu savo tikslais. Be to, depozitoriumui turėtų būti leidžiama drausti laikiną klientų turto deficitą, naudoti rezervus arba nustatyti tvarką, kuria draudžiama vieno kliento debeto likutį naudoti kito kliento kredito likučiui kompensuoti. Nors tokiomis priemonėmis galima sumažinti depozitoriumui kylančią saugojimo riziką perduodant saugojimo funkcijas, jos nekeičia prievolės praradus finansines priemones jas grąžinti arba sumokėti atitinkamą sumą, o ta prievolė priklauso nuo to, ar vykdomi Direktyvos 2009/65/EB reikalavimai;

(22)

prieš perduodamas saugojimo funkcijas ir perdavimo metu depozitoriumas ikisutartiniais ir sutartiniais susitarimais turėtų užtikrinti, kad trečioji šalis imtųsi priemonių ir įdiegtų tvarką, kuriomis būtų užtikrinama, kad KIPVPS turtas būtų apsaugotas ir nebūtų paskirstytas arba realizuotas pačios trečiosios šalies kreditorių naudai. Direktyvoje 2009/65/EB reikalaujama, kad visos valstybės narės įtrauktų šį reikalavimą į savo nemokumo teisės aktus. Todėl būtina, kad depozitoriumas gautų nepriklausomą informaciją apie taikytinus trečiosios valstybės, kurioje bus saugomas KIPVPS turtas, nemokumo teisės aktus ir teismų praktiką;

(23)

depozitoriumas laikomas atsakingu pagal Direktyvos 2009/65/EB 24 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, kai prarandama paties depozitoriumo arba trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos, saugoma finansinė priemonė, jei depozitoriumas neįrodo, kad finansinė priemonė prarasta dėl išorės įvykio, kurio negalima pagrįstai kontroliuoti ir kurio pasekmių nebūtų buvę galima išvengti, nepaisant visų dėl to pagrįstai dėtų pastangų. Tas praradimas turėtų skirtis nuo investuotojų patiriamo investicijos praradimo dėl turto vertės sumažėjimo priėmus investavimo sprendimą;

(24)

kad depozitoriumas atsakytų už praradimą, jis turi būti baigtinis, t. y. nėra galimybės susigrąžinti finansinį turtą. Taigi, situacijos, kai finansinė priemonė tik laikinai neprieinama arba įšaldyta, neturėtų būti laikomos praradimu, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 24 straipsnyje. Tačiau galima nustatyti trijų tipų situacijas, kai praradimas turėtų būti laikomas galutiniu: kai finansinė priemonė nebeegzistuoja arba niekada neegzistavo; kai finansinė priemonė egzistuoja, bet KIPVPS galutinai prarado nuosavybės teisę į ją; ir kai KIPVPS turi nuosavybės teisę, bet nebegali visam laikui jos perduoti arba sukurti ribotų nuosavybės teisių į tą finansinę priemonę;

(25)

finansinė priemonė laikoma nebeegzistuojančia, pvz., kai ji dingo dėl apskaitos klaidos, kurios negalima ištaisyti, arba ji niekada neegzistavo, kai KIPVPS nuosavybė įregistruota remiantis suklastotais dokumentais. Situacijos, kai finansinės priemonės prarandamos dėl sukčiavimo, turėtų būti laikomos praradimu;

(26)

praradimo negalima nustatyti, kai finansinė priemonė pakeista kita finansine priemone arba konvertuota į kitą finansinę priemonę, situacijose, kai reorganizuojant bendrovę akcijos panaikinamos ir pakeičiamos nauja akcijų emisija. Neturėtų būti laikoma, kad KIPVPS visam laikui prarado nuosavybės teisę į finansinę priemonę, jei jis nuosavybę teisėtai perleido trečiajai šaliai. Taigi, jei turto teisinė nuosavybė skiriasi nuo faktinės nuosavybės, praradimo apibrėžtyje turėtų būti daroma nuoroda į faktinės nuosavybės teisės praradimą;

(27)

depozitoriumo galima nelaikyti atsakingu pagal Direktyvos 2009/65/EB 24 straipsnį tik įvykus išorės įvykiui, kurio depozitoriumas negalėjo kontroliuoti ir kurio pasekmės būtų buvusios neišvengiamos, nepaisant visų, dėl to pagrįstai dėtų pastangų. Kad būtų atleistas nuo atsakomybės, depozitoriumas turėtų įrodyti, kad vykdomos visos tos sąlygos, ir tam turi būti parengta procedūra;

(28)

pirmiausia reikėtų nustatyti, ar praradimą lėmęs įvykis buvo išorės įvykis. Depozitoriumo atsakomybės neveikia saugojimo funkcijų perdavimas, todėl įvykis laikomas išorės įvykiu, jei atsitinka ne dėl depozitoriumo arba trečiosios šalies, kuriai perduotos saugomų finansinių priemonių saugojimo funkcijos, veiksmų arba neveikimo. Tuomet reikėtų įvertinti, ar depozitoriumas negali kontroliuoti įvykio, patikrinant, ar atsargus depozitoriumas pagrįstai negalėjo nieko padaryti, kad išvengtų įvykio. Atliekant šiuos veiksmus, ir gaivaliniai įvykiai, ir valdžios institucijos aktai gali būti laikomi išorės įvykiais, kurių pagrįstai negalima kontroliuoti. Tačiau praradimas dėl atskyrimo reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2009/65/EB 21 straipsnio 11 dalies d punkto iii papunktyje, netaikymo arba turto praradimas dėl trečiosios šalies veiklos sutrikimo, susijusio su jos nemokumu, negali būti laikomi išorės įvykiais, kurių pagrįstai negalima kontroliuoti;

(29)

galiausiai depozitoriumas turėtų įrodyti, kad praradimo nebuvo galima išvengti, nepaisant visų dėl to pagrįstai dėtų pastangų. Šiuo atveju depozitoriumas turėtų informuoti valdymo įmonę arba investicinę bendrovę ir imtis tinkamų veiksmų atsižvelgdamas į aplinkybes. Pavyzdžiui, situacijoje, kai, depozitoriumo nuomone, vienintelis tinkamas veiksmas yra parduoti finansines priemones, depozitoriumas turėtų tinkamai apie tai informuoti valdymo įmonę arba investicinę bendrovę, o ji savo ruožtu turėtų pateikti depozitoriumui rašytinius nurodymus, ar toliau laikyti finansines priemones, ar jas parduoti. Apie nurodymus depozitoriumui toliau laikyti turtą turėtų būti nepagrįstai nedelsiant pranešta KIPVPS investuotojams. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė turėtų tinkamai apsvarstyti depozitoriumo rekomendacijas. Priklausomai nuo aplinkybių, jei depozitoriumas toliau mano, kad finansinių priemonių apsauga yra nepakankama, nepaisant pakartotinių perspėjimų, jis turėtų apsvarstyti tolesnius galimus veiksmus, pvz., nutraukti sutartį, jei KIPVPS duodama laiko pagal nacionalinę teisę susirasti kitą depozitoriumą;

(30)

nustatant depozitoriumo investuotojų apsaugos priemones reikia atsižvelgti į galimas depozitoriumo ir valdymo įmonės arba investicinės bendrovės tarpusavio sąsajas, kaip antai sąsajas, atsirandančias dėl bendro ar filialų valdymo arba kryžminio akcijų paketo. Dėl tokių tarpusavio sąsajų, jeigu ir tiek, kiek jos leidžiamos pagal nacionalinę teisę, gali kilti interesų konfliktas, susijęs su sukčiavimo rizika (kompetentingoms institucijoms nepranešama apie pažeidimus siekiant išvengti blogos reputacijos), su teisinių veiksmų rizika (nenoras imtis teisinių veiksmų prieš depozitoriumą arba jų vengimas), su šališka atranka (depozitoriumo atranka nesiremiant kokybe ir kaina), nemokumo rizika (žemesni turto atskyrimo standartai arba mažesnis dėmesys depozitoriumo mokumui) arba vienos grupės pozicijos rizika (investicijos grupės viduje);

(31)

valdymo įmonės arba investicinės bendrovės veiklos nepriklausomumas nuo depozitoriumo, įskaitant atvejus, kai saugojimo funkcijos perduotos, užtikrina papildomą investuotojų apsaugą nesudarant nereikalingų išlaidų dėl griežtesnių vienai grupei priklausančių ar kitaip susijusių subjektų veiklos standartų taikymo. Veiklos nepriklausomumo reikalavimai turėtų apimti tokius reikšmingus elementus, kaip valdytojų, darbuotojų ar priežiūros funkcijas vykdančių asmenų tapatybė arba jų asmeninis ryšys su kitais subjektais ar grupės įmonėmis, įskaitant atvejus, kai tokie asmenys yra susiję;

(32)

kad būtų užtikrintas proporcingas požiūris, jei valdymo įmonė arba investicinė bendrovė ir depozitoriumas priklauso vienai grupei, bent trečdalis narių arba du asmenys priežiūros funkcijas vykdančiuose organuose arba valdymo organuose, kurie taip pat vykdo priežiūros funkcijas, atsižvelgiant į tai, kuris skaičius mažesnis, turėtų būti nepriklausomi;

(33)

kalbant apie įmonių valdymą, reikėtų atsižvelgti ir į vienos pakopos sistemos, kai įmonei vadovauja vienas organas, vykdantis ir valdymo, ir priežiūros funkcijas, ir į dviejų pakopų sistemos, kai kartu veikia direktorių valdyba ir priežiūros organas, ypatumus;

(34)

siekiant sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms, KIPVPS ir depozitoriumams prisitaikyti prie naujų šio reglamento nuostatų, kad jas būtų galima veiksmingai ir rezultatyviai taikyti, būtų tikslinga nukelti šio reglamento taikymo pradžios datą iki šešių mėnesių nuo jo įsigaliojimo;

(35)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto ekspertų grupės nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

RAŠYTINĖS SUTARTIES APIBRĖŽTYS IR DUOMENYS

(Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 2 dalis)

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   ryšys– situacija, kurioje du ir daugiau fizinių ar juridinių asmenų sieja tiesiogiai ar netiesiogiai valdomas įmonės akcijų paketas, sudarantis 10 % ar daugiau kapitalo arba balsavimo teisių arba leidžiantis daryti esminę įtaką įmonės, kurioje turimas tas akcijų paketas, valdymui;

b)   grupės ryšys– situacija, kai dvi ar daugiau įmonių ar subjektų priklauso tai pačiai grupei, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (3) 2 straipsnio 11 dalyje arba tarptautiniuose apskaitos standartuose, patvirtintuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (4).

2 straipsnis

Depozitoriumo skyrimo sutartis

1.   Sutartį dėl depozitoriumo skyrimo pagal Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 2 dalį sudaro depozitoriumas ir investicinė bendrovė arba valdymo įmonė kiekvienam bendram fondui, kurį valdo valdymo įmonė.

2.   Į sutartį įtraukiami bent šie duomenys:

a)

paslaugų, kurias teiks depozitoriumas, aprašymas ir depozitoriumo procedūrų, kurios bus taikomos kiekvienos rūšies turtui, į kurį KIPVPS gali investuoti ir kuris patikimas saugoti depozitoriumui, aprašymas;

b)

būdo, kaip bus vykdomos saugojimo ir priežiūros funkcijos atsižvelgiant į turto rūšis ir geografinius regionus, kuriuose KIPVPS ketina investuoti, aprašymas, įskaitant saugojimo pareigas, šalių sąrašus ir šalių įtraukimo į sąrašą arba išbraukimo iš jo procedūras. Tai turi atitikti informaciją apie turtą, į kurį KIPVPS gali investuoti, pateiktą KIPVPS taisyklėse, steigimo dokumentuose ir siūlymo dokumentuose;

c)

sutarties galiojimo laikotarpis ir jos keitimo ir nutraukimo sąlygos, įskaitant situacijas, dėl kurių sutartis gali būti nutraukta, išsamią informaciją apie nutraukimo procedūrą ir procedūras, kurių laikydamasis depozitoriumas pateikia visą svarbią informaciją savo įpėdiniui;

d)

konfidencialumo prievolės, taikomos sutarties šalims pagal atitinkamus įstatymus ir teisės aktus. Šios prievolės neturi neigiamos įtakos kompetentingų institucijų galimybei susipažinti su svarbiais dokumentais ir informacija;

e)

priemonės ir procedūros, kuriomis naudodamasis depozitoriumas perduoda valdymo įmonei arba investicinei bendrovei visą svarbią informaciją, būtiną, kad ji galėtų vykdyti savo pareigas, įskaitant naudojimąsi visomis su turtu susijusiomis teisėmis, ir kad valdymo įmonė arba investicinė bendrovė turėtų galimybę laiku gauti tikslią informaciją apie KIPVPS sąskaitas;

f)

priemonės ir procedūros, kuriomis naudodamasi valdymo įmonė arba investicinė bendrovė perduoda depozitoriumui visą svarbią informaciją arba užtikrina, kad depozitoriumas turėtų prieigą prie visos informacijos, kurios jam reikia savo pareigoms vykdyti, įskaitant procedūras, kuriomis užtikrinama, kad depozitoriumas gautų informaciją iš kitų valdymo įmonės arba investicinės bendrovės paskirtų asmenų;

g)

procedūros, kuriomis reikia vadovautis, kai svarstoma galimybė keisti KIPVPS taisykles, steigimo dokumentus ar siūlymo dokumentus, išsamiai aprašant situacijas, kurioms esant būtina informuoti depozitoriumą arba būtina gauti išankstinį depozitoriumo sutikimą, kad būtų galima daryti pakeitimą;

h)

visa būtina informacija, susijusi su KIPVPS investicinių vienetų pardavimu, pasirašymu, išpirkimu, išleidimu, panaikinimu ir atpirkimu, kuria turi keistis investicinė bendrovė arba valdymo įmonė ar trečioji šalis, veikianti KIPVPS vardu, ir depozitoriumas;

i)

visa būtina informacija, susijusi su depozitoriumo pareigų vykdymu, kuria turi keistis investicinė bendrovė arba valdymo įmonė ar trečioji šalis, veikianti KIPVPS vardu, ir depozitoriumas;

j)

kai sutarties šalys numato paskirti trečiąsias šalis, kurios vykdytų dalį atitinkamų jų pareigų, įsipareigojimas reguliariai teikti išsamią informaciją apie bet kokią paskirtą trečiąją šalį ir paprašius informaciją apie kriterijus, naudotus atrenkant trečiąją šalį, ir apie veiksmus, kurių numatoma imtis atrinktos trečiosios šalies vykdomai veiklai stebėti;

k)

informacija apie sutarties šalių užduotis ir pareigas, susijusias su prievolėmis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje;

l)

informacija apie visas piniginių lėšų sąskaitas, atidarytas investicinės bendrovės arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės vardu, ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad depozitoriumas būtų informuojamas apie naujos sąskaitos atidarymą;

m)

išsami informacija apie depozitoriumo problemų sprendimo procedūras, be kita ko, nurodant valdymo įmonėje arba investicinėje bendrovėje dirbančius asmenis, su kuriais depozitoriumas turi susisiekti pradėdamas tokią procedūrą;

n)

depozitoriumo įsipareigojimas pranešti, kad turto atskyrimas nebepakankamas siekiant užtikrinti apsaugą nuo trečiosios šalies, kuriai pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį perduotos saugojimo funkcijos konkrečioje jurisdikcijoje, nemokumo;

o)

procedūros, kuriomis užtikrinama, kad vykdydamas savo pareigas depozitoriumas turėtų galimybę domėtis valdymo įmonės arba investicinės bendrovės veikla ir įvertinti gautos informacijos kokybę, įskaitant galimybę susipažinti su valdymo įmonės arba investicinės bendrovės apskaitos dokumentais ir apsilankymus vietoje;

p)

procedūros, kuriomis užtikrinama, kad valdymo įmonė arba investicinė bendrovė galėtų peržiūrėti depozitoriumo veiklos rezultatus, susijusius su depozitoriumo pareigomis.

Išsami informacija apie a–p punktuose išdėstytas priemones ir procedūras pateikiama depozitoriumo skyrimo sutartyje ir bet kokiuose vėlesniuose sutarties pakeitimuose.

3.   Sutarties šalys gali susitarti visą informaciją, kuria jos keičiasi, arba tos informacijos dalį perduoti elektroniškai, jei užtikrinama, kad tokia informacija būtų tinkamai registruojama.

4.   Jei nacionalinėje teisėje nenumatyta kitaip, dėl kiekvieno bendro fondo specialios rašytinės sutarties sudaryti neprivaloma.

Valdymo įmonė ir depozitoriumas gali sudaryti vieną sutartį ir joje išvardyti tos valdymo įmonės valdomus bendrus fondus, kuriems taikoma sutartis.

5.   Depozitoriumo skyrimo sutartyje ir visuose vėlesniuose susitarimuose nurodoma sutarčiai taikoma teisė.

2 SKYRIUS

DEPOZITORIUMO FUNKCIJOS, IŠSAMAUS PATIKRINIMO PAREIGOS, ATSKYRIMO PAREIGA IR APSAUGA NUO NEMOKUMO

(Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys ir 22a straipsnio 2 dalies c ir d punktai)

3 straipsnis

Priežiūros pareigos. Bendrieji reikalavimai

1.   Paskyrimo metu depozitoriumas įvertina riziką, susijusią su KIPVPS investavimo politikos ir strategijos pobūdžiu, mastu ir sudėtingumu ir su valdymo įmonės arba investicinės bendrovės organizacija. Remdamasis tuo vertinimu, depozitoriumas parengia KIPVPS ir turtui, į kurį jis investuoja, tinkamas priežiūros procedūras, kurios paskui įgyvendinamos ir taikomos. Tos procedūros reguliariai atnaujinamos.

2.   Vykdydamas savo priežiūros pareigas pagal Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 3 dalį depozitoriumas atlieka procesų ir procedūrų, už kurias atsakinga valdymo įmonė, investicinė bendrovė arba paskirta trečioji šalis, ex post kontrolę ir patikrinimus. Visomis aplinkybėmis depozitoriumas užtikrina, kad būtų nustatyta tinkama patikrinimo ir suderinimo procedūra, kuri būtų įgyvendinama, taikoma ir dažnai peržiūrima. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė užtikrina, kad visi nurodymai, susiję su KIPVPS turtu ir operacijomis, būtų nusiųsti depozitoriumui, kad depozitoriumas galėtų atlikti savo patikrinimo ar suderinimo procedūrą.

3.   Depozitoriumas nustato aiškią ir visapusišką problemų sprendimo procedūrą, skirtą tokioms situacijoms, kai vykdydamas savo priežiūros pareigas jis aptinka galimų neatitikimų; išsami informacija apie tą procedūrą paprašius pateikiama valdymo įmonės arba investicinės bendrovės kompetentingoms institucijoms.

4.   Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė depozitoriumui teikia visą svarbią informaciją, kurios jam reikia, kad galėtų laikytis prievolių pagal Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 3 dalį, depozitoriumui pradėjus eiti pareigas ir vėliau nuolat, įskaitant informaciją, kurią depozitoriumui turi teikti trečiosios šalys.

Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė visų pirma užtikrina, kad depozitoriumas turėtų galimybę susipažinti su apskaitos dokumentais ir atlikti patikras vietoje valdymo įmonės arba investicinės bendrovės patalpose ir bet kokio valdymo įmonės arba investicinės bendrovės paskirto paslaugų teikėjo patalpose arba peržiūrėti nepriklausomų kvalifikuotų auditorių ar kitų ekspertų ataskaitas ir pareiškimus, susijusius su pripažintais išorės sertifikatais, kad galėtų užtikrinti nustatytų procedūrų adekvatumą ir tinkamumą.

4 straipsnis

Pareigos, susijusios su pasirašymu ir išpirkimu

1.   Laikoma, kad depozitoriumas vykdo Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 3 dalies a punkto reikalavimus, jeigu jis užtikrina, kad valdymo įmonė arba investicinė bendrovė nustatytų, įgyvendintų ir taikytų tinkamą ir nuoseklią procedūrą, kurios paskirtis:

a)

suderinti pasirašymo pavedimus su pasirašymo įplaukomis ir KIPVPS išleistų investicinių vienetų skaičių su KIPVPS gautomis pasirašymo įplaukomis;

b)

suderinti išpirkimo pavedimus su išmokėtomis išpirkimo sumomis ir KIPVPS panaikintų investicinių vienetų skaičių su išmokėtomis išpirkimo sumomis;

c)

reguliariai tikrinti, ar suderinimo procedūra yra tinkama.

Taikant a, b ir c punktus, depozitoriumas visų pirma reguliariai tikrina, ar KIPVPS sąskaitose esančių investicinių vienetų bendras skaičius sutampa su KIPVPS registre įrašytų apyvartoje esančių investicinių vienetų bendru skaičiumi.

2.   Depozitoriumas užtikrina ir reguliariai tikrina, kad KIPVPS investicinių vienetų pardavimo, išleidimo, atpirkimo, išpirkimo ir panaikinimo procedūros atitiktų taikomą nacionalinę teisę ir KIPVPS taisykles arba steigimo dokumentus, taip pat tikrina, ar tos procedūros veiksmingai įgyvendinamos.

3.   Depozitoriumo patikrinimų dažnumas atitinka pasirašymo ir išpirkimo srautą.

5 straipsnis

Pareigos, susijusios su investicinių vienetų vertinimu

1.   Laikoma, kad depozitoriumas vykdo Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 3 dalies b punkto reikalavimus, jeigu jis įdiegia procedūras, kurių paskirtis:

a)

nuolat tikrinti, ar yra nustatytos ir taikomos tinkamos ir nuoseklios KIPVPS turto vertinimo procedūros laikantis taikytinos nacionalinės teisės, kaip nustatyta Direktyvos 2009/65/EB 85 straipsnyje, ir KIPVPS taisyklių arba steigimo dokumentų;

b)

užtikrinti, kad vertinimo politika ir procedūros būtų veiksmingai įgyvendinamos ir periodiškai peržiūrimos.

2.   Depozitoriumas vykdo 1 dalyje nurodytus patikrinimus tokiu dažnumu, kuris atitinka KIPVPS vertinimo politikoje, kaip apibrėžta nacionalinėje teisėje, patvirtintoje pagal Direktyvos 2009/65/EB 85 straipsnį, numatytą dažnumą ir KIPVPS taisykles arba steigimo dokumentus.

3.   Kai depozitoriumas mano, kad KIPVPS investicinių vienetų vertė apskaičiuota nesilaikant taikomos teisės, KIPVPS taisyklių arba steigimo dokumentų, jis apie tai praneša valdymo įmonei arba investicinei bendrovei ir užtikrina, kad laiku būtų imtasi taisomųjų veiksmų, vadovaujantis KIPVPS investuotojų interesais.

6 straipsnis

Pareigos, susijusios su KIPVPS nurodymų vykdymu

Laikoma, kad depozitoriumas vykdo Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 3 dalies c punkto reikalavimus, jeigu jis nustato ir įgyvendina bent:

a)

tinkamas procedūras, kurių tikslas – tikrinti, ar valdymo įmonės arba investicinės bendrovės nurodymai atitinka taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat KIPVPS taisykles ir steigimo dokumentus;

b)

problemų sprendimo procedūrą, skirtą tam atvejui, kai KIPVPS pažeidžia vieną iš antroje pastraipoje nurodytų apribojimų ar ribų.

Visų pirma taikydamas a punktą depozitoriumas stebi, kaip KIPVPS laikosi jam taikomų investavimo apribojimų ir finansinio sverto ribų. Procedūros, nurodytos a punkte, yra proporcingos KIPVPS pobūdžiui, mastui ir sudėtingumui.

7 straipsnis

Pareigos, susijusios su atsiskaitymu už sandorius laiku

1.   Laikoma, kad depozitoriumas vykdo Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 3 dalies d punkto reikalavimus, jeigu jis nustato procedūrą, kurios tikslas – nustatyti bet kokią situaciją, kai sandorių, susijusių su KIPVPS turtu, atveju atlygis nepervedamas KIPVPS per įprastą laikotarpį, pranešti apie tai valdymo įmonei arba investicinei bendrovei ir, jei padėtis neištaisoma, kai įmanoma, reikalauti turto grąžinimo iš sandorio šalies.

2.   Jeigu sandoriai sudaromi nereguliuojamoje rinkoje, depozitoriumas vykdo savo pareigas pagal 1 dalį, atsižvelgdamas į tų sandorių sąlygas.

8 straipsnis

Pareigos, susijusios su KIPVPS pajamų apskaičiavimu ir paskirstymu

1.   Laikoma, kad depozitoriumas vykdo Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 3 dalies e punkto reikalavimus, jeigu jis:

a)

užtikrina, kad grynosios pajamos būtų apskaičiuojamos pagal KIPVPS taisykles, steigimo dokumentus ir taikomą nacionalinę teisę kiekvieną kartą, kai reikia paskirstyti pajamas;

b)

užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų priemonių, kai KIPVPS auditoriai pareiškia sąlyginę nuomonę dėl metinių finansinių ataskaitų. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė pateikia depozitoriumui visą informaciją apie sąlygas nuomonėje dėl finansinių ataskaitų;

c)

tikrina dividendų išmokų išsamumą ir tikslumą kiekvieną kartą, kai paskirstomos pajamos.

2.   Kai depozitoriumas mano, kad pajamos apskaičiuotos nesilaikant taikomos teisės arba KIPVPS taisyklių ar steigimo dokumentų, jis apie tai praneša valdymo įmonei arba investicinei bendrovei ir užtikrina, kad laiku būtų imtasi taisomųjų veiksmų, vadovaujantis KIPVPS investuotojų interesais.

9 straipsnis

Pinigų stebėjimas. Bendrieji reikalavimai

1.   Kai investicinės bendrovės arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės vardu Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytame subjekte turima arba atidaroma piniginių lėšų sąskaita, valdymo įmonė arba investicinė bendrovė užtikrina, kad depozitoriumui pradėjus eiti pareigas ir vėliau nuolat būtų teikiama visa svarbi informacija, būtina siekiant turėti aiškią visų KIPVPS pinigų srautų apžvalgą, kad depozitoriumas galėtų vykdyti savo prievoles.

2.   Paskyrus depozitoriumą, investicinė bendrovė arba valdymo įmonė pateikia informaciją depozitoriumui apie visas egzistuojančias piniginių lėšų sąskaitas, atidarytas investicinės bendrovės arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės vardu.

3.   Investicinė bendrovė arba valdymo įmonė užtikrina, kad depozitoriumui būtų teikiama visa informacija apie naujų investicinės bendrovės arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės piniginių lėšų sąskaitų atidarymą.

10 straipsnis

KIPVPS pinigų srautų stebėjimas

1.   Laikoma, kad depozitoriumas vykdo Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 4 dalies reikalavimus, jeigu jis užtikrina, kad KIPVPS pinigų srautai būtų veiksmingai ir tinkamai stebimi, visų pirma bent:

a)

užtikrina, kad visi KIPVPS pinigai būtų įrašyti sąskaitose, atidarytose centriniame banke arba kredito įstaigoje, kuriai veiklos leidimas suteiktas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (5), arba kredito įstaigoje, kuriai veiklos leidimas suteiktas trečiojoje valstybėje, kai piniginių lėšų sąskaitos yra būtinos KIPVPS veiklai vykdyti, jeigu KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentinga institucija mano, jog kredito įstaigoms toje trečiojoje valstybėje taikomi prudenciniai priežiūros ir reguliavimo reikalavimai yra bent lygiaverčiai tiems, kurie taikomi Sąjungoje;

b)

įgyvendina veiksmingas ir tinkamas visų pinigų srautų pokyčių suderinimo procedūras ir atlieka tokius suderinimus kasdien arba, jei pinigų srautų pokyčiai nedažni, kai tokie pokyčiai įvyksta;

c)

įgyvendina tinkamas procedūras, kad kiekvienos darbo dienos pabaigoje nustatytų reikšmingus pinigų srautus ir tuos pinigų srautus, kurie galėtų neatitikti KIPVPS operacijų;

d)

periodiškai peržiūri tų procedūrų adekvatumą, be kita ko, bent kartą per metus atlikdamas visapusišką suderinimo proceso peržiūrą, ir užtikrina, kad investicinės bendrovės vardu arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės vardu, arba KIPVPS vardu veikiančio depozitoriumo vardu atidarytos piniginių lėšų sąskaitos būtų įtrauktos į suderinimo procesą;

e)

nuolat stebi suderinimo procedūrų ir veiksmų, kurių imtasi dėl suderinimo procedūrų nustatytų neatitikimų, rezultatus ir praneša valdymo įmonei arba investicinei bendrovei, jeigu neatitikimas nepašalinamas nepagrįstai nedelsiant, ir taip pat kompetentingoms institucijoms, jeigu padėties neįmanoma ištaisyti;

f)

tikrina savo paties pinigų pozicijų įrašų atitiktį KIPVPS įrašams.

Siekdamos įvertinti prudencinių priežiūros ir reguliavimo reikalavimų, taikomų trečiosios valstybės kredito įstaigoms, kaip nurodyta a punkte, lygiavertiškumą, kompetentingos institucijos atsižvelgia į Komisijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (6) 107 straipsnio 4 dalį priimtus įgyvendinimo aktus.

2.   Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė užtikrina, kad visi nurodymai ir informacija, susiję su trečiosios šalies subjekte atidaryta piniginių lėšų sąskaita, būtų nusiųsti depozitoriumui, kad depozitoriumas galėtų atlikti savo suderinimo procedūrą.

11 straipsnis

Pareigos, susijusios su mokėjimais pasirašius investicinius vienetus

Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė užtikrina, kad depozitoriumui būtų pateikta informacija apie investuotojų arba jų vardu atliktus mokėjimus pasirašius KIPVPS investicinius vienetus kiekvienos darbo dienos pabaigoje, kai investicinė bendrovė arba KIPVPS vardu veikianti valdymo įmonė, arba KIPVPS vardu veikiantis asmuo, kaip antai pervedimo agentas, gauna tokius mokėjimus arba pavedimą iš investuotojo. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė užtikrina, kad depozitoriumas gautų visą kitą svarbią informaciją, kurios jam reikia užtikrinti, kad mokėjimai tuomet būtų įrašyti piniginių lėšų sąskaitose, atidarytose investicinės bendrovės vardu arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės vardu, arba depozitoriumo vardu, pagal Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 4 dalį.

12 straipsnis

Finansinės priemonės, kurias reikia saugoti

1.   KIPVPS priklausančios finansinės priemonės, kurių negalima fiziškai pateikti depozitoriumui, įtraukiamos į depozitoriumo saugojimo pareigų sritį, kai įvykdomi visi šie reikalavimai:

a)

tai finansinės priemonės, nurodytos Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a–e ir h punktuose, arba perleidžiami vertybiniai popieriai, kurie apima išvestines finansines priemones, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 51 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje;

b)

jas galima įrašyti arba laikyti vertybinių popierių sąskaitoje tiesiogiai arba netiesiogiai depozitoriumo vardu.

2.   Finansinės priemonės, kurios pagal taikomą nacionalinę teisę yra tik tiesiogiai KIPVPS vardu įregistruotos pas patį emitentą ar jo agentą, kaip antai registro tvarkytoją arba pervedimo agentą, nėra saugomos.

3.   KIPVPS priklausančios finansinės priemonės, kurias galima fiziškai pateikti depozitoriumui, visais atvejais įtraukiamos į depozitoriumo saugojimo pareigų sritį.

13 straipsnis

Saugojimo pareigos, susijusios su depozitoriumo saugomu turtu

1.   Laikoma, kad depozitoriumas vykdo Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytus reikalavimus dėl finansinių priemonių, kurios turi būti saugomos, jeigu jis užtikrina, kad:

a)

finansinės priemonės būtų tinkamai registruojamos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunktį;

b)

įrašai ir atskirtos sąskaitos būtų tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas jų tikslumas ir visų pirma registruojama atitiktis finansinėms priemonėms ir lėšoms, laikomoms KIPVPS vardu;

c)

būtų reguliariai atliekamas depozitoriumo ir trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, vidaus sąskaitų ir duomenų suderinimas;

d)

būtų užtikrintas tinkamas apdairumas saugomų finansinių priemonių atžvilgiu, siekiant garantuoti aukšto lygio investuotojų apsaugą;

e)

būtų vertinama ir stebima visa svarbi saugojimo rizika visoje saugojimo grandinėje, o valdymo įmonė arba investicinė bendrovė būtų informuojama apie bet kokią nustatytą reikšmingą riziką;

f)

būtų imtasi tinkamų organizacinių priemonių, siekiant kuo labiau sumažinti finansinių priemonių arba su tomis priemonėmis susijusių teisių praradimo ar vertės sumažėjimo riziką dėl sukčiavimo, blogo administravimo, netinkamo registravimo arba aplaidumo;

g)

būtų patikrinta KIPVPS turto nuosavybės teisė arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės turto nuosavybės teisė.

2.   Jei depozitoriumas savo saugomo turto saugojimo funkcijas perdavė trečiajai šaliai pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, jam ir toliau taikomi šio straipsnio 1 dalies b–e punktų reikalavimai. Depozitoriumas taip pat užtikrina, kad trečioji šalis laikytųsi šio straipsnio 1 dalies b–g punktų reikalavimų.

14 straipsnis

Saugojimo pareigos, susijusios su nuosavybės teisės patikrinimu ir apskaita

1.   Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė depozitoriumui teikia visą svarbią informaciją, kurios jam reikia, kad galėtų laikytis savo prievolių pagal Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 5 dalies b punktą, depozitoriumui pradėjus eiti pareigas ir vėliau nuolat, ir užtikrina, kad trečiosios šalys teiktų depozitoriumui visą svarbią informaciją.

2.   Laikoma, kad depozitoriumas vykdo Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 5 dalies b punkto reikalavimus, jeigu jis bent:

a)

turi galimybę nepagrįstai nedelsdamas susipažinti su visa svarbia informacija, kurios jam reikia nuosavybės teisės tikrinimo ir apskaitos pareigoms vykdyti, įskaitant svarbią informaciją, kurią depozitoriumui turi teikti trečiosios šalys;

b)

turi pakankamos ir patikimos informacijos, kad galėtų įsitikinti, jog KIPVPS turi turto nuosavybės teisę;

c)

apskaito turtą, dėl kurio nuosavybės teisės priklausymo KIPVPS įsitikino:

i)

savo apskaitoje KIPVPS vardu registruoja turtą, įskaitant jo atitinkamas nominaliąsias sumas, dėl kurio nuosavybės teisės priklausymo KIPVPS jis įsitikino;

ii)

gali bet kuriuo metu pateikti išsamų ir atnaujintą KIPVPS turto, įskaitant jo atitinkamas nominaliąsias sumas, inventorių.

Taikant šios dalies c punkto ii papunktį, depozitoriumas užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, kad registruoto turto nebūtų galima priskirti, perleisti, juo keistis ar jo pateikti apie tokius sandorius neinformavus depozitoriumo arba trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį. Depozitoriumui nepagrįstai nedelsiant suteikiama galimybė susipažinti su trečiosios šalies kiekvieno sandorio ir pozicijos patvirtinamaisiais dokumentais. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė užtikrina, kad atitinkama trečioji šalis nepagrįstai nedelsdama pateiktų depozitoriumui sertifikatus ar kitus patvirtinamuosius dokumentus kiekvieną kartą, kai parduodamas ar įsigyjamas turtas arba įvyksta esminis įvykis, dėl kurio išleidžiamos finansinės priemonės, ir bent kartą per metus.

3.   Depozitoriumas užtikrina, kad valdymo įmonė arba investicinė bendrovė nustatytų ir įgyvendintų tinkamas procedūras, skirtas patikrinti, ar KIPVPS įsigytas turtas yra tinkamai įregistruotas KIPVPS vardu, ir tikrina, ar KIPVPS įrašų pozicijos atitinka turtą, dėl kurio nuosavybės teisės priklausymo KIPVPS depozitoriumas įsitikino. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė užtikrina, kad visi nurodymai ir svarbi informacija, susiję su KIPVPS turtu, būtų nusiųsti depozitoriumui, kad depozitoriumas galėtų atlikti savo patikrinimo ar suderinimo procedūrą.

4.   Depozitoriumas nustato ir įgyvendina problemų sprendimo procedūrą, skirtą tokioms situacijoms, kai nustatomas neatitikimas, įskaitant pranešimą valdymo įmonei arba investicinei bendrovei ir kompetentingoms institucijoms, jei situacijos negalima ištaisyti.

15 straipsnis

Išsamus patikrinimas

1.   Laikoma, kad depozitoriumas vykdo Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnio 2 dalies c punkto reikalavimus, jeigu jis įgyvendina ir taiko tinkamą dokumentuotą išsamaus patikrinimo procedūrą rinkdamas ir nuolat stebėdamas trečiąją šalį, kuriai bus ar buvo perduotos saugojimo funkcijos pagal tos direktyvos 22a straipsnį. Ta procedūra peržiūrima reguliariai, bent kartą per metus.

2.   Atrinkdamas ir skirdamas trečiąją šalį, kuriai perduodamos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, depozitoriumas veikia deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai, siekdamas užtikrinti, kad patikėjus finansines priemones tai trečiajai šaliai būtų garantuojama tinkamo lygio apsauga. Depozitoriumas bent:

a)

įvertina reguliavimo ir teisinę sistemą, įskaitant šalies riziką, saugojimo riziką ir galimybę užtikrinti su ta trečiąja šalimi sudarytos sutarties vykdymą. Tas vertinimas visų pirma suteikia galimybę depozitoriumui nustatyti trečiosios šalies galimo nemokumo poveikį KIPVPS turtui ir teisėms;

b)

užtikrina, kad a punkte nurodytų sutarties nuostatų vykdymo užtikrinimo vertinimas, jeigu trečioji šalis yra trečiojoje valstybėje, būtų pagrįstas nuo depozitoriumo ar tos trečiosios šalies nepriklausomo fizinio ar juridinio asmens teisine rekomendacija;

c)

įvertina, ar trečiosios šalies praktika, procedūros ir vidaus kontrolės priemonės yra tinkamos siekiant užtikrinti, kad KIPVPS turto atžvilgiu būtų užtikrinamas aukšto lygio apdairumas ir apsauga;

d)

įvertina, ar trečiosios šalies finansinis pajėgumas ir reputacija atitinka jai perduotas užduotis. Tas vertinimas grindžiamas potencialios trečiosios šalies pateikta informacija, taip pat kitais duomenimis ir informacija;

e)

užtikrina, kad trečioji šalis turėtų veiklos vykdymo ir techninių gebėjimų perduotoms saugojimo užduotims vykdyti užtikrinant aukšto lygio apsaugą ir saugumą.

3.   Atlikdamas periodinės peržiūros ir nuolatinio stebėjimo užduotis depozitoriumas veikia deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai, siekdamas užtikrinti, kad trečioji šalis ir toliau atitiktų 2 dalyje numatytus kriterijus ir Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnio 3 dalies a–e punktuose nustatytas sąlygas, ir bent:

a)

stebi trečiosios šalies rezultatus ir atitiktį depozitoriumo standartams;

b)

užtikrina, kad trečioji šalis savo saugojimo užduotis atliktų labai apdairiai, atsargiai ir stropiai, visų pirma, laikydamasi šio reglamento 16 straipsnio reikalavimų, veiksmingai atskirtų finansines priemones;

c)

peržiūri saugojimo riziką, susijusią su sprendimu patikėti turtą trečiajai šaliai, ir nepagrįstai nedelsdamas praneša valdymo įmonei arba investicinei bendrovei apie bet kokius tos rizikos pokyčius. Tas vertinimas grindžiamas trečiosios šalies pateikta informacija ir kitais duomenimis ir informacija. Kilus sumaiščiai rinkoje arba nustačius tam tikrą riziką, peržiūra atliekama dažniau ir platesne apimtimi;

d)

stebi Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 7 dalyje nustatyto draudimo laikymąsi;

e)

stebi Direktyvos 2009/65/EB 25 straipsnyje nustatyto draudimo ir šio reglamento 21–24 straipsniuose nustatytų reikalavimų laikymąsi.

4.   Kai trečioji šalis, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, nusprendžia perduoti visas savo saugojimo funkcijas ar jų dalį kitai trečiajai šaliai pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 1, 2 ir 3 dalys taikomos mutatis mutandis.

5.   Depozitoriumas parengia kiekvienos rinkos, kurioje paskiria trečiąją šalį, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, nenumatytų atvejų planus. Nenumatytų atvejų plane nurodoma alternatyvaus paslaugų teikėjo, jei yra, tapatybė.

6.   Jei trečioji šalis, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, nebeatitinka šio reglamento reikalavimų, depozitoriumas imasi priemonių, įskaitant sutarties nutraukimą, vadovaudamasis KIPVPS ir jo investuotojų interesais.

7.   Jeigu depozitoriumas perduoda saugojimo funkcijas pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį trečiojoje valstybėje esančiai trečiajai šaliai, jis užtikrina, kad sutartyje su trečiąja šalimi būtų numatyta galimybė nutraukti sutartį pirma laiko, atsižvelgiant į poreikį imtis veiksmų vadovaujantis KIPVPS ir jo investuotojų interesais, kai pagal taikomus nemokumo įstatymus ir teismų praktiką nebepripažįstamas KIPVPS turto atskyrimas trečiosios šalies nemokumo atveju arba kai nebeįvykdomos teisėje ir teismų praktikoje nustatytos sąlygos.

8.   Jeigu pagal taikomą nemokumo teisę ir teismų praktiką nebepripažįstamas KIPVPS turto atskyrimas trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, nemokumo atveju, arba nebeužtikrinama, kad depozitoriumo KIPVPS klientų turtas nesudarytų trečiosios šalies turto dalies nemokumo atveju ir kad jo nebūtų galima paskirstyti ar realizuoti trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, kreditorių naudai, depozitoriumas nedelsdamas informuoja valdymo įmonę arba investicinę bendrovę.

9.   Gavusi 8 dalyje nurodytą informaciją, valdymo įmonė arba investicinė bendrovė nedelsdama perduoda tokią informaciją kompetentingai institucijai ir apsvarsto visas tinkamas priemones, susijusias su konkrečiu KIPVPS turtu, įskaitant disponavimą juo, atsižvelgdama į poreikį imtis veiksmų vadovaujantis KIPVPS ir jo investuotojų interesais.

16 straipsnis

Atskyrimo pareiga

1.   Kai saugojimo funkcijos visiškai arba iš dalies perduodamos trečiajai šaliai, depozitoriumas užtikrina, kad trečioji šalis, kuriai saugojimo funkcijos perduotos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, laikytųsi atskyrimo pareigos, nustatytos Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnio 3 dalies c punkte, tuo tikslu tikrindamas, ar trečioji šalis:

a)

saugo visus įrašus ir turi sąskaitas, kurie yra būtini, kad bet kuriuo metu ir nedelsiant būtų galima atskirti depozitoriumo KIPVPS klientų turtą nuo jo paties turto, jo kitų klientų turto, depozitoriumo savo sąskaita laikomo turto ir turto, laikomo depozitoriumo klientų, kurie nėra KIPVPS, vardu;

b)

įrašus ir sąskaitas tvarko taip, kad būtų užtikrintas jų tikslumas ir visų pirma jų atitiktis saugomam depozitoriumo klientų turtui;

c)

reguliariai atlieka depozitoriumo ir trečiosios šalies, kuriai perdavė saugojimo funkcijas pagal Direktyvos 2009/65/ES 22a straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, vidaus sąskaitų ir duomenų suderinimą;

d)

imasi tinkamų organizacinių priemonių, kad kuo labiau sumažintų finansinių priemonių ar su tomis finansinėmis priemonėmis susijusių teisių praradimo arba vertės sumažėjimo riziką dėl netinkamo finansinių priemonių panaudojimo, sukčiavimo, blogo administravimo, netinkamo duomenų saugojimo arba aplaidumo;

e)

laiko KIPVPS pinigus sąskaitoje arba sąskaitose trečiosios valstybės centriniame banke arba trečiojoje valstybėje veiklos leidimą gavusioje kredito įstaigoje, jeigu KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos mano, jog kredito įstaigoms toje trečiojoje valstybėje taikomi prudenciniai priežiūros ir reguliavimo reikalavimai yra bent lygiaverčiai tiems, kurie taikomi Sąjungoje, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 4 dalies c punkte.

2.   Kai trečioji šalis, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, nusprendžia perduoti visas savo saugojimo funkcijas ar jų dalį kitai trečiajai šaliai pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 1 dalis taikoma mutatis mutandis.

17 straipsnis

KIPVPS turto apsauga nuo nemokumo perduodant saugojimo funkcijas

1.   Depozitoriumas užtikrina, kad trečiojoje valstybėje esanti trečioji šalis, kuriai bus arba buvo perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, imtųsi visų būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad trečiosios šalies nemokumo atveju trečiosios šalies saugomo KIPVPS turto nebūtų galima paskirstyti arba realizuoti tos trečiosios šalies kreditorių naudai.

2.   Depozitoriumas užtikrina, kad trečioji šalis imtųsi šių veiksmų:

a)

gautų nepriklausomo fizinio ar juridinio asmens teisines rekomendacijas, patvirtinančias, kad pagal taikomą nemokumo teisę pripažįstamas depozitoriumo KIPVPS klientų turto atskyrimas nuo jo paties turto ir nuo kitų jo klientų turto, nuo depozitoriumo savo sąskaita laikomo turto ir turto, laikomo depozitoriumo klientų, kurie nėra KIPVPS, vardu, kaip nurodyta šio reglamento 16 straipsnyje, ir kad depozitoriumo KIPVPS klientų turtas nesudaro trečiosios šalies turto dalies jos nemokumo atveju ir kad jo negalima paskirstyti arba realizuoti trečiosios šalies, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, kreditorių naudai;

b)

užtikrintų, kad sąlygos, nustatytos taikomuose tos trečiosios valstybės nemokumo įstatymuose ir teismų praktikoje, pagal kurias pripažįstama, kad depozitoriumo KIPVPS klientų turtas yra atskiriamas ir jo negalima paskirstyti arba realizuoti kreditorių naudai, kaip nurodyta a punkte, būtų įvykdytos sudarant delegavimo susitarimą su depozitoriumu ir vėliau nuolat per visą delegavimo laikotarpį;

c)

nedelsdama informuotų depozitoriumą, jeigu nebevykdoma kuri nors iš b punkte nurodytų sąlygų;

d)

turėtų tikslius ir atnaujintus KIPVPS turto įrašus ir sąskaitas, pagal kurias depozitoriumas bet kada galėtų nustatyti tikslų to turto pobūdį, buvimo vietą ir nuosavybės statusą;

e)

reguliariai arba bet kuriuo atveju, kai atsiranda pakeitimų, teiktų depozitoriumui pranešimą apie depozitoriumo KIPVPS klientų turto duomenis;

f)

informuotų depozitoriumą apie taikomos nemokumo teisės ir jos faktinio taikymo pasikeitimus.

3.   Jeigu depozitoriumas perduoda savo saugojimo funkcijas pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį trečiajai šaliai Sąjungoje, ta trečioji šalis reguliariai ir bet kuriuo atveju, kai atsiranda pakeitimų, teikia depozitoriumui pranešimą apie depozitoriumo KIPVPS klientų turto duomenis.

4.   Depozitoriumas užtikrina, kad, kai trečioji šalis, kuriai perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, nusprendžia perduoti visas savo saugojimo funkcijas ar jų dalį kitai trečiajai šaliai pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 1 ir 2 dalyse nustatytos pareigos būtų taikomos mutatis mutandis.

3 SKYRIUS

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PRARADIMAS IR ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

(Direktyvos 2009/65/EB 24 straipsnio 1 dalis)

18 straipsnis

Saugomos finansinės priemonės praradimas

1.   Kad saugoma finansinė priemonė yra prarasta, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 24 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, laikoma tuomet, kai depozitoriumo arba trečiosios šalies, kuriai perduotos finansinių priemonių saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, saugomos finansinės priemonės atžvilgiu įvykdoma bet kuri iš šių sąlygų:

a)

įrodoma, kad KIPVPS pareikšta nuosavybės teisė negalioja, nes nustojo egzistuoti arba niekada neegzistavo;

b)

KIPVPS galutinai prarado finansinės priemonės nuosavybės teisę;

c)

KIPVPS visiškai neturi galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai disponuoti finansine priemone.

2.   Kad finansinė priemonė prarasta, valdymo įmonė arba investicinė bendrovė nustato vadovaudamasi dokumentais įforminta procedūra, kuri yra lengvai prieinama kompetentingoms institucijoms. Kai nustatoma, kad priemonė prarasta, apie tai nedelsiant pranešama investuotojams, naudojantis patvariąja laikmena.

3.   Saugoma finansinė priemonė nelaikoma prarasta, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 24 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, kai KIPVPS galutinai praranda tam tikros finansinės priemonės nuosavybės teisę, jeigu ta priemonė pakeičiama kita finansine priemone ar priemonėmis arba konvertuojama į kitą finansinę priemonę ar priemones.

4.   Trečiosios šalies, kuriai perduotos saugomų finansinių priemonių saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, nemokumo atveju valdymo įmonė arba investicinė bendrovė tai, kad saugoma finansinė priemonė yra prarasta, nustato iš karto, kai tik tvirtai įsitikinama, kad yra įvykdyta viena iš 1 dalyje išvardytų sąlygų.

Ar įvykdyta kuri nors iš 1 dalyje nustatytų sąlygų, turi būti įsitikinta vėliausiai bankroto bylos pabaigoje. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė ir depozitoriumas atidžiai stebi bankroto bylos eigą, siekdami nustatyti, ar visos arba kai kurios finansinės priemonės, patikėtos trečiajai šaliai, kuriai perduotos finansinių priemonių saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, yra faktiškai prarastos.

5.   Saugomos finansinės priemonės praradimas nustatomas neatsižvelgiant į tai, ar 1 dalyje nustatytos sąlygos įvykdomos dėl sukčiavimo, aplaidumo ar kito tyčinio ar netyčinio elgesio.

19 straipsnis

Atleidimas nuo atsakomybės

1.   Depozitoriumas nelaikomas atsakingu pagal Direktyvos 2009/65/EB 24 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, jei gali įrodyti, kad yra įvykdytos visos šios sąlygos:

a)

įvykis, dėl kurio finansinė priemonė buvo prarasta, įvyko ne dėl kokio nors depozitoriumo ar trečiosios šalies, kuriai perduotos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 5 dalies a punktą saugomų finansinių priemonių saugojimo funkcijos, veiksmo ar neveikimo;

b)

depozitoriumas negalėjo pagrįstai išvengti įvykio, dėl kurio finansinė priemonė buvo prarasta, nors ir ėmėsi visų apsaugos priemonių, kurių pagal bendrą sektoriaus praktiką turi imtis stropus depozitoriumas;

c)

depozitoriumas negalėjo išvengti praradimo, nepaisant stropaus ir išsamaus deramo patikrinimo, kuris dokumentuotas siekiant:

i)

nustatyti, įgyvendinti, taikyti ir palaikyti tokias struktūras ir procedūras ir užtikrinti tokią kompetenciją, kokios yra tinkamos ir proporcingos KIPVPS turto pobūdžiui ir sudėtingumui, kad būtų galima laiku nustatyti ir nuolat stebėti išorės įvykius, dėl kurių gali būti prarasta saugoma finansinė priemonė;

ii)

nuolat vertinti, ar kurie nors iš įvykių, nustatytų pagal i papunktį, kelia didelę saugomos finansinės priemonės praradimo riziką;

iii)

informuoti valdymo įmonę arba investicinę bendrovę apie nustatytą didelę riziką ir prireikus imtis tinkamų veiksmų, kad būtų išvengta saugomų finansinių priemonių praradimo ar būtų sumažinti nuostoliai, kai nustatomi faktiniai ar potencialūs išorės įvykiai, kaip manoma, keliantys didelę saugomos finansinės priemonės praradimo riziką.

2.   1 dalies a ir b punktuose nurodyti reikalavimai gali būti laikomi įvykdytais esant šioms aplinkybėms:

a)

įvyksta gaivaliniai įvykiai, kurių žmogus negali kontroliuoti ar daryti jiems įtakos;

b)

Vyriausybė ar valstybinė įstaiga, įskaitant teismą ar tribunolą, priima įstatymą, dekretą, kitą teisės aktą, sprendimą ar įsakymą, kurie turi poveikį saugomoms finansinėms priemonėms;

c)

kyla karas, riaušės ar kiti dideli neramumai.

3.   1 dalies a ir b punktuose nurodyti reikalavimai nelaikomi įvykdytais tokiais atvejais, kai nustatoma depozitoriumo ar trečiosios šalies, kuriai perduotos pagal Direktyvos 2009/65/EB 22 straipsnio 5 dalies a punktą saugomų finansinių priemonių saugojimo funkcijos, apskaitos klaida, veiklos trūkumai, sukčiavimas arba atskyrimo reikalavimų nevykdymas.

4 SKYRIUS

NEPRIKLAUSOMUMO REIKALAVIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

(Direktyvos 2009/65/EB 25 straipsnis)

20 straipsnis

Valdymo organas

Šiame skyriuje „valdymo įmonės valdymo organas“ yra valdymo įmonės valdymo organas arba investicinės bendrovės valdymo organas.

21 straipsnis

Bendras valdymas

Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė ir depozitoriumas visuomet laikosi visų šių reikalavimų:

a)

bet kokiam asmeniui draudžiama vienu metu būti valdymo įmonės valdymo organo nariu ir depozitoriumo valdymo organo nariu;

b)

bet kokiam asmeniui draudžiama vienu metu būti valdymo įmonės valdymo organo nariu ir depozitoriumo darbuotoju;

c)

bet kokiam asmeniui draudžiama vienu metu būti depozitoriumo valdymo organo nariu ir valdymo įmonės arba investicinės bendrovės darbuotoju;

d)

jeigu valdymo įmonės valdymo organas įmonėje nevykdo priežiūros funkcijų, ne daugiau kaip trečdalį jos priežiūros funkcijas vykdančio organo narių gali sudaryti nariai, kurie taip pat yra valdymo organo ar priežiūros funkcijas vykdančio organo nariai arba depozitoriumo darbuotojai;

e)

jeigu depozitoriumo valdymo organas depozitoriume nevykdo priežiūros funkcijų, ne daugiau kaip trečdalį jo priežiūros funkcijas vykdančio organo narių gali sudaryti nariai, kurie taip pat yra valdymo įmonės valdymo organo arba valdymo įmonės ar investicinės bendrovės priežiūros funkcijas vykdančio organo nariai, arba valdymo įmonės ar investicinės bendrovės darbuotojai.

22 straipsnis

Depozitoriumo skyrimas ir saugojimo funkcijų perdavimas

1.   Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė nustato sprendimų priėmimo procedūrą, pagal kurią atrenkamas ir skiriamas depozitoriumas, kuri turi būti pagrįsta objektyviais iš anksto nustatytais kriterijais ir kuria paisoma tik KIPVPS ir KIPVPS investuotojų interesų.

2.   Jeigu valdymo įmonė arba investicinė bendrovė paskiria depozitoriumą, su kuriuo ji turi ryšį arba grupės ryšį, ji saugo patvirtinamuosius dokumentus dėl:

a)

vertinimo, kuriuo su valdymo įmone arba investicine bendrove ryšį arba grupės ryšį turinčio depozitoriumo skyrimo pranašumai palyginami su tokio ryšio arba grupės ryšio neturinčio depozitoriumo skyrimo pranašumais, atsižvelgiant bent į visų vertinamų depozitoriumų kainas, patirtį, finansinę būklę ir teikiamų paslaugų kokybę;

b)

ataskaitos, parengtos remiantis a punkte nurodytu vertinimu, kurioje aprašoma, kaip depozitoriumo skyrimas atitinka 1 dalyje nurodytus objektyvius iš anksto nustatytus kriterijus ir kaip juo paisoma tik KIPVPS ir KIPVPS investuotojų interesų.

3.   Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai įrodo, kad ji yra patenkinta depozitoriumo skyrimu ir kad jį skiriant paisoma tik KIPVPS ir KIPVPS investuotojų interesų. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė pateikia KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai 1 dalyje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus.

4.   Paprašyta valdymo įmonė arba investicinė bendrovė pateikia KIPVPS investuotojams depozitoriumo pasirinkimo pagrindimą.

5.   Depozitoriumas nustato sprendimų priėmimo procedūrą, pagal kurią atrenkamos trečiosios šalys, kurioms depozitoriumas gali perduoti saugojimo funkcijas pagal Direktyvos 2009/65/EB 22a straipsnį, kuri grindžiama objektyviais iš anksto nustatytais kriterijais ir kuria paisoma tik KIPVPS ir KIPVPS investuotojų interesų.

23 straipsnis

Interesų konfliktai

Jeigu tarp valdymo įmonės arba investicinės bendrovės ir depozitoriumo egzistuoja ryšys arba grupės ryšys, jie parengia politiką ir procedūras, kuriomis užtikrina, kad:

a)

būtų nustatyti visi dėl to ryšio kylantys interesų konfliktai;

b)

būtų imtasi visų pagrįstų priemonių siekiant išvengti tų interesų konfliktų.

Jeigu pirmoje pastraipoje nurodyto interesų konflikto išvengti neįmanoma, valdymo įmonė arba investicinė bendrovė ir depozitoriumas valdo, stebi ir atskleidžia tokį interesų konfliktą, kad užkirstų kelią neigiamam poveikiui KIPVPS ir KIPVPS investuotojų interesams.

24 straipsnis

Valdymo organų ir priežiūros funkcijų nepriklausomumas

1.   Jeigu tarp valdymo įmonės arba investicinės bendrovės ir depozitoriumo egzistuoja grupės ryšys, jie užtikrina, kad:

a)

jeigu valdymo įmonės valdymo organas ir depozitoriumo valdymo organas taip pat vykdo atitinkamų įmonių priežiūros funkcijas, bent trečdalis valdymo įmonės valdymo organo ir depozitoriumo valdymo organo narių arba du asmenys, atsižvelgiant į tai, kuris skaičius mažesnis, būtų nepriklausomi;

b)

jeigu valdymo įmonės valdymo organas ir depozitoriumo valdymo organas nevykdo atitinkamų įmonių priežiūros funkcijų, bent trečdalis valdymo įmonės priežiūros funkcijas vykdančio organo ir depozitoriumo priežiūros funkcijas vykdančio organo narių arba du asmenys, atsižvelgiant į tai, kuris skaičius mažesnis, būtų nepriklausomi.

2.   Pirmoje pastraipoje valdymo įmonės valdymo organo nariai, depozitoriumo valdymo organo nariai arba pirma nurodytų įmonių priežiūros funkcijas vykdančio organo nariai laikomi nepriklausomais, jeigu jie nėra kitų įmonių, tarp kurių egzistuoja grupės ryšys, valdymo organo arba priežiūros funkcijas vykdančio organo nariai ar darbuotojai ir neturi jokio verslo, šeimos ar kitokio ryšio su valdymo įmone arba investicine bendrove, depozitoriumu ir jokia kita grupės įmone, dėl kurio galėtų kilti interesų konfliktas ir jie galėtų priimti netinkamus sprendimus.

25 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. spalio 13 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

(2)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/91/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (OL L 257, 2014 8 28, p. 186).

(3)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(4)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(6)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).